27 март 1990

СОФИЯ, 27 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 61 /79/


     СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

                 Д.  ЕКОЛОГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ РАЗГЛЕЖДА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ КАТО ОСНОВНИ И СЪЩНОСТНИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ.
     ОБЯВЯВА СЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ ИЛИ НЕЗАБАВНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ НА ВСИЧКИ ВРЕДНИ ЗА ЖИВОТА В ПРИРОДАТА ПРОИЗВОДСТВА.
     ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ДА СТАВА САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА НЕЗАВИСИМА И ПУБЛИЧНА ЕКОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ ЩЕТИ ЗА ПРИРОДАТА И НАСЕЛЕНИЕТО.
     ЦЯЛОСТНАТА ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ ДА БЪДЕ В РЪЦЕТЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

                Е. ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КАТО ПАРТИЯ НА МИРА, ЖЕЛАЕ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗГРАЖДА АКТИВНИ ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ, ДА РАЗВИВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ В СВЕТА НА РАВНОПРАВНА И ВЗАИМНОИЗГОДНА ОСНОВА. РДП Е ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ПРИ ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ.

               УСТРОЙСТВО НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ФОРМИРА ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОЖИТЕЛСТВО, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10 ЧЛЕНА, КООРДИНИРАНИ ОТ ИЗБРАНИ ОТ ТЯХ БЮРА. НЕ СЕ ДОПУСКА ФОРМИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ ПО МЕСТОРАБОТА. ВСЕКИ 250 ЧЛЕНА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИМАТ ПРАВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВИСШИЯ СЪВЕТ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ИЗБИРА ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ ОТ РЕДОВЕН КОНГРЕС С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО. СРЕДСТВАТА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДАРЕНИЯ. ОСНОВНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИК "ГРАЖДАНИН" И СПИСАНИЕ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД". ПРАЗНИК НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е 24 МАЙ - ПРАЗНИКЪТ НА СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА.

