26 март 1991

СОФИЯ, 26 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                              БРОЙ 60 /335/

СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА 38-Я РЕДОВЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/, СЪСТОЯЛ СЕ НА 23-25 МАРТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


ТРИДЕСЕТ И ОСМИЯТ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КОНСТАТИРА:

- ПРОЦЕСЪТ НА СМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАДЪРЖА ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА БСП ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ. ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РАЗГРАДЕНА ДОКРАЙ ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ. ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕФОРМА НЕ Е ДОВЕЛА ДО КОРЕННА ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВОТО НА СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА СЕ БЛОКИРА ОТ НЕЖЕЛАНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА БСП ДА ПРИЕМЕ РЕШИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА СТОПАНСТВОТО. СЪЩЕВРЕМЕННО ПРОДЪЛЖАВА РАЗГРАБВАНЕТО НА НАРОДНОТО ИМУЩЕСТВО.

- ЗА НЕЧИСТИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ НАЦИЯТА СЕ ТЛАСКА КЪМ РАЗЕДИНЕНИЕ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА И КЪМ ПОЛИТИЧЕСКА НЕТЪРПИМОСТ.

БСДП, КАТО СЪЗНАВА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, НА СВОЯ 38-И КОНГРЕС

Д Е К Л А Р И Р А

1. БСДП Е СЪВРЕМЕННА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА И НЕГОВИТЕ РЕЦИДИВИ.

БСДП Е ПРОТИВ КОМУНИЗМА, ИЗТОЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И ВСИЧКИ ДРУГИ ФОРМИ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ, АВТОРИТАРИЗЪМ И ЕКСТРЕМИЗЪМ.

НИЕ ПРИНАДЛЕЖИМ КЪМ СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ИМАМЕ СОБСТВЕН ПРИНОС В НЕЙНОТО ДЕЛО.

2. БСДП ВЪЗПРИЕМА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА КАТО ЕДИНСТВЕНА ФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

БСДП ЧРЕЗ СВОЯТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ЩЕ НАСТОЯВА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ И ЗА НАЙ-СКОРОШНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ КАТО ПЪРВО УСЛОВИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ У НАС.

БСДП ЩЕ НАСОЧИ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОБЕДА В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ОРГАНИ НА МЕСТНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ В ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕЙНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СДС И С ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, КОЯТО МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ИСТИНСКАТА ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И ПОБЕДАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

СЪВМЕСТНО С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ БСДП ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ В ОБЩЕСТВОТО ПРОТИВОРЕЧИЯ И КОНФЛИКТИ, ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ СИТУАЦИИ, ПОСТАВЯЩИ ПОД СЪМНЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕЛИТЕ И БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. В ТОЗИ СМИСЪЛ НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

3. БСДП ЩЕ СЕ БОРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ, ОСНОВАНО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ, ВИСОКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТЕНОСТ НА ЧОВЕКА. НИЕ СМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО СВЕЩЕНО НЕПРИКОСНОВЕНО ПРАВО НА СВОБОДНАТА ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ. ЗАЕДНО С ТОВА НИЕ ПРИЗНАВАМЕ РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ. СЧИТАМЕ, ЧЕ С ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДКРЕПЕНА КООПЕРАЦИЯТА, КАТО ФОРМА НА СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО СДРУЖАВАНЕ НА СВОБОДНИ ЧАСТНИ СОБСТВЕНИЦИ, КОИТО РАЗПОЛАГАТ СЪС СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И С ПЛОДОВЕТЕ НА СВОЯ ТРУД.

БСДП Е ЗА ТВЪРДО ОВЛАДЯВАНЕ НА СТОПАНСКИЯ ХАОС В СТРАНАТА, ТЯ Е ПРОТИВ ОПИТИТЕ НА БИВШАТА НОМЕНКЛАТУРА ДА ЗАГРАБИ ИКОНОМИЧЕСКИЯ Й ПОТЕНЦИАЛ ВЪВ ВРЕДА НА НАРОДА И ЩЕ ЗАЛОЖИ ЦЕЛИЯ СИ ПОЛИТИЧЕСКИ АВТОРИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ.

4. КАТО ПАРТИЯ С ВЕКОВНО СЪЩЕСТВУВАНЕ И БОГАТ ИСТОРИЧЕСКИ ОПИТ, БСДП СПОДЕЛЯ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ СА ПРОДУКТ НА РАЗПАДАЩАТА СЕ КОМУНИСТИЧЕСКА СИСТЕМА, КОЯТО ВИЖДА В ТЯХ СВОЯ ПОСЛЕДЕН ШАНС. МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ МОГАТ И СЛЕДВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ ЕДИНСТВЕНО НА ОСНОВАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА HA ЧОВЕКА, КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

5. БСДП СЧИТА, ЧЕ ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ Е ОБЩ ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ НА БАЛКАНИТЕ - ТЕ ТРЯБВА ДА СТАНАТ ЕСТЕСТВЕН ЦЕНТЪР НА ДОБРОСЪСЕДСТВО И ЕДИНЕНИЕ.

