28 февруари 1990

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 42 /60/     СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗВАНИЕ /ПОСЛЕДНАТА ЧАСТ/ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


               К А К В О   П Р Е Д Л А Г А М Е   Д Н Е С
               -----------------------------------------------
                   I.  В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ
                   -----------------------------------
      - ИМА САМО ЕДИН АБСОЛЮТЕН СУВЕРЕН - БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА УЗУРПИРА ТОВА НЕГОВО ПРАВО, НИКОЯ ЛИЧНОСТ, НИКОЯ ОБЩЕСТВЕНА, КУЛТУРНА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРА С НЕГО. НАРОДЪТ НИ Е ПЪЛНОЛЕТЕН И НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОПЕЧИТЕЛСТВО.
      - НАШЕТО ЗНАМЕ Е ЧИСТАТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА НА ЛЕВСКИ. ДЕМОКРАЦИЯТА ИМА СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНО ИСТОРИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ И НЕ ТЪРПИ НИКАКВИ ПОПРАВКИ, ТЪЛКУВАНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ. ТЯ ВКЛЮЧВА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА, СЛОВОТО И ПЕЧАТА, НА СЪБРАНИЯТА И СДРУЖЕНИЯТА. НЕСЪВМЕСТИМА С ДЕМОКРАЦИЯТА Е ВСЯКА ПРОЯВА НА КОНТРОЛ НАД ТЯХ, КАКТО И КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ  КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА И ТЕЛЕФОННИТЕ РАЗГОВОРИ.
      - ИНСТИТУЦИЯТА, В КОЯТО Е ВЪПЛЪТЕНА ДЕМОКРАЦИЯТА, Е СВОБОДНО ИЗБРАНОТО И НЕЗАВИСИМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕД КОЕТО ОТГОВАРЯТ ВСИЧКИ ВЛАСТИ. ТО Е СЪСТАВЕНО ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ, КАТО СЕ РЪКОВОДЯТ ЕДИНСТВЕНО ОТ СВОЯТА СЪВЕСТ И ВОЛЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ.
     - НИЕ СМЕ ЗА МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. ОПОЗИЦИЯТА Е КАКТО АЛТЕРНАТИВА НА УПРАВЛЕНИЕТО, ТАКА  И ИЗВОР НА НОВИ ИДЕИ И ПОСТОЯНЕН МОРАЛЕН КОНТРОЛ НАД УПРАВЛЯВАЩИТЕ. НЯМА ЕДНОПАРТИЕН ПЛУРАЛИЗЪМ. ТОВА Е ЕЗИКОВА БЕЗСМИСЛИЦА. ВСЯКО МОНОПОЛНО  ЕДНОПАРТИЙНО УПРАВЛЕНИЕ, КАКЪВТО И ЦВЯТ ДА НОСИ, ДОВЕЖДА ДО ДИКТАТУРА. НИКАКВИ КАМУФЛАЖИ  ПОЛИТИЧЕСКИ ФИРМИ И ФАСАДИ НЕ ПРОМЕНЯТ С НИЩО СЪЩНОСТТА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ.
     - НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНИ ИЗБОРИ, СЛЕД КАТО СЕ ЛЕГАЛИЗИРАТ И ОРГАНИЗИРАТ И ДРУГИ  ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ИЗБОРИ, ПРОВЕДЕНИ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ, ЩЕ ПРОТЕКАТ КАКТО ДОСЕГА: ВЛАСТТА  ЩЕ ИЗПОЛЗУВА ОГРОМНИЯ ДЪРЖАВЕН И ПАРТИЕН АПАРАТ, С ГОЛЕМИ МАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ, КАКТО И С БЕЗКРАЙНИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВЕНА МИМИКРИЯ НА НЕЙНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
     - ДА СЕ ЗАЧЕРКНЕ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ТЕРМИНЪТ "ОРГАНИ НА ВЛАСТТА". МИЛИЦИЯТА И АРМИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОРГАНИ НА ЗАКОННОСТТА И СИГУРНОСТТА НА НАЦИЯТА.
     - НИКАКЪВ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ИЛИ КАКВАТО И ДА БИЛА ПРИНУДА НЕ МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА  ГРАЖДАНИТЕ. НАЦИОНАЛНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ Е ЛИЧЕН ВЪПРОС И ПРАВО НА ИЗБОР НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ  ГРАЖДАНИН.
     - СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ЧИИТО РЪКОВОДНИ ДЕЙЦИ ИЗТЪРПЯХА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ И СТЕПЕНИ НА ФИЗИЧЕСКО И НА МОРАЛНО НАСИЛИЕ, ПРИЗОВАВАТ: НИКОГА ВЕЧЕ НАСИЛИЕ - НИТО ДНЕС, НИТО В БЪДЕЩЕ!
     -  В НОВАТА АТМОСФЕРА НА ПО-ГОЛЯМО ДОВЕРИЕ И СТРЕМЕЖ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЕН МИР МЕЖДУ НАРОДИТЕ БСДП ЩЕ ПООЩРЯВА МЕРКИТЕ ЗА РАЗОРЪЖАВАНЕ, КАТО ЩЕ НАСТОЯВА ОСВОБОДЕНИТЕ КРЕДИТИ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ.
      -  ЩЕ ВЗЕМА СИСТЕМНО ИНИЦИАТИВИ ЗА ПЪЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО В ДУХА НА НОВОТО МИСЛЕНЕ НА НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.
      -  ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДЕЖТА В ДУХА НА АНТИВОЕННИТЕ И МИРОЛЮБИВИТЕ ИДЕИ.
      -  ЩЕ ПОСТАВИ ВРЪЗКИТЕ СЪС СЪЮЗНИТЕ ДЪРЖАВИ ПРЕДИ ВСИЧКО НА ОСНОВАТА НА ВЗАИМНО ПОЛЕЗНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ИНТЕРЕСИ.

