26 юни 1991

София, 26 юни 1991 година    
        Брой 123 (398)
        

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА РАБОТАТА НА СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРИЕМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ. Документът е приет на разширено заседание на Висшия партиен съвет, състояло се на 15-16 юни 1991 година в София.


Вече една година Великото народно събрание - единственият орган на държавната власт, пряко избран от народа, е главна опора на мирния преход към демократично общество. На Националната кръгла маса БСП прие идеята за неговото избиране, водена от убеждението, че страната се нуждае от коренна реформа в политическата и икономическата система; от нова конституция, която да гарантира правата и свободите на гражданите, политическия плурализъм и разделението на властите; от ново стопанско законодателство - основа на прехода към пазарна икономика. Нуждата от Велико народно събрание бе категорично потвърдена от масовото участие на избирателите и политическите сили в свободните и демократични избори през юни миналата година.

Въпреки политическата поляризация в обществото то успя да приеме основополагащи закони за смяна на икономическата система, подготви и гласува на първо четене проект за нова конституция, който отговаря на всички съвременни демократични изисквания, постигна съгласие дори по такива сложни въпроси като избора на президент и правителство. Парламентарното мнозинство на БСП, депутатите социалисти, имаха решаващ принос за това. С досегашната си законодателна дейност Великото народно събрание опроверга голословните твърдения, че в този си състав не е в състояние да приеме демократични закони и конституция. Това се признава и в чужбина, но се оспорва от някои български политици.

От самото начало на дейността си Великото народно събрание беше подложено на силен и постоянен натиск, започнал веднага след изборите. Едно шумно и агресивно малцинство, свързано с част от опозицията, отказа да приеме вота на народа, а впоследствие с действията си в парламентарната зала и извън нея всячески затрудняваше дейността на върховния законодателен орган. Обществеността едва ли е забравила многобройните декларации, призиви, обсади, живи вериги, стачки, нападенията срещу депутати и други "парламентарни" и извънпарламентарни акции, които постоянно отклоняваха Великото народно събрание от неговите непосредствени задължения.

През последните седмици натискът срещу Великото народно събрание нараства. В нарушение на своите юридически и морални задължения депутати от различни парламентарни групи напускат заседанията на парламента. От неговата трибуна периодично се разнасят ултимативни заплахи за нови напускания. Започна да се оспорва самата необходимост от съществуването му и от приемането на новата конституция. При това - от същите хора, които в началото на миналата година енергично ни убеждаваха, че най-прекият път към демокрация минава през Учредително или Велико народно събрание. Онези, които постоянно говорят за "смяна на системата", сега искат да ни внушат, че това може да се извърши без нова конституция и без парламент. Противниците на Великото народно събрание и на новата конституция искат да разтурят Великото народно събрание, защото знаят, че приемането на нов, демократичен и съвременен основен закон на страната от този парламент, с това мнозинство ще бъде най-яркото доказателство за привързаността на Социалистическата партия към ценностите на демокрацията.

Българската социалистическа партия никога не е променяла своето становище - Великото народно събрание трябва да изпълни своето предназначение. То трябва да приеме конституцията, както и основните закони, гарантиращи по-нататъшния ход на икономическата реформа. Всякакъв друг вариант би представлявал пренебрегване на волята на избирателите, заплаха за гражданския мир, спирачка за развитието на демократичния процес и пречка за излизането на страната от икономическата криза. БСП смята, че депутатите във Великото народно събрание ще поемат тежка отговорност пред своя народ и историята, ако не създадат предпоставки за необходимостта на мирния преход към демокрация и не се противопоставят на опитите за установяване на нов тоталитаризъм.

