27 февруари 1991

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                      БРОЙ 41 /316/

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО.


1. ЗЕМЯТА ДА СЕ ВЪРНЕ НА ТЕЗИ, ОТ КОИТО Е ВЗЕТА.

2. ДА СЕ СЪЗДАДАТ ЗЕМЕДЕЛСКИ КОМИСИИ В ОКРЪЗИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДНИТЕ ЗЕМИ.

3. ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КОМИСИИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР ЗЕМЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА ВСЕКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН, КАТО ГОЛЕМИНАТА НА СТОПАНСТВОТО ВАРИРА СЪОБРАЗНО БРОЯ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ДАДЕНО ЗЕМЛИЩЕ И БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА.

4. СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, КОИТО ОТКАЖАТ В ДА ПОЛУЧАТ ЗЕМЯТА СИ, ДА ПОЛУЧАТ ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ С 3 НА СТО ЛИХВА. ПРИ СРОК НА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ 20 ГОДИНИ. С ОБЛИГАЦИИТЕ ДА МОГАТ СЪЩО ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, БАНКИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА.

5. ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КОМИСИИ ДА РАЗПРЕДЕЛЯТ НЕПОЛУЧЕНИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ ЗЕМИ    МЕЖДУ МАЛОИМОТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ОДОБРЕНИ ОТ КОМИСИЯТА ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ И ЖЕЛАЯТ ЗЕМЯ. ТЕЗИ ЗЕМИ ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ С ИПОТЕКАРЕН КРЕДИТ КЪМ ДЪРЖАВАТА С 4 НА СТО ЛИХВА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 20 ГОДИНИ.

6. ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КОМИСИИ ДА ОЦЕНЯВАТ СВОБОДНИТЕ ЗЕМИ ПО ТЕКУЩИТЕ В МОМЕНТА НА РЕШЕНИЕТО ИМ ЦЕНИ.

7. ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КОМИСИИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ЗА ВСЯКО ЗЕМЛИЩЕ МИНИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЯ, БЕЗУСЛОВНО НЕОБХОДИМА ЗА ИЗДРЪЖКАТА НА ЕДИН ЧОВЕК. СЪС ЗАКОН ДА СЕ ПОСТАНОВИ НЕОТЧУЖДАЕМОСТ НА МИНИМАЛНАТА ЧАСТ ЗЕМЯ СЪОТВЕТНО НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И НЕОБХОДИМИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА Й ИНВЕНТАР. ПРИ СЕКВЕСТИРАНЕ ТОВА ДА СТАВА САМО ЗА ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ НА НЕИЗДЪЛЖАВАНЕ.

8. КОМАСАЦИЯ /СЪБИРАНЕ НА ЕДНО МЯСТО/ НА ЗЕМЯТА НА СТОПАНСТВАТА ДА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ТАМ, КЪДЕТО ТЯ СЕ ПОЖЕЛАЕ С РЕФЕРЕНДУМ ПОНЕ ОТ 51 ПРОЦЕНТА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ДАДЕНО ЗЕМЛИШЕ. РАЗХОДИТЕ ПО КОМАСАЦИЯТА ДА СЕ ПОЕМАТ ОТ ДЪРЖАВАТА.

9. ВНОСНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА, СЕМЕНА И ПОРОДИСТ ДОБИТЪК ДА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ВНОСНИ МИТА.

10. В ОКРЪЖНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ДА СЕ СЪЗДАДАТ ЗЕМЕДЕЛСКИ БОРСИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

11. ВЪВЕЖДАНЕ НА ВАРАНТНИЯ КРЕДИТ.

12. ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗНОСНИТЕ МИТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

13. ПООЩРЯВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

14. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕДРОТО ЗЕМЕВЛАДЕНИЕ /ЧОКОЙСТВО И АПК/.

15. ДА СЕ ПРИВЕДАТ В ИЗВЕСТНОСТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ ОТ ЧАСТНИТЕ И ОТ ОБЩИНСКИТЕ ТАКИВА.

16. ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОЛИТЕ, СКАЛИСТИ И ПУСТЕЕЩИ МЕСТА.

17. КРАТКОСРОЧНИ НИСКОЛИХВЕНИ КРЕДИТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИНВЕНТАР И ЖИВОТНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И СКОТОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА.

18. ДЪЛГОСРОЧНИ КРЕДИТИ С НИСКА ЛИХВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И СКОТОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА.

19. ДЪЛГОСРОЧЕН /ОТ 20 ДО 30 ГОДИНИ/ ИПОТЕКАРЕН КРЕДИТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ИПОТЕКАРНИЯТ КРЕДИТ ЗА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В СЕЛАТА ДА СЕ УСТАНОВИ С МИНИМАЛЕН СРОК ОТ 30 ГОДИНИ.

20. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЗАИМНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ КУЛТУРИ И ДОБИТЪК СРЕЩУ БОЛЕСТИ - ГРАДОБИТНИНА, НАВОДНЕНИЯ, ПОЖАРИ И ДРУГИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.

21. ЗАКОН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ТЕЖКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНВЕНТАР.

22. СЪЗДАВАНЕ ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА НА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА.

23. УЛЕСНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНАТА КОЛОНИЗАЦИЯ.

24. СЪЗДАВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА СЛУЖБА ЗА ИЗУЧАВАНЕ, УПЪТВАНЕ И РАЗУМНО НАСОЧВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА КОЛОНИЗАЦИЯЯ КЪМ СВОБОДНИ ЗА ЗАСЕЛВАНЕ ЗЕМИ.

25. КОРЕННО РЕФОРМИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ПРОИЗВОДСТВА.

26. ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ КОСВЕНИ ДАНЪЦИ, БЕРИИ И ТАКСИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИН-ЕДИНСТВЕН ПРОГРЕСИВЕН ПОДОХОДЕН ДАНЪК.

27. ПРЕМАХВАНЕ ЗА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ КОСВЕНИ ДАНЪЦИ ЗА ПРОДУКТИТЕ И СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ.

28. ЗАКОН СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

29. ДА СЕ ПРЕДАДАТ НА ОБЩИНИТЕ ЗА УЧИЛИЩНИТЕ ФОНДОВЕ ВСИЧКИ МАЛОМЕРНИ ДЪРЖАВНИ ИМОТИ, ГОРИ, ПАСИЩА, МЕРИ, ГРОБИЩА, БЛАТА И ДР. ТАКИВА.

30. ЗАБРАНА НА ЛИХВАРСТВОТО, УПРАЖНЯВАНО ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА.

31. ПООЩРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИИТЕ, КОИТО ПОДПОМАГАТ РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНИТЕ И СРЕДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА.

32. В СЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА И В УЧИЛИЩАТА НА ГРАДОВЕТЕ ОТ СЕЛСКИ ТИП ДА СЕ НАЗНАЧАВАТ УЧИТЕЛИ С АГРОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

33. ОТКРИВАНЕ В ОКРЪЗИТЕ НА ОБРАЗЦОВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И ЗЕМЕДЕЛСКИ УЧИЛИЩА КЪМ ТЯХ.

34. ОТКРИВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЗПИТАТЕЛНИ СТАНЦИИ ВЪВ ВСЕКИ ОКРЪГ.

35. МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ ДА СТАНАТ МОНОПОЛ НА ДЪРЖАВАТА.

36. ДА СЕ ЗАБРАНИ СПЕКУЛАТА СЪС ЗЕМЯТА.

37. ПО-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ В ОБЩИНИТЕ ДА СЕ РЕШАВАТ С РЕФЕРЕНДУМ.

38. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ И ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И СЕМЕЙСТВАТА ИМ.

39. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ РАТАИ И СЛУГИ.

40. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН СРЕЩУ МОНОПОЛИТЕ.

41. ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ ОТ ПРОКАРВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛСКИ ПЪТИЩА И
СТРОИТЕЛСТВОТО НА МОСТОВЕ.

42. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА И ПОКРОВИТЕЛСТВУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СДРУЖАВАНИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД.

43. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКА, ПОЛСКА И ГОРСКА ПОЛИЦИЯ.

44. ПАЗЕНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ ГОРИ ДА СЕ ПРЕДАДЕ НА ОБЩИНИТЕ.

45. НАСЕЛЕНИЕТО ДА МОЖЕ ДА ПОЛЗУВА ПАСИЩАТА В ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ.

46. СЪЗДАВАНЕ НА ПЪТУВАЩИ ИЗБОРНИ МИРОВИ СЪДИИ С УЧАСТИЕТО В ТЯХ НА ИЗБОРНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ.

47. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА БЪРЗО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ПО МЕРИ, ГОРИ И ЗЕМИ.

48. ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА СЕ НАЗНАЧАВАТ И УВОЛНЯВАТ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

С П Е Ш Н И  М Е Р К И:

1. ВЕДНАГА ДА СЕ ПРЕУСТАНОВЯТ ИЗСИЧАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДОБИВЪТ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ. ОТСИЧАНЕТО ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕТО НА ДЪРВО ДА СЕ ПРЕСЛЕДВА НАКАЗАТЕЛНО.

2. ВЕДНАГА ДА ЗАПОЧНЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВОДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ.

3. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА ТОРЕНЕТО. ТОРЕНЕ С ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ДА СТАВА САМО С РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСПЕКТОРИ-АГРОНОМИ, ПОДЧИНЕНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, КЪМ КОЕТО ДА СЕ СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛНА ИНСПЕКЦИЯ.

4. НАБОРНИЦИТЕ ОТ ЕДНО СЕЛО ИЛИ ГРАДЧЕ, КОИТО ОТИВАТ ВЪВ ВОЙСКАТА, ДА ОТБИВАТ ВОЕННАТА СИ СЛУЖБА В ЕДНА И СЪЩА ЧАСТ.

5. ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ВСЯКАКВИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ЛЕКАРСТВАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ, МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ГОРИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ВОДАТА.

6. ДА СЕ УСТАНОВИ МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ТЪРГОВИЯТА НА ЛЕКАРСТВА И ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ДО 5 ПРОЦЕНТА.

7. ВЕДНАГА ДА БЪДАТ СПРЕНИ ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, КАТО ДО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕКОЗАЩИТА СЕ ОСТАВЯТ ДА РАБОТЯТ САМО ТЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ: ЛЕКАРСТВА, ХРАНИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ.

8. НЕЗАБАВНО ДА ЗАПОЧНЕ ПОДМЯНА НА ИЗНОСЕНИТЕ АГРЕГАТИ И ЧАСТИ НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА ПРИ КОЗЛОДУЙ. ДА СЕ ИЗПРАТЯТ МЛАДИ КАДРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ГОЛЕМИТЕ АТОМНИ ЦЕНТРОВЕ И ЦЕНТРАЛИ ПО СВЕТА. ДА СЕ СЪЗДАДЕ РЕАЛЕН КОНТРОЛ ЗА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА ОТНОСНО НАПУСКАНЕТО НА КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА” И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА ЗАЯВЯВА, ЧЕ НАПУСКА КОАЛИЦИЯТА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА".

ОСНОВНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ТОВА НАШЕ РЕШЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ СЕ ОСНОВАВАТ НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ СЕ НАРУШАВАТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА СКЛЮЧЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪЮЗИТЕ И ПАРТИИТЕ, ОБРАЗУВАЛИ КОАЛИЦИЯТА.

ПРЕДИ ВСИЧКО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗТЪКНЕ: ПАРТИЯТА НА ТРУДА НЯМА ДА УЧАСТВА В ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНИЯ СЦЕНАРИЙ И НОВ ИЗБОРЕН ФАЛШИФИКАТ НА ТРИПАРТИЙНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ - БКП/БСП, СДС И БЗНС /КАЗИОНЕН/. ТОВА Е ОЩЕ ЕДИН ОПИТ ОТНОВО ДА СЕ ИЗМАМИ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ, КОЕТО ЩЕ ПОПРЕЧИ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ КОНСТИТУЦИОННАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ И СВЕЩЕНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

НАРЕД С ТОВА Е НАРУШЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ДОГОВОРЕНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛОЯЛНОСТ ОТ СТРАНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЯКОИ СЪЮЗИ И ПАРТИИ, УЧАСТВАЩИ В КОАЛИЦИЯТА, КОИТО СЕ СРЕЩАТ, ПРЕГОВАРЯТ И СЪЮЗЯВАТ С ТЕЗИ, КОИТО ИЗВЪРШИХА ПРЕСТЪПНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИ ПРЕВРАТ И СА ОПОРА И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА В НАШАТА СТРАНА.

И ОЩЕ, А ТОВА Е ОПРЕДЕЛЯЩО - ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯТ СЪЮЗ, В КОЙТО НАШАТА ПАРТИЯ Е РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН И ЧРЕЗ КОЙТО УЧАСТВА ПАРИТЕТНО В КОАЛИЦИЯТА, ВЕЧЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И НЕ ДЕЙСТВА ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ТАКА, КАКТО БЕШЕ ЗАПИСАНО И ФОРМИРАНО ОТ НЕГОВИЯ СЪЗДАТЕЛ - ПОКОЙНИЯ ГОСПОДИН СТРАХИЛ ГИЧЕВ.

БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ИЗЦЯЛО ДА Е КОМУНИСТИЧЕСКА СТРАНА; ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА СИСТЕМА Е НЕПОКЪТНАТА; ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ ИНСТИТУЦИИ СА ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ И ФОРМА КОМУНИСТИЧЕСКИ И СА НАЛОЖЕНИ С НАСИЛСТВЕНИ АКТОВЕ, КОИТО СА НЕЗАКОННИ И С ПРОТИВОНАРОДЕН ХАРАКТЕР.

В НАШАТА СТРАНА НЯМА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ, А НА ПРАКТИКА СЕ УСТАНОВЯВА ЕДИН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ.

СЕГАШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА КОНСТРУКЦИЯ В СТРАНАТА Е СЪЗДАДЕНА В УСЛОВИЯТА НА ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА СИСТЕМА. СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА НОВА КОМУНИСТИЧЕСКА УЗУРПАЦИЯ НА ВЛАСТТА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО НА НЕООТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКА КОАЛИЦИЯ, КОЯТО УПРАВЛЯВА НЕЗАКОННО СТРАНАТА. БКП/БСП, СДС И БЗНС /КАЗИОНЕН/ РАЗПОЛАГАТ С ОГРОМНИ СРЕДСТВА И СГРАДИ, ИМАТ ДОСТЪП ДО ЦЯЛАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИТЕЖАВАТ СОБСТВЕНИ МОЩНИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ЗА ТЯХ Е ОСИГУРЕНА ОГРОМНА ДЪРЖАВНА ПОДДРЪЖКА. ОСТАНАЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ФОРМИРОВАНИЯ - ИЗВЪН ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - СА ПОДЛОЖЕНИ НА ЖЕСТОК ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕРОР, ФАЛШИФИКАЦИИ, ТОТАЛЕН НАТИСК И НАСИЛИЯ ОТ СТРАНА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ И НЕЙНИТЕ ДИВЕРСИОННИ ЦЕНТРАЛИ; ТЕЗИ ПАРТИИ НЯМАТ НИКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ИЗЯВА И НОРМАЛНА ДЕЙНОСТ. ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ НАРУШАВАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА, НЕ СПАЗВАТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ПОСТОЯННО ПОГАЗВАТ ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО САМИ СА СЪЗДАЛИ И УТВЪРДИЛИ.

ПАРТИЯТА НА ТРУДА СТОИ НЕОТКЛОННО И ЩЕ СЕ БОРИ С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ЗА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ КЪМ 2-8 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА, КОГАТО БЕШЕ СПРЯНА ДЕМОКРАЦИЯТА И КОГАТО В НАШАТА СТРАНА СЪС СИЛА СЕ УСТАНОВИ СЪВЕТСКА ОКУПАЦИЯ. А ТОВА НАЙ-ОБШО ОЗНАЧАВА: РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ; ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ; ОБРАЗУВАНЕ НА СЛУЖЕБНО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, ИЗХОЖДАЩО ОТ СРЕДИТЕ НА РЕАЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ У НАС. ЕДВА СЛЕД ТОВА - ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ - МОЖЕ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, А ПО-НАТАТЪК И ЗА ИЗБОР НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И ЗА ПРОМЯНА В КОНСТИТУЦИЯТА КАТО ВСИЧКО ТОВА СЕ ИЗВЪРШИ ПОД КОНТРОЛА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

ОСНОВНАТА НАША ЗАДАЧА Е ДА СЕ ПОПРЕЧИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЗЛОВЕЩИТЕ ЦЕЛИ НА ЧЕРВЕНО-СИНЯТА КОМУНИСТИЧЕСКА КОНСПИРАЦИЯ И ДА СЕ ПРЕМАХНЕ НОМИНАЦИЯТА НА ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКИТЕ ПАРТИИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ: КОМУНИСТИ, ЗЕМЕДЕЛЦИ -    "ПЛАДНАРИ", "ШИРОКИ" СОЦИАЛИСТИ И РАДИКАЛИ - ГЛАВНАТА ПРЕЧКА    ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО В ЗАКОННА РАМКА НА КОНСТИТУЦИОННАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ В СТРАНАТА.

