27 август 1990

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 168 /186/

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ ОБРЪЩА С ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИ, КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОТСТОЯВАТ ИДЕИТЕ НА СВОБОДАТА:

ПРИЯТЕЛИ! НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПРОВОКАЦИИ, СПАЗВАЙТЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, УСПОКОЯВАЙТЕ НЕТЪРПЕЛИВИТЕ! НА БЪЛГАРИЯ Е НУЖЕН МИР, ЗА ДА СЕ ИЗМЪКНЕ ОТ ЯМАТА, ДО КОЯТО Я ДОКАРА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ! НЕКА В ТЕЗИ ДРАМАТИЧНИ ЧАСОВЕ ПОКАЖЕМ, ЧЕ СМЕ МЪДРИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ ХОРА, КОИТО ВЛАДЕЯТ СЪБИТИЯТА, ВМЕСТО ДА ИМ СЕ ПОДЧИНЯВАТ.

ВАНДАЛСКИЯТ АКТ, ИЗВЪРШЕН В НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ НАД СГРАДАТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП, Е ПРОВОКАЦИЯ СРЕЩУ МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОСЪЖДА НАСИЛИЕТО И НАСТОЯВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ЗАДЪЛБОЧЕНО И ОБЕКТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДРАМАТИЧНИТЕ СЪБИТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ. ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА МИНАВА ПРЕЗ ИСТИНАТА!

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 Г., 5 ЧАСА    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, УТВЪРДЕНА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА /14-15 ЮЛИ 1990 ГОДИНА/.


Г/ НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

41. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЧИТА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИННА И НЕДЕЛИМА ДЪРЖАВА, В КОЯТО ПРАВАТА НА ЕТНО-КУЛТУРНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ СЕ ЗАЩИТАВАТ СЪГЛАСНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

42. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ С БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЖИВЕЕЩО ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, ЗА СЪЖИВЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ИЗВЪН СТРАНАТА.

Д/ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА

43. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТСТОЯВА И НАСЪРЧАВА ТВОРЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ЛИЧНОСТТА. ТЯ СЕ БОРИ ЗА ПЪЛНА АВТОНОМИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ.

44. РД ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ЦЯЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, КАКТО И ДА СЕ СЪЗДАДАТ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ.

45. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ В КУЛТУРАТА И НАУКАТА.

46. РД ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА КОРЕННО ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ.

47. НЕОБХОДИМИ СА ДЪЛБОКИ ПРОМЕНИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО, КОИТО ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ НА ОСНОВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАДИЦИИ И ОПИТА НА НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ.

48. РД ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И НАУКАТА. ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ТОВА ОТНОШЕНИЕ Е КОНКУРСЪТ.

49. РАДИКАЛНАТА ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, КУЛТУРАТА И НАУКАТА Е ВЪЗМОЖНА ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И СДРУЖЕНИЯТА. ДА ОТПАДНАТ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ДУХОВНАТА СФЕРА.

50. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ - РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, ТЕЛЕГРАФНИ АГЕНЦИИ.

51. ПАРТИЯТА СЕ БОРИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО.

52. ПАРТИЯТА ОЦЕНЯВА ВИСОКО РОЛЯТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ. ТЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ.

Е/ ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

53. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ РАЗГЛЕЖДА ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ВЗАИМОВРЪЗКАТА НА ЧОВЕКА И ПРИРОДНАТА СРЕДА КАТО ОСНОВНИ И СЪЩНОСТНИ ЗА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ.

54. РД ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЗАКРИВАНЕ ИЛИ НЕЗАБАВНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО ОБНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВРЕДНИ ЗА ЧОВЕКА И ПРИРОДНАТА СРЕДА ДЕЙНОСТИ.

55. ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ И ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ЗАСЯГАЩА ПРИРОДНАТА СРЕДА, ДА СТАВА САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА И ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО ДА СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ.

56. ЦЯЛАТА ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ ДА БЪДЕ ПОД ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ НА НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА ОРГАНИЗАЦИИ.

Ж/ ВЪНШНА ПОЛИТИКА

57. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КАТО ПАРТИЯ НА МИРА ЖЕЛАЕ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗГРАЖДА ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ, ДА ЗАЕМЕ ДОСТОЙНО МЯСТО В НОВА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, ДА РАЗВИВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ ПО СВЕТА НА РАВНОПРАВНА И ВЗАИМНОИЗГОДНА ОСНОВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА.


ВТОРО - НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

ОСНОВНА ЗАДАЧА: РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩОНАРОДНА ПЛАТФОРМА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС


ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ИСТИНАТА ТРЯБВА ДА СЕ КАЖЕ БЕЗ ЗАОБИКАЛКИ. КАКТО В МИНАЛОТО, ТАКА И ДНЕС НИТО ЕДНА ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛСТВО НЯМАТ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ.

НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС, НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ, ИДЕАЛИ И ИНТЕРЕСИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ КОНЮНКТУРНИ ЦЕЛИ, А ЕДИНСТВЕНО ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВА, ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ.

НОВА БЪЛГАРИЯ НЕ Е СЪЮЗ НА ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, А ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР НА РАВНОПРАВНИ СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СЪС СВОЙ ЕЗИК, ЗНАМЕ, ГЕРБ И ХИМН.

БЪЛГАРИЯ ИМА СВОИТЕ НАЦИОНАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ, ЦЕННОСТИ, ИДЕАЛИ И ИНТЕРЕСИ И ТЯХНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ, РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА Е СМИСЪЛЪТ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ.

РОДОЛЮБИЕТО И БЛАГОДАРСТВЕНАТА ПАМЕТ СА ОТЛИЧИТЕЛНИ И ОБЕДИНЯВАЩИ НРАВСТВЕНИ ЧЕРТИ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ, ТРАКИЯ, МИЗИЯ, ДОБРУДЖА, БЕЛОМОРИЕТО, БЕСАРАБИЯ, ОТ АВСТРИЯ, УНГАРИЯ, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, САЩ И НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА.

АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ СМЯТА ЗА СВОЯ ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩОНАРОДНА ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. ЗА НАС ЕДИНСТВЕНО ПРАВИЛНИЯТ ПОДХОД ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ Е ДОПИТВАНЕТО ДО НАРОДА.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ТАЗИ ПЛАТФОРМА ТРЯБВА ДА БЪДАТ:

- ПОЛИТИЧЕСКИ, ЕТНИЧЕСКИ, ВЕРСКИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ПЛУРАЛИЗЪМ ЗА ИНДИВИДА, ГАРАНТИРАН ОТ ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВНА УРЕДБА;
- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ХЕЛЗИНКИ И ВИЕНА, НА ДОГОВОРА ОТ ЛОЗАНА, 1922 Г., И ДРУГИ ДОГОВОРИ, КОИТО НЕ НАКЪРНЯВАТ НАЦИОНАЛНОТО НИ САМОЧУВСТВИЕ, ИНТЕРЕСИ И СУВЕРЕНИТЕТ;
- ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН Е ДЛЪЖЕН ДА РАЗВИВА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ, ДА СПАЗВА ЗАКОНИТЕ И ДА ЗАЩИТАВА СВОЯТА НЕДЕЛИМА РОДИНА БЪЛГАРИЯ, ДА ТАЧИ И ЗАЧИТА НЕЙНОТО НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ, ГЕРБ И ХИМН;
- УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ЕДИНСТВЕН ГРАЖДАНСКИ И ДЪРЖАВЕН ЕЗИК В СТРАНАТА НИ. В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА ДА СЕ ПРЕПОДАВА И ГОВОРИ САМО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК;
- ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ ДЛЪЖНОСТИ;
- ГАРАНЦИИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ. ЗАБРАНА ЗА ПРОПАГАНДА И ДЕЙНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ МАЛЦИНСТВЕНА, ВЕРСКА И ДРУГА ТЕРИТОРИАЛНА ОБОСОБЕНОСТ, КАКТО И РАЗДУХВАЩИ НАЦИОНАЛИЗЪМ, ШОВИНИЗЪМ И ЕКСТРЕМИЗЪМ;
- ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН И ДУХОВЕН ПРОСПЕРИТЕТ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНИ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНЕНИЕ РАЙОНИ - КЪРДЖАЛИЙСКИ, СМОЛЯНСКИ, СТРАНДЖАНСКИ, САКАРСКИ, ПИРИНСКИ, ДОБРУДЖАНСКИ.

ОСНОВА НА ПЛАТФОРМАТА И ПРОГРАМАТА ДА БЪДАТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ГАРАНЦИИ. ТОВА НАЛАГА ПРИМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО, ЗА ЕДИННАТА НАПИОНАЛНА ИМЕННА СИСТЕМА, ЗА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ И ИМОТИ В ЧУЖБИНА.

ТРЕТО - ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА ОСНОВНА ЦЕЛ: РАЗВИТИЕТО НА СВОБОДНИЯ ТРУД

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ И УСЛУГИ С ВИСОКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАЧЕСТВА С ОБЩЕСТВЕНО-ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ, КОИТО ГИ ПРАВЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ, Е НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ НА МНОГООБРАЗИЕ НА СОБСТВЕНОСТ. НАЛОЖИТЕЛНО Е ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ДА СЕ ДЕМОНОПОЛИЗИРА, ДЕНАЦИОНАЛИЗИРА И ДЕБЮРОКРАТИЗИРА, КАТО СЕ ТРАНСФОРМИРА В ДРУГИ СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ: АКЦИОНЕРНА, КООПЕРАТИВНА, КОМУНАЛНА, НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧАСТНА,
СМЕСЕНА, НА ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ И ДРУГИ.

ДЪРЖАВНА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ДА СЕ ЗАПАЗИ В ТАКИВА ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ, КЪДЕТО ТЯ Е ЕФЕКТИВНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИЛИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ - НАПРИМЕР ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКАТА, МЕТАЛУРГИЯТА И ДРУГИ ПЪРВОСТЕПЕННИ ОТРАСЛИ И ДЕЙНОСТИ.

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ ОТНОШЕНИЯТА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ, КОИТО ОФОРМЯТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВАТА - ЧРЕЗ ДАНЪЦИТЕ, С ПАРТНЬОРИТЕ - ЧРЕЗ ПАЗАРА И НАЛИЧИЕТО НА ДОГОВОРИ, С ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ - СЪЩО С ДОГОВОРИ.

В МОМЕНТА ДЪРЖАВНИТЕ И КООПЕРАТИВНИТЕ ФИРМИ СА ОБРЕМЕНЕНИ С ТЕЖКО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СА НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СПРЯМО ГРАЖДАНСКИТЕ ФИРМИ. ЕДИНСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЧИСТИЯТ ДОХОД НА ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ПО РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРОЦЕНТ ЗА ЗАПЛАТА И ПРОЦЕНТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОНДОВЕ, КАКТО И НЕОБХОДИМИЯТ ПАРИЧЕН РЕЗЕРВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

БИ СЛЕДВАЛО СРЕДСТВАТА, ВЛОЖЕНИ В ИНВЕСТИЦИИ, ДА НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪЦИ. С ДАНЪК ДА СЕ ОБЛАГА БЪДЕЩАТА ПЕЧАЛБА. ТОВА ДА БЪДЕ ОСНОВАТА НА НОВАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ФОНДОВЕ.
НЕОБХОДИМО Е СЪЩО ТАКА:

- НЕЗАБАВНО СЪЗДАВАНЕ НА АКЦИОННА БОРСА;
- СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ КАНТОРИ - ТЪРГОВЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ДР.;
- ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БРОЯ НА НАЕТИТЕ ХОРА В ГРАЖДАНСКИТЕ ФИРМИ;
- ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ - ДАВАНЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ВЪНШНИЯ ПАЗАР И КОНТАКТИ С ЧУЖДИ ФИРМИ НА ВСИЧКИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ, В Т.Ч. ЧАСТНИ, КООПЕРАТИВНИ, ГРАЖДАНСКИ И ДР.;
- ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ НА ВСИЧКИ НОВОСЪЗДАДЕНИ ФИРМИ ЗА ПЪРВИТЕ ДВЕ ГОДИНИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ ЗА СЪЩИЯ СРОК НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ НОВИ ИНВЕСТИЦИИ;
- НЕЗАБАВНО ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРИРАВНЯВАНЕ НА ЛЕВА ПО ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ДОЛАРОВ КУРС И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПЪЛНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА;
- БЪРЗО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ДОПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ /ВАЛУТНИ И ЛЕВОВИ/ НЕ ПО БАНКОВ ПЪТ ЗА ВЛАГАНЕ ВЪВ ФИРМИТЕ СРЕЩУ ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ДОГОВОРА НА ЛИХВА;
- ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТ ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА КАНТОРА НА МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА СРЕДСТВАТА КЪМ РАБОТНИЦИТЕ ПОД ФОРМА НА ЗАПЛАТА И ДР. ПО ОТРАСЛИ;
- ДЪРЖАВНО ПООЩРЕНИЕ НА ИНДУСТРИЯТА, МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ ПРИОРИТЕТИ И ПРИВИЛЕГИИ, АКЦИИ И ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ;
- ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИНДУСТРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ЗАКОН ЗА ПРЕДИРИЕМАЧЕСТВОТО, ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ, ЗАКОН ЗА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАКОН ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА КАПИТАЛИ;
- ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ЗЕМЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО;
- ПРАВОВА ЗАЩИТА НА ТРУДА;
- ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА МОНОПОЛИЗМА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - СЕДАЛИЩЕ ГР. СЕПТЕМВРИ. ДОКУМЕНТЪТ Е ОДОБРЕН НА 16 ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА.


ЧЛЕН 24
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ ЦЕНТРАЛИЗЪМ Е МЕТОДИКАТА, НА КОЯТО СЕ ИЗГРАЖДА ОРГАНИЧЕСКИЯТ СТРОЕЖ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

ЧЛЕН 25
КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ВИСШ ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО, СВИКВА СЕ НА 3-5 ГОДИНИ. НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИДВИЖВА МЕЖДУ КОНФЕРЕНЦИИТЕ ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ТРЯБВА СВОЕВРЕМЕННО ДА СЕ РЕШАВАТ.

ЧЛЕН 26
ПЕРИОДИЧЕСКИ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ СЪБИРА ДА РАЗГЛЕЖДА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ, КАКТО И ДА НОТИРА ПРИ НУЖДА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УСТАВА ИЛИ ПРОГРАМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛЕН 27
ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ПРЕДНАМЕРЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ЕДНОЛИЧНО ДА ПОДМЕНИ НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДА РЕШИ НЯКОИ НЕДОТАМ ВАЖНИ ВЪПРОСИ.

ЧЛЕН 28
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И СЕКРЕТАРЯТ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА КАПИТУЛИРАТ В ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ СТРАТЕГИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛЕН 29
ДРУЖЕСТВОТО ИЗИСКВА ОТ ВЛАСТВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА СПАЗВАТ ПРАВОВИЯ РЕД, СЪЗДАДЕН ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ОРГАН - НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛЕН 30
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСТАВА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И КОНГРЕСА С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ.

ЧЛЕН 31
НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ДАВА НАСОКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДОКАТО ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА ПРОВЕЖДАТ МЕТОДОЛОГИЯ, УЛЕСНЯВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО.

ЧЛЕН 32
МЕТОДОЛОГИЯТА НА ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА ЗАДЪЛЖАВА ПОСЛЕДНИТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЦЕЛИТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО:

А/ ДА ПРОВЕЖДАТ С ОБЩОДОСТЪПНИ СРЕДСТВА РАЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА    И УСТАВА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО;
Б/ ДА КОНТРОЛИРАТ ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ;
В/ ДА СЕ НАМЕСВАТ КОМПЕТЕНТНО В РЕШАВАНЕ НА НАЗРЕЛИ И ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ;
Г/ ДА ОТЧИТАТ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО С ПОДХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ.

ЧЛЕН 33

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕ СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС.

ЧЛЕН 34
ДАРЕНИЯ И ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ - СИМВОЛИ И ЗНАЦИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ:

А/ ЗНАМЕ;
Б/ ЕМБЛЕМА;
В/ ПЕЧАТ;
Г/ ДЕВИЗ;
Д/ ЗНАЧКА;
Е/ ЧЛЕНСКА КНИЖКА.

С ИЗГОТВЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА 16 ЯНУАРИ 1988 Г. CЕ ВНЕСЕ И ОДОБРИ НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

ГР. СЕПТЕМВРИ, 16 ЯНУАРИ 1988 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР /БХДП/Ц/.


ВЧЕРА, 22 АВГУСТ 1990 ГОД., В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БЪЛГАРСКА КРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ /БХДП/Ц/, КОИТО СЪСТАВЛЯВАТ НАД 80 ПРОЦЕНТА ОТ ЧИСЛЕНИЯ В СЪСТАВ. БЕ ИЗБРАН ВРЕМЕНЕН ВИСШ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА РЪКОВОДНА РОЛЯ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС ИЛИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПАРТИЯТА.

ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ СА:

1/ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП/Ц/, ЮРИСТ;
2/ ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ КАМЕНАРСКИ - ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП/Ц/, ЖУРНАЛИСТ, РЕПРЕСИРАН ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА, ЛЕЖАЛ НАД ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА В СОФИЙСКИ ЦЕНТРАЛЕН ЗАТВОР БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА. ПУСНАТ НА СВОБОДА СЛЕД 43-ДНЕВНА ГЛАДНА СТАЧКА;
3/ АСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ - СЕКРЕТАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР, РЕПРЕСИРАН ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА, ЛЕЖАЛ БЕЗ ПРИСЪДА НАД ДВЕ ГОДИНИ В СОФИЙСКИ ЦЕНТРАЛЕН ЗАТВОР ПО ОБВИНЕНИЕ, МАНИПУЛИРАНО ОТ БИВШИЯ ШЕСТИ ОТДЕЛ, ПУСНАТ НА СВОБОДА СЛЕД 40-ДНЕВНА ГЛАДНА СТАЧКА;
4/ ИВАН ГЕОРГИЕВ ГАРВАНОВ - СЕКРЕТАР ПО СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ, ЛЕКАР ПЕНСИОНЕР, РЕПРЕСИРАН ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА ЧРЕЗ ПОРЕДИЦА ОТ ПРИНУДИТЕЛНИ ИЗСЕЛВАНИЯ;
5/ ВАНЯ НИКОЛОВА КАЙНАКЧИЕВА - СЕКРЕТАР ПО КУЛТУРНИТЕ ВЪПРОСИ И ГЛАВЕН КООРДИНАТОР НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ, АКТРИСА;
6/ СТОЯН МИРКОВ МИРКОВ - ГЛАВЕН КООРДИНАТОР НА ОБЩИНА "СЕРДИКА", ПРОИЗВОДСТВЕН ДИРЕКТОР НА КОМБИНАТ "ВЕРИЛА”;
7/ СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ - ГЛАВЕН КООРДИНАТОР НА ОБЩИНА "ГОРНА БАНЯ".

СОФИЯ, 23 АВГУСТ 1990 ГОД.


X   Х   X

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОСЪЖДА ХУЛИГАНСКОТО И ФАШИСТКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНО НА 26 Т.М. ВЕЧЕРТА С ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ. ТОВА ВАНДАЛСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НАПОДОБЯВА НАСТЪПВАНЕТО НА ФАШИЗМА В ГЕРМАНИЯ С ИДВАНЕТО НА ХИТЛЕР НА ВЛАСТ И С ПОДПАЛВАНЕТО НА СГРАДАТА НА РАЙХСТАГА.

БЕЗ СЪМНЕНИЕ Е, ЧЕ ЗАД ГЪРБА НА ТАЗИ ЕКСТРЕМИСТКА И ФАШИСТКА БАНДА СТОЯТ ТЪМНИ СИЛИ, ПОСТАВИЛИ СИ ЗА ЦЕЛ ДА УНИЩОЖАТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ У НАС. ТЕ УМИШЛЕНО ТЛАСКАТ СТРАНАТА НИ КЪМ БРАТОУБИЙСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА. ТЕ ПРЕЧАТ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.
ЕТО ЗАЩО ЦК НА БКП ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ КОМУНИСТИ, ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЦЕЛИЯ НИ НАРОД, НА КОИТО СА СКЪПИ МИРЪТ, НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И МИРНИЯТ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, ДА ДАДАТ РЕШИТЕЛЕН ОТПОР НА ВАНДАЛСКИТЕ ИЗСТЪПЛЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. НАЛАГА СЕ ЕДИННИ И СПЛОТЕНИ ДА ПРЕСЕЧЕМ ОПИТИТЕ НА РЕВАНШИСТИТЕ И ФАШИСТИТЕ.

НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНСТВОТО, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ И ПРОКУРАТУРАТА ДА РАЗПОРЕДЯТ ВЕДНАГА ДА БЪДАТ ЗАДЪРЖАНИ И НАКАЗАНИ НАЙ-СУРОВО ВСИЧКИ ЕКСТРЕМИСТИ И ТЕХНИТЕ ВДЪХНОВИТЕЛИ.
ХОРА, БДЕТЕ! РОДИНАТА Е В ОПАСНОСТ!

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР СПАСОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


ПЕТДЕСЕТ И ЕДНО ДЕНОНОЩИЯ ПРЕД СГРАДАТА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ОТСТОЯВАМЕ ПОД МОРАЛЕН И ФИЗИЧЕСКИ НАТИСК СВОИТЕ ИСКАНИЯ, А ИМЕННО: ОСТАВКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ОБЩЕСТВЕНО-ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ НАД ДЕЙНОСТТА Й.

ДВИЖЕНИЕТО НИ ВЪЗНИКНА В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ. ТЕЛЕВИЗИЯТА В НИТО ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРИВО ОГЛЕДАЛО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. СЧИТАМЕ, ЧЕ СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО Е ПРЯКО ВИНОВНО ЗА ЕДНОСТРАННОТО, ТЕНДЕНЦИОЗНО И НЕГАТИВНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ФАКТИТЕ И СЪБИТИЯТА ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА НАШИЯ ЖИВОТ. ТОВА ДОВЕДЕ ДО ЗАСИЛВАНЕ ЕКСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО, ДО ПОСТОЯНЕН МАСИРАН НАТИСК ЗА РАЗЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА, ДО ПОСТАВЯНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В ОПАСНОСТ. ФАКТИТЕ ЗА ТОВА СА МНОГО: СЛУЧАЯТ С ИНФАС, ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 13 ЮЛИ, ПОСЕГАТЕЛСТВАТА НАД ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОКУПАЦИЯТА НА СГРАДИ, ПЪТИЩА, НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ИЗНИКВАНЕТО НА ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА ЗАПЛАХИТЕ И УЛТИМАТИВНИТЕ ИСКАНИЯ НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА И Т.Н.

ВСИЧКО ТОВА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТРАЗЯВА. НО НИМА ТОВА Е ПЪЛНАТА РЕАЛНА КАРТИНА НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА? РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ СЪС САМОЧУВСТВИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ, БЕЗ СРАМ И МОРАЛ, ЧРЕЗ ЕКРАНА СЪЗНАТЕЛНО МАНИПУЛИРА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И ЧРЕЗ ЕДНОСТРАНЧИВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОПИТВА ОТНОВО ДА СИ ОРГАНИЗИРА ВОТ НА ДОВЕРИЕ. ТОВА РЪКОВОДСТВО СЕ ИНТЕРЕСУВА ЕДИНСТВЕНО ОТ СВОИТЕ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ И АМБИЦИИ. ЗА НЕГО МНЕНИЕТО НА ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ НЕ ОЗНАЧАВА НИЩО. ЗА ВСЕКИ, ДРЪЗНАЛ ДА МИСЛИ ПО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ НЕГОВИЯ, НЯМА ДОСТЪП ДО ЕФИР. ИМЕННО ЧРЕЗ РЕПОРТАЖИТЕ ОТ СИНИЯ ЕКРАН СЕ УБЕДИХМЕ, ЧЕ МИРНИТЕ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ НЕ ДАВАТ ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ, А ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ НЕПАРЛАМЕНТАРНИ, НАСИЛСТВЕНИ МЕТОДИ, ЧРЕЗ ИЗНУДВАНИЯ И ШАНТАЖИ МОГАТ ДА СЕ УДОВЛЕТВОРЯТ РАЗЛИЧНИТЕ ИСКАНИЯ.

ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН ДНИ НИЕ НЯМАМЕ ДОСТЪП ДО ЕФИР, ЗА ДА КАЖЕМ КОИ СМЕ И КАКВИ СА НАШИТЕ ИСКАНИЯ. ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА, МАКАР ЧЕ СМЕ ПРОТИВНИЦИ НА НАСИЛСТВЕНИТЕ МЕТОДИ, ЗА ДА ПРИВЛЕЧЕМ НАЙ-ВЕЧЕ ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 23 АВГУСТ, МАКАР И ЗА ДЕСЕТ МИНУТИ НАПРАВИХМЕ БЛОКАДА САМО НА ЕДИН ОТ ПОДСТЪПИТЕ КЪМ СГРАДАТА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА.

РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОЕТО СЕ ОПИТВА ДА НЕ НИ ЗАБЕЛЕЖИ, ВЪПРЕКИ МНОГОБРОЙНИТЕ НИ ОПИТИ ЗА КОНТАКТ С НЕГО, СЪЩЕВРЕМЕННО ВСЯЧЕСКИ СЕ СТРЕМИ ДА НИ ДИСКРЕДИТИРА. ТЕНДЕНЦИОЗНО МОНТИРАНИТЕ СЮЖЕТИ НИ ПРЕДСТАВЯТ В НЕВЯРНА СВЕТЛИНА. БЯХМЕ НАРИЧАНИ ОТ СИНИЯ ЕКРАН РЕВАНШИСТИ, ЕКСТРЕМИСТИ, ШЕПА ХОРА, САМОЗВАНО ДВИЖЕНИЕ, МАЛЦИНА ХУЛИГАНСТВАЩИ, ЧИИТО АКЦИИ СА КОМИЧНИ И Т.Н.

НО "ШЕПА" ХОРА НЕ МОГАТ ДА СЕ НАРЕКАТ ТЕЗИ НАД 50 000 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО С ПОДПИСИТЕ СИ ПОДКРЕПИХА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ И ИСКАНИЯТА НИ. САМО ПРЕД СГРАДАТА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА СМЕ СЪБРАЛИ НАД 25 000 ПОДПИСА ЗА ОСТАВКА НА СЕГАШНОТО Й РЪКОВОДСТВО. КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ ОПИТИ ДА НИ ПРЕДСТАВЯТ КАТО ПРИДАТЪК НА НЯКАКВИ ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ. НАШИТЕ ИСКАНИЯ СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ МНОГО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ КАТО ЕРА-3, БНРП, ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И МНОГО ДРУГИ. ПУБЛИКАЦИИ ЗА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ ИМА НЕ САМО В "ДУМА", А И В "МЛАДЕЖ , "ДИАЛОГ”, "НАРОДНА АРМИЯ", "ТРУД" И ДР.

ДВЕТЕ ДЕКЛАРАЦИИ, ПРОЧЕТЕНИ В ЕМИСИИТЕ "ПО СВЕТА И У НАС" НА 23 И 24 АВГУСТ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НИ УБЕЖДАВАТ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА Е НЕОБЕКТИВНО И НЕГОВИТЕ МЕТОДИ СА НАПЪЛНО ТОТАЛИТАРНИ. ОТ ЕКРАНА ПРОЗВУЧА ОТНОВО САМО ВЕРСИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО. НА НАС ОТНОВО НЕ НИ БЕ ДАДЕНА ДУМАТА, ТЪЙ КАКТО НЕ НИ БЕ ДАДЕНА И СЛЕД ИНЦИДЕНТА С ХРИСТОФОР СЪБЕВ. ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ ЗРИТЕЛ ОТНОВО БЕ ИЗЛЪГАН. ТОВА Е ПОРЕДЕН ОПИТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ДА МАНИПУЛИРА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. В ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ НА 23 АВГУСТ БЕ ИЗЛЪЧЕН РЕПОРТАЖ ЗА БЛОКАДАТА МЕЖПУ БУЛ. "СТАМБОЛИЙСКИ" И УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА" ОТ ГРУПА ГРАЖДАНИ, АБОНАТИ НА ПОДЗЕМНИТЕ ГАРАЖИ В ЗОНА Б - 5, БЕЗ ТОВА ДА БЪДЕ КВАЛИФИЦИРАНО КАТО НАСИЛИЕ, КАКТО НЕ БЕ КВАЛИФИЦИРАНА ТАКА И БЛОКАДАТА НА ПЪТЯ КРАЙ С.ДРАГИЧЕВО. ТОВА Е ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ДО ЕКРАНА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НЯМАТ ДОСТЪП ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, А САМО ТЕЗИ, КОИТО СА В НЕЧИЯ УГОДА.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА СПРАВЕДЛИВИ. РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ДНИ СЕ ЗАНИМАВА С ЕДНО НАРЕЧЕНО УЖ ДВИЖЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАСИЛВА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, СИПЕЙКИ ХУЛИ ВЪРХУ НАС И ВЪРХУ В. "ДУМА”, КОЙТО НЕ КРИЕ СИМПАТИИТЕ СИ КЪМ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ.

НИЕ ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ДО КРАЙ СВОИТЕ ИСКАНИЯ, ЗАЩОТО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ С ВСЕКИ ИЗМИНАТ ДЕН ДОКАЗВА СВОЯТА ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ И НЕОБЕКТИВНОСТ, А И НЕТОЛЕРАНТНОСТТА СИ КЪМ НАС.

СОФИЯ, 25 АВГУСТ 1990 Г.      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТ.


НАСИЛИЯТА ЗА ЖАЛ СА МОТОТО В ДЕЙНОСТТА НА СИНЯТА ДИКТАТУРА И НЕГОВО МРАЧНО ЕХО. НЕ САМО ЗАЧЕСТИХА, НО И ЗАГРУБЯХА ПРОЯВИТЕ НА ЕКСТРЕМИСТИТЕ. НЯКОИ ОТ ТЯХ СА ЧИСТ ЦИНИЗЪМ, А ДРУГИ - КОНКРЕТЕН САДИЗЪМ. ОБЕДИНЕНИЯТ ИМ ОБРАЗ ИМА САМО ЕДНО ИМЕ - НЕОФАШИЗЪМ.

С ТРЕВОГА СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ МИРНИ, ЗДРАВОМИСЛЕЩИ ХОРА, БЕЗ ОГЛЕД КОЙ Е ЛЮБИМИЯТ ИМ ЦВЯТ. НАШИЯТ ЗОВ Е ЗАДРУЖНО ДА КАЖЕМ "НЕ" НА НЕОФАШИЗМА И НАСИЛИЕТО! ТЕ, КАТО АНТИЧОВЕШКА СЪЩНОСТ, СА ПАЛАЧИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. НА 16 ЮЛИ Т.Г. МИРНИ ХОРА БЯХА БИТИ И УНИЖАВАНИ САМО ЗАЩОТО ИСКАХА РЕД, ЗАКОННОСТ И ЧОВЕШКО БРАТСТВО. И ГЛАВАТАРЯТ НА ТЕЗИ СРАМНИ И ТЪЖНИ ПРОЯВИ БЕШЕ НЕБЕЗИЗВЕСТНИЯТ НИ ХРИСТОФОР СЪБЕВ. ТОЙ, В РАСО, ЧЕСТО СПОМЕНАВАЩ БОГ И ОЩЕ ПО-ЧЕСТО ИЗРИЧАЩ СВЯТАТА ДУМА БРАТСТВО, СТАНА ТОГАВА СИМВОЛ НА НАСИЛИЕТО И АНТИЧОВЕЧНОСТТА. НА 14 АВГУСТ В ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН ДРАМАТА СЕ ПОВТОРИ В БЛИЗОСТ ДО ПЛОЩАД "9-ТИ СЕПТЕМВРИ", КЪДЕТО ЙЕРОМОНАХЪТ ОТ МЕСЕЦИ Е ВОДИТЕЛ НА "БЛЯСКАВИ" ПРОПОВЕДИ. МЛАДИ ХОРА, ПОДСТРЕКАВАНИ ОТ СИНЯТА ЛЪВИЦА И БРАДАТИ ЧУДОТВОРЦИ НА ЗЛОТО, СЕ НАХВЪРЛИХА ВЪРХУ МИРНИ ХОРА И ЦЕЛИ ДВА ЧАСА БИЕХА, РУГАЕХА, ЧУПЕХА. ПАК ТАМ ТЕЗИ ОЗВЕРЕЛИ ХОРАПРОДЪЛЖИХА СВОЕТО ВЕРОЛОМСТВО НА 18 И 20 АВГУСТ. КРЯСЪЦИ, ЗАКАНИ И БЕЗКРАЙНА ЗЛОБА СРЕЩУ ТЕХНИ СЕСТРИ И БРАТЯ, КОИТО НАЙ-ЧОВЕКОЛЮБИВО НАСТОЯВАТ ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА УСТАНОВИМ В ДЪРЖАВАТА СИ ГРАЖДАНСКИ МИР, НАРОДНО ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТ. ИМА ЛИ ПО-ЧОВЕШКИ, ПО-ХУМАНЕН ЗОВ ОТ ТОЗИ?! МОЖЕ ЛИ ДА ИМА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, БЕЗ ТЕЗИ ТРИ ИЗИСКВАНИЯ В ЕДИНСТВО? ПО-БЪРЗО ДАЙТЕ ОТГОВОР, ГОСПОДА, НА ТЕЗИ ПОТРЕБНОСТИ, БЕЗ КОИТО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА НАЦИЯ, НЯМА ДЪРЖАВА.

НАЙ-СРАМНАТА И НАЙ-ГНУСНА СЦЕНА СТАНА НА 23 АВГУСТ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. СРЕД ПРОТЕСТНАТА ДЕМОНСТРАЦИЯ, ИСКАЩА ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ, Е БИЛА МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА С ШЕСТГОДИШНИЯ СИ ВНУК КИРЧО. ТОЧНО В 12,15 Ч. ВИСОК МЛАД МЪЖ Я НАПАДА С РУГАТНИ, А НА МАЛКИЯ КИРЧО УДРЯ ПЛЕСНИЦА. ДЕЙСТВИЯТА НА ТОЗИ ХУЛИГАН СА БИЛИ СВЕТКАВИЧНИ, СЛЕД КОЕТО СЕ КАЧВА В ЛЕК АВТОМОБИЛ "ТРАБАНТ" С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР Л-68-18-ЛК И ИЗЧЕЗВА. НО НЕОБЕКТИВНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ПРАВИ ОБРАТНИ ОПИСАНИЯ НА СЛУЧИЛОТО СЕ, И ТО ЧРЕЗ ПОЧИТАНИЯ Н.ФИЛИПОВ.

ОТ ИМЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТ ПИТАМ ИМА ЛИ В СТРАНАТА НИ ЗАКОНИ, КОНСТИТУЦИЯ И ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, КОИТО ДА ГИ СЪБЛЮДАВАТ?

НИЕ ИМАМЕ ПРЕЗИДЕНТ И ОТНОВО, И ОТНОВО, С ЧУВСТВО НА ПОЧИТ И ВЪЗМУЩЕНИЕ, ГО ПИТАМЕ: ЩЕ ИЗПЪЛНИТЕ ЛИ КЛЕТВАТА СИ В ИМЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНА?

НАРОДЪТ НИ СЕ СПЛОТЯВА ОКОЛО ТОВА КРАЙНО ХУМАННО И ЧОВЕШКО ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ И ЩЕ ВИ ДОКАЖЕ, ГОСПОДА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА И НА НЕЯ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА Й Е НУЖЕН ГРАЖДАНСКИЯТ МИР, НАРОДНОТО ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТТА.

СОФИЯ, АВГУСТ 1990 Г.                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ВЪПРЕКИ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ОБЕЩАНИЯ НА БСП ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ НАРАСТВА СТРЕМГЛАВО. ОТНОВО НИЕ, МЛАДИТЕ ХОРА, СМЕ В ТРУДНО ПОЛОЖЕНИЕ.
ЗА ЕДИН МЕСЕЦ НАЕМИТЕ НА КВАРТИРА СТАНАХА ДВОЙНИ, КАТО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАЩАТ ВЪВ ВАЛУТА. А СТИПЕНДИИТЕ ОСТАНАХА СЪЩИТЕ. ХИЛЯДИ СТУДЕНТИ /МНОГО ОТ ТЯХ СА ЖЕНЕНИ/ ЩЕ ОСТАНАТ НА УЛИЦАТА, ЗАЩОТО ОБЩЕЖИТИЯТА НЕ ДОСТИГАТ.

СЪЩЕВРЕМЕННО НЯКОЛКО ОБЩЕЖИТИЯ НА АОНСУ СА ПРЕВЪРНАТИ ВЪВ ФИРМА, ПЕЧАЛБИТЕ ОТ КОЯТО НЕ СЕ ЗНАЕ КЪДЕ ОТИВАТ. ХРАНАТА ОТ СТУДЕНТСКИТЕ СТОЛОВЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛОВКИ СПЕКУЛАЦИИ ОТИВА В ДОМОВЕТЕ НА РАБОТНИЦИ ОТ СТОЛОВЕТЕ И ТЕХНИ ПОЗНАТИ.

МНОГО СГРАДИ, СТРОЕНИ ОТ НАС И ЗА НАС, СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДОМСТВА, КОИТО НЯМАТ НИЩО ОБЩО С МЛАДЕЖТА. ТАКЪВ Е ПРИМЕРЪТ СЪС ЗАЛА "УНИВЕРСИАДА", КОЯТО Е СТРОЕНА ОТ И ЗА СТУДЕНТИТЕ, А В МОМЕНТА НЕ САМО НЕ Е ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ, А И АПЕТИТИ КЪМ НЕЯ ПРОЯВЯВАТ НЯКОИ СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ. ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТНО, СГРАДАТА НА УЛ. "ГР.ИГНАТИЕВ" 15 СЪЩО Е ПОДАРЕНА НА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, НО В НЕЯ СА НАСТАНЕНИ СЪВСЕМ ДРУГИ ВЕДОМСТВА. БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗПОЛЗВА И ДА ТРУПА СРЕДСТВА ОТ МЛАДЕЖКИ ДОМОВЕ И ДРУГИ ОБЕКТИ ВЪПРЕКИ РЕШЕНИЯТА ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ ДА БЪДЕ ВЪРНАТА НА ДЪРЖАВАТА.

НИЕ РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НРБ СЕ ЗАНИМАВАТ С МНОГО ВАЖНИ ВЪПРОСИ, НО ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА И НАЙ-ВЕЧЕ НА СТУДЕНТИТЕ СА ПРОБЛЕМИ НА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА. ЗАТОВА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ЖЕЛАЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ И РЕШАТ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ

1. НАСТОЯВАМЕ ЗА ДОСТАТЪЧНО ВИСОКИ СТИПЕНДИИ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТКИ-МАЙКИ, КОИТО ДА ОСИГУРЯВАТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО КАКТО НА СТУДЕНТКИТЕ, ТАКА И НА ДЕЦАТА ИМ!

2. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ РАЗШИРИ БАЗАТА НА ОБЩЕЖИТИЯТА И ДА СЕ ОБХВАНАТ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ДА ПЛАЩАТ ОГРОМНИТЕ НАЕМИ! ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ЖЕЛАЕМ ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БИВШИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА АОНСУ И КАЗАРМИТЕ НА "4-ТИ КИЛОМЕТЪР". СЧИТАМЕ, ЧЕ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА НАПУСНАТ ОБЩЕЖИТИЯТА, ПОНЕЖЕ ТЕ, ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СИ КОЛЕГИ, МОГАТ ДА ПЛАЩАТ НАЕМИТЕ ЗА КВАРТИРИ И В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА.

3. ЖЕЛАЕМ ЗАЛА "УНИВЕРСИАДА" ДА БЪДЕ ВЪРНАТА НА ЗАКОННИТЕ Й ПРИТЕЖАТЕЛИ - БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ, КАТО ТЯ БЪДЕ СТОПАНИСВАНА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ИЛИ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ ЕДИНСТВЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО.

4. НАСТОЯВАМЕ СЪЩО СГРАДАТА НА УЛ. "ГР. ИГНАТИЕВ” 15 СЪЩО ДА БЪДЕ ВЪРНАТА НА СТУДЕНТИТЕ! ПОНЕЖЕ РЕМОНТЪТ НА МЛАДЕЖКИЯ ТЕАТЪР ПРОДЪЛЖАВА ДОСТА ДЪЛГО И НЕ СЕ ЗНАЕ КОГА ЩЕ ЗАВЪРШИ, А СПЕКТАКЛИТЕ МУ СЕ ИГРАЯТ В СТУДЕНТСКИЯ ДОМ НА КУЛТУРАТА, ФНСД ПРЕДЛАГА, СГРАДАТА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ И НА ВСИЧКИ СТУДЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

5. НАСТОЯВАМЕ ЗА КОРЕННА РЕФОРМА НА РАБОТАТА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТОЛОВЕ! ДОСЕГА ТЕ СА НА ДОТАЦИИ, ОТ КОИТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ МНОГО ГРАЖДАНИ, КОИТО СЕ ХРАНЯТ В СТОЛОВЕТЕ. ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ СТОЛОВЕТЕ СЕ СНАБДЯВАТ СЪС СРАВНИТЕЛНО ДОБРА ХРАНА, ТЕ РЕДОВНО СТАВАТ ОБЕКТ НА СПЕКУЛАНТНИ СДЕЛКИ. ГРАЖДАНИ И СПЕКУЛАНТИ ЗАКУПУВАТ С ПОМОЩТА НА ПЕРСОНАЛА /НАЙ-ЧЕСТО УПРАВИТЕЛИТЕ/ КУПОНИ, СРЕЩУ КОИТО ПОЛУЧАВАТ НА БЕЗЦЕНИЦА ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА МЕСО, КОЛБАСИ, СИРЕНЕ, МЛЯКО, КАШКАВАЛ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ДЕФИЦИТНИ СТОКИ. СЛЕД ТОВА ТЕЗИ СТОКИ НАЙ-ЧЕСТО ОТИВАТ НА ЧЕРНИЯ ПАЗАР. НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗХОД ОТ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ Е КУПОНИТЕ ДА СЕ РАЗДАВАТ ОТ ВУЗ-ОВЕТЕ, КАТО СЕ ОПРЕДЕЛИ ЛИМИТ ЗА ВСЕКИ СТУДЕНТ.

6. ПОДКРЕПЯМЕ РЕШЕНИЯТА СГРАДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА, КОИТО СЕ СТОПАНИСВАТ ОТ БДМ, ДА СЕ ВЪРНАТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОБНС И ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА БДМ ДА ПРЕСТАНАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ ОТ ОБЩОМЛАДЕЖКИ ОБЕКТИ И ИЗПЪЛНЯТ ТОВА РЕШЕНИЕ! СЪЩЕВРЕМЕННО БИХМЕ ЖЕЛАЛИ ОБНС ДА СЪЗДАДАТ СПЕЦИАЛНИ МЛАДЕЖКИ ФОНДОВЕ, В КОИТО ДА ПОСТЪПВАТ СРЕДСТВАТА ОТ МЛАДЕЖКИТЕ ОБЕКТИ.

7. КАТО ВЗИМАМЕ ПРЕДВИД ФАКТА, ЧЕ ПОЧИВНАТА СТУДЕНТСКА БАЗА Е МНОГО МАЛКА, ПРЕДЛАГАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОТПУСНЕ НЯКОЛКО ПАРЦЕЛА ЗЕМЯ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ СМЕСЕНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-СТУДЕНТСКА КОМИСИЯ, НА КОИТО ДА СЕ ПОСТРОЯТ СТУДЕНТСКИ ЛАГЕРИ. КАТО ЗА НАЧАЛО ТАКИВА ПЛОЩИ МОГАТ ДА СЕ ОТПУСНАТ НА ЧЕРНОМОРИЕТО, КЪДЕТО ПРЕЗ ЛЯТОТО ДА СЕ ПОСТРОЯТ КЪМПИНГОВИ ЛАГЕРИ, РАЗХОДИТЕ ЗА КОИТО ЩЕ БЪДАТ НИЩОЖНИ.

ФНСД СЕ НАДЯВА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ ПО ПОВДИГНАТИТЕ МЛАДЕЖКИ ПРОБЛЕМИ И ЩЕ ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ. ГОТОВИ СМЕ ДА СЪДЕЙСТВАМЕ.
СОФИЯ, 21 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/