БСДП И СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ПЪРВАТА ПОЛИТИЧЕСКА КРАЧКА КЪМ ЕДИННА И ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА.

6. БСДП ПРИЕМА, ЧЕ ОТНОШЕНИЯТА НИ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, СССР, КИТАЙ, ИНДИЯ И ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ ОТ БЛИЗКИЯ, СРЕДНИЯ И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ НА БАЗАТА НА ПЪЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СУВЕРЕНИТЕТ.

7. ОТНОШЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ СЪС ЗАПАДНА ЕВРОПА, С НАЙ-ВЕЛИКАТА ДЕМОКРАЦИЯ - САЩ, С ЯПОНИЯ, КАНАДА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СТРАНИ, УСТРЕМИЛИ СЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО НА ХУМАНИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА, СЛЕДВА ДА СЕ РАЗВИВАТ В ДУХ НА ШИРОКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ.

ТРИДЕСЕТ И ОСМИЯТ КОНГРЕС НА БСДП СЕ ОБРЪЩА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ТВЪРДА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАМЕРИ СИЛИ ЗА РЕШИТЕЛНА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗА СВОЕТО ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ НА СВОБОДНИТЕ НАРОДИ.

СВОБОДЕН ТРУД НА СВОБОДНИ ХОРА В СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, МАРТ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ - "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /ЧАСТ ПЪРВА/ - ИЗЛОЖЕНИЕ /3 - КРАЙ/ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ - ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/. ПРОГРАМАТА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ДГСИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


ЕДИН КРИТЕРИЙ, КОЙТО ЗДРАВОМИСЛЕЩИЯТ БЪЛГАРИН ВЪЗПРИЕМА, Е РАЗМЕРЪТ НА УЧАСТИЕТО ДА СЕ СВЪРЖЕ С РАЗМЕРА НА ДОБРОСЪВЕСТНО ИЗРАБОТЕНОТО ОТ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР, НЕЗАВИСИМО КЪДЕ И КОГА, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ИМУЩЕСТВЕНИЯТ АТЕСТАТ НЕ ПОСТАВЯ ПОД СЪМНЕНИЕ ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА НА ПРАВОИСКАТЕЛЯ. ПРАВОТО, ПРИЗНАТО ПО ТОЗИ КРИТЕРИЙ, БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ УНАСЛЕДЯВА И ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО НАЧИН, УДОВЛЕТВОРЯВАЩ НАЙ-ДОБРЕ ВЗАИМНИТЕ ИНТЕРЕСИ ВЪЕ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ. ПРИДОБИТОТО ПО ТОЗИ КРИТЕРИЙ ПРАВО НЕ СЕ РЕАЛИЗИРА БЕЗВЪЗМЕЗДНО И ПРИ ЕДНАКЪВ ПРИОРИТЕТ.

ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЯЛОВЕ В ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ СТАВА ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ ПО ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ ОТ ПРАВОИМАЩИТЕ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ ПО НАЧИН, УДОВЛЕТВОРЯВАЩ ПРАВОИМАЩИЯ, ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОБЩЕСТВОТО. НЕДОПУСТИМО Е НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ПРАВОИМАЩИЯ ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРАВАТА МУ. ТОВА СЕ РЕШАВА, КАТО СЕ ПРИЕМЕ НАПРИМЕР, ЧЕ ПОГАСЯВАНЕТО НА ВНОСКИТЕ МОЖЕ ДА СТАВА С ДИВИДЕНТИТЕ И С ТОВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ И ФАКТИЧЕСКИЯТ СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ. ЕСТЕСТВЕНО Е ПРИ ЛИПСА НА ДИВИДЕНТИ ИЛИ НИСКИ ДИВИДЕНТИ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ /ИЛИ АКЦИИТЕ/ ДА ПАДА, А ПРИ СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПРАВОИМАЩИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ С ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО ДО НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ СИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ФИРМАТА КЪМ КРЕДИТОРИТЕ. ПО ТАКЪВ НАЧИН ПРАВОИМАЩИТЕ СЕ ОБВЪРЗВАТ С УПРАВЛЕНИЕТО РЕСПЕКТИВНО С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА /КАЗАНО НАЙ-ОБЩО/, И ТО ТОЛКОВА ПО-СИЛНО, КОЛКОТО ПО-ГОЛЯМО Е УЧАСТИЕТО. ДЪРЖАВАТА КАТО КОРЕКТЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН ПАРТНЬОР НЯМА ИНТЕРЕС ДА СТИМУЛИРА ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ШАНС ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ. ОТ ТАЗИ ГЛЕДНА ТОЧКА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЧРЕЗ СВОБОДНИ ТЪРГОВЕ Е МОЖЕ БИ НАЙ-НЕИЗГОДНАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОБЩЕСТВОТО. ТЯ ЩЕ УЗАКОНИ НЕКОРЕКТНАТА /ЗАЩОТО ПОНАЧАЛО СПЕКУЛАТА Е КОРЕКТНА!/ СПЕКУЛА И ЩЕ БЛАМИРА ДОВЕРИЕТО, БЕЗ КОЕТО ВСЯКАКВА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е ОБРЕЧЕНА. В КРАЙНА СМЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА СА ДА ПРЕВЪРНАТ ЕДНА ГУБЕЩА НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА В ПЕЧЕЛИВША, КАТО СЕ ИЗГРАДЯТ МАКСИМАЛНО УСТОЙЧИВИ ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ, А НЕ ДА СЕ ЗАПУШВАТ ДУПКИТЕ НА ЕДИН КРАЙНО ОБРЕМЕНЕН И НЕРАЦИОНАЛЕН НАЦИОНАЛЕН БЮДЖЕТ. ПРЕДЛОЖЕНИЯТ КРИТЕРИЙ ВЕРОЯТНО НЕ Е ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖЕН, НО ТОЙ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ОТХВЪРЛЯ, БЕЗ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ДРУГ ПО-РАЦИОНАЛЕН И НАЙ-ВАЖНОТО ПО-ВЪЗПРИЕМЛИВ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ ГО ПРИЛАГАТ.

