27 април 1990

 


СОФИЯ, 27 АПРИЛ 1990 ГОЛИНА                         БРОЙ 84 /102/

     СОФИЯ, 27 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ-НИКОЛА ПЕТКОВ.


     III. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/-НИКОЛА ПЕТКОВ, Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗДРАВА НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ НА ТВОРЧЕСКАТА ИНИЦАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА, ОБЩИНСКА, ДЪРЖАВНА И СМЕСЕНА. ТОЙ Е ЗА ДАВАНЕ ПРЕДИМСТВО В РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ДА СЕ ОБЯВИ ПО КОНСТИТУЦИОНЕН РЕД ЗА CBEЩEHA И НЕПРИКОСНОВЕНА, ТАКА КАКТО Е ВЪВ ВСИЧКИ ПРАВОВИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ДЪРЖАВИ.
     - СЪЮЗЪТ Е ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ /ПРИВАТИЗИРАНЕ/ НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ДА СЕ ЗАПАЗИ В СЛУЧАИ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО, СПОРЕД ХАРАКТЕРА НА ОБЕКТИТЕ И ЗАШИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ ОПРЕДЕЛИ СЪС ЗАКОН.
     - БЗНС /О/-НИК0ЛА ПЕТКОВ Е ЗА ПРЕДИМСТВО В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО КАТО ИЗТОЧНИК ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СУРОВИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ЗА ИЗНОС. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ:
     ДА СЕ ВЪРНЕ НАСИЛСТВЕНО ОТНЕТАТА ЗЕМЯ ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА И СЛЕД ТОВА НА НЕЙНИТЕ ЗАКОННИ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. ЗА ЦЕЛТА ДА СЕ ИЗВЪРШИ АГРАРНА РЕФОРМА, В ОСНОВАТА НА КОЯТО ДА СТОИ ПРИНЦИПЪТ: "ЗЕМЯТА ДА ПРИНАДЛЕЖИ НА ТЕЗИ КОИТО Я ОБРАБОТВАТ", Т.Е. ЗЕМЕДЕЛЕЦЪТ ДA БЪДЕ СОБСТВЕНИК НА ЗЕМЯТА СИ;
     - ДА СЕ ПОДПОМАГА И ПООЩРЯВА ОТ ДЪРЖАВАТА ПРОИЗВОДСТВОТО И ВНОСЪТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СНАБДЯВАНЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО С ТОРОВЕ, ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ДРУГИ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ;
     - ДА СЕ ПОДПОМАГА И ОСИГУРЯВА ОТ ДЪРЖАВАТА ИЗГРАЖДАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАПОИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ;
     - ДА СЕ ОСИГУРЯВАТ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИТЕ БАНКИ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ;
     - ДА СЕ СЪЗДАДЕ С ПОМОЩТА НА ДЪРЖАВАТА КООПЕРАТИВНО-ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ;
     - ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПОВЕЧЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ УЧИЛИША СЪС СВОИ ОБРАЗЦОВИ СТОПАНСТВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗНАНИЯ;
     - ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СТРАНИ С НАПРЕДНАЛО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ХОЛАНДИЯ, ДАНИЯ И ДР.
     - БЗНС/О/-НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА БЪРЗО ПРЕМАХВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАКРИВАНЕ НА НЕРЕНТАБИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ЖИЗНЕНОНЕОБХОДИМИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ ИКОНОМИКА ИЛИ ДРУГИ СОЦИАЛНИ ПРИЧИНИ;
     - БЗНС/О/-НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ И СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ ФИРМИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ИКОНОМИКА. ТОЙ Е ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ В СТАБИЛНА ВАЛУТА, ДОСТОЙНА ЗА УВАЖЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ.
     - БЗНС/О/-НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТИМУЛИРАЩА И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА ЦЕНОВА, ДАНЪЧНА, МИТНИЧЕСКА И КРЕДИТНА ПОЛИТИКА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕНСТВО ЗА ВСИЧКИ, УЧАСТВАЩИ В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.
     - БЗНС/О/-НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА МАСОВО РАЗГРЪЩАНЕ НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ ТАКА, КАКТО БЕШЕ РАЗРАБОТЕНО ОТ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, В НЕГОВОТО РАЗНООБРАЗНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ, КРЕДИТ, ПРИ ПЪЛНА СВОБОДА ЗА УЧАСТИЕ, ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕМА НА ДЕЙНОСТ ОТ УЧАСТВАЩИТЕ СВОБОДНИ ЧАСТНИ СТОПАНИ. СЛЕДВА СЪС ЗАКОН ДА СЕ ПРЕДВИДИ ЗАШИТА СРЕШУ ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С МОНОПОЛА В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ, КАТО СЕ ПРЕМАХНЕ МОНОПОЛЪТ НА ИЗКУПВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ И В ДРУГИ СХОДНИ ОБЛАСТИ.
     - БЗНС/О/-НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ, МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, ОБЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МИТА И ТЪРГОВИЯ /ГАТТ/ И ДРУГИ ПОДОБНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X
     СОФИЯ, 27 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/, ПРИЕТА ИА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 17 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ.


                                  НАШИТЕ ПРИОРИТЕТНИ СФЕРИ

     ПРЕД ЛИЦЕТО НА ЗАДЪЛБОЧАВАШАТА СЕ КРИЗА В ОБЩЕСТВОТО НИЕ ЩЕ МОБИЛИЗИРАМЕ СВОИТЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ЕНЕРГИЯ ГЛАВНО В СЛЕДНИТЕ НАСОКИ:
     - СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВА;
     - СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА ИНИЦИАТИВНОСТ ЗА СМЕТКА НА ИНЕРТНОСТТА, ЗАЩОТО ДНЕС МЛАДОСТТА Е СЛАБО ЗАЩИТЕНА ОТ ДОБРЕ "ОКОПАЛАТА" СЕ РУТИНА И ОТ БЕЗРАЗЛИЧИЕТО;
     - ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА СПОРЕД НЕГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ГАРАНТИРАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ, ЗАЩОТО МЛАДИТЕ ХОРА СА ТЕЗИ, КОИТО ПЪРВИ ПОСРЕЩАТ УДАРИТЕ НА УРАВНИЛОВКАТА И БЕЗРАБОТИЦАТА;
     - СПРАВЕДЛИВО И ЕФЕКТИВНО РЕШАВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ПРОБЛЕМ, ЗАЩОТО ПРЕДИМНО МЛАДИТЕ ХОРА СА ТЕЗИ, КОИТО НОСЯТ ТЕЖКАТА УЧАСТ НА "БЕЗДОМНИКА";
     - ТОЛЕРАНТНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА, ЗАЩОТО МЛАДОСТТА Е ПРЕДИМСТВО ЕДИНСТВЕНО ТОГАВА, КОГАТО НЕОБИЧАЙНОТО, НЕТРАДИЦИОННОТО, ОРИГИНАЛНОТО ИМАТ ПЪЛНОЦЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ИЗЯВА;
     - СВОБОДЕН ДОСТЪП НА ВСЕКИ ДО НАЦИОНАЛНОТО И СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАЩОТО АКО В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ОГРАНИЧЕНОСТТА Е НЕДОСТАТЪК, ТО ЗА МЛАДОСТТА ТЯ Е ДУХОВНО ОСАКАТЯВАНЕ;
     - ДЕЙСТВЕНА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДА ГАРАНТИРА ДНЕШНИЯ И УТРЕШНИЯ ДЕН НА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

                                      НАШИТЕ СРЕДСТВА

     ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАШИТЕ ЦЕЛИ ШЕ СИ СЛУЖИМ СЪС СЛЕДНИТЕ СРЕДСТВА.
     - СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С МЛАДЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ;
     - ПРОФЕСИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ДЪРЖАВНИТЕ РЕШЕНИЯ;
     - ИЗГОТВЯНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ПРОЕКТИ;
     - УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ;
     - ПОДКРЕПА НА ТЕЗИ ПАРТИЙНИ КАНДИДАТУРИ, КОИТО ИМАТ ЯСНА И СЪДЪРЖАТЕЛНА ПЛАТФОРМА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО МЛАДЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ;
     - НАСОЧВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА КЪМ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ОБЛЕКЧАВАНЕ НА НЕРАВНОСТОЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО НА УЧЕЩИТЕ СЕ, ТРУДОВАТА МЛАДЕЖ И МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА.
     АКО ДОКАЖЕМ, ЧЕ ОВЛАСТЕНИЯТ СУБЕКТ "МОЖЕ, НО НЕ ИСКА", ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ КРАЙНИТЕ И НЕЖЕЛАНИ ОТ НАС СРЕДСТВА - МИТИНГИ И СТАЧКИ.
     В ЦЯЛАТА HAШA ДЕЙНОСТ ШЕ ТЪРСИМ ИЗЯВА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
     В ЦЯЛАТА НАША ДЕЙНОСТ ЩЕ ТЪРСИМ КОНТАКТИ И КОНСТРУКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ДРУГИ ПРОГРЕСИВНИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

