27 май 1994


София, 27 май 1994 година
Брой 101 /1146/


София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /21 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


В днешното време на дълбоки промени, в условията на най-тежката икономическа, социална и духовна криза в страната след Втората световна война динамично намалява жизненото равнище на голяма част от населението. Цените нараснаха 21 пъти, а много от хранителните стоки и услуги от първа необходимост над 30 пъти в сравнение с 1990 г. Хиляди пенсионери и особено инвалиди, самотни, болни, социално слаби слоеве от обществото са подложени на физиологически глад. Реалните пенсии паднаха на 40 %, а сега с главоломния скок на цените огромна част от пенсионерите са поставени много под жизнения минимум. Всичко това е резултат от разрухата в селското стопанство, промишлеността и други сфери от икономиката, на факта, че правителството и Народното събрание не задоволяват и най-минималните искания на пенсионерите.

Проблемът е в това, че политиката на кабинета в областта на приходите не е подплатена с мерки за събиране на данъците и за насърчаване на производството, че води зле реформата в селското стопанство.

Отечественият съюз и неговите членове не могат да бъдат безучастни към бедността, завладяваща все по-голяма част от българския народ, да приемат спокойно недостатъчната грижа на властта към съдбата на пенсионерите, на инвалидите, на самотните, на социално слабите и на лишените от трудова реализация млади хора.

Ние считаме, че държавата не трябва да абдикира от социалните си отговорности, а е необходимо да вземе незабавни мерки за:

- Повишаване на реалните пенсии, които да достигнат и надминат жизнения минимум до 1995 г., а социалния минимум - до 1997 година.

- Ежемесечна или тримесечна пълна компенсация в абсолютен размер от увеличението на цените на хранителните стоки и на услугите от първа необходимост.

- Социално приемлив режим на лечение, на зъболечение и на ползване на лекарствени средства от пенсионерите, от инвалидите и от социално слабите.

- Участие на пенсионерите в социалната приватизация, като им се предоставят приватизационни бонове и др. за покупка на акции или дялов капитал.

- Въвеждане мораториум върху цените на основните стоки и услуги. Разширяване на обхвата на стоките и на услугите от първа необходимост с пределни и фиксирани цени и осъществяване на най-строг контрол върху тях.

- Актуализиране на социалните помощи и гарантиране на навременното им изплащане. Особено внимание да се отдели на подобряване и актуализиране на информацията за реално социално слабите слоеве от населението.

- Чувствително подобряване на социалния патронаж и на обслужването в социалните домове.

- Гарантиране на всички пенсии и социални плащания.

- Създаване на условия за разкриване на нови работни места.

За трайното решаване на социалните проблеми ние настояваме за незабавно разглеждане и приемане от Народното събрание на: нов закон за пенсиите, закон за социалното осигуряване, за здравното осигуряване, за социалното подпомагане и др.

Отечественият съюз е за нов закон за пенсиите, в който да се предвидят:

- Пенсиите да се определят от брутната работна заплата и целия трудов стаж.

- Средният размер на пенсиите да не бъде по-малък от 75 % от средната работна заплата. Минималната пенсия за пълен трудов стаж да бъде на равнището на социалния минимум.

- Да се въведе подобрена система за добавки за инвалидите, за участниците и за вдовиците на загиналите фронтоваци и приравнените към тях, за самотните, за болните и за социално слаби пенсионери.

- Отделяне на пенсионните фондове от другите осигурителни фондове и от държавния бюджет и тяхното стабилизиране. Нормализирането на пенсиите изисква почти удвоен пенсионен фонд и без помощта на бюджета е наивно да се мисли, че може да се постигне. В противен случай нормализацията на пенсиите няма да стане и след 15 години.

- Да се въведат граждански пенсии съгласно конституцията за всички граждани, които навършат пенсионна възраст, независимо от пенсионните вноски.

Граждани на България,
Цената, която всеки от нас и всяко семейство заплаща за преодоляване на кризата, е различна, но тя трябва да бъде по-справедлива и по-поносима за хората, за социалните групи с ниски доходи, за многодетните и младите семейства, за инвалидите, за пенсионерите, създали по трудовия си път толкова блага за обществото.

Социалните проблеми нямат партиен, а имат човешки цвят. В името на тяхното решаване трябва да взаимодействат помежду си различни доброволни организации и движения. Отечественият съюз съзнава своите отговорности в тази насока и подава ръка на всички.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КЪМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ СТРАНАТА.


Всички наши съграждани знаят, че по решение на прословутия Априлски пленум на БКП бе проведена асимилационна политика върху всички небългарски граждани от турски и мюсюлмански произход от периода 1962 до 1989 г.

Тази дива и варварска политика на българските комунисти, подкрепени от съветските си събратя, доведе България, Балканите и дори света до ръба на една нова конфронтация, която не беше желана от страна на гражданите на България независимо от техния национален произход.

В резултат на международните санкции Народна република България се оказа в пълна политическа и икономическа изолация и с последно предупреждение да въведе вътрешното си законодателство в съответствие с международните изисквания по правата на човека и на националните малцинства.

Българските комунисти в лицето на БСП, вместо да решават малцинствения процес в България по международните изисквания за правата на човека и на националните малцинства, измислиха нов вариант за разрешаване на българския национален въпрос, след като бяха добре съветвани от Франсоа Митеран през 1989 година.

Декемврийският пленум на БКП /БСП/ от 1989 г. за пореден път решава как да се осъществи замисълът на Тодор Живков по българския национален въпрос и натоварва Ахмед Доган и съидейниците му от Турското освободително движение в България да учредят нова организация, наречена Движение за права и свободи /ДПС/, за да осъществят целите и задачите на БСП по националния въпрос.

Централното оперативно бюро на Турската демократическа партия в България /ЦОБ на ТДПБ/ прави следните документирани престъпни разкрития за БКП /БСП/ преди 10 ноември 1989 г. чрез Турското националноосвободително движение в България, а след 4 януари 1990 г. - чрез Движението за права и свободи, които действия и манипулации със съдбата на един достоен народ като турския, живеещ в България, може да предизвикат нежелана конфронтация на етническа и на религиозна основа, ако бъдат продължавани от страна на същите господа.

Драги наши съграждани и съгражданки,

Още в деня, когато се учреди Движението за права и свободи на турците и мюсюлманите в България, го обявиха за правоприемник на нелегалната организация на Ахмед Доган от времето на т.нар. "възродителен процес", наречена Турско националноосвободително движение в България. От името на тази организация се разбира, че в главите на членовете им има турско национално самосъзнание и са водили борба за турско национално освобождение против българския национален гнет, подбуден от насилствените асимилационни действия на живковистите в България.

Как стана така, че след учредяването на ДПС и обявяването му за правоприемник на Турското националноосвободително движение в България, същите хора, които при тежки условия са водили борба за национално освобождение, днес при демократични условия от името на ДПС водят борба за консолидиране на турците мюсюлмани, живеещи в България, в рамките на българския народ и нация, като нейна исторически създала се етническа общност със стар български родов корен и с българско национално самосъзнание.

Когато по целия свят малцинствените общности като нас водят борба за национално самоопределение и национално самосъхранение, Движението за права и свободи води борба за национално единение в рамките на Живковата национална общност.

Представителите на ДПС в парламента и по места категорично се разграничават от разрешаването на българския национален въпрос по сталински модел, както е било по чл.79 от конституцията, приета на 4 декември 1947 г. или появяването й в новите й варианти, както предвиждат международните организации по правата на човека в рамките на ООН и СССЕ.

Именно против тези наши елементарни човешки права, които световната демократична общественост ни осигурява по международните документи за правата на човека, е било учредено Движението за права и свободи от страна на добре обучени и образовани лидери, агент-провокатори като Ахмед Доган и съратниците му от ТНОДБ и ДПС.

Всички ние знаем, че членовете от Турското национално освободително движение в България начело с Ахмед Доган са водели турска националноосвободителна борба при трудни и нелегални условия. Също така знаем, че нейният правоприемник е учреден на 4 януари 1990 г. в гр. Варна, за да защитава правата и свободите на униженото и обезправеното турско мюсюлманско население в България, но днес, когато се разпродадоха някои документи на ДС, се разбра, че това е направено от Шести отдел.