СТЪПКА В: "УСТАНОВЯВАНЕ    НА ВРЕМЕННИ /ПРЕХОДНИ/ СТРУКТУРИ”. НА ЕТАПА "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ - СТАРТ" Е НЕРЕАЛНО ДА СЕ ИСКА МАКСИМАЛНО ЕФЕКТИВНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРИВАТИЗИРАЩИТЕ СЕ ОБЕКТИ. ВАЖНОТО Е ТЕ ДА ОЦЕЛЕЯТ, ДА СА ЖИЗНЕНИ И ДА НОСЯТ ЗАРЯД НА ЕДНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ. ДА СЕ РАЗРУШИ ЕДНА СЪЩЕСТВУВАЩА СТРУКТУРА Е МОЖЕ БИ НАЙ-ЛЕСНОТО, НО ЗАТОВА ПЪК СИГУРНО Е НАЙ-НЕРАЗУМНОТО. ДОБРИЯТ СТОПАНИН НЕ РУШИ, А ТРАНСФОРМИРА ИЛИ ПРЕИЗГРАЖДА /ПРЕСТРУКТУРИРА/ ФОНДОВЕТЕ С ЦЕЛ ДА ПОВИШИ ЕФЕКТИВНОСТТА ИМ. КОЛКОТО И НЕГОДНА ДА Е ЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, У НЕЯ ВИНАГИ ЩЕ СЕ НАМЕРЯТ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА. ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НЕЩАТА СА ПРИНЦИПНО РАЗЛИЧНИ. ТЕ МОГАТ ДА РУХНАТ БЕЗВЪЗВРАТНО ЗА БРОЕНИ ДНИ И ДА НЕ ЗАСЕГНАТ ИКОНОМИКАТА, АКО ТЯ Е СТАБИЛНА, НО ЗА СМЯНАТА НА ЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СА НЕОБХОДИМИ ГОДИНИ. В ИКОНОМИКАТА ЗА ШОКОВЕ И РЕВОЛЮЦИИ МЯСТО НЯМА И АКО СЕ ДОПУСНАТ, ТОВА СА АВАНТЮРИ С МНОГО ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ. В ИКОНОМИКАТА ВРЪЩАНЕТО НАЗАД ИЛИ ЗАСТОЯТ СА РАВНИ НА ГИБЕЛ, А ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ НЯМА АЛТЕРНАТИВА, ВЪПРОСЪТ Е ЗА ТЕМПОВЕТЕ НА РАСТЕЖА. ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ОПРЕДЕЛЯЩА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, А ПРЕХОДЪТ Е ОПРЕДЕЛЯЩ ЗА ТЕМПОВЕТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ. ОТТУК СЕ НАЛАГА ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ИЗВОД: ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПРЕХОДЪТ НЕ МОЖЕ И НЕ БИВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ИЗВЪН КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯТА НА РАСТЕЖА. ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" Е ТОЧНО ТАКАВА СТРАТЕГИЯ И ИМЕННО КАТО ТАКАВА ТЯ ОСТАНА НЕЗАБЕЛЯЗАНА И НЕРАЗБРАНА И КОЕТО Е НАЙ-ЛОШОТО, ВЪПРОСЪТ ЗА СТРАТЕГИЯТА ИЗОБЩО НЕ СЕ ТРЕТИРА НИТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НИТО ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, НИТО ОТ Т.НАР, ЕКСПЕРТИ, НИТО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. ПРЕХОДЪТ КЪМ ЕДНА СЪВРЕМЕННА ИКОНОМИКА Е ПО СЪЩЕСТВО ПРОГРАМИРАНА С НАЙ-СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЕВОЛЮЦИЯ КЪМ ЯСНО ОЧЕРТАНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

