27 декември 1995


София, 27 декември 1995 година
Брой 252 /1553/

Редактор: Нина Гаврилова
тел: 73-37 - 202 факс: 73-37 - 342

    
София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНА ЗА МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ.


На 19 декември 1995 г. Народното събрание прие закона за масовата приватизация. Това стана въпреки отправените много и сериозни възражения от специалисти, работни групи и експертни съвети по технологията на нейното провеждане и изобщо по целесъобразността й. Пренебрегнати бяха и всички многократно изказани през последните три години доводи на идейно обединение /ИО/ "Марксистка платформа" в Българската социалистическа партия /БСП/ относно нейната ненавременност в една силно криминализирана  обществена среда, икономически хаос и растяща политическа нестабилност. Особено голяма тревога у нас буди фактът, че проблемът с приватизацията не бе подложен на широко партийно обсъждане и той бе оставен да се решава от един тесен кръг от ръководните структури на БСП.

Сега, когато провеждането на масовата приватизация е вече осигурено със закон, Обединението на левите сили в БСП "Марксистка платформа" приема за свое морално-политическо задължение да предупреди, че това широкомащабно мероприятие в крайна сметка ще доведе:

- до окончателен срив на промишленото производство в страната;

- до несправедливо разпределение на националното богатство;

- до дълбоко социално-класово разслоение в обществото;

- до ускорена реставрация на капитализма.

Отговорност за това ще носят онези кръгове и отделни личности в БСП, които наложиха предприемането на този вече провалил се в цяла Източна Европа експеримент.

Националното ръководство на ИО "Марксистка платформа" в БСП заявява, че марксистите в Социалистическата партия в никакъв случай и по никакъв начин няма да подкрепят това реставрационно по своята същност икономическо начинание.

София 21 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ.


ДЪЛБОКОУВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ ЗЮГАНОВ!

Позволете ми от името на българските комунисти да поздравя Комунистическата партия на Руската федерация и лично Вас с голямата изборна победа. Ние се надяваме, че този забележителен изборен резултат ще даде сили на комунистите от всички републики на бившия Съветски съюз в борбата им за неговото възстановяване, ликвидирането на контрареволюцията и последиците от нея, продължението на комунистическото строителство във великата страна на съветите.

Българската комунистическа партия е за тесни връзки на България с Русия в политическата, икономическата, военната област, в областта на науката и културата. БКП е против присъединяването на България към НАТО и Европейския съюз, против икономическото обвързване на страната ни със западните страни. Тесните връзки на България не със западните страни, а именно с Русия са били винаги плодоносни и винаги, когато са били нарушавани, страната ни е страдала, била е въвличана във войни, чужди на интересите й, губила е територии, изпадала е в дълбоки икономически кризи. Именно такова е състоянието на България в сегашния момент. За всеки българин е вече ясно, че не са загубили актуалност думите на великия Георги Димитров: "Дружбата със Съветския съюз е нужна на България както слънцето и въздуха за всяко живо същество."

София, 21 декември 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНИТЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до министър-председателя, до лидерите на регистрираните по Закона за политическите партии и организации и до средства за масово осведомяване.


ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДА,

В ход е план за унищожаване на демокрацията в България. Започна с посягане на едно от основните права и свободи на българските граждани - правото на свободно сдружаване в политически партии, чрез внасяне на сериозни промени в Закона за политическите партии /ЗПП/.

Вносител на проектозакона в Народното събрание е депутатът от Българския-земеделски народен съюз /БЗНС/, избрана с листата на Народния съюз Анастасия Мозер.

На първо четене проектозаконът бе приет. От всичко 240 народни представители при приемането му са присъствали 49, отчитайки на светлинното табло 154 гласували, според вестник "Труд", брой 284 /14 770/ от събота-неделя, 2-3 декември 1995 г., стр. 2, отдясно долу. Или гласуването и приемането на проектозакона за изменение на ЗПП е станало по начин, който ние няма да квалифицираме, а ще го оставим на вас да сторите.

