27 септември 1990

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                           БРОЙ 191 /209/

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ НА СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/, АДРЕСИРАН ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВАС, ЗА ДА СПОДЕЛИ ОГРОМНАТА СИ ТРЕВОГА ОТ НАРАСТВАЩОТО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД СТУДЕНТСКИТЕ СРЕДИ. ВЪЗНИКНАЛО ВЪВ ВРЪЗКА С МУДНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА СЪС СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ.

ВЪПРЕКИ ПРОВЕДЕНИТЕ МНОГОБРОЙНИ СРЕЩИ НА МЛАДЕЖКИ И СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАЗЛИЧНИ УПРАВЛЕНЧЕСКИ НИВА /МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ/ НЯМА ЯСНО И КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. ЧАСТИЧНОТО РЕШЕНИЕ HP 193 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ НА БЮРОТО НА МС, ИЗДЪРЖАНО В ПОЖЕЛАТЕЛЕН ТОН, САМО ЗАСИЛИ КРИЗАТА. ПОДРОБНОТО МУ РАЗГЛАСЯВАНЕ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПОКАЗА, ЧЕ ПРЕДВИДЕНИТЕ В НЕГО МЕРКИ СА НЕ САМО НЕДОСТАТЪЧНИ, А НА ПРАКТИКА ТОВА СА ГОЛИ ОБЕЩАНИЯ, КОИТО TPУДHO ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ. ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" ОТ 12 И 19 СЕПТЕМВРИ, КАКТО И ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ ОТ 20 СЕПТЕМВРИ Т.Г., ОСТАНАХА БЕЗ ОТГОВОР. В СЪЗДАДЕНАТА СИТУАЦИЯ ЕДНА НОВА СТУДЕНТСКА СТАЧКА Е НАПЪЛНО РЕАЛНА. ТОВА ОЗНАЧАВА ДЕЙНОСТТА НА ВУЗ ДА БЪДЕ ПАРАЛИЗИРАНА ОТНОВО И ТЕ ДА ПОНЕСАТ НОВИ МАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ. ЩЕТИТЕ ОТ ПРЕДИШНАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА ВСЕ ОЩЕ НЕ СА УСТАНОВЕНИ И ВТОРА СТАЧНА ВЪЛНА ЩЕ БЪДЕ ТВЪРДЕ ТЕЖЪК УДАР ВЪРХУ ВИСШЕТО НИ ОБРАЗОВАНИЕ. ТЯ ЩЕ РЕФЛЕКТИРА И ВЪРХУ ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, ТЪЙ КАТО ВУЗ-ОВЕТЕ /НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОГЛАСЕНАТА ИМ АВТОНОМИЯ/ СЕ ФИНАНСИРАТ OТ ДЪРЖАВАТА.

ОТЧИТАЙКИ ТЕЖКАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА НАШАТА СТРАНА, СДД АПЕЛИРА КЪМ СЪЗДАДЕНАТА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ДА РАЗГЛЕДА ВЕДНАГА ТОЗИ ВЪПРОС В ЦЯЛАТА МУ ОСТРОТА.

СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ПРЕДЛАГА НА ВНИМАНИЕТО НА КОМИСИЯТА КОНКРЕТНИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИЕТИ В НАЙ-КРАТЪК СРОК, ЗА ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕН ПРОБЛЕМЪТ СЪС СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ. ЧАСТ ОТ ТЕЗИ МЕРКИ СА БИЛИ ПРЕДМЕТ НА ОБСЪЖДАНЕ НА СПОМЕНАТИТЕ СРЕЩИ, НО КОНКРЕТНО НЕ СА НАМЕРИЛИ НИКАКВО ПРИЛОЖВНИЕ, ЗАТОВА СДД ГИ ПРЕДСТАВЯ ОТНОВО:

- СДД СМЯТА, ЧЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, А И В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ, Е НЕВЪЗМОЖНО ЗАДОВОЛЯВАНЕТО НА 100 ПРОЦЕНТА ОТ СТУДЕНТИТЕ С ОБЩЕЖИТИЯ. ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ИЗДИРЕНИ И ПРЕДАДЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ КАТО СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ВСИЧКИ СГРАДИ /СОБСТВЕНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДОМСТВА И ДР./, КОИТО СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, А НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ РАЦИОНАЛНО ОТ ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ.
- ЗА ЗАПОЧВАНЕТО НА СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СА НЕОБХОДИМИ ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ, КОИТО ДЪРЖАВАТА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОЕМЕ САМА. СДД АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМИ ДА ПОДПОМОГНАТ СЪС СВОИ СРЕДСТВА ТОВА СТРОИТЕЛСТВО.
- МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ВКЛЮЧИ В ПРОГРАМАТА СИ КАТО ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ. ДА СЕ КОНКРЕТИЗИРАТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ТАЗИ СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ТЕ ДА БЪДАТ ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИРАНИ. /НАПРИМЕР ЧРЕЗ ОБЛЕКЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ. /
- НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО Е ПРИ СЕГАШНАТА ОБСТАНОВКА ОТПУСНАТАТА ДЬРЖАВНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 8 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА КОМПЕНСАЦИИ НА СТУДЕНТИ, НЕНАСТАНЕНИ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ, ДА БЪДАТ ВЛОЖЕНИ В СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ ОБЩЕЖИТИЯ. ТАЗИ СУМА Е НЕОБХОДИМА НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАТ СВОБОДНО НАЕТА КВАРТИРА, ЗА ДА ПОКРИЯТ РАЗХОДИТЕ СИ ПО НЕЯ. ОГЛАСЯВАНЕТО НА РЕШЕНИЕ HP 193 НА БЮРОТО НА МС ОТ 5 СЕПТЕМВРИ Т.Г. ДОВЕДЕ ДО НОВО НАРАСТВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ.

СПОРЕД СЕГА ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЗХОД ОТ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТАНОВЯВАНЕТО ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НОВА ДИФЕРЕНЦИРАНА ТАРИФНА СИСТЕМА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, КОЯТО ДА СЕ ИНДЕКСИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДЕКСАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМИТЕТИ НА ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СТРОГ КОНТРОЛ И ДА НАЛАГАТ САНКЦИИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ. ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ ЕДНО ТАКОВА РЕШЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ НЕПОПУЛЯРНО, СЪОБРАЗНО НАСТРОЕНИЯТА В СТРАНАТА, СДД ПРЕДЛАГА И ДРУГ ВАРИАНТ. НЕОБХОДИМО Е ДА БЪДЕ ИЗМЕНЕНО И АКТУАЛИЗИРАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДВИДИ ОБЛЕКЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ЗА ТЕЗИ НАЕМОДАТЕЛИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ КВАРТИРИ ПОД НАЕМ НА СТУДЕНТИ.

- ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ БЕЗ ИЗКЛОЧЕНИЯ СЕ НАСТАНЯВАТ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ПО ПРАВО. ЧАСТ ОТ ТЕЗИ СТУДЕНТИ СА ДОШЛИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В НРБ ПО ДОГОВОР С ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ /ТОВА СА ОКОЛО 10 НА СТО ОТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ И АСПИРАНТИ/. ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ЛИНИЯ НА КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ ТАКИВА СТУДЕНТИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ГИ НАСТАНЯВАТ В СОБСТВЕНАТА СИ ЛЕГЛОВА БАЗА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ - ДА ПЛАЩАТ ТЯХНОТО КВАРТИРНО НАСТАНЯВАНЕ.
ДРУГ ВЪЗМОЖЕН ВАРИАНТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ Е ДЪРЖАВАТА ДА НАЕМЕ ОПРЕДЕЛЕН ФОНД КВАРТИРИ /КАКТО НАПРИМЕР Е СЛУЧАЯТ С ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ "БАЛКАНТУРИСТ" И НАЕМОДАТЕЛИТЕ/, КОЙТО ДА ЗАДОВОЛЯВА ЖИЛИЩНИТЕ ИМ НУЖДИ.
- ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ ПОЛЗВАТ И КВАРТИРИ, И ОБЩЕЖИТИЕ, ЗАТОВА Е АБСОЛЮТНО НАЛОЖИТЕЛНО МВР ДА ОСИГУРИ НОВ РЕЖИМ ЗА ТЯХНАТА РЕГИСТРАЦИЯ, КОЙТО ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ТЕ ДА ЖИВЕЯТ НА ДВЕ МЕСТА ЕДНОВРЕМЕННО И ДА НЕ ГИ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЖИВЕЯТ НА ОБЩЕЖИТИЕ.
В СДД ПОСТЪПВАТ СВЕДЕНИЯ, ЧЕ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ВЕЧЕ СЕ НАСТАНЯВАТ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРЕДЛАГАМЕ ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНО ТОВА НАСТАНЯВАНЕ ДО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ВЗЕМАНЕ НА КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ ПО ТЯХ.

СЧИТАМЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ИЗГОТВЯНЕТО НА НОВИ ТИПОВВ ДОГОВОРИ НА НИВО:
1. НРБ - ДРУГА ДЪРЖАВА
2. ВУЗ - ИНДИВИДУАЛЕН СТУДЕНТ,
КОИТО ДА НЕ ВКЛЮЧВАТ ПО ВЪЗМОЖНОСТ ГАРАНЦИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ /ЧРЕЗ НАМАЛЕНИЕ НА ТАКСАТА НАПРИМЕР/.

- В РЕШЕНИЕТО НА БЮРОТО НА МС ОТ 5 СЕПТЕМВРИ Т.Г. БЯХА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ СТУДЕНТИ НА ВИЕТНАМСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ В СТОЛИЦАТА, КАТО СБ ВИЗИРА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СНС, КОЙТО ДА ИЗГОТВИ ГРАФИК ЗА ПРЕГРУПИРАНЕ НА ВИЕТНАМСКИТЕ РАБОТНИЦИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГРАФИКА НА ОТПЪТУВАНЕТО ИМ. ТАКЪВ ГРАФИК ОЩЕ НЕ Е ИЗГОТВЕН И ТОЗИ СГРАДЕН ФОНД НА ПРАКТИКА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПО-РАНО ОТ ПРОЛЕТТА НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА. НЕОБХОДИМ Е ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ТЕЗИ СГРАДИ, ЗА ДА БЪДАТ ТЕ ГОДНИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
- СДД НАСТОЯВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕН СПОМЕНАТИЯТ ГРАФИК, КАТО ВИЕТНАМСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩЕЖИТИЯТА В KB. "КРАСНА ПОЛЯНА" ДА СЕ ИЗНЕСАТ ДО КРАЯ НА М. СЕПТЕМВРИ И ДА СЕ НАСОЧАТ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДРУГАДЕ ТАКИВА ОБЩЕЖИТИЯ. ОТ 1 ОКТОМВРИ ДА СЕ ВЪЗЛОЖИ НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕМОНТЪТ НА ВИЕТНАМСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ В KB. "КРАСНА ПОЛЯНА", КОЙТО ДА ЗАВЪРШИ НАЙ-КЪСНО ДО КРАЯ НА 1990 Г.
- ДА СЕ СПРЕ "ВРЕМЕННОТО" НАСТАНЯВАНЕ НА НЕСТУДЕНТИ /МЛАДИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ В ОБЩЕЖИТИЯТА И ОБЕКТИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ И ДРУГИ/, ДОКАТО НЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ /ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЛЕГЛОВА БАЗА/ СТУДЕНТИ В ОБЩЕЖИТИЯТА. СНС ДА ОСИГУРИ ПРИОРИТЕТНО В МАКСИМАЛНО КРАТЪК СРОК - ДО 1 ГОДИНА - ЖИЛИЩА ЗА МЛАДИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТНИЦИ, ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ОСВОБОДЯТ МЕСТАТА, КОИТО ТЕ ЗАЕМАТ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ.
- ПЕРСОНАЛНИТЕ СТАИ В ОБЩЕЖИТИЯТА, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ОТ СО "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ" ДА БЪДАТ СВЕДЕНИ ДО МИНИМУМ.

СДД ЗАЯВЯВА, ЧЕ ТАКА ИЗБРОЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ИЗЧЕРПВАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНО-БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТУДЕНТИТЕ. ТОВА СА НАЛЕЖАЩИ, НЕОТЛОЖНИ МВРКИ, ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ТРЯБВА ПЕРСОНАЛНО ДА БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КАТО БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

СДД СЧИТА, ЧЕ НЯМА ПО-НАЛЕЖАЩ ПРОБЛЕМ ОТ ТОЗИ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. ВСЯКО ОТЛАГАНЕ НА РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ИЛИ ПЪК ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ОТГОВОРНОСТИ ОТ ЕДНО НА ДРУГО ВЕДОМСТВО ЩЕ НИ ИЗПРАВИ ПРЕД НОВА СТУДЕНТСКА СТАЧКА. ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СТИГА ВИНАГИ ДО ТАКИВА КРАЙНИ СРЕДСТВА, ЗА ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ? НА ВСИЧКИ Е ЯСНО, ЧЕ ОТМИНА ВРЕМЕТО НА ОБЩИТЕ ФРАЗИ И МЪГЛЯВИТЕ ОБЕЩАНИЯ. ДНЕС СТУДЕНТИТЕ СА ТВЪРДО РЕШЕНИ ДА ОТСТОЯВАТ СВОИТЕ ПРАВА ДОКРАЙ. СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТУДЕНТИТЕ НЯМАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЯТ, ТЕ СА ОБШИ ЗА ВСИЧКИ. СЪЩЕВРЕМЕННО СДД СЕ ОПАСЯВА, ЧЕ ЕДНА СТУДЕНТСКА СТАЧКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО ДА СЕ ОПИТАТ ДА РЕШАТ ЧРЕЗ НЕЯ СВОИ ПРОБЛЕМИ.

ВМЕСТО ДА СЕ ВАЙКАМЕ ЗА "ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ" ОТ НАШАТА СТРАНА, ТРЯБВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗЛЕЗЕ С КАТЕГОРИЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПОЛИТИКАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ И В ЧАСТНОСТ - ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТУДЕНТСТВОТО. ЕДИНСТВЕНО КОНКРЕТНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖТА МОЖЕ ДА СПРЕ ПОТОКА ОТ ЗАМИНАВАЩИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДД: АЛ. МАЛКОЧЕВ

СОФИЯ, 21 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НОМЕР 17 НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ОТНОСНО ФОРМИРАНЕТО НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ /ХСС/.


НАРОДНИЯТ БЛОК-ЦЕНТЪР ФОРМИРА ТРЕТАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В БЪЛГАРИЯ - ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП, ПРИЕМНИК И ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗАЕДНО СЪС СВОЯ ОТ ШЕСТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЪЮЗНИК БЗНС "ВРАБЧА-1", ВЪЗСТАНОВИ НА 28 МАЙ 1990 ГОД. НАРОДНИЯ БЛОК, КОЙТО НА ДВА ПЪТИ БЕ СВАЛЯН ОТ ВЛАСТ С ПРЕВРАТ:
ПРЕЗ 1934 Г. НА 19 МАЙ И ПРЕЗ 1944 Г. НА 9 СЕПТЕМВРИ.

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП, КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМИРАЛА И ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗШИРЕНИЕ НА НАРОДНИЯ БЛОК - КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/ НА 21 ЮНИ 1990 Г. ПРОДЪЛЖИ УСИЛИЯТА СИ ПРИ ПЪЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ ОТ СТРАНА НА СДС И БСП /БКП/ ДА РЕАЛИЗИРА СЪВМЕСТНО С БЗНС "ВРАБЧА 1"
ОСНОВНАТА СИ ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ: ДА ОБЕДИНИ РЕАЛНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ КАТО ТРЕТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, СЪСТОЯЩА СЕ САМО ОТ ПАРТИИ, В КОИТО ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ НЯМАТ ПРОНИКВАНЕ ИЛИ НE СА ПРИКРИТО ЗВЕНО ОТ ВЕРИГАТА НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА "ДОМИНО" НА БКП И МВР, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА КОНТРОЛИРАТ И НАПРАВЛЯВАТ ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС ПО ПОСОКА НА ПРИКРИТА ФОРМА НА ДИКТАТУРА - НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА.

ЕТО ЗАЩО С ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ НА ПАРТИИТЕ ОТ НАРОДЕН БЛОК-ЦЕНТЪР /НБ-Ц/ И ОТ КОС БЕ СЪЗДАДЕН ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ /ХСС/, ОБЕДИНЯВАЩ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ТРИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНФИГУРАЦИИ - НБ-Ц, КОС И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ХСК/, В ЧИЙТО СЪСТАВ ЗАСЕГА ЧЛЕНУВАТ 10 ПАРТИИ, КОИТО С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ РЕШИТЕЛНО НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА "ДОМИНО".

ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯТ СЪЮЗ /ХСС/ Е РЕАЛНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР И РЕАЛНАТА ТРЕТА ОБЩЕСТВЕНА СИЛА В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ЧРЕЗ ПАРТИИТЕ ОТ НАРОДНИЯ БЛОК-ЦЕНТЪР, ПРЕДСТАВЯ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА Г-Н МУРАВИЕВ /ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ/, КОЕТО С ВОЕННА СИЛА, С ПОЛИТИЧЕСКИ ШАНТАЖ И С "БРАТСКАТА ПОМОЩ" НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ БЕ СВАЛЕНО С ПРЕВРАТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ОТ БКП И ОФ-ПАРТИИТЕ: Н.С."ЗВЕНО", БЗНС "ПЛАДНЕ", БРСДП /О/ И РАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ.

УЗУРПИРАНАТА ПО ТОЗИ НАЧИН ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ НА БКП И ОФ-ПАРТИИ И ПОСЛЕДВАЛИТЕ ТРАГИЧНИ ПО СВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ЯВЕН ГЕНОЦИД НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВНОСТ НИ НАЛАГАТ РЯЗКО ДА СЕ РАЗГРАНИЧИМ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА, КОИТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕ ФАКТО ДА МАНИПУЛИРАТ НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ И ДА ВОДЯТ НАРОДА НИ ПО ПЪТЯ НА НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА.

ПОРАДИ ТЕЗИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ ПРИЧИНИ, ПАРТИИТЕ, ВЪЗСТАНОВИЛИ НАРОДНИЯ БЛОК ОТ 1931 Г. И ОТ 1944 Г. И ОРГАНИЗИРАЛИ ПОЛИТИЧЕСКОТО МУ РАЗШИРЕНИЕ КАТО КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ - КОС, ПРИСТЪПИХА КЪМ ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЗДРАВИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ В ЕДИН ОБЩ ДЕМОКРАТИЧЕН ПО СВОЯ ХАРАКТЕР ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ - ХСС.

ЧРЕЗ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ - ХСС, НИЕ, НЕКОРУМПИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ПАРТИИ ОТ НБ-Ц И КОС, ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИКАНИ, ОПИТВАЩИ СЕ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ДА ОТСТРАНЯТ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ РЕАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ. ТАЗИ ОПОЗИЦИЯ, КОЯТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БЛИЗО ПЕТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ РЕШИТЕЛНО ОТСТОЯВАШЕ С ЦЕНАТА НА ЖИВОТ, СЕМЕЙСТВО, ПРОФЕСИЯ, ИМОТ И ДУШЕВНО СПОКОЙСТВИЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ СРЕЩУ ФЕОДАЛНИТЕ МЕРЗОСТИ НА ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЛАСТ.

БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ БЛАГОРОДНИТЕ НИ УСИЛИЯ, КОИТО ПОЛАГАХМЕ И ПОЛАГАМЕ В ИМЕТО НА НАРОДА, ЗЕМЯТА И ДУХА БЪЛГАРСКИ ...

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:
ПЕТЪР ГОГОВ, ТРИФОН СИЛЯНОВСКИ, БОГДАН ЙОЦОВ, ЗДРАВКА МАРИНОВА, ГЕОРГИ КАЦАРСКИ, ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИВР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛИ НОМЕРА 1 И 2 ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ И ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/.


ПРОТОКОЛ НОМЕР 1

ОТ 25 АВГУСТ ДО 17 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. БЯХА ПРОВЕДЕНИ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ.

ОБЩИЯТ СТРЕМЕЖ БЕ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ НА ШИРОКА ОСНОВА.

БЕ УТОЧНЕНО ТАЗИ КОАЛИЦИЯ ДА БЪДЕ НАРЕЧЕНА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛВН СЪЮЗ - ХСС - СЪС СТАТУТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ГО ПОДПИШАТ.

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ:
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ"
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
ОТЕЧВСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА
XРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ БЗНС "ВРАБЧА 1"
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА ТРУДА
ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

Х   Х   Х

ПРОТОКОЛ НОМЕР 2

ДНЕС, 18 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ В ПЪЛЕН СЪСТАВ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

1. ВЪЗЛАГА НА Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС.

2.ВЪЗЛАГА НА Г-Н ИВАН ЛАЗАРОВ И НА Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИТЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРВДСЕДАТЕЛИ НА ХСС.

ПОДПИСАЛИ:
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ"
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ БЗНС "ВРАБЧА 1"
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА ТРУДА
ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАТУТА НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/, ПРИЕТ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ЧЛ.1 СТАТУТЪТ НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ ОБЕДИНЯВА ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНФИГУРАЦИИ: НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ - КОС /ПОЛИТИЧЕСКО РАЗШИРЕНИЕ НА НБ-Ц/ И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ХСК/, КАТО ВСЯКА ОТ ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ТЯХ ПАРТИИ ЗАПАЗВА СОБСТВЕНАТА СИ АВТОНОМИЯ.

ЧЛ.2 ХСС С ЛЕГАЛНИ СРВДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧВН ПЪТ АКТИВНО СЕ БОРИ, ПРОВЕЖДА И ОТСТОЯВА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕИ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДУХОВНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

ЧЛ.З ХСС ЩЕ ПРИЕМА ЗА СВОИ ЧЛЕНОВЕ ЧРЕЗ КОС И ХСК ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, В ЧИЙТО РЪКОВОДСТВА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ НЯМАТ ВЛИЯНИЕ.

ЧЛ.4 ЗА ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХСС ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРЕДЛАГА И УТВЪРЖДАВА С ПРОТОКОЛ СЛЕДНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

- ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ХСС;
- ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХСС;
- КООРДИНАЦИОННА КОМИСИЯ НА ХСС.

ЧЛ.5 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ХСС СА ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/18 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

ЧЛ.6 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ХСС ОРГАНИЗИРА И ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МЕЖДУ ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ И ИНФОРМИРА ЗА ДЕЙСТВИЯТА И АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ, ВЗЕТИ ПРИ ОСОБЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ГИ ПРИЕМА ИЛИ ГИ САНКЦИОНИРА.

ЧЛ.7 ИНФОРМАЦИОНHATА ДЕЙНОСТ - ВЕСТНИЦИ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ -СЪГЛАСУВАТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ХСС.

ЧЛ.8 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПОСОЧЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, ЧЛЕНУВАЩИ В ЕДНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНФИГУРАЦИИ НА ХСС ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ QT ТЯХ ЛИЦА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИМА ДУШИ С ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС.

ЧЛ.9 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪБИРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ НА ДВА МЕСЕЦА С ПРИСЪСТВИЕ НА ВСИЧКИТЕ МУ ОРГАНИ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА НЯКОИ ОТ ПАРТИИТЕ.

ЧЛ.10 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС ВЗЕМА РЕШЕНИЯ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3, КАТО ПАРТИИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИЛИ ДВИЖЕНИЯТА, ИЗЯВИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ, НЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА УЧАСТВУВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС.

ЧЛ.11 РЕШЕНИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В КОАЛИЦИЯ СЕ СЪОБЩАВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС, КОЕТО РЕШАВА И ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДАНЕТО НА ОТДВЛНИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ, ВЛИЗАЩИ В СЪСТАВА НА ХСС, НО СЛЕД АРГУМЕНТИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕДНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНФИГУРАЦИИ.

ЧЛ.12 КООРДИНАЦИОННАТА КОМИСИЯ НА ХСС СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХСС СЛЕД ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА МУ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС.

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ ЗА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ - ХСС:
ОТ НАРОДЕН БЛОК-ЦЕНТЪР И ПОЛИТИЧЕСКОТО МУ РАЗШИРЕНИЕ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТВ СИЛИ - КОС:
БЗНС "ВРАБЧА 1” - СТРАХИЛ ГИЧЕВ
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ - ПЕТЪР ГОГОВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/ - ДИМИТЪР БРАНКОВ
ПАРТИЯ НА ТРУДА - ИВ.ВЕЛКОВ ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ - ОТЕЦ Т.ПЕТРОВ

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БС "EВРОПEЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ" - ДИМИТЪР ПОПОВ
ОТ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ /XCK/:
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" - ИВ.ЛАЗАРОВ
ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА - Г.ПАВЛОВ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - ИВ.ГЕОРГИЕВ
ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ - К.АДЖАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.


НА 28 АВГУСТ ИЗТЕЧЕ МАНДАТЪТ НА ДОСЕГАШНИТЕ МЕСТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ Е КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРАВОМОЩИЯТА ИМ.

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА ИМ НА ТЯХНО МЯСТО ДА БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ТРИЧЛЕНКИ, СЪСТАВЕНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В РАЙОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ, А СЪЩО И БЕЗПАРТИЙНИ.

2. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ С ОГЛЕД ПОДГОТОВКАТА ИМ, СЪСТАВЯНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОМИСИИТЕ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ И ПР., СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО СЛЕД ЕДИН СРОК, НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, Т.Е. В КРАЯ НА 1990 ГОДИНА.

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ДОСЕГАШНИТЕ МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА ДА СТАНЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ КОМИТЕТИ, РЕСПЕКТИВНО КМЕТСТВАТА ДА ИЗГОТВЯТ ПОДРОБЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ, ПО-СПЕЦИАЛНО ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННАТА ИМ ДЕЙНОСТ И ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНОСТТА СЛЕД 1 ЯНУАРИ 1990 ГООДИНА.

ОТЧЕТЪТ ДА БЪДЕ НАПРАВЕН ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ.

ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ТРИЧЛЕНКАТА ДЕЙСТВУВА КАТО ЗАКОННА МЕСТНА УПРАВА.

4. ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА.

5. ВСЯКО СЕЛИЩЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ ДА ИЗБИРА МЕСТНАТА СИ УПРАВА.

СОФИЯ, АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

УТОЧНЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМВРИ - В БРОЙ 173 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. НА ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" Е ПУБЛИКУВАНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ВЛИЗАЩИ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/ - БЗНС "ВРАБЧА 1", НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ, БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ПАРТИЯТА НА ТРУДА И ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, И НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ. ТОЗИ ДОКУМЕНТ БЕШЕ ОФИЦИАЛНО ПРЕДОСТАВЕН И ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОС.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПОЛУЧИ ОСТЪР ПРОТЕСТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Г-Н КОНСТАНТИН АДЖАРОВ. В НЕГО СЕ ВЪЗРАЗЯВА КАКТО СРЕЩУ СПОМЕНАВАНЕТО НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА, КОЯТО НЕ УЧАСТВА В КОС, ТАКА И СРЕЩУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪПРОСНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ СПОРЕД СТАТУТА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПУБЛИКАЦИИТЕ В БЮЛЕТИНА НОСЯТ ТЕХНИТЕ АВТОРИ ИЛИ ОНЕЗИ, КОИТО СА ПОИСКАЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО ИМ, РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ПРЕССЛУЖБАТА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА. ОКАЗА СЕ, ЧЕ ИМЕТО НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ФИГУРИРА В ОРИГИНАЛА, НО АВТОРИТЕ СА ДОПУСНАЛИ ДОСАДНА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА, ВПИСВАЙКИ Я ВМЕСТО ХРИСТИЯН-РАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ, КОЯТО Е ЧЛЕН НА КОС. С ТОВА СЛУЧАЯТ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТА ЗА ПРИКЛЮЧЕН, ЗАЩОТО Е ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО, ЧЕ ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ НЯМА НИЩО ОБЩО С ПУБЛИКУВАНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/