27 октомври 1995


София, 27 октомври 1995 година
Брой 211 /1512/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА ПРЕДИ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29 ОКТОМВРИ 1995 Г. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


Ние, долуподписаните членове на Централната избирателна комисия /ЦИК/, заявяваме:

1. Част от членовете на ЦИК блокират вземане на решения срещу:
- системни и груби нарушения от страна на ръководството на Българската национална телевизия /БНТ/ на действащи нормативни актове - Закон за местните избори /ЗМИ/ и Временен статут на БНТ, и на решения на самата ЦИК;
- водене на предизборна кампания в държавни предприятия, учреждения и училища в работно време с участие на държавни служители от най-висок ранг;
- безпрецедентна рекламна кампания с предизборни платформи-обръщения на кандидати по вестници с национално разпространение, в пълно противоречие с финансовите ограничения, предвидени от ЗМИ;
- извършването на проверка по регистрацията на кандидати за кметове в общините Тунджа и Добрич - селска, за които има данни, че не са адресно регистрирани в съответните общини.

2. Правят се опити с решения на ЦИК да се дописва ЗМИ в частта му за избор на кмет.

Предвид горните факти работата на ЦИК се превръща в параван за нарушенията на ЗМИ, които могат да доведат до опорочаване на местните избори на 29 октомври 1995 г. и да дадат основание на политически сили да оспорят изборните резултати.

София, 26 октомври 1995 г.

ПОДПИСАЛИ:

1. Иван Ников - зам.-председател               6. Огнян Атанасов
      2. Хараламби Анчев - секретар                   7. Николай Вълчанов
      3. Надежда Дойчинова                               8. Димитър Топлийски
      4. Илияна Ризова                                       9. Димитър Димитров
      5. Михаил Константинов                             10. Тодор Цонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "ПРОЕКТ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА СОФИЯ" НА КАНДИДАТА ЗА СТОЛИЧЕН КМЕТ РЕНЕТА ИНДЖОВА, ПОДКРЕПЯНА ОТ НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


СЪГРАЖДАНИ,

За нас София е много повече от държавна столица.

Тя е мястото, което всекидневно обитаваме.

Нашият дом.

Спокойствието и уютът отдавна го напуснаха.

Можем ли да върнем достойнството на София?

Можем ли да си върнем града?

Убеждението, че с подкрепата на всеки от вас мога да отговоря на този въпрос, стои в началото на моята програма.

Тя е проект за възстановяване на нашия дом.

Съживяването на София изисква точна преценка на сегашното положение, а не щедри обещания. Ще предприема решителни действия за изпълнение на проекта си:

- въпреки опита на законодателната власт да обезсмисли самата идея за местно самоуправление чрез приетия наскоро закон;

- въпреки драстичното и постоянно орязване на общинския бюджет;

- въпреки съществуващите бюрократични стереотипи в работата на общинската администрация.


МАТЕРИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктурата, комуникациите и жизнената среда на София се влошават не от днес. Градът ни се развива противно на световните урбанистични стандарти и тенденции. В предстоящия мандат ще работя за излизане от плачевното положение, до което са доведени най-важните за града дейности.


ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Днес София е сред най-замърсените столици. Състоянието на градската среда е паднало драстично под хигиенните и епидемиологичните стандарти и крие опасности за здравето на хората.

Необходимо е изграждане на нова система за поддържане на чистотата:

1. Ще реорганизирам комунално-битовата система за поддържане на града.

2. Общината ще осигурява:
- достатъчно контейнери за събиране на битовите отпадъци;
- своевременното и цялостното им транспортиране;
- разделна обработка и рециклиране;
- специална система за изнасянето на строителни отпадъци.

3. Общината ще взема своевременни мерки за хигиенизиране, обезпаразитяване и дератизация на публичните места и сгради.

4. Ще бъде създадена мрежа от обществени перални на самообслужване и ще бъдат възстановени обществените бани в зависимост от потребностите на града.

