26 април 1994


София, 26 април 1994 година
Брой 81 /1126/


София, 26 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗЕЛЕН МЕМОРАНДУМ, ПРИЕТ НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ /22-24 април 1994 г., София./


Ние, делегатите на Четвъртата национална конференция на Зелената партия, заявяваме:

Зелената партия /ЗП/ поема отговорността за решаване на всички екологични проблеми на България в техния икономически, социален, здравен и културен аспект, които са част от глобалната екологична криза на света.

Излизайки извън стереотипа на общата политическа практика, поставяме в центъра на приоритетите живота като общочовешка ценност и насочваме усилията си за съграждане на зелен път за защита на природата и качеството на човешкия живот.

Животът е с надпис "чупливо" и ние ще го пазим от всяко посегателство. Ще пазим въздуха, водата, земята, зеленото богатство и цялата природа на България, взети на заем от бъдещите поколения. Ще охраняваме здравето и жизнеността на българския народ.

Изразяваме неодобрение за някои намерения на правителството и на други институции, които застрашават българската природа и здравето на българските граждани, като например:
- превръщането на Черно море в нефтен полигон;
- складирането на отработеното гориво на АЕЦ "Козлодуй" в страната без допълнителна преработка;
- посегателството на водните запаси на Рила, без да е доказана крайната необходимост от това;
- строителството на територията на град София на голямо международно летище.

По тези и редица други въпроси, свързани с околната среда, ЗП ще противодейства на правителствата, когато работят некомпетентно и в ущърб на природата и на гражданите. Същевременно ще работим за намирането на най-конструктивния път за решаването на проблемите.

Зелената партия счита, че Народното събрание практически бездейства по законопроектите, свързани с околната среда. Очевидна е неспособността на Комисията по околната среда да се справи със задълженията си.

Ние сме за приоритетно внасяне в пленарна зала на законопроектите:
- за горите;
- за защитените територии;
- за водите;
- за чистотата на атмосферния въздух;
- за подземните богатства;
- за ограничаване на вредното въздействие на битовите, строителните и производствените отпадъци върху природата.

Зелената партия заявява намерението си да създаде национална концепция за изход от екологичната криза, устойчиво развитие и опазване на българската природа.

Насочваме вниманието си към:

- устойчиво икономическо развитие, гарантиращо опазването на българската природа и здравето на българския народ;

- система за действен контрол върху замърсяването на жизнената и на трудовата среда, за качеството на питейната вода и на хранителните продукти;

- система за екологично и здравно образование и възпитание за предпазване от екологичните и здравни рискове.

Вярвайки в зеленото бъдеще на България, ние знаем своето място в настоящето.

София, 24 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 26 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ /24 АПРИЛ 1994 Г., БАНКЯ/. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката и до Министерския съвет.


Няколко месеца напразно очаквахме да се вслушате в нашите предупреждения, че моделът на икономическата реформа е погрешен и обществото ще трябва да понесе негативните последствия от очевидния провал на досегашната политика.

Няколко години напразно очаквахме да покажете воля за младежка политика и съпричастност към студентските и към младежките проблеми.

Единственото средство, което ни оставихте днес, е чрез законни протестни действия да защитим своето право да живеем достойно и цивилизовано в собствената си страна.

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ОБЯВЯВА ПРОТЕСТНА АКЦИЯ СРЕЩУ:

1. Очевидната незаинтересуваност и бездействие на Народното събрание към необходимите за образователната реформа закони, което означава продължаваща нелегитимност на специалности и висши училища и лишаване на обучаващите се в тях студенти от общопризнатото държавно образование и квалификация.

2. Неспособността на правителството да спре:
- безпрецедентния спад на равнището на живота на студентите и младежта;
- растящата младежка безработица;
- ликвидирането на младежката и студентската база.

3. Невъзможността на законодателната, на изпълнителната и на съдебната власт да се справят с лавинообразната детска и младежка престъпност и насилие; разрастващата се наркомания и самоубийства на деца и младежи в резултат на пагубното влияние на религиозните секти.

4. Отказа на Министерски съвет да води самостоятелен постоянен диалог с младежта.

5. Безпрецедентното поругаване на националното ни достойнство и превръщането на България в заложник на чужди нам интереси с мълчаливото или явното съдействие на държавни мъже, за които, изглежда, думите "България, патриотизъм, граждански дълг" не означават нищо.

6. Очевидната неспособност на президента, на парламента и на правителството да обединят нацията в името на възраждането на България и да открият шанс за студентите и за младежта за просперитет днес и тук, а не в емиграция.

Дайте шанс на студентите и младежта:
- искаме нова последователна и активна политика за студентите, младежта, гражданите и за България;
- искаме диалог с правителството и създаване на Съвет по студентските и младежките проблеми;
- за следващата учебна година нов закон за висшите училища, акредитацията на ВУЗ и кредитиране на студентите;
- обуздаване на инфлацията и компенсации за учещите се и студентите за галопиращите цени.

Категорично ще се противопоставим на всякакви опити за намаляване на студентските стипендии, преди да бъде решен въпросът с кредитирането на студентите
- нови работни места за младежта и подкрепа за българските производители;
- стоп на разграбването на националното богатство;
- Министерството на науката и образованието да прекрати порочната политика за толериране на политизирани студентски структури и разделяне и противопоставяне на студентите и на техните сдружения.

Настояваме за незабавни преговори с правителството и с Министерството на науката и образованието.

Обявяваме дни на студентски и младежки протести през месец май.

Млади приятели, очакваме вашата подкрепа за бъдещето, демокрацията, младостта.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ В ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ.


Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ и Съюзът на демократичните сили /СДС/ установиха, че България изпада във все по-тежка политическа, икономическа и социална криза. Поради разнопосочните интереси, стоящи зад сегашното правителство, то е изключително нестабилно. Това го прави безотговорно, което доведе до общата дестабилизация на страната.

БЗНС и СДС са особено разтревожени от отсъствието на ясни цели и на реализъм в икономическата политика на кабинета на Беров. Предложеният от него и приет от парламентарното мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/, Движението за права и свободи /ДПС/ и Новия съюз за демокрация /НСД/ бюджет вече показва своята несъстоятелност. Безсилно да се справи с кризата, правителството се върна към отречените методи на централизация в икономиката и в управлението. Местното самоуправление и инициатива се задушават в този процес допълнително от забавянето на връщането на собствеността върху земеделските земи и на другите имоти. Всичко това дава основание на БЗНС и на СДС да виждат подчертана тенденция на рекомунизация в България.

БЗНС и СДС, подтиквани от отговорността си за реален преход към демокрация и социална пазарна икономика в България, декларират готовността си за общи действия и периодични консултации в органите на местно самоуправление в цялата страна. Целта е да се спре рекомунизацията и да се даде нов тласък чрез органите на местно самоуправление на демократичния процес в страната.

Общите действия включват съвместна работа на общинските съветници на БЗНС и на СДС в общинските съвети и тяхната подкрепа за кметовете, избрани с бюлетината на БЗНС и СДС, по сходни позиции за продължаване на демократичните процеси.

София, 21 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ No 1 ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /3 АПРИЛ 1990 Г./ Документът е предоставен от архива на организацията.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /БКП/ се обръща с молба към БТА да доведе до знанието на средствата за масова информация и чрез Пресслужба "Куриер" следния Протокол No 1 от 3 април 1990 г. за проведено учредително събрание за продължаване на дейността на БКП като Партия на трудовия народ /ПТН/ и като БКП. Следва пълният текст на протокола.


Протокол No 1

Днес, 3 април 1990 г. от 18 часа се проведе учредително събрание на членовете на БКП от различни краища на страната, които бяха дошли на площад "Девети септември" в София за участие в митинга. Всички 88 души са недоволни от смяна на името на БКП с Българска социалистическа партия /БСП/. Те бяха организирани от Владимир Спасов, Николай Христов, Христо Минев, Павел Кънев и Славчо Стойков. Събранието избра за председател Славчо Стойков и за протоколист Зонка Златкова. След това беше гласуван дневен ред при една единствена точка.

1. Запазване на името на БКП и продължаване на дейността на БКП.

