27 юни 1991

София, 27 юни 1991 година        
        Брой 124 (399)  
                     

Ръководител Пресслужба "Куриер"Стефан Господинов


София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА РЕФОРМАТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. Документът е приет на разширено заседание на Висшия партиен съвет, състояло се на 15-16 юни 1991 г. в София.


Реформата в икономиката навлиза в нова решителна фаза. Бяха либерализирани цените, беше намален административният апарат, премина се към пазарен курс на лева спрямо долара, бяха намалени преразпределителните функции на бюджета, бяха направени известни опити за демонополизация. Беше постигнато съгласие между правителството и профсъюзите, правителството получи подкрепата на политическите сили.

Етапът, който предстои, започна с ново увеличение на цените. В хода на реформата се разкриха редица производствени, финансови и социални проблеми, които могат да доведат до огромно изостряне в икономическата, социалната и политическата обстановка.

Държавните финанси са изправени пред тежки проблеми. Вероятността да постъпят предвидените в бюджета приходи от предприятията е малка поради спадането на промишленото производство (с около 28 на сто спрямо януари - май 1990 г.), а това може да доведе до невъзможност и бюджетът, и предприятията да изплащат в пълен размер компенсациите, пенсиите, пособията. Прогнозира се увеличение на цените с 480 на сто през юни 1991 г. спрямо декември 1990 г. Има опасност от нова инфлацонна вълна. Прекомерно високите лихвени проценти поставят пред опасността от фалит много стопански предприятия, включително кооперативни земеделски стопанства. Редица предприятия са с препълнени със стоки складове, но ние сме изправени пред остра криза на пазарите. Това е следствие от огромното свиване на търсенето на вътрешния пазар, от загубата на пазарите в СССР и страните от Средна и Източна Европа и от незначителното, поне засега, развитие на експорта на западните пазари.

Всичко това доведе до тежки социални последици, които основателно тревожат Българската социалистическа партия. Расте безработицата, като числото вероятно ще премине критичната граница от 10 на сто. Намалението на потреблението, високите цени и фактът, че компенсацията на доходите е далеч под обявената, доведоха до понижаване на жизненото равнище на населението с около 50 процента.

Висшият съвет на БСП потвърждава принципната си позиция за подкрепа на икономическата реформа и прехода към социална пазарна икономика. От тази гледна точка позицията, поддържана от Парламентарната група на БСП и министрите социалисти, следва да се оцени като правилна въпреки тежката социално-икономическа ситуация и проблемите, които създаде самата реформа.

Потвърждавайки подкрепата си за първоначалните стъпки на правителството, Висшият партиен съвет се ръководи преди всичко от убеждението, че при специфичните условия, в които се оказа страната през втората половина на 1990 г. и в началото на 1991 г., не съществува друга реална алтернатива за първата фаза на реформата освен прилагането на строги и дори драстични мерки в областта на финансите, паричното обращение и кредита. Това беше наложено и от състоянието на външните финанси на страната и произтичащата от това необходимост да се постигне работна договореност с Международния валутен фонд и международната финансова общност. Това, разбира се, не означава автоматична подкрепа за всяко конкретно действие на правителството при осъществяването на т.нар. монетарен модел.

В рамките на избраната икономическа алтернатива могат да се приложат различни решения и различна последователност на тяхното осъществяване, като този избор може да окаже изключително голямо влияние върху практическите последици на реформените мерки за икономиката и върху тяхната социална цена. Този избор е отговорност на правителството. Разбира се, правителството има задължението да осигурява максимална гласност за събраженията и причините, които лежат в основата на неговите практически решения при осъществяването на реформата.

Редовното и пълно информиране на обществеността и парламента е не само предпоставка за запазване на постигнатия в началото на годината парламентарен и обществен консенсус около основните насоки на реформата, но и решаващо условие, за да бъде реформата възприета от широките слоеве на българския народ като необходимост и да бъде и занапред подкрепяна от него.