                            ОСНОВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРИНЦИП

     НИЕ ИСКАМЕ ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И НА СЪЮЗНИТЕ МАЛЦИНСТВА, И НА СЪЮЗНОТО МНОЗИНСТВО. СЪЮЗНИТЕ ИДЕЙНИ МАЛЦИНСТВА ИМАТ ПРАВО ДА ОТСТОЯВАТ СВОИТЕ ПОЗИЦИИ, ДА УКРЕПВАТ ИДЕЙНО, ДА СЕ СТРЕМЯТ С ФАКТИ, АРГУМЕНТИ И ПРОПАГАНДА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В МНОЗИНСТВО.
     ОТ ДРУГА СТРАНА, МНОЗИНСТВОТО ИМА ГАРАНТИРАНОТО ПРАВО ДА ОТСТОЯВА ПОЗИЦИИТЕ СИ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА ОТ ИМЕТО НА ЦЯЛАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     НАШИЯТ ЛОЗУНГ Е:
     "ДЕМОКРАТИЧНИ В СЪЮЗА, ЕДИННИ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА!"
                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 27 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА БНДП НА 21-22 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ Е ИЗРАЗИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ДУХ И СВОБОДОЛЮБИВИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА НЕГОВИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕАЛИ.
     БНДП СЕ БОРИ ЗА ПЪЛНОТО ПРЕМАХВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ И ФОРМИТЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИШНО ТОТАЛИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ.
     ТЯ РАТУВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, В КОЯТО НАД ВСИЧКО ЩЕ БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРИ ПЪЛНО ГАРАНТИРАНЕ И ЗАЧИТАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ЧОВЕШКИ СВОБОДИ.
     БНДП Е ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДУХОВНИЯ ИМУНИТЕТ И НА ПОЛИТИЧЕСКАТА САМОЛИЧНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ ТАКА, ЧЕ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНО ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО И ДЪРЖАВА С НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК.
     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОРАЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НЕГОВОТО ПОСЛОВИЧНО ТРУДОЛЮБИЕ, ДОКАЗАНАТА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО И РОДОВАТА ОБЩНОСТ СА ОСНОВНИ ГАРАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО И ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО, ДВИЖЕНО ОТ СВОБОДНАТА ВОЛЯ И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ЧОВЕКА. ТОВА Е ПЪТЯТ, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРИ ВИСОК СТАНДАРТ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И СВОБОДИ, ДЕМОКРАЦИЯ, РЕД И СИГУРНОСТ ЗА ВСЕКИГО.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ОБЪРНАТА С ЛИЦЕ КЪМ ОСНОВНИТЕ, ДОКАЗАНИ И ПРОВЕРЕНИ ЦЕННОСТИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СЧИТА, ЧЕ ПО ТОЗИ ПЪТ БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОСТОЕН И РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ИЗГРАЖДАЩИЯ СЕ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ НА СВОБОДНИТЕ НАЦИИ.
     НА ТАЗИ ОСНОВА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