                    ІІ. В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ
                    ---------------------------------------

     ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН ЗАКОН, ЧЕ РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЯ ПРЕЗ ХИЛЯДОЛЕТИЯТА НА ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ ГОЛЕМИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ И КАТО ПРИЕМА, ЧЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ВЪВЕЖДА И НАЛАГА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДСТВА И ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СПОДЕЛЯ СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ СВЕТЪТ НАВЛИЗА В НОВА ЕПОХА - ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА. ЗАТОВА ТЯ ЩЕ ПРЕДЛАГА, МОТИВИРА, АРГУМЕНТИРА И ЗАЩИЩАВА СТАНОВИЩА И ИДЕИ ЗА НОВ СПРАВЕДЛИВ СОЦИАЛЕН ПОРЯДЪК, СЪГЛАСУВАН КАКТО С НАРОДОПОЛЕЗНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В СВЕТОВЕН И НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ НА  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ, ТАКА И С ОЧЕВИДНОСТТА ЗА ВСИЧКИ НАРОДИ, ЧЕ КАКТО ЛИБЕРАЛИЗМЪТ, ТАКА И КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИЯТ, ЦЕНТРАЛИЗИРАН МОНОПОЛИСТИЧЕН ДЪРЖАВЕН "КОЛЕКТИВИЗЪМ" ИМАТ КАТАСТРОФАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ИКОНОМИКАТА НА ВСЯКА СТРАНА.
 - ПРИ  СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА РАВНОПРАВИЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПЪЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ КАКТО НА ЧАСТНАТА, ТАКА И НА ОБЩЕСТВЕНАТА И НА КОЛЕКТИВНАТА ИНИЦИАТИВА.
 - ЗЕМЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ.                
 - ЗАВОДИТЕ - ПОД КОНТРОЛА НА  РАБОТНИЦИТЕ, ИНТЕЛЕКТЪТ - ЕДИНСТВЕНО МЕРИЛО В КУЛТУРНАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ЙЕРАРХИЯ. КАТО ПООЩРЯВАМЕ И ОЦЕНЯВАМЕ ДИНАМИЗМА НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, НИЕ НЕОТМЕННО ЩЕ СЕ БОРИМ СРЕЩУ ОПРОСТЕНЧЕСКОТО ВИЖДАНЕ, ПОРОДЕНО ОТ ЕДНА ЗЛОЩАСТНА ПРАКТИКА, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЕКТОР НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВЕН. ЧРЕЗ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ИЗЛИШНА ОПЕКА, ЧРЕЗ СЪКРАЩАВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЧРЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ИКОНОМИЧЕСКА РЕНТАБИЛНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО.
 - УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА С КАПИТАЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗНАЧИМИ ЗА НАЦИЯТА ПРОИЗВОДСТВА.
 - НАСЪРЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА И КООПЕРАЦИИТЕ.
 - ОПРОСТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ПРЯКО ОБЛАГАНЕ, А НЕ НА КОСВЕНИ ДАНЪЦИ, ЧИЙТО РАЗМЕР ОСТАВА СКРИТ ЗА НАРОДА. ЗА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ДЕЙСТВИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРИЛОЖИ ДИФЕРЕНЦИРАНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.
 - СВОБОДА НА СИНДИКАЛНИТЕ, МЛАДЕЖКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ СДРУЖЕНИЯ - САМО ТАКА МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ЗАЩИТАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ГРАЖДАНИН В ОБЩЕСТВОТО.
 - ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТО СТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО - КАКТО ЗЕМЕДЕЛСКО, ТАКА И ИНДУСТРИАЛНО.