Във връзка с това Висшият съвет на БСП отбелязва със загриженост недостатъчната информация по проблемите на реформата, склонността някои отговорни решения да се вземат на административно равнище и от ограничен кръг лица и незадоволителния до този момент диалог между правителството и парламента и съответните му комисии по хода и резултатите от реформата.

Висшият съвет на БСП изразява принципна подкрепа на действията на правителството и по политически съображения. Коалиционното правителство, създадено като резултат от Споразумението между основните политически сили, представени в парламента, представлява на този етап единствената реална демократична алтернатива и осигурява относителната стабилност на изпълнителната власт в страната. Да се блокират действията на правителството или да бъде предизвикано неговото падане би означавало да се получи вакуум във властта с произтичащите от това опасни последици за обществения ред, социално-икономическото състояние на страната и хода на демократичния процес. Такова развитие на нещата може да породи верижна реакция, която да дестабилизира всички демократични институции, включително Великото народно събрание.

Висшият партиен съвет е на становище, че последователното провеждане на реформата е необходимо също така за да се решат основни социални въпроси. Отказ от реформата в този момент, недовеждането й до успешен край би означавало хилядите безработни да останат без реална подкрепа. Това би означавало над 2 милиона пенсионери, и особено пенсионерите в градовете, да изпаднат не само в бедствено положение - към каквото отиват сега, но и в невъзможност да просъществуват. Това би означавало стотици хиляди жени да останат трайно без работа. Това би означавало най-сетне безработицата да разсипе най-малко едно, а може би и повече млади поколения. БСП не може да се съгласи с това.

Изразявайки по изложените по-горе съображения от икономически, политически и социален характер своята по-нататъшна подкрепа на стопанската реформа, Висшият съвет на БСП подчертава с цялата си категоричност, че досегашните резлултати и особено социалните последици от реформените мерки налагат една задълбочена и открита обществена и парламентарна дискусия, чрез която да се търсят практически пътища за хармонично съчетаване на икономическите и социалните цели на реформата при реалните условия на нашата страна днес. Според нас тъй наречената "втора фаза на реформата" не може да представлява просто продължение на първата и в никакъв случай не може вече да се ограничава в рамките на монетарния модел. Подобен подход неминуемо означава засилване на тенденциите към спад на производството и по-нататъшно изостряне на социалните трудности до степен, която може да се окаже непоносима за огромна част от народа. Последиците от едно такова развитие, заплашващо със социален взрив, са непредвидими.

Поради това Висшият съвет на БСП смята, че са наложителни сериозни корекции в съдържанието и насоките на реформените мерки с цел класическите монетарни методи да бъдат допълнени и съчетани с конкретни мерки за спиране на спада в производството и съживяване на икономическата дейност. Трябва ясно да се разбере, че при сегашното състояние на икономиката, при прогресиращото обедняване на семействата, предприятията и държавата обществото няма да бъде в състояние да понесе финансовия товар, свързан със социалното осигуряване на народа срещу прекомерното понижаване на жизненото равнище и срещу безработицата. Само в условията на една динамична икономика могат да бъдат ограничени размерите на безработицата и да бъдат поети разходите, свързани с компенсирането на инфлацията и другите негативни процеси.

Масовото прекратяване на дейността на предприятията, икономическата дезорганизация, рязкото спадане на степента на използване на националния производствен потенциал не могат да бъдат път на икономическата и финансовата стабилизация. Трайно равновесие между търсенето и предлагането не може да бъде постигнато, ако прилаганите монетарни мерки, наред с наложителното ограничаване на търсенето, водят и до безпрецедентно не само за нашата, но и за световната икономическа политика свиване на предлагането.

