26 март 1996


София, 26 март 1996 година
Брой 61 /1616/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА /ЧАСТ ПЪРВА/ "ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРЕЗ 1996 ГОДИНА" /СОФИЯ, 10 МАРТ 1996 ГОДИНА/.


Съвместното заседание на Парламентарната група на Демократичната левица, Висшия съвет на Българската социалистическа партия, постоянното присъствие на БЗНС "Ал. Стамболийски" и Националния съвет на политическия клуб "Екогласност" в откровена и аргументирана дискусия анализира и оцени едногодишното управление на Демократичната левица. Участниците в заседанието констатираха, че в основни линии управлението на Демократичната левица следва политиката, за която партиите от коалицията поеха ангажименти в предизборните си послания. Няма основания за принципна промяна на избраната политика. Необходими са промени в системата на изпълнителната власт, които да засилят лявото управление и да затвърдят неговата политическа формула.

На основата на анализа и оценката за едногодишното управление съвместното заседание формулира основните политически цели, приоритетите и задачите за 1996 година - особено значима за управлението.


* * *

1.1. Участниците в съвместното заседание оценяват положително посоката на икономическото развитие през 1995 година. Основание за тази оценка са признаците на оживление в икономиката, нарастването на брутния вътрешен продукт, близо четирикратното намаление на инфлацията, постигнатата относителна стабилност на националната валута и увеличаването на валутния резерв, положителното салдо на външнотърговския баланс.

Гарантирането на траен икономически растеж налага постигнатите разултати да бъдат съчетани с мерки за повишаване на инвестиционната активност, за оздравяване на банковата система, за стабилизиране на енергетиката, за ускоряване на структурната реформа и за подобряване управлението на държавната собственост.

1.2. През изтеклата година е налице ускоряване и разширяване на обхвата на приватизационните процеси. Удвои се броят на сключените приватизационни сделки. Макар и със закъснение, стартира масовата приватизация - най-мащабната социално-икономическа инициатива на прехода към пазарна икономика. Расте делът на частния сектор в промишленото производство на страната.

Участниците в заседанието решително отклоняват опитите за ревизия на основни програмни постановки по отношение на приватизацията. Необходими са по-ефективни действия за повишаване интереса на гражданите към масовата приватизация, за внасяне на повече яснота за икономическите и социалните последици от процеса.

1.3. В областта на селското стопанство Демократичната левица бавно и трудно преодолява тежкото наследство. Увеличени са темповете на възстановяване на собствеността върху земеделските земи.

Със Закона за защита на земеделските производители се сложи началото на стабилна политика на подпомагане на земеделското производство. Въпреки законодателните усилия на Демократичната левица все още не са създадени реално необходимите условия за модерно и ефективно земеползване.

Реализираните положителни изменения все още не са трайни и необратими.

Земеделските кооперации осигуряват преобладаваща част от необходимите на страната хранителни продукти. Но те, както и останалите земеделски производители, на този етап нямат осигурени достатъчно условия за пълно разгръщане на производствените си възможности. Не са създадени необходимите обективни предпоставки за пристъпване към оземляване на безимотните, малоимотните и преселниците.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОФЕДЕРАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА "ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ НА ОРЪЖЕЙНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА СЛЕДВАЩИЯ ВЕК В ЕВРОПА И ИЗВЪН ЕВРОПА".


Асоциацията на Еврофедералистите в България и изграденият към нея Национален център за евроатлантическа интеграция ще вземат участие в международния семинар, които ще бъде проведен през втората половина на тази година във Франция от представители на неправителствени организации по темата "перспективи на развитие на оръжейната промишленост през първата половина на следващия век в Европа и извън Европа". Изнесените доклади ще бъдат публикувани в специален сборник, като всяка от участвалите в него организации ще има право да го пубдикува изцяло или частично на желан от нея език. Предварителният подбор на докладите ще бъде извършен от специалисти, изявени на международно ниво в областта на оръжейната промишленост и свързаните с нея национални политики.

Изпълнителният съвет на асоциацията взе решение да участва в този семинар със свои доклади, изготвени по следните теми:
1. Бъдещата роля на Североатлантическия съюз.
2. България в НАТО или извън НАТО.
3. НАТО пред решаване на проблема относно конверсията от военно към гражданско производство.
4. Оръжейната промишленост в национална, европейска и глобална перспектива.
5. Сегашното и бъдещото развитие на оръжейната промишленост в страните, членуващи и нечленуващи в НАТО.
6. Конкуренцията в оръжейната промишленост в континентален и междуконтинентален аспект.
7. Изработване на система за международен контрол и международен баланс на оръжейната промишленост.
8. Бъдещите процеси на умиротворяване в световни граници и постепенното съкращаване на оръжейната промишленост.
9. Решаване на социалните проблеми, възникващи вследствие на поетапното съкращаване на военната промишленост, засягащи заетите в нея маси от специалисти и работници.

Изготвените доклади трябва да бъдат в обем от 5 до 10 машинописни страници и преведени съответно на английски език.

Изпълнителният съвет определя като автори на посочените по-горе доклади следните негови членове: Дечко Драгиев, Цветан Кардашев, Владимир Никифоров и Божидар Палюшев.

София, 22 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дечко Драгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ ЗА ТРУДОВИЯ КОНФЛИКТ ВЪВ ВЪГЛЕДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.


Изпълнителното бюро и Националният стачен комитет на Федерацията на независимите синдикати на миньорите /ФНСМ/ на извънредно съвместно заседание, проведено на 21 март 1996 г., изразява следната позиция по трудовия конфликт във въгледобивната промишленост:

1. Категорично настояваме за решаване на справедливите искания на миньорите от въгледобива. Сегашната ситуация е логичен резултат от продължителното подценяване на приноса на въгледобива в националната икономика.

2. Настояваме най-после Комитетът по енергетика и правителството да решат проблема за огромните задължения на Националната електрическа компания /НЕК/ и топлофикацията към въгледобива. Недопустимо е близо 6-те милиарда дълг към въгледобивната промишленост да продължи да нараства лавинообразно при пълна липса на адекватни управленски действия.

3. Федерацията на независимите синдикати на миньорите многократно е алармирала за кризисната ситуация в отрасъла. Убедени сме, че провежданите от Федерацията на независимите синдикати на миньорите преговори с Комитета по енергетика ще бъдат завършени успешно.

4. Абсолютно невярно е, че миньорската стачка ще доведе до предлаганото увеличение на цените на тока, въглищата и отоплението. Нашата собственост трябва да знае, че и сега, и след 1 април средната цена на добиваните в България въглища е много по-ниска от внасяните отвън твърди горива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСМ: П. Токмакчиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
СТАЧЕН КОМИТЕТ: П.Попадиин

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "НЕ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДНЕС" НА РОК-ПЕВЕЦА ДОБРИН ВЕКИЛОВ - ДОНИ, ПО ПОВОД НА ПРИЗИВА МУ "НЕ НА СТРАХА".


ДАМИ И ГОСПОДА,

Изминаха повече от два месеца от моето отворено писмо, което като че ли на пръв поглед посъбуди нацията, но явно дотолкова, че само да я размърда и да се обърне на другата страна.

Какво се случи?

Шум, посещения, писма, добри пожелания.

Онази сериозна загриженост, която бликаше от писма и обаждания. /Хвала на тези, които повярваха и направиха първата стъпка.

Продължавайте да вървите, иначе ще се сковете в апатия./

Онова фалшиво потупване по рамото или поучително вдигнатият пръст.

Думата ми беше за страха, а този пръст, понякога се поклащаше и заплашително.

Събудиха се индивидуалности и общности, но приспивателното монотонничене на флегматични политици и притежатели на жълти пера унася и пробудилите се.

Какво стана?

Къде са безчелите страшилища?

По улиците.

Къде са онези, чиито имена всички знаем и толкова често спрягат някои от страх, други заради сутрешното изплакване на очите си, трети заради професионалното им обвързване с тях.

Натрапиха ни сън и ние трябва да го сънуваме. Докога! По улиците продължават безнаказано да се разхождат с оръжие и наркотици по широките джобове престъпниците, които по право не можело да наричаме така.

Значи обикновеният данъкоплатец X пребива, ограбва и унижава обикновения данъкоплатец Z.

Какво стана?

Излезе списък с обикновени данъкоплатци X, действат неопетнени, чисти бивши полицаи, ползващи бившите си връзки и още по-чистите си досиета за бизнес с херувимски мирис. А Консултативният съвет по национална сигурност така и не се осъществи.

А, да, и мили писма от върха на държавата.

Присъствието на мутрите е унижение за останалите хора.

Има ли държава, която да ни защитава от униженията и да ни пази достойнството?

Има ли сила, която да ни защитава от слабостта на държавата, създала, хранеща и толерираща изродите, които са си живи и здрави?

Пиша ви от свое име, за да ви попитам какво направихте вие, всички четящи тези редове, и какво сте готови да направите.

Хора, намерете пътя сами! Не чакайте някой да ви го посочи. Пътят е общ. Да се събудим от приспивателните, които всеки ден ни дават, и да не се страхуваме. Да накараме господата да си приберат зверовете в клетките, ние да излезем от тях, а присъстващите на "спектакъла" пасивни зрители да презрем.

Вече съм на път да се откажа от клетката, наречена българска държава, и когато реша, ще го направя по официален път.

Защо? Защото фактически държава няма.

Не искам да бъда български гражданин. Това не ми дава никакви права и достойнства. Да не говорим за привилегии. Това не гарантира живота ми, а само ме прави слаб и унижен. Толкова съм сигурен в това, колкото и че няма да престана да бъда българин и да обичам България. Но не тази на управляващите. Тя не е тяхна. А тази - вечно страдащата България на идеалите.

Все пак.

Все още вярвам. А вече не съм сам.

На тези, които повярват и публикуват и това послание. Поклон!

София, 21 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:10:00
26.03.1996 г.


Редактор: Лили Томова - деж. ред.
Технически изпълнител: Весела Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!