Първо: Турското националноосвободително движение в България е учредено по поръчение на Държавна сигурност от страна на шепа инициативни агент-провокатори, които са събрали около себе си чисти и неопетнени турци и мюсюлмани, за да се прикриват под тяхната сянка.

Целта на ДС и КГБ е била след неуспех да предизвикат гнева на турската армия, поне чрез тази мнима протурска организация да се осъществи вторият вариант на Директива N Б-1396 на ДС, който вариант е предвиждал създаване на мними протурски организации и в даден момент чрез тях да се предизвика конфронтация на етническа и на религиозна основа и тези, които не са съгласни с т.нар. "възродителен процес", ще въстанат и по този начин ще се осъществи пълен геноцид върху тях. За същата цел Българската комунистическа партия и шефовете от ДС и КГБ са наредили да бъдат изкопани общи гробници в кътните усои на родните ни балкани, които все още зеят отворени.

Днес същите псевдопатриоти от Турското националноосвободително движение в България в лицето на Движението за права и свободи водят политика на единението ни към Тодор-Живковата национална общност, т.е. отказали са се от водене на политика на геноцид /физическо унищожение/ върху турците мюсюлмани, а са подели унищожителна борба против всичко турско, а най-вече борба против турското национално самосъзнание.

След всички тези очебийни превратности около ръководителите на Турското националноосвободително движение в България на т.нар. нелегална организация "Турската ръка" и на Движението за права и свободи все още имаме наши съграждани, които внушават на турците и на мюсюлманите от България, че ДПС е турска и мюсюлманска организация, защото са задължени пред бившите си господари от МВР и ДС. Същите хора много добре знаят, че в Устава на ДПС не съществува нито една фраза като турци и мюсюлмани, но всички турци не знаят това и се възползват от незнанието им, за да обслужват целите и задачите на Декемврийския пленум на БКП /БСП/ през 1989 г. по нерешения български национален въпрос.

Как и кога Българската комунистическа партия и Държавна сигурност решават да създадат Движението за права и свободи, за да моделират поведението на оставащото в България и на завръщащото се турско население от Република Турция по нов български образец?

Първо: След като не можаха да осъществят първия и втория вариант на Директива N Б-1396, тъй като вместо да предизвикат злобата на турската армия, по призива на г-н Тургут Иозал, наистина световната злоба бе натоварена неочаквано върху тях. Ръководителите на БКП, ДС и КГБ, когато разбират, че започването на евентуална националноосвободителна борба от страна на "чистоплътните" турци, които наистина са заложили главите си за тази борба, и тяхната борба ще бъде оправдана от световната демократична общественост, започват да ги прибират по затворите на страната ни заедно с лидерите им - агент-провокатори.

Второ: Целта на КГБ и ДС е, след като ги прибере по затворите, в срок от пет години, комбинативно с "чистоплътните" политзатворници да извеждат и лидерите агент-провокатори извън страната и чрез трети страни да ги изпращат в Република Турция. Когато пристигнат в Турция, чрез помощта на резидентурите на КГБ и ДС, отседнали в посолствата на СССР и България, и чрез съдействието на техните агенти, внедрени в държавните структури на Република Турция, по един или друг начин да бъдат поети от държавата, като репресирани правозащитници от България. След адаптирането им да водят антибългарска пропаганда и чрез международните правни организации да осигуряват отварянето на двете граници и по такъв начин ще обслужват целите на БКП, ДС и КГБ за етническо прочистване на България.

Трето: Подписването на Виенския заключителен документ по човешкото измерение доведе до бързото и неотложно свикване на Парижката конференция по човешкото измерение на Съвета за сигурност и сътрудничество в Европа, а впоследствие до мирните майски демонстрации в Североизточна България. Българската комунистическа партия, ДС и КГБ, усетили бързите промени в противовес на заплануваната им политика, решават да създадат нова организация, наречена Демократична лига, чрез свои агенти от турски произход и възползвайки се от старите си агенти като Мехмед Чавуш от Истанбул и Мюмюн Генджоглу от гр. Бурса, заедно с техните организации, решават да сторят същото, което са измислили да сторят чрез агент- провокаторите от Турското националноосвободително движение в България начело с Ахмед Доган.

Всички ние помним последната драма на майските събития, ръководена лично от страна на Димитър Стоянов и блестящо изпълнена от страна на МВР и ДС и от тяхната агентура от Демократичната лига в България.

Четвърто: Когато разбраха, че границата на Република Турция се затваря и остава много народ, а някои от заминалите се завръщат, БКП, КГБ и ДС решават да амнистират всички политзатворници, в т.ч. и лидерите агент-провокатори от ТНОДБ и вместо да ги извеждат зад граница, ги упълномощават да учредят Движението за права и свободи на турците и мюсюлманите, като на първо време ги съберат под знамето му, а после да ги моделират по новия български образец, измислен в потайните кабинети на Т. Живков и ДС.

Днес всички граждани на Република България знаят, че политиката на БСП, ДС и КГБ е разкрита пред управляващите от демократичния свят чрез Турската демократическа партия в България.

Но българските националисти от редовете на СДС наистина се опитват да поправят грешката си чрез марксическия философ и съратник на Т. Живков по българския национален въпрос г-н Мехмед Ходжа, който наистина иска да довърши политиката на приобщаването ни към българския народ и нация за срок от 15-20 години така, както са предвидили и Живков, КГБ и ДС.

Тези нови престъпления, които ни готвят чрез своите добре обучени и образовани агенти на КГБ и ДС, са също разкрити и пред управляващите в Република Турция през месец януари 1994 г.

Днес всички граждани на Република България знаят, че новоприетата конституция на страната ни е върната от Европейската общност по предложение на Централния координационен съвет на ТДП за окончателен ремонт и националните малцинства да получат конституционни гаранции за техните права.

Определен кръг хора от средите на БСП, СДС и ДПС са заинтересувани да подведат турците за пореден път, но забравят, че зоркото ни око ги наблюдава отблизо и няма да допуснем поредна манипулация дори на цената на живота ни.

Ако наистина българите и техните управници са загрижени да самосъхранят българското тук, на Балканите, като народ, достоен за уважение, тогава нека да се съобразяват с международните си задължения спрямо турското национално малцинство и да поемат подадената мирна ръка на представителите на ТДП, защото след още една поредна манипулация с нас ние не сме длъжни да отговаряме за гражданския мир в България и за последствията от това.

с. Ясенково - Варненска област, 18 май 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ЦОБ на ТДП: Адем Кенан

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДЯСНОТО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.


Придържайки се към своите програмни цели и в съзвучие с мнението на своите членове и симпатизанти, Дясното демократично движение /ДДД/ смята, че промените в закона, даващи възможност на чужденци с небългарски произход да придобиват българско гражданство, са национално предателство.

Ние, българските патриоти, които разглеждаме България като неделима част от цивилизована Европа, сме убедени, че подобен закон ще превърне нейната територия в полеви бежански лагер.

Ако този закон остане в сила, всякакви мутанти и безподобни гниди, нежелани дори в страните от Третия свят, ще получат възможност да се преселят на българска земя и един ден те да диктуват как ние, българите, да живеем в собствената си родина.

Ние предупреждаваме будната общественост!

На българския народ умишлено се подготвя една незавидна съдба - да бъде претопен, асимилиран и управляван от чужденци.

Бог да пази България!

София, 25 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ НА ВЕЛИК ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪБОР "ПЛОВДИВ’94" КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА В БЪЛГАРИЯ И КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя наМинистерския съвет и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Предвид обявения вече от комитета за есента "Велик общобългарски събор" "Пловдив 1994" г., на българите от страната и от чужбина и видимото изоставане от сроковете по графиците, Инициативният организационен комитет се обръща с призив към онези състоятелни и предани българи, родолюбци и добродетели, както и към ръководителите от българската държавна индустрия, така и към частните бизнесмени за по-активно отношение към предстоящата българска изява в така наложителното есенно мероприятие, въздигащо духа и самочувствието на българина с изявата на вашето достойно участие в общонародния фонд "Народно дарение" под формите на кредит, спонсорство или дарение с утешителните суми конкретни за последната форма и изхождайки от ранга на фирмата от 5 до 15-20 хиляди лв., от което ще зависи нормалното провеждане на мероприятието.

Освен характерната научно-теоретична обосновка на "Събор - 1994" няма да му липсват и чертите на събор в буквалния смисъл на думата - като всякакъв вид концерти и народни увеселителни развлечения в рамките на 3-4 дни.

Мотото на девиза за "Събор - 1994": "Партии и правителства идват и си отиват, но Родината остава", но каква? Да помислим и ние - днешните й чада, които сме част от сегашната история на България, и да се запитаме: кой с какво ще допринесе за просперитета на нашето Отечество - Република България.

Инициативният комитет /ИК/ работи по фонда с банкова сметка N 840130554-6 при ЧЗБ "Агробизнесбанк" - АД-864-П, "Централен" 1 по сметката на Българска отечествена партия - "Национален съюз".

Пловдив, 12 май 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К.Куманов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ОБЕДИНЕНОТО СВЕЩЕНСТВО ОТ ПЛЕВЕН И ОТ ПЛЕВЕНСКАТА ДУХОВНА ОКОЛИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до Светия синод и до средства за масово осведомяване.


МНОГОСТРАДАЛНИЙ БЪЛГАРСКИ НАРОДЕ,

С голяма болка и душевна скръб ви съобщаваме, че днес България - /Българската православна църква/, вярата ни и вековните ни традиции се продават на Рим - Ватикана, и на Полумесеца от шепа безотговорни и безумни предатели на Вяра, Род и Отечество.

Изпълнители на това предателство, освен държавни и политически "мъже", са и: отлъченият от БПЦ - бивш Врачански митрополит Калиник, бившият Старозагорски митрополит Панкратий, бившият Неврокопски митрополит Пимен и шепа заблудени, но материално подсигурени техни последователи - т.нар. лъжеепископи.

Ако сте истински българи и искате да запазите България, то отречете се от тях завинаги, защото всички знаем историческия църковен завет на митрополит Климент: "Има ли православие - има България, няма ли православие - няма България."

Именно обладани от този завет и от православната ни вяра, която ни е съхранила през вековете като българска нация, категорично заявяваме:

Ако трябва, ще се пренесем всички в жертва пред Всеподателя Бога за полза на Църква, Род и Отечество.

19 май 1994 г.

ЗА СВЕЩЕНСТВОТО:

Архиерейски наместник протойерей К.Гаврилов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА И НА ДЕПУТАТИТЕ СОЦИАЛИСТИ /19 МАЙ 1994 Г. София/.


От снощи страната е в правителствена криза. Опозицията поиска вот на недоверие на министър-председателя и предстои неговото гласуване днес. Вчера премиерът обори мотивите за това искане, като представи отдавна исканите и договаряни с парламентарните групи предложения за намеренията, структурата и състава на правителството. Достатъчно голяма част от правителственото мнозинство предварително отказа да ги подкрепи. От това днес /или в близките дни/ може да последва оставка на правителството, неуспешен за него вот на недоверие или отхвърлено искане за вот на доверие. Поради сегашните нагласи на основните парламентарни групи това вероятно ще предизвика и парламентарна криза. Някои заявления и действия на държавния глава сочат, че тя може да се превърне и в конституционна.

За да изработим най-точното поведение в тази трудна обстановка, сме длъжни:

1. Реалистично да оценим сегашната ситуация в страната.

2. Трезво да анализираме позициите на основните политически субекти, в т.ч. и собствената си досегашна линия на поведение към институциите на властта.

3. Точно да разграничим възможните варианти за развитие на кризата, алтернативите на поведение във всеки един от тях с неговите плюсове и минуси.

4. Ясно да декларираме своята позиция пред обществото, изхождаща от интересите на страната, ангажиментите ни като партия, трайните принципи в политическото ни поведение.

5. Да набележим, възложим и задействаме произтичащите от тази позиция конкретни политически мерки в остър дефицит на време сега, когато само дни ни делят от нашия конгрес, само часове - от трудни решения.


ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА

1. Изправени сме пред тежки социално-икономически трудности, които в условията на обща политическа криза могат да ескалират до степен на неуправляемост. Най-голяма е опасността от хиперинфлация, драстична девалвация на лева, верижни фалити, провал на бюджета и катастрофален спад на доходите, получавани пряко от него.

2. Нараства общественото недоволство. Негов носител са главно синдикатите и организациите за социална защита, но то активно се подклажда от политическите сили, медиите, дори от държавни служители /включително държавния глава/ и някои сенчести групировки. Хората не са склонни на по-нататъшни ограничения, настояват за своеобразен социален реванш и насочват своето недоволство и протест към най-представителните институции на властта, политически организации и лидери.

3. Очертават се сериозна криза и конфликт между институциите на властта. Правителството и подкрепящата го част от парламента изпадат в изолация. Самата формула на взаимодействие между тях - "непартиен кабинет" - постепенно изчерпва поначало ограничения си ресурс. Тя напуска плоскостта на прагматичната политика, отново се репартизира и дори реидеологизира.

4. Международното положение на страната е крайно деликатно. Националната сигурност е изправена пред съвършено конкретни предизвикателства. Страната е в заключителната фаза на сложни и отговорни преговори с основните си икономически партньори. В тази връзка върху България се упражнява натиск, насочен не само към икономически, но и към политически цели.

5. Българската социалистическа партия /БСП/ е в навечерието на своя конгрес, с който са свързани много големи обществени очаквания - и надежди, и тревоги; и от приятели, и от противници; и в страната, и извън нея.


ЗА ПОЗИЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТИ

Позицията на БСП към институциите на властта и тяхната евентуална промяна е принципна, ясна и последователна:

1. Общопартийната конференция в края на март 1993 г.потвърди водената от Висшия партиен съвет /ВПС/ политика на диалог, мирен преход и национално съгласие - като единствено разумна алтернатива за България, както и решението за подкрепа на правителството на Беров и интензивно взаимодействие с него - като шанс за промяна в политиката. Конференцията задължи депутатите социалисти да преодолеят законодателната блокада на Съюза на демократичните сили /СДС/ с цел изменение на законите: за земята, за приватизацията, за Висшия съдебен съвет, за ВАК, а също така приемане на необходимите закони за местното самоуправление, армията и полицията. Някои от тези закони бяха приети, други - не, но за повечето сме /или бяхме/ на крачка от успеха. Конференцията ненапразно препоръча предсрочните парламентарни избори като националноотговорен и демократичен изход за България, ако кризата се задълбочи и парламентът се окаже неспособен да я преодолее.

2. На тази принципна основа през септември миналата година ВПС потърси отговор на основния проблем пред страната днес: "Как в най-неблагоприятните вътрешни и външни условия да се преодолее най-тежкият период на кризата и да се даде нов тласък на жизнено необходимите реформи - без да се плаща непоносима социална цена, без да се загубят главните конституционни ориентири на демократичната, социална и правова държава?"

Ние дадохме своя отговор в позицията на БСП за реформите в икономическата и в социалната област, приета през ноември. Ние не само настояхме Народното събрание /НС/ и Министерският съвет /МС/ да направят решителен опит и мобилизират усилията на обществото за преодоляване на най-тежките изпитания на кризата и на прехода. От трибуната на парламента и от страниците на в. "Дума" ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ изрази безусловна готовност за обединяване на всички национално отговорни сили за продължаване на реформите в икономическата и в социалната област.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ "СЪВЕСТ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ. Документът е обръщение към Българската социалистическа партия.


Историческата обществено-икономическа и политическа практика в развитието на обществено-икономическите формации доказва че трудовите хора от града и селото, когато са експлоатирани и прагът на търпимостта за експлоатация се изчерпва, се стига до въстания или революции. При революциите експлоатираните са били винаги водени от икономически или политически силни партии, които защитават гражданските права, социалната справедливост, намаляването на експлоатацията на човек от човека. Историята показа, че цивилизоваността предлага и мирни, "нежни революции", при които чрез гласуване и изразяване на вот на доверие от страна на народа може да се утвърждава власт на определена партия и власт на определен модел на обществено-политическа и икономическа организация.

Родната Българска социалистическа партия /БСП/, за да бъде национално отговорна партия, с категорично представителство в Народното събрание и държавен апарат е необходимо да осъзнае и признае реалните външни и вътрешни обществено-икономически и политически дадености, изискващи тяхната оценка и вземане на решения, определящи нейната позиция.

България в момента се явява пазар на чуждестранни стоки, които възпрепятстват дейността на родното ни промишлено производство. Страната ни не участва активно в международното разделение на труд и пазари. Вносът на чуждестранни стоки предопределя спада на промишленото производство. Спадът на промишленото производство лишава държавния бюджет от принадения продукт, необходим за държавен и обществен сектор. Финансовото ни кредитиране и вносът на стоки допринасят за икономическата ни зависимост. Икономическата ни криза не е наложена отвън.

Икономическата ни криза е предизвикана от неясна икономическа стратегия, изразена във външната и във вътрешната политика. Държавата не е формирала своята икономическа власт - власт на държавно-монополистичния капитализъм, не е встъпила като съвкупен капиталист, не е централен орган на политическата власт на частен и държавен монополистичен капитал. Държавата не наблюдава и не контролира икономическия живот: възпроизводство на стоки и капитал. На власт е частният финансово-монополистичен капитал. Разградена е икономическата социалистическа система, но не е изградена държавната капиталистическа икономическа система...Безработица, спад на производство, няма принаден продукт. Приватизацията на промишлените обекти, "станали собственост на гражданите", ще демонстрира отново фактическото положение в страната. Пак няма да има принаден продукт, отново ще има държавен дефицит, отново ще има търсене на кредити.

България от качеството си на държава, поддържайки състоянието си на неплатежоспособност, предизвикано от спад на производството - източник на принадения продукт, неусвоен от държавата, възпрепятства самото производство и възпроизводство и предразполага към загубване първоначално на икономическата, а след това и на политическата си самостоятелност и независимост. Превръща се в губерния, подвластна териториална единица на властна държава с икономическа власт.

Съществуването на държавата, без тя да усвоява принадения продукт от производството, е утопия. Без държавна икономическа стратегия, организация и контрол за усвояването на принадения продукт и печалбата, които се разпределят от държавата, не може да се извършва приватизация на промишлените обекти.

Да се даде простор на частната инициатива, защото създадено е конституционно и законодателно право, даден е простор, но се води борба за престол. Да се ускори приватизацията, да се съживи /да се възроди/ икономиката, няма външни пазари, производството линее, подготовката за приватизация на промишлени обекти е готова, но е необходим и закон за фалита, който трябва да определи основанията му. Този закон ще предразположи прескачането на постулатите на капиталистическата обществено-икономическа държавна организация, която наблюдава въздействието на "обективните фактори", въз основа на които ще планира, регулира и контролира стопанското развитие.

Няма пазарна икономика, има пазарен продукт, изделие, условия и отношения.

Стихийно изменящите се пазарни условия изискват стратегически методологичен подход, изразен в тактика, предопределени от ясна и категорична икономическа политика подходи, от властваща политическа сила, защищаваща националните интереси. Ясно е коя монополистична група управлява страната сега - до предстоящите избори. "Родната БКП” пожела и стана "едноличен монарх”, пожизнен глава-държава, партия - държава, но пожела и да се преобрази. Вече е разделена на две сравнително равно относителни имуществени, финансови и политически позиции, изразени в "червено” и "синьо", предопределени в републикански и в монархически убеждения. Обикновените хора - управляваните, се нуждаят от социална сигурност и защита, от справедливост, законност и ред.

Държавният ред, организация и контрол не са налице, защото държавата не владее принадения продукт /слабо производство/, не владее печалбата /знае защо/, разчита само на трохите от добавената стойност, данъци, глоби и такси /слаби постъпления на приходи в републиканския бюджет/.

Обезпечеността на "средната класа" /държавни работници и служтели/, временно закрепостени работници, пенсионери, намаля, намалява.

Националната и отговорна партия - БСП, загрижена за националната съдба, няма в съзнанието си модела на държавната организация, предопределящ нейните структури и принципи, изразени в законодателство и закони, държавен модел и облик, по който ще се изгражда. България на коя страна ще прилича - на Етиопия, на Албания, на Швеция? Какви обществено-икономически и социални отношения ще се изграждат?

Владеенето на принадения продукт, печалбата и добавената стойност предопределя облика на държавата, но се определя и от съвестта на партията, държаща в своите ръце политическата власт, която е встъпила в ролята на съвкупен капиталист, използвайки правовите форми за планиране, контрол и принуждение за разпореждане с огромни икономически ресурси, предоставящи и възможността да управлява: икономически, социални и културни процеси.

БСП - партия на класовото партньорство между труда и капитала, - нежно казано, несериозна поведенска нагласа, да предизвика реплика от страна на политически необразован и неориентиран пролетарий. Трудно се осъзнават икономическите, социалните и културни стойности на социализма като социално явления [?] - предоставен [?] от създадени условия и охраняван от Съветската армия.

БСП е за хармонична политика, но тя е възможна само тогава, когато е налице социалистическа държавна организация, която не се влияе от структурни и организационни - производствени отношения, създадени от различни форми на собственост - гарантираща за всички слоеве от населението граждански права, социална справедливост и защита.

Това е причината да се въздържат от инициатива източните и западните държавни и частни финансови монополисти за инвестиции, за съвместно производство, от което ще се появи конкурентоспособен продукт, изделие, налагащо се като потребност на международния и вътрешен пазар. Защитата на държавата изисква държавата да владее промишлените обекти самата тя, да усвоява принадения продукт от промишленото производство - печалбата, постигната от продажбата на продукта, изделие. Това са необходими, задължителни правомощия, които осигуряват силата и самостоятелността на държавата, като разполага с държавномонополистически комплекси и държавен монопол на финансовите ресурси.

Липсата на опит в изграждането на класическия модел на капиталистическа икономика и формите за разпределението на принадения продукт и неговите сателити са възпрепятствали формирането на правомощията, на тяхното съблюдаване, спазване, гарантиране на управляващи и управлявани; Замяната на "зрелия социализъм" с държавен монополистичен капитализъм изисква запазване на ценности:

- запазването на социалната справедливост и защита на правата, достигнати при социализма, което е жизнена необходимост за всички слоеве от управляваните, така също и за управляващите;

- запазването на капиталистическата икономическа организация с гарантирана защита на правомощията на двете страни: управляващи и управлявани.

Изисква се отричане на модела на "социална пазарна икономика".

Необходимо е възприемането на модела: на държавен монополистичен капитализъм с гарантиране на правомощията, като суверенно право.

Правомощия на държавата: усвоява, владее и разпределя принадения продукт; разполага: с държавни монополистични комплекси и държавен монопол на финансовите ресурси.

Правомощия на държавен служител: служи на държавата, законността и на народа.

Правомощия на управляващи - финансово и имуществено силни буржоазия и аристокрация:
    .
- усвоява, владее и се разпорежда с печалбата - печалбата е достояние, принадлежно на частния финансов и монополистичен капитал.

Правомощия на управлявани: придобиват като иманентна собственост право и достояние:

- социалната справедливост и защита - правата, достигнати при социализма, жизнена необходимост за всички слоеве от управляващите и управляваните, защитавани и гарантирани от законодателство и социално ориентирана, заангажирана и отговорна партия, партийна формация с идейни течения.

Правомощия на управляващата партия: социално ориентирана, заангажирана и отговорна в позицията да защитава и гарантира правомощията на управляваните, правото на придобитата иманентна собственост при социализма /предоставят правото и възможността да встъпи в ролята на партньор между труд и капитал/.

"Партия на демократичния социализъм" изразява неизпълними обещания. Бедни, безимотни, безработни са в бедствено положение. Обикновеният народ е отчаян, обезверен, отчужден и неориентиран, чувства, че го лъжат, незащитен е.

Наименованието БСП заангажира социалната й ориентация, която изисква категоричното й определяне като партия на социалистическата демокрация, желана необходимост за всеки.

Управляваните се нуждаят от отговорна и действена политическа сила - партия, която да ликвидира основанията на икономическата криза и създаде социална сигурност и защита, законност и обществен ред.

БСП може да овладее социалната и икономическа обстановка, трябва само да пожелае.

София, май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:10:00
27:05:1994 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!