НА ВТОРО МЯСТО СЕ ПОСТАВЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРРЕСТЪПНАТА ПОЛИТИКА НА ДИРИЖИРАН ГЛАД И ФИЗИЧЕКО УНИЩОЖЕНИЕ. НА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДИМИТЪР ПОПОВ. ТАЗИ ПАГУБНА ПОЛИТИКА Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЛАСТ И КАПИТАЛИТЕ НА КРИМИНАЛНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТОКРАЦИЯ И НА МАФИЯТА НА НОВОБОГАТАШИТЕ. ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕСЕКАТ ОПИТИТЕ НА САМОЗВАНИ "ПОЛИТИЦИ" И "ЕКСПЕРТИ" В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО ВОДЯТ СТРАНАТА ДО ЗАГУБВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И СТОПАНСКАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И САМОЛИЧНОСТ И ДО ПЕЧАЛНАТА СЪДБА НА МНОГО ИЗЧЕЗНАЛИ ЦИВИЛИЗАЦИИ, СТРАНИ И НАРОДИ.   

ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНА С ПОЛИТИКАТА. НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ В ДОМИНИРАН ОТ КОМУНИСТИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ. ЗАКОННА Е САМО ТАЗИ ВЛАСТ, КОЯТО СЕ ОСНОВАВА НА ИЗБОРА НА СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ ГРАЖДАНИ. УЧАСТВАХА ЛИ СВОБОДНИ ХОРА В РЕФЕРЕНДУМА ЗА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО /1946 Г./, В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /1946 Г./ И В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /1990 Г./? ЗАКОННИ ЛИ СА ПРЕВРАТЪТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. И ТЕЗИ ИЗБОРИ?

БЪЛГАРИЯ, СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА ЖИЗНЕНО СЕ НУЖДАЯТ ОТ НЕЗАБАВНОТО ОБРАЗУВАНЕ НА ВРЕМЕННО СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО, СЪСТАВЕНО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, НАСИЛСТВЕНО СВАЛЕНИ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ОТ КОМУНИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ ВЕРНИ СЪЮЗНИЦИ.

ПАРТИЯТА НА ТРУДА КАТО ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ТИП И КАТО ВЪТРЕШНА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОСНОВАВА НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЩЕ ТЪРСИ ОПОРА И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ СЪЮЗНИЦИ ОТ РЕАЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ: ПАРТИИТЕ-ВЪЗСТАНОВИТЕЛКИ НА НАРОДНИЯ БЛОК И ИСТИНСКИТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛИ НА ИДЕИТЕ И ДЕЛОТО НА ВОДИТЕЛИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ДИМИТЪР ДРАГИЕВ, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ДИМИТЪР ГИЧЕВ И СТРАХИЛ ГИЧЕВ И НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ, НИКОЛА МУШАНОВ И АЛЕКСАНДЪР ГИРГИНОВ. ЩЕ ТЪРСИМ СЪЩО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ И С НАЦИОНАЛНИТЕ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ.

С ВСИЧКИ СИЛИ И С ЦЯЛАТА СИ ВОЛЯ ДА СЛОЖИМ КРАЙ И ДА ПРЕМАХНЕМ ОКОНЧАТЕЛНО И ЗАВИНАГИ ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ЗЛОТО. ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ ТВЪРДО И РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ПОЛИТИЧЕСКОТО ОТМЪЩЕНИЕ. БОГ ДА ПОМОГНЕ ДА СЪЗДАДЕМ ОТНОВО СВОБОДНА НЕЗАВИСИМА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ ДО ТОДОР ЖИВКОВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАНЕТО НА ПРОЦЕСА СРЕЩУ БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА.


ДРУГАРЮ ЖИВКОВ,

НЕПОСИЛНИ СЕ ОКАЗАХА ЖЕЛАНИЯТА ДА СЕ СРЕЩНЕМ С ВАС КАТО ОБЩЕСТВЕНИ ЗАЩИТНИЦИ НА БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА HP БЪЛГАРИЯ.

НЕПОНОСИМИ И СРАМНИ ХУЛИ СЕ ИЗСИПАХА СРЕЩУ ВАС, НО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ДОБРЕ СЪЗНАВАТЕ - ОБВИНИТЕЛИТЕ ВИ ЦЕЛЯТ ДА УНИЩОЖАТ НЕ ТОДОР ХРИСТОВ ЖИВКОВ ОТ С. ПРАВЕЦ, А РЪКОВОДИТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА.

ПРЕИНАЧАВАЙКИ СЪБИТИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРЕУВЕЛИЧАВАЙКИ ГРЕШКИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПАРТИЙНОТО РЪКОВОДСТВО И КАТО ПРЕХВЪРЛЯТ ОТГОВОРНОСТТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КЪМ ЛИЧНОСТТА Т.ЖИВКОВ, ДЕСЕТОНОЕМВРИЙЦИТЕ ОБРАБОТВАТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ЗА ДА ГО ДОКАРАТ В ОНЯ СРАМЕН ЕКСТАЗ НА НИХИЛИЗЪМ - ИЗРАЗЕН В ДЕКЛАРАТИВНИ ИЗРАЗИ "СТИГА СОЦИАЛИЗЪМ!", "СТИГА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ!"

В ПОНЕДЕЛНИК ЗАПОЧВА ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ ВАС, ДРУГАРЮ ЖИВКОВ. ТОЗИ ПРОЦЕС ДЪЛБОКО В СЪЩНОСТТА СИ Е ПРОЦЕС СРЕШУ НАС - СРЕЩУ ТЕЗИ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ БЪДЕЩЕТО. ОГРАБИХА НИ ВРЕМЕТО, ОТКРАДНАХА НИ ВЛАСТТА - ОСТАВИХА НИ ИДЕИТЕ, ИДЕИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ МОНОПОЛИЗИРАНИ - КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ.

КАКВО ЩЕ ПРАВИМ НИЕ - НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ КОМУНИСТИ, КОЕТО Е ОБВЪРЗАНО С ИДЕОЛОГИЯТА НА БЛАГОЕВСКО-ДИМИТРОВСКАТА ПАРТИЯ И Е СЪХРАНИЛО НАЙ-ДОБРОТО ОТ ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА СОЦИАЛИЗМА?

КАКВО НИ ПРЕДСТОИ?! - БОРБА! И ЩЕ СЕ БОРИМ!

ДРУГАРЮ ЖИВКОВ,
УВЕРЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЖЕЛАЕ ДА НАУЧИ ИСТИНАТА, ЖЕЛАЕ ДА ИМА ПРОЦЕС, НО НЕ СРЕЩУ ВАС, А СРЕЩУ ИСТИНСКИТЕ ВИНОВНИЦИ.

ТРУДОВИТЕ ХОРА НЕ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ИДЕИТЕ НА БЛАГОЕВ, ДИМИТРОВ, ЛЕНИН.

КОНТРАРЕВОЛЮЦИОННАТА ДЕСЕТОНОЕМВРИЙСКА ПРОСЛОЙКА НЕ Е БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!

В ПОНЕДЕЛНИК, ПРЕД СЪДА, БЪДЕТЕ - БЪДЕТЕ БИВШИЯТ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, БИВШИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ!

НАРОДЪТ ЗНАЕ, ЧЕ ВИЕ НЕ СТЕ КРИМИНАЛЕН ПРЕСТЪПНИК. НАРОДЪТ ОЧАКВА ИСТИНАТА, ОЧАКВА ДА ГО ЗАЩИТИТЕ - ПОСТРОЕНОТО СЛЕД 9.09.1944 Г. БЕ САМОЖЕРТВАТА НА НАШИЯ НАРОД, А ДНЕС ТАЗИ САМОЖЕРТВА СЕ'ОТРИЧА ВСЕ ЕДНО, ЧЕ НЕ Е ИМАЛО НАРОД; ВСЕ ЕДНО, ЧЕ НЯМАМЕ ИЗСТРАДАНО И ГРАДИВНО МИНАЛО.

ГОРЕ ГЛАВАТА, ДРУГАРЮ ЖИВКОВ!
НА БОРБА!
НИЕ ШЕ ПОБЕДИМ!

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ТКЗС В БЪЛГАРИЯ И НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТРУЖЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ.


НИЕ, 1500 УЧАСТНИЦИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 800 000 ТРУДЕЩИ СЕ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, НА 24-22 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В ГРАД ВАРНА ОБСЪДИХМЕ СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО КАТО НЕДЕЛИМ ДЯЛ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.

ИЗВОДИТЕ, КОИТО НАПРАВИХМЕ, НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА ХОРАТА, КОИТО СА НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА, ВЪРХУ СЛЕДНОТО:

ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ПОПОВ, СЪЗДАВА ДЕСТРУКТИВНИ ЯВЛЕНИЯ, КОИТО НЕ САМО ЗАДЪЛБОЧАВАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, НО И ЗАСТРАШАВАТ С ТОТАЛНО РУХВАНЕ НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.

ГЛАДЪТ, ИНФЛАЦИЯТА, БЕЗРАБОТИЦАТА, ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ В ЦЕЛИ ОТРАСЛИ И НЕВЕРОЯТНАТА СКЪПОТИЯ НАПРАВИХА КОШМАРЕН ЖИВОТА НА МИЛИОНИ БЪЛГАРИ.

СПЕКУЛАТА СТАНА ОСНОВЕН СТИЛ В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВИЯТА Е КРИМИНАЛИЗИРАНА. ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ПАСИВНА, А НЕЙНИ ФУНКЦИОНЕРИ СА ПОНЯКОГА АКТИВНИ ДЕЙЦИ В СПЕКУЛАТА.

МИТЪТ ЗА ОТКРИТА КЪМ СВЕТА ИКОНОМИКА И МИТЪТ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ С ЕДИН УДАР СЕ СГРОМОЛЯСАХА. ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПРАВИ КЪМ НАРОДА УНИЗИТЕЛНИЯ ПОВИК ДА НЕ КУПУВА И СЕ ПОКЛОНИ НА БИЗНЕСМЕНИТЕ С ДОВОДА, ЧЕ СВОБОДНОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ Е И НРАВСТВЕНА КАТЕГОРИЯ.