                 III. В СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ОБЛАСТ
                 ---------------------------------------------------

      - ЛИКВИДИРАНЕ НА БЮРОКРАТИЧНИЯ МОНОПОЛ В УПРАВЛЕНИЕТО. ЗА ЕФИКАСНА И ИКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
      - НИКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ. ЕДИНСТВЕН ЦЕНЗ -  ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГОДНОСТ. СТРАДАНИЕТО ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ СЪЩО НЕ ДАВА ПРАВО НА ПРИВИЛЕГИЯ - ТО СЪЗДАВА МОРАЛНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА БЪДЕМ ВЕРНИ НА ИДЕАЛИТЕ, НА КОИТО СЛУЖИМ.
      - БЕЗЖАЛОСТНО ПРЕМАХВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО И РАНГА НА ЗАСЕГНАТИТЕ. ЗАКОН ЗА НЕЗАКОННО ЗАБОГАТЕЛИТЕ.
      - ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ОСВОБОДЕНА ОТ НЕПРИСЪЩИ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАСЛОЙКИ.  ЗА ЗДРАВО, КУЛТУРНО И  СОЦИАЛНО ПРИГОДНО ПОКОЛЕНИЕ.
      - НАУКАТА  Е  И ДИСКУСИЯ - БЕЗ ТОВА  ТЯ Е  МЪРТВИЛО НА ОСТАРЕЛИ ДОГМИ. ЗАТОВА НИЕ СМЕ ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА НАУЧНОТО ДИРЕНЕ, ЗА АВТОНОМИЯ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И АКАДЕМИЯТА НА НАУКИТЕ.
     - САМО  СВОБОДНИЯТ ПОЛЕТ НА ДУХА МОЖЕ ДА ТВОРИ ГОЛЯМО ИЗКУСТВО. ЗАТОВА НИЕ СМЕ ЗА ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВИЖДАНИЯ, ШКОЛИ И ТЕНДЕНЦИИ. ЗА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС,
СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО, МИЛИЦИЯТА И АРМИЯТА.

      ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, ДОШЪЛ Е МОМЕНТЪТ, В КОЙТО СЕ РЕШАВА СЪДБАТА НА РОДИНАТА НИ - ДАЛИ ТЯ ЩЕ БЪДЕ СЪВРЕМЕННА, ЦИВИЛИЗОВАНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ДОСТОЙНА ЗА НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ, ИЛИ ЩЕ БЪДЕ ИЗОСТАНАЛА, БЕДНА НА МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ СТРАНА.
     ЧРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ КЪМ НРАВСТВЕНО ИЗВИСЯВАНЕ НА НАШИЯ НАРОД!
     В ИМЕТО НА УТРЕШНИЯ ДЕН ДАЙТЕ СЪДЕЙСТВИЕТО СИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ!

                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           Х   Х   Х
     
СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА  ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


