27 ноември 1992

София, 27 ноември 1992 година
        Брой 234 /764/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ЧАСТ ПЪРВА) ЗА ЗАДАЧИТЕ НА ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.


ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН РЕД И ЗАКОННОСТ

Правителството ще осъществява своята дейност в съответствие с принципите и разпоредбите на конституцията за демократична, правова и социална държава.


ПРИОРИТЕТИ

* смяна на силовата политика на конфронтация с политика на национално съгласие за постигане на консенсус по основните проблеми на нацията чрез диалог и необходимите компромиси;

* деблокиране на икономическата реформа чрез съчетаване на финансовата стабилизация с нова структурна политика за смяна на системата;

* осигуряване на приемлив баланс между принципите и изискванията на пазарната икономика и минимално необходимите социални гаранции;

* съхраняване и пълноценно ангажиране на интелектуалния капитал на нацията - творческата, научната и техническата интелигенция - в националното усилие за стабилизиране на обществото и успеха на реформата;

* създаване на благоприятни външни условия за интегриране на България в европейските и световните политически и икономически структури като гаранция за напредъка и националната сигурност на страната.


ЗАДАЧИ

В съответствие с посочените приоритети правителството ще трябва да съсредоточи усилията си за изпъленение на следните основни задачи:

За консенсус

1. Да взаимодейства конструктивно с основните държавни институции - парламента, президента, органите на правната система и на местната власт, при строго спазване на конституционното изискване за разделение на властите.

2. Да предложи надеждно законодателство и условия за конституционно гарантираната промяна в съдебната система, нейното кадрово укрепване и осигуряване на реалната й независимост от останалите власти.

3. Да осигури обществен ред и сигурност за гражданите и техните сдружения, да приеме ефективни мерки за борба с криминалната и стопанската престъпност и да гарантира защитата на гражданските права.

4. Да изгради съвременна тристранна система за съгласуване на интересите на държавата, работодателите и синдикатите върху основата на равноправен диалог и консенсус при вземане на решения.

5. Да насърчи формирането на основите на гражданско общество с надеждна закрила на личността и да гарантира възможностите на гражданите да формират сдружения за колективна защита на техните интереси - партии, синдикати, кооперации др.

6. Да съдейства за осигуряването на надпартийност в работата на националните служби за сигурност.

7. Да гарантира независимостта на Българската православна църква и на другите вероизповедания и да не допуска външна намеса в техните дела.

За реформата

8. Да работи за действително стабилизиране на икономиката чрез обрат към насърчаване на производството и овладяване на инфлацията със съвременните инструменти на държавното икономическо регулиране, без да допуска нито прибързано оттегляне, нито административна намеса в икономиката.

9. Да формулира виждане за национална индустриална политика с определени приоритети по отрасли на икономиката въз основа на техните сравнителни преимущества от гледна точка на международните пазари.

10. Да даде импулс на аграрната реформа, като ускори възстановяването на правата на собствениците върху земята и имуществото на ликвидираните селскостопански организации, и да насърчи свободното формиране на нови производствени структури - индивидуални и кооперативни.

11. Да изработи политика за подпомагане на регионите с остри социално-икономически проблеми и да предприеме спешни мерки за преодоляване на най-острите затруднения.

12. Да стабилизира дейността на държавните фирми и предприятия като автономни участници в пазарната икономика, освободени от прякото управление от страна на министерствата и ведомствата, и въз основа на трайно решение на проблема за техните дългове.

13. Да предприеме приоритетни действия за ускорено развитие на пълноценен частен сектор в икономиката, като насърчава частната стопанска инициатива и като съзададе условия за ускорена приватизация с участието на възможно най-широки кръгове на обществото.