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРИ ТОЗИ ХАОС Е ПОДЛОЖЕНО НА ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ. ЦЕНИТЕ, ПО КОИТО БЕ ИЗКУПЕНО И СЕГА СЕ ИЗКУПУВА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО, СА МНОГОКРАТНО ПО-НИСКИ ОТ ОНЕЗИ, ПО КОИТО СЪЩОТО СЕ ПРОДАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. НОЖИЦАТА НА ЦЕНИТЕ ПРАВИ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНО НАШЕТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, А БЕЗ РЕАЛНА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ДРУГИТЕ ОТРАСЛИ НЕ МОГАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС И ДА ОБЕЗПЕЧАТ ХЛЯБА НА НАРОДА.

НУЖНИ СА СПЕШНИ МЕРКИ ПРЕД ПРАГА НА ПРОЛЕТНАТА КАМПАНИЯ, С ПРИОРИТЕТНО РЕШАВАНЕ НА НЯКОЛКО ВЪПРОСА:

1. ДА СЕ ЗАПАЗИ ЛИХВЕНИЯТ ПРОЦЕНТ НА КРЕДИТИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА РАВНИЩЕТО НА 1990 ГОДИНА.

2. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПОЕМЕ В СВОИ РЪЦЕ ДОСТАВКАТА НА ХЕРБИЦИДИ, ХИМИЧЕСКИ ПРЕПАРАТИ, ТОРОВЕ, ГОРИВА, ПОЛИЕТИЛЕН, СЕМЕНА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КАТО ЦЕНОВОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА СЪШИТЕ СЪВПАДА С ЦЕНИТЕ, ПО КОИТО СЕ ИЗКУПУВА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ.

3. ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЦЯЛОСТНА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ МОНОПОЛИ, ИЗКУПУВАЩИ, ИЗНАСЯЩИ И ПРЕРАБОТВАЩИ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КАТО СЪЩИТЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В АКЦИОНЕРНО-КООПЕРАТИВНИ ФИРМИ С ПРИОРИТЕТНО УЧАСТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТАЗИ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ОТ РЕЗЕРВИТЕ В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА СЕ ЗАПЛАТИ ВАЛУТНА КОМПЕНСАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ИЗКУПЕНИТЕ ОТ ТЯХ ОТ РЕКОЛТА 1990 Г. ТЮТЮН, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ.

НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ НАШИ ИСКАНИЯ ЕДИНСТВЕНО МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ УСКОРЕНАТА РАЗРУХА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ДА ИЗБАВИ СТРАНАТА ОТ БЕДСТВИЕ С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ.

СЪС СВОЙСТВЕНАТА СИ МЪДРОСТ БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛСКИ СТОПАНИ ОБМИСЛЯТ ВСЯКА СВОЯ СТЪПКА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА. А ЗА ДА БЪДЕ ТОЗИ ЗАКОН ФАКТОР В ПРОГРЕСА НА БЪЛГАРИЯ, Е НЕОБХОДИМО ОБЯВЕНАТА ПРИОРИТЕТНОСТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ФИНАНСОВО, МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ЗАКОНОВО, КАТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЕКСПЕРИМЕНТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, КОИТО МОГАТ ДА ЗАДЪЛБОЧАТ СЕГАШНАТА КРИЗА. ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ АКТИВНО ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

ВАРНА, 22 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРБССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/.


ПОРЕДНИЯТ ПЛЕНУМ НА ВС НА БСП ОТНОВО НЕ ИЗЛЕЗЕ С ЯСНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПАРТИЯТА. ОТНОВО СЕ ГУБИ ЦЕННО ВРЙМЕ, ОТНОВО СЕ ПИЛЕЕ С ЛЕКА РЪКА КРЕДИТЪТ НА НАРОДНОТО ДОВЕРИЕ. ПЛЕНУМЪТ НЕ ПРИЕ ПРОЕКТА ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ, ЗА ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ДА НАПРАВИ ТАКАВА.

ПОРЕДНИЯТ ПЛЕНУМ ПОКАЗА, ЧЕ В БСП СА НАЛИЦЕ ПОРЕДИЦА ОТ НЕГАТИВНИ ЯВЛЕНИЯ, КОИТО НЕ САМО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОВЛАДЯНИ ОТ НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО, НО ПО СЪЩЕСТВО СЕ НАСЪРЧАВА ТЯХНОТО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ. ОЧЕВИДНО ВЪВ ВПС И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИМА СИЛИ, КОИТО ВИЖДАТ ШАНС ДА ЗАПАЗЯТ ПРИВИЛЕГИРОВАНОТО СИ СТАТУКВО ОТ ВОЕННО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО НИ МИНАЛО. ОЩЕ ПО-ТРЕВОЖНО Е, ЧЕ КЪМ ТЯХ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКИ КЪСОГЛЕДИ, НО АМБИЦИОЗНИ МЛАДИ ПРЕТЕНДЕНТИ ЗА БЪДЕЩИ НОМЕНКЛАТУРНИ ПОЗИЦИИ.

АСО НАСТОЯВА ЗА ЯСНО СТАНОВИЩЕ ЗА МОРАЛНАТА И ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ И ПЕРСОНАЛНА ВИНА НА ПАРТИЯТА. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НОМЕНКЛАТУРАТА ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ И БРЕМЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПОРИЦАНИЕ. НИЕ НАСТОЯВАМЕ ВИНОВНИЦИТЕ ДА ПОНЕСАТ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СИ. ЧАС ПО-СКОРО ТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ СВОЕТО СПРАВЕДЛИВО НАКАЗАНИЕ.

НО МНОГО ПО-ВАЖНО Е КОИ СМЕ НИЕ КАТО ПАРТИЯ И КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ. ПРОМЕНИЛИ ЛИ СМЕ НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРИРОДА.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ БСП ДОКРАЙ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ СВОЯТА ДОКТРИНАЛНА ОБРЕМЕНЕНОСТ. ТОВА ЩЕ БЪДЕ КЛЮЧОВ МОМЕНТ В СОБСТВЕНАТА Й ОЦЕНКА НА НЕЙНОТО ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО. ПАРТИЯ, ПРИЕЛА ИМЕТО "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА", ТРЯБВА НЕ САМО ДЕКЛАРАТИВНО ДА ПРЕОДОЛЕЕ ЛЕНИНСКО-БОЛШЕВИШКИЯ БАЛАСТ: ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА, РЪКОВОДНА РОЛЯ НА ПАРТИЯТА, ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИЗЪМ И ПР. И ПР., В ОСНОВАТА НА КОИТО СТОЕШЕ ФОРМУЛАТА "ПАРТИЯТА НЕ ДЕЛИ ВЛАСТТА СИ С НИКОГО". НЕ СТОРИМ ЛИ ТОВА, ШЕ СЕ ОТДАЛЕЧАВАМЕ ОТ ИДЕЙНАТА СЪЩНОСТ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ.

ДЕКЛАРАЦИЯТА, КОЯТО ВСИЧКИ НИЕ ЧАКАМЕ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЕКТИВНА, ЧЕСТНА, ЧОВЕШКА, БЕЗ ОГЛЕД НА ТОВА КАКВО ЩЕ КАЖЕ ОПОЗИЦИЯТА И ЧИИ ИНТЕРЕСИ ВЪТРЕ И ВЪН ОТ БСП ТЯ ЗАСЯГА.

ЕТО ЗАЩО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА АСО ПРЕДЛАГА НА ВСИЧКИ РЕФОРМАТОРСКИ СИЛИ СЪС СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ, КОИТО НЕ ПРИЕМАТ НЕДОСТОЙНИТЕ БОРИЧКАНИЯ ЗА ВЛАСТ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА, КОИТО СА РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ КОНСЕРВАТИВНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В НЕЯ, ИЛЮСТРИРАНИ И ОТ ПОСЛЕДНИЯ ПЛЕНУМ, ДА СЕ СЪБЕРАТ НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ДО СРЕДАТА НА МАРТ. НЕКА ЗАЕДНО ОБСЪДИМ ТРЕВОЖНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА ДНЕС И ДА НАБЕЛЕЖИМ НАШИТЕ, НА ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИ-РЕФОРМАТОРИ, ПО-НАТАТЪШНИ ДЕЙСТВИЯ.

ТАЗИ ПАРТИЯ Е НАША И НИЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОМЯНАТА Й, ЗАЩОТО НЕЙНОТО БЪДЕШЕ НЕ НИ Е БЕЗРАЗЛИЧНО.

СОФИЯ, 24 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОфИЯ, 27 ФЕВРУАРИ -СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.


ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА РЯЗКО ИЗОСТРЯНЕ НА ОБСТАНОВКАТА В НЯКОИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. ПОВОД ЗА ВЪЗНИКНАЛОТО НАПРЕЖЕНИЕ ТОЗИ ПЪТ Е ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК КАТО ФАКУЛТАТИВНА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА.

СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА ЗАЯВЯВА, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЧИТАТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА РЕЛИГИЯ И ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ. ТОВА В ПЪЛНА СИЛА СЕ ОТНАСЯ И ДО ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СЪЗДАДЕМ ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ДА ИЗГРАДИМ ХУМАННО ОБЩЕСТВО, АКО НАРУШАВАМЕ ОСНОВНИЯ ЗАКОН - КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ НИЕ ИСКАМЕ ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ЕЗИКЪТ Е ВАЖЕН ОБОСОБЯВАЩ ФАКТОР. ТОЙ ИМА ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК И ГРАЖДАНИН. ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО, НЕ МОГАТ И НЕ БИВА ДА СЕ РЕШАВАТ ИЗВЪН ЕДНА ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА, КОЯТО ДА ОЧЕРТАЕ ОСНОВНИТЕ КОНТУРИ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПРЕВАРВАТ ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ПРИЕТА ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НЕКА СПОКОЙНО ОБСЪДИМ ВЪПРОСИТЕ, БЕЗ ПРИБЪРЗАНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПОВИШАВАТ И БЕЗ ТОВА ВИСОКИЯ ГРАДУС НА СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА. НЕКА ПОНЕ ВЕДНЪЖ ОТЧЕТЕМ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕРАЗУМНАТА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС В МИНАЛОТО, ДОНЕСЛА ТОЛКОВА МЪКИ И СТРАДАНИЯ НА НАРОДА НИ.

НИЕ НЕ ВИЖДАМЕ НАЛЕЖАЩА НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ВЪВЕЖДА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК, ДОРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО, ПО СРЕДАТА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА. ПОДОБНА ПРИВЪРЗАНОСТ НАВЕЖДА НА МИСЪЛТА, ЧЕ ВСИЧКО СЕ ИЗВЪРШВА ПОД НАТИСК, ПРИ ТОВА ОТ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ФОРМИРАНА НА РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА, НА АНТИКОНСТИТУЦИОННА ОСНОВА.

БЪЛГАРИЯ ИЗЖИВЯВА ТЕЖКА СТОПАНСКА, СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА. НЕОБХОДИМИ СА МНОГО МЪДРОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ ТАКТ, ЗА ДА ПРЕДПАЗИМ РОДИНАТА СИ ОТ НОВИ ТЕЖКИ ИЗПИТАНИЯ.