ПЪРВИЯТ ЕТАП НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ” Е ОТ СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТРУКТУРИТЕ, КОИТО ЩЕ ЗАМЕСТЯТ ДЪРЖАВНИТЕ. ПЕРСПЕКТИВАТА НА МЯСТОТО НА ТКЗС ДА ВЪЗНИКНАТ ДРЕБНИ И ПРИМИТИВНИ СТОПАНСТВА, ХАРАКТЕРНИ ЗА РАННИТЕ СТАДИИ НА КАПИТАЛИЗМА, ЕДВА ЛИ ЩЕ ВДЪХНОВИ И НАЙ-ВЪРЛИЯ ПРИВЪРЖЕНИК НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. ВЪПРОСЪТ Е ДА СЕ ТРАНСФОРМИРА ТКЗС НА БАЗАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ В ЕФЕКТИВНА СТРУКТУРА С ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАСТЕЖ, СЪИЗМЕРИМ С ТЕМПОВЕТЕ НА ВОДЕЩИТЕ СТРАНИ. КОЛКОТО И ПАРАДОКСАЛНО ДА ЗВУЧИ, ТОЧНО ТАЗИ ЦЕЛ НА ТОЗИ ЕТАП Е НАЙ-ЛЕСНО ОСЪЩЕСТВИМА, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ СЕ ПРИЛОЖИ ПРИНЦИПЪТ "СОБСТВЕНОСТТА В РЪЦЕТЕ НА ЗАКОННИТЕ Й ПРИТЕЖАТЕЛИ, А УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА - В РЪЦЕТЕ НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ" ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕНИДЖЬРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ. ТАЗИ ИНСТИТУЦИЯ Е ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ДИНАМИКАТА НА ПРОМЕНИТЕ, ЗАВЛАДЯВАЩИ СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ. МЕНИДЖЪРЪТ Е ПОДГОТВЕН ДА УПРАВЛЯВА ПРОМЕНИТЕ С ТАЛАНТ И УМЕНИЕ, ДА ПРИЛАГА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНИКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛОЖНИТЕ И ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ. МНОГОБРОЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ФОНДОВЕ, КОИТО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ РОДИ, НЕ СА ПОДГОТВЕНИ ДА ГИ УПРАВЛЯВАТ И СТОПАНИСВАТ ЕФЕКТИВНО, А В МНОГО СЛУЧАИ ТОВА БИ БИЛО И НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО. НО ТОВА НЕ Е И НЕОБХОДИМО, АКО УМЕЛО СЕ ПРИЛОЖИ МЕНИДЖЬРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, КОЕТО НА ПРАКТИКА ОЗНАЧАВА:

А/ УСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОДРЕЖДАНЕТО ИМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО И ПРИБЛИЗИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР НА СОБСТВЕНОСТТА, ЗА КОЯТО ИМАТ ОСНОВАТЕЛНИ ПРЕТЕНЦИИ. НА ТОЗИ ЕТАП, В ОБЩИЯ СЛУЧАЙ, Е НЕВЪЗМОЖНО И НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ ИЗИСКВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В НЕЙНИТЕ РЕАЛНИ ФИЗИЧЕСКИ ГРАНИЦИ ИЛИ ТОЧНИ ФИНАНСОВИ РАЗМЕРИ /МАКАР ЧЕ ПО ПРИНЦИП НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА/, ТЪЙ КАТО ТОВА БИ ЗАБАВИЛО И СТЕСНИЛО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, БИ СМУТИЛО ДОВЕРИЕТО В НЕЯ И БИ ПРОВОКИРАЛО НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ.

Б/ ИЗБИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ ИЗМЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ, КАТО СЕ ДАДЕ ПРИОРИТЕТ НА НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОБСТВЕНОСТТА, И УМЕНИЕТО ДА СЕ РЪКОВОДИ ОБЕКТЪТ. ИМА СЕ ПРЕДВИД СТРАТЕГИЧЕСКОТО, А НЕ ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО.

В/ ПРИВЛИЧАНЕ С КОНКУРС НА ПОДХОДЯЩ МЕНИДЖЪР И СКЛЮЧВАНЕ НА МЕНИДЖЪРСКИ ДОГОВОР, ГАРАНТИРАЩ СОБСТВЕНИЦИТЕ И МОТИВИРАЩ МЕНИДЖЪРА. В НЯКОИ СЛУЧАИ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ ПОТЪРСИ КВАЛИФИЦИРАНА ПОМОЩ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ МЕНИДЖЪРИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА БЪЛГАРИ-МЕНИДЖЪРИ С ОПИТ В ПАЗАРНО НАПРЕДНАЛИ СТРАНИ.

Г/ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРИВАТИЗИРАНИЯ ОБЕКТ, СЕ ГАРАНТИРАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ И ОПАЗВАНЕТО ИМ ЧРЕЗ ДОГОВОР МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЕКТА И УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПРИТЕЖАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ. ТЕЗИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ СЕ НАМЕСВАТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЕКТА САМО В СЛУЧАИ, КОГАТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА Е ПОД СЪМНЕНИЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПОЛУЧАВА ЕСТЕСТВЕНО СЪЧЕТАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ БЕЗ ИЗЛИШНА НАМЕСА В ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДЕНЕ НА ОБЕКТА.

