26 юни 1995


София, 26 юни 1995 година
Брой 122 /1423/


София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ ПОПАДНАХА ПОД ПАРТИЕН КОНТРОЛ" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНИТЕ И НАЗНАЧЕНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ПРОЧЕТЕНА ПО НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 23 ЮНИ 1995 Г. ОТ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА - ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Вчера националните медии преминаха под контрола на Българската социалистическа партия /БСП/.

Управляващото мнозинство, което през последните месеци непрекъснато дава доказателства за това, че не възнамерява да спазва конституцията и законите, днес с откровена политическа наглост демонстрира незачитане и на правото на гражданите да получават обективна информация.

Явно изправената пред катастрофа политика на социалистическата партия се нуждае вече не само от цензуриран, но от директно контролиран ефир.

И го получи.

Получи го с гласовете на едно мнозинство, което престъпи прага на парламента, заклевайки се, че ще служи на българския народ. На целия, а не на онази част от него, която поставя интересите на собствената си партия над интересите на отечеството и обикновените негови граждани.

Вече трудно ще можем да наричаме медиите си национални и обективни, защото партийно доминираните български радио, телевизия и БТА ще признават само една истина - истината на партийната правда. Защото българският парламент бе поставен в унизителното положение да изслушва само за сведение одобрените от "Позитано" 20 кандидати.

Отказ от предаване на дебатите по телевизията и радиото, отказ на кандидатите да застанат лице в лице с народните представители, отказ да бъдат изслушани концепциите им за развитие на поверените им медии.

БСП не се отказва само от едно - неистовото желание за реванш без значение какви последици ще донесе това на България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7-8 НОЕМВРИ 1992 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА РЕДОВНИЯ 29-И КОНГРЕС НА СЪЮЗА /29-30 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Чл. 18 /1/ Върховният орган на съюза е Конгресът.

/2/ Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на две години - на Арахангеловден, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Върховния съюзен съвет, на Управителния съвет, както и от една трета от окръжните настоятелства.

/3/ Мястото за провеждане на Конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от Управителния съвет три месеца по-рано от датата на насрочения конгрес. При извънреден конгрес това може да стане в срок от един месец и се извършва от органа, който го свиква.

/4/ В Конгреса участват по право:
1. Членове на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет.
2. Народните представители, избрани с листата на БЗНС, и министрите, които представляват съюза в правителството.
3. Председателите на окръжните настоятелства.
4. Председателят на Експертния съвет.
/5/ Членовете на комисии по Устава и Програмата, участват в Конгреса със съвещателен глас.
/6/ Конгресът се открива от най-възрастния делегат. Той предлага ръководство на Конгреса в състав: трима съпредседатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите.

/7/ Конгресът:
1. Утвърждава дневен ред, приема устав и програма.
2. Избира конгресни комисии.
3. Обсъжда и приема отчетен доклад на Управителния съвет.
4. Обсъжда и приема отчетен доклад на Върховния контролно-ревизионен съвет.
5. Обсъжда и приема решения по досегашната и бъдещата дейност на съюза и по положението в страната.
6. Проверява правилността на избора за членове на Управителния съвет и утвърждава избора му.

/8/ Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по проверка на изборите за Управителен съвет и утвърждаване на Върховния контролно-ревизионен съвет, по провеждане на изборите, по жалбите, както и други комисии по преценка на Конгреса.

/9/ При изменение на устава и програмата или приемане на нови попълва определените от Управителния съвет комисии по устава и програмата с по един делегат от всеки окръг.

Чл. 19 /1/ Върховният съюзен съвет решава всички въпроси от компетентността на Конгреса, когато последният не заседава и не е свикан извънреден конгрес, без да може да изменя устава. Върховният съюзен съвет може да изменя частта от устава относно структурата при изменения в административно-териториалното деление на страната.

/2/ Върховният съюзен съвет се състои от избраните върховни съюзни съветници, членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет, народните представители и министрите на съюза.

/3/ Върховният съюзен съвет заседава най-малко един път годишно на дата, определена от Управителния съвет. При особени обстоятелства Върховният съюзен съвет се свиква на извънредни заседания по решение на Управителния съвет или най-малко от една трета от членовете на Върховния съюзен съвет. Направилите свикването определят датата на заседанието, неговото място и проекта за дневен ред. Този ред не е задължителен за Върховния съюзен съвет.

/4/ Заседанията на Върховния съюзен съвет се откриват от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от най-възрастния член. По-нататъшната работа се ръководи от председателя и зам.-председателя, избирани за всяко едно заседание, подпомагани от секретари.

Чл. 20 /1/ Висш изпълнителен орган на съюза е Управителният съвет.

/2/ Членове на Управителния съвет по право са: главният редактор на в. "Земеделско знаме", председателят на Експертния съвет и главният секретар на Земеделския младежки съюз /ЗМС/. Останалите членове са членовете на ръководни органи на ЗМС, ръководителите на направления, Експертния съвет със съвещателен глас, както и народните представители, съюзни членове.

/3/ Останалите членове на Управителния съвет се избират от окръжните делегатски събрания, като всяка окръжна дружба има най-малко един член в съвета. Окръжните делегатски събрания могат да отзовават представителите си в УС по време на мандата им и да избират други на тяхно място.

/4/ В състава на УС се включват и четирима представители на земеделците емигранти. Конкретните участници се определят с пълномощно, издадено от емигрантски дружби, за всяко едно заседание на Управителния съвет.

/5/ Управителният съвет:
1. Определя основните насоки на дейността на съюза съобразно устава и програмата му, решенията на Конгреса и на Върховния съюзен съвет.
2. Приема решения по важни политически, икономически и организационни въпроси.
3. Избира и освобождава главния секретар и членовете на ПП.
4. Избира и освобождава главния редактор на в. "Земеделско знаме" и председателя на Експертния съвет.
5. Предлага кандидати за министри.
6. Въз основа на предложенията на окръжните делегатски събрания и на Експертния съвет определя изборните листи за народни представители, взема решение за участие в коалиции и предлага кандидатите на съюза в коалиционните изборни листи и правителства.
7. Изисква отчети от ПП, министрите и народните представители, предложени от БЗНС, и осъществява контрол над изпълнителните органи на съюза.
8. Одобрява бюджета на съюза.
9. Одобрява щатната структура на служителите към общосъюзните органи.
10. Определя издателската и печатната дейност на съюза, както и необходимия за това щат и бюджет.
11. Разглежда и взема решение по фондациите, в които участва съюзът.

/6/ Управителният съвет заседава най-малко един път на тримесечие. Заседанията му са редовни, ако присъстват най-малко две трети от състава му. Той избира и освобождава от длъжност главния секретар с мнозинство две трети от присъстващите, а останалите си решения взема с мнозинство повече от половината от присъстващите.

/7/ На първото си заседание УС избира председател, зам.-председател и секретари, а също така - главен секретар, членове на ПП, главен редактор на в. "Земеделско знаме" и председател на Експертен съвет.

/8/ Редовните заседания на УС се свикват от неговия председател, а извънредните му заседания от ПП или от най-малко една трета от членовете на съюза.

/9/ Свикването става с покана, с посочване датата и мястото на заседанието и проекта за дневен ред. Обявеният дневен ред не е задължителен за Управителния съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 39-Я КОНГРЕС /ЮНИ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ 40-Я КОНГРЕС /ЮНИ 1994 Г./ И ОТ 41-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


       Раздел втори
     Членство в БСДП

Права и задължения на членовете на партията

Чл. 4 /1/ В БСДП може да членува всеки пълнолетен гражданин, който не е поставен под запрещение, не е лишен от граждански права, приема Програмата и Устава на БСДП и не членува в друга партия или политическа организация освен в Социалдемократическия младежки съюз /СДМС/, Федерацията на клубовете на жените към БСДП /ФКЖ към БСДП/, Учителския социалдемократически съюз /УСДС/ и други обществени организации, които споделят принципите на БСДП.

/2/ Членуването става в местната организация по местоживеене. Допуска се и членуване в друга местна организация по преценка на лицето.

/3/ Когато в местоживеенето на кандидата няма местна организация на БСДП, членуването става в най-близката местна организация.

Чл. 5 /1/ Новопостъпващият в БСДП подава писмено заявление до местния комитет и попълва личен картон.

/2/ Приемането става на събрание на секцията или общото събрание на местната организация, ако няма изградени секции, след представяне на кандидата от член на ръководството. Приетият за член получава Устава и Програмата на БСДП, членска книжка и значка и внася определен членски внос.

/3/ При промяна на местоживеенето, при разпускане или разформироване на секцията или/и местната организация членовете на БСДП преминават в съответната местна организация заедно с редовно издадените им документи за членуване в БСДП.

Чл. 6. Всеки член на БСДП е длъжен:
а/ да спазва устава и програмата й;
б/ да участва в дейността на партията според възможностите си, като активно подкрепя организираните от нея и нейните съюзници политически акции и предизборни кампании;
в/ със своето поведение да допринася за обществена подкрепа на политиката на партията и за утвърждаване на нейния авторитет;
г/ да не участва в прояви, насочени против единството на партията и нейното влияние за обновяване на обществото;
д/ да заплаща редовно определения членски внос.

Чл. 7. Всеки член на БСДП има право:
а/ да участва в разработването и осъществяването на политиката на БСДП;
б/ да избира и да бъде избиран във всички нейни органи;
в/ да поставя запитвания, да прави предложения пред всичките й органи и да получава съответна информация;
г/ на защита от страна на БСДП, ако е преследван по политически причини;
д/ да обжалва решенията на местната организация пред Контролно-ревизионната комисия /КРК/ и нейните решения пред Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/.

Чл. 8. Членството в БСДП може да се:
а/ прекрати по собствено желание;
б/ прекъсне при определени случаи, предвидени в закон или уставите на синдикални и други организации, и да се възобнови при отпадане на причината;
в/ прекрати по решение на местната организация: временно - с отстраняване, или безсрочно - със заличаване или изключване.

Чл. 9 /1/ Членовете, които с действията си са накърнили авторитета на БСДП или са увредили нейните интереси, се наказват с обръщане на внимание, отстраняване или изключване.

/2/ Всеки член на БСДП може писмено да сезира местната организация за провиненията на неин член, като направи предложение за налагане на наказание. Предложение за наказание могат да правят и Местният комитет /МК/, Изпълнителното бюро /ИБ/, Националният комитет /НК/ и Националната конференция /НК/ въз основа на мотивирано решение. Местната организация е задължена да разгледа случая и да вземе решение в тримесечен срок.

/3/ При невземане на решение от организацията КРК е длъжна да упражни правомощията си по устава. Решението на КРК или отказът й да вземе решение се обжалва пред ЦКРК също съгласно устава.

/4/ Обръщането на внимание се приема на събрание на секцията, а временното отстраняване - на общо събрание на местната организация в присъствието на лицето. Те се довеждат до знанието на всички членове на местната организация заедно с мотивировката.

/5/ Изключването е крайна мярка и се прилага само при най-тежки провинения. Лицето се поканва на събрание на секцията или на общо събрание на местната организация, което разглежда случая. При неявяване разглеждането се отлага за следващото събрание, което може да вземе решение и в отсъствието на лицето. Изключването се гласува с 2/3 мнозинство от присъстващите на общото събрание на организацията.

/6/ Заличаването от списъка на партийните членове става при изключване, неплащане на членски внос и/или неучастие в живота на организация без уважителни причини повече от 6 месеца. Решение за това се взима на общо събрание на местната организация с обикновено мнозинство.

/7/ Местната организация не може да отстранява или изключва лица, избрани от Конгреса в органи на БСДП, без съгласието на съответния орган.

Чл. 10. При отказ на членство, при отстраняване и изключване лицето има право да отнесе въпроса пред КРК. Ако решението на КРК не го удовлетворява, лицето може да отнесе въпроса пред ЦКРК, чието решение може да се обжалва пред Конгреса.

/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00  
26.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Техническа обработка: Иванка Тодорова
                                        Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!