      НФТ "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА СЪЩО ТАКА ДА БЪДАТ ОТМЕНЕНИ КАТО  ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ:
      1. СИСТЕМАТА НА НОМЕНКЛАТУРАТА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ; ЕДИНСТВЕНО УСЛОВИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ЗА ЗАЕМАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ДЛЪЖНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЪКОВОДНА, ДА СТАНАТ УМЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ.
      2. НОРМАТИВНИТЕ  АКТОВЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЖИТЕЛСТВОТО В СТОЛИЦАТА И НЯКОИ ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В СТРАНАТА, КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВУВАТ  СВОБОДНИЯ ИЗБОР НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО, А ОТТАМ И НА МЕСТОРАБОТА.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛОЖЕНОТО В ТОЗИ РАЗДЕЛ И С НЕОБХОДИМОСТТА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ДА БЪДЕ ОРИЕНТИРАНА КЪМ ЧОВЕКА, НФТ "ПОДКРЕПА" ИЗДИГА СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:
     - ОГРАНИЧАВАНЕ НА  СЕДМИЧНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ В СТРАНАТА ОТ 42,5 ЧАСА НА 40 ЧАСА, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ПО ТОЗИ ПОКАЗАТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЗНАЧИТЕЛНО ИЗОСТАВА ОТ НАПРЕДНАЛИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ  СТРАНИ;
     - УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИЯ РЕДОВЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 14 НА 20 РАБОТНИ ДНИ, КАТО СЕ ЗАПАЗЯТ ДОБАВКИТЕ ПО СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИЯ КОДЕКС НА ТРУДА; ПРИ ТРУДОВ  СТАЖ НАД 20 ГОДИНИ ОТПУСКЪТ ДА НЕ БЪДЕ ПО-МАЛЪК ОТ 26 РАБОТНИ ДНИ;
     - УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ОТГОВАРЯЩА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО НА ВСЕКИ СЪЩЕСТВУВАНЕ, СЪОТВЕТСТВУВАЩО НА ЧОВЕШКОТО  ДОСТОЙНСТВО;  С ОГЛЕД НА ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ПОНАСТОЯЩЕМ, МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКА ОТ 180 ЛЕВА;
     - УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ В РАЗМЕР НА 3/4 ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА; ПРАВО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ДА ИЗПЛАЩАТ ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ НА СВОИ БИВШИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ;
     - ПРОМЯНА НА ДОСЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, КАТО БЪДЕ ВЪВЕДЕНО ТРИСТЕПЕННО УЧАСТИЕ - НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НА ДЪРЖАВАТА; ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА; ДА БЪДЕ ПРИЕТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА КАТЕГОРИИТЕ "РАБОТНИЦИ" И "СЛУЖИТЕЛИ" С ОГЛЕД НА НЕЕДНАКВИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН РИСК;
     - РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОКАЧВАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ, СЪОБРАЗНО ПОКАЧВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ;
     - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЕТСКИ НАДБАВКИ, КАТО ТЕХНИЯТ РАЗМЕР БЪДЕ СЪОБРАЗЕН С БРОЯ НА ДЕЦАТА, С ТЯХНАТА ВЪЗРАСТ, С ДОХОДИТЕ НА  СЕМЕЙСТВОТО; ДА БЪДЕ ВЪЗПРИЕТО ПРАВИЛОТО НА ВСЕКИ ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ЗАЕДНО СЪС СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ДА БЪДЕ ОСИГУРЕН ДОХОД НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 50 ПРОЦЕНТА ОТ СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА "ЧЕРТА НА БЕДНОСТТА", СЪОБРАЗЕНА С ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ;
     - НОВА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ:
     А/ СВОБОДНА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ;
     Б/ ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА С ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СВОБОДЕН НАЕМ;
     В/ ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА САМОТНИ ХОРА И ИНВАЛИДИ, ЖИВЕЕЩИ НА СВОБОДЕН НАЕМ;
     Г/ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА СТРОЕЖИ-ПОКУПКА НА СЕМЕЙСТВА, КОИТО НЕ РАЗПОЛАГАТ С ЖИЛИЩЕ;
     Д/ НОВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, СЪОБРАЗЕНО С ДОХОДИТЕ И ПОЛЕЗНАТА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО; УСИЛЕНО ОБЛАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА ИЛИ ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ С ВИСОКИ ДОХОДИ, РАЗПОЛАГАЩИ С ЖИЛИЩНА ПЛОЩ, ЗНАЧИТЕЛНО НАД СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА;
     Е/ УСИЛЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НОВОПОСТРОЕНИТЕ ЖИЛИЩА В СТОЛИЦАТА И ПО-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА; КОНТРОЛ СЪЩО ТАКА ВЪРХУ  РЕГУЛИРАНЕТО И ПРОДАЖБАТА НА ЖИЛИЩНИ ПАРЦЕЛИ, КАКТО И ВЪРХУ РАЗХОДВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ;
     - ПОСТЕПЕННО ПРЕМАХВАНЕ НА КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ, НАРИЧАНИ ОЩЕ ДАНЪЦИ ВЪРХУ КОНСУМАЦИЯТА, КОИТО, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО, СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И ПОСТЪПВАТ ПРЯКО В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ; ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО ЕДНО ОБЕЩАНИЕ НА БКП, ДАДЕНО ОЩЕ В БУЗЛУДЖАНСКАТА ПРОГРАМА ОТ 1891 ГОДИНА; ОПРАВДАНО Е САМО ОСТАВАНЕТО НА АКЦИЗИТЕ, И ТО САМО ВЪРХУ ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО;
     - ОТМЯНА НА ЕРГЕНСКИЯ ДАНЪК КАТО УНИЖАВАЩ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИНЦИПНО НОВ ПРОГРЕСИВЕН ПОДОХОДЕН ДАНЪК, КОЙТО В УСЛОВИЯТА НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА ДА БЪДЕ С УСИЛЕНА ПРОГРЕСИЯ ЗА НАЙ-ВИСОКИТЕ И СВРЪХВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ;
     - ПРЕМАХВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА" В ПРЕДПРИЯТИЯТА;
     - РЕФОРМА В ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО ПО ПОСОКА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ; ПОСТОЯННО И ПОЕТАПНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА СТОКИТЕ, ЧИИТО ЦЕНИ СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И СЪОТВЕТНИТЕ
МИНИСТЕРСТВА;
     - РАДИКАЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЯ - БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЛИ НА УМЕРЕНИ ЦЕНИ  - НА ГРАЖДАНИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СТАНАТ СОБСТВЕНИЦИ; СТИМУЛИРАНЕ НА ФЕРМЕРСКИЯ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО;
     - ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ ИЛИ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА АНТИЕКОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА; В ТЯСНА ВРЪЗКА С ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ СЪЩО ТАКА СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И НА ОБЩИНИТЕ! А СЪЩО ТАКА ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИ.
     НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗАЯВЯВА, ЧЕ УСПЕШНИЯТ ХОД НА ЕДНА БЪДЕЩА РЕФОРМА ИЗИСКВА:
     - ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА ДА СЕ УПРАЖНЯВА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ С УКАЗИ НА  ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НЕЩО, КОЕТО Е В РАЗРЕЗ С ЧЛЕН 77 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, ПРЕДОСТАВЯЩ ТОВА ПРАВО ЕДИНСТВЕНО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ;
     - ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КОМИСИЯ ПО ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ, КОЯТО ПЕРИОДИЧНО ДА  ИНФОРМИРА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ПРОМЕНИТЕ В НЕГО, КАКТО И ДА ПОДГОТВЯ, РАЗГЛАСЯВА И ВНАСЯ СВОЕВРЕМЕННО НАЛЕЖАЩИ ПРОЕКТИ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ;
     - ДА БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА, РАЗГЛАСЕНА И ПРИЕТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО СТАБИЛИЗИРАЩА АНТИИНФЛАЦИОННА ПРОГРАМА, ОСНОВА НА КОЯТО ДА  БЪДАТ: РЕШИТЕЛНОТО СЪКРАЩАВАНЕ НА НЕЕФЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, СЪКРАЩАВАНЕТО НА НЕЕФЕКТИВНИ И ГУБЕЩИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДАЖБАТА НА ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ, НА МАШИНИ, СГРАДИ И ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И РЯЗКОТО ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЗИТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН, УПРАВЛЕНСКИ И РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ;
     - УСПОРЕДНО С АНТИИНФЛАЦИОННАТА ПРОГРАМА ДА БЪДЕ РАЗРАБОТЕНА, РАЗГЛАСЕНА И ПРИЕТА СЪЩО ТАКА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА, КОЯТО ДА ПРЕДВИЖДА: СРЕДСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ СЪКРАЩЕНИЯ НА РАБОТНИ МЕСТА И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОМОЩИ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА, РАЗКРИВАНЕ  НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕРСПЕКТИВНИ РАБОТНИ МЕСТА, КОМПЕНСАЦИИ ПРИ КОНЮНКТУРНИ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ,
ИНВАЛИДИТЕ, МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА, СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И УЧАЩИТЕ.