Целите на онези, които на всяка цена се противопоставят на приемането на новата конституция, вече не се прикриват. Те открито оспорват вековни принципи на правото, общопризнати норми на демократичен живот, в това число недопустимостта на преследванията по политически причини, на законите с обратна сила и на посегателствата срещу собствеността на гражданите, утвърдена във всички международни пактове за човешките права. Вече е напълно ясно, че крайната десница се стреми към беззаконие, произвол и постоянно противопоставяне на хората едни срещу други. Тя се надява още преди изборите да завладее властта и да я използва за разгрома на своите опоненти, да изтласка насилствено БСП от политическия живот и да стовари върху нея цялата отговорност за трудностите и грешките на преходния етап.

Висшият съвет на БСП е длъжен да сподели с партията и обществеността своята голяма тревога от този опасен и безотговорен сценарий. Неговото реализиране би имало крайно тежки последици за крехката българска демокрация. Гражданският мир винаги е в опасност, когато липсва легитимна законодателна власт, здрави конституционни гаранции за правата на хората, нормални условия за функциониране на гражданското общество и институциите на властта.

Все още не е късно този сценарий да бъде осуетен. За това е необходимо да се приеме новата конституция. Това е непосредствената и най-важна политическа задача на Социалистическата партия и нейната парламентарна група днес. БСП призовава всички, на които е скъпа демокрацията и които се чувстват отговорни за съдбините на България, да изразят открито своята гражданска позиция и да използват законовите си права за постигане на тази високопатриотична цел.

Депутатите социалисти ще изпълнят своя върховен политически и граждански дълг и ще положат подписите си под окончателния конституционен текст в град Велико Търново - люлка на първата българска конституция. Нека сега, както и преди повече от 100 години, в този тържествен момент депутатите от различни политически сили да застанат рамо до рамо обединени от отговорността си пред България. Така Седмото Велико народно събрание ще изпълни своята най-важна мисия.

София, 16 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН CЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС (22 ЮНИ 1991 Г., СОФИЯ).


Националният координационен съвет изразява удовлетворението си от резултатите от Националната конференция и ги оценява като съществена крачка към осигуряване на успех в предстоящите избори. НКС преценява приетите от Националната конференция политически принципи като формула за обединение на демократичните сили в предстоящите избори и решенията на Националната конференция като основа за дейността на организационните структури на СДС.

Националният координационен съвет, основавайки се на досегашните си решения и на изразените от делегатите на Националната конференция становища, подкрепя аргументираната позиция на президента на Република България за необходимостта от саморазпускане на Великото народно събрание независимо от приемането или не на конституция и насрочване на избори за началото на септември.

НКС призовава всички депутати, избрани със синята бюлетина, в следващите дни да съсредоточат вниманието си върху въпроса: Съответствува ли Конституционният проект на демократичните критерии за изграждане на нова България.

София, 24 юни 1991 г.

Председател на НКС: Ф.ДИМИТРОВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространие пълен текст на:
ПРИЗИВ ДО ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП), ОТПРАВЕН ОТ ГРУПА МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ    НА БСДП В СОФИЯ И ОТ СТРАНАТА, КАКТО И ОТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ КЛУБ "КРЪСТЬО ПАСТУХОВ".


Драги съмишленици,

Пред очите ни Българската социалдемократическа партия (БСДП) от основа на опозиционните сили се превръща в губеща значението си партия. Ние, социалдемократите, изнесохме не само голяма част от предизборната борба, но и от организирането на опозицията. С разбираема гордост и авторитет носехме името социалдемократи. Сега сме свидетели на падането на обществения престиж на нашата партия. Всички сме вложили много от себе си за изграждането на БСДП като един от солидните компоненти на СДС и не можем безучастно да наблюдаваме как партията се превръща в незначителна политическа сила.

Без да се спираме нашироко върху причините за създалото се положение, можем да направим извода:

Вина за създалото се неблагоприятно положение на БСДП носи нейното ръководство.

Именно то действаше, без да се съобразява с мнението и желанията на преобладаващата членска маса, заставяйки я да приема, одобрява и подкрепя безрезервно всички взети решения, които ръководството не съумяваше да разясни и аргументира навреме. При това някои от тези решения (създаване на СДС-център) се вземаха в противоречие с устава на БСДП, а Националният комитет и редовите членове се поставяха пред свършен факт.

За възстановяване на престижа на БСДП и избягването на разцепление има само един изход:

незабавно свикване на извънреден конгрес.

На него трябва да се вземат действени мерки за осигуряване на участието на общинските организации и членовете на БСДП при вземанетона важни политически решения.

Ние не желаем да всяваме разединение. Не желаем да правим "преврати", нито се домогваме до "партийна власт". Искаме БСДП да стане онази политическа сила, чието ръководство служи на мнозинството. Какво може да се направи?

1. Незабавно да се проведат събрания на общинските организации и да се реши въпросът за свикване на извънреден конгрес. Напомняме, че засвикването му са необходими исканията на една трета от делегатите на последния конгрес или на една трета от местните организации. Засега по примера на редица организации е най-добре да се извършат и двете.

2. За да не се забави свикването на конгреса, копие от протоколите с решенията на организациите и подписите на делегациите изпращайте на адрес: София, бул. "Христо Смирненски" 32 и бул. "Прага" 16, клуб на БСДП.

3. Финансирането на конгреса не е проблематично. Няколко организации от София и страната са в състояние да осигурят провеждането на един скромен, работен двудневен конгрес. Естествено, всяка друга помощ ще бъде добре приета.

4. Преди конгреса трябва да бъдат отпечатани и обсъдени от всички организации Програмна декларация на БСДП (вместо програма) и Допълнение към устава, гарантиращи по-широкото участие на местните организации при вземането на политически решения.

5. Обсъждане на проектолистата на Национален комитет съгласно предложенията на всяка общинска организация (или регионално обединение), като се публикуват кратки данни за предлаганите кандидати.

По този начин ние ще си помогнем сами, преди да е станало късно.

София, 21 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "В СВОБОДНОТО ОБЩЕСТВО ПАРТИИТЕ НЕ УМИРАТ" НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОТО КРИЛО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БСП - ВАРНА.


Нашето поколение се роди и израсна в социалистическа България, която имаше само една партия - комунистическата. Както човек не може да избира родителите си, семейството и родината си, така ние не можехме да избираме партията си. Тази партия беше единственият национален елитарен механизъм, чрез който народът сочеше най-добрите си синове и дъщери и очакваше от тях да се трудят за неговото добруване. Ние се родихме под знака на тази партия.

Сега в България има множество партии. Членовете на много от тях викат "Долу!" и "Смърт" на нашата партия. Но партията - това не са само погрешните догми и идоли, нито корумпираните властници. Партията това сме преди всичко ние: обикновените, честните, трудолюбивите и родолюбивите. Партията е социален организъм като всички други - като семейството, като колектива, като родината. Ако някой от семейството се провини, нима обществото иска смъртта на цялото семейство? Затова ние, обикновените членове, не искаме и не можем да допуснем тази партия да умре!

Да си българин сега не е особено престижно. Светът отново ни гледа като "тъмни балкански субекти". Най-нетърпеливите не издържат и поемат пътя на емиграцията. Да си член на бившата комунистическа партия също не е особено престижно и над половината от бившите й членове поеха пътя на политическата "емиграция". Но ние не желаем да "емигрираме"! Политическата "емиграция" фактически е най-простото нещо - това е разстоянието до най-близкия клуб на опонентите ни. Ниене желаем да изминем този път, както не желаем да изминем пътя от родината до блестящата чужбина. Ние искаме да останем в своята родина, в своята партия и да се променяме заедно с нея и тя да се променя заедно с нас. Искаме всеки хулител и симпатизант еднакво да разберат: партията - това сме ние, нейните членове! И никой не може да ни отнеме правото да бъдем и да се развиваме! Нямат това право нито ортодоксалните марксисти, нито безпринципните властници, чиято единствена цел е запазването на властта на всяка цена. Още по-малко имат това право ренегатите и бившите васали.

Нашата партия, бившата "партия на целия народ" не може да бъде хомогенна. В нея членуват представители на всички слоеве, на всички възрастови групи. Този половинмилионен съюз от различни хора не може да има еднакви идеали, интереси и стремежи. Следвайки традицията на по-близкото минало, сегашното партийно ръководство издигна лозунга за единство в партията на всяка цена. Този фалшив лозунг унищожава партията. Най-напред я напуснаха кариеристите и ренегатите, което беше радостно и освежващо. След това започнаха да я напускат хора, които по мислене са социалдемократи. След последния конгрес започна бягство и на комунисти. Напускат партията по различни причини. Едни за това, че не се променя достатъчно бързо. Други за това, че се променя прекалено бързо. Трети, понеже не разбират целите на осъществяваните промени. Ние смятаме, че за да бъде БСП жива и жизнена, в нея трябва да се създадат организационни предпоставки. Затова призоваваме членовете на партията да се обявят открито за формиране на крила в нея.

Само в тоталитарните партии няма крила. В тях господства силата на мнозинството. В демократическите партии не може да няма крила. Нима сред лейбъристите на Англия няма "десни" и "леви"? Нима социалистите на Франция или демократите на САЩ не са диференцирани? Без "леви", "десни" и "център" партиите се превръщат в аморфни и безжизнени организми. А ние искаме жива партия, с живи, свободни хора, клокочеща от страсти и интереси. В името на такава жива партия ние декларираме обособяването си в социалдемократическо крило в БСП - Варна, което ще преследва следните по-важни цели:

1. Идентификация на партията с платформата й от XXXIX-я конгрес, която е по същество социалдемократическа и зад която ние заставаме осъзнато, а не формално.

2. Социалдемократизация на БСП. Ние издигаме социалдемократизацията не като параван, не като нов идол или етикет, благодарение на който да останем на власт, а защото считаме, че при съществуващата демографска и възрастова структура на населението социалната държава е единствената реална алтернатива за близкото ни бъдеще. В страната, в която пенсионерите са около 2,5 млн., в която зад гърба на всеки работещ "стоят" по трима неработещи, държавата не може да не бъде социална, да не се грижи за социално слабите си членове. Затова издигаме социалдемокрацията като жизнена потребност за българския народ.

3. Членство на БСП в Социнтерна. С декларативния си отказ от комунизма БСП разруши традиционните си връзки с другите комунистически партии от стар тип, но с мъглявите фрази на своя лидер за "модерна лява партия" тя не намери нови съюзници. В резултат БСПсе оказа в непозната досега международна изолация. За да може партията да контактува с реални сродни външни сили, тя трябва да стане член на Социнтерна и освен това да постави на нова основа взаимоотношенията си с левите партии в страните от Източна Европа.

4. Съхраняване на Републиката. България е страна със слаби монархически традиции. Тя няма собствени велможи. А да върнем отново чуждите - не щем! Затова всички политически сили в страната, които изповядват "чиста и свята република", са наш естествен съюзник, независимо от политическата им окраска и лозунги.

5. Социализация на държавата, общините и фирмите. Дори в първобитното общество хората са се съюзявали, за да решават общите си проблеми. В края на XX век социалната функция трябва да доминира в поведението на всички обществени и икономически структури. Предприятията (частни и държавни) трябва да запазят своите социални ангажименти към хората ида ги издигнат на ново качествено равнище. Общините трябва да престанат да играят ролята на властник и да се заемат с решаването на комуналните проблеми на населението. По същия начин отслабването на икономическите функции на държавата трябва да се съпровожда със засилване на нейните социални функции: образование, култура, здравеопазване, пенсионно дело и т.н.

6. Съюз с другите леви сили в страната с цел създаване на ляв републикански блок. БСП е отделена и дори противопоставена на други леви сили главно поради своето минало. Но в живота на народа ни има нещо неизмеримо по-важно - бъдещето. В името на това бъдеще ние сме за съюз с всички леви сили, за да отстоим заедно две национални цели: социалната държава и републиката.

С тази декларация ние обявяваме своето организационно обособяване в БСП - Варна и призоваваме всички социалисти от градската организация да се определят, за да можем на предстоящия конгрес на БСП да отстоим развитието на Устава и Програмата на партията и да отидем към обособяване на крила в нея. Формирането на крила не само че не представлява разрушаване на партията, а тъкмо обратното: крилата ще позволят в партията да останат всички нейни членове, но с ясна политическа физиономия.

Защото в свободните общества партиите не умират! Те се трансформират, изменят, развиват заедно с живия живот.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ (БНС), ПРИЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 22 И 23 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Българският национален съюз (БНС), изграден от Българската национално-радикална партия, Българския национален съюз "Нова Демокрация", Българска отечествена партия и Съвета за стратегически проучвания, остро порицава антибългарската политика на президентската институция на Жельо Желев и правителството на Димитър Попов и я характеризира като политически, икономически, стопански и духовен геноцид над българския народ. БНС категорично заявява, че политическата власт в България днес е в ръцете на американо-турски агенти, които налагат чужди на нашия народ политически концепции в ущърб на неговите национални интереси. Това се извършва чрез съзнателно турцизиране на част от българомохамеданите, чрез разкриване на турски фирми и банки, чрез разрушаване на националната ни икономика, чрез парциално разпродаване на българските природни богатства, промишлени предприятия, селскостопански обекти на подставени и платени с чужди пари лица, чрез въвеждане на турски език в българското училище, чрез внушаване на национална вина у българския народ. За да бъде поставен на колене и да приеме безропотно чуждата политическа доктрина за изграждане на Черноморската икономическа зона в противовес на Европейската общност, българският народ планомерно е воден към стопанска разруха, нищета, мизерия и просия в унисон с намеренията на Международния валутен фонд (МВФ).

В същото време управляващите среди остават глухи и неми свидетели на етнополитическия терор, провеждан от сепаратистката организация ДПС срещу българското население в смесените райони, целящ обезбългаряването на цели български области. На незаконното ОМО "Илинден" е предоставена пълна свобода за политически действия. Не се дава никаква изява, да не говорим за равнопоставеност в средствата за масово осведомяване на българските нацонални сили. Управляващата олигархия не установява никакви връзки с ВМРО във Вардарска Македония, остава безучастна към съдбата на бесарабските и таврийските българи, към участта на тракийските бежанци, добруджанските преселници и българите в Западните покрайнини.

Ето защо БНС смята, че само чрез българска солидарност и единение на всички българи без разлика на професии, класи и партийна принадлежност може да се спаси българската нация и българската ни Родина от гибелта, към която управляващите среди планомерно я тласкат. Тежките демографско-миграционни процеси са естествено следствие на рушителната правителствена политика, на безработицата, безнадеждността и безперспективността, обхванали значителни обществени слоеве от нашето население. За просперитета и благоденствието на българския народ е необходимо:

1. Категорично да се противопоставим на Черноморската икономическа зона, на нахлуването на чужди капитали у нас, на програмата на МВФ, която е за сметка на изграждането на националната ни икономика.

2. Да установим здрави връзки с Гърция, Армения, Унгария, като сключим двустранни договори за военна и икономическа взаимопомощ. Да развиваме отношенията си на сътрудничество с развитите европейски страни и най-вече с Германия и Русия на взаимоизгодни и равноправни начала, без да бъдат накърнявани националните ни интереси.

3. Да се стимулират производствените процеси, като пазарните цени бъдат съобразени с покупателната способност на населението. Да се издигне жизненият стандарт на българското семейство до оптимум, стимулиращ раждаемостта и намаляващ смъртността. Особено внимание трябва да се обръща на рационализаторите, които е нужно да бъдат подпомагани в тяхната дейност.

4. Да се въведе протекционизъм в отделни отрасли на промишлеността и селското стопанство и чрез акционерно участие да се стимулира производителността.

5. Да се извърши парична реформа с обмяна на парите 1:1 до 50 или 100 хиляди лева, като средствата над тази граница се вложат в облигации, ценни книжа и бонове.

6. Да се извърши спешно преустройство в армията в духа на здравите български бойни традиции, да се превъоръжи с модерно оръжие, да се укрепи българският боен дух чрез национална пропаганда и изучване на българската военна история. Армията трябва да се превърне в надежден гарант за свободата, независимостта и суверенитета на нашата скъпа Родина - България.

7. Да отпаднат граничните прегради между България и Република Македония, а всички наши сънародници оттам, както и от други области да се ползуват с правата на български граждани при правото на труд, социално осигуряване, здравеопазване и образование.

8. Да не се допускат в българския парламент представители с чуждо национално съзнание, претендиращи да изразяват етнорелигиозни или етномалцинствени групови интереси. Уместно е в парламента да влязат представители на бесарабските и таврийските българи. БНС поддържа изборът на президент да става чряз пряко общонародно гласуване.

9. Ние сме против приватизацията да се извърши, преди да бъде решен националният въпрос. Не може българската земя и природните ни богатства да попадат в ръцете на чужденци. На свободни работни места трябва с предимство да се назначават български граждани.

10. Ние сме за единна именна система (ЕИС) за новородени български граждани. Неприелите ЕИС за новородените български граждани ще се смятат за чужди граждани, временно пребиваващи в нашата Родина и няма да се ползуват с правата на български граждани и придобивките на социалната ни система. За всички, които не приемат българските закони, може да се сключи изселническа спогодба.

11. Като еднонационална държава българският език е официален и задължителен в училищата, средствата за масово осведомяване, в обществените предприятия, търговското обслужване, здравеопазването, улицата, при публични изяви, митингите. Освен българския, в училищата се допуска изучаването на официално приетите от ООН международни езици: английски, френски, немски и руски. Други езици могат да се употребяват в битовите взаимоотношения и да се изучават на частни начала. БНС е за традиционния етимологичен правопис и за полагане на изпит по български език при заемане на държавна служба.

ДА ЖИВЕЕ ЕДИННА И ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ!

В конференцията, проведена от БНС на 22 и 23 юни 1991 г., взеха участие и Българската християндемократическа партия-център, Българската християнрадикал-демократическа партия, Движението за демокрация и социална справедливост, ВМРО-Съюз на македонските дружества, Съюзът на бесарабските и таврийските българи, много граждани и журналисти.

София, 23 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ" - ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА. Документът е адресиран до Великото народно събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


В политическия консултативен съвет на Обединение "България” - Варна, включващо седем политически партии и организации, постъпи информация, че предстои съвсем скоро подписването на договор за създаване на Черноморска икономическа зона с участието на Турция, Румъния, СССР и България. Политическият консултативен съвет изразява подкрепата на партиите и организациите от Обединението на усилията, които всяко българско правителство полага за развитието на взаимноизгодно, равноправно икономическо сътрудничество с други страни. Такова сътрудничество ще укрепва доверието и между черноморските страни.

Икономическите и националните интереси на страната обаче диктуват според нас в настоящия момент установяване на тясно сътрудничество и интеграция с европейските структури, както и с най-развитите индустриални държави в света.

Политическият консултативен съвет счита, че инициативата на Република Турция за създаване на Черноморска икономическа зона е неприемлива на този етап с оглед на националните интереси и сигурност.

Политическият консултативен съвет на Обединение "България" - Варна настоява пред Великото народно събрание, Президента на Република България и Министерския съвет на Република България да не вземат поредното кабинетно решение по такъв жизненоважен за Отечеството ни проблем.

Призоваваме всяка политическа сила и обществеността да изразят своята категорична позиция относно Черноморската икономическа зона.

Апелираме към българския народ за бдителност!

Отечеството е над всичко!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. Документът е адресиран до Великото народно събрание и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

На 20 април 1991 г. се състоя среща на народните представители Борян Калчев, Георги Петров, Мариела Митева и Савка Йовкова с Инициативния комитет на Дружеството за подкрепа на децата с интелектуални затруднения. На срещата бяха разгледани обстойно въпросите със социалното положение и защитата на децата с тежки физически и умствени увреждания и техните родители. В нея взеха участие и представители на други сдружения на родители на тежко и хронично болни деца и специалисти. Като имаме предвид, че предстои привеждане на нашето социално законодателство в съответствие с подписаната от Президента и ратифицирана от Великото народно събрание конвенция на ООН за правата на детето, ние предлагаме следното:

1. Да се приеме и ратифицира декларацията на ООН за правата на лицата с интелектуални затруднения (Резолюция N 2856 от 1971 г.) и се регламентират произтичащите от нея задължения на съответните органи в нашата страна.

2. Родителите на децата с интелектуални затруднения от умерена, тежка и дълбока степен, които се грижат за тях в домашни условия, да получават ежемесечна социална помощ в размер на социалната пенсия, полагаща им се след навършване на 16-годишна възраст, считано от момента на установяване на диагнозата.

3. Лицата с интелектуални затруднения и родителите на такива деца да не се засягат при съкращение на щата във фирмите. При частична или пълна ликвидация да им се осигурява подходяща работа с предимство, като за периода на безработица ползват социално осигуряване, равно на заплатата преди съкращението.

4. Задоволяването на потребностите на лицата с интелектуални затруднения да се осигурява от специален фонд.

5. Майката на интелектуално затруднено дете да има правото на 6-часовработен ден, за да може да полага необходимите грижи за неговото отглеждане.

6. Да се реорганизира и модернизира съществуващата система от служби и заведения за умствено изостанали деца и възрастни като:

- на територията на новосъздадените регионални центрове за социални грижи се открият дневни и седмични медико-педагогически центрове за деца и възрастни с умерени и тежки интелектуални затруднения, като в тях се осигури необходимото педагогическо, медицинско и социално обслужване. В тези заведения лицата с интелектуални затруднения да бъдат обучавани на елементарна трудова дейност и приобщавани към обществото;

- да се подобрят условията за живот в социалните заведения, като броят на лицата с интелектуални затруднения в група се намали до 10 и се повишат изискванията по отношение на квалификацията и личната отговорност на персонала, като се въведат материални стимули;

- възрастните лица с интелектуални затруднения да бъдат отделени от хронично психично болните в самостоятелни заведения;

- да се увеличи броят на студентите по олигофренна педагогика в катедрите по дефектология;

- да се подобри подготовката на медицинските специалисти (лекари, фелдшери и медицински сестри) и на социалните работници по проблемите на умствената недостатъчност;

- да се създаде работна група от специалисти за координиране на дейностите по грижите за лицата с интелектуални затруднения в службите на различните ведомства.

7. Лицата с умерена и по-тежка степен на умствена изостаналост да бъдат освободени от такси за градския транспорт.

8. Умерената и тежката степен на умствена изостаналост да се впише в списъка на заболяванията, за които се полага финансова помощ при купуване на лек автомобил.

9. От съществуващия контингент на Почивно дело да се отделят станции и балнеосанаториуми, в които лицата с интелектуални затруднения и техните семейства да могат да почиват веднъж годишно.

10. Да се регламентират с нормативен акт взаимоотношенията между заведенията, в които се възпитават умствено изостанали деца без родители и гражданите, които желаят да ги осиновят, отглеждат или осигуряват други форми на помощ за тях.

София, 3 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


9:15:23   
26.06.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!