                 УТРЕШНИЯТ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ

     ВЕДНЪЖ ПРИОБЩЕНА КЪМ СВОБОДНИТЕ НАЦИИ, ВКУСИЛИ ПЛОДОВЕТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НАШАТА СТРАНА НЯМА ДА СЕ ОКАЖЕ СВОБОДНА ОТ ПРОБЛЕМИ. ИЗВЪН ЕЖЕДНЕВНИТЕ, ДОРИ МЕРКАНТИЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛИЧНОСТТА, ЗАМЕНИЛИ ТЕЗИ ОТ ПРЕДИНДУСТРИАЛНИЯ ПЕРИОД, БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ИЗПРАВЕНА ПРЕД ОБЩИТЕ ЗА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО ВЪПРОСИ ЗА НЕГОВОТО ОЦЕЛЯВАНЕ. ТОВА  Е ПРОБЛЕМ НЕ САМО В ДЕМОГРАФСКО, НО И В ЕКОЛОГИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ. ЗА ПРИМЕРНО ДВАТА МИЛИОНА ГОДИНИ ОТ ЗАРАЖДАНЕТО СИ ВИДЪТ HOMO SAPIENS УСПЯ НЕ САМО ДА УВЕЛИЧИ СВОЯТА ЧИСЛЕНОСТ ДО РАЗМЕРИ, ПОТИСКАЩИ ОСТАНАЛИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА, НО И ДА СЕ ОКАЖЕ СПОСОБЕН АГРЕСИВНО ДА РАЗШИРЯВА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЕТАТА ЕКОЛОГИЧНА НИША. НАЛИЧНИТЕ И ПОДДАВАЩИ СЕ НА ПОДОБНА АГРЕСИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ОБАЧЕ ДАЛЕЧ НЕ СА БЕЗКРАЙНИ. ОТ ТОВА ЕСТЕСТВЕНО СЛЕДВА ИЗВОДЪТ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО СЪЩО ТАКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ИЗВЪН РЕСУРСИТЕ НА ЗЕМЯТА КАТО ЦЯЛО. РАЗРАБОТВАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИ УЧЕНИ ФУТУРИСТИЧНИ МОДЕЛИ НЕ САМО ПРЕДВИЖДАТ СПИРАНЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕМОГРАФСКИ ВЗРИВ ОКОЛО 2020 Г., НО И СЛЕДВАЩО НАМАЛЯВАНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, КАКЪВТО ПРОЦЕС СЕ НАБЛЮДАВА В РЕДИЦА РАЗВИТИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, А В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ И У НАС, МАКАР ПО КОРЕННО РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ. НЯКОИ ОТ ТЕЗИ МОДЕЛИ ДОСТИГАТ ДО ДЪЛБОКО ПЕСИМИСТИЧНИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ РОД ОКОЛО 2150 Г. ЕСТЕСТВЕНО, ТОЗИ РЕЗУЛТАТ ПРОИЗЛИЗА ОТ ДНЕШНИЯ ХАРАКТЕР НА ОБЩЕСТВЕНОТО  РАЗВИТИЕ. ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО НАМЕРИ СИЛИ ДА ПРОМЕНИ ХАРАКТЕРА И НАСОКИТЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ, В ЧАСТНОСТ ДА ПРЕКРАТИ ЕКОЛОГИЧЕСКАТА ДЕГРАДАЦИЯ НА ПЛАНЕТАТА, СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ МРАЧНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ПРЕДСКАЗАНИЯ ДА ОСТАНАТ САМО КОШМАРЕН СЪН.
      БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА С ТВЪРДЕ СКРОМНИ ПРИРОДНИ, В ЧАСТНОСТ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ. ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОПЛОЕНЕРГИЙНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ СА НА БАЗАТА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКА КАЛОРИЧНОСТ, КАКВОТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В НИТО ЕДНА ДРУГА СТРАНА В СВЕТА. ДРУГА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ИЗТОЧНИЦИ СА НА БАЗАТА НА ВЪГЛИЩА ОТ ВНОС ИЛИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА, КОИТО В КРАЙНА СМЕТКА СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВНАСЯНИ. ХИДРОЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ СА НЕДОСТАТЪЧНИ ДОРИ ДА ПОКРИВАТ ВЪРХОВИТЕ НАТОВАРВАНИЯ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА. НЕ Е РАЗУМНО ДА СЕ ПРЕДВИЖДА В ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА ПОЛЗВАНЕ НА ВСЕ ПО-НИСКО КАЛОРИЧНИ ТВЪРДИ ГОРИВА ИЛИ ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВНОСА НА ГОРИВО, КОИТО ДА ПОКРИВАТ ЕНЕРГИЙНИЯ ГЛАД НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БИТА НА БЪЛГАРИНА Е ОТ СРАВНИТЕЛНО НИСКИТЕ В ЕВРОПА И СВЕТА. НАЛАГА СЕ ИЗВОДЪТ, ЧЕ ОСНОВНИЯТ ИЗТОЧНИК НА НАПРЕЖЕНИЯ В ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ СА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ЗА ЧИЯТО ЕФЕКТИВНОСТ Е ТРУДНО ДА БЪДАТ ПОЛЗВАНИ СУПЕРЛАТИВИ. НАЛАГА СЕ И ВЪПРОСЪТ - АКО ЩЕ РАЗВИВАМЕ ИКОНОМИКА, КАКВА ДА БЪДЕ ТЯ ОТ ЧИСТО ТЕХНОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА: СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ ПРИДЪРЖАМЕ СЛЯПО КЪМ ЗАВЕЩАНИ НИ ОТ МИНАЛИ ВРЕМЕНА ПОЛУФЕОДАЛНИ СХВАЩАНИЯ ЗА СТОПАНСКА НЕЗАВИСИМОСТ, ИЛИ ТРЯБВА ДА СЪСРЕДОТОЧИМ УСИЛИЯТА СИ ВЪРХУ СПЕЦИФИЧНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ПЕРСПЕКТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА? В УСЛОВИЯТА НА РАЗВИТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО Е НЕСЪСТОЯТЕЛНО ВСЯКО СХВАЩАНЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ДАДЕНА НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА ОТ СВЕТОВНАТА. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ ОКАЖЕ НЕНУЖНО СЪСРЕДОТОЧАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ИЗВЕСТНИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА В ПРОСТРАНСТВОТО НА МАЛКА БЪЛГАРИЯ. В ПОДОБНИ УСЛОВИЯ БИ БИЛО ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЛЕСНО РАЗВИТИЕТО НА НАЙ-СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗБРАНИТЕ ОТРАСЛИ. ТОВА ОЗНАЧАВА НЕ САМО ВИСОКА СТЕПЕН НА ЕКОЛОГИЧНОСТ, НО И НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. ЕДВА ПРИ ТЕЗИ ДАДЕНОСТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЪРСЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОСА - СЛЕДВА ЛИ ДА СЕ РАЗВИВА ПОТЕНЦИАЛНО ТВЪРДЕ ОПАСНАТА ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ Е ТВЪРДЕ ТРУДНО ДА БЪДЕ НАМЕРЕН ОКОНЧАТЕЛЕН ОТГОВОР НА ПОДОБЕН ВЪПРОС, КАКТО ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ОТ БЪРЗО ДРАСТИЧНО ИЗОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ ЕНЕРГОЕМКИ ПРОИЗВОДСТВА,ТАКА И ПОРАДИ ОТСЪСТВИЕТО НА НАДЕЖДНИ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. НЕ Е ЯСЕН И ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗА ЦЕНАТА НА ЕВЕНТУАЛНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ЕНЕРГОЕМКИТЕ ПРОИЗВОДСТВА. ПРАВИЛЕН, ПОНЕ НА ПЪРВО ВРЕМЕ, ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ПЪТЯТ НА РАЗУМЕН КОМПРОМИС МЕЖДУ ОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ОПАСНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ПОСТЕПЕННО НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕМКОСТТА НА ИКОНОМИКАТА И  БИТА, ЗА СМЕТКА НА НЕПРЕКЪСНАТО ТЕХНОЛОГИЧНО УСЪВЪРШЕСТВАНЕ. ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ ЩЕ БЪДЕ ОЧЕВИДНО НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ КОМПЕТЕНТЕН И ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
     ПОДДЪРЖАНЕТО НА СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДАДЕНА СТРАНА Е ВЪЗМОЖНО ЕДИНСТВЕНО ПРИ ПОЛАГАНЕ НА СЕРИОЗНИ ГРИЖИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, В ПОВЕЧЕТО СТРАНИ, КАТО БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ПРИ ПЪРВИ ПРИЗНАЦИ НА КРИЗА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ СЧИТАТ ЗА ПРЪВ РЕЗЕРВ ЗА НЕДОСТИГАЩИТЕ СРЕДСТВА В БЮДЖЕТА. АКО ТАЗИ ВРЕДНА ПРЕДИ ВСИЧКО ЗА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ПРИВИЧКА БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНА, БИ ИМАЛО ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКРЕТНИ СТРАНИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. РДП РАЗГЛЕЖДА ТЕЗИ ДВЕ ОБЛАСТИ КАТО НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ,
ПРИ КОЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧАСТИЕТО НА НАЙ-ИЗТЪКНАТИ УЧЕНИ В ПРОЦЕСА НА ПРЕПОДАВАНЕ, КАКТО И НА СТУДЕНТИ И НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ В ИЗВЪРШВАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. В ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ СТРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕДНИЯ ФРОНТ НА НАУКАТА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ПРАВИЛО ОТ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ИЛИ ОТ АСПИРАНТИ, ЕСТЕСТВЕНО ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА НАЙ-ИЗТЪКНАТИ УЧЕНИ. ЕДНОВРЕМЕННО СЕ ОСИГУРЯВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ КАКТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ С НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО, ТАКА И ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ОПРЕСНЯВАНЕ НА НАУЧНИТЕ КАДРИ. НЕ СЪЩЕСТВУВА НИКАКВА ФЕОДАЛНА ЗАКРЕПОСТЕНОСТ НА ЩАТНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕСТА, А НЕПРЕКЪСНАТА КОНКУРЕНЦИЯ ЗА МЯСТО ИМЕННО НА ПРЕДНИЯ ФРОНТ. В ПОДОБНА ОБСТАНОВКА Е НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОДМЕНЯНЕ НА ПО-МАЛКО СПОСОБНИТЕ С ПО-СПОСОБНИ, ЕДНО ЯВЛЕНИЕ, КОЕТО СЪЗДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНА МОТИВАЦИЯ ЗА МАКСИМАЛНА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА, НЕОТМЕННО УСЛОВИЕ ЗА ВСЕКИ ПРОГРЕС.