14. Да заложи основите на нормативната система и на необходимите държавни институции, осигуряващи нормалното функциониране на една съвременна пазарна икономика - законодателство за лоялната конкуренция и за общите "правила на играта"; за данъчната система и държавната администрация и т.н.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА -3", ЧЛЕН НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО
СЕ ВЪЗЛАГА НА ЦЕЛИЯТ ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ,
А НЕ САМО НА БСП, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
ТАКА ИЗИСКВАТ СПРАВЕДЛИВОСТТА И ЗАКОНЪТ.

СЪЮЗ "ЕРА-3" Е СЪС САМОСТОЯТЕЛНО
РЕШЕНИЕ ЗА БЪДЕЩ ПРЕМИЕР.


Обръщаме внимание на президента д-р Желю Желев, че с действията си нарушава закона и уронва престижа на регистрирана парламентарна партия. Напомняме му, че в Народното събрание с гласуване на депутатите се прие и завери ясно и категорично - Предизборен съюз на БСП ... до "ЕРА-З", а не само БСП. Така е регистрирана цялата парламентарна коалиция, чиито депутати са избрани с гласовете на всички партии в нея.

Съюз "ЕРА-3" е част от тази коалиция и зад нас стоят мнозина гласоподаватели. Явна е целта на президента не само да игнорира мнението ни, удовлетворявайки така част от Висшия съвет на БСП, но и в противовес с конституцията да прилага методи от тоталитарно време, извличайки лични дивиденти и връщайки времето на политическия геноцид.

При усложнената обстановка в страната е срамно президент, избран да олицетворява демокрацията, да постъпва по подобен начин, поставяйки въпроса за бъдещо правителство само в ръцете на една от опозиционните парламентарни партии, и да не зачита мнението на останалите от коалицията.

Президентът Желев е длъжен да спазва закона и да потърси съдействието и на Съюз "ЕРА-З", чието самостоятелно становище не се възприема от определени ръководни кадри на социалистите, свикнали отпреди да потъпкват всяка проява на независимо убеждение. Нашето становище е прогресивно и съдържа в себе си справедливостта и човечността.

Ако България наистина върви към демокрацията и съществува законност, то президентът трябва да бъде пример за тях, а не обратното.

Всички воювахме за демокрацията, г-н президент!

София, 26 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-З": Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КРИЗА.


Двукратното бламиране на правителството и на Филип Димитров като премиер е логичен завършек на досегашното противоречиво развитие на СДС и острата криза в него. Криза, заложена още с началото на коалицията - мекушава, дисиденстваща и политиканстваща опашка на управляващата БКП. В продължение на три години освен голи лозунги и бутафорно разграждане на системата СДС не предложи ясна и конкретна, прагматична и целенасочена програма за излизане от националната катастрофа. Ето защо настояваме решително да бъде свикан пределно широк форум на демократичните сили, където да бъде даден отчет и потърсена строга отговорност за нашия провал на всички равнища от коалицията, като се започне от Националния координационен съвет (НКС) и от правителството. Искаме ревизия на онези законодателни актове, които ощетяват интересите на нашите избиратели, и на тези, чиято реална неприложимост в българските условия ги превърнаха в късове хартия. Настояваме за ревизия на политическата конфронтационна линия от страна на ръководството на СДС, която изолира коалицията от останалите демократични и антикомунистически сили у нас, отвори ни фронт срещу наши съюзници и съмишленици, с чиято помощ спечелихме изборите на 13 октомври 1991 г. Изискваме преосмисляне на статута на СДС, който да го превърне в истински демократична организация - отмяна на досегашното разделение на лидерстващи партии и на чираци и равнопоставеност на всички коалиционни партньори.

Афишираните стремежи на новата-стара БКП да сформира правителство на "националното съгласие” ние оценяваме като дълбоко цинични и аморални. Това е опит на една тоталитарна и по своята същност антинационална организация да си възвърне и политическата власт, изтиквайки начело други левичарски организации, прехвърляйки им отговорността си в настоящия момент.

Изходът от днешната политическа криза ще определи бъдещето ни за години напред. Алтернативите са няколко: скорошни избори, за които активно пледира екстремистката Г-7 в НКС, с всички произтичащи от това негативни последици - бъдещ нестабилен парламент, в който СДС отново ще бъде малцинство, слаби кабинети и продължаваща перестройка. Този е пътят за постепенна рекомунизация на България, за победа на комунистическата стопанска номенклатура, за корупция и мафия на всички равнища зад паравана на безлични уж демократични правителства. Вариантът на БСП(к) предвижда форсирана рекомунизация по примера на Румъния, Словакия, Литва. Той е изключително опасен, тъй като негово острие е националният екстремизъм, към който се ориентират и лидери от СДС. Ние предупреждаваме всички, в чийто глави витае партизанска лудост, че с шовинистични лозунги и действия поставят на карта съдбата на България тъкмо когато войната бушува на западната граница. Пътят за излизане от сегашната драма е ясно очертан - сформиране на бъдещо правителство с участието на всички некомунистически сили у нас и започване на истинска смяна на системата.

София, 26 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" (ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА) НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


В. "ПРОМЯНАТА НА ИКОНОМИКАТА"

8. ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТРАНИ НА ПРОМЯНАТА

9. АГРАРНАТА ПРОМЯНА


 8. ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТРАНИ НА ПРОМЯНАТА

8/І

8. Икономическите страни на промяната

I. Състояние на промяната

 

Промяната се изрази в премахването на институциите и механизмите на централизираното планово стопанство. Въведени са редица принципи и норми на пазарната икономика като либерализирани цени, пазарно определяне на лихви и валутен курс, либерализиране на вноса и износа, нови закони за търговските дружества, конкуренцията, банките, земята, приватизацията и т.н. Налице е относителна финансова стабилизация, поддържа се стабилен валутен курс, очертава се слаба тенденция за снижение на лихвите.

Но сегашният вариант на реформата не води и скоро няма да доведе до най-важното - оживление в производството. Оказа се, че шоковият монетаризъм може да овладее до известна степен паричните параметри на икономиката, но не може да реши най-важното, а то е оформянето на ефективна, конкурентоспособна национална икономика с развита промишленост, земеделие и услуги, достатъчно работни места за онези, които искат да работят по законите на пазара.

Монетаристите обещаваха оживление още през втората половина на миналата (1991) година, което ще попълни бюджета и ще облекчи социалната цена на прехода. Днес правителството реже "на живо" от икономиката и от социалната сфера, за да оправдае ангажиментите си пред международните финансови институции. Правителството е груб администратор в икономиката и продължава да провежда политически чистки на стопанските кадри.

Правителството стигна до тази неспособност, тъй като предпочете да даде приоритет на реституцията, т.е. на рентиерството. Позволи невероятна спекула, от която баснословно забогатява много малка част от хората. Износът просто се срина, и то съвсем не само по причина на разпадналия се СИВ. Причината е в приоритетите на правителството.

Икономическата логика изискваше приоритет на приватизацията пред реституцията, мерки за насърчаване на предприемачеството, което би довело с бързи темпове до формирането на цяла средна класа от енергично действащи хора в икономическото пространство. Правителството не пое по този път. То пропусна да направи приватизацията популярна и обнадеждаваща за хората, да я проведе като връщане на дяловете на хората от държавата, тъй като това наистина са дялове на мнозинството на работилите през тези десетилетия, които на практика получаваха малка част от това, което изработваха. Справедливата приватизация беше пропуснатият шанс на СДС.

Крещяща е безотговорнастта на действията на властта в аграрната сфера. За първи път земята е в ръцете на държавата - политически назначените тричленки-ликвидатори.

Причината за печалното състояние на реформата е, че тя беше недопустимо идеологизирана и политизирана. Начело на реформата застана новата "партия-ръководителка", която пренебрегва предложенията и съветите на синдикатите, на зараждащия се частен бизнес и национален капитал.

Идеологизацията на свой ред успешно прикрива голия интерес на шепа печеливши от реституцията и от безконтролната власт. Това са хората, които днес “осребряват" "синята идея" в свой личен интерес.