Д/ ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН /СТРАТЕГИЧЕСКИ/ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕКТА С УЧАСТИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, МЕНИДЖЪРИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ. ТОЗИ ПЛАН Е ДИНАМИЧЕН, С ПОДВИЖЕН ВЪВ ВРЕМЕТО ХОРИЗОНТ И СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРИОДИЧНО. ВПРОЧЕМ ТАЗИ ПРОЦЕДУРА ОТ ТАЗИ СТЪПКА СЕ ПРЕДВИЖДА ЗА ТРЕТИЯ ЕТАП ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННАТА ПРОГРАМА, НО ОСНОВИТЕ Й СЕ ПОСТАВЯТ ОЩЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ".

С РЕГИСТРИРАНЕТО НА НОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИВАТИЗИРАНО ПОНЕ НА НИВО УПРАВЛЕНИЕ, ПО ПРЕДЛОЖЕНАТА СХЕМА ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ТОВА ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИКЛЮЧВА. ПО ПРИНЦИП РЕГИСТРАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЛЕДВА ЯСНИ И ТОЧНИ ПРОЦЕДУРИ И ДА СЕ СЧИТА ВЛЯЗЛА В СИЛА СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕН СРОК ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ 21 ВЕК” /ЧАСТ СЕДМА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА.


СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ И АГРАРНАТА ПОЛИТИКА

84. СРЕД ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО Е ЗЕМЯТА. АГРАРНАТА ПОЛИТИКА НА БСДП Е НАСОЧЕНА КЪМ МАКСИМАЛНОТО ПООЩРЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

НИЕ ИСКАМЕ ДА ВЪЗСТАНОВИМ ПОГАЗЕНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ КЪМ БЪЛГАРСКОТО СЕЛО. ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА ИМА СТОПАНИ. ПОСВЕТИЛИТЕ СЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, КОИТО НЕ НАСЛЕДЯВАТ ЗЕМЯ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОЗЕМЛЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ФОНДОВЕ.

85. БСДП Е ЗА МНОГООБРАЗИЕ НА ФОРМИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЗА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯТА ДА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ С НЕЯ ПО СВОЕ ВИЖДАНЕ И В СВОЙ ИНТЕРЕС.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

ТРАДИЦИОННО ДРЕБНО ПО РАЗМЕР, БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВА ПРИ ПЪЛНОЦЕННОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕ И ПЪЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ ВМЕСТО НАЛАГАНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРИ ЕКОЛОГИЧЕСКА ЧИСТОТА НА ПРОДУКЦИЯТА.

ПРИ ЗАПАЗВАНЕТО И УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПЪЛНИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И СРЕДСТВАТА ЗА НЕЙНАТА ОБРАБОТКА БСДП Е ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАЗНООБРАЗНИ КООПЕРАТИВНИ ФОРМИ. ОСВЕН ХОРИЗОНТАЛНАТА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЯТА С НАЛИЧНАТА ЕДРОГАБАРИТНА ТЕХНИКА, НИЕ ВИЖДАМЕ КАТО НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛНО ПОСТРОЕНАТА КООПЕРАЦИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ОСИГУРЯВА УЧАСТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В КРАЙНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДАЖБАТА НА ТЕХНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. КООПЕРАТИВНИТЕ БОРСИ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ФУНКЦИИТЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ, КОИТО ДА ОСИГУРЯВАТ ТЪРГОВИЯТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, А ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНИТЕ КЪМ ТЯХ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА И ДА ГАРАНТИРАТ ДОХОД НА СТОПАНИТЕ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ.

НАДЕЖДИТЕ СИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КАТАСТРОФАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪЗЛАГАМЕ НА БЪРЗОТО СЪЖИВЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО КАТО ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ВЪЗСТАНОВИМИ РЕСУРСИ.

86. СРЕД ВАЖНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ Е НЕЙНОТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. С ПОЛИТИКАТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОБРОСЪСЕДСТВО БСДП ЖЕЛАЕ ДА СЕ МОБИЛИЗИРА ТОЗИ РЕСУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА. УДОБЕН ПЪТ ПО СУША И ВЪЗДУХ, БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ НЕ САМО ПОЛИТИКАТА СИ НА ОТВОРЕНОСТ КЪМ СВЕТА, НО И ДА СТИМУЛИРА СВОЯ ТУРИЗЪМ И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ.

 ИНИЦИАТИВА И ОБЩЕСТВЕНО СЪГЛАСИЕ

87. НАШИТЕ НАДЕЖДИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, НИЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ, ВЪЗЛАГАМЕ НА ТРУДА И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА. ИКОНОМИКАТА ИМА САМО ЕДНА ЦЕЛ - ДА ПОДОБРИ ЖИВОТА НА ХОРАТА. ТОВА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ДНЕС И В ТЪРСЕНЕТО НА ДНЕШНИЯ ДЕН Е ФОРМУЛАТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ЗА УСПЕХ.

88. РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ ОТДЕЛЯ ХОРАТА ОТ ПРЯКОТО АНГАЖИРАНЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ. ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА НА РАЗВИТИТЕ ОБЩЕСТВА ВСЕ ПОВЕЧЕ ВОДЯТ КЪМ ДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТТА, КОЕТО СЕ ОБУСЛАВЯ ОТ:

- ТЕХНОЛОГИЧНАТА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО;
- РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ;
- УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЛИЧНАТА СВОБОДА С НАРАСТВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ.

89. ПЛУРАЛИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ Е ОСНОВАТА ЗА УСПЕШНОТО ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ. ИМЕННО ЛИЧНАТА СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ, ЯВЯВАЩИ СЕ КАТО СЛЕДСТВИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ОПРЕДЕЛЯТ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН РОЛЯТА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА КАТО ДВИГАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС И ПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛА. ЗАТОВА БСДП ЩЕ НАСОЧВА УСИЛИЯТА СИ ЗА НЕЙНОТО ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ, УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ, КАКТО И ЗА ПОДОБАВАЩА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА НЕЙНАТА РОЛЯ В РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА.

90. НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ СА КАРДИНАЛЕН ПОДХОД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТВОРЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА. РАЗСЪСРЕДОТОЧАВАНЕТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, НАЛАГАНО ОТ ТЯХ, НИЕ ПРЕМАМЕ КАТО ХУМАНИЗИРАНЕ НА ТРУДА, КОЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ТВОРЧЕСКАТА ЛИЧНОСТ СЪГЛАСНО НЕЙНАТА ПОТРЕБНОСТ И НАГЛАСА.

91. РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ ИЗИСКВА ДЕЙСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИКОНОМИКАТА. ТЕ НОСЯТ ИЗМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯТА И ХАРАКТЕРА НА ТРУДА И ИЗИСКВАТ КАЧЕСТВЕНО НОВА КВАЛИФИКАЦИЯ. БСДП ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА КУЛТУРА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА НАРОДА ЗА ПО-БЪРЗО ЗАЕМАНЕ НА ДОСТОЙНО МЯСТО СРЕД НАРОДИТЕ НА СВЕТА.

92. СОЦИАЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ВИЖДАНИЯТА НИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЪДЕЩЕ НА СТРАНАТА СА НЕМИСЛИМИ БЕЗ ОЩЕ ЕДИН КОМПОНЕНТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА. БСДП Е ЗА НАДПАРТИЙНО ОБРАЗУВАНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ИЗВЪН ВСЯКАКВИ ПРИСТРАСТИЯ ДА КОНТРОЛИРА КАЧЕСТВАТА И ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ. ТАКИВА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪЩЕСТВУВАТ ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ С НОРМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. БСДП ЩЕ ПОДКРЕПЯ ПОДОБНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАТО ФОРМА НА ОБЩЕСТВЕНА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА.

93. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НУЖНИЯ ПРЕЛОМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ САМО С ОБЩО СЪГЛАСИЕ. БСДП НЕ ИСКА ДА НАЛАГА ДРУГ МОДЕЛ, ОСВЕН ЕСТЕСТВЕНО СЛОЖИЛИЯ СЕ МОДЕЛ НА МОДЕРНА ДЪРЖАВА СЪС СОЦИАЛНООРИЕНТИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. БСДП Е УБЕДЕНА, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРЕЖИВЕЕМ ПРЕХОДА С ЕДНА "ИКОНОМИКА НА ДОВЕРИЕТО", В КОЯТО ВОЛЯТА И ТАЛАНТЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НЕГОВАТА ДОКАЗАНА ОГРОМНА ЖИЗНЕНОСТ ЩЕ НАРЕДЯТ БЪЛГАРИЯ ДО СТРАНИТЕ В СВЕТА КАТО РАВНА.

НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ В ПРОЦЕСА НА РЕФОРМИТЕ СОЦИАЛНО НАСОЧЕНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ Е ПО-НЕОБХОДИМО И ЩЕ БЪДЕ ВЪЗПРИЕТО ОТ НАРОДА КАТО МОБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР, ОТКОЛКОТО ЛИБЕРАЛНОТО ФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗЮМЕ ОТ ПИСМОТО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, АДРЕСИРАНО ДО НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ПО ВЪПРОСА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ МУ ЗА ОКАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ.


СЕКРЕТАРИАТЪТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ И УПРАВАТА НА ТВОРЧЕСКИЯ ФОНД НА СБЖ СЕ ОБРЪЩАТ С ПИСМО ДО ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ пА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА И НЕГОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА ПОМОЩ.

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В НАШАТА СТРАНА НАНЕСЕ ТЕЖКИ УДАРИ И ВЪРХУ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ, ВЪРХУ НАШАТА КОЛЕГИЯ. ОБЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ОКАЗВА ВСЕ ПО-СИЛЕН, СТИГАЩ ДО ПРЕДЕЛИТЕ НА УНИЩОЖЕНИЕТО НАТИСК ВЪРХУ БЮДЖЕТИТЕ НА ВСИЧКИ ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ У НАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА СБЖ. РЯЗКО СПАДАТ ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕСЕГАШНИТЕ ЗАКОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ХОНОРАРИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИИ, ОТ ДЕЙНОСТТА НА ИЗДАТЕЛСТВАТА. В ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ Е РЕДАКЦИЯТА НА В. "ПОГЛЕД", КОЙТО ДО МИНАЛАТА ГОДИНА БЕ СЕРИОЗЕН ПРИХОДОИЗТОЧНИК ЗА СБЖ И ЗА ТВОРЧЕСКИЯ ФОНД. ОТПАДАТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЛОТАРИЯ И ОТ ФОНД "МЕЖДУНАРОДНА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ". В СЪЩОТО ВРЕМЕ РАЗХОДИТЕ ПО ИЗДРЪЖКАТА НА БАЗАТА НА СЪЮЗА СТИГАТ ДО АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦИФРИ. ВСИЧКО ТОВА ПОСТАВЯ С ЦЯЛАТА МУ КАТЕГОРИЧНОСТ ВЪПРОСА ЗА ФИНАНСОВОТО ОЦЕЛЯВАНЕ НА СБЖ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА. СЪЗДАДЕНАТА ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1990 Г. СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ КЪМ СЪЮЗА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНАТ НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЪЮЗА И НА НЕГОВИЯ ТВОРЧЕСКИ ФОНД.

СЕГАШНАТА ОБСТАНОВКА НАЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СТЕПЕНУВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБЖ. НИТО ЕДИН НАШ КОЛЕГА НЯМА ДА ОТРЕЧЕ, ЧЕ НА ПЪРВО МЯСТО СРЕД ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА СА БЕЗРАБОТНИТЕ НИ КОЛЕГИ. СЪЗДАДЕН БЕ СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ТЯХНОТО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, СЪЗДАДЕ СЕ АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЖУРНАЛИСТИ КЪМ СБЖ, ПРАВЯТ СЕ ПОСТЪПКИ ЗА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА ИМ, НО БРОЯТ ИМ НЕПРЕКЪСНАТО РАСТЕ.

НА ВТОРО МЯСТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Е РЕДОВНАТА ГРИЖА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ, КОИТО ИЗОБЩО НЕ ДОСТИГАТ СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ, А МНОГО ОТ ТЯХ СА ХОРА В СИЛНО НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ, СТРАДАЩИ ОТ ТЕЖКИ И ТРАЙНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
ГОЛЯМ Е БРОЯТ И НА КОЛЕГИТЕ, ЧИИТО ДОХОДИ НЕ МОГАТ ДА ЗАДОВОЛЯВАТ МИНИМАЛНИТЕ НУЖДИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА ИМ, НАРАСТВА БРОЯТ И НА БОЛНИТЕ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОСТОЯНЕН МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР И ЛЕЧЕНИЕ, А ТАКСИТЕ, КОИТО СБЖ ПЛАЩА ТАЗИ ГОДИНА ЗА ВСЕКИ СВОЙ ЧЛЕН, ПОЛЗВАЩ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, НАРАСНАХА ШЕСТ ПЪТИ.

ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВАТЕЛНА Е ТРЕВОГАТА ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧИВНАТА БАЗА НА СБЖ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА. РЕАЛНАТА ЦЕНА НА ЕДИН ПАНСИОНАТЕН ДЕН ЗА МДЖ-ВАРНА, Е МЕЖДУ 250-300 ЛВ., СЪОБРАЗНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НЕ САМО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, НО И НА ТРАНСПОРТА, ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, НАФТАТА, НА ВОДАТА И ПОДДРЪЖКАТА НА ДОМА. ПОДОБНО Е УВЕЛИЧЕНИЕТО И НА РАЗХОДИТЕ В ПОЧИВНАТА НИ БАЗА В БАНКЯ, КЪДЕТО ЕДИН ПАНСИОНАТЕН ДЕН ПО СЕГАШНИ ЦЕНИ Е НАД 100 ЛВ.

ОСНОВАТЕЛНО СЕ ПОСТАВЯ ВЪПРОСЪТ ЗА НАМАЛЕНИЯТА, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЧАСТ ОТ БАЗАТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО ОТ ВЪНШНИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ ЧУЖДЕНЦИ. НО ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ УСЛОВИЯТА В НАШАТА СТРАНА ВОДЯТ ДО СИЛЕН ОТЛИВ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ. ДОСЕГАШНИТЕ ДОГОВОРИ С ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БИВШИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ НЕ СЕ ПОДНОВЯВАТ И ТОВА ВОДИ ДО ДОПЪЛНИТЕЛНО СИЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДОХОДИТЕ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ОТКРИТОТО И ЯСНО ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СБЖ И ТВОРЧЕСКИЯ ФОНД, ИМАЩИ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ЩЕ ПРЕМАХНЕ НЕПРАВИЛНАТА И НЕРЕАЛИСТИЧНА ПРЕДСТАВА У НЯКОИ КОЛЕГИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЪЮЗА.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ КОЛЕГИТЕ ЩЕ НИ СЪДЕЙСТВАТ С ИДЕИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МНЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ТЕЖКАТА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА СЪЮЗЪТ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ С ОБЩИ УСИЛИЯ, С ВЗАИМНО РАЗБИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ И ЧРЕЗ ПРИЕМАНЕ НА НЯКОИ КРАЙНО НАЛОЖИТЕЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕ НАМЕРИМ БРОД, ЗА ДА СТЪПИМ СЛЕД ВРЕМЕ НА ЗДРАВ БРЯГ.

СОФИЯ, МАРТ 1991 Г.                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", АДРЕСИРАНО ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАСЛАРОВА,

ОРГАНИЗАЦИИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА КТ "ПОДКРЕПА" С ИЗНЕНАДА НАУЧИХА ПЪРВО ОТ ЧУЖДАТА, А СЛЕД ТОВА И ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА, ЧЕ КАТО ЧЛЕН НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ВИЕ СТЕ СКЛЮЧИЛА СПОГОДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА НА БЪЛГАРСКИ РАБОТНИЦИ В ГЕРМАНИЯ. ОЦЕНЯВАЙКИ СПОГОДБАТА КАТО АКТ НА ЗАГРИЖЕНОСТ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА ЛИЦАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД, НИЕ ПРЕЦЕНЯВАМЕ ТАЗИ СТЪПКА КАТО НАРУШЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР. В СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОБСЪЖДА ВСИЧКИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА СЪС СИНДИКАТИТЕ.

БЕЗ ДА ЗАГЪРБВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ПРОИЗТЕКАТ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА ПОДОБНО СПОРАЗУМЕНИЕ БЕЗ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЕМНИЯ ТРУД, И ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕ ОНЗИ, КОЙТО Е ПРЕДПРИЕЛ ТАЗИ СТЪПКА ПРИБЪРЗАНО, КТ "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СИНДИКАЛНИТЕ ЦЕНТРАЛИ, СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО. НА НЕЯ БИ СЛЕДВАЛО, МАКАР И СЪС ЗАДНА ДАТА, ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ УСЛОВИЯТА НА ПРЕБИВАВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ГЕРМАНИЯ, УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД, ЗАПЛАЩАНЕТО, КАКТО И ЗА РЕДА НА ДАВАНЕ НА КВОТИ ЗА ПРОФСЪЮЗИТЕ.

СОФИЯ, 22 МАРТ 1991 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИЯ РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ /ОРПС/.


НА 24 МАРТ 1991 ГОД. В ПЛОВДИВ СЕ СЪБРАХА СЪМИШЛЕНИЦИ-РАБОТНИЦИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА В ПЛОВДИВ, КОИТО ОТЧЕТОХА И КОНСТАТИРАХА, ЧЕ ДОСЕГА РЕАЛНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТРИ ПРОФСЪЮЗА - КАЗИОННИЯТ, ПОДКРЕПА И ЕДИНСТВО, НЕ ЗАЩИЩАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД И БЕЗРАБОТНИТЕ, КОИТО С ВСЕКИ ИЗМИНАТ ДЕН СТАВАТ ВСЕ, ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ.

ПРОФСЪЮЗИТЕ ПО ПРИНЦИП ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВАТ И ОТСТОЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД - РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И ТРУДОВОТО СЕЛЯЧЕСТВО.

ПРОФСЪЮЗИТЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ В БЪДЕЩЕ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПИОНКИ В РЪЦЕТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА.

СЛЕД ПРОВЕДЕНАТА ОБСТОЙНА И ЗАДЪЛБОЧЕНА ДИСКУСИЯ ПО УСТАВА НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ И ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ СЪБРАНИЕТО

Р Е Ш И

1. УЧРЕДЯВА ОБЩ РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ /ОРПС/ КАТО НЕЗАВИСИМА ПРОФСЪЮЗНА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ.

2. СТРУКТУРИТЕ И РАБОТАТА НА ОРПС СЕ ИЗГРАЖДАТ СЪГЛАСНО УСТАВА.

3. РЕШЕНИЯТА НА ОРПС ЩЕ СЕ ОГЛАСЯВАТ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И В НЯКОИ ВЕСТНИЦИ.

4. ИЗБРА ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОРПС В СЪСТАВ:

РАДКО ДОБРЕВ ФРЪГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ТОНЕВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НАКОВ - ЧЛЕН
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГАНИНА - СЕКРЕТАР
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАДОНОВА - ЧЛЕН

ПРИЗОВАВАМЕ СЪМИШЛЕНИЦИТЕ СИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДА СЪЗДАДАТ ПО ПРЕДПРИЯТИЯ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ КООПЕРАТИВИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОРПС, КАТО ПРЕПИСИ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ПРОТОКОЛИ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС: ПЛОВДИВ,
БУЛ. "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" HP. 40, РАДКО ДОБРЕВ ФРЪГОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:33:49    26-03-1991