Общината ще осъществи тази програма, като:
- поеме отговорността за поддържане на хигиената на публичните места;
- активизира механизмите на приватизация и даване на концесии за събиране и изхвърляне на битодите отпадъци;
- привлече инвеститори за развитие на тази дейност и окаже съдействие при отдаване на общински терени и сгради;
- провежда редовно, а не кампанийно, обезпаразитяването, дератизацията и санитарно-хигиенните процедури;
- изисква съдействието на ХЕИ, Министерството на здравеопазването;
- подпомага гражданите в тези дейности по домовете;
- упражнява превантивен контрол и санкционира нарушителите на чистотата;
- засили ролята на инспектората по чистотата.

Зелените площи, гордостта на София от миналите години, се нуждаят от особена грижа. На първо място те ще бъдат защитени от инвазията на застрояването. Освен от поддръжка на парковете и градините градът се нуждае от подобряване на уличните и междублоковата зелена система, които са изцяло занемарени.


ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Няма да допусна криза във водоснабдяването, каквато София преживя през зимата на 1994-1995 г. За излизането от нея съществен принос имаше намесата на служебното правителство. Сега обаче е наложително местната власт да настоява за регламентация на отношението между националния воден ресурс и местните интереси. За нормалното водоснабдяване на София рационалното определяне на този баланс е задължително условие. Мерките, които имам намерение да предприема, са в следните насоки:

1. Намаляване на загубите на питейна вода от аварии и постоянни течове.

2. Концентриране на финансови средства с цел:
- да се продължи подмяната на водопроводната и на топлофикационната система в централната градска част и особено в отклоненията към сградите и дворните мрежи;
- да се изградят и поддържат пречиствателни съоръжения и колектори за преработка на отпадните води.

3. Икономично ползване на водите, включително чрез ефективна ценова политика.

4. Преустановяване на пропускането на отпадни води във водохранилищната система.

5. Завършване на започнатите проекти за промишлените потребители на вода.

6. Провеждане на конкурси за договорите с чужди фирми с оглед една цялостна промяна в системата на организация.

7. Действен и безкомпромисен контрол върху ВиК, промишлените потребители на вода, строителните организации, както и върху договорите с изпълнители и чужди фирми.

8. Незабавно решаване на проблемите на кварталите без канализация.


ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Транспортната система на София е напълно дебалансирана. Съчетанието на автобусен, тролейбусен и релсов транспорт е произволно и не съответства нито на потоците от пътници, нито от тенденциите в развитието на града и промишлено-търговските зони. Изграждането на жилищните комплекси и крайградските зони не е съобразено с проектите и възможностите за транспортното им осигуряване. В резултат на всичко това транспортът в София е скъп, с големи разходи и загуби на време и средства. За големи групи граждани на София транспортното осигуряване е не просто неудобство, а всекидневно издевателство.

Ще насоча управленските си усилия към цялостна промяна в организацията на транспортната система. Дисбалансът между видовете транспорт трябва да бъде преодолян. Ще сложа край на играта с оферти за покупка на автобуси и вагони. Досега акцентът падаше върху текущата поддръжка на транспорта. Днес той се нуждае от основен ремонт и цялостно обновление на авто- и трамвайния парк.

За да успея в осигуряването на необходимите ресурси, ще работя за:
- изграждане на нова схема на организация и контрол;
- премахване на неефективните управленски звена;
- оптимизиране на маршрутната мрежа с цел по-малки дублирания;
- установяване на строг график;
- въвеждане на ефективна ценова система по отделните видове транспорт.


МЕТРОПОЛИТЕН

Проектът за софийското метро отдавна се превърна в държавен и национален проблем. Въпреки това той е оставен за решаване от софийската община. Отпусканите годишни субсидии не дават гаранция за успешното му реализиране. Печалният резултат от нехайното отношение към него е известен на всички нас. За две десетилетия от инфраструктурен проект той се превърна в бюрократична мъглявина.

Ще осигуря условия за преодоляване на финансовия и строителния колапс, в който се намира днес проектът. Ще подложа на основна преоценка финансирането и възлагането на изпълнението му.

За успеха на подхода, който предвиждам, е необходимо:
- да се прекрати досегашното пилеене на сили и средства, както и необоснованото разширяване на кръга от субконтрактори;
- да се концентрират финансови и строителни ресурси за етапно завършване и пускане на линиите по започнатите отсечки;
- строителството на последващите линии да бъде продължено при наличие на ясна обществена подкрепа от жителите на града;
- да се обвърже проектът със съществуващата схема на градския транспорт.

В съвместяването на подземния и надземния релсов транспорт в столицата се съдържа огромен потенциал за ефективно решаване на транспортните проблеми в града. В тази насока ще бъдат потърсени нови експертни решения.


УЛИЦИ, БУЛЕВАРДИ И ПЪТИЩА

Бавените с години проекти похабяват значителни средства и време. Така стана невъзможно дори запълването на дупките по улиците. Дори и там, където се запълват дупките, качеството на работата и на технологиите е извънредно ниско. Резултатите от частичното закърпване не издържат и месец. На това трябва да се сложи край.

Необходимо е и ще създам система за непрекъснато отстраняване, организация за незабавно картотекиране, за строг контрол върху работата на ВиК, на "Топлофикация" и на строителните организации за възстановяване на засегнатите пътни настилки.

В София има 300 000 автомобила, но местата за паркиране са крайно недостатъчни. Този критичен проблем ще бъде решен с нови схеми на движение в града и за паркиране по улиците. С преимущество общината ще организира и разрешава строителството на големи многоетажни и подземни гаражи, където това е възможно. Ще бъде прекратено наемането на местата за паркинги за други цели /автокъщи и др./.


КОМУНИКАЦИИ

Остарялата техника, липсата на точен подземен кадастър на линиите, лошото изпълнение и недостатъчната поддръжка са причините за печалното състояние на телефонните връзки, познато на всеки столичанин.

Според възможностите на общината ще използвам форми за въздействие върху държавните фирми и органи, отговарящи за състоянието и качеството на комуникациите.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ /24 ОКТОМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


1. Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /УС на ССИГ/

а/ да предприема мерки за:
- активизиране дейността за защита интересите на частните предприемачи в Националния съвет за тристранно сътрудничество, съветите и комисиите към различните министерства и ведомства и др.;
- разширяване сътрудничеството с другите български съсловни, обществени и браншови организации;
- по-пълно използване на международните връзки на съюза за подпомагане на бизнес-контактите на частните фирми;
- подобряване на обема и качеството на услугите от страна на кореспондентския Евро Инфо Център към ССИГ;
- разширяване на сътрудничеството с балканските страни и образуване на балкански браншови съюзи в различни области;
- подпомагане на частните фирми в селското стопанство.

б/ да направи конкретни предложения до правителството за:
- усъвършенстване на нормативната уредба за използване на лизинга за насърчаване и подпомагане на частните фирми;
- предоставяне на дейности за обслужване на частните фирми от Българската търговска камара.

2. Настояваме изпълнителната и законодателната власт в България:
- да изработят и провеждат ясна и последователна държавна политика за подпомагане и стимулиране на частния сектор и по-специално на малките предприятия;
- съвместно с организациите на предприемачите да ускорят разработването на регионални програми за насърчаване на частния сектор;
- да предприемат действия за решително намаляване на създаваните от държавните чиновници и различните нормативни актове бюрократични пречки пред частните фирми;
- да изградят съвети от частни бизнесмени към всяко министерство;
- да осигурят известна част от ДФРР за подпомагане на частния сектор;
- да положат допълнителни усилия за улесняване на пътуванията на гражданите и частните предприемачи в страните от Европейския съюз;
- да съдействат за компенсиране на загубите на частни фирми от югоембаргото чрез привличането им в програмите за възстановяване на страните от бивша Югославия.

3. Включването на закона за малкия и средния бизнес в приоритетната програма на Народното събрание и по-бързото му приемане ще спомогне за по-доброто решаване на проблемите на частния сектор. Парламентът следва да ускори приемането и на другите закони, свързани с дейността на фирмите.

4. Членовете на ССИГ да подкрепят в местните избори кандидати, които с дела защитават интересите на частния бизнес.

5. Престъпността засяга всички, но най-страшни последици престъпността има при средния и дребния бизнес. Тя е спирачка за изграждането на реална, честна, работеща средна класа. Тя също изражда обществото така, че средната класа може да се окаже съставена от хора, способни само да живеят за сметка на чужд труд, чужда енергия и чужди идеи. Общество с такава структура няма да има място в Европа.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА В КОЗЛОДУЙ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Разтревожени сме от опитите на западни правителства да се намесват във вътрешните работи на България и да диктуват условия.

Разгневени сме от наглостта на френските управляващи да поставят ултиматуми и да проявяват "загрижеността" си за българската ядрена енергетика. Подобна "загриженост" и "гаранции" при други условия Франция проявяваше и към Полша през 1939 г. Знаете от историята, че остана само поговорката "Гаранция - Франция".

Ние не желаем най-малкото Франция да се вмесва във вътрешните ни работи.

Не се обръщаме към д-р Желев, известен с франкофонските си чувства, а към държавния глава на Република България и правим следното предложение:

Президентът на Република България да обсъди с президента на Русия, държавата гарант на ядрената централа в Козлодуй, необходимостта от изпращането на обща нота до френските власти с предупреждение:

Първо: Да бъде преустановено всякакво разглеждане на въпроса за ядрената централа в Козлодуй от френското правителство и парламент;

Второ: Франция да спре ядрените си опити.

Не бъдат ли изпълнени изискванията, Русия, България и съюзници ще наложат икономическо ембарго на Република Франция.

Господин президент,
България има нужда от държавен глава, който да защитава честта и достойнството на народа, интересите и правата на държавата.

Ние имаме право да избираме държавния си глава, вие нямате право да избирате народ!

Очакваме от вас решителни действия, за да докажете, че сте този, който олицетворява единството на нацията, силата и суверенитета на Република България.

София, 24 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК: Ангел Цонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВЕТЕРАНИ ОТ СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТУРАТА НА РЕНЕТА ИНДЖОВА ЗА КМЕТ НА СТОЛИЦАТА.


Сдружените земеделци ветерани от София на редовното си организационно събрание, проведено на 23 октомври 1995 г., взеха единодушно решение да подкрепят кандидатурата за кмет на София на Ренета Инджова, издигната от коалиция Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/. Това наше решение беше взето след обстойното и задълбочено обсъждане на постановките, залегнали в нейната програма за действие, и изказванията й на предизборните събрания пред столичната общественост. Тя отговорно заявява:
- Не приемам да съм човек на някого, както някои се опитват да втълпяват на хората.
- Не приемам хората да се делят според различните разцветки.
- Не приемам и не обещавам "светло бъдеще", както някои ни обещаваха 45 години.
- Не приемам некоректната изборна борба.
- Не приемам, че политиката е аморално нещо.
- Не приемам помощите, отпускани на социално слабите хора, да се чувстват като подаяние.
- Не приемам образованието и науката в този им вид да бъдат обект на манипулации и поле за дейности на разни секти.
- Не приемам учителите и лекарите да бъдат класирани в най-долните етажи на стълбицата за заплащане на техния високохуманен дълг. Ще се боря те отново да станат престижни професии.
- Не приемам хората на изкуството и културата да се чувстват сираци в собствената си родина, респективно община.
- Не приемам столичният град да бъде истинско сметище, а наново да добие облика на град градина със зелените си площи.
- Не приемам, че престъпността не може да бъде пресечена от корен. Ще изградя общинска полиция, която да работи в пълен синхрон с държавната полиция.
- Не приемам и ще се боря за изкореняване на корупцията от всички звена на общината.

Ще направя всичко възможно за осигуряване на повече работни места, особено за младежта, с оглед намаляване на безработицата.

Това не са празни думи на жената феномен в нашето общество. Празнословието и популизмът са чужди на Ренета Инджова. Тя е човек на дълга и отговорността, на действието. Тя е жена с характер и достойнство. Тя проявява нетърпимост към парвенющината и подлизурството. Тя доказа всичките тези качества в краткия си мандат от три месеца като служебен премиер-министър.

Ето защо земеделците ветерани, участвали в не една битка за установяване на демокрацията в нашата страна, можем много добре да различим истината от лъжата и затова призоваваме всички честни хора в нашата столица, независимо от партийните си пристрастия и интереси, да гласуват с бялата бюлетина под N 8 с надпис "Коалиция Народен съюз - БЗНС, ДП", с което ще дадем реална възможност на една жена да изяви потенциалните си възможности за благото на хората, населяващи любимата ни столица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Г. Константинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ "ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ПРЕЗ МАНДАТА 1995-1999 ГОДИНА" НА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ СТЕФАН СОФИЯНСКИ, ИЗДИГНАТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Член 11 на Закона за местното самоуправление и местната администрация формулира новите пълномощия на местните органи:

"Местното самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите или на избрани от тях органи в рамките на предоставената им компетентност да решават въпросите, свързани с:
1. Общинско имущество, общински предприятия, общинските фирми, данъци и такси, общинската администрация.
2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея.
3. Образованието - предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование.
4. Здравеопазването - амбулаторно поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико-социални грижи и санитарно-хигиенни дейности.
5. Културата - читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи.
6. Благоустрояването и комуналните дейности водоснабдяване, канализация, електрификация, топлофикация, телефонизация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване. Корекции на реки и дерета, третиране на битови отпадъци, общински транспорт, общински бани, перални, хотели, гаражи и гробища.
7. Социално подпомагане - социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение.
8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общинско значение.
9. Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници с общинско значение.
10. Развитието на спорта, отдиха и туризма с общинско значение."

Законодателната рамка налага да бъдат детайлизирани с подзаконови актове взаимоотношенията на кмета на Столичната община, районните кметове, СОС и РОС.

Приоритетно ще бъдат преработени и допълнени нормативните актове на СОС.

Ще се формира творческо-нормативен екип, осигуряващ качествена защита интересите на Столичната община в протичащия понастоящем процес на тотално обновяване на националното законодателство. В това отношение ще се търси активната парламентарна подкрепа на СДС. Ще се вземе активна позиция по разработваните проекти за закони, имащи пряко отношение към ефективната работа на общинските органи, а именно:
- Закон за държавните и общински имоти;
- Закон за имуществата, собствеността и сервитутите;
- Закон за държавния и общински служител;
- Закон за единния кадастър;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за строителството;
- Закон за концесиите и др.

Включвайки в това число и съпътстващите горепосочените закони подзаконови нормативни актове /правилници, наредби и др./, се очертава значителна по обем и сложност проблематика, която обективно ще бъде поставена на вниманието на законодателните органи в близките 4 години. Ще се търси адекватно място на софийските общински органи в този процес на подмяна на националното законодателство за защита на общинските интереси и да не се допусне ерозиране на принципите на местно самоуправление и местна администрация.

В кръга на предписаните от закона функции на местното самоуправление са формирани приоритетите на Програмата за развитието на Столичната община през мандата 1995-1999 г.


2. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

2.1. Ред и сигурност, борба с бюрокрацията и корупцията.

Проблемът за сигурността на хората в София е от първостепенна важност. Тежките проблеми на престъпността намират своята най-силна изява в столицата. В количествено и качествено отношение характеристиките на столичната престъпност превъзхождат изцяло всички останали региони и създават изключително сложна и тежка ситуация за сигурността и спокойствието на гражданите, за функционирането на различни институции, влияейки пряко и косвено върху цялата атмосфера на обществения живот в столицата и страната. София като най-голям град и международен транспортен възел привлича престъпен контингент от цялата страна.

Основните проблеми са съсредоточени в няколко проблема:

- Организираната престъпност и корупцията чрез различните си форми на проявление ерозират самата същност на държавното и обществено устройство и създават общата криминогенна обстановка за масовизиране на престъпността. В столицата са съсредоточени "мозъчните центрове" и основните обекти на тази престъпност.

- Икономическата престъпност, която по системни характеристики принадлежи към организираната, нанася тежки вреди върху икономическата система по всички нива на управление и производство. Това важи с особена сила за столицата с мултиплициращ ефект за останалата част от страната.

- Тежка криминална престъпност и масовизиране на посегателствата върху личността и личната собственост. По своята насоченост и ефект на въздействие тези форми на престъпност засягат основната част от столичното население и практически създават личната несигурност и чувството на страх в гражданина.

- Рекет, чийто резонанс в обществото се проявява чрез атмосфера на несигурност, създавана за малкия и средния бизнес, и протичащите от това социални последствия за гражданите на София.

- Престъпността на малолетни и непълнолетни, злоупотреба с наркотици и свързаната с нея престъпност. Пагубното въздействие на тези видове престъпност се крие в техните вторични последствия в непосредствено и по-далечно бъдеще.

Сигурността на обществото изисква непрекъснат контрол в съответствие с обществените приоритети, очертани от изложените проблеми, разкриване и ограничаване на дълбоките причини за увеличаване на престъпността. Нито една институция не би могла сама да реши проблемите на борбата с престъпността, нито да ограничи размерите на нейното влияние.

Основно борбата с престъпността е задължение на изпълнителната и съдебната власт в страната.

Главната цел на общинската власт в столицата по отношение на сигурността и обществения ред е да способства за създаване на необходимите условия за:
- намаляване на престъпността;
- ограничаване на последствията от престъпна дейност;
- намаляване страха от престъпления.

Усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени към повишаване на взаимодействието с МВР. Министерството на правосъдието, Прокуратурата, със СДВР, Софийски градски съд и софийски градски прокурор.

Втора насока за осигуряване на живота и собствеността на жителите на Столичната община е комплектоването с подходящи кадри на Общинската полиция. Нейната численост трябва да е достатъчна за охрана на общински сгради, паркове и градини, вододайни зони и други общински обекти.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА НОВ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.


Чл.13
1. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, има право да участва чрез свои делегации и отделни представители във всички органи на НКИ.
2. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, има право да получава всестранна помощ от НКИ в своята работа.
3. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, има право да публикува свои съобщения в печатните органи на НКИ.
4. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, има право да обучава кадрите си в учебните звена на НКИ.
5. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, може да контактува с всички членове на НКИ, при едновременното уведомяване на Изпълнителния комитет на НКИ.

Чл.14
1. Членството на дадена партия в НКИ се преустановява по нейно желание съгласно решение на висшия й орган на управление или при прекратяване на нейното съществуване.
2. Членството на дадена партия в НКИ се преустановява от конгреса чрез изключване по обосновано предложение на Изпълнителния комитет, в случай че тя е нарушила Устава и Програмата на НКИ.

Чл.15
1. Комунистите, членуващи в партиите - колективни членове на НКИ, са индивидуални членове на НКИ.
2. Комунистите, членували в партии, изключени или отпаднали от НКИ, могат да продължат индивидуалното си членство при следните условия:
     а) Да преустановят членството и всякакви контакти с партията - бивш член на НКИ.
     б) Да заявят писмено в декларация, адресирана до Изпълнителния комитет, че продължават да бъдат верни на идеите на НКИ, да спазват Устава и да изпълняват Програмата на НКИ.
3. При необходимост Изпълнителният комитет създава национални и регионални секции на НКИ в страни и региони, в които няма марксистко-ленински комунистически партии от болшевишки тип, явяващи се колективни членове на НКИ. Те обединяват дейността на комунистите от тези страни и региони под контрола на Изпълнителния комитет, имат структури, адекватни на комунистически партии, ползват се с правата и изпълняват задълженията на колективни членове на НКИ.
4. Прерастването на секциите на НКИ в пълноценни марксистко-ленински комунистически партии от болшевишки тип става след препоръката на конгреса на НКИ.