СОФИЯ,  МАРТ 1990 Г.
                                     /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                        X  X  X

     СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СОФИЙСКИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН  ДО СЕКРЕТАРИАТА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

     НА ПОРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА НЕОСНОВАТЕЛНО ОТНОВО НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/. ОТСЪСТВИЕТО ИМ Е ПОРЕДЕН АКТ НА ДИСКРИМИНАЦИОННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕДНА РЕАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СИЛА ОТ НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ, ИМАЩА ЗА ЦЕЛ ПОСТИГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ.
     ЛОГИЧНО СЛЕДВА ДА ЗАЕМЕМ ПОЛАГАЩОТО НИ СЕ МЯСТО НА ТОЗИ ВАЖЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ ПАРАЛЕЛНО С ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ НА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ДВИЖЕНИЕТО "РОДОЛЮБИЕ" И ДР.
     ОТНОВО СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА РАЗМИНАВАНЕТО МЕЖДУ ДУМИ И ДЕЛА, ФАКТ, КОЙТО НИ УБЕЖДАВА, ЧЕ У НАС ВСЕ ОЩЕ ПОНЯТИЕТО ДЕМОКРАЦИЯ И ЛОЯЛНОСТ НЯМАТ РЕАЛНО ПОКРИТИЕ.
     УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ СЕКРЕТАРИАТЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА СРОЧНО ЩЕ ПРЕРАЗГЛЕДА ВЪПРОСА И ОЩЕ НА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЩЕ ЗАЕМАТ СВОЕТО ЗАКОННО МЯСТО НА НЕЯ.

СОФИЯ, 21.3.1990 Г.                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


     СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА НА ВИСШИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН".

     СВОБОДНИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В КИНОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА И  ВИДЕОТО "ЕКРАН" СМЯТА ЗА СВОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕТО ВИ ВЪРХУ ИНЦИДЕНТА С ОПЕРАТОРА ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НИКОЛАЙ ЙОТОВ. НАШЕТО ДОБРО ЖЕЛАНИЕ НИ КАРА ДА МИСЛИМ, ЧЕ СТАВА ДУМА ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗА СЛУЧАЕН ИНЦИДЕНТ, ЗА КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ.
     НА ПРЪВ ПОГЛЕД ФАКТЪТ, ЧЕ ЕДИН ГРАЖДАНИН ИЗХВЪРЛЯ ОТ ВЛАКА КАМЕРА  И ЗАСНЕТ ФИЛМОВ МАТЕРИАЛ, МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДА ЧАСТЕН. НО СПОРЕД НАС ТОЙ Е СИМПТОМАТИЧЕН, ЗАЩОТО Е СВЪРЗАН СЪС ЗАЯВЕНИЯ И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ  НА НАЦИОНАЛНАТА "КРЪГЛА МАСА" СТРЕМЕЖ КЪМ ТОЧНА И ПРАВДИВА ИНФОРМАЦИЯ.
    НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ В МОМЕНТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА И ДА СЕ ЗАЛАГА ЕДИНСТВЕНО НА ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОРА, ПОРАДИ ЛИПСА НА НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. ДО ПРИЕМАНЕТО НА СЪОТВЕТЕН ЗАКОН, ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ ЯСНИ И ТРАЙНИ ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИТЕ.
     В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЗА ОБЕКТИВНОСТ ЩЕ БЪДЕ - НАЙ-МАЛКОТО - ТРУДНО ДА СЕ ГОВОРИ.