Славчо Стойков изтъкна, че комунистите идеалисти няма от какво да се срамуват. "Ние честно сме работили. Борили сме се против корупцията и шарлатанията на онези, които само на име се наричаха комунисти, а на дело бяха антикомунисти. Те опетниха святото име комунист и с дейността си доказаха какъв не трябва да бъде комунистът. Повечето от партийните ръководители грабиха с пълни шепи и съсипаха страната ни. Ние трябва да кажем на народа истината. Народът ще ни повярва. Ние трябва да изведем страната от катастрофата, до която я доведе тази престъпна сган. Аз съм щастлив, че ще участвам в това историческо събитие. Вие всички трябва да знаете, че аз три пъти съм изключван от БКП, защото разобличавах престъпленията на престъпниците. Ние трябва да не позволим в БКП да се завръща полицейската агентура, разните бранници, легионери, ратници-паисиевци, които дирижираха положението до днес в БКП, а от два часа са вече активни антикомунисти, т. е. такива, каквито са 6или винаги. Те никога не са били комунисти. Много от тях отидоха в разните вече фашистки формирования и партии. Голяма част ще останат в БСП. Те няма да изпуснат кокала. А сега разрешете да предоставя думата на др. Владимир Спасов - инициатор за настоящата ни среща."

Владимир Спасов: "Благодаря. Уважаеми другари и другарки,

Днес бяхме на митинг, свикан от ренегатите, които официално чрез фалшификации и мошеничества обявиха смяна на името на БКП с БСП. Те изнесоха факти, които не отразяват истината. На много места не е проведен референдумът, а там, където е проведен, той не е легитимен, защото XIV конгрес на БКП, макар и ревизионистичен, взе решение да не се сменя името на БКП. БКП не е виновна за извършените престъпления от живковистко-лиловистката-лукановистка мафия. Тези феодални фашисти грабиха от БКП, от България и от народа ни, както никой преди това не ги е ограбвал. Те грабеха като функционери на БКП и затова БКП трябва да ги накаже най-сурово. Те сега се разправиха по най-жесток начин. Те погребаха днес в 16 часа БКП. Ние сме длъжни днес - два часа след погребението й, да я изровим от гроба, да възкръсне БКП и да поведе народа за продължаване на строителството на социализма. Щастливи сме, че от митинга на площад "Девети септември" успяхме да се организираме и да дойдем в жк "Стрелбище" в клуба на БКП другарите - моя милост, Йордан Иванчев от Перник, Васил Крумов Спасов от Станке Димитров, Николай Христов от Варна, Николай Петков от Търговище, Николай Попзлатев и Петко Грънчаров от Капиново, Иван Йорданов Бимбов от Сапарево, Радка Душанова от Бяла Слатина, Йоло Харалампиев от Върбица, Косьо Терзиев от Раднево, Милчо Петков Александров от Якимово, Димитър Димитров от Бухово, Трифон Пешов от Черно поле, Славчо Лазаров от Черно поле, Митко Ванков Раков от Арчар, Борис Асенов Спасов от София, Анани Димитров от Брезнишко, Стефан Асанов, Филип Гоцев и Илия Гигов от Трън, Иван Нейков от Светля, Любомир Анастасов от София, Огнян Ангелов Лечев от Пловдив, Филип Фръгов от Панагюрище, Стоян Михайлов от Силистренско, Хюсеин Арифов Мола Хасан от Стара Загора, Христо Минев от Силистра, Павел Кънев Петков от Казанлък, Георги Танев Божков от Казанлък, Ирена Владимирова от София, Цанко Владимиров от София, Емилия Николова от София, Страхил Петров от София, Софка Петрова от София, Кирил Минчев от Варна, Георги Даскалов от Преселенци, Славчо Марковски от Земен, Димитър Трайков от Рударци, Кунка Стефанова от София. Тук са членовете на Първичната организация на Българската комунистическа партия /ПО на БКП/ от Сапарево - 12 души, тук са и членовете на ПО на БКП от Голям Върбовник - 16 души, тук са и 16 души - членове на ПО на БКП в жк "Стрелбище", тук са и четирима представители на ПО на БКП от Бухово. Или общо на това събрание присъстваме, както виждате, общо 88 души. Имаме легитимност и аз ви предлагам да учредим - да продължим дейността си като членове на БКП и да не позволим на предателите да ликуват. Чест ще бъде за нас да съхраним БКП. Засега предлагам да не искаме регистрация на БКП, за да не ни обвинят ренегатите, че разбиваме единството на партията. По такъв начин ще настроят комунистите против нас, може би ще се наложи да маневрираме хитро и умело и по тактически съображения, ако се наложи ще създадем официално и ще регистрираме Партия на трудовия народ /ПТН/, а това ще бъде БКП под друго име за заблуда на противника и веднага след изборите за Велико народно събрание /ВНС/ ще обединим БКП и ПТН в БКП и ще дадем на партията истинското име, което й се полага, а то ще бъде БКП."

Славчо Стойков: "Другарки и другари, чухте краткото добре мотивирано изложение на др. Вл. Спасов. Имате думата. Другарят Павел Кънев."

Павел Кънев: "Благодаря. Щастлив съм, че веднага даваме отпор на антикомунистите, които са решили да погребат БКП и комунизма. Аз съм за продължаване на дейността на БКП, а ако се наложи, ще създадем БКП под друго име. ПТН, което не е нищо друго освен БКП за заблуда на врага."

Славчо Стойков: "Желае ли друг думата. Има думата, кажи как се казваш и откъде си?"

"Казвам се Христо Минев, от Силистра съм. Съпругата ми е рускиня. Аз повече от времето съм в СССР. Обаче в Силистра ще продължим дейността на БКП. Съгласен съм с казаното от другарите Спасов, Станчев и Павката. Предлагам да подложим предложението на гласуване, защото трябва да пътуваме."

Славчо Стойков: "Другарки и другари, има ли други предложения. Няма. На тази дата се развиват две събития. Предателите бягат от БКП, а комунистите запазваме БКП и с чест ще продължим дейността на скъпата ни БКП. Който е съгласен за запазване името на БКП и да продължим дейността на БКП, моля, да гласува с вдигане на ръка. Свалете, ръцете. Има ли против. Няма. Въздържали се. Също няма. Всички 88 души гласуваме "за". С това завърши учредителната конференция. От днес смело създавайте организации и комитети на БКП. Преди да се разотидем, предлагам всички, които присъствахме на конференцията, да станем учредители на Централен комитет. А за председател предлагам да изберем др. Владимир Спасов, за заместник-председател моя милост - Славчо Стойков, и за секретар - Павел Кънев. Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен с направеното предложение, моля, да гласува. Гласувахме всички единодушно. Против - няма. Въздържали се - също няма. Нека ни е честито ръководството на БКП. В никакъв случай не трябва да наподобяваме на ръководството на БКП, което беше до днес. Ние трябва да изперем насраните гащи на ренегатите. Ние трябва да очистим партията от всички деформации, извращения и престъпления. Ние ще накажем всички престъпници. Давам думата на др. Владимир Спасов, председател на ЦК на БКП, ако желае нещо да каже.”

Владимир Спасов: "Благодаря за голямото доверие, което ми гласувахте. Ще се постарая да оправдая същото с денонощна работа. Тя ще е тежка, напрегната и отговорна. С взаимни усилия трябва да възстановяваме разбитите вече партийни структури на БКП в цялата ни страна. Трябва да създадем партийни организации - околийски, окръжни и областни комитети на БКП, и някъде през средата на есента трябва да организираме и да проведем XV редовен конгрес на БКП. Подготовката трябва да започне още от днес. Желая ви успех. Остава в сила досегашният устав на БКП.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ДЕВЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ ИДЕЙНОТО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА”.


2. БСП КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Българската социалистическа партия /БСП/ е масова политическа организация, която изразява интересите на работниците, на селяните, на интелигенцията, на социално слабите и на всички, които не експлоатират чужд труд. Българската социалистическа партия е единен политически субект, който се изявява като организационно цяло и специфична идейна общност. Определящото в нея като масова партия е политическото, организационното и идейно-ценностното единство.

Идейната основа на партията е марксизмът, разбиран не само като теория и метод, но и като велика духовна инициатива за създаването на нов тип цивилизация в човешката история.

БСП разчита на подкрепата на целия нов пролетариат, който в съвременните условия обхваща освен традиционните свои съставки, така и инженерно-техническата интелигенция, творците на изкуството и културата, цялата хуманитарна интелигенция. Това прави БСП и класова партия - партия на новия пролетариат, който в днешни условия почти изцяло се покрива с понятието "народ".