                        I. В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ:
                       
     1/ НЕЗАБАВНО ЛИКВИДИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЯВНИ И СКРИТИ ФОРМИ НА ТОТАЛИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО. КАТО ОСНОВЕН НОСИТЕЛ И ПРОВОДНИК НА ТОТАЛИТАРИЗМА НИЕ СЧИТАМЕ НОМЕНКЛАТУРНАТА СИСТЕМА. ПРЕМАХВАНЕТО Й КАТО СИСТЕМА ЗА ПОДБОР И ИЗДИГАНЕ НА КАДРИ ПО ПАРТИЙНА ЛИНИЯ НА ВСИЧКИ НИВА СЛЕДВА ДА СТАВА ЧРЕЗ:
     - ШИРОКО ВЪВЕЖДАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЗБОРНОСТТА;
     - МАНДАТНОСТ НА РЪКОВОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНОТО НАЧАЛО;
     - ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЦЕНЗОВЕТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ;
     - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАБРАНА ЗА ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ ДА БЪДАТ ИЗБИРАЕМИ И ДА УЧАСТВУВАТ В ИЗБОРНАТА БОРБА, КАКТО И ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНИ ПАРТИЙНИ РЪКОВОДСТВА.
     2/ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРОКАРВАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ.
     3/ ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДА ПРИЕМЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И ДА ПОЛОЖИ ОСНОВИТЕ НА НОВАТА, ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНА ВТОРА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
     4/ БЪЛГАРИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПАРЛАМЕНТАРНА ПО ХАРАКТЕР И ПРЕЗИДЕНТСКА ПО ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ РЕПУБЛИКА.
     5/ ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА СЕ ИЗБИРА ПРЯКО ОТ НАРОДА, МАНДАТНО ОГРАНИЧЕН И НЕЗАВИСИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ; ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА ПРЯКО ДА РЪКОВОДИ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДА УЧАСТВУВА В ЗАШИТАТА НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА.
     6/ ПАРЛАМЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ДВУКАМАРЕН;
     - ДОЛНА КАМАРА, КОЯТО ДА СЕ ИЗБИРА ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА:
     - ГОРНА КАМАРА, КОЯТО ДА СЕ ИЗБИРА ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА.
     СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ДВЕТЕ КАМАРИ ДА РЕШАВА ПРИНЦИПНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА.
     7/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ ДА СЕ СВИКВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
     8/ ЧРЕЗ КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ ДА СЕ СЪЗДАДАТ НЕЗАВИСИМИ И СТАБИЛНИ ПРАВОСЪДНИ ОРГАНИ:
     - ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗБОРНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ;
     - СЪЗДАВАНЕ НА ВЪРХОВЕН СЪД ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН КОНТРОЛ;
     - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИНСТИТУЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ СЪД ЗА СЪДЕНЕ НА МИНИСТРИ;
     - ОБОСОБЯВАНЕ НА ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД И ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.
     9/ ЦЯЛОСТНА ПРОМЯНА НА ДЕЙСТВУВАШОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО ОТ НЕГО СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ ИДЕОЛОГИЗИРАНИ И АНТИДЕМОКРАТИЧНИ ПОСТАНОВКИ, ОГРАНИЧАВАЩИ ГРАЖДАНСКИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ. ИЗВЪН ТОВА, КОЕТО Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ, ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА БЪДЕ СВОБОДЕН В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ И НАЧИНАНИЯ. ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОБЩЕСТВО ДА СА ЕДИНСТВЕНИЯТ ОГРАНИЧИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРАВНАТА РЕФОРМА.
                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 27 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ДОСЕГА НЕ Е ПОЛУЧИЛА ПОКАНА ЗА СРЕША НА НЕЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ С ЧУЖДЕСТРАННИТЕ УЧАСТНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СИМПОЗИУМ НА ТЕМА "ЕТНИЧЕСКИЯТ КОНФЛИКТ БЪЛГАРИЯ - 1989 Г." , ОРГАНИЗИРАН ОТ ИНСТИТУТА ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. НА НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ БЕШЕ ЗАЯВЕНО, ЧЕ СОЦИОЛОЗИТЕ ОТ ЧУЖДИТЕ СТРАНИ НЕ ПРОЯВЯВАЛИ ИНТЕРЕС КЪМ ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ И БИЛО БЕЗПРЕДМЕТНО ДА СЕ УРЕЖДАТ СРЕЩИ.
     В СЪШОТО ВРЕМЕ В СГРАДАТА НА ИНСТИТУТА ПО СОЦИОЛОГИЯ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СОЦИОЛОЗИ РАЗГОВАРЯХА С РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАШИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, И С ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ ИЗРАЗЯВА ДЪЛБОКО ВЪЗМУЩЕНИЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, ХАРАКТЕРНО ЗА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ВСЕ ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕГНЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА
НА РОДОЛЮБИВИТЕ БЪЛГАРСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ИСТОРИЯТА ШЕ НОСИ МАНИПУЛИРАНИЯТ ОТ БСП И ОТ СДС ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН.

СОФИЯ, 25.4.1990 Г.                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА
                                                  НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ:
                                                  Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 

                                       X   X   X

     СОФИЯ, 27 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /СНС/.


     НА 24 АПРИЛ 1990 Г. БЪЛГАРСКОТО РАДИО СЪОБЩИ, ЧЕ В ХОТЕЛСКИЯ КОМПЛЕКС "БОЯНА" СЕ ПРОВЕЖДА МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА ТЕМА "ЕТНИЧЕСКИЯТ КОНФЛИКТ В БЪЛГАРИЯ - 1989 Г." БЕШЕ СЪОБЩЕНО, ЧЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ СРЕЩИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ УЧАСТНИЦИ В СИМПОЗИУМА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМАШИ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНИЯ ВЪПРОС.
 ДО ТОЯ МИГ СЪЮЗЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ НЕ Е ПОЛУЧИЛ НИКАКВА ПОКАНА ЗА СРЕША С ЧУЖДЕСТРАННИ СОЦИОЛОЗИ. НЕШО ПОВЕЧЕ, ЕДИН ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СИМПОЗИУМА, ДОЦЕНТ КИРИЛ КЕРТИКОВ ОТ ИНСТИТУТА ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ЗАЯВИ ПРЕД НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЧЕ ЧУЖДИТЕ УЧЕНИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАЛИ ОТ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ И ЗАТОВА ТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ СА ПОКАНЕНИ.
 НАЛАГА СЕ ИЗВОДЪТ, ЧЕ СИМПОЗИУМЪТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ИНСТИТУТА ПО СОЦИОЛОГИЯ СЪС СРЕДСТВАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРОФСЪЮЗИ, ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРАВИ РЕКЛАМА САМО НА БСП И НА СДС И ДА ДЪРЖИ СВЕТА В ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РОДОЛЮБИВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ. 25.4.1990 Г.                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 27 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА В ЕДИННИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕНС/, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     ДНЕС, 16 АПРИЛ 1990 Г. В ГР. СОФИЯ. УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА В ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕНС/ ПРОВЕДОХА ЗАСЕДАНИЕ, НА КОЕТО БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
     1. ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" ПРИЕМА СТАТУТА НА НАБЛЮДАТЕЛ в ЕНС, СЛЕД НАПРАВЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУ И ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО ОТ ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ЗАСЕДАНИЕТО.
     2. ИЗВАЖДА ОТ СЪСТАВА НА ЕНС ОБЩОНАРОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "ЕРА 3", НА КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕНО КОПИЕ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ. РЕШЕНИЕТО БЕ ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО.
     3. ЕНС УПЪЛНОМОЩАВА Г-Н ДИМИТЪР ГРИГОРОВ БРАНКОВ, Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ И Г-Н ТОТЮ ИВАНОВ ПЕТРОВ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЪЮЗА ПРЕД ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ. ИЗГОТВЕНИТЕ И ПРИЕТИ С ГЛАСУВАНЕ ДОКУМЕНТИ НА ЕНС Е ДОСТАТЪЧНО ДА НОСЯТ ПОДПИСА НА ЕДИН ОТ ТРИМАТА УПЪЛНОМОЩЕНИ.
     4. УТВЪРЖДАВА СЕ ЗА КАСИЕР НА ЕНС Г-Н ТОТЮ ПЕТРОВ, КОЙТО СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ДАВА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ЕНС.
     5. ОДОБРЕНА БЕ КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ДА ЗАМЕСТВА КАТО ГОВОРИТЕЛ Д-Р ДИМИТЪР ИВАНОВ. ЗА РЕГИОНАЛЕН ГОВОРИТЕЛ ЕДИНОДУШНО БЕ ИЗБРАН Г-Н НИКОЛАЙ БУЧКОВ ОТ ГР. ПЛОВДИВ.
     6. РЪКОВОДСТВОТО НА ЕНС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СЪЮЗЕН СЪВЕТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИИТЕ, КЛУБОВЕТЕ И ДВИЖЕНИЯТА ПОМАНДАТНО ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ СЪС СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ, УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСЯКА ОТ ПАРТИИТЕ, КЛУБОВЕТЕ И ДВИЖЕНИЯТА В ЕНС.
     7. ОТЧИТА КАТО ПРОПУСК НЕВПИСВАНЕТО В ПРОТОКОЛА ОТ 5 АПРИЛ 1990 Г. УЧАСТИЕТО НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЗНС-"ВРАБЧА 1" КОИТО СА ПРИЕЛИ СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ В ЕНС.
     ДНЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ БЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАНО ОТ Г-Н ДИМИТЪР БРАНКОВ - БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ. ПРИСЪСТВУВАХА НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ И ОТ НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СЕПТЕМВРИ.
     ОБРАЗЦИТЕ НА ЛИЦАТА, УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ И ПОДПИСВАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕНС, СА СЛЕДНИТЕ:
     УЧАСТНИЦИ В ЗАСЕДАНИЕТО:
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУПИОННА ПАРТИЯ: ИВАН АМБАРЕВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: ДИМИТЪР БРАНКОВ
БЪЛГАРСКА ОТЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ: КРУМ КРУМОВ-КУМАНОВ
БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯН-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ: ТОТЮ ПЕТРОВ
ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА МОНАРХИЯ: КОНСТАНТИН ХАЛАЧЕВ
КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ: АЛЕКСАНДЪР ХАЙТОВ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ: ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ

СОФИЯ, 16 АПРИЛ 1990 Г.                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                                  X   X   X

     СОФИЯ, 27 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКАЗА НА СДС ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.


     "НИЕ ТРЯБВА ДА КАЗВАМЕ ИСТИНАТА НЕ САМО ЗА НАШИТЕ ВРАГОВЕ, НО И ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ...
НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА РОДИНАТА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСТИНАТА...АКО СЕГА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НЕ ПОБЕДЯТ, АКО ВЗЕМАТ ВРЪХ СИЛИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ КОМУНИЗЪМ ИЛИ НА АВТОРИТАРНИЯ ШОВИНИЗЪМ, И ЗА ТОВА ЩЕ ОТГОВАРЯМЕ НИЕ, TO ЩЕ БЪДЕ РЕЗУЛТАТ ОТ ТОВА, КОЕТО СМЕ НАПРАВИЛИ ДОСЕГА И КОЕТО ЩЕ ПРАВИМ УТРЕ, В БЪДЕЩЕ."

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МЕСЕЦИ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРАВЕШЕ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА УСКОРИ ПРОЦЕСА НА ОБЕДИНЕНИЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ. В СВОЯТА ЕНЕРГИЧНА И МНОГОСТРАННА ДЕЙНОСТ НАШАТА ПАРТИЯ ТЪРСЕШЕ ЕДИНСТВЕНИЯ ПРАВИЛЕН ПЪТ, ВОДЕНА ОТ СВЕТЛИЯ ДЕВИЗ НА ДЕДИТЕ НИ "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА". НЯМА ДЕКЛАРАЦИЯ, ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ НА ЛДП, В КОИТО ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА НЕ Е БИЛ ОСНОВЕН В ОТНОШЕНИЯТА НИ С ДРУГИТЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. ДЕМОКРАТИЧНАТА ПЛАТФОРМА И ЛИБЕРАЛНИЯТ ДУХ НА ЛДП ВИНАГИ СА БИЛИ ПОДЧИНЕНИ НА ИДЕЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНО ОБЩЕСТВО НА СВОБОДНО ЧОВЕШКО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ВЗАИМНА ТОЛЕРАНТНОСТ. ХАРМОНИЯ И НЕПРЕСТАННО ТЪРСЕНЕ НА ПРОГРЕСА В ЕДИН МИРЕН И ЩАСТЛИВ СВЯТ НА ТВОРЧЕСКО СЪПРИЧАСТИЕ.
     ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ БЕ В ОСНОВАТА НА ИДЕЯТА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОПОЗИЦИЯТА В ГРАД ПЛОВДИВ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА БЕЗКОРИСТНО И АКТИВНО УЧАСТВАХА ВЪВ ВСИЧКИ ЕТАПИ НА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, А ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ПАРТИЯТА НИ НА ВИСОКИЯ ФОРУМ БЕ ПРИМЕР ЗА ТОЛЕРАНТЕН И СЪЗИДАТЕЛЕН ДИАЛОГ, ДОРИ НЕЩО ПОВЕЧЕ - КОНКРЕТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОДЕХА КЪМ ЕДНА - ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ, И НЕКА ПОДЧЕРТАЕМ ТОВА ДЕБЕЛО - БЕЗ НИКАКВИ ЛИЧНИ И ПАРТИЗАНСКИ ИНТЕРЕСИ - ОБЕДИНЕНИЕ, ОБЕДИНЕНИЕ, ОБЕДИНЕНИЕ. НЕ ДРУГ, А ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЛДП ПРЕДЛОЖИ ПРОЕКТА ЗА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОДПИСАНА ПО-КЪСНО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ ПАРТИИ И ДЕЛЕГАЦИИ. НАША БЕШЕ И ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНТАКТНИ ГРУПИ МЕЖДУ СДС, ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ И ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ.