Като се ръководи от тези принципни съображения и от грижата да се осигури успех на стопанската реформа при приемлива социална цена, Висшият съвет на БСП смята за необходимо оттук нататък правителството, при пълно съдействие от страна на парламента, да обърне особено внимание на следното:

1. Рационални мерки за стимулиране на производството чрез данъчни и лихвени облекчения за ефективните предприятия; приоритетно насочване на валутно-финансови ресурси, предоставени от международните финансови институции за целите на производствената дейност; разработване на конкретна индустриална политика, насочена да подпомогне малкия и средния производствен частен сектор, кооперативните и държавните предприятия в усилията им за по-добро използване на производствените възможности.

2. Активна политика за насърчаване на експорта като първостепенен и може би главен фактор за динамизиране на производството в сегашните условия. Наред с правилните мерки за либерализиране на вноса и износа, които се въвеждат сега, е необходима конкретна програма за стимулиране на износа срещу конвертируема валута преди всичко за западноевропейските пазари. Успоредно с това правителството следва да доведе докрай усилията да се съживят традиционните търговски връзки със Съветския съюз и страните от Източна Европа, без които в сегашните условия и при реално сложилата се структура на българската промишленост не е възможно да се постигне дори минимално натоварване на мощностите в редица решаващи промишлени отрасли и най-вече в машиностроенето, електрониката и леката промишленост. Тази програма за стимулиране на експорта трябва да включва специфични стимули и улеснения за производителите и износителите.

3. Структурното преустройство на икономиката няма нищо общо с една ситуация, при която се създава опасност от масови фалити на предприятия, която може да засегне стотици и дори хиляди трудови колективи във всички отрасли на икономиката, включително и в селското стопанство. При това от финансова несъстоятелност са заплашени не само неефективните и неперспективните от структурна гледна точка предприятия, но и предприятия, които по принцип имат благоприятни стопански и пазарни перспективи и разполагат с добър производствен и технологически потенциал. Ако не бъдат взети допълнително мерки за временно подпомагане на такива предприятия, последиците за икономиката могат да се окажат катастрофални. В случая става дума не само за огромна безработица, но и за обезценка на национален капитал и загуба на позиции на международните пазари. Тези последици биха били необратими.

4. Заслужават подкрепа взетите напоследък от правителството решения за запазване на работните места и стимулиране на фирмите, които създават нови работни места. Тази политика трябва да бъде разширена и да се превърне в едно от основните направления на реформата в следващия й етап. Особено внимание трябва да се обърне на градовете и регионите, където се очертава тежка и хронична безработица.

Борбата с инфлацията и строгите финансово-парични мерки не могат да се разглеждат като самоцел, особено ако цената за това е безработица, която може да надхвърли, по признание на самото правителство, числото от половин милион души. Българското общество не е в състояние да понесе тази цена. Необходима е следователно известна преоценка на приоритетите на реформата, включително от гледна точка на финансово-паричните цели, за да не се допусне такова развитие на събитията.

5. Напълно правилно напоследък се обръща внимание на подкрепата за малките и средните производители и особено за частните и кооперативните фирми. Висшият съвет на БСП смята, че тази линия отговаря на изискванията на прехода към смесена пазарна икономика. Сравнително бързи резултати от гледище на заетостта, увеличаване на предлагането на стоки и услуги и повишаването на доходите на държавата и гражданите може да даде ускоряването на малката приватизация, за което са създадени всички необходими законодателни и организационни условия.

Провеждането на тази правилна линия обаче не бива да води до подценяване възможностите на държавния сектор в икономиката, в койтосега се създава преобладаващата част от националния продукт и който осигурява заетостта на огромната част от трудещите се в нашата страна.

Във връзка с това буди загриженост фактът, че под флага на демонополизация и децентрализация в редица случаи се извършва механично раздробяване на държавни фирми. Част от тези действия,предприети в познатия командно-административен стил, не водят до реално стимулиране на конкуренцията на вътрешния пазар и не са съобразени с обективни пазарни критерии и фактори.