В най-оптимистичния вариант днес икономиката ни може да се определи като "пазарно-административна".

8/II

8. Икономическите страни на промяната

II. Националната перспектива на промяната

  
Днес е ясно, че решаващ тласък за оживлението не може да дойде отвън. Това може да се получи само ако оптимално се съчетаят собствените ресурси - хора, материални и финансови ресурси, с които разполагаме. Имаме добра работна сила, технически кадри и интелигенция, имаме крупни инвестирани капитали в промишлеността и в аграрния сектор, имаме вече и вътрешни финансови капитали.

Националната перспектива предполага два хоризонта пред икономиката - краткосрочен количествен и дългосрочен качествен. Краткосрочната перспектива следва да се насочи към излизане от депресията, ръст на заетостта и оживление. За постигането на това се налага както умерена подкрепа на търсенето на вътрешния пазар (както на инвестиционния, така и на потребителския), така и надеждни антиинфлационни мерки. Сред тях най-важната е равноправното социално партньорство между работодатели и синдикати при отговорно посредничество на държавата. Въз основа на него да се провежда политика на взаимносвързани изменения на цените и доходите като най-важната антиинфлационна "котва".

Фактор за оживлението е и ускореният ръст на износа, който освен работни места да осигури и растеж на вноса за производството и крайното потребление. Разширяването на достъпа до конкурентни пазари сега е жизненоважен национален проблем. Само на такава основа може да се осигурят предпоставките за безкризисно погасяване на външния дълг и за достъпа до нови външни кредити на приемливи условия.

Дългосрочната задача е създаването на конкурентни пазари - на труда, на стоките (инвестиционни и консумативни) и на финансовите капитали. Наред с това трябва да протича смяната на собствеността.

Националните ни пазари следва да се формират по начин, който да дава на българския предприемач равни възможности в сравнение с външния доставчик. Безконтролният внос на евтини стоки, произвеждани и у нас, като цигари, алкохол, техника и др. не е толкова внос, колкото "износ" на работни места от България в други страни.

Смяната на собствеността също има своите особености в контекста на националния интерес. Тя трябва да поставя в достатъчно силна позиция българския предприемач, който ще оставя печалба в България. Чуждите инвестиции, които са нужни на страната, следва да бъдат в балансиран режим с националния капитал.

Националният хоризонт на икономическата реформа трябва да включва възможността чрез приватизацията всеки гражданин да придобие реална икономическа власт. Без съществено участие в собствеността в управлението на икономиката гражданинът на България трудно ще възприема гражданското общество, парламентарната демокрация и обществения договор като основа за съществуването им.

Ясната национална перспектива в икономиката дава възможност за стабилност на страната и за външен авторитет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "БЕЗ ЗАБЛУДИ, ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И МЯСТОТО МУ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА НАШАТА СТРАНА В ЕДРИ ЩРИХИ" (ЧАСТ ДЕВЕТА - ПОСЛЕДНА), ПРЕДСТАВЕНО ОТ ЙОРДАН ВЕЛКОВ - ГОВОРИТЕЛ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ДУПАРИНОВ.


Друг съществен момент в създаването на СДС е използването на бивши политици и дейци, немного известни от времето на отечественофронтовската опозиция. За всички тях се знае, че те, без изключение, не са издържали, подложени на жестоките мъчения и преследвания - трябва да се признае, че малко хора са в състояние да издържат на тях - и са капитулирали пред затворническите и репресивните комунистически служби и са подписали декларации за агентурно сътрудничество. Други просто са били внедрени служители на Държавна сигурност. Стар известен комунистически приьом е такива хора, след тяхното съгласие за сътрудничество, да продължават да бъдат задържани и да стоят в затворите и лагерите, но вече със статут на служители при облекчен режим, близък до този на затворническите управи, за да им се създаде необходимият престиж в бъдеще на дългогодишни изстрадали политически затворници и твърди идейни борци! Има случаи, когато някои от тях излизат от въдворяването с придобити високи чинове в служебната йерархия на тайни шпионски служби на политическото контраразузнаване на Държавна сигурност.

За останалите участници в ръководството на СДС истината е проста, както беше подчертано вече, в болшинството си те са хора - членове на БКП, или с комунистическо минало и "опозиционери” от шпионските и диверсионните централи на БКП.

В края на ноември 1989 г. в София Страхил Гичев (той почина през септември 1990 г.) създаде Обединителен земеделски комитет и след 55-годишно прекъсване възстанови БЗНС "Врабча 1". В началото на 1990 г. по негова инициатива се възобнови Народният блок и се организира Християнсоциален съюз. Страхил Гичев беше изключителна личност, с огромна ерудиция и политическа култура, притежаващ организационен талант и голям политически опит. Продължител на политическото дело за земеделското движение на своя баща Димитър Гичев, неговата политическа програма за възстановяване на Народния блок, който в миналото винаги е олицетворявал и гарантирал българската демокрация, както и създаването на широка, реална опозиционна противокомунистическа коалиция, опираща се на модерни политически идеи и принципи, която да работи за възвръщане на политическото положение в страната към 2-8 септември 1944 г., би осигурила друг път на демократичния процес в България. И Страхил Гичев беше отстранен от политическия живот на страната, и нещо още по-страшно - беше физически ликвидиран от комунистическите злодеи!

На истинските опозиционни демократични сили, с всички средства и възможности на комунистическата политическа измама, безогледни действия, грубата сила и с помощта на лъжеопозицията от техните верни съюзници не се позволи да участва по равностоен начин в българския политически живот. Но докога, това бъдещето ще покаже!

Използвайки методите на комунистическата конспирация, в България успешно беше изградена в нова прикрита форма неоотечественофронтовска политическа система. В страната днес не функционира действителна конституционна парламентарна демокрация, а действа една многопартийна политическа декорация и лъжедемокрация. Това е истинският политически резултат от 10 ноември 1989 г. до настоящи дни в България!

В заключение, за да се даде една обобщена характеристика на Българския земеделски народен съюз, ще си послужим с извадки от прочутата реч на Димитър Гичев "Единен земеделски съюз - опора и надежда на българския народ", произнесена на 4 ноември 1945 г.:

"Българският земеделски народен съюз няма задгранични представителства. Този съюз се управлява само отвътре, чрез вота на милионите сдружени земеделци, чрез вота на ония милиони труженици, които създават богатствата, материални и духовни, в страната и носят всички тежести на своите отрудени плещи.";

"Ако някой смята да насажда други системи, ако някой смята да замени демокрацията с диктатура, била тя лява или дясна, ако някой смята да замени в България сътрудничеството между демократичните партии с еднопартийно управление, в името на тези свои въжделения, не може да търси сътрудничество и не само няма да намери подкрепата ни, но ще срещне най-твърдия отпор на БЗНС."

"Земеделското движение без отделни свои деятели може да съществува. Може без много от вас, може без мен, обаче земеделското движение, напуснало своите позиции на демокрация, на народовластие, на частна собственост, на Търновската конституция, на социалната справедливост, на ред и законност, на мир в страната и вън със съседите й и с по-големите народи; напуснало тези позиции - престава да бъде земеделско движение."

Тази е истината за Българския земеделски народен съюз, за истинската единствена земеделска политическа организация - БЗНС "Врабча 1", представена в най-едър план и щрихи!

Ако истината е като светлината, може да бъде задълго забулвана, задълго скрита, но като блесне - осветява всичко и се вижда като на длан!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ МОРЯШКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА В СТРАНАТА.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Вие намерихте време да се срещнете с представителите на парламентарните и извънпарламентарните политически сили и на двата профсъюза, за да обсъдите правителствената криза и начините за излизане от нея, но не намерихме време да се срещнете с представителите на свободните и необвързани мощни синдикати в България (нефтохимици, моряци, енергетици, докери и др. работници).

Моряшки синдикат "Подкрепа" към Национален професионален съюз (НПС) - Бургас, чиито членове винаги твърдо са поддържали синята идея и СДС, не могат да останат безучастни пред перспективата на продължителна правителствена криза, инсинуирана от враждебни на демокрацията сили.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Българското корабоплаване и Океански риболов са в криза, която се задълбочава успоредно с липсата на правителство, което да разреши нашите проблеми и Вие, като президент, сте длъжен да обърнете внимание на тези стратегически за България отрасли. За това ние твърдо заставаме зад правителство, оглавено от г-н Филип Димитров. Надяваме се, че Вие също разбирате необходимостта от незабавното съставяне на кабинет от СДС. Всяко забавяне ще доведе до непредвидими политически катаклизми успоредно с една икономическа катастрофа.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Моряците, освен политиците, са тези трудови хора, които дават облика на Република България пред света, където са заслужили достоен авторитет. Не бихме желали при прибиваването ни в пристанищата на цивилизованите страни отново да поглеждат към нас като втора категория хора, както беше до последното комунистическо правителство на Луканов. Точно когато моряците стачкуваха за неговото сваляне, тогава видяхме на практика как отношението към нас, българските моряци, коренно се промени.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Ако Вие желаете чисто по човешки да разговаряме с Вас без излишни официалности и протоколи, готови сме да се срещнем в името на демокрацията.

Бургас, 11 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МС "ПОДКРЕПА"
КЪМ НПС: инж. Д. Дамянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПЛЕВЕН, ПО ПОВОД НА ПРЕГОВОРИТЕ С ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


На 13 октомври 1991 г. българският народ направи своя политически избор, осъзнавайки високата социална цена, която трябва да плати в името на промяната. Цяла година в изключително неблагоприятна политическа обстановка правителството с последователност изпълняваше предизборната програма на СДС. Политическата и моралната отговорност на СДС за управление на страната и принципите на парламентаризма изискват усилия за подписване на политическо споразумение с ДПС - единствен възможен парламентарен съюзник. Само подобно споразумение може да осигури парламентарно мнозинство, гарантиращо стабилно правителство. Воден от тези съображения Регионалният координационен съвет (РКС) на СДС в Плевен препоръчва на Националния координационен съвет (НКС) и парламентарната група на СДС:

- при конституционна възможност да използва проучвателния мандат на ДПС за съставяне на правителство на СДС или с участие на ДПС;

- да се прояви гъвкавост при избор на министър-председател;

- при съставяне на правителство да се проявява добронамереност, като се зачита парламентарното представителство на СДС и ДПС;

- силовите министерства да останат под контрола на СДС;

- при водене на преговорите с ДПС да се отстояват условията на НКС и парламентарната група на СДС, публикувани във в-к "Демокрация”, бр. 274/17 ноември 1992 г.

Анализирайки деструктивната роля на народните представители Е. Цочев и М. Маринов, избрани с листата на СДС в XV плевенски избирателен район, РКС на СДС им гласува политическо недоверие.

РКС на СДС в Плевен продължава да настоява за провеждане на национална конференция на СДС.

Плевен, 24 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РКС
НА СДС - ПЛЕВЕН: Е. Николчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛЕЛЕКТРО" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИЦИЯТА СРЕЩУ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ФИРМА "АРСЕНАЛ" - КАЗАНЛЪК.


Изпълнителното бюро на Националната синдикална федерация (НСФ) "Металелектро" категорично осъжда предприетите от полицията силови действия за физическа разправа с протестиращите работници от "Арсенал" - Казанлък.

Протестните акции в Казанлък и Тулово са израз на отчаянието, обзело хората в резултат от погрешните действия или бездействие на правителството и парламента за решаване проблемите на колективите от специалното и оръжейното производство.