Ние обаче сме в правото си да се усъмним в морално-етичните и държавно-политическите качества на г. народните представители - и на тези, които са присъствали на това заседание и са гласували, и на тези, за чиято сметка са гласували, и на отсъстващите до 240 души.

Първите са гласували един за повече от трима, вторите - за отсъствалите, но които очевидно са възложили на свои колеги да гласуват вместо тях, а третите - без тези, които по уважителни причини са отсъствали - за малката си заинтересуваност какво става в Народното събрание.

Питаме такива ли хора ще коват законите на страната, ще водят държавните работи и ще чертаят бъдещето на България?

Затова се обръщаме към вас с настоятелното искане да се направи проверка на случая по приемането на първо четене на проектозакона за изменение на ЗПП, и ако наистина е така, то да направите необходимото за разпускане на 37-то Обикновено народно събрание и да насрочите предсрочни парламентарни избори, за да се изберат наистина депутати с най-високи морални, граждански и политически качества!

София, 12 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. Документът е адресиран до ръководствата на парламентарните групи в Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Повод да се обърнем към Вас е приетият на първо четене законопроект за изменение на Закона за политическите партии, внесен от председателката на дружбашкия съюз със седалище улица "Врабча 1". Внесен и минал в момент, когато в пленарната зала са се намирали няколко десетки народни представители, четящи вестници или прозяващи се, този отдавнашен абсурден законопроект със своя антидемократичен заряд и феноменално недомислие е достоен само за своята вносителка, но не за Вашето внимание или благосклонност. Дори приемането му само на първо четене е отстъпление от принципите на демокрацията и крачка в посока, гибелна за самия парламентаризъм.

Едно от недоразуменията на новата ни политическа действителност е допускането на нашата политическа сцена на разни вносни псевдополитици, "лидери" и "лидерки", довчерашни чужди граждани и храненици, тъмни субекти с нечисто минало и агентурна обремененост, за които родината ни се превърна в мушия. За чест на политическите сили у нас повечето от партиите отхвърлиха като чуждо и безполезно тяло тази вносна политическа макулатура, за дълбоко разочарование на господарите й. Единствен съюзът на дружбашите, довчерашна секция, ортак и послушник на комунистическата партия се "обедини" със... самия себе си, абсорбирайки всичко, което е отрицание на името, делото и идеите на Александър Стамболийски. Начело на тази неономенклатурна клоака застана щерката на фамозния американски, английски, сръбски и пр. измекярин Георги Димитров - Гемето и със завидна за напредналия си климактериум енергия се зае да продължава предателското дело на баща си. Забравила миналото си, тази дама, която не може правилно да сглоби две изречения, иска да прекрои нашия политически ландшафт. Оказа се, че трън в очите на госпожа Димитрова-Маузер е нашият политически плурализъм, демократичното ни дишане след половинвековния тоталитарен гнет. Надеждата на тази "лидерка" е, че със евентуалната забрана на партиите съществуващите земеделски формации, непревили гръбнак пред агентурната уния, ще влязат, волю-неволю в кошарата на "Врабча 1" - надежда, достойна за съжаление и присмех. Некапитулиралите в условията на диктатурата земеделци по-лесно ще се откажат от живота си, отколкото да се наредят под байрака на Геметовица и криминалното й обкръжение. По-уместно би било да дадете възможност и време на тази госпожа да се запознае с европейското законодателство в тази насока, след което да й се препоръча да иде да си гледа тенджерите.

Политическите партии в България изживяват, макар бавно и мъчително, процеса на своето възстановяване, организационно изграждане и подновяване на прекъснатия си исторически континуитет. Като политически субекти те /всяка според силите и възможностите си/ играят своята роля на обществени обединения и социални регулатори. Тия от тях, които нямат приемственост, социална база и кадрови потенциал, ще отпаднат от политическото състезание по естествен път. Всяка намеса в този процес от позициите на превъзходство и сила и с методите на парламентарно администриране ще има дълготраен и непредвидим резултат за демократичния процес като цяло. На настоящия етап политическите партии не пречат на никого - само на тези, които са противници на демокрацията и на политическия плурализъм, какъвто е случаят с "демократката" от цепеничарския съюз на "Врабча" 1.

Обръщайки се към Вас, искаме да изразим твърдата си надежда във Вашето политическо здравомислие и чувство за дълг към принципите на демокрацията. Уверени сме, че Вие ще дадете чрез вота си решителен отпор на този безпрецедентен по своя цинизъм опит за посегателство спрямо политическия плурализъм, гражданските права и правозащитните принципи от страна на една самозабравила се политическа реститутка. Сигурни сме, че няма да удостоите дори с вниманието си един опит за суспендиране на част от политическата ни система, който цели да дискредитира страната ни окончателно в очите на световната демократична общественост.

София, 21 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. Документът е адресиран до председателите на парламентарните групи в Народното събрание и до председателя на Комисията по устройството и дейността на държавните органи към Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От името на най-старата правозащитна организация в България изразяваме своя категоричен протест срещу опитите на групираните около Анастасия Г. М. Димитрова-Мозер тъмни сили, остатъци от оранжевата тоталитарна номенклатура, да прокарат закон за посегателство, ограничения и забрана срещу сега съществуващите законно регистрирани политически партии в страната ни. Този опит, продиктуван от дребнавите политически сметки на политикани от разединения и без съществено влияние и авторитет Земеделски съюз, е на път да ангажира вниманието на народните представители. В тази връзка ние като правозащитници смятаме за уместно да напомним отговорността им, свързана с политическия морал, конституцията на страната и демократичните принципи.

Уверени сме, че между мераците на бившата американска гражданка и традициите и заветите на българската история те ще изберат второто. Напомняме също, че този законопроект е в пълен разрез с основните документи относно правата на човека - индивидуални и колективни, - под които стои името на България. Недопустимо би било в угода на когото и да е да посегнете върху правото на сдружаване, правото на изява и правото на избор. А ако това в някакъв смисъл или степен бъде направено, наш дълг ще бъде да се обърнем към световните правозащитни организации, както сме правили по времето на тоталитаризма. Защото точно в това време иска да ни върне този законопроект, време, в което по волята на комунистите вносителката му е била другаде. Ние бихме желали не това време да се върне тук, а вносителката на унтерпришибеевския законопроект да иде там, откъдето е дошла.

Посегателството спрямо българската демокрация няма да мине!

София, 21 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВЕЩЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /21 ДЕКЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/, ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКИ СЪБОР НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет, до всички вярващи християни, до българската общественост и до средствата за масово осведомяване.


Националната конференция на Съюза на СВЕЩЕНИЦИТЕ в България, свикана на 21 декември 1995 г. в София,

РЕШИ:

1. Светият синод начело с наместник-председател Неврокопския митрополит Пимен е каноничният и легитимен Свети синод на Българската православна църква /БПЦ/.

2. Отпадането на Старозагорския митрополит Панкратий от каноничния и легитимен състав на Светия синод с наместник-председател Неврокопския митрополит Пимен и присъединяването му към разколническата групировка на Максим е негово лично дело и не задължава свещенството и вярващия народ - миряните от Старозагорска епархия, да го следват.

3. Заставаме твърдо зад каноничния и легитимен Свети синод на БПЦ с наместник-председател Неврокопски митрополит Пимен и отхвърляме решително атеистическия натиск, оказван върху верни църковни служители, и осъждаме съюзяването на Максимовата групировка с атеистически сили. Да не забравяме нито за миг, че Църквата е отделена от държавата.

4. Настояваме да се спазва стриктно Уставът на БПЦ и църковната традиция за съборност и изборност при решаването на всички църковни дела.

5. Продължаваме да се придържаме към статуквото, прогласено в писмото от 1994 г. на Главния прокурор, МВР и Дирекцията по вероизповеданията към Министерски съвет, адресирано до противостоящите страни в църковния спор и регламентиращо установеното положение в БПЦ до провеждането на Църковно-народен събор.

Готви се разправа с прогресивното и родолюбиво свещенство.

6. Каноничният и легитимен Свети синод на БПЦ с наместник-председател Неврокопския митрополит Пимен да свика Църковно-народен събор през първата половина на 1996 г.

Предлагаме на Светия синод да попълни своя състав с нови митрополити на мястото на отпадналите такива.

7. Препоръчваме на Светия синод да продължи поддържането на пълноценни връзки с всички останали православни църкви.

8. Архиерейският събор на т. нар. синод на Максим е опит да се заобиколи и да се подмени свикването на Църковно-народен събор и стремеж да изземе функциите му. Ние няма да допуснем това. Уставът на БПЦ определя архиерейския събор на Максим като незаконно сборище.

9. Националната конференция на Съюза на свещениците в България подкрепя безрезервно справедливите искания на журналистите от всички средства за масова информация, насочени към защита свободата на словото, и осъжда уволненията по политически причини.

10. Настояваме за обективно представяне в средствата за масова информация и за безпристрастно отразяване на събитията от вътрешния живот на БПЦ. Отхвърляме понятието "разкол", отнесено към каноничния Свети синод на БПЦ с наместник-председател Неврокопския митрополит Пимен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. протопр. Р. Поптодоров, д-р б.н.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 декември Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ", ПРИЕТ НА 9 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. В СОФИЯ. За председател е избран проф. Велко Вълканов.


Като съзнаваме необходимостта да се познават и развиват общочовешките идеи на антифашизма, особено днес, когато отново се очертава опасността от фашизма;

като признаваме и необходимостта да се популяризира дейността на антифашистките политически партии, организации и движения, както и на изтъкнати антифашисти, решихме да учредим Международна фондация с наименование "Георги Димитров".

Фондацията е самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. София. Тя е обществена организация с идеална цел, която има неправителствен и международен характер.

Цели на фондацията са:

1. Изучаване и пропагандиране на общочовешките идеи на антифашизма и на борбата против фашизма в България, на Балканите и в света.

2. Опазване, изследване и публикуване на документи на антифашисти и антифашистки организации.

3. Опазване на антифашистката материална култура - паметници, мемориали, музеи и др.

4. Популяризиране на родолюбивото и обединителното значение на антифашистката борба по време на Втората световна война.

5. Съхраняване, изследване и популяризиране на документи и паметници от живота и делото на Георги Димитров и на други видни български антифашисти.

6. Подпомагане изграждането на антифашистко съзнание на младото поколение.

7. Подпомагане на дейността на обществени организации и личности, които разработват, защитават и разпространяват антифашистки, хуманистични, демократични и социални идеи.

Фондацията се учредява по смисъла на чл. 149 от ЗЛC. Всеки от учредителите прави начално дарение. След разисквания учредителите приеха устава на фондацията.

Учредителното събрание избра единодушно за почетен председател на фондацията Клод Вилар.

Учредителното събрание избра Управителен съвет в състав:

Председател: Велко Вълканов

Зам.-председатели: Николай Тодоров  
Жорж Дюсен - Франция

Секретар: Матей Шопкин

Членове: Владимир Топенчаров
Ирина Червенкова
Ириней Цветков
Вера Дичева
Фред Льовенберг - Германия
Милослав Боич - Югославия Николаос Терзоглу - Гърция

Учредителното събрание избира и Контролен съвет в състав:

Председател: Росен Михайлов

Членове: Мая Йончева
Николай Чихачов - Русия
Георги Димитров
Марин Калонкин

Учредителното събрание определи първоначалното дарение да е най-малко 300 лв., а за юридическите лица - 5000 лв. Определен бе и минимален годишен членски внос в размер на 300 лв.

Учредителите упълномощават председателя на фондацията проф. д-р Велко Вълканов да приеме предвидените в закона мерки за регистрирането на фондацията при Софийския градски съд, като представи отчет за направените от него разходи.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
27.12.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Цветанка Любомирова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук