27 април 1995


София, 27 април 1995 година
Брой 82 /1383/


София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИВЕТСТВИЕ НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН ДИМИТРОВ ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 И 30 АПРИЛ 1995 Г.


От името на своите членове и съмишленици политическото ръководство на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Врабча 1" /Димитър Гичев/ отправя своите сърдечни благопожелания за успешна и плодотворна работа на предстоящата VII Национална конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/, която ще се проведе на 29 и 30 април 1995 г. в София.

Съюзът на демократичните сили е единствената реална национална противокомунистическа сила, действаща на демократична основа у нас, която е главната опора на българската парламентарна демокрация и която единствено може да се противопостави на комунистическата конспирация и комунистическите попълзновения, за да се спаси нашата страна.

Ние високо заявяваме, че подкрепяме изцяло и безрезервно политическата линия на СДС за възвръщане към българската национална идея, за установяването на християнския морал и българските ценности и добродетели, за окончателното премахване на комунистическата система на злото и за победата на демокрацията в страната.

Българската демокрация отново е поставена пред голяма опасност. В ход е поредната мащабна комунистическа провокация за възстановяване макар и в прикрита форма на тоталитарния комунистически режим.

От съществено значение е, и ние сме убедени в това, че СДС, както и националните противокомунистически сили като цяло у нас, ще бъдат в състояние и ще намерят възможности да противодействат ефикасно срещу комунистическата заплаха, a VII Национална конференция ще постави на ново, по-добро начало борбата и действията за успеха на българската демокрация.

Обръщаме се с призив към всички честни българи - истински патриоти и поддръжници на демокрацията, към всички земеделци и земеделски организации да се включат в новите политически структури - градските и селските клубове на симпатизантите на СДС, и да работят безкористно и всеотдайно за утвърждаването на демокрацията в нашата страна.

Съюзът на демократичните сили загуби едно сражение, но с Божията помощ ще спечелим крайната битка със зловещите сили на комунизма за спасението на християнска България!

Още веднъж пожелаваме успешна работа на делегатите на Седмата национална конференция на СДС.

София, 22 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ /25 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


В името на запазване целостта на Парламентарната група на Българския бизнес блок /ПГ на БББ/ и реализацията на програмите и Устава на БББ Изпълнителният съвет /ИС/ на БББ реши:

1. Смята, че изборът на Иво Трайков е осъществен в съответствие с чл. 17 и т.2 от Устава на БББ.

2. Препоръчва на ПГ на БББ да изпълни решението на ИС за избор на трима заместник-председатели в съответствие с чл. 17 т.4 от Устава на БББ /прието с абсолютно мнозинство/.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА 41-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Въз основа на анализа на политическата обстановка и приетата Политическа декларация 41-ия извънреден конгрес на Българската социалдемократическа партия /БСДП/

РЕШИ:

I. За периода до общинските избори през 1995 година:

1. Потвърждава свободата на действие на местните организации за създаване на коалиции за избор на кметове и общински съветници.

2. Там, където има сработване между партиите от Демократичната алтернатива за републиката /ДАР/, местните организации на БСДП да участват в общинските избори в рамките на същата коалиция, привличайки нови партньори, във връзка със сега действащия избирателен закон.

Местните организации да изпратят своевременно в Изпълнителното бюро съобщения за приетите решение.


II. За периода след общинските избори:

1. При развитие на партиите от ДАР в посока на ясна социалдемократическа идентификация ще бъдат запазени съюзническите отношения в рамките на Българския социалдемократически съюз /БСДС/.

2. Изпълнителното бюро и Националният комитет да работят активно за привличане на нови формации в Българския социалдемократически съюз.

Участието ни в БСДС не изключва възможността за участието ни в по-широка предизборна коалиция от европейски тип без координационни и общински съвети.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ


Изпълнителният комитет на Радикалдемократическата партия /ИК на РДП/ изразява своето удовлетворение от коректното и прецизно определение на състава на Фирменото отделение на Софийски градски съд, който на 21 април 1995 г. разгледа молбата на РДП за вписване решенията на XXVII конгрес на партията, състоял се на 8 и 9 април 1995 г. Тъй като е постъпило възражение от бившия председател Александър Йорданов съдът спира производството по вписването до изясняване на спора. ИК на РДП е уверен, че в най-скоро време спорът ще бъде решен окончателно.

София, 21 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ПРИСЪСТВИЕТО НА "ВЕК 21" Е БЕЗСПОРНО" НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПО ПОВОД НА ОПИТ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИК "ВЕК 21".


Узнахме, че "новото" ръководство на Радикалдемократическата партия /РДП/ в България е направило опит да се преустанови издаването на "Век 21". Този факт буди истинско недоумение, като се има предвид оскъдното количество на демократичната периодика. Вестникът се наложи като значима трибуна, която отстоява ценностите на либерализма и модерната култура. Неговото присъствие в нашия духовен живот е безспорно. "Век 21" е част от съвременната ни духовност и всеки опит да бъде спрян ще тълкуваме като израз на лекомислие и безотговорност.

Проф. д-р Димитър Аврамов, проф. д-р Розалия Ликова, Атанас Свиленов, Борис Христов, Васил Станилов, Николай Колев-Босия, Димитър Бочев, Вътю Раковски, Константин Пунев, Александър Томов.

София, 19 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 21 АПРИЛ 1995 Г.


Българският женски съюз /БЖС/ е възмутен от пренебрегването на Велики четвъртък от ръководството на Народното събрание и продължаването на работния ден на депутатите в навечерието на най-големия християнски празник Великден. В часовете, когато се ходи на черква, народните представители бяха принудени да работят извънредно по приумица на парламентарното мнозинство. Този маниер напомня за недалечното ни минало, когато на Коледа и на Великден се организираха "мероприятия" със задължителен характер, за да се отклонят българите да празнуват християнските празници и да забравят традициите.

БЖС смята за срамно на депутатите да се разрешава да прекратят пленарното си заседание преждевременно, когато се играе футболен мач, а същевременно да се принуждават да гласуват посред нощ забавени по вина на изпълнителната власт важни за страната законопроекти на Велики четвъртък.

София, 25 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО ДВИЖЕНИЕ "СВЕТИ ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА ИСКАНЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,
УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ,
БРАТЯ И СЕСТРИ, РОДИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ,

Обръщаме се към вас по изключително важния въпрос за въвеждане на религиозно образование в нашата страна. Неоспорима истина е, че родната Православна вяра е в основата на нашето национално самосъзнание. Фактът, че сме я занемарили и не я познаваме, често ни кара да се срамуваме от нея, а по такъв начин и от себе си. Състоянието, в което се намира днес Българската православна църква, еманация на цялостното духовно състояние на народа. Липсата на религиозна грамотност и на Православна вяра води до:

Основните начала, върху които трябва да се гради религиозното образование, днес могат да бъдат:
а/ религиозните предмети са общообразователни, изградени върху православната богословска традиция;
б/ като общообразователни те са задължителни;
в/ като общообразователни те не са църковни и следователно не нарушават конституционния принцип, че Църквата е отделена от държавата.
г/ те не са вероизповедни - те не са вероучение;
д/ на учениците се предлага знание за религията, а не вяра;
е/ религиозно грамотният човек не е непременно религиозно вярващ. Той може да е и атеист;
ж/ вярата е акт на свободната воля. Никой няма право да се меси в духовния живот на човека без негово съгласие;
з/ религиозно грамотният човек е необходим за обществото /дори и като атеист/. Той винаги може да защити себе си, националното си достойнство; той може да заеме определена позиция по религиозните въпроси и да бъде особено полезен днес, когато страната е залята от секти и екзотични религиозни учения. Той различава истинската религиозна вяра от сурогата.


1. Разруха в семейството. Семейството като основна клетка, като ценностна единица в ценностната система на обществото е непълноценно - то изпълнява само физиологическото си предназначение, губи духовната си същност - без здрава духовна основа то боледува и се разпада. Голяма част от младото поколение произлиза от разбити семейства. Без нравствена ориентация, семейна грижа и топлина тези младежи стават враждебни на обществото и така възпроизвеждат нови криминогенни групи.

2. Болното в духовен план семейство води след себе си до болно общество. В него липсва единна верска и нравствена основа, на която то да обединява своите членове. Правилата в обществото се свеждат до стремежа за оцеляване на всяка цена. Разкъсва се духовната връзка между поколенията - настаняват се временните и преходни интереси - царства пошлостта.

3. Болното общество води до разнопосочни интереси, които влекат зад себе си разпад на духовното, културното и интелектуалното пространство на народа. В създалия се духовен вакуум навлизат секти и екзотични религиозни учения. Те разграбват духовните съкровища, трупани от нашите предци, и защитават интереси, чужди на националния ни дух и самосъзнание. Пипалата на сектите достигат до механизмите на държавната власт. Съществува опасност от духовна узурпация.

4. След духовния разпад следва политически и национален. Тогава катастрофата е пълна. В основата на една държавност и нейната национална цялост лежат вярата, т.е. обединяващата обществото идея, училището, което изяснява и образова тази идея, и войската, която пази от физическо посегателство националните интереси. Ето защо са така важни религиозното знание и грамотност сред учащите си - бъдещите строители на нашето общество. Те по естествен път изясняват голяма част от културното наследство и националната идея.

5. Религиозната грамотност не значи вероучение. От духовната практика е ясно, че вярата не се учи, на вяра никой не може да бъде научен! Вярата или я има, или я няма! Тя или се поражда в сърцето, в скритите дълбини на душата, или изобщо не се поражда. Но когато я има или когато се заражда, тя може да бъде образована. Образованата вяра предполага търпимост към вярата на другия, към неговия светоглед. Принципът на Православната църква е да предлага, а не да налага. Просветната вяра изгражда уравновесени цивилизовани отношения към ближния и обществото. Обратно! Необразованата вяра води до нетърпимост, фанатизъм, отрицание, лицемерие, агресивност. Последиците от тях са известни.

6. По такъв начин религиозното образование ще спаси семейството от набезите на сектите, от самоубийствата на сектантска основа и трагедиите в много български домове, а обществото - от вътрешни напрежения и конфликти, създавани на такава основа.

7. Предметите, които трябва да се изучават, ще разкриват духовното богатство на Православното християнство, богословско-нравствените аспекти на Православното учение. Този подход ще възпитава у учениците дух на родолюбие, ще ги прави уверени в силата на националния дух, ще им дава възможност да осъзнаят духовните съкровища, на които са наследници. Така ще се научат, че Православието не ги отдалечава, но напротив - доближава ги до върховете на познанието.

8. Учениците ще бъдат свободни да вярват, че Бог съществува, или да вярват, че Бог не съществува, т.е. да са вярващи или невярващи. Като общообразователна, а не религиозна система, програмата ще запази както основните начала на българската православна богословска традиция, така и началата на съвременното европейско мислене.

Вярваме във вашата добронамереност и очакваме да предприемете необходимите законодателни инициативи за въвеждане на религиозно образование в българското училище.

София, 10 март 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Киров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ШЕСТА/ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА КРЪСТОПЪТ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ПРОЧЕТЕН НА 41-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


БСП ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЗЛАТЕВ И РАДОСЛАВОВ

Ей Богу, ако аз бях член на социалистическата партия, доста бих се замислил да се зарадвам или не на характеристиката, която й дават, макар и косвено, двамата приятели. И така, трябвало да участваме във властта, защото:
- ще останем без инструментариум за защита на партийните ни членове от разправа по политически причини;
- "с идването на БСП на власт основните източници на БСДП ще секнат и това вече проличава";
- ще настъпи "практическо замразяване на дейността на фондация "Янко Сакъзов", в това число и на издателската й дейност";
- "затваряне на националното медийно пространство за БСДП. Как се извършва това, и то в нарушение на закона, вече добре видяхме. Достъпът ни до националното радио, телевизия и печатни ежедневници ще бъде тотално отрязан и така ще бъдем обречени на забвение."

Цитатите са от материал на господин Златев, поместен в бр. 7/16 февруари 1995 година на в. "Свободен народ". Подобни съждения присъстват многократно както в писанията на Златев, така и във формулировките, макар и засенчено и нюансирано, на Радославов. Мисля, че БСП не ще се зарадва на това тълкуване на своето поведение. Та това е една характеристика, която ежедневно прави в. "Демокрация" - за рекомунизация, за установяване на режим на насилие и ограничаване на правата на инакомислещите. И ако всичко това е вярно, какви социалисти са хората от БСП? И ще упражняваме ли и ние заедно със съюзниците насилие над другомислещите? Хубава левица, хубава социалдемокрация рисувате, господин Златев! Страхът /ако е истински/ е причината, която провокира желанието на господин Златев и господин Радославов БСДП да се включи във властта. Още по-ясен е прагматичният Златев: хората в политиката търсят интерес, а не някакво старомодно апостолство и волунтаризъм. "Шапки долу, казва той, на вашия романтизъм, стари хора, които мряхте по лагери и затвори, които сте защитавали миналото! Но наше е бъдещето. Ние, младите, сме прагматични и ни интересува интересът." Не обиждайте младите хора, господин Златев. Те всички не са като вас. А колкото до това, ако желаете да тръгнете без миналото, тогава станете Нова социалдемократическа партия, откажете се от Янко Сакъзов - той не беше практичен, от Пастухов - също, от Атанас Москов - отшелника в нивята, от цялата тази плеяда от хора, които минаха през лагери и затвори, устоявайки не своя практически интерес, не своето устройване /а всички можеха да се устроят във властта/, отстояваха един идеал, една идея. Кажете, че идеалът на социалдемокрацията не е ваш, а на вас е необходима партия - носител на постове. Впрочем проблемът за съюзяване на БСП с БСДП, разните федеративни и конфедеративни връзки след дискусията в Изпълнителното бюро бе завоалиран, туширан и както елегантно направи отбой господин Радославов, отложен за 2020 година. Необузданият стремеж към властта, както казах, трябва да получи идеологическо прикритие, а то е: БСП се социалдемократизира. Катастрофата на БСП /тук аз съм съгласен/ ще бъде катастрофа на цялата левица. Затова да помагаме на БСП! Но на цялата БСП ли - при тоя конгломерат от толкова различни формации? И ето че тук започва един много куриозен анализ - верен в някои постановки, забавен в изводите си.

Там има една левица, ние ще трябва да помагаме и да вземем отношение по социалдемократизирането на БСП. С нашето съучастие ние ще окажем влияние именно на този положителен процес. Какви благородни намерения! Не знам защо, но ме напушва смях. Тази роля на арбитър в проблемите на БСП ми напомня изтъпанчването на Стоян Ганев да решава проблемите между араби и израелци. Зад идеологическите умувания на Радославов и Златев някои практични хора намериха една съвсем конкретна възможност. Та погледнете! Наред с реформаторите Радославов и Златев се нареждат най-яростните до вчера антикомунисти, на това отгоре и привърженици на СДС, с помощта на който се наредиха я общински съветници, я кметове. За двадесет и четири часа те се влюбиха в БСП. Какво да правиш. Опразни се яслата на СДС! Как да не минеш на пълна ясла в БСП. Като гледаш как в Министерския съвет или на първите редове в Народното събрание се редят къде по-слаби от нас - Шиваров, Стефан Гайтанджиев и други, как да не ти се доплаче!

Още нещо. Дълбокомислено ни просвещават с цитат от Буров: "Политиката се прави с пари." Вярно е. Но не само това, защото Буров имаше много пари, но Народняшката му партия бе една от най-малките.


А КАКВА Е ПОЛИТИКАТА НА БСП КЪМ БСДП

Другарят Сталин бе казал, че не фашистите, а социалдемократите са най-опасните противници на комунистите, логичен извод бе политиката на унищожаване, включително физическо, на социалдемократите. Дума да не става, че приемниците на БКП в България имат такива кръвожадни намерения към социалдемократите. Но към партията БСДП? Да проследим фактите без коментари.

Оставям настрана първите президентски избори, за да не бъда обвиняван в лично пристрастие. Първият "удар под пояса", след като изнесохме цялата тежест за изработването на конституцията, БСП ни нанесе, като изработи закон, който създаваше привилегии за притежателите на цветни бюлетини. После по решение на ЦИК, където доминираха представители на БСП, синята бюлетина бе дадена на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС - движение, а не на СДС-център или на СДС-либерали, които поотделно имаха повече депутати от СДС-движение. Дадоха им действения символ на СДС. Това се повтори дословно при Избори’94. Така БСП благодарение на нашите нещастни 0,20% получи абсолютно мнозинство и победа на изборите, които така много впечатляват господата Златев и Радославов. Но ще кажат - БСП предложи Дертлиев на втория президентски избор да бъде техен кандидат. Да, защото бяхме слаби, бити - значи зависими.

Още: БСП приюти Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски". Осигури им депутатски места. Но масата леви земеделци гласуваха не с червената, а с оранжевата бюлетина, макар и със скърцане на зъби. От лявото БЗНС остана само препарираната кожа - името. За БСП реално предпочитаният противник бе отдясно. Важно е да няма конкуренция отляво. А битката за унищожаването на БСДП никога не е водена само фронтално. С изключителна любезност тя е намирала свои застъпници в левите партии, съблазнени от ласкателства и постове. Когато ни пращаха по затворите и лагерите, когато бе удушен Кръстю Пастухов - имаше социалдемократически министри в управлението. Но кой си спомня сега Здравко Митовски и Димитър Братанов - освен с погнуса? Да бъдем справедливи. Нямам впечатления /като изключа някои ръководители на БСП/, че БСП като цяло се стреми да съблазнява с постове наши мераклии. Последните просто сами се предлагат. Не случайно един юнак, който ми проглушаваше до вчера ушите против Радославов, сега е върл защитник на новата линия. Също така не е случайно, че за двадесет и четири часа най-върлите привърженици на СДС станаха привърженици на новата стратегия. И най-образно един от тях изрази тази нова идеология в Изпълнителното бюро: "Само кравата лочи само от една локва." Шапки долу!

Допускам, че има среди в БСП, които имат добри чувства към БСДП и социалната демокрация. Моят дългогодишен контакт с комунистите ме е уверил, че между тях има прекрасни, почтени хора в личните си отношения. Но когато се стигне до партията и партийния интерес, те са като онова католическо течение, при което и клетва можеш да дадеш, но вътрешно да я отречеш в името на църквата.

При предварителните разговори с БСП, при изключително любезен и културен диалог, изразих само едно желание - за създаване на взаимно доверие - равенство при провеждането на изборите. Не се получи. Сега от нас искат да помагаме на победителите, които така или иначе ни отнеха парламентарното присъствие. Това в името на общи или сходни програмни позиции. Неприятно е на някои да си припомнят стари работи, но какво да се прави - не мога да не спомена програмата на ОФ - демократична, прогресивна, в която нямаше нищо общо с това, което стана. Завършекът се казва Белене, Куциян. Някой пак ще каже - стига стари работи. Отговарям: В политиката памет нямат сукалчетата и склеротиците, и още едни - заинтересованите. "Защото никой не може да отправи повик към бъдещето, без да събуди ехото на миналото" - Жан Жорес.

Може би ще бъда обвинен в противоречие. Та нали аз винаги съм бил застъпник на становището, че една значителна маса, огромна маса в БСП, е с битие, сходно с това на социалдемократите, дори с начина си на мислене. Това, че те рано или късно ще бъдат наши съюзници в борбата за социалдемокрация. Ала БСП все още е оня конгломерат, който така схематично господин Радославов раздели. Там битуват едновременно хора, които имат социалдемократически идеи и намерения, на които ние при всяко тяхно предложение, всяка тяхна акция, всяко действие в полза на социалдемокрацията ще помагаме, но и други хора - едни, които са с ретромислене, чийто идеал е Живковото време, на които можем да гледаме само с известно съчувствие за неспособността им да се откъснат от едно за тях щастливо минало, но които исторически ще бъдат отминати. И друга група, която под формата на социалдемократически лозунги устройва своя неокапиталистически път и прослойки. Там нас ни няма. Затова нашето поведение е едно-единствено и то е: самостоятелност на социалдемократическата партия, подпомагане на инициативи, които са полезни за страната и за социалдемокрацията, и отрицание на всичко, което е вредно за едните и за другите.

Трябвало да помагаме на победителите, които непрестанно, включително и на последните избори, показаха, че искат да ни унищожат. Това великодушие ли е, смирение на слабия, който иска да бъде милостиво приютен от победителя, или разпродажба на БСДП на безценица от заинтересовани люде? За мен отговорът е ясен. Надявам се - и за партийните членове.

И за да бъде по-убедителна капитулацията, се внушава, че БСП, така цялата, аха-аха да влезе в Социалистическия интернационал и без нас. Неизказаният извод е: хайде по-бързо, докато ключът е в ръцете ни, да се спазарим за добра цена. Забравя се, че ние сме основали Социалистическия интернационал, а не той нас. И че там се приемат само социалдемократи, защото в противен случай неговото съдържание се изпразва. И следва вечният въпрос: социалдемократическа партия ли е БСП? Забавното е, че не те, а някои наши люде й дават такъв атестат.

Преди да анализирам проектите за "нова политическа" линия на Радославов и колектив, и на Златев за новата стратегия и тактика на БСДП, ще се спра на капиталния проблем:

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА/ "ДЪРЖАВАТА - ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ.


70 десетилетия просъществува социализмът като социална система, противоположна на капитализма. Политическият комунистически елит поддържаше догматично концепцията за "класовата борба между социализма и капитализма, в хода на която социализмът трябва да надмине равнището на икономическото и техническото развитие на водещите капиталистически страни. В центъра на борбата стоят съревнованието между СССР и САЩ и явяващите се крепости на индустриалната, военната и научната мощ на противоположните социални системи." Този подход на мислене създава отчуждение и омраза между двете системи. Сигурността и неприкосновеността на социалистическата система се поддържаха единствено и благодарение на военната й мощ.

Осъзнаването на разрушаването на социалистическата система е невъзможно без паралелното проникване в идеологиите на двете противоположни системи.

Водеше се "класова" борба между две противоположни световни социални системи - социалистическата и капиталистическата, в която се изразява основното противоречие на съвременната епоха. В основата й лежи противоположността на обществената и частната собственост на средствата за производство и произтичащите от това коренни различия в организацията на самия обществен живот при социализма и капитализма.

Идеологията на капитализма познава всички закономерности в общественото развитие не само в нашата епоха, но може и да предвижда ... разложението на социализма отвътре, така наречената ерозия на комунистическите идеали. Идеолозите на капитализма предлагат своите виждания: "Деидеологизация" - теория, "Качество на живота" - концепции; "Конвергенция" - теория; "Постиндустриалното общество" - теория; "Човешки отношения" - доктрина.

Води се идеологическа борба - "една от формите на класовата борба между социализма и капитализма - защитават се, от една страна, интересите - ценностите и идеалите на работническата класа /на трудещите се/, мирогледът на комунистическата партия - идеен и политически авангард, ръководеща и направляваща сила на социалистическото общество, ядро на политическата система, ... и от друга страна, интересите на класата на капиталистите /собственици на основните средства за производство/..." Да проследим как се води идеологическата борба.

Антикомунизмът се счита като "основно идейно-политическо оръжие на империализма в борбата му против силите на социализма, демокрацията и прогреса... и се явява стожер на съвременната буржоазна идеология, обхващащ всички форми на буржоазното обществено съзнание... Антикомунистическите идеи се обличат в пропагандистки форми и стереотипи на "всекидневното съзнание", въздействайки на широките слоеве от населението, придобиват емоционално нагледна форма и се явяват като оръдие /средство/ на "психологическата война". Като метод на "психологическата война" се отнасят политическото дезориентиране, диверсия /внасяне на смут/, въвеждане в заблуждение и пряка измама, уплашване, заплашване, създаване - възбуждане на масово настроение, насочени в полза на империалистическите цели, ласкателство, демагогия, шантаж, провокации, подстрекателство. За целите на "психологическата война" се използват радио, телевизия, преса, кино, туризъм, изложби, културен обмен...

Възбужда се ненавист към страните със "зрелия социализъм" и се проявява стремеж за вмешателство в тяхната вътрешна дейност.

Комунистическите идеолози, свързани с научното ръководство за строителство на социализма и комунизма, развиват творчески научния комунизъм чрез настъпателната си борба против идеологията на антикомунизма.

"Разобличението на антикомунизма, същността на империализма, доказателство за историческата обреченост на капитализма, разкритието на историческата мисия на пролетариата, утвърждаване на комунистическата идеология, показ на достиженията на социализма - всичко това съставя същността на идеологическата борба."

Теорията на "конвергенцията" предлага доказателства за неизбежността от сближаване на капитализма и социализма в условията на индустриалната цивилизация и създаване на единно по своята социална същност общество - хибрид, в което ще преобладават положителните характеристики на двете системи. Научно-техническата революция ще създаде предпоставките за създаването на "индустриалното общество", в което ще се осъществява рационално експлоатиране на природните богатства, ще се повиши производителността на труда, която от своя страна ще повиши жизненото равнище на населението, и ще се създаде строй на всеобщото материално благополучие. В така създадената обществена обстановка ще се достигне до "потребителска психика", която ще балансира различията между двете системи; "свободният обмен на информация и идеи" ще способстват за намаляване на международното напрежение и укрепване на мирното съвместно съществуване на държавите с различен обществен строй.

От създаденото "индустриално общество" ще се създадат възможностите за преход към "постиндустриално общество", общество, в което всички граждани ще бъдат богати и обезпечени. "Плуралистичната демокрация на постиндустриалното общество" ще съществува без наличието на господстваща класа, социалната структура на обществото ще зависи от въздействието на науката.

Комунизмът се представя като "най-висша обществено-икономическа формация... с най-високото равнище на развитие на производителните сили и обобществяване на труда, обществена собственост на средствата за производство, социална свобода - свобода от икономическа експлоатация, от политически, национален, расов и всеки друг вид гнет, отношения на сътрудничество и взаимопомощ... пълно удовлетворяване на материалните и духовните потребности на трудещите се, единство, сплотеност на обществото"... "Обществените отношения ще загубят политическия си характер, ще изчезнат класовите и националните различия" ... "Вместо управление на човека ще се осъществява управление на вещите и ръководство на производствените процеси"...

Концепции на двете различни идеологии, върху които съществуват обществено-политико-икономически формации със съпътстващите ги проблеми, свързани с икономическо развитие, а така също и със социалното развитие, което се измерва от "демократически ценности" и "правата на човека". Същественото в стратегията на различните идеологии в социалното развитие се явява социалната справедливост - да няма социални конфликти, да няма класова борба.

Социалистическата система със своята миролюбива природа предоставя възможността на т. нар. загниващ капитализъм за прогресивно експоненциално икономическо и военно развитие. Осъществява се "монополизация на производството, което се съпровожда с концентрация и централизация на банковия капитал, отделя се тясна група от банки и други финансови учреждения, съсредоточаващи в своите ръце различни финансови операции, извършва се монополизация на пазари, източници на суровини и сфери на приложение на капитала, които пораждат териториалното разделение на света". Свободното движение на капитала, осигурявано в условията на свободната конкуренция, допринасят за нарастването на капитала и способства за развитието на техническото и технологичното обновление на различните отрасли на стопанството - реална действителност от реализирана далновидна държавна политика, в която намира отражение цивилизованото отношение към междунационални и национални интереси, отношение към човека, към материалните и духовните ценности.

Цивилизоваността е зависима от реалното научно познание на явленията и процесите, осъзнати като ценност, трябва да се култивират и поддържат сред широките народни маси, научното култивирано и поддържано от широките народни маси познание става материална производителна сила.

Преходът към пазарни отношения и демокрация се осъществява по пътя на подражанието и взаимстване на модели, без да се осъзнават последствията от тях. Необходим е анализ на произтеклите политически събития, от които да се достигне осъзнаване на явленията, причинност за произхода, реалната същност - съдържание, тенденции, краен резултат - последици.

Как ще се разбере същността на антикомунизма, когато представите за комунизма са неясни?

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
27.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!