В РАЙОНИТЕ НА КЪРДЖАЛИ, РАЗГРАД, ШУМЕН, ХАСКОВО, БУРГАС И НА ДРУГИ МЕСТА ЖИВЕЕ КОМПАКТНА МАСА ОТ БЕЖАНЦИ И ПОТОМЦИ НА БЕЖАНЦИ ОТ ТРАКИЯ. СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГЕРИЯ НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТЕН КЪМ ТРЕВОГИТЕ НА ВСИЧКИ, ПОРОДЕНИ ОТ СТРЕМЕЖА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ И БЪЛГАРЩИНАТА В ТЕЗИ КРАИЩА НА НАШАТА РОДИНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/.


                                 РАЗДЕЛ ТРЕТИ

             ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ С ГЛАСУВАНЕ

ЧЛ.29 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ СЕ ИЗБИРАТ ОТ КОНГРЕС ИЛИ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ. ВСЕКИ ОТ ТЯХ СЕ СЧИТА ЗА ИЗБРАН ПРИ МНОЗИНСТВО ОТ 50 НА СТО ПЛЮС 1 ОТ ГЛАСОВЕТЕ. АКО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА КАНДИДАТИ, СЕ ПРИЛАГА ПРИНЦИПЪТ НА ПОСТЕПЕННОТО ОТПАДАНЕ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛП ИМАТ ПРАВОТО. ДА ПРЕДЛОЖАТ НА КОНГРЕСА ИЛИ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИСТАТА НА ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ.30 ПРИ ИЗБИРАНЕ НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ В ОСТАНАЛИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА БЛП СЕ ПРИЛАГАТ СЪЩИТЕ ПРИНЦИПИ, КАКТО ПРИ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПРИ ПРИСЪСТВИЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 80 НА СТО ОТ ИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ЧЛ.31 ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ВСИЧКИ НИВА, ПРИ КОИТО Е НЕОБХОДИМО ГЛАСУВАНЕ, ТО СЕ СЧИТА ЗА ВАЛИДНО ПРИ БОЛШИНСТВО ОТ 50 НА СТО ПЛЮС 1 ОТ ГЛАСОВЕТЕ.

ЧЛ.32 ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ СЕ ИЗБИРАТ ЗА МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, НО ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МАНДАТА. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО И СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО НА МАНДАТИТЕ ИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМОТНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ.

ЧЛ.ЗЗ ПРИ ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ, СЪЩИТЕ ПОДАВАТ ОСТАВКА И СЕ НАСРОЧВАТ ИЗБОРИ ЗА НОВ. ПРИ СПЕЧЕЛВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО КАНДИДАТУРИТЕ СА КОНКУРСНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТЕЗИ КАНДИДАТИ ОТ БЛП, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА.

ЧЛ.34 ИЗБОРЪТ ПО ЧЛ.ЗЗ СТАВА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛП.

ЧЛ.35 ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА ИЛИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СТРАНАТА БЛП МОЖЕ ДА ИЗЛЪЧВА САМОСТОЯТЕЛНИ КАНДИДАТИ ИЛИ ДА ВЛИЗА В КОАЛИЦИЯ С ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ ПАРТИЙНИ ГРУПИРОВКИ.

ЧЛ.36 АКО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИЛИ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЛП ПОДАДЕ ОСТАВКА, СЪЩАТА СЕ ПРИЕМА ОТ КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ. ПОДАЛИЯТ ОСТАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ОСТАВА ДА ИЗПЪЛНЯВА ДЛЪЖНОСТТА СИ ДО ИЗБОРА НА НОВ.

ЧЛ.37 В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.36 КОНТРОЛНИЯТСЪВЕТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА СВИКА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В 20-ДНЕВЕН СРОК, КОЯТО ИМА ЗА ЗАДАЧА САМО ДА ИЗБЕРЕ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ.38 ПОДАЛИТЕ ОСТАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, АКО НЕ СА НАПУСНАЛИ ЧЛЕНСТВОТО СИ В БЛП, ИМАТ ПРАВОТО ДА УЧАСТВАТ В НОВИЯ ИЗБОР НАРАВНО С ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЛП.

ЧЛ.39 АКО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИЛИ ЧЛЕН НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ПОДАДЕ ОСТАВКА, СЕ СПАЗВАТ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.38 ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

ЧЛ.40 В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЛП ДО ИЗБОРА НА НОВ ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛП СТАВА ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА.

                          РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
               СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СЕДАЛИЩЕ И СИМВОЛ НА БЛП

ЧЛ.41 БЛП ИМА ПРАВОТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ.42 ПРЯК РЪКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БЛП Е ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПО СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ.43 СЕДАЛИЩЕ НА БЛП Е СОФИЯ-1404, УЛ. "ХАЙДУШКА ГОРА", БЛ.35-А, ВХ.А, ЕТ.9, АП.25 ТЕЛ. 58-51-19 И СОФИЯ-1000 Ц, П.К. 819.

ЧЛ.44 БЛП СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ.45 СИМВОЛ НА БЛП Е ДЕЛФИН, ИЗПРАВЕН, КОЙТО НА МУЦУНАТА СИ БАЛАНСИРА ТОПКА В ЖЪЛТ ЦВЯТ. ВЪТРЕ В ТОПКАТА В СИН ЦВЯТ СА ОТБЕЛЯЗАНИ ИНИЦИАЛИТЕ БЛП. БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПРИЕМА ЗА СВОЙ СИМВОЛ ДЕЛФИНА КАТО УМНО, ДРУЖЕЛЮБНО И УРАВНОВЕСЕНО ЖИВОТНО.

ЧЛ.50 БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

ЧЛ.51 БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ ПРЕКРАТИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:53:42    27-02-1991