                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                                X  X  X

     СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.


     ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НЕЙНОТО БЮРО СЧИТАТ, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ПОТИСКАНЕТО НА МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО В НАШАТА СТРАНА, РАЗДУХВАН ОТ ЮГОСЛАВСКИТЕ ВЛАСТИ И ПРЕСА Е ЧИСТА ИЗМИСЛИЦА. ТАЗИ НАША ПОЗИЦИЯ Е ОБЕКТИВНА И Е ОБОСНОВАНА ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ.
     ВЪПРОСЪТ ЗА МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В НЕЯ В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД Е ИЗФАБРИКУВАН ОТ СТАЛИНИСТКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МАШИНА С АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ЛЪЖЕИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИТЕ ОТ ЮКП И ПРИ ПРЕДАТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАДГРАНИЧНОТО БЮРО НА БРП /К/ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ТОЙ ОБАЧЕ ИМА ПО-СТАРИ ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ.
     СЪС СВОЯТА ИМПЕРСКА ПОЛИТИКА И АМБИЦИИ ЦАРСКА РУСИЯ НАНЕСЕ НЕПОПРАВИМИ ЩЕТИ НА БОРБАТА НА НАШИТЕ ВЕЛИКИ ПОБОРНИЦИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ. ТЯХНАТА ЗАВЕТНА ЦЕЛ, ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ТИРАНИЯТА И ОСМАНСКОТО ГОСПОДСТВО ЧРЕЗ РЕВОЛЮЦИЯ НА НАРОДА СЕ ОКАЗА НЕОЧАКВАНО НЕОСЪЩЕСТВИМА. УСИЛИЯТА ЗА ЕДИННА РОДИНА ТРЪГНАХА ПО КРИВИ И КЪРВАВИ ПЪТИЩА. ЕДИНСТВОТО НА ТРИТЕ НЕРАЗДЕЛНИ ЧАСТИ, ТРИТЕ ЛЪВА - МИЗИЯ, ТРАКИЯ  И МАКЕДОНИЯ - ОСТАНА НЕОСЪЩЕСТВЕНО. ИЗСТРАДАЛАТА МАКЕДОНСКА ЗЕМЯ, ОТКЪРМИЛА ПАИСИЙ, ДЖИНОТ, РАЙКО ЖИНЗИФОВ, БРАТЯ МИЛАДИНОВИ И ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ, ЛЮЛКАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА НАШИЯ НАРОД ОСТАНА ОТКЪСНАТА ОТ СВОИТЕ БРАТЯ.
     ТИТАНИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНО-ОДРИНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ:  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДАМЕ ГРУЕВ, ГЬОРЧЕ ПЕТРОВ, БОРИС САРАФОВ, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ И БЕЗКРАЙНАТА ПЛЕАДА МЪЧЕНИЦИ СТРАДАХА И УМРЯХА ЗА СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ В МАКЕДОНИЯ. ДА СЕ ИЗКОРИСТЯВА ТЯХНАТА ЖЕРТВА ОТ ПОТОМЦИТЕ ИМ Е НАЙ-МАЛКО НЕДОСТОЙНО.
     БРАТОУБИЙСТВЕНИ ВОЙНИ, НЕВЕРНИ СЪЮЗНИЦИ, БЕЗКРАЙНИ СТРАДАНИЯ, МАЙЧИНИ СЪЛЗИ И МЪКА, СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЕЖАНЦИ ТРЪГНАЛИ ДА ТЪРСЯТ УБЕЖИЩЕ В СВОБОДНАТА РОДИНА. ТАКАВА СЕ ОКАЗА СЪДБАТА НА ДЕДИТЕ И БАЩИТЕ НИ. ТАКЪВ КЪРВАВ ДАНЪК ОТРЕДИХА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ДА ПЛАЩА НАШИЯТ НАРОД. НЯМА ДРУГ КАТО НЕГО ДОСЕГА В СВЕТА, КОЙТО ДА Е ОТДАЛ ТАКАВА СКЪПА КЪРВАВА ЦЕНА, КАКТО БЪЛГАРИТЕ ЗА СВОЕТО ОБЕДИНЕНИЕ.
      СЛЕДВОЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ САТЕЛИТНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМИ ПРОДЪЛЖИХА ПРЕДАТЕЛСКАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ МАКЕДОНИЯ. НЕВЪЗВРАТИМА Е ЩЕТАТА НАНЕСЕНА НА НАШАТА НАРОДНОСТ.
ПО-ДОБРЕ Е ТОВА НАСЛЕДСТВО НА ПРОБЛЕМА ЗА МАКЕДОНИЯ ДА СЕ ОСТАВИ ДОТУК В ТОЗИ МУ ВИД, ДОНЕСЕН ОТ ИСТОРИЯТА.
     ОСОБЕНО ВАЖНО Е ДРУГО, КОЕТО НАШИТЕ НАРОДИ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯТ.  НЕОСПОРИМО Е, ЧЕ КЪДЕТО ДА СЕ ОТИДЕ В БЪЛГАРИЯ, ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, СЪРБИЯ, ХЪРВАТСКО, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЧЕРНА ГОРА И СЛОВЕНИЯ СЕ СЛУШАТ ДИАЛЕКТИТЕ НА ЕДИН ЕЗИК И НАВСЯКЪДЕ ЖИВЕЯТ БРАТЯ, КОИТО СА РАЗДЕЛЕНИ ОТ ЧУЖДИ СМЕТКИ И ИНТЕРЕСИ.
     ЗЕМИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ И НА НАРОДИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ ГРАНИЧАТ С ДВЕ МОРЕТА И СА НА КЛЮЧОВИЯ СВЕТОВЕН КРЪСТОПЪТ МЕЖДУ ЕВРОПА И АЗИЯ. ОБЕДИНЕНИ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЕРИОЗНА ПОЛИТИЧЕСКА И СТОПАНСКА СИЛА, ДОСТАТЪЧНО Е ВСИЧКО ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНО НА ЗДРАВА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА. ТОГАВА ВСЕКИ ПО СВОЯТА СЪВЕСТ ЩЕ ИЗБЕРЕ КАТО КАКЪВ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ.
     НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЮГОСЛАВСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ДА РАБОТИМ И ДА ВЪРВИМ ЗАЕДНО КЪМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ЕДНА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НАШИТЕ СТРАНИ, ОБЕДИНЯВАЩА ВСИЧКИ ЮЖНИ СЛАВЯНИ. ДА ИЗПЪЛНИМ ЗАВЕТИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ ДЕЙЦИ НА ОБЩАТА БОРБА НА НАШИТЕ НАРОДИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ!

                                  /ПРЕССУЖБА  "КУРИЕР"/
 

                                Х   Х   Х
 
     СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ОТ ИНСТИТУТА ПО КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ ПРИ БАН.


     СТАЛИНСКИЯТ МОДЕЛ НА СОЦИАЛИЗМА В НАШАТА СТРАНА ПРЕВЪРНА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАЩИТНИЦИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ к ПОДЧИНЕНИ НА БКП, А НЕ НА ЗАЩИТАТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК, КОЕТО СЕ ОТРАЗИ ПАГУБНО НА НАШЕТО ОБШЕСТВО.
     ЕСТЕСТВЕНО Е ЗА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО ОТНЕТОТО ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ ПРАВО НА СЪЗДАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ СДРУЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ.
     ТОЗИ ЕСТЕСТВЕН ПРОЦЕС НА ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖАВАНЕ С ЦЕЛ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ТАКОВА НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОСНОВНА ЧЕРТА НА ЦИВИЛИЗОВАНОТО ГРАЖДАНСКО ЦЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМИМ.

                        ЗАЯВЯВАМЕ:

      СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И ДЕМОНСТРАЦИИТЕ, СВОБОДАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ОБРАЗУВАТ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ, НАУЧНИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ИДЕАЛНИ ЦЕЛИ, ЗАПИСАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МОГАТ ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ НА ДЕЛО ЕДИНСТВЕНО  ОТ ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА.
     КАТО ПРИЕМАМЕ ПЪРВОСТЕПЕННОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА И СВОБОДИ И КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ СЪС СВОЯТА СПЕЦИФИКА НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СТОПАНСКА СИГУРНОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО ЗА ВСЕКИ!

                      ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

       НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ПРИ ИКБМ-БАН Е ОБЩЕСТВЕНА, НЕПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА НАУЧНИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ ОТ ИКБМ НА ВЪЗРАСТ ДО 39 ГОДИНИ, КОИТО ВИЖДАТ В ИНТЕЛЕКТУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС СРЕДСТВО ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СВОЕТО ПОЛОЖЕНИЕ.

      ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ НА СДРУЖЕНИЕТО СА:
      1. ДЕЙНОСТТА МУ Е НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ТО Е СВОБОДНО КАКТО ДА ПОДКРЕПЯ, ТАКА И ДА КРИТИКУВА ТЯХНАТА ПОЛИТИКА, СВЪРЗАНА ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО С ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТРУДЕЩИ СЕ.
      2. ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.
      3. ОСНОВАНО Е НА ПРИНЦИПА НА ПЛУРАЛИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА И НЕ СЕ ОБВЪРЗВА С ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРИНЦИПИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, ПРОКЛАМИРАНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. ТО КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКЪВ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО, КОЙТО Е ИЗГРАДЕН ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И НЕ ЗАЧИТА ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА. В НЕГО НЕ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ СТАЛИНИСТИ, ФАШИСТИ, ПРОПОВЯДВАЩИ РАСОВА И НАЦИОНАЛНА НЕНАВИСТ, ПРОПОВЯДВАЩИ ЧОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИ ИДЕИ, КАКТО И ВСИЧКИ, ОДОБРЯВАЩИ ТОТАЛИТАРИЗМА ВЪВ ВСИЧКИ МУ ФОРМИ И РАЗНОВИДНОСТИ.

                         ПРОГРАМНИ ИСКАНИЯ

      ИСКАМЕ ДА БЪДАТ ДАДЕНИ КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ЗА:
      1. ПРАВО НА ВСЯКО ЛИЦЕ ДА ПРЕДПРИЕМА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ, ДА УЧАСТВУВА В СЪЗДАВАНЕТО И ДА ЧЛЕНУВА В ПРОФСЪЮЗИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ ПО СВОЯ ИЗБОР.
     2. ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗБИРАН ПО ХАРАКТЕР И МЯСТО ТРУД.
    3. ПРАВО НА ЗАДОВОЛИТЕЛНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
       4. ПРАВО НА ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЗНЕНА СРЕДА.
      5. ПРАВО НА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС СВЕТОВНОТО НИВО НА МЕДИЦИНАТА.
       6. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ.
     7. ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗЛИЗАНЕ ОТ СТРАНАТА И ЗАВРЪЩАНЕ В НЕЯ.
      8. ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА.
    9. ПРАВО НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОФСЪЮЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДАДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, УЧРЕЖДЕНИЕ, НАУЧЕН ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ.
    10. ПРАВО НА СТАЧКА С УРЕДЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ТАЗИ КРАЙНА МЯРКА.
     11. ГЛАСНОСТ ЗА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ И ОСОБЕНО ЗА ТАКАВА КАСАЕЩА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ЖИЗНЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ.
     12. УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА ОСНОВНИЯ РЕДОВЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 14 НА 20 РАБОТНИ ДНИ, КАТО СЕ ЗАПАЗЯТ НАДБАВКИТЕ ПО СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИЯ КОДЕКС НА ТРУДА.
    13. СЪОБРАЗЯВАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА С ИНФЛАЦИЯТА, ЗА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО НА ВСЕКИ СЪЩЕСТВУВАНЕ СЪОТВЕТСТВУВАЩО НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО.
     14. ОТМЕНЯНЕ НА ЕРГЕНСКИЯ ДАНЪК КАТО УНИЖАВАЩ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО И ДЕМОГРАФСКИ НЕЕФЕКТИВЕН.
     15. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРЕСИВНО-ПОДОХОДЕН ДАНЪК.
   16. ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА".
    17. ЗА НАУКАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ДА НЕ СЕ ОТДЕЛЯТ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ВЪРХУ Т. Н. "ОСТАТЪЧЕН ПРИНЦИП" - Т.Е. КАКВОТО ОСТАНЕ НА ДЪНОТО НА ХАЗНАТА.
     18. ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН - БЕЗ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ - ВНОС НА ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТНА И АУДИОВИЗУАЛНА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА.
     19. СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА НАУЧНИЯТ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИЯ ПРОДУКТ, ИЗОБРЕТЕНИЯТА, РАЦИОНАЛИЗАЦИИТЕ И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ИДЕИ.
     20. СВОБОДЕН ДОСТЪП - БЕЗ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ - ДО МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ. ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА ДА ЗАСЯГА САМО СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТИТУТИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ГРУПИ.

      С ОГЛЕД СПЕЦИФИКАТА НА СДРУЖЕНИЕТО, НЕГОВИ ОСНОВНИ ЦЕЛИ СА:
      1. ВСЕСТРАННА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТТА И ТРУДА НА МЛАДИЯ УЧЕН И НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ, КОИТО ТОЙ СЪЗДАВА.
      2. БОРБА ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ, ЗА ИДЕОЛОГИЧЕСКА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ В НАУКАТА.
      3.  ВСЕСТРАННО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАУЧЕН РАБОТНИК ДО СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ.

           СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО СА:
      1. ДА ЗАЩИТАВА НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДРУГИ ИНТЕРЕСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ, АКАДЕМИЧНИ И
 ИНСТИТУТСКИ ВЛАСТИ.
      2. ДА КОНТРОЛИРА ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНИТЕ, ПРАВИЛНИЦИТЕ, НАРЕДБИТЕ И ДР., УРЕЖДАЩИ СТАТУТА, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ И ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ТРУДОВО-ПРАВНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
      3. ДА ПРЕДСТАВЯ ИНИЦИАТИВИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ЦЯЛОСТНАТА НОРМАТИВНА БАЗА, ОПРЕДЕЛЯЩИ СТАТУТА, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ  И ОСОБЕНО НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ФУНКЦИИТЕ  И ПРЕРОГАТИВИТЕ НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪВЕТИ И КОМИСИИ.
      4. ДА ПРАВИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И ПОЧИВКА НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ В ИКБМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО ИМ.
      5. ДА ПОДПОМАТА МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЪОБРАЗНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ.
      6. ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОНОМИЯ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ С ОГЛЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ИМ САМОСТОЯТЕЛНОСТ.
      7. ДА ИЗДИРВА ИНКРИМИНИРАНИ, УНИЩОЖЕНИ, ПРЕНЕБРЕГНАТИ ИЛИ ВЪЗПИРАНИ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ТРУДОВЕ, ДА ИМ ДАВА ПУБЛИЧНОСТ И ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА НАУЧНАТА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА АВТОРИТЕ ИМ.
      8. ДА СЕ БОРИ ПРОТИВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ И АВТОРИТАРИЗЪМ.
      9. ДА ВЛИЗА В ОФИЦИАЛНИ КОНТАКТИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДА УЛЕСНЯВА ПРИОБЩАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА ОБЩНОСТ. ДА УЛЕСНЯВА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ КОНТАКТИ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ С ДРУГИ МЛАДЕЖИ.
     10. ДА СЕ БОРИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ НАУЧЕН РАБОТНИК В БЪЛГАРИЯ,  В Т.Ч. И ИНФОРМАЦИИ. ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ, ЕКОЛОГИЧНИ И ДР. ПРОБЛЕМИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ ИЛИ ЗАСЯГАЩИ ГО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО.
     11. ДА ПОДКРЕПЯ ОТКРИВАТЕЛСКАТА, ИЗОБРЕТАТЕЛСКАТА И ВНЕДРИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ДА ЗАЩИТАВА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ.
     12. ДА СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА НАУЧНАТА ЕТИКА И МОРАЛ И ДА ПОСОЧВА ПУБЛИЧНО НАРУШЕНИЯТА.
     13. ДА ОЦЕНЯВА ПО ДОСТОЙНСТВО И ПРЕДЛАГА ЗА ПРЕОЦЕНЯВАНЕ ТРУДОВЕ НА ЛИЧНОСТИ, ФАВОРИЗИРАНИ ОТ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ТРУДОВЕ, НЕПРИТЕЖАВАШИ СЪОТВЕТНИТЕ НАУЧНИ ДОСТОЙНСТВА.
     14. ДА ПОПУЛЯРИЗИРА ДЕЙНОСТТА СИ ЧРЕЗ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ СЕМИНАР И СОБСТВЕНИ ИЗДАНИЯ.

     ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ПРИ ИКБМ-БАН СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ С КОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА НА ШИРОКА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА - НАУЧНИ ДИСКУСИИ, ПУБЛИЧНИ ДИСПУТИ И ДР.
     СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ И ПРИЕМА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА ОТ БЪЛГАРИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ СТРАНИ, СТИГА ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ДА НЕ СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА НА ООН И СЪС СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.
     НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЩ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ОТ ИКБМ-БАН И ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ГРАДИ ДЕЙНОСТТА МУ. СЛЕД ОРГАНИЗАЦИОННА КОНСОЛИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО, ТЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПЪЛНЕНА С НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ, А СЪЩО И С ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО.
     СДРУЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ПРИЕМА КЪМ СЕБЕ СИ ИЛИ ДА ВЛИЗА ЧРЕЗ КОНФЕДЕРАТИВНИ ВРЪЗКИ В ДРУГО СДРУЖЕНИЕ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОВА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРОГРАМАТА МУ, КАТО В ТАКАВА КОНФЕДЕРАЦИЯ ТО ЗАПАЗВА СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ. СДРУЖЕНИЕТО СЕ УПРАВЛЯВА  ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, В КОЙТО СЪГЛАСНО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ ВСИЧКИ СА РАВНИ.

СОФИЯ, 31.1.1990 Г.
                                                                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/