27 юни 1995


София, 27 юни 1995 година
Брой 123 /1424/


София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 18 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


Централният съвет на Движението за права и свободи /ЦС на ДПС/ и Парламентарната група на Движението за права и свободи /ПГ на ДПС/, изразяват своето безпокойство от създалата се ситуация в страната след изборите от 18 декември 1994 година. През изминалите шест месеца ние сме свидетели на рекомунизация в различни области. Парламентарното мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/ и коалиция в нарушение на конституцията упражнява диктат в работата на 37-о Народно събрание, сериозно са ограничени правата на народните представители, които трябва да изразяват свободната воля на нашия народ, внасят се сериозни корекции в приети досега закони. Еднопартийното по същество правителство на Жан Виденов провежда политика на срастване на една партия и една идеология с държавната власт, което рязко противоречи на принципите на плурализма в политическия живот, провъзгласен в чл. 13, алинея първа и втора на конституцията. Факт е, че са сменени почти всички областни управители от други партии, в това число и единственият заместник-областен управител в Русе Джеват Мустафа. Продължават уволненията на държавни служители в областта на администрацията, образованието и културата. Бяха освободени ръководители на стопански предприятия, на спестовни каси, банки и др. Пристрастно бяха подменени ръководствата на Българската национална телевизия /БНТ/, Българското национално радио /БНР/ и Българската телеграфна агенция /БТА/, които образуват ядрото на четвъртата власт - масмедиите.

Има сериозни посегателства върху религиозните права и свободи на гражданите. Според конституцията религиозните дела са отделени от държавата /чл.13/. А правителството на Жан Виденов в лицето на вицепремиера Светослав Шиваров и Дирекцията по вероизповедания, представителите на местната изпълнителна власт и местните поделения на прокуратурата грубо се намесват във вътрешните управленски дела на вероизповеданията и специално на мюсюлманското вероизповедание.

Очевиден факт е регистрацията на устава на незаконната конференция на Недим Генджев, офицер от Държавна сигурност и ексглавен мюфтия от времето на Тодор Живков.

Под заплаха са правата на гражданите от малцинствата, изучаването и използването на своя език, да развиват наред с общобългарската култура своята култура. Все още не е решен въпросът за предавания по БНТ за тях.

Всичко това показва наличие на реална тенденция на установяване на режим, който напомня чертите на тоталитарната власт, посегателства върху правата и свободите на гражданите.

Има сериозна опасност от втори възродителен процес, този път чрез приемането от парламентарното мнозинство на БСП и коалиция на ограничителни закони по езиците, вероизповеданията и културата на малцинствата - национални, етнически, езикови и религиозни.

Ние смятаме, че има сериозна опасност за парламентаризма, за смяната на системата, за прехода към правова държава, към демокрация и свободна и пазарна икономика.

София, 24 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ СЪБИТИЯ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ намира за целесъобразно да уведоми средствата за масова информация чрез агенция "Балкан" за въпроси, по които стават дезинформации и груби фалшификации, тъй като на много места в страната самозванци и изключени от БКП фракционери се самообявяват за ръководители на окръжни комитети /ОК/ на БКП в редица окръзи. Истината е следната:

1. На 27 май 1995 г. в Плевен се състоя заседание на ОК на БКП, на което беше разгледана работата във връзка с изпълнение на решенията на XVI конгрес на БКП, на пленума от 7 януари 1995 г. и решенията на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП. Иван Петров беше освободен от длъжността първи секретар на ОК на БКП по негова молба, поради започване на работа в София.

За първи секретар на ОК на БКП в Плевен беше избран Денчо Крумов Денчев, член на ЦК на БКП, за секретар по идеологическата работа беше избран Димитър Пътев Трайков, за секретар по организационните въпроси - Атанас Ценов Ботев, и за секретар за връзка с други партии, движения и организации Иван Вълчев Иванов, за председател на Окръжната контролна ревизионна комисия /ОКРК/ - Атанас Петров.

В работата на заседанието взеха участие Владимир Спасов, генерален секретар на ЦК на БКП, и Стоян Михайлов, секретар по организационните въпроси в ЦК на БКП.

2. На 21 юни 1995 г. в Габрово се състоя учредителна конференция на ОК на БКП. За първи секретар на ОК на БКП беше избран Симеон Балджиев, за секретар по организационните въпроси - Иван Йонев, за секретар по идеологическата работа - Съби Петков Ненчев.

В работата на конференцията взеха участие Владимир Спасов - генерален секретар на ЦК на БКП, Павел Кънев и Васил Минков Василев, членове на ЦК на БКП и на Политбюро, и Стоян Михайлов, секретар по организационните въпроси в ЦК на БКП.

3. На 21 юни 1995 г. вечерта същите се срещнаха с ръководството на партийната организация на БКП в с.Крън, община Казанлък, където бяха взети решения по въпроси, касаещи организационната и идеологическата работа на БКП.

4. На 22 юни 1995 г. беше проведено заседание на Врачанския окръжен комитет на БКП в Бяла Слатина. Ръководството на ОК на БКП беше освободено от длъжност за неизпълнение на стоящите пред него задачи. За първи секретар на ОК на БКП беше избран Йоско Гидишики, за секретар по организационните въпроси - Павлина Борисова Димитрова, за секретар по идеологическата работа - Драган Миланов Гелев, за секретар за работа с масовите организации и други партии и движения - Фердинанд Стоименов за секретар, отговарящ за селското стопанство - Таушек Кръстев, Радка Душанова, секретар, отговаряща за работа с жените, и членовете на бюрото - Иван Карамелски, Къно Иванов, Петко Ганчев, Въто Спаскенски и Иван Дахлев.

В работата на заседанието взеха участие Владимир Спасов, генерален секретар на ЦК на БКП, Димитър Ябълков и Павлина Борисова Димитрова, членове на Политбюро на ЦК на БКП, и Стоян Михайлов, секретар по организационните въпроси в ЦК на БКП.

Решено беше Окръжният комитет в бъдеще да бъде преместен от Враца в Бяла Слатина.

София, 24 юни 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7-9 НОЕМВРИ 1992 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА РЕДОВНИЯ 29-И КОНГРЕС НА СЪЮЗА /12-30 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Чл.21./1/. Висш оперативен орган на УС е Постоянното присъствие. УС избира членове на ПП 11 души. То избира от състава си секретари и може да определя ръководители на отдели, които да ръководят определени дейности.

/2/. Постоянното присъствие:
1. Организира изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет и Управителния съвет.
2. Осъществява връзка с централните държавни органи и изразява пред тях становищата на съюза.
3. Осъществява връзка и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, синдикални и други организации. Договорените политически споразумения подлежат на утвърждаване от УС.
4. При изборни и правителствени коалиции договаря представителите на съюза съобразно предложените от УС и становищата на коалиционните партньори.
5. Осъществява международните връзки на съюза.
6. Организира образователната, издателската, културната и други подобни дейности на съюза и контролира политическата линия на съюзните издания.
7. Утвърждава щатното разписание на служителите към общосъюзните органи.
8. Упражнява бюджета на съюза.

/3/. Постоянното присъствие може да възлага на секретари и ръководители на отдели от състава му да изпълняват някои от дейностите по предходната алинея.

/4/. Заседанията на ПП могат да се състоят, ако присъстват повече от половината от състава му. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от целия състав на ПП.

Чл.22 /1/. Главният секретар представлява съюза пред другите физически и юридически лица, доколкото това не е предоставено на други съюзни органи.

/2/. Главният секретар:
1. Осъществява текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и другите религиозни общности.
2. Осъществява връзка с чуждестранните правителствени, политически, стопански, културни и религиозни представители.
3. Издава заповеди от административен и трудовоправен характер.
4. Председателства заседанията на ПП.
5. Докладва за политическото положение, прави анализи и дава предложения за решения.
6. Докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на съюза, прави анализи и оценки и предлага решения.

/3/ Главният секретар може да сключва писмени гражданскоправни договори, с които се поемат имуществени задължения само след предварително решение на ПП.

/4/ Главният секретар е длъжен да приема и провежда решенията на УС и ПП.

/5/ При отсъствие на главния секретар той се замества от определен от Постоянното присъствие негов член.

Чл.23 /1/ т.1. Върховният контролно-ревизионен съвет се състои от по един представител на всеки окръг, избран от окръжното делегатско събрание. Съветът избира измежду членовете си Постоянен съвет от 11 души: председател, двама зам.-председатели, секретар и седем членове.
т.2. За осигуряване дейността на Върховния контролно-ревизионен съвет се отделят 6% от членския внос на ПП.
т.3. Председателите на контролно-ревизионните комисии участват в заседанията на ръководствата по места със съвещателен глас.

/2/ Върховният контролно-ревизионен съвет:
1. Контролира изпълнението на устава и програмата на съюза.
2. Контролира изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет и ПП.
3. Контролира правилното стопанисване на съюзното имущество.
4. Осъществява методична помощ на контролно-ревизионните комисии на дружбите.
5. Разглежда и се произнася по жалби в съответствие с този устав.

/3/ На заседания с участието на юристите, членове на Експертния съвет, Върховният контролно-ревизионен съвет дава задължителни тълкувания на устава.

/4/ При установени нарушения Върховният контролно-ревизионен съвет уведомява нарушителя, както и органа, компетентен да вземе съответните мерки, съгласно този устав и действащото законодателство.

Чл.24 /1/ Експертният съвет към ПП на БЗНС разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти за нормативни актове.

/2/ Експертният съвет работи по правилник, приет от Постоянното присъствие.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 39-ИЯ КОНГРЕС /ЮНИ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ 40-ИЯ КОНГРЕС /ЮНИ 1994 Г./ И ОТ 41-ИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Раздел трети
    Дискусии в БСДП

Чл.11. Политическите дискусии на всички равнища в партията са основно средство за актуализиране и усъвършенстване на идейната база и практическата дейност на БСДП.

Чл.12. Общопартийните дискусии се провеждат по въпроси от дейността на БСДП с първостепенна важност.

Чл.13 /1/ Общопартийните дискусии се откриват от Конгреса, Националната конференция или от Националния комитет най-малко 3 месеца преди следващия Конгрес.
/2/ По решение на Националната конференция, на Националния комитет или на Изпълнителното бюро могат да се организират дискусии /"кръгла маса"/, симпозиуми, семинари, конференции и други, на местно, регионално и на национално равнище с широко участие на обществеността, на представители на държавни органи, на политически партии, синдикати, обществени организации и експерти от страната и чужбина.
/3/ На местно равнище такива форуми могат да се организират по решение на местната организация на БСДП или на местния партиен комитет.
/4/ По решение на Националния комитет и/или Изпълнителното бюро могат да се свикват и тематични национални конференции, които приемат конкретизирани програмни документи на БСДП по отделни въпроси от национално значение.


      Раздел четвърти
  Организационна структура на БСДП

Чл.14. Организационната структура на БСДП е изградена от:
- местни организации и секции към тях;
- общински организации;
- регионални обединения /градски организации/;
- общопартийни органи: Конгрес, Национална конференция, Национален комитет и Централна контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/.

Местни организации

Чл.15 /1/ Местната организация се изгражда на териториален принцип във всяко едно населено място /кметство, териториални общински администрации, район/ при наличие на най-малко на десет членове. Тя действа от името на БСДП, след като се регистрира в Националния комитет, и има право на партийно знаме, печат и банкова сметка. МО е автономна при решаване проблемите на населеното място.
/2/ Местната организация може да обособи свои секции в селищата, при наличие на трима партийни членовеа, живеещи там.
/3/ В селища, където няма десет членовеа на БСДП, могат да се изградят секции към най-близката местна организация при наличие на трима души членове на партията. При набиране на десет членове такава секция може да се регистрира като местна организация.
/4/ Местната организация може да създава клубове по интереси - при наличие на минимум пет души, членове на клуба от БСДП.
/5/ Организациите в чужбина имат статут на местни организации, ако в тях членуват най-малко трима членовеа.
/6/ Ръководен орган на местната организация е Общото събрание или делегатското събрание.
/7/ Всяка местна организация избира КРК.

/Пресслужба "Куриер"/


12:10:00
27.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!