     ВЪВ ВСИЧКИ ТЕЗИ МЕСЕЦИ НА НАПРЕГНАТА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА НАШАТА ПЛАТФОРМА БЕ ЕДНА И НЕПРОМЕНИМА - ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ.
     НАШАТА ПАРТИЯ СПОКОЙНО МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ НАЗАД, В КРАТКИТЕ МЕСЕЦИ НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, И ОЩЕ ПО-СПОКОЙНО МОЖЕ ДА ГЛЕДА НАПРЕД.
     НИЕ СМЕ ПАРТИЯ - ИСТИНСКИ РАДЕТЕЛ НА ИДЕЯТА ЗА ЕДИНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, КАТО ГЛАВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДУХОВНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
     ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕОСПОРИМИ ФАКТИ НИ ДАВАТ ПРАВО ДА ОЦЕНИМ КАТО НЕДАЛНОВИДНА И БЕЗОТГОВОРНА КЪМ БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НН С НИШО НЕОПРАВДАНАТА ЕЛИТАРНА ПОЗИЦИЯ НА СДС. НИЕ СРЕЩНАХМЕ НЕ САМО ОТКАЗ ЗА РЕАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ, НО И ПОЛИТИЧЕСКО КЪСОГЛЕДСТВО ОТ СТРАНА НА ТЕЗИ, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО НАЙ-РЕВНОСТНО ДА ЗАЩИТАВАТ ТАЗИ ИДЕЯ.
     НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ НИЕ ОТКРИТО ТРЯБВА ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ КАТЕГОРИЧНО НЕ ПРИЕМАМЕ МОНОПОЛИЗИРАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС ОТ КОГОТО И ДА Е. ЛДП СЪС СЪЖАЛЕНИЕ СЛЕДИ МЕТАМОРФОЗИТЕ НА СДС И НЕГОВОТО ПОСТЕПЕННО ПРЕМЕСТВАНЕ НАЛЯВО. ТОВА ЩЕ НОСИ BPFMEHHH УСПЕХИ И ДО СПЕЧЕЛВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ИЗБОРНИ ГЛАСОВЕ, НО Е ЯВЕН КОМПРОМИС, ЗА КОЙТО ЦЯЛАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ ЩЕ ПЛАТИ В ИДНИТЕ МЕСЕЦИ. СДС НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДИНСТВЕНАТА И ВСЕМОЖЕШАТА БЪЛГАРСКА ОПОЗИЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ СИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС. В ГОЛЯМАТА МОЗАЙКА НА ЕДВА ПРОХОЖДАЩАТА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАЦИЯ НЯМА ГОЛЕМИ И МАЛКИ ПАРТИИ, НЯМА ГОЛЕМИ И МАЛКИ ЛИДЕРИ. ЗА ЖАЛОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА ИМА ПРЕМНОГО ГОЛЕМИ АМБИЦИИ И САМОЦЕЛНО ТЪРСЕНЕ НА ВЛАСТ. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА /КОМУНИСТИЧЕСКА/ ПАРТИЯ СЛИЗА НЕУДЪРЖИМО ОТ ЧЕРВЕНИЯ СИ ОЛИМП И НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ НЕЙНОТО ПОРАЖЕНИЕ, ЗАЩОТО ТЯ ОТДАВНА Е ИЗВЪН ВРЕМЕТО НА ИСТИНСКИТЕ ПРОМЕНИ. НО С ПЪЛНА СИЛА ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ - КОЙ ЩЕ ЗАМЕНИ ЧЕРВЕНАТА НОМЕНКЛАТУРА? ЕДИН ВЪПРОС, НА КОЙТО ОТГОВОР ЩЕ ДАДЕ БЕЗКРАЙНО ТЪРПЕЛИВИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД НЕ САМО НА ИЗБОРИТЕ, НО И В БЛИЗКИТЕ МЕСЕЦИ И ГОДИНИ...

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/