6. Особена тревога предизвиква състоянието на селското стопанство. Тезата за приоритетното му значение в системата на националната икономика не се потвърждава в практиката. Налице е вече рязко намаляване на селскостопанското производство, на броя на животните и засетите площи, което поставя под съмнение нормалното снабдяване на вътрешния пазар в следващите периоди.

В особено трудно положение са поставени кооперативните земеделски стопанства, макар да е напълно ясно, че на този етап от аграрната реформа главната отговорност за осигуряване прехраната на българския народ лежи върху тях. Не са създадени и необходимите материални и финансови предпоставки за развитие на частното фермерство. Това налага правителството и парламентът срочно да разгледат не само конкретното състояние на селското стопанство и мерките за неговото съживяване, но и началата на една нова аграрна политика, насочена към пълноценното използуване на огромния потенциал на страната в тази област и социалното стабилизиране на българското село.

7. Очевидно е, че в рамките на мандата на сегашния парламент и съответно на правителството не е възможно да бъде предприета една цялостна структурна реформа в икономиката. Това трябва да се разглежда като продължителен и многоаспектен процес, целта на който да бъде изграждането на стабилна и конкурентоспособна икономика при пълна заетост на трудоспособното население.

На този етап от правителството може да се очаква да очертае в общи линии стратегията на структурната реформа и да започне прилагането на някои конкретни мерки за подкрепа и насърчаване на такива приоритетни сектори на икономиката като селското стопанство, леката и хранителната промишленост, туризма, услугите.

Наред с това не бива в никакъв случай да се допуска подценяване на възможностите на създадения производствен, технологически и интелектуален потенциал в такива водещи направления на съвременната научно-техническа революция като електрониката, телекомуникациите, точното машиностроене, биотехнологиите, химическия синтез и т.н.

Във връзка с подготовката на структурната реформа е необходимо правителството и Българската народна банка да разработят основите наедна нова и активна политика на инвестиционно кредитиране, като се създадат съответните финансови инвестиционни институции.


*  *  *

Осъществяването на реформата предполага като абсолютно необходимо условие поддържането на социалния мир. Висшият съвет на БСП приветства усилията на правителството, синдикалните организации и съюзите на работодателите в рамките на тристранния диалог и подкрепя подписаното на 13 юни 1991 г. споразумение между тях. Той призовава социалистите и техните симпатизанти да подкрепят този необходим компромис, за да се даде възможност икономическата реформа да продължи и да се смекчат до възможния минимум нейните отрицателни социални последици.

Висшият съвет на БСП е убеден, че при сегашните изключително трудниикономически обстоятелства, когато е поставена под въпрос съдбата на много предприятия, са необходими солидарност и взаимна подкрепа във взаимоотношенията на трудовите колективи и тези стопански ръководства, които в новите условия доказват своята компетентност и качества - в името на стабилизирането на предприятията, фирмите и на цялостното съживяване на стопанския живот в страната.

Като се ръководят от гореизложените оценки и конкретни насоки за действие, Висшият съвет и Парламентарната група на БСП изразяват готовност да сътрудничат с правителството и с всички конструктивни парламентарни и извънпарламентарни сили за по-нататъшното осъществяване на прехода към социална пазарна икономика и за преодоляване на тежката социално-икономическа криза, в която се намира днес нашата страна.

София, 16 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ "ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРИЯ" НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО. Документът е адресиран до посолствата на САЩ, Канада, Франция, Англия, Италия, Швейцария, Белгия, Швеция, Австрия, Норвегия, Германия, Финландия, Турция, Гърция и до български и чуждестранни средства за масово осведомяване.


Да превъзмогнем себе си и да възродим България!

С мисли за бъдещето на България, в делова обстановка протече тазсутрешното заседание на Националния комитет за земеделско единство.

Началото на земеделското единение вече е факт. Телеграми, апели, обединителни протоколи и декларации непрекъснато пристигат от различните краища на България. Но не е тайна, че някои от председателите на местните земеделски дружби все още се колебаят в поемането на единствено спасителния път за България - единението на земеделския съюз.

Необходимостта от бързо и цялостно обединение на всички сдружени земеделци налага ясни и конкретни действия. Ето защо в центъра на вниманието бе: "Какво е свършено? С кого е разговаряно? Не трябва дасе седи на място. Нужни са енергични действия."

Не бяха отминати и много въпроси, които вълнуват членските маси: "Докъде със СДС или напълно самостоятелни? С каква бюлетина в предстоящите избори?" Въпроси, които ще получат ясни отговори на предстоящата Национална конференция на БЗНС-ЕДИНЕН.

Целта на единението на земеделските сили не е създаването на нова организация. И тъкмо поради това Националният комитет за земеделско единство е съставил комисия за поддържане на редовен контакт с ръководствата на двете Постоянни присъствия. Предстоят дружески срещи и диалози с ръководствата на Постоянните присъствия.

Националният комитет за земеделско единство призовава всички радетели за силен и единен БЗНС, съмишленици на великата идея за спасението на България и привърженици на единната опозиция на СРЕЩА СЪБОР в град Русе на 29 юни 1991 година от 10,00 часа на централния площад.

Гости на срещата събор ще бъдат депутати от парламентарната група на БЗНС - ЕДИНЕН, завърнали се изгнаници начело с г-н Ценко Барев и изтъкнати съюзни дейци - страдалци през тоталитаризма.

"Братя и сестри,
Съединението прави силата и само единни можем да отстоим въжделените свобода, мир и народовластие, да ликвидираме комунистическата система и да дадем на България спокойствие и благоденствие.

Елате на срещата събор, за да изразим непоколебимата си воля за реализиране на великите идеи на Александър Стамболийски, д-р Г.М.Димитров, Никола Петков, Димитър Гичев и плеядата земеделски деятели, посветили живота си за единството на земеделските сили в България", се казва на призива на Националния комитет за земеделско единство.

Едно е сигурно - БЗНС заема своето необходимо място в общия демократичен антикомунистически блок.

Дай Бог само да не бъде забавен или проигран още един исторически шанс!

26 юни 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГPУПA НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - СДС, ОБЕДИНЯВАЩА 39-ТЕ ДЕПУТАТИ, НАПУСНАЛИ ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


1. Безпрецедентният по своя характер парламентарно-конституционен галоп на малко повече от половината от народните представители във Великото народно събрание вероятно ще доведе до приемане на Конституция, която не отговаря на общоприети критерии за изграждане на демократично общество. Наш морален и политически дълг е да предупредим останалите в парламента законодатели, че те поемат цялата отговорност за последиците от натрапването на обществото на Конституция, неприемана с основание от широки обществени среди.

2. Парламентарно-конституционният маратон достига почти до абсурд нафона и на изключително сериозните основания за съмнение за извършенатотална фалшификация на изборите за Велико народно събрание, поставящи под въпрос легитимността на десетки депутатски мандати. Приемането и на най-съвършена конституция е невъзможно да стане, преди народът да е получил безсъмнен отговор поне на поставения въпрос за произхода на приблизително половин милион несъществуващи в природата избиратели. Готови сме да предоставим на компетентните органи, включително и на Главния прокурор на Република България, допълнително данни и доказателства.

3. С оглед на създалата се в страната ситуация подкрепяме предложението на Президента на Републиката Великото народно събрание да се саморазпусне и да се насрочат парламентарни избори за началото на септември.

София, 26 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 22 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Необходимостта от създаване на широко разклонени и оперативни структури, както и необходимостта от придържане към демократичния принцип за участие на гражданите в управлението на техните дела, наложи преосмисляне на концепцията за статута на СДС.

Националната конференция на СДС, състояла се на 22 юни 1991 г., като взе предвид, че на нея присъства максимално представителна част от членуващите в СДС партии и организации - техните ръководства (централни и местни), ръководствата на местните координационни съвети, Националният координационен съвет, депутати, което определя легитимността на конференцията и задължителността на нейните решения, и като взе предвид резултатите от направената на конференцията анкета, прие предложените от парламентарната група Национално движение СДС (групата на 39-те)


ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ

Съюзът на демократичните сили е възникнал и се развива като национално движение на партии, други организации и граждани за спасение на България чрез бърз преход към пазарно стопанство, отстраняване чрез избори на БСП от политическата власт и връщане на народа на заграбеното от нея имущество.

Партиите и другите организации, участващи в националното движение, в рамките на обща политическа и предизборна платформа запазват своята идеологическа и организационна самостоятелност и чрез координационните съвети по места и Националния координационен съвет осъществяват политическо ръководство на движението.

Местните координационни съвети в предизборния период с оглед общата стратегия и тактика на движението се съобразяват с решенията на националната конференция и Националния координационен съвет на СДС.

Координационните съвети се подпомагат в предизборния период от граждански комитети, в които участват симпатизанти на СДС - безпартийни, членове на партии и организации от СДС и членове на партии и организации извън СДС, които поддържат основната цел на движението, желаещи да се включат в предизборната кампания на съюза. Действията на гражданските комитети се съгласуват от КС по места и от НКС на СДС.

Съюзът на демократичните сили като национално движение се явява на изборите с единна бюлетина (син цвят), на която е написано: "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ". Символ на съюза е знамето с цвета на мира.

Платформата на националното движение е програмата на СДС, за която през миналата година гласуваха милиони хора, развита и конкретизирана с оглед социално-икономическата и политическата ситуация и реалните надежди на избирателите.

СДС като национално движение издига кандидати за депутати чрез възможно най-демократична процедура, изключваща партийните квоти - кандидатите се предлагат от партии и други организации, участващи в движението, както и от гражданските комитети и от симпатизантите на СДС в съответните общини. Кандидатите се обсъждат на широки обществени форуми, след което координационните съвети вземат решение за кандидатурите.

КОНФЕРЕНЦИЯТА РЕШИ:

Изменя статута на СДС в следния смисъл:

Член 1 се изменя, както следва:

"Съюзът на демократичните сили е национално движение, състоящо се от партии, организации и граждани. То има следните структури:

- граждански комитети
- местни координационни съвети
- общински координационни съвети
- районни координационни съвети
- Нацонален координационен съвет
- национална конференция."

Член 2 се изменя, както следва:

"Чл. 2. Партии и движения се приемат за членове на Нацоналното движение СДС от НКС с мнозинство от 2/3 от пълноправните членове на СДС."

Отменя глава 6 на статута на СДС и създава нова глава 6 със следното съдържание:

"VI. Граждански комитети - СДС

Чл. 21. Гражданските комитети - СДС са временни структури със срок надействие до постигане изборната цел на СДС.

В гражданските комитети СДС не могат да участват лица, изповядващи фашизъм, комунизъм, расизъм, тероризъм и насилие под каквато и да е форма, както и всичко, което противоречи на целите и идеалите на СДС.

Чл. 22. Гражданските комитети - СДС се формират на териториален принцип в съответните общини.

Гражданските комитети - СДС избират между членовете си свое ръководство (председател, зам.-председател, секретар).

Гражданските комитети - СДС се представляват в координационните съвети на местните структури на СДС от техния председател или от друго упълномощено от тях лице."

Отменя член 33 и създава нов:

"Чл. 33. Промените в настоящия статут се приемат от Националния координационен съвет с мнозинство от 2/3 от членовете му, както и от националната конференция на СДС с обикновено мнозинство."

Националната конференция се обръща към представителите на СДС във временните общински управи с призив да не ги напускат. Наред със законните им права и задължения те са призвани да подготвят предстоящите избори и да защитят интересите на СДС в тези управи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" ВЪР ВРЪЗКА С ПОСЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО. Писмото е адресирано до Великото народно събрание и до средства за масово осведомяване.


Във връзка с решението на Великото народно събрание за възстановяване на цензурата в Българска телевизия и Българско радио и за превръщането им отново от културно-информационни в пропагандно-идеологически институти изразяваме нашето категорично несъгласие и огромно възмущение.

Надяваме се, че Великото народно събрание ще осъзнае допуснатата фатална грешка и незабавно ще пристъпи към отмяна на това решение, достойно за времената на тоталитаризма.

София, 22 юни 1991 г

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА": Т.Страшимиров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВАРНА, АДРЕСИРАНО ДО НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДО ОРГАНИЗАЦИЯТА "МЕЖДУНАРОДНА АМНИСТИЯ", ДО ПОСЛАНИКА НА ВИЕТНАМ В БЪЛГАРИЯ И ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.


Промените в съвременния свят вдъхнаха надежди на милиони хора от бившите социалистически страни, че основните човешки права, декларирани от Хартата за правата на човека, ще бъдат гарантирани от новите демократични правителства и парламенти.

С тревога узнахме обаче, че във Виетнам е арестувана известната писателка Зъонг Тху Хъонг, позната с демократичната си гражданска позиция, която отстоява и в произведенията си. Ние окачествяваме този акт на насилие като рецидив от сталинско-брежневски тип, недостоен завсяко правителство и за всяка страна.

Настояваме г-жа Зъонг Тху Хъонг да бъде незабавно освободена и правителството на Виетнам да й даде гаранции за свобода на словото, за свободно придвижване в страната и извън нея.

Арестуването на писателката Зъонг Тху Хъонг е повод да поставим и въпроса за хилядите затворени по политически причини във Виетнам. Време е "Международна амнистия" да използва авторитета си и възможностите си, за да каже на света истината за другоячемислещите във Виетнам.

Демократичната общественост и всички честни хора не могат да приемат, че Виетнам, изоставащ от развитието на общия демократичен процес в света, ще се превърне в остров на безправието и на отхвърлената от времето тоталитарна власт. Хилядите виетнамски работници, които бяха в България и част от които са все още у нас, направиха проблемите на далечен Виетнам осезаеми и за българите. Положението на тези хора - в по-голямата си част честно трудили се у нас - и отношението към тяхпоказаха, че вече не е възможно да се отминават проблемите с гражданските права - в политически, хуманитарен и морален план - независимо за кой регион на света става дума.

Варна, 24 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 21 СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА НЯКОИ АКАДЕМИЧНИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ.


Компенсациите към стипендиите се изплащат съобразно срока, определен от Постановление на Министерския съвет 120 (т.е. за срок от 10 месеца, считано от м. октомври 1990 г.).

Следователно компенсации се полагат за месеците юни и юли.

Съгласно договореността, която се постигна на Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите, те са в размер на 130 + 51 лв. за юни и юли за всеки студент стипендиант.

2. Прието бе предложението до Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите за увеличаване на размера от 50 до 80 лв. (за м. юни и юли за студентите, живеещи на свободен наем).

3. Съгласно подписаното Споразумение за по-нататъшното провеждане на икономическата реформа и запазване на социалния мир бе прието:

а. Студентските организации до 15 юли т.г. да предложат    в Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите мерки за използването на труда на студентите в селското стопанство и в другите отрасли.

б. До началото на учебната 1991/92 г. да се обсъди въвеждането на нова система за отпускане на стипендии на учещите се и аспирантите.

в. До 30 август да се разработи проект за бъдеща система за кредитиране на студентите.

Всякакви бележки по тези три въпроса изпращайте на нашия адрес.

София, 20 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


9:37:12                         
27.06.1991 г.                 

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!