НСФ "Металелектро" самостоятелно и съвместно с КНСБ нееднократно поставя пред правителството и парламента за спешно разрешаване проблемите, стоящи пред оръжейната промишленост, която е в състояние не само да се самоиздържа, но и да носи приходи на държавата и да създава работа в други предприятия от машиностроенето и промишлеността.

Престъпно е да се блокират сделки, да се затварят пазари по политически мотиви, без да се предприемат реални действия за компенсиране на материалните щети на производителите.

Бездействието на отговорните инстанции изчерпа търпението на хората и даде простор на гражданските, вместо на синдикалните форми на протест, с което ситуацията излиза от всякакъв контрол.

Ето защо:

Първо. Категорично настояваме за парламентарно разследване от комисия, която да разгледа цялостното състояние на оръжейната промишленост и да определи персоналната вина и отговорност на членовете на правителството и парламента, които със своите погрешни действия или бездействие са допринесли за това състояние на оръжейната промишленост.

Второ. Настояваме до 27 ноември 1992 г. да се проведат срещи с ръководствата на парламентарните групи и ръководствата на парламентарните комисии - икономическа, бюджетна и по националната сигурност, с представители на синдикатите и работодателите от предприятията на оръжейната промишленост.

Трето. Да се разгледат незабавно исканията, отправени до парламента от 28 октомври 1992 г.

В защита на нашите искания на 26 ноември 1992 г. от 11 до 12 часа обявяваме едночасова предупредителна стачка във всички предприятия от машиностроенето.

От 30 ноември 1992 г. започваме ефективни протестни стачни действия във всички предприятия от машиностроенето, а на 3 декември 1992 г. - протестно шествие в София.

София, 23 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СИНДИКАЛНИЯ МИНЬОРСКИ РЕГИОН "ЗАГОРЕ" КЪМ СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ЗА СОЛИДАРНОСТ С ИСКАНИЯТА НА МИНЬОРИТЕ ОТ МИНИ "МАРИШКИ БАСЕЙН" - ДИМИТРОВГРАД. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България, до Министерския съвет, до Комитета по енергетика,до Конфедерация на труда "Подкрепа", до Синдикална миньорска федерация "Подкрепа" и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Миньорите от рудниците на "Марица-Изток", а заедно с тях обогатителите и ремонтчиците, сме солидарни с колегите миньори от мини "Маришки басейн" - Димитровград. Подкрепяме техните искания, които смятаме за напълно справедливи, и настояваме незабавно да бъдат решени проблемите им. В противен случай заявяваме, че по силата на нашата солидарност със стачниците от мини "Марбас" стачката ще прерасне в Национална ефективна стачка.

Надяваме се, че в Република България и във вас, държавните мъже, има здрав разум.

Раднево, 24 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ.


Напоследък пропитият от популизъм следдесетоноемврийски член на БКП др. Асен Мичковски в различни издания и предавания разпространява лъжи и инсинуации по мой адрес.

Длъжен съм да заявя, че моята съвест е чиста и не се налага да я обвивам периодически с неудовлетворени амбиции и алхоколни пари. Като народен представител не съм се поддавал на външен натиск, нито пък съм нарушавал принципите си от страх поради тънки сметки или със задни мисли.

Не съм аз този, чиито сърдечни дружки са босове с мераци в оръжейния бизнес и не аз съм бил на тяхна издръжка зад океана. Все някога българският народ ще научи истината за трогателните грижи на някои синдикални протежета към предприятията от отбранителния комплекс. Боли ме обаче, че тогава ще бъде може би твърде късно и нечии мръсни ръце и пари ще са приватизирали незаконно това огромно национално богатство.

23 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:39    
27.11.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


[реклама]

ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС
Компютьрна емисия за бизнесмени на български език.
Котировки и анализи от световните валутни и стокови борси и икономическа информация от България.
Всеки работен ден от 7.30 до 20 часа.
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ - София, бул. "Цариградско шосе" 49 тел: 73-37-286, факс: 80-24-88


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!