IV. СТРУКТУРА НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Чл.16
1. Висш орган на НКИ е конгресът. Конгресът на НКИ се провежда веднъж на две години.
2. Конгресът на НКИ:
     а) Обсъжда, допълва, коригира и утвърждава отчетните доклади на Изпълнителния комитет, Финансово-контролната комисия и при необходимост взема решения по конкретни въпроси, разглеждани в тях.
     б) Приема двегодишна програма и двегодишен бюджет на НКИ.
     в) Определя тактиката и стратегията на НКИ.
     г) Допълва и изменя Устава и Програмата на НКИ.
     д) Определя седалището на НКИ.
     е) Приема за кандидат-членове и утвърждава за членове на НКИ марксистко-ленински комунистически партии и секции на НКИ.
     ж) Изключва членове на НКИ.
     з) Избира генерален секретар, Изпълнителен комитет и Финансово-контролна комисия.

Чл.17
1. В състава на конгреса влизат:
      а) Делегации на колективните членове на НКИ.
      б) Генералният секретар на НКИ.
      в) Пълните състави на Изпълнителния комитет и Финансово-контролната комисия.
2. Всеки колективен член изпраща на конгреса трима делегати, от които най-малко един не е участвал в предните два конгреса.
3. Всеки делегат да бъде упълномощен от конгрес или пленум на съответния колективен член.

Чл.18
1. Предварителната организация и провеждането на конгреса се осъществява от Изпълнителния комитет.
2. Всеки делегат на конгреса има право на един глас. Не се допуска гласуване по делегации.
3. Гласуването на всички решения е явно, като всяко решение се приема с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.
4. Генерален секретар и заместник-генерални секретари се избират от конгреса не по-рядко от веднъж на пет години.
5. Длъжностите и съставите на Изпълнителния комитет и на Финансово-контролната комисия се определят и избират от конгреса.
6. На всеки конгрес се подменя по 1/5 до 1/3 от съставите на Изпълнителния комитет и Финансово-контролната комисия. Не се допуска смяна на цели екипи.

Чл.19
Във времето между два конгреса НКИ се представлява от генералния секретар, а при невъзможност - от един от заместник-генералните секретари, упълномощен от него.

Чл.20
1. Изпълнителният комитет ръководи работата на НКИ във времето между два конгреса. Той заседава веднъж месечно.
2. Изпълнителният комитет се ръководи от генералния секретар на НКИ.
3. Всекидневната практическа работа на Изпълнителния комитет се извършва от щатния апарат под прякото ръководство на генералния секретар. Щатният апарат се състои от референти и завеждащи на следните отдели:
       а) Организационен отдел;
       б) Идеологически отдел;
       в) Отдел "Кадри";
       г) Отдел за работа с масовите организации;
       д) Отдел за работа с армиите и полицията;
       е) Административно-стопански отдел.

Чл.21
1. Финансово-контролната комисия осъществява финансовата отчетност в НКИ.
2. Финансово-контролната комисия на НКИ се ръководи от председател, който насрочва заседанията й в оперативен порядък.


V. ФИНАНСИ НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Чл.22
Необходимите средства за работата на НКИ се набират от:
а) Членски внос на колективните членове.
б) Целеви преводи на колективните членове.
в) Дарения.
г) Стопанска дейност.


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23
НКИ преустановява дейността си и се саморазпуска по решение на конгреса с мнозинство 3/4 от присъстващите делегати.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
27.10.1995 г.


Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                    Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!