26 април 1991

СОФИЯ, 26 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                          БРОЙ 82 /357/

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ" И НА ДРУЖЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В МВР ПРИ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ИСТОРИЯТА ОКОЛО ДОСИЕТАТА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.


ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ОЩЕ ВЕДНЪЖ НЕ САМО ИЗВЪН, НО И В ПАРЛАМЕНТА БЕ ПОДАДЕНА ПАРОЛА ЗА РАЗИГРАЛИЯ СЕ ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД СЦЕНАРИЙ.

СТИГНАХМЕ ВЪРХА НА ОМРАЗАТА, ОТВАРЯЙКИ КУТИЯТА НА ПАНДОРА.
НО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАМЕРИ СИЛИ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ БЛАТОТО НА ДОСИЕТАТА. УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ ТО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СРИНЕ ПЛАНИНАТА НА ОМРАЗАТА И ДА ИЗПЪЛНИ СВОЯТА ВЕЛИКА МИСИЯ.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДЕКЛАРИРАМЕ НАШАТА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ОТНОВО ЗАЯВЯВАМЕ СВОЯТА ГОТОВНОСТ, В РАМКИТЕ НА НАШИТЕ СЛУЖЕБНИ ПРАВОМОЩИЯ, ДА ОКАЖЕМ НАЙ-ШИРОКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОМИСИЯ, ПРОВЕРЯВАЩА ДЕЙНОСТТА НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. УБИЙЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ НЕ МОГАТ ДА ЗАЩИТАВАТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. НАСТОЯВАМЕ ТЕ ДА БЪДАТ ПОСОЧЕНИ А ПРОКУРАТУРАТА И СЪДЪТ ДА ИЗПЪЛНЯТ СВОИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ЩЕ ОЦЕНЯВАМЕ ПОДОБНИ ТВЪРДЕНИЯ КАТО ТЕНДЕНЦИОЗНИ И КЛЕВЕТНИЧЕСКИ, НЕПОСРЕДСТВЕНО НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И СИСТЕМА ЗА НЕЙНАТА ЗАЩИТА.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СУВЕРЕННО СВОЕТО РЕШЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ ДОСИЕТАТА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА НЕ Е УЧАСТВАЛА НИТО В НЕГОВОТО ПОДГОТВЯНЕ, НИТО В ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ.

КАТО ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЕТО УВАЖЕНИЕ И СЪЧУВСТВИЕ ПРЕД НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ НА РЕПРЕСИИТЕ СРЕЩУ ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, КАТЕГОРИЧНО ВЪЗРАЗЯВАМЕ СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЯХНАТА ЧОВЕШКА ДРАМА ЗА СЪМНИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

СОФИЯ, 24 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВРЕМЕННИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪВ ВЕСТНИК "ДУМА" ОТ 16 АПРИЛ 1991 ГОДИНА, КАКТО И С ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА, КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ /БКФ/ ИЗВЕСТЯВА, ЧЕ НЕ ВОДИ ПРЕГОВОРИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ И КОАЛИЦИИ. ПРЕРОГАТИВИ ЗА ПОДОБНИ РЕШЕНИЯ ИМА САМО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, КОЕТО ЩЕ СЕ СВИКА В КРАЯ НА МЕСЕЦ МАЙ ИЛИ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮНИ 1991 ГОДИНА.

СОФИЯ, 23 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/.


АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/ Е ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОБЕДИНЕНИ ОКОЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП, ВЪЗПРИЕТИ КАТО СИСТЕМА ОТ ЦЕННОСТИ, В ОСНОВАТА    НА    КОИТО СТОЯТ СВОБОДАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И СОЛИДАРНОСТТА.    

КАТО ПОЛИТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ АСО УЧАСТВА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛЯВ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР И ТЪРСИ СЪМИШЛЕНИЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БСС/ В БЪЛГАРИЯ.    

НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ЗАДАЧА НА АСО Е ДА СТАНЕ ГАРАНТ ЗА:

- ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ ПРОЦЕСА НА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ПРАВОВА ДЪРЖАВА;
- СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА ИСТИНСКА МНОГОПАРТИЙНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ.

ЦЕЛТА НА АСО Е ДА ОСВОБОДИ ЧОВЕКА ОТ ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОИТО ГО ПОТИСКАТ, И ДА МУ ОСИГУРИ СВОБОДНОТО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ПРАВА. ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧОВЕКА НЕ ЗАВИСИ САМО ОТ ФОРМАЛНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРАВА, А ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКИВА ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, КОИТО ЩЕ ОСИГУРЯТ ПЪЛНОТО ИМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.

АСО СЕ СТРЕМИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНО ВЪРХУ СИНТЕЗА НА ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДАТА, СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И СОЛИДАРНОСТТА, В КОЕТО ВСЕКИ ИНДИВИД ИМА ГАРАНТИРАНО ПРАВО ДА УЧАСТВА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.

ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА АСО Е, ВЛИВАЙКИ СЕ В ОБЩОДЕМОКРАТИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ, ДА ОБЕДИНИ СОЦИАЛИСТИ, БЕЗПАРТИЙНИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В БОРБАТА ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

КАТО ОБЕДИНЕНИЕ АСО Е ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЛЕВИЦА.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА АСО

ЧЛЕН 1.

А/ УВАЖЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ГАРАНТИРАНЕ НА НЕЙНАТА СВОБОДА И СУВЕРЕНИТЕТ.

Б/ СЪЧЕТАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА С ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

В/ ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА АСО ЧРЕЗ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФОРМИ КАТО: ОБЩОСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДИСКУСИЯ, ДОПИТВАНЕ, РЕФЕРЕНДУМ И ДР.

Г/ ФЕДЕРАТИВНОСТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА АСО.

Д/ САМООРГАНИЗАЦИЯ И АВТОНОМНОСТ НА КЛУБОВЕТЕ НА АСО.

Е/ ХОРИЗОНТАЛНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ КЛУБОВЕТЕ.

Ж/ ПЪЛНА ГЛАСНОСТ: СЪБРАНИЯТА, КОНФЕРЕНЦИИТЕ И ЗАСЕДАНИЯТА НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА АСО СА ОТКРИТИ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА АСО.

3/ ПРЯК ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА НА ВСИЧКИ РАВНИЩА.

И/ РЕШЕНИЯТА, ВЗЕТИ ОТ КЛУБОВЕ И КОНФЕРЕНЦИИ, СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ИЗБРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОРГАНИ; РЕШЕНИЯТА, ВЗЕТИ ОТ ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ, СА САМО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСО, КАТО КЛУБОВЕТЕ, ГРУПИТЕ И ОТДЕЛНИТЕ СОЦИАЛИСТИ МОГАТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ ИЛИ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ОТ ВЗЕТИТЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИЕТО РЕШЕНИЯ.

К/ СТРЕМЕЖ КЪМ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА С КОНСЕНСУС, КОГАТО РЕШЕНИЯТА СА ВЗЕТИ С МНОЗИНСТВО, МАЛЦИНСТВОТО ИМА ПРАВО ДА НЕ УЧАСТВА В ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДА ОТСТОЯВА СВОЯТА ПОЗИЦИЯ, ВКЛ. И ЧРЕЗ ПЕЧАТА.

ЧЛЕНСТВО В АСО

ЧЛЕН 2.

А/ ЧЛЕН НА АСО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО СПОДЕЛЯ ПРОГРАМАТА /ПЛАТФОРМАТА/ НА АСО, РАБОТИ ЗА НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЕМА СТАТУTА НА ОБЕДИНЕНИЕТО.

Б/ ЧЛЕНСТВОТО В АСО СЕ ОФОРМЯ ЧРЕЗ РЕГИСТРИРАНЕ В НЯКОЙ ОТ КЛУБОВЕТЕ ИЛИ ГРУПИТЕ НА АСО. ТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ЧРЕЗ ДОБРОВОЛНО НАПУСКАНЕ.

В/ ЧЛЕНЪТ НА АСО ПОЛУЧАВА ЧЛЕНСКА КАРТА СРЕЩУ ПОДПИС И ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС ОТ 1 ЛЕВ.

ЧЛЕН 3.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСО:

- ВСЕКИ ЧЛЕН НА АСО ЧЛЕНУВА ПЪЛНОПРАВНО В ЕДИН КЛУБ НА АСО    И ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА В РАБОТАТА НА ПРОИЗВОЛЕН БРОЙ КЛУБОВЕ НА
АСО;
- ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСО ИМАТ ПРАВО ДА СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ПУБЛИЧНО ОТ РЕШЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И СТАНОВИЩА  НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ НА АСО ИЛИ  НА ОТДЕЛНИ НЕГОВИ КЛУБОВЕ, С КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В XXVI КОНГРЕС НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ПО ПОВОД НА ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ.


УЧАСТНИЦИТЕ В XXVI РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ИЗРАЗЯВАТ СВОЯ ОСТЪР ПРОТЕСТ ПО ПОВОД ВАНДАЛСКОТО ДЕМОНТИРАНЕ ПАМЕТНИКА НА ИДЕОЛОГА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ДНИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА КОНГРЕСА. ТОЗИ НЕДОСТОЕН АКТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОХАРАКТЕРИЗИРАН КАТО ЯВНО ЗЛОНАМЕРЕНА И ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБМИСЛЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОВОКАЦИЯ. ТОЗИ РЕЦИДИВ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО ПОКАЗВА ОЩЕ ВЕДНЪЖ МОРАЛНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОБЛИК НА ТЕЗИ, КОИТО ГО ОСЪЩЕСТВИХА.

КОНГРЕСЪТ ДЕКЛАРИРА КАТЕГОРИЧНОТО СИ МНЕНИЕ, ЧЕ ПОДОБНИ ПРОЯВИ ПРЕЧАТ НА НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА НИ, И НАСТОЯВА ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТОВА ПРЕСТЪПНО ПОСЕГАТЕЛСТВО.

СОФИЯ, 21 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ".


В ПЕРСПЕКТИВА НИЕ СМЕ ЗА:

1. ИЗРАБОТВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, КОЯТО ДА ПРИВЕДЕ ОФИЦЕРСКИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЛЪЖНОСТИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ. ЗАПЛАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ДА СЕ ПРИРАВНЯТ С ТЕЗИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. ЗАПЛАТИТЕ ЗА ЗВАНИЕ ДА БЪДАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СПЕЦИФИЧНОСТТА НА СЛУЖБАТА.

2. ПРИВЕЖДАНЕ НА ВЕЩЕВОТО ДОВОЛСТВИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ.

3. НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА И ПОЛУЧАВАНАТА ЗА НЕЯ ПЕНСИЯ, КАТО ПОСЛЕДНАТА СТАНЕ 80 НА СТО ОТ ЗАПЛАТАТА.

4. ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩА ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ. ФОРМИРАНЕ НА ФОНД /ПРОЦЕНТ ОТ ЗАПЛАТАТА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА СЛУЖБАТА/, С КОЙТО В КРАЯ НА СЛУЖБАТА НА ОФИЦЕРА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО ЖИЛИЩЕ С ГОЛЕМИНА И В НАСЕЛЕНО МЯСТО ПО НЕГОВО ЖЕЛАНИЕ.


ТРЕТО - В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЗАЩИТА

ЛЕГИЯТА Е ЗА НЕЗАБАВНОТО:

1. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРНА СИСТЕМА МЕЖДУ ОФИЦЕРИТЕ И МНО И ДРУГИТЕ ВОЕНИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА.

2. ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПЕНСИОНИРАНИ И УВОЛНЕНИ ПОРАДИ СЪКРАЩЕНИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ОФИЦЕРИ, КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ЗАЕМАНИТЕ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ КВАЛИФИКАЦИЯ.

3. ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОФИЦЕРСКАТА СЛУЖБА, ГАРАНТИРАЩ ЕСТЕСТВЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ НА КАДРИТЕ, ПРЕСТОЯВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЪЖНОСТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕДВИДЕНИЯ СРОК,ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НЕПРИГОДНИТЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕЗАБАВНО ПРИДОБИВАНЕ НА ЗВАНИЕ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ.

В ПЕРСПЕКТИВА НИЕ СМЕ ЗА:

1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ И ПРАВО НА ОФИЦЕРИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ ГРАЖДАНСКА СПЕЦИАЛНОСТ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕД ПРОСЛУЖВАНЕ НА МИНИМАЛЕН СРОК ОТ 12 ГОДИНИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.

2. ДАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА СЪКРАТЕНИ ИЛИ УВОЛНЕНИ ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ОФИЦЕРИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ ВЪВ ВУЗ БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ И СЪС СТИПЕНДИЯ, РАВНА НА ЗАПЛАТАТА ИМ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ЗАЕМАНА ОТ ТЯХ В БНА.

3. ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ДА СЕ ПРЕДВИДИ ЗАДЪЛБОЧЕНА ЕЗИКОВА И ПРАВНА ПОДГОТОВКА НА КУРСАНТИТЕ.

4. ВСЕКИ ОФИЦЕР ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ДА ПРЕМИНАВА ВЪВ ВВУЗ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВУЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КУРС ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НЕ ПО-МАЛКА ОТ 6 МЕСЕЦА НАЙ-МАЛКО НА 4 ГОДИНИ ВЕДНЪЖ.

5. КЛУБОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕКОМАНДИРИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАДРИТЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ У НАС И В ЧУЖБИНА.


ЧЕТВЪРТО - ПО ЗАЩИТАТА НА ОФИЦЕРСКАТА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО

ЛЕГИЯТА СЕ ОБЯВЯВА ЗА:

1. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРИНЦИПИ НА ОФИЦЕРСКАТА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО.

2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРИВЕЖДАНЕ В ДУХА НА СТАРИТЕ ТРАДИЦИИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДУХОВНО ПООЩРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ОФИЦЕР.

3. ОСИГУРЯВАНЕ НА МОРАЛНА И ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОФИЦЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРИ НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ И МОРАЛЕН ТОРМОЗ СПРЯМО ТЯХ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА.

4. ОТМЕНЯНЕ НА ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ, ВЕДОМСТВЕНИ И ДРУГИ ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ, КОИТО ПОСТАВЯТ ОФИЦЕРА В УНИЗИТЕЛНА ЗАВИСИМОСТ ОТ ОРГАНИТЕ НА РЕДА И ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.

5. ОТМЕНЯНЕ НА ВСИЧКИ РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, КОИТО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН СА В РАЗРЕЗ С КОНСТИТУЦИЯТА И СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

6. ВЪЗРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И РИТУАЛИТЕ ПО ПОСРЕЩАНЕ НА МЛАДИТЕ ОФИЦЕРИ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ В ПЪРВО И СЛЕДВАЩО ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ, ПРИ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ, ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГИ ГАРНИЗОНИ И ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1", ВЪЗСТАНОВИЛИ НАРОДНИЯ БЛОК ПРЕЗ М. МАРТ 1990 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ.


Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Г-Н ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ,
Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ,

КЪМ НАСТОЯЩОТО НАШЕ ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛАГАМЕ И КОПИЯ ОТ 4-ТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА НДП, С КОИТО СЕ ИСКА ДА Й БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ПОЛИТИЧЕСКИКЛУБ В СОФИЯ, А ТАКА СЪЩО И НЯКОИ ОТ ПУБЛИКУВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА НД /АКТУАЛНИ И ДНЕС/, КОИТО ОТРАЗЯВАТ ОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ Й ЕКИП КЪМ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. ИЗБОРИ И ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО НАШИТЕ ДВЕ ПАРТИИ ГИ БОЙКОТИРАХА.

КОПИЯ ОТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И НЕЙНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НЕ ПРИЛАГАМЕ, ТЪЙ КАТО ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е В ПРОЦЕС НА ПРЕКЛАСИРАНЕ ПО НОВ НАЧИН, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ВНЕЗАПНАТА КОНЧИНА НА СЕКРЕТАРЯ НА БЗНС "ВРАБЧА 1", Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ.

БЗНС "ВРАБЧА 1" И НДП ПРЕЗ М. МАРТ 1990 Г. ВЪЗСТАНОВИХА НЕОФИЦИАЛНО РАЗБИРАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ МЕЖДУ ДЕМОКРАТИ и ЗЕМЕДЕЛЦИ, КОЙТО БЕ ИЗГРАДЕН ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ ОТ АЛ. МАЛИНОВ И ДИМ. ГИЧЕВ.

ТОЗИ НЕОБХОДИМ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА НИ СЪЮЗ ДОКАЗА, ПРЕМИНАВАЙКИ ПРЕЗ ИЗПИТАНИЯ И ПРЕВРАТНОСТИ, ЧЕ Е ОТСТОЯВАЛ С ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПРАВИТЕЛСТВАТА НА НАРОДНИЯ БЛОК ОТ 1931 Г. И ОТ 1944 Г., КОИТО ЧУЖДИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СИЛИ /ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ - ПОНАСТОЯЩЕМ НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", А ПРЕЗ 1944 Г. ЗАЕДНО С КОМУНИСТИТЕ И    ФОРМИРАНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ОТ ТЯХ ОФ-ПАРТИИ/ УСПЯХА ДВА ПЪТИ ДА СВАЛЯТ ОТ ВЛАСТ С ПРЕВРАТИ, ЧИИТО ДУХОВНО-МОРАЛНИ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И НАЦИОНАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ СА НАЛИЦЕ И ДНЕС.

ГОСПОДА, НАСТОЯВАМЕ С ТОВА НАШЕ ПО-ОБШИРНО И ПО-КОНКРЕТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ВАС /ПРЕДИШНИТЕ НИ ЗАЯВЛЕНИЯ СА КРАТКИ ... И ... БЕЗРЕЗУЛТАТНИ/ ДА ВИ НАПОМНИМ, ЧЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ Е НЕОБХОДИМО В НАЙ-КРАТЪК СРОК, ДА ПРЕДАДЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И НА НДП БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАЗАРЛЪЦИ, А В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 15 /АЛ.1 И АЛ.2/ И ЧЛ. 17 /Т.4/ ОТ ЗПП ИЛИ В ОТГОВОР НА ПРИЛОЖЕНИТЕ 5 ЗАЯВЛЕНИЯ, СЛЕДНОТО:

ПЪРВО: КЛУБОВЕТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЯТА НИ ОТ 8 МАЙ ДО 18 ОКТОМВРИ 1990 Г., А ИМЕННО: ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1" - КЛУБА НА АБПФК, НАМИРАЩ СЕ СРЕЩУ ЮЖНАТА СТРАНА НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР "ИВ.ВАЗОВ", А ЗАЖ-НДП - КЛУБА НА АБПФК НА УЛ. "ГАВРИЛ ГЕНОВ" 50 - ЪГЪЛА С БУЛ. "П.ЕВТИМИЙ". ЗАЩО, ГОСПОДА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ "ПО ОСОБЕН" НАЧИН И "НА ТЪМНО" /МНОГО ВРЕМЕ СЛЕД НАШИТЕ ПЪРВИ ЗАЯВЛЕНИЯ/ ГИ ПРЕВРЪЩА "НЕВИННО" В ШАХ-КЛУБОВЕ, В ДОМОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА ИЛИ В КАФЕНЕТА?

ВТОРО: НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА, ЗА ДА ИЗДАВАМЕ ВЕСТНИЦИ; В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО ДА БЪДЕМ РАВНОПОСТАВЕНИ С БСП И МНОГОБРОЙНИТЕ Й ПОДЕЛЕНИЯ /ФРАКЦИИ/, А ТАКА СЪЩО И С УМИШЛЕНО ФАВОРИЗИРАНИ ДОСЕГА ПАРТИИ ОТ СДС, НА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ВЕЧЕ НЕ ВЯРВА; ОРГАНИЗАЦИИТЕ НИ ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ДА СТОПАНИСВАТ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНИ ОБЕКТИ, В КОИТО НИЕ ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ДЕЙНОСТТА ИМ В ПОЛЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И В ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НИ, КАКТО ТОВА В СОЛИДЕН МАЩАБ Е РАЗРЕШЕНО НА БСП, ФРАКЦИОННИТЕ Й ПОДЕЛЕНИЯ И НА НЯКОИ ПАРТИИ ОТ СДС. ДОКОГА ТАЗИ НАША ОБЩА ДЪРЖАВА ЩЕ БЪДЕ СОБСТВЕНОСТ САМО НА БКП ИЛИ САМО НА БСП И ОТЧАСТИ СОБСТВЕНОСТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПОДПИСВАТ ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ С ТЯХ? ... ТАЗИ ДЪРЖАВА Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, КАКТО ТВЪРДИТЕ И ТРЯБВА ДА ГО ДОКАЖЕТЕ, КАТО ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗПЪЛНИТЕ ЗАКОННИТЕ НИ ТРИ ИСКАНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 15 И ЧЛ. [1..] ОТ ЗПП - ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

ТРЕТО:    ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПОЛУЧИМ ДО 28 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ПО ЕДИН ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ В СЛЕДНИТЕ ГРАДОВЕ: ВАРНА, ПЛОВДИВ, РУСЕ, БУРГАС, ВИДИН, ЛОМ, МИХАЙЛОВГРАД, ВРАЦА, РОМАН, ЛОВЕЧ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ГАБРОВО, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД, ШУМЕН, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ, СЛИВЕН, КАРНОБАТ, СТАРА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, МАЛКО ТЪРНОВО, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, КАЗАНЛЪК, СМОЛЯН, КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, КЮСТЕНДИЛ, ПЕРНИК, БЛАГОЕВГРАД, САНДАНСКИ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ПЕТРИЧ, ЗА ДА РАЗВИВАМЕ НОРМАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И РАБОТА ПО УЧАСТИЕТО НИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, ЗА КОИТО СЕ ИСКАТ И ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ПРИВЪРЖЕНИЦИ И СЪМИШЛЕНИЦИ.

БЕЗ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1", НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ ОТ НДП И СЪЮЗНИЦИТЕ ИМ НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НЯМА ДА МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. НИЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ВЪЗСТАНОВИЛИ НАРОДНИЯ БЛОК, СМЕ СЕРИОЗНА ДУХОВНА И ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НИ ПРИНУЖДАВАТЕ ДА ПУБЛИКУВАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ПРИЛАГАМЕ, ТЕКСТА НА НАСТОЯЩОТО ЗАЯВЛЕНИЕ, А И ДРУГИ ПОДОБНИ ДОКУМЕНТИ, ЗА ДА ПОЛУЧИМ ТОВА, КОЕТО НИ СЕ ПОЛАГА ПО ЗПП И ПО СЪВЕСТ... ВСЯКО ТЪРПЕНИЕ СИ ИМА ГРАНИЦА...

БЗНС "ВРАБЧА 1" И НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, НАСЛЕДИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОРАЛ НА ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ ИМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НИ ЩЕПОТЪРСЯТ ЗАКОНОСЪОБРАЗНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ТЕЗИ, КОИТО 14 МЕСЕЦА НИ ДИСКРИМИНИРАТ ИНФОРМАЦИОННО, МАТЕРИАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКИ.

АКО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НИ НЕ БЪДАТ ЗАКОННО И ПУБЛИЧНО ОСИГУРЕНИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, ЛИЧНО ВАША ЩЕ БЪДЕ ВИНАТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА КАТАСТРОФА, ДО КОЯТО ЩЕ НИ ДОВЕДАТ НАЛОЖЕНИТЕ /ЗНАЕ СЕ ОТ КОЙ, КАК И ЗАЩО/ НИ ПО АНТИДЕМОКРАТИЧЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАТИВЕН ПЪТ, ДЕСНИ И ЛЕВИ ПСЕВДОДЕМОКРАТИ.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС "ВРАБЧА 1": ЦАНКО СТАНОЕВ, ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ, НАДЕЖДА МУРАВИЕВА, ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ, ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ, ЕЛЕНА ФРАНГЯ, ХРИСТО ЦАЧЕВ, МАРИ ДРАГИЕВА, ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА, ИВАН КУЦАРОВ, ЛЮБЧО ГЕРМАНОВ.

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП: ПЕТЪР ГОГОВ, ТРИФОН СИЛЯНОВСКИ, БОГДАН ЙОЦОВ, ТИХОМИР МУШАНОВ, ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ, ГЕОРГИ КАЦАРСКИ, ТОДОР НЕСТОРОВ, ЗДРАВКА МАРИНОВА, БОРИС КОНСТАНТИНОВ, МИЛЕНА МИЛУШЕВА, ВЛАДО КИМОВ, ЛЮБО УЗУНОВ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА "ЗЕМЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.


НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЗЕМЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПО ПОВОД ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ -ПЪРВОИЗТОЧНИКА НА ЖИВОТА, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ТРУЖЕНИЦИ У НАС ДА ЗАСТАНАТ С ЛИЦЕ КЪМ НЕЯ И ДА И ПОИСКАТ ПРОШКА.

ВМЕСТО ТЕЗИ, КОИТО ОТРОВИХА НЕЙНОТО СЪРЦЕ И УНИЩОЖИХА ПЛОДОРОДИЕТО;

ВМЕСТО ТЕЗИ, КОИТО ЗАГРОЗИХА ЛИЦЕТО Й С ПУСТЕЕЩИ ЗЕМИ И ЕРОЗИРАНИ ТЕРЕНИ, ОТНЕМАЙКИ НА ХОРАТА СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА И ЛЮБОВТА КЪМ ТРУДА;

ВМЕСТО ТЕЗИ, КОИТО С ПРЕКОМЕРНО ПОЛЗВАНЕ ОТНЕХА КРАСОТАТА НА ГОРИТЕ НИ, ОТЧЕТОХА МИЛИОНИ ДЕКАРИ НОВИ НАСАЖДЕНИЯ, ПРИРАСТЪТ НА КОИТО Е ЕДИН ОТ НАЙ-НИСКИТЕ В ЕВРОПА.

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ:

ДЕПУТАТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОСТАВЯТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ПРИСТРАСТИЯ И ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХОРАТА, СВЪРЗАНИ С НЕГО.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДА ИЗПЪЛНЯТ ОБЕЩАНИЯТА СИ ОТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ ПЛАТФОРМИ ОТ 1990 Г.

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ДА СЪЗДАДАТ РЕАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО СЪС ЗЛОУПОТРЕБИТЕ ПО РАЗДАВАНЕТО Н ЗЕМЯ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ.

ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ МОНОПОЛЪТ ПО ИЗКУПУВАНЕТО, ПРЕРАБОТКАТА И ПРОДАЖБАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ.

ХЛЯБЪТ НА БЪЛГАРИНА НЕ Е НИТО ЧЕРВЕН, НИТО СИН, НИТО ОРАНЖЕВ,
НО ЩЕ БЪДЕ ГОРЧИВ ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ПРЕДПОЧИТАТ "МОЛИТВАТА ПРЕД МОТИКАТА".

ЗЕМЯТА ИСКА ГРИЖИ. ТЯ НИ ЧАКА.

СОФИЯ, 22 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИ КОДЕКС" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА ЕИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


УКАЗ 535

ПРЕЗ 1977 Г. С ПУБЛИКУВАНЕТО НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПЛАНИРАНЕ СТАНА ЯСНО, ЧЕ СЕ ПОДНОВЯВА ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ИДЕИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ /47/. НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 1978 Г. БЕШЕ ОБЯВЕНО, ЧЕ БКП ВЪЗНАМЕРЯВА ДА РАЗРАБОТИ И ПРИЛОЖИ НОВ ПОДХОД КЪМ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ /48/.; ПРЕДВИЖДАШЕ СЕ НЯКОИ СЕКТОРИ ОТ ИКОНОМИКАТА И В ЧАСТНОСТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ДА СЕ ПОДЛОЖАТ НА ЕКСПЕРИМЕНТ С ТОЗИ НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДХОД, ВКЛЮЧВАЩ ОГРАНИЧЕНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, И ЗАСИЛВАНЕ НА "СТОКОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ", ОСОБЕНО МЕЖДУ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ /49/. НОВИЯТ ПОДХОД ЩЕШЕ ДА ВКЛЮЧВА И ОГРАНИЧЕНО МАНИПУЛИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ,ЦЕНИТЕ И ПРОЦЕНТНИТЕ СТАВКИ /50/. ПРЕЗ ЯНУАРИ 1979 Г. ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ ОБНАРОДВА УКАЗ, ПРИЛАГАЩ "НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ" /НИМ/ КЪМВСИЧКИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. НИМ ВЪВЕДЕ НЯКОИ ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИ ПОНЯТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ БЕШЕ УМЕРЕНО ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО, ТЪЙ КАТО СЕГА МИНИСТЕРСТВАТА ТРЯБВАШЕ САМИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ОБЩИТЕ СИПЛАНОВИ ЗАДАЧИ, ПРЕХВЪРЛЯЙКИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОМОЩИЯТА ДА ОПРЕДЕЛЯТ ПОДРОБНОСТИТЕ КАКВО И КОЛКО ДА ПРОИЗВЕЖДАТ. ОТНОВО БЕШЕ ВЪВЕДЕНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕЧАЛБАТА КАТО МЯРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. ОСИГУРЕНИ БЯХА ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИ ЗА ТРУДА, КАТО ЗАПЛАТИТЕ СЕ ОБВЪРЗВАХА С ПЕЧАЛБАТА. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОСТАВКИ, ОТДЕЛНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИМАХА СВОБОДАТА ДА ПРЕГОВАРЯТ С КУПУВАЧИТЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОДАЖБАТА. НАМЕРЕНИЕТО БЕШЕ НИМ ДА НАКАРА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРЕМИНАТ НА "САМОИЗДРЪЖКА" С ПЕРСПЕКТИВА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ДОТАЦИИТЕ /52/. ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА ЦК НА БКП ТЕЗИ РЕФОРМИ ТРЯБВАШЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ ПОСТЕПЕННО ДА ОБХВАНАТ И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ НА СТОПАНСТВОТО, ПОРАДИ КОЕТО ПРЕЗ 1982 Г. ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ ИЗДАДЕ УКАЗ, КОЙТО НАПРАВИ НИМ ОБЩОПРИЛОЖИМ В ИКОНОМИКАТА /54/.

С ЦЕЛ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УМЕРЕНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЕНА ОТ НИМ, ПРЕЗ 1980 Г. ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ ПРОКАРА НОВ ЗАКОН, УРЕЖДАЩ ЧУЖДЕСТРАННОТО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА БЪЛГАРСКИ ФИРМЯ /55/, КОЙТО ОТМЕНИ УКАЗ 1196 /56/. КАКТО И ПРИ УКАЗ 1196 ФОКУСЪТ НА УКАЗ 535 БЕШЕ ЯСНО НАСОЧЕН КЪМ ОСНОВАВАНЕТО НА ЗАКОНОВ РЕЖИМ, УРЕЖДАЩ ИКОНОМИЧЕСКОТО КООПЕРИРАНЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ И ЗАПАДНИ ПАРТНЬОРИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА УКАЗ 535 СЪЩЕСТВЕНО СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ УКАЗ 1196 В НЯКОЛКО ГЛАВНИ ОТНОШЕНИЯ. ПЪРВО, УКАЗ 535 ПРЕДВИЖДАШЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА "ДОГОВОРИ ЗА ПРОМИШЛЕНО КООПЕРИРАНЕ" МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ /57/. ТЕЗИ ДОГОВОРИ ЗА ПРОМИШЛЕНО КООПЕРИРАНЕ ИЗГЛЕЖДАХА ПОДОБНИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА КООПЕРИРАНЕ, ПРЕДВИЖДАНИ ОТ УКАЗ 1196 /58/. ВСЕ ПАК, ЗА РАЗЛИКА ОТ ПРЕДИШНИЯ ЗАКОН, УКАЗ 535 БЕГЛО СПОМЕНАВАШЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ДОГОВОРЕНОСТИ, БЕЗ ДА УРЕЖДА ВЪПРОСА В ПОДРОБНОСТИ /59/. УКАЗ 535 САМО ПОСОЧВАШЕ, ЧЕ ТАКИВА ДОГОВОРЕНОСТИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СЪГЛАШЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВЗАИМНОИЗГОДНА ДЪЛГОСРОЧНА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /60/.

ВТОРО, УКАЗ 535 ВЪВЕДЕ ДВЕ НОВИ ЗАКОННИ ФОРМИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРО-ЧУЖДЕСТРАННАТА СЪВМЕСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАКТО В БЪЛГАРИЯ, ТАКА И ИЗВЪН НЕЯ. ВТОРА ГЛАВА НА УКАЗ 535 ОПРЕДЕЛЯШЕ УСЛОВИЯ ЗА "АСОЦИАЦИИ, БЕЗ СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА", КОИТО ПО СЪЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯВАХА СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ НА ДОГОВОРНА ОСНОВА, НАПОДОБЯВАЩИ ПАРТНЬОРСТВА /61/. ТРЕТА ГЛАВА ОТ СВОЯ СТРАНА СЪДЪРЖАШЕ ПОЛОЖЕНИЯ, УРЕЖДАЩИ "АСОЦИАЦИИ, КОИТО СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА" - ПО СЪЩЕСТВО СМЕСЕНИ КОРПОРАЦИИ С ПРАВО ДА ИЗДАВАТ АКЦИИ,  С НЕЗАВИСИМ ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО И С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /62/. В СРАВНЕНИЕ С ЛОСТОВЕТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ТРЕТА ГЛАВА, КОИТО МОЖЕХА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ОБЩИ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, АСОЦИАЦИИТЕ ОТ ВТОРА ГЛАВА СТРАДАХА ОТ НЯКОЛКО ФАТАЛНИ НЕДОСТАТЪКА: ЛИПСА НА НЕЗАВИСИМ ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ ИЛИ ГРАЖДАНСТВО, ПОРАДИ КОЕТО НЕ МОЖЕХА ДА ИЗДАВАТ АКЦИИ. ПО-НАТАТЪК, ВЪПРЕКИ ЧЕ УКАЗ 535 ПОСТАНОВЯВА "ЗАГУБИТЕ" ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ТЯХНОТО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ /63/, ТОВА УСЛОВИЕ ОСТАВИ ОТКРИТИ ВЪЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИЦИТЕ ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА НЕОГРАНИЧЕНА И ОБЩА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОЕТИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА /64/. ПОРАДИ ТОВА НЯМА НИЩО ЧУДНО, ЧЕ ДО ОТМЯНАТА НА УКАЗ 535 ПРЕЗ ЯНУАРИ 1989 Г. ВСИЧКИ СМЕСЕНИ БЪЛГАРО-ЧУЖДЕСТРАННИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪГЛАШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ БЯХА РЕАЛИЗИРАНИ КАТО ОБЩИ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ТРЕТА ГЛАВА /65/.

ТРЕТО, УКАЗ 535 РАЗШИРИ КАТЕГОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗА КОИТО БЕШЕ ДОПУСТИМО ДА УЧАСТВАТ В НЯКОЯ РАЗШИРЕНА ФОРМА НА СТОПАНСКО КООПЕРИРАНЕ С ЧУЖДЕСТРАННИ СУБЕКТИ. ЗА РАЗЛИКА ОТ УКАЗ 1196, КОЙТО РАЗРЕШАВАШЕ УЧАСТИЕ В ДОГОВОРИ ЗА КООПЕРИРАНЕ САМО НА ВТО И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ /66/, УКАЗ 535 ПОЗВОЛИ НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /ПРОТИВНО НА ИНДИВИДИТЕ ИЛИ НЕИНКОРПОРИРАНИТЕ ГРУПИ ИЛИ АСОЦИАЦИИ/ СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ НЕЗАВИСИМО ДА ПРЕГОВАРЯТ И ДА ВЛИЗАТ В СЪГЛАШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО КООПЕРИРАНЕ ИЛИ В АСОЦИАЦИЯ СПОРЕД ГЛАВА ВТОРА ИЛИ ТРЕТА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ЧУЖДЕСТРАННИ КОРПОРАЦИИ ИЛИ ИНДИВИДИ /67/. ПОНЕ НА ТЕОРИЯ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ В БЪЛГАРИЯ, НЕЗАВИСИМО ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ СА, КАКВА Е ОРГАНИЗАЦИ0ННАТА ИМ СТРУКТУРА И КАКВО Е ЕСТЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТТА ИМ, ИМАХА ПРАВО ДА ВЛИЗАТ В ПРЕКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ С ЧУЖДЕСТРАННИ КОРПОРАЦИИ ИЛИ ЛИЦА. НА ПРАКТИКА ОБАЧЕ КОМБИНАТИТЕ И ОБЕДИНЕНИЯТА ЗАЕДНО С ВТО И МИНИСТЕРСТВАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СЕКТОРИ, СЕ ОКАЗАХА В НАЙ-БЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРОМЕНИТЕ, ВНЕСЕНИ ОТ УКАЗ 535 /68/.

СЪГЛАСНО УКАЗ 535 НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВТОРА И ТРЕТА ГЛАВА БЕШЕ СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНО ДА УЧАСТВАТ ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ПО ДРУГ НАЧИН ОТ ЗАКОН /69/. НА АСОЦИАЦИИТЕ НЕ БЯХА НАЛОЖЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕР И СЛЕДОВАТЕЛНО ТЕ МОЖЕХА ДА РАЗВИВАТ ДЕЙНОСТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО В БЪЛГАРИЯ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО В ЧУЖБИНА ИЛИ ЕДНОВРЕМЕННО В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА /70/. ВЪПРЕКИ ЧЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ ФОРМАЛНО ИЗИСКВАНЕ АСОЦИАЦИИТЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ЗА ИЗНОС, ТОВА СИ ОСТАНА ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРАКТИЧЕСКИ НАЧИН ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ТВЪРДА ВАЛУТА /71/.

БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДАВАШЕ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ ЕКСПРОПРИАЦИЯ ИЛИ КОНФИСКАЦИЯ. ПО ЗАЯВКА НА ВЪНШНИЯ УЧАСТНИК БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА МОЖЕШЕ ДА ГАРАНТИРА ПРЕТЕНЦИИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ИНВЕСТИТОР ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, НАНЕСЕНИ ОТ ДЕЙСТВИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ВЛАСТИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ИЗВЪН НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ОСИГУРИ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИК СЪС СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ ДРУГО ТЕХНИЧЕСКО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОПУСТИМИЯ ПРОЦЕНТ ЧУЖДЕСТРАННА СОБСТВЕНОСТ В АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВТОРА ИЛИ ТРЕТА ГЛАВА /72/. В ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТ ОБАЧЕ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЕДИНОДУШИЕ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ ПО РЕШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИИТЕ /73/, И СКЛОННОСТТА ДА СЕ ИЗМЕСТВА КОНТРОЛЪТ НАД ЕЖЕДНЕВНАТА ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИК /74/ БИХА НАМАЛИЛИ ОХОТАТА НА ЕДИН ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧАСТНИК ДА ПРЕДОСТАВИ ПОВЕЧЕ ОТ 50 % ОТ КАПИТАЛА НА АСОЦИАЦИЯТА. ОСВЕН ТОВА ВЕРОЯТНО БЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ОТКАЖЕ ДА ДАДЕ ОДОБРЕНИЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРЕДЛАГАНИЯ ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ /75/, АКО НИВОТО НА ЧУЖДЕСТРАННОТО УЧАСТИЕ НЕ Е В ПРИЕМЛИВИ ГРАНИЦИ.

УКАЗ 535 НЕ НАЛАГА И НИКАКВИ КОНКРЕТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ПЕЧАЛБАТА КАКТО В МЕСТНА, ТАКА И В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА /76/. ВСЪЩНОСТ ПРЕДВИЖДАШЕ СЕ НЕДВУСМИСЛЕНО ЧУЖДЕСТРАННИЯТ УЧАСТНИК ДА МОЖЕ СВОБОДНО ДА РЕПАТРИРА СВОЯ ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА /77/. ПРИ ВСЕ ТОВА УКАЗ 535 НЕ ОСВОБОЖДАВА КАТЕГОРИЧНО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ УЧАСТНИЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВАЛУТНИ ПРАВИЛНИЦИ, ЗАБРАНЯВАЩИ ИЗНОСА НА БЪЛГАРСКИ ЛЕВОВЕ /78/. НЕЩО ПОВЕЧЕ, УКАЗ 535 НЕ ГАРАНТИРА КОНВЕРТИРУЕМОСТТА НА ЛЕВОВИТЕ ПЕЧАЛБИ НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ УЧАСТНИК. ВМЕСТО ТОВА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПООЩРЯВАШЕ НАСРЕЩНАТА ТЪРГОВИЯ И БАРТЪРНИТЕ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МНОГОСТРАННИЯ ОБМЕН, СВЪРЗАН С ИЗНОСА ЗА ДРУГИ СТРАНИ ОТ СИВ И ОТ ТРЕТИЯ СВЯТ /79/.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАШЕ ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНИЕ НА УКАЗ 1196, УКАЗ 535 ВЪВЕДЕ НЯКОИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО НАМАЛИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АСОЦИАЦИИТЕ ДА РАБОТЯТ БЕЗ СЪТРЕСЕНИЯ. НЕЗАВИСИМО ЧЕ УЧАСТНИЦИТЕ, ОБЩО ВЗЕТО, ИМАХА СВОБОДАТА ДА ОПРЕДЕЛЯТ СВОЯ СОБСТВЕНА УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА /30/, АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВТОРА И ТРЕТА ГЛАВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ УПРАВИТЕЛЕН И ОТ ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ /81/. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ /ЧЕСТО НАРИЧАН "ОБЩО СЪБРАНИЕ", ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В АСОЦИАЦИЯТА ТРЯБВАШЕ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ В НЕГО/ /82/ ИЗПЪЛНЯВАШЕ ФУНКЦИЯТА НА СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ "ВЪРХОВЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН" /83/, ИМАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА СЕ СЪБИРА ПОНЕ ВЕДНЪЖ ГОДИШНО, ЗА ДА ОПРЕДЕЛИ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО /84/. ДИРЕКТОРСКИЯТ СЪВЕТ /ОРГАН, ПРИТЕЖАВАЩ ОБЩАТА ВЛАСТ НА ЕДИН ЗАПАДЕН ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ И НА ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО/ СЕ НАЗНАЧАВАШЕ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /85/ И НОСЕШЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕЖЕДНЕВНАТА ДЕЙНОСТ /86/. ДИРЕКТОРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕШЕ ДА СЕ СЪСТОИ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ, НАРИЧАНО "ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР" /87/. УКАЗ 535 ПОСТАВЯШЕ ИЗИСКВАНЕТО РЕШЕНИЯТА ПО ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА ДА МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ САМО "СЪС СЪГЛАСИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ" /88/, КОЕТО ДАВАШЕ НА ВСЕКИ УЧАСТНИК АБСОЛЮТНО ПРАВО НА ВЕТО ОТНОСНО РЕШЕНИЯТА, ВЗЕМАНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ И ОТ ДИРЕКТОРСКИЯ СЪВЕТ, АКО БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН В ПОСЛЕДНИЯ.

УКАЗ 535 ОСТАВИ МЯСТО И ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА ДЪРЖАВНА НАМЕСА В АСОЦИАЦИИТЕ. АСОЦИАЦИИТЕ, СЪЗДАДЕНИ СПОРЕД ВТОРА ИЛИ ТРЕТА ГЛАВА, ТРЯБВАШЕ ДА СА ОСНОВАНИ НА ДОГОВОР МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ, КОЙТО СЛЕДВА ДА ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРЕНОСТТА ИМ ПО ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ПУНКТОВЕ, ПОСОЧЕНИ В УКАЗА /89/. ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ДОГОВОРА НЕ МОЖЕШЕ ДА НАДХВЪРЛЯ 15 ГОДИНИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ СЪС СЪГЛАСИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /90/. ИЗРАБОТВАНЕТО НА ТОЗИ ДОГОВОР, КОЙТО ПО СЪЩЕСТВО СЛУЖЕШЕ ЗА ОