28 септември 1994


София, 28 септември 1994 година
Брой 190 /1235/


София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 24 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


На 24 септември 1994 г. Либерално-демократическата партия /ЛДП/ проведе своя Седми национален политически съвет /НПС/, на който бяха обсъдени вътрешно- и външнополитическите й контакти, ситуацията в страната и бяха извършени някои промени в Централното ръководство на НПС.

Според ЛДП събитията през последните седмици показват, че правенето на разумна и резултатна политика на държавно равнище е немислимо, без способността да се отстояват националните интереси. В този смисъл партията не приема стремежа на основните политически сили в България да извлекат максимални дивиденти за себе си в момент на политически и икономически колапс на страната.

Според председателя на партията г-н Веселин Кошев избори през тази година са малко вероятни, но все пак не е невъзможен и обратният вариант. Бъдещите избори по всяка вероятност ще бъдат спечелени от БСП, за която това ще бъде пирова победа, а следващият парламент няма да бъде много по-различен от сегашния.

Засега ЛДП няма намерение да влиза в каквато и да е коалиция и ще продължава да следва своята независима политическа линия, като е готова за диалог с всички партии у нас, стига това да защитава интересите на независима, свободна и демократична България. ЛДП никога не е изпълнявала ролята на нечия гувернантка и не е играела по чужди сценарии, което именно я прави неудобна за властимащите и е причина за явния информационен апартейд.

Нестабилността на политическата ситуация в България е причина за временното отлагане на посещението на г-н Владимир Жириновски и на визитата на председателя на Националния фронт на Франция г-н Жан-Мари Льо Пен у нас. Г-н Кошев още веднъж подчерта, че либералдемократите не са нито франкофони, нито американофили или русофили, а чистокаратни българофили.

За нови членове на Централното ръководство НПС утвърди Иван Кисимов, д-р Константин Поптодоров, Асен Мирчев, Милко Кацарски и писателката Блага Божинова. Съставът на НПС бе разширен с още трима нови членове - Пламен Гулев, Валентин Саров и Петър Табашки.

Гост на Националния политически съвет на ЛДП бе делегация на арабската БААС-партия, водена от нейния председател д-р Уаел Римауи.

София, 27 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВТОРАТА РЕДОВНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА 24 СЕПТЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ.


Днес, 24 септември 1994 г., Федерация "Царство България" /ФЦБ/ на своята втора редовна Национална конференция след обстойни разисквания и дебати стигна до следните основни решения:

РЕЗОЛЮЦИЯ

1. Федерация "Царство България" е твърдо решена да вземе участие в предстоящите парламентарни и общински избори, като изявява своята готовност за политическо сътрудничество и общи изборни действия с всички патриотични, некомунистически партии и организации.

2. Счита, че Търновската конституция е обединителният стълб за единение на нацията и единствена основа за изграждане на реална демокрация в България.

3. Основната цел на парламентарната група на ФЦБ ще бъде Народното събрание да гласува и обяви акта на 9 септември 1944 г. за антиконституционен и антидемократичен с всички произтичащи конституционно-правни последици.

4. ФЦБ е убедена, че ще внесе ново качество в българския политически живот. Ние сме убедени, че политическият диалог ще бъде основа в законотворческата дейност на Народното събрание.

5. ФЦБ разгледа и обсъди настоящата политическа и икономическа обстановка в страната и набеляза конкретни мерки, които ще внесе в бъдещото Народно събрание.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА И В ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН НА СТРАНАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Независимо от изхода на настоящата правителствена криза новото правителство, което ще дойде на власт в България, не трябва да забравя, че жителите на планинските и полупланинските райони са основни производители на тютюн и са в изключително тежко икономическо положение. Вместо правителството да вземе спешни мерки за изход от това положение, финансовият министър Александров заяви, че едни предсрочни парламентарни избори ще струват около 1 милиард лева, които средства щял да ги разхвърли върху всички пера в бюджета. Казано накратко, върху всички избиратели.

Ние протестираме против този ход на финансовия министър и заявяваме, че това е заплаха към обикновените избиратели и техните доходи.

Средствата за изборите не трябва да се събират от всички пера в бюджета, а само от онези, които не засягат интересите на социално слабите слоеве в обществото.

В същото време ние настояваме за приоритетно финансиране на помощите за безработните и за социално слабите и правителството да намери допълнителни средства за тяхното навременно компенсиране.

Демократическата партия на справедливостта се обръща към всички парламентарни, извънпарламентарни сили и президента да съдействат за необходимите промени в конституцията и в Избирателния закон.

Настояваме онези политически сили, парламентарни групи, които не са съгласни с промените, първо да подпишат конституцията и тогава да вземат отношение.

Президентът също да подпише конституцията.

София, 28 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕН РОМСКИ СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АЧО ЙОРДАНОВ.
Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Ръководството на Обединен ромски съюз /ОРС/ има сведение, че 40% от ромските деца не са се записали в училище. Причините за това са преди всичко от финансово естество - единият, а често и двамата родители са безработни.

Обединеният ромски съюз се обръща към депутатите от Народното събрание, към президента на Републиката, към председателя на Министерския съвет да помогнат на тези деца, като начинът може да бъде такъв: да се преведе сума от 200 000 лева на сметката на OPC, c която ние - след проверка кои семейства са социално слаби и в кои училища преобладават цигански деца, ще ги подпомогнем, като купим тетрадки, въглища и дърва за отопление.

Господа депутати,
Господин президент на Републиката,
Господин министър-председател,
Обединеният ромски съюз поставя на вашето внимание въпроса за осиновяването на ромски деца от чужди граждани. Имаме сведения, че повечето от тези деца са болни или недъгави, а едва ли родители ще си купят такива наследници. Стигаме до извода, че причината е друга, може би оная, за която се пише в пресата - снабдяване с донори. За да се пресекат подозрение и приказки по този нехуманен въпрос, моля за вашето съдействие да се изгради система, чрез която да се правят проверки година след осиновяването и после на третата година децата живеят ли при осиновителите и полагат ли се необходимите грижи за тяхното отглеждане и обучение. Тези данни да бъдат огласявани, за да бъде информирана българската общественост.

София, 26 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО".


ГЛАВА ПЪРВА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО" "ОБВ"

Първи принцип: Увеличаването на състава на Централния изпълнителен съвет /ЦИС/ на Национален съюз /НС/ "ОБВ" ще зависи от разрастване на структурите ни по места, т.е. налице е правопропорционалният принцип на действие.

Втори принцип: Всеки член от съюза трябва да бъде ангажиран с конкретно участие в органите и клубните организации.

Трети принцип: Членовете от действащото войнство, съгласно Закона за Българската армия /БА/, както и Закона за политическите партии /ЗПП/, не могат да членуват в политически партии.

Основен признак: Критерият за членството в съюза е кандидатът да се чувства преди всичко българин, родолюбец и патриот, ратуващ за българския трикольор. Кандидат-членовете за специализираните дейности се съгласуват със съответните ведомства от БА, Министерство на вътрешните работи /МВР/ и т.н.

Пето: Лайтмотив за съюза е: За членове на съюза ще се приемат хора по гореизложените критерии, като се държи повече на качествения, а не на количествения състаз. Допустимо е на по-късен етап при допълване на целите и на задачите на съюза да се направи обединение с други офицерско-сержантски формирования.

1. Национален съюз /НС/ "ОБВ" след регистрацията му в съда ще поиска статут на наблюдател в съдебните процеси, като арбитражна комисия в спорове /процедури/ по военно-съдебни дела, съд, прокуратура и командване.

2. Отношенията на съюза, съюзната цялост във вертикална и в хоризонтална структура, взето ведно с членската маса, е на принципа на демократичността:
а/ права и задължения без привилегии и ограничения;
б/ почит и уважение на членовете един към друг - с цел зачитане на човешката личност;
в/ персоналната отговорност в съчетание със съюзната длъжност;
г/ отговорност от всеки за приети решения и извършени действия;
д/ участие на всички членове в непосредствени дискусии и в диалози и в такива чрез представителни участия - референдум, конференции и конгреси;
е/ свобода на критиките и на обсъжданията.

3. Съюзът развива дейността си на основата на демократизма и плурализма, а именно:
а/ колективно обсъждане на проблемите и решенията по съюзната дейност, с допускане на алтернативни проекти и чрез допитване;
б/ свобода на идейните течения в рамките на съюзния устав за запазване на организационното единство;
в/ откритост на вътрешната дейност - гласност на членовете;
г/ приемането на решенията се взема с общо съгласие - 50 + 1 и квалифицирано мнозинство - 2/3; решенията, приети от мнозинството, стават задължение за изборните органи и за членовете, които са ги приели;
д/ малцинството от членовете отстояват своята позиция чрез мотивация е съюзния печатен орган и чрез депозит на алтернативни предложения; малцинството да не пречи на общите действия за изпълнение на приетите решения от мнозинството;
е/ изборност на всички съюзни органи и ръководни длъжности чрез вишегласие, чрез преки или представителни тайни избори, при спазване на изискването за състезателност и алтернативност; при издигане на кандидат за член на ръководен орган да се взема мнението на основния съюзен орган, в който членува кандидатът;
ж/ недопустимо е повече от два последователни мандата за всеки член на един и същ съюзен орган;
з/ периодична отчетност на съюзните органи и кадри пред съюзните членове и контрол отдолу върху дейността им, с право за отзоваване от ръководната длъжност.

4. "ОБВ" се изгражда изключително върху териториални принципи, но не е изключено и на ведомствен принцип, с право на члена за предпочитание в коя клубна организация да членува по местоживеене.


ГЛАВА ВТОРА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪЮЗНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

За членове на "ОБВ" могат да бъдат приети всички родолюбиви българи, навършили 16 години, милеещи за независима и етнически обединена държава. Държава без класови прослойки и религиозни вражди за запазване на националните традиции и обичаи. Осъществяване докрай на българския национален идеал чрез пробуждане на българина, където и да се намира той.

Членството в съюза е осъзнат акт и личен въпрос на кандидатите. Приемането става индивидуално. Допустимо е и колективно членство от дадено ведомство. Индивидуалното встъпване става чрез специално подготвено заявление и автобиография, като обсъждането им става на първото събрание на клубната организация чрез гласуване на повече от половината от членовете.

5. Всеки член на съюза престава да бъде такъв при следните обстоятелства:
а/ при доброволно напускане - без морални последици;
б/ при прилагане на крайни мерки за санкция;
в/ при прекратяването на съществуването на съюза с решение на конгреса.

6. Всеки член на съюза има право:
а/ да внася предложения в конгреса лично или чрез делегати;
б/ да избира или да бъде избиран в съюзните органи;
в/ да използва съюзното имущество според предназначението му;
г/ да присъства на заседания на съюзни органи и в клубните си организации;
д/ да иска съдействие от съда на честта по разни нередности, както и от Централна финансова контролно-ревизионна комисия /ЦФРК/.

7. Всеки член на съюза е длъжен:
а/ да съдейства за повишаване авторитета на съюза;
б/ да работи за изграждане на демокрация, толерантност и плурализъм, с укрепване на единството в рамките на устава и програмата;
в/ да плаща редовно членския си внос, а при съзнателно неплащане след пет месеца се самоизключва.

8. Всеки съюзен член участва в живота на съдружието според възможностите си и по преценка на клубната организация.

9. Съюзното положение на всеки член от "ОБВ" /независимо от неговия пост/, който е нарушил устава и програмата, законността и нормите на обществен морал, се обсъжда на събрание в клубната организация, в която членува. Изключването на съюзен член става с мнозинство от повече от половината членове на клубната организация. Доброволно напусналите съюза могат да кандидатстват за встъпване отново в редовете на съюза след срок от една година, а изключените и отпадналите след двегодишен срок.

10. Жалбите на изключените се разглеждат от съответните комисии по съюзна етика /съд на честа/ в тримесечен срок, а за резултата се информират клубните организации, в който членува изключеният.

11. При нарушение са възможни следните санкции:
а/ Порицание пред клубното ръководство.
б/ Порицание пред общинското ръководство,
в/ Предупреждение, последно предупреждение и изключване,
г/ Сваляне от ръководна длъжност.
д/ Изключването на член от "ОБВ" подлежи на утвърждаване или на отхвърляне, след като е преминал в дискусия от селищните /градски и селски/ клубни организации и от районните /квартални/ клубни организации, както и от общинските и окръжни съвети, и накрая - отхвърлено или потвърдено от ЦИС и следващия съюзен конгрес, което утвърждаване от него е окончателно наказание.

Като задължение на съюзния член се смята необходимостта за разграждането на механизма в съзнанието на политизираните български воини в нашия съюз, Българската армия и обществото, породен от натрапения ни интернационализъм, който трябва да премине в национален, общобългарски дух, със силата на собственото им прагматично мислене, че те трябва да служат единствено на Отечеството ни - България. Въпреки ограничения обхват на чиновия състав в дейността на офицерските легии "Раковски" и "Цар Симеон - II", както и ограничеността в насоките на Съюза на офицерите и сержантите от запаса със седалище град Пловдив на господин Докторов, и тези на господин Нешо Нешев - от София, ние, членовете от НС "ОБВ", желаем да не се противопоставяме едни на други, а да се допълваме, когато и където е необходимо, в интерес за благото на БА и на България.


ГЛАВА ТРЕТА:
ОСНОВНИ СЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ /ОСО/

Основните съюзни организации по места се създават на принципа насамоорганизирането. Различни форми на ОСО се явяват клубовете по интерес и по професионална насоченост със секции и с групи в армейски и МВР. За да се създаде една структура, се изисква поне трима съюзници да я учредят на териториалния и ведомствен принцип, с представител от Изпълнителните съвети, за да им се предложи да приемат устава и програмата, скрепени с учредителен протокол, с упоменат избор в протокола на председател-коордннатор, секретар и касиер.

Всички ОСО се регистрират в съответните общински Изпълнителни съвети. ОСО могат да се създават за членове на "ОБВ" и на живеещите в чужбина български граждани, ако това не противоречи на законите на съответната страна.

12. Ръководните органи на ОСО са Общото събрание, което може да се свиква от селищните /градски или селски/ Изпълнителни съвети /ИС/ или такива районни /квартални/ ИС и по инициатива на 1/4 от съюзниците, събранието избира и отзовава и делегати за общинската съюзна конференция. Събранието решава всички въпроси при обикновено вишегласие - 50 + 1, чрез явно или тайно гласуване при обикновено мнозинство на присъстващите. Събранието е редовно и законно, ако присъстват 1/2 от членовете, ако обаче не се яви нужното число, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на членовете, без да се вземат решения подлежащи на гласуване.

13. За организиране и провеждане на текущата работа в ОСО на събранието се избира Изпълнителен съвет /ИС/, състоящ се от председател-координатор, секретар и член-касиер, за срок от две години, който осъществява връзката с общинския Изпълнителен съвет и координира дейността на членовете.

14. На базата на териториалния и ведомствения принцип могат да станат следните постановки: групи от ОСО могат да се обединят и да образуват Съвет на координаторите, с главен координатор или други колективни органи за координиране на дейността им.

15. ОСО приемат нови членове и предлагат на общинските ръководства - Изпълнителните съвети /ИС/, санкции за проявилите се такива. Те влизат в сила само ако бъдат гласувани от общинския Изпълнителен съвет.

16. ОСО участва най-активно във формирането и в осъществяването на съюзната политика, укрепва структурата, осигурява обществената подкрепа, поддържа и развива взаимоотношенията със съответните звена на общестевените организации, движения и сдружения с издигане на кандидатурите за органи на съюза на национално равнище и на местно самоуправление. Решава окончателно всички въпроси на членството в съюза.

17. Решение за прекратяване на дейността на ОСО приема нейното Общо събрание.

Селищните и районните счетоводни обслужвания, Комисията за съюзна етика /КСЕ/ и Комисията за финансови ревизии /КФР/ се контролират и отчитат пред този, който ги е избрал - Общинската конференция, в лицето на представителите на общинския Изпълнителен съвет. Те са с мандат до две години.

/Пресслужба "Куриер/


14:45:00    
28.09.1994 г.

    
Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!