БСП особено високо е ценяла и ще цени синдикалното работническо движение. Без него е невъзможна истинска социалистическа демокрация. БСП е за мощно синдикално движение, свободно от партизанщината и олигархичната опека. БСП ще подкрепя справедливите работнически искания в сегашната криза. Тя ще се опира на могъщата сила на работническата класа в борбата й за възраждане на социализма.

Изключително голяма роля за разгръщане на социалния прогрес придобиват професионално-творческите организации на интелигенцията. Ролята на интелигенцията като творец на духовния живот, на непреходните духовни ценности и като непосредствен субект на научно-техническата революция непрестанно ще нараства.

БСП непримиримо и последователно ще се бори за освобождаването на творческия дух от оковите на авторитаризма и грубия волунтаризъм. Отношението на БСП към професионално-творческите организации на хората на интелектуалния труд ще се определя от неговото приоритетно място в радикално историческото оптимизиране на двете глобални системи "човек-човек" и "човек-природа".

Младежта и социализмът взаимно си принадлежат. БСП тежко изживява трагедията на голяма част от младите хора, които - объркани от масираната антикомунистическа пропаганда - водеха борба против социализма и БСП, т.е. против себе си. БСП има търпението и готовността за саможертва, за да помогне на младите хора да преодолеят своята заблуда. Това е една от нейните главни задачи, с решаването на която на дело се съхранява и обновява спасителното за страната ни възраждане на социализма. Истинска трагедия ще бъде децата на сегашните млади хора да преоткриват и приемат социалистическия избор, направен от техните деди и отхвърлен от техните бащи.

Ако социализмът е неизбежно бъдеще и ако бъдещето принадлежи на младежта, то не може младият човек да не се бори, макар и по свой начин, за социализъм. Това е неизменната позиция, на която БСП стои и от която няма да се откаже никога.

БСП уважава религиозните вярвания на хората.Показвала е и продължава да показва положителното си отношение към ролята на Българската православна църква през периода на националното Възраждане и националноосвободителното движение в България. След 9 септември 1944 г. нашата партия е съдействала пред държавните органи за финансовото подпомагане на църквата.

В наши дни БСП е разтревожена от сериозното разрушително влияние на външни сили, насочено към разединение на Българската православна църква.

БСП решително ще се бори срещу масовото наводнение на страната с представители на различни религиозни секти, които са издържани от чуждестранни централи и провеждат в България шумни ритуали, насърчават наркоманията, проституцията, самоубийствата.

БСП в своята бъдеща политика ще съдейства за запазване единството на Българската православна църква и за намаляване на разложителното влияние на изпращаните отвън различни емисари на религиозни секти.

БСП се отнася и ще продължава да се отнася с уважение към религиозните вярвания на мюсюлмани, евреи и др., но няма да допусне в България да се настани ислямският фундаментализъм.

Изключителното усложняване и динамизиране на обществения живот извиква екстрени проблеми за решаване. Това спонтанно поражда съответни граждански инициативи и движения за тяхното своевременно и правилно разрешаване в интерес на всички граждани.

Борбата за възраждане на социализма, както и самото социалистическо общество трябва да са изключително динамични. Затова БСП е подкрепяла и ще подкрепя всички положителни граждански инициативи и движения, които неизбежно ще се появяват в нашия обществен живот.

БСП ще бъде партия на най-масовата политическа работа за възраждане на социализма, за благото и за щастието на българския народ.

Демокрацията и социализмът не само че не се изключват, а взаимно се предполагат и допълват. Социалистическият избор, направен от нашия народ на 9 септември 1944 г., даде път на народната демокрация като исторически нова форма на народовластието. И колкото повече напредваха процесите на социалистическите обществени преобразования, толкова повече разцъфтяваше народната демокрация. От своя страна народната демокрация и нейното разгръщане увличаше все по-големи маси в социалистическото строителство на страната. Само така можем да си обясним невижданото бързо преодоляване на националното бедствие, до което България бе доведена от "своята” фашизирана буржоазия.

На този исторически фон БСП, поставила началото на разграждането на авторитарната система, която деформира народната демокрация, ще се бори за решително възраждане на народнодемократичната парламентарна форма на социализма.

БСП е за парламентарно-демократичен път за възраждане на социализма и ще се преклони пред народа, ако демократично избраният от него парламент или чрез референдум той реши да се откаже от социалистическия избор и насочи страната си по пътя на капитализма. Но ако реваншистката реакция се опита с насилие на пречупи народната воля за възраждане на социализма, българските социалисти ще отговорят на насилието с разгромителната сила на своя революционен дух.

БСП е за свободна изява на исканията на едни или други слоеве на обществото чрез събрания, митинги и демонстрации за разрешаването.на определени проблеми, но без те да отнемат правото на парламента като единствена институция, оторизирана от народа до следващите избори да ги решава законодателно.

БСП е за активно сътрудничество както вътре, така и вън от праламента с другите политически партии и движения. В процеса на активния диалог с тях тя ще се бори за изменението на съотношението на силите както в парламента, така и вън от него в полза на възраждането на социализма, на неговото обновяване и по-нататъшно развитие.

БСП е за изменения на вътрешнопартийния живот, съответстващи на условията на парламентарната демокрация. Тя не може да бъде партия на народната демокрация, ако по своите вътрешнопартийги принципи и функции сама не е партия на демократичното единство.

БСП е партията, която има най-голямото морално право, задължение и отговорност да възроди народната демокрация, защото има най-големия исторически принос за създаването й като нова историческа форма на народовластието, но и защото допусна авторитарният личен режим да го деформира.

БСП е за широко приложение на принципите на народовластието, прилагани в дейността на общините и регионите в страната. Само демократично избраните общински съвети, кметове и регионални съвети, а не назначавани управители могат да бъдат демократична сила и да решават проблемите на населените места.

Сега, когато партията набира нови сили и влияние и когато хаосът и конфронтацията в обществото се задълбочават, принципиалното политическо поведение и политическият образ на БСП придобиват за нея решаващо значение. Както настоящето, така и бъдещето ще утвърдят БСП отново като партия на социалистическия избор, ако тя бъде способна:

- да отстоява завоеванията на българския народ, постигнати в годините на социалистическото строителство;

- да изразява политическите интереси на своята социална база в единство с общонационалните интереси и потребности;

- да защитава и гарантира социалната справедливост, демокрацията и хуманизма, да се грижи за трудовите хора от града и селото и особено за социално слабите членове на обществото;

- да провежда политика на равноправен политически диалог и на взаимноизгодно политическо сътрудничество с всички демократични обществени сили като гаранция на гражданския мир и обществения прогрес;

- да развива умението си да привлича хората на промишления, селскостопанския, интелектуалния и управленския труд за каузата на обновлението, народовластието и прогреса.

Възприемането на демократичното единство като израз на демокрацията в партийния и обществения живот не означава, че БСП се отказва от разумен централизъм в своя строеж и функциониране. БСП се отказва от налагането на лична власт в партията под каквато и да е форма.

БСП трябва да се гради на централизъм, който осигурява дълбок демократизъм, изключващ безпорядъка и дезорганизацията.

Това предполага:

- Осигуряване на условия за свободно изразяване на мнения и на съображения, издигане на идеи и алтернативни предложения за решения, реално зачитане на други мнения и възгледи и освобождаване от кадри с елитарно поведение и действия.

Тя казва ДА на идейната свобода, стигаща до алтернативност на възгледите в рамките на социалистическия избор и като условие за обогатяване на теоретичните основи и на практическите действия на партията.

Тя казва НЕ на организационното обособяване на идейните платформи във фракции, водещи до разкол, разединение и разпадане на партията.

БСП е за гарантиране на демократичното вземане на решения върху основата на мнозинството, за свободното обсъждане на въпросите в структурните звена на партията.

Най-висша цел на нашата партия винаги е била свободата и благоденствието на трудовите хора, а най-висша ценност - нашето Отечество България. На тях ние служим в продължение на век. На тях ще служим и занапред.

Затова ние сме:

- ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛИЗМА.

- ЗА НАЦИОНАЛЕН ВЪЗХОД.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
26.04.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                        Тинка Христова
                        Цвета Любомирова
                        Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!