СОФИЯ,  25.3.1990 Г.

                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
                           

                                Х   Х   Х

     СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА", АДРЕСИРАНО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО НАЦИОНАЛНАТА  КРЪГЛА МАСА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
 
                       УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
     НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА", ЧИИТО ПРАВОМОЩИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ С РЕШЕНИЕТО НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ОТ 7.3.1990 Г. /№1 ПО Ф.Д. № 627/90 Г./, А ИМЕННО "ДА БЪДАТ СПАЗВАНИ НАЦИОНАЛНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА НАРОДА НИ И НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ У НАС И НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА", ИЗРАЗЯВА СЕРИОЗНО БЕЗПОКОЙСТВО ОТ ЛИПСАТА НА ЯСНИ И КАТЕГОРИЧНИ НОРМАТИВНИ УРЕДБИ, КОИТО ДА ПОЗВОЛЯВАТ СВОБОДНОТО ЗАВРЪЩАНЕ В НАШАТА СТРАНА НА БЪЛГАРИ, ЧИЕТО ВРЕМЕННО ИЛИ ТРАЙНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Е В ЧУЖБИНА. НИЕ  НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ДАДЕНИ ЧАС ПО-СКОРО ЮРИДИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНЦИИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЕМИГРАНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В РОДИНАТА СИ, ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ УПРАЖНЯВАНО КАКВОТО И ДА Е ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ТЯХНАТА ЛИЧНОСТ И СВОБОДНА ВОЛЯ И ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА ИМ /ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ УСТАНОВЯТ ТРАЙНО В БЪЛГАРИЯ/.  ЕДВА ЛИ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИПОМНЯМЕ ЧЛ.13 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - ПАРАГРАФ 2 "ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО ДА НАПУСНЕ ВСЯКА СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СВОЯТА, И ДА СЕ ВРЪЩА В СТРАНАТА СИ" И ПАРАГРАФ 4 ОТ ЧЛ.12 НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА "НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОИЗВОЛНО ЛИШЕН ОТ ПРАВОТО ДА ВЛЕЗЕ В СОБСТВЕНАТА СИ СТРАНА", ПОДПИСАНИ И ОТ БЪЛГАРИЯ, КОИТО Я ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПРИВЕДЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЯХ.
    В ТОЗИ СМИСЪЛ НПС "ЗАЩИТА" НАСТОЯВА В КРАТЪК СРОК ДА БЪДАТ РЕШЕНИ ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПРЕЧКИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕР, КОИТО ЗАСТАВАТ СРЕЩУ ВОЛЯТА НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА ДА ЖИВЕЯТ В СВОЕТО ОТЧЕСТВО. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ИЗРАЗЯВАМЕ РЕШИТЕЛНОТО СИ НЕСЪГЛАСИЕ С ПРОТАКАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСНАТ БЪЛГАРИЯ В  ДЕСЕТИЛЕТИЯТА НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ. ЗНАЕ  СЕ, ЧЕ ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ ЕМИГРАЦИЯ ВКЛЮЧВАШЕ ДЕЙЦИ НА ИЗКУСТВОТО, КУЛТУРАТА, ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. И ТЯ ВЗЕ ДЕЙНО УЧАСТИЕ В БОРБАТА СРЕЩУ ДИКТАТОРСКИЯ РЕЖИМ У НАС, ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕТО МУ ПРЕД СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ЗА СОЛИДАРИЗИРАНЕТО Й С БОРБАТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В РОДИНАТА НИ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЯТА И РЕПРЕСИИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ АПАРАТ. НО ДАЛЕЧ НЕ ЕДИНСТВЕНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА ТЕЗИ ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ В РЕШИТЕЛНИЯ МОМЕНТ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НИ КАТО СВОБОДНА, СУВЕРЕННА И ДЕМОКРАТИЧНА НАЦИЯ НАЛАГА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ТЯХНОТО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО, А ЕСТЕСТВЕНОТО ЧОВЕШКО ПРАВО НА ВСЕКИ  НА ГРАЖДАНСТВО И "НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОИЗВОЛНО ЛИШЕН ОТ СВОЕТО ГРАЖДАНСТВО, НИТО ДА МУ БЪДЕ ОТКАЗАНО ПРАВОТО ДА СМЕНИ ГРАЖДАНСТВОТО СИ" /ЧЛ.15, ПАРАГРАФ 2 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА/.
    КАТО СЕ НАДЯВА, ЧЕ ДНЕШНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ В НРБ ЩЕ ПРОЯВЯТ ДОСТАТЪЧНО ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЕЛОСТ И МЪДРОСТ И ЩЕ РЕШАТ СПРАВЕДЛИВО ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС НЕОТЛОЖНИ ВЪПРОСИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕЗА НОВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" ЗАЯВЯВА СВОЯТА РЕШИТЕЛНОСТ ДА ИЗПОЛЗУВА ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНИТЕ НА НАШАТА СТРАНА СРЕДСТВА И ПОДПИСАНИТЕ ОТ НЕЯ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ АКТОВЕ ЗА ПО-БЪРЗОТО УРЕЖДАНЕ НА ТОЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ.

СОФИЯ,  22.03.1990  Г.
                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                         X   X   X


     СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УТОЧНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ИЛИЯ КОЖУХАРОВ.


     ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪВМЕСТНОТО ИЗДАНИЕ НА ВЕСТНИК "ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ" И ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-ПЛОВДИВ ПРАВИ СЛЕДНОТО УТОЧНЕНИЕ:
     ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ МИНАЛАТА ГОДИНА ДВЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В ПЛОВДИВ И СОФИЯ НЕЗАВИСИМО ЕДНА ОТ ДРУГА ЗАПОЧНАХА РАБОТА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. КАКТО НЕРЯДКО СЕ СЛУЧВА В ПОДОБНИ СЛУЧАИ, В ПОДХОДИТЕ НА ТЕЗИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ИМАШЕ РАЗЛИЧИЯ. КАТО ЧАСТ ОТ ТЕЗИ РАЗЛИЧИЯ СЕ ЯВИХА И ОТДЕЛНИТЕ СЪДЕБНИ РЕГИСТРАЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ СЪОТВЕТНО ОТ ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД НА 2.2.1990 Г. И НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА.
     НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО, РЪКОВОДСТВАТА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТ СОФИЯ И ПЛОВДИВ РАБОТЯТ ВЪРХУ ФАКТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНА ЕДИННА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗРАЗ НА КОЕТО Е И ПОДГОТВЯНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ПЛОВДИВ,  26 МАРТ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                              X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В БУРГАС, АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ.


       Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В БУРГАС, РАЗТРЕВОЖЕНО ЗА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГРАД БУРГАС И ОБЛАСТТА, СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВАС С НАДЕЖДА, ЧЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ БИВШЕТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО РЪКОВОДЕНИЯТ ОТ ВАС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА СТРАНАТА ЩЕ ПРОЯВИ РАЗБИРАНЕ И ЩЕ ОКАЖЕ ПОМОЩ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БУРГАС, КОИТО ЗАСТРАШАВАТ НЕ САМО НЕГОВОТО НАСЕЛЕНИЕ, НО И ЦЯЛАТА СТРАНА.
     ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ НАДВИСНАЛАТА СМЪРТНА ОПАСНОСТ ГРАЖДАНИТЕ НА БУРГАС ПИТАТ:
     КАКВА ВОДА ДА ПИЯТ?
     КАКВИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ДА ПОЛЗУВАТ?
     МАЙКИТЕ СА ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ЛОШИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО РАСТАТ   ТЕХНИТЕ ДЕЦА. ТЕ НАСТОЯВАТ ДА СЕ ИЗНЕСЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ГОЛЯМАТА ДЕТСКА СМЪРТНОСТ, ЗА ВИСОКИЯ ПРОЦЕНТ ФИЗИЧЕСКИ И УМСТВЕНО УВРЕДЕНИ ДЕЦА В БУРГАС?
     ЖИТЕЛИТЕ НА БУРГАС ПИТАТ КАКЪВ ВЪЗДУХ ДА ДИШАТ?
     ТЕ ПИТАТ В КАКВО МОРЕ ДА СЕ КЪПЯТ?
     ТЕ СА ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ РАДИАЦИОННАТА ОБСТАНОВКА В ГРАДА.
     ДЕЙСТВЛЯТА НА ДОСЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПОКАЗАХА ПЪЛНА НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ НЕОТЛОЖНИ ЗА ГРАДА И СТРАНАТА, ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ. ОСОБЕНО СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ФАКТА, ЧЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА НИТО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БУРГАС НЕ Е ВКЛЮЧЕН В КОЛЕКТИВА, НАТОВАРЕН ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОЕКТ. ДОРИ И ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТО-ПРОГРАМАТА В ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НЕ СА ПОКАНЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БУРГАС.
     ТОВА НИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА СМЯТАМЕ, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЪЩЕСТВУВА ПОРОЧНАТА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА И ПОДХОД ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ВАЖНИ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ ЗА СТРАНАТА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, БУРГАС, КАТО НАЙ-ЗАСТРАШЕН, НЕ Е ВКЛЮЧЕН В СПИСЪКА НА ГРАДОВЕТЕ В СТРАНАТА С ВЛОШЕНА ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА. ЗА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО КЪМ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАДА ГОВОРЯТ И ПОСОЧЕНИТЕ В ПРОЕКТО-ПРОГРАМАТА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БУРГАС, КОИТО С НИЩО НЯМА ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ВЪЗДУХА, ВОДАТА И МОРЕТО. ВКЛЮЧЕНИ СА ВЪПРОСИ, КОИТО ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ.
     ОТЧИТАЙКИ СЕРИОЗНОСТТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ГРАДА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ БЕ ИЗПРАТЕНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОБЛНС, ОБНС, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА И ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ. ОТ СВОЯ СТРАНА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В БУРГАС ДЕПОЗИРА ПЕТИЦИЯ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПОДКРЕПЕНА С 10 ХИЛЯДИ ПОДПИСА ЗА ДАВАНЕ НА БУРГАС НА СТАТУТ ЗА "ЕКОЛОГИЧНО ЗАСТРАШЕН ГРАД" С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПРАВА.
     КАТО ОТХВЪРЛЯМЕ ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА ЗА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В HP БЪЛГАРИЯ В ЧАСТТА Й ЗА БУРГАС, НАСТОЯВАМЕ:

     1. ЦЯЛОСТНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА С УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БУРГАС И  НС "ЕКОГЛАСНОСТ".
     2. ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ПЕТНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА  ПЕТИЦИЯТА НА БУРГАСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВНЕСЕНА ПРЕЗ М. ЯНУАРИ ОТ НС "ЕКОГЛАСНОСТ".
     3. СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, КОИТО КРИЯТ ЕКОЛОГИЧНА ОПАСНОСТ.
     4. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗДАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ТЯХНОТО БЪДЕЩО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОЬЩЙНАТА И ОБЛАСТТА.
     5. ОТЧИСЛЕНИЯТА, КОИТО СЕ ВНАСЯТ ОТ ОБНС В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА СТРАНАТА В РАЗМЕР НА 56 МИЛИОНА ЛЕВА ДА ОСТАВАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБНС ЗА ДОВЪРШВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТРОЛЕЙНАТА МРЕЖА В БУРГАС И ЗА ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА ТЕЦ-БУРГАС И НА ГОРИВНИТЕ ПРОЦЕСИ В НХК.
     6. ДА СЕ ИЗГРАДЯТ ОЗОНАТОРНИ И ОБЕЗМАНГАНИТЕЛНИ СТАНЦИИ НА ЯЗОВИР "КАМЧИЯ" И "ЯСНА ПОЛЯНА".
     7. ДА СЕ РАЗГЛЕДА ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА, ПИТЕЙНАТА ВОДА И МОРСКАТА ВОДА ОТ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
     НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ВИЕ КАТО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И РЪКОВОДЕНОТО ОТ ВАС ПРАВИТЕЛСТВО, ЩЕ НАПРАВИТЕ ПЪРВАТА КРАЧКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕДНА НАДВИСНАЛА НАД 220-ХИЛЯДНИЯ ГРАД БУРГАС ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА.
     ВСИЧКИ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В ТАЗИ НАСОКА ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЕНИ ОТ БУРГАСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ КАТО ПЪРВА ПРОЯВА НА ЕДНО ИСТИНСКО И ДЕМОКРАТИЧНО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО С ДЕЛАТА СИ ПОКАЗВА СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
     НАШИЯТ АПЕЛ Е ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЕДНА БЛИЗКА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА.


БУРГАС, 26.2.1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".


     ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"  ПОДАДЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПЕТИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА УЧРЕДИТЕЛНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
     КЪМ ПЕТИЦИЯТА Е ПРИЛОЖЕНА ПОДПИСКА, СЪДЪРЖАЩА 7738 ПОДПИСА НА ГРАЖДАНИ ОТ СТОЛИЦАТА.


СОФИЯ, 25.3.1990 Г.                        /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ, 27 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКСОГЛАСНОСТ" - СЕКЦИЯ "ОРЛОВ МОСТ", АДРЕСИРАНО ДО МИНИСТЕРСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, ТРАНСПОРТА И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КАКТО И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

     ТЪРСИМ ПРАВОТО СИ ДА ЗНАЕМ ИСТИНАТА ЗА ЗАМЪРСЕНОСТТА НА ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАМЕ НИЕ И НАШИТЕ ДЕЦА. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС СЪС СЛЕДНИТЕ НАСТОЯТЕЛНИ ИСКАНИЯ:
     1. ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ЕЖЕДНЕВНО В ПЕЧАТА, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА ПЪЛНА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ В АБСОЛЮТНИ И ОТНОСИТЕЛНИ ВЕЛИЧИНИ ЗА НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ВЪЗДУХА НАД СОФИЯ.
     2. ДА БЪДЕ ИЗНЕСЕНА ПЪЛНА И ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПРИЕТИТЕ У НАС ПРЕДЕЛНОДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ ЗА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ВЪЗДУХА.
     3. ДА СЕ ИЗНЕСЕ ПРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПОДБОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ФИЗИЧЕСКАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СОФИЯ И ОСОБЕНО НА ДЕЦАТА.
     4. ДА БЪДЕ ОПОВЕСТЕНА КОНКРЕТНАТА ПРОГРАМА /АКО СЪЩЕСТВУВА ТАКАВА/ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖЪК ЕКОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ.
     НЕОБХОДИМИ СА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ!
     ДНЕС ЖИТЕЛИТЕ НА СОФИЯ ЖИВЕЯТ ВЪВ ВРЕДНА И ОПАСНА ЗА ЗДРАВЕТО ИМ СРЕДА!

СОФИЯ, 12.2.1990 Г.                                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР /