26 май 1992

София, 26 май 1992 година
Брой 101 (631)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 26 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ОГЛАСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 20 МАЙ 1992 ГОДИНА.


Парламентарната група на Движението за права и свободи, подкрепяйки структурните и персоналните промени, предложени от г-н Филип Димитров, този път поставя едно много съществено условие. С оглед на преодоляване на кризата във висшата изпълнителна власт своевременно да започнат консултации в парламентарното мнозинство с цел обновяване на наличния кабинет и дори съставянето на ново правителство, което да бъде на равнището на проблемите, които предстоят да бъдат решавани в процеса на демократизацията.

Нашата формула е силен парламент, силно работоспособно правителство.

София, 20 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 26 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Българският демократичен център (БДЦ) е доброволно обединение на партии и организации за постигане целите на членовете си, изразени в общите програмни документи. В БДЦ могат да се приемат и изтъкнати обществени и политически дейци с доказани демократични убеждения. Съмишленици и симпатизанти участват в дейността на БДЦ чрез съответни форми.

2. Всеки член запазва своята организационна и политическа самостоятелност, общите решения не могат да противоречат на уставите на организациите.

3. Членовете на БДЦ имат общо представителство пред държавни органи и политически сили. Това представителство не изключва и самостоятелни връзки и отношения, които са от обща полза и за които членовете се информират взаимно.

4. За обезпечаване дейността на БДЦ и на общи дейности от помощен организационен, експертен и друг характер се създават форми на самостоятелно финансиране и съществуване като юридическо лице.


II. ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

5. Общите въпроси на БДЦ от политически или друг характер се решават от Политически съвет (ПС). Той се състои от представители на организациите при норма 2-ма основни и 2-ма резервни членове. Всяка организация има един глас. В работата на Националния политически съвет (НПС) със съвещателен глас могат да се привличат и индивидуални членове, и организации със статут на наблюдател.

6. Заседанията на ПС се провеждат по график, утвърден с решение на ПС. Извънредно могат да се свикат и от председателя или определени заместници. Всяка организация може да поиска свикването на ПС извън определеното за това време. Заседанията са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете на БДЦ. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

7. Приемане и изключване на членове се извършва с консенсус без участието на приемания (изключвания). За приемане се изисква заявление за встъпване в БДЦ, декларация за присъединяване към програмните документи на БДЦ и друга, изисквана от НПС информация. По същия начин се приемат и изключват наблюдателите.

8. Ако гласуването по дадено проекторешение не е довело до единно мнение, по искане на две организации то може да се повтори в срок до три дни.

9. Ако едно решение е взето с единогласие, всички организации се задължават да го приведат за изпълнение до своите структури.

10. Ако при гласуване на някакво решение дадена организация е била против, но решение е взето, то организацията може да се обърне към своите подразделения с разяснения на своята позиция и да не изпълни решението. Организацията обаче се задължава да не провежда публична агитация и да не противодейства на взетото от ПС решение.

11. ПС избира за срок до 1 година председател със следните права:

а) свиква ПС и ръководи заседанията му;
б) представлява ПС и БДЦ;
в) взема решения от характер на управление на текущи дейности.

12. За подпомагане на председателя, за заместването му и за извършване на други определени дейности се избират от ПС за срок до 1 година и други лица (зам.-председатели, секретари, говорители и пр.), чийто брой, наименования и конкретни длъжностни характеристики се гласуват от ПС и са неразделна част от решението за избора.

13. При избора им членовете на БДЦ се договарят за представителство на всяка организация. При договореност за профилирането и конкретните им задължения изборът, с изключение на председателя, може да се извърши заедно. При налагащо се оттегляне на някой от тях могат да се извършват преструктурирания.

14. Персоналните избирания стават с тайно гласуване. Ако при гласуването никой не е избран с 2/3 мнозинство, провежда се втори тур, в който участват двамата кандидати, събрали най-много гласове. Ако и тогава никой не събере 2/3 от гласовете, насрочва се нов избор, който може да е и в друг ден.

В новия избор могат да се издигнат наново кандидатури. Ако никой не събере 2/3 от гласовете, провежда се нов тур с участие на събралите най-много гласове... Ако и тогава не се стигне до избор, провежда се трети тур, след който за избран се счита събралият повече гласове.

15. Към ПС или към председателя, заместниците и пр. се създават обслужващи звена, чийто състав, структура и функции се уреждат с решение на ПС.


III. МЕСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

16. В едно населено място, където има поне две подразделения на организации, членове на БДЦ, те могат да образуват местен (градски или селски) ПС на БДЦ. Територията на действие на местен ПС на БДЦ се определя от административните граници.

17. Всеки местен ПС на БДЦ може да взема политически решения, засягащи въпроси само за съответния регион. По политически въпроси от общонационален характер местните подразделения на организациите, членове на БДЦ, изразяват своето становище до своето национално ръководство.

18. Начинът на удостоверяване редовността на местните организационни подразделения, както и критериите за включването им в местни ПС на БДЦ се определя от НПС на БДЦ.

19. В работата на местен ПС на БДЦ като наблюдатели могат да участват и териториални подразделения на партии и организации, които не членуват в БДЦ при положение, че има съгласие на НПС на БДЦ.

20. Ако в дадено населено място има подразделение само на една организация, член на БДЦ, то НПС може да й възложи роля на комплексно представителство на БДЦ за съответния регион, съгласувано с нейното национално ръководство.


IV. РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

21. НПС на БДЦ създава на равнище многомандатни избирателни райони или на друг, определен от него принцип регионални координационни центрове (РКЦ). Тяхната дейност не е политическа, а информационна и организационна. Те предават информация и координират инициативи и действия.

22. Структурата на РКЦ и техните правомощия се определят от НПС. В ръководството им се включват упълномощени представители от националните органи на организациите, които имат подразделения в района. Ръководителите на РКЦ се одобряват или назначават от НПС по предложение на упълномощените представители по места.

23. В общини, където има няколко местни ПС, могат да се създават общински координационни центрове (ОбКЦ). Статутът и правомощията им се определят от НПС.

24. В предизборна ситуация РКЦ и ОбКЦ функционират като предизборни щабове.


V. СЕКЦИОННИ КЛУБОВЕ

25. Всеки ПС на БДЦ с решение може да създава и прекратява на територията, на която действа, секционни клубове (СК). Те могат да бъдат:

а) Квартални секционни клубове - обединяващи живеещи в една или повече градски избирателни секции.
б) Селски секционни клубове - обединяващи жители от избирателни секции на дадено село.
в) Тематични секционни клубове - обединяващи граждани по предмет на дейност или други общи интереси и критерии.

26. Секционните клубове на БДЦ се ръководят политически и организационно от Политическия съвет, действащ на дадената територия. Кварталните и тематичните секционни клубове - от ПС на селището, а селските - от ПС в центъра на общината, друго съседно селище или бивш окръжен град.

27. В секционните клубове на БДЦ могат да се записват членове на организации от БДЦ и безпартийни симпатизанти. СК обсъждат обществени проблеми, планират и осъществяват граждански инициативи. При отсъствие на местен ПС те могат да изразяват публично политическо отношение по проблеми на съответния регион. В предизборна ситуация СК функционират в националната предизборна структура на БДЦ.


VI. ИЗДИГАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ

28. Предложенията за кандидати за народни представители се внасят съобразно вътрешните правила на всяка партия в НПС от националните ръководства на партиите заедно с изискуемите за това документи.

29. НПС приема по предложение на комисия, избрана от самия него:

а) разпределение на кандидатските места по категории вероятна избираемост;
б) предварителен вариант на кандидатури и тяхното подреждане след персонално обсъждане, при което се отчитат качествата, избираемостта на кандидата и възможността от поддръжка на партийни структури в определен район.

30. Предварителният вариант се изпраща до избирателните райони. На територията на избирателния райони по ред и начин, определен от НПС, се свикват събрания, в които точно и пропорционално са представени интересите на всички организации по места. Проектите се обсъждат по същество и протоколите заедно с мненията се изпращат в НПС.

31. Комисията по кандидатурите предлага на НПС проект за окончателен вариант за разпределението на кандидатурите по райони и тяхното подреждане, ако законът го изисква. Най-късно 48 часа преди крайния срок за регистрация на кандидатурите НПС с мнозинство 2/3 от членовете (присъстващите) гласува разпределението на кандидатурите.

32. При издигане на кандидатури на БДЦ за други висши органи на държавна власт, а също така за общински съветници и кмет на град София се прилагат разпоредбите на този раздел.

33. При издигане кандидатури на БДЦ за местни органи на властта и други длъжности, които не са от национално значение, въпросите се решават съвместно от местните ръководства на партиите и организациите. При спорове, включително и приложимостта на този член, въпросът се решава от НПС.


VII. ФИНАНСИРАНЕ

34. Начините за финансиране на общи дейности на БДЦ са:

а) определени вноски от членовете на база приети от ПС критерии и нормативи;
б) дарения и завещания;
в) обща стопанска дейност;
г) други разрешени от закона способи.

35. Член, който не изплаща повече от два месеца определените и гласувани вноски, се лишава от право на решаващ глас и придобива статут на наблюдател до внасяне на дължимото.

Преходни и допълнителни разпоредби

1. Изменението на този статут става с единогласие на подписалите го.
2. Запазват силата си решенията на ПС, взети до подписването на този статут.
3. Този статут е неразделна част от Политическото споразумение.

ПОДПИСАЛИ:

АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ (НЕЗАВИСИМИ) - М. Манолов

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - П. Вачков

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР - Ст. Стоянов

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - Ал.Каракачанов

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ - П. Симеонов

ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ” - Ст. Гайтанджиев


София, 20 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НОВ ИЗРАЗ НА БЕЗСИЛИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ" НА ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ - ПЛЕВЕН ПО ПОВОД НА СРЕЩА С ДЕПУТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.


Преди няколко дни в Плевен беше създаден Обществен комитет за защита на Андрей Луканов, водач на листата на Българската социалистическа партия (БСП) в Плевенския избирателен район. Днес членове на комитета се срещнаха с Нора Ананиева и народни представители от Парламентарния съюз за социална демокрация. В състоялия се разговор председателят на комитета Георги Стойков, ексдепутат във Великото народно събрание, информира за инициативата на група интелектуалци, обществени и стопански дейци, социалисти и безпартийни и широката подкрепа, която тя е получила чрез подписки, писма и телефонни обаждания в селищата на Плевенския регион и цялата страна. Участниците в срещата оцениха приетата вчера от Народното събрание поправка в правилника за неговата работа като нов израз на безсилието на управляващите. Сериозна заплаха за крехката ни демокрация са разширяващите се през последните седмици случаи на издевателство върху волята на стотици селскостопански труженици, униженията, на които са подложени хиляди хора, за да запазят работата си, драстичните кадрови промени, които се извършиха в съдебната система, сериозните нарушения на човешките права и процесуалните норми, допуснати спрямо Георги Атанасов и Петър Младенов и т.н.

Ето защо плевенският и създаващите се на други места в страната обществени комитети, според Андрей Луканов, който благодари сърдечно за изразената от неговите избиратели подкрепа, са призвани не толкова да защитават една личност, а да съдействат за утвърждаването на нормите на гражданското общество, да отстояват принципите на демокрацията.

София, 22 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ЙОРДАН ДУПАРИНОВ, ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ ОТ ИМЕТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1".


УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНКОВ,

Във връзка с публикувания в бр. 1 на в-к "Либерален конгрес" от 30 януари 1992 г. Учредителен акт за създаване на Съюз за Търновска конституция държим да Ви уведомим, че лицето Йордан Миланов Дупаринов не е бил упълномощен да подписва подобен акт от името на БЗНС "Врабча 1" и не представлява този съюз, тъй като е изключен от редиците му с решение на Управителния съвет с протокол от 10 октомври 1990 г. поради разколническа дейност, изразена във включване в Обединен земеделски съюз.

С протоколно определение от 6 ноември 1991 г. на Софийския градски съд същият е заличен като член на Постоянния състав на БЗНС "Врабча 1" и Върховният съд с Решение Ф-28 е отхвърлил като нелегитимни претенциите на Йордан Дупаринов да представлява БЗНС "Врабча 1" като член на ръководство на този съюз.

Настояваме да публикувате опровержение във вестника Ви съгласно възприетата практика.

София, 20 април 1992 г.

СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1":
Цанко Станоев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В. "ДИАЛОГ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИКА


УВАЖАЕМИ Г-Н ДЖЕНЕВ,

Във връзка с поместения разговор в бр. 1 на в-к "Диалог" от 10 април 1992 г., който Вашата сътрудничка Даниела Теофанова е водила с Йордан Миланов Дупаринов, държим да Ви уведомим, че претенциите на същия за лидер на БЗНС "Врабча 1" са неоснователни, т.к. е изключен от редиците на съюза с протоколно решение на Управителния съвет от 10 октомври 1990 г.

С протоколно определение от 6 ноември 1991 г. на Софийски градски съд е заличен като член на Постоянния състав на БЗНС "Врабча 1". Върховният съд с решение Ф-28 от 16 март 1992 г., което прилагаме, оставя без разглеждане неговите претенции за лидер на този съюз.

Настояваме съгласно възприетата практика да публикувате във вестника Ви опровержение съгласно изложеното в писмото ни.

София, 20 април 1992 г.

СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1":
Цанко Станоев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ВСЕКИДНЕВНИК "ВЕЧЕРНИ НОВИНИ" С ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА НЕГОВИЯ ГЛАВЕН РЕДАКТОР. Документът е подписан от 7 журналисти от редакцията, подкрепени от 11 журналисти, работили в нея по-рано, и от техни колеги от други издания и е адресиран до средствата за масова информация.


В събота по обед, часове след изтичането на мистериозната отпуска на Васил Гаджанов, уставът на БСП се оказа гранитният щит, зад който се прислони последният додесетоноемврийски главен редактор на столичен всекидневник. В резултат на "случайното съвпадение" Централната контролна комисия на БСП откри нужните уставни нарушения в освобождаването на Гаджанов като главен редактор на "Вечерни новини" и го обяви за несправедливо репресиран. Така шефът на партийното издание успя да получи защита на партийно равнище. За всеки случай обаче е задвижил машинката и като "държавен служител" - в исковата си молба пред съда пък се позовава на заповедта на министъра на финансите за одържавяването на Издателска къща "Вест" и оспорва правото на партиен орган да го освободи от длъжност. Явно и след 10 ноември никой не може да се пребори с една от малкото оцелели едри риби от старата номенклатура.

"Гениалните" ходове на бившия ни главен редактор през последните 3 години почти съсипаха "Вечерни новини". Кой може да ни отговори:

- в какво финансово състояние, с какъв тираж и с какви позиции в рекламата В.Гаджанов пое вестника при назначаването му (апропо - от кого беше спуснат на този пост) и на какво дередже го остави на 1 април;
- какво спечели "Вечерни новини" от скандалната връзка с Максуел;
- кой извлече изгода от нахлупената на "Вечерни новини" измислена шапка, наречена ИК "Вест";
- как се съчетаваше крайното политизиране на вестника с демагогски афиширания по време на абонаментните кампании "независим вестник";
- колко журналисти напуснаха редакцията на "Вечерни новини" през последната година и особено през последните месеци и защо;
- нормално ли е в печелившия (поне доскоро) "Вечерни новини" журналистите да получават мизерни заплати - най-ниските в целия български печат, по-ниски дори от заплатите в някои от техническите звена в самия вестник (имената на хора от тези звена са и в една подписка в защита на "любимия" главен редактор);
- защо главният редактор се страхуваше да се подписва с името си във вестника и прикриваше политическите си позиции зад псевдоними като Арт Бъкуалд, Джон Савоф, Веселин Рилски, Иван Рилски, Васко Багера и т.н.;
- в какви роднински отношения са Васил Гаджанов и издателят на новопоявилия се частен вестник "Кандидат-студент", отгледан бащински в ИК "Вест" и "Вечерни новини".

Министър Костов публично обяви, че одържавява имущество, но вестниците като интелектуална собственост остават на журналистите, които го правят. Оказва се, че тяхна несменяема собственост са и главните им редактори!

Оттук нататък обаче ние не желаем да имаме нищо общо с лицето Гаджанов, нито с близкото му обкръжение, осигурило му сърцераздирателната защита пред ръководните органи на БСП. Ние сме за "Вечерни новини", независим от всякакви апаратни партийни игри и от всякакви номенклатурни играчи. През тези 55 дни без Гаджанов и неколцината около него ние показахме на читателите своята представа за информационен всекидневник, който признава единствено новините и фактите такива, каквито са. Надяваме се, че и читателите са го оценили.

Категорично настояваме за оставката на Васил Гаджанов като главен редактор. В подкрепа на това искане обявяваме протестни действия с начало 7,30 часа в понеделник.

София, 23 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА ПРОВЕРКАТА НА АРХИВА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.


В Регионална дирекция на вътрешните работи гр. Ловеч се извършва вътрешноведомствена проверка по прословутия противоправно унищожен архив на Държавна сигурност.

Установих, че в първия масив, който е унищожен, са и секретните материали, свързани с жестокия комунистически лагер - кариерата "Слънчев бряг" край Ловеч. Умишлено или като безнравствено падение на Шесто управление от Държавна сигурност е избрана голямата скала в окървавената кариера за изгарянето.

Заповедта е издал в устна форма заместник-областен директор на МВР по ДС полк. Цочо Тотев. Същият е известен като поразяващата ръка на генерал Радул Минчев, който взима до себе си подполк. Вълчо Пеев, известен с жестоката си репресивност към населението от Кърджалийски окръг по възродителния процес. Споменатите остават незасегнати и излизат в оставка с големи пенсии, подпомогнати от ген.-полк. Атанас Семерджиев. Пряко и косвено участие за умъртвяването на тази историческа документация взимат някои служители от сигурността, които в момента са предложени за уволнения и предадени на Военната прокуратура в Плевен.

Ловеч, 23 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТ ОТ КОНГРЕСА НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 18-19 АПРИЛ 1992 Г. В СОФИЯ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СЪЩНОСТ

Чл.1.(1) Отечественият съюз е независима обществена организация, обединяваща на доброволен принцип граждани по местоживеене без разлика на политическите им, религиозни или други възгледи, както и по взаимно съгласие граждански формирования, чиито идеи и цели са в съответствие с тези на съюза.
(2) Отечественият съюз е юридическо лице.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2. Отечественият съюз има за главна цел националното съгласие и гражданското разбирателство на основата на присъщите на българската нация ценности и традиции в противовес на разделението на идеологическа, религиозна и етническа основа. В изпълнение на това Отечественият съюз действа в следните по-важни направления:

(1) Организира и подпомага активно гражданско присъствие и действие във всички сфери на обществения живот като гаранция за демократичното развитие, стабилността и социалния мир, правата и свободите на личността.
(2) Обединява граждани за утвърждаване на гражданското общество, на конституционализма и законността.
(3) Отстоява националните интереси и идеали, работи за утвърждаване на националното достойнство на всички граждани в единната българска държава.
(4) Ратува за хуманизъм и повече нравственост в човешките отношения, за преодоляване на крайното политическо противопоставяне и за толерантност в обществото.
(5) Съдейства за социалната защитеност на детството, майчинството и семейството, за разгръщане на взаимопомощта, милосърдието и благотворителността.
(6) Разработва предложения и проекти в областта на социалното дело, здравеопазването, териториалното самоуправление, опазването на околната среда и демографското развитие и ги предлага за публично обсъждане.
(7) Съдейства за преодоляване на социалното и духовното отчуждение, като развива и обогатява културно-историческото наследство на нацията, народностните традиции и обичаи, обикновената човешка солидарност и доброта.
(8) Работи за укрепване и разширяване на връзките с българи, живеещи извън страната, за поддържане на националното им съзнание и привързаност към Родината.
(9) Организира и участва в разрешени от законите прояви на гражданска опозиция и протест срещу потъпкването на човешките права и социалните интереси, срещу престъпността, спекулата, корупцията и нарушенията на обществените норми на поведение.
(10) Противодейства със законни средства на всяка проява на шовинизъм, сепаратизъм и национален нихилизъм.

Чл. 3. В изпълнение на своите цели и задачи Отечественият съюз се асоциира и сътрудничи с движения, организации и граждански формирования постоянно, временно или еднократно по проблеми от взаимен интерес.

ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Отечественият съюз се изгражда и действа в съответствие със следните основни принципи:

(1) Самостоятелност по отношение на държавните, стопанските, политическите и други обществени институции, органи и организации.
(2) Плурализъм във вътрешноорганизационния живот и при взаимодействието с други организации.
(3) Самоорганизиране на членовете в териториални структури.
(4) Многообразие на функциите според конкретните условия в различните райони и организационно равнище.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 5. (1) Членството в Отечествения съюз е индивидуално и доброволно.
(2) Членството се придобива чрез устно волеизявление и не отнема правото на гражданина да членува в други организации или партии.
(3) Член на Отечествения съюз може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България.
(4) Член на Отечествения съюз може да бъде и лице, живеещо в чужбина, самоопределило се като българин.

Чл. 6. Всеки член на Отечествения съюз има право:

(1) Да ползва обществената защита на организацията.
(2) Да избира и да бъде избиран в ръководни органи.
(3) Да прави предложения и публично да се произнася относно дейността на организацията.
(4) Да притежава членска карта.
(5) Да напуска организацията по свое желание.

Чл. 7. Права на членовете на Отечествения съюз могат да бъдат конкретизирани и доразвити в устройствените документи на общинските организации на съюза.

Чл. 8. Всеки член на Отечествения съюз е длъжен:

(1) Да приема устава на организацията.
(2) Да работи за осъществяване на идеите, целите и задачите на съюза.
(3) Да плаща членски внос.


II. СТРУКТУРА НА СЪЮЗА

Чл. 9. Отечественият съюз има единна национална структура. Нейни основни единица са общинските организации и граждански формирования, възникнали и създадени в състава на съюза.

Чл. 10. Общинските организации на Отечествения съюз са юридически лица.

Чл. 11. Регистрацията на общинската организация става по следния начин:

1. На общинска конференция или учредително събрание се приема решение за изграждане на общинска организация съобразно устава на Отечествения съюз.
2. Протокол, подписан от делегатите или учредителите, приетите устройствени документи и извлечение от разчетната сметка се представят в Съюзния контролен съвет и Изпълнителното бюро на съюза, които се произнасят с решение за легитимността на общинската организация.
3. Решението на Изпълнителното бюро с другите необходими документи се представя за регистрация в съответния районен съд.

Чл. 12. Общинската организация участва в цялостната дейност на съюза и представлява своите и на съюза интереси на територията на общината, като:

1. Разработва собствени устройствени документи.
2. Приема и изпълнява решенията на националните органи на съюза.
3. Прави отчисления от членския внос.
4. Участва чрез свой представител в състава на Консултативния съвет на съюза.
5. Притежава собствена разплащателна сметка и печат със запазения шрифт на съюза.
6. Осигурява материални и финансови средства за своята дейност.
7. Сътрудничи и се асоциира с движения, организации и граждански формирования по проблеми от взаимен интерес.

Чл. 13. Дейността на общинската организация на съюза се прекратява:

(1) По решение на общинската конференция, което се потвърждава от Изпълнителното бюро на съюза.
(2) По решение на Националната конференция за системни принципни нарушения на устава и на програмните документи на съюза.

Чл. 14.(1) Структурата на общинската организация на Отечествения съюз се определя от устройствените й документи.
(2) Основни организационни единици в нея са местните организации и други граждански формирования, изградени по местоживеене и по интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


060. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕДИНСТВО”

Възниква през февруари 1990 г. сред циганското тюркоезично население. Учредява се официално на 26 март 1990 г., когато е регистрирана от Пловдивския окръжен съд. По-късно всякакви ограничения за участие в организацията на основата на етническо самосъзнание отпадат и тя решава да не влиза в коалиция с други политически сили.

Усилията на "Единство" са съсредоточени върху непосредствената работа с обикновените хора, за промяна на тяхното съзнание, култура и обществено поведение.

Върховният ръководен орган на организацията е Общото събрание, а оперативното ръководство се оглавява от председателя Асен Колев.

Адрес за контакти:
Пловдив, тел.: 032/22-08-65.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

061. ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ

Идеята за създаването на партията се заражда няколко месеца преди 10 ноември 1989 г. сред членове и симпатизанти на Комитета за екологична защита на Русе и на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Учредява се на 28 декември 1989 г., а на 15 февруари 1990 г. става първата официално регистрирана опозиционна партия.

Зелената партия е една от основните организации, върху които се градеше Съюзът на демократичните сили при създаването му. Разцеплението на СДС през пролетта на 1991 г. беше причината за излизане на партията от коалицията и за провеждане на самостоятелна демократична политика. За разлика от другите организации, бивши членки на СДС, "зелените" запазиха своята самостоятелност и нямат дубльори в българския политически живот.

Зелената партия е основателка на Български демократичен център през есента на 1991 г.

Членува в Европейската зелена координация (Зеления интернационал).

Партията не си поставя само екологични задачи, а преди всичко политически и затова политиката й в областта на икономиката и в социалната сфера е богата и защитава интересите на широки слоеве от населението.

Още в учредителната си декларация партията отстоява становището, че българското общество се нуждае от радикална промяна, а не от преустройство. Социално-политическият модел на зелените се основава върху две ценности: хармонията в системата Човек - Общество - Природа и качеството на живот на човешката личност. Начинът на използването на природните ресурси, инвестиционната стратегия, ориентацията на технологичното развитие в управленските структури трябва да са в хармония и да увеличават сегашните и бъдещите възможности за повишаване на качеството на живота. Необходимо е да се разширяват правата, ролята и участието на отделната личност, на независимите организации, научната общност и производителите във всички етапи на планирането, вземането на решенията и осъществяването им чрез засилване на децентрализацията и на местното самоуправление.

Зелената партия е за отворена към света пазарна икономика и стои на либерални позиции.

В изборите за Велико народно събрание партията участва в листата на СДС и спечели 17 места в парламента, а председателят на ЗП беше избран за кмет на столицата. Чрез коалицията СДС-либерали се кандидатира за Народно събрание, но тя не можа да прескочи 4-процентовата граница.

През 1990 г. и пролетта на 1991 г. Зелената партия издава в. "Екополитика", след това в. "Демокрация’91" до края на 1992 г.

Ръководен орган е Националният съвет. Председател на партията е Александър Каракачанов.

Адрес на Зелената партия в България:
София, ул. "Алабин" N 3. тел.: 87-69-24

/Пресслужба "Куриер"/


11:20:36    
26.05.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Cоруright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!


---------------------------------------------------------

ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ" 49

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на лазерната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание. Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, най-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", „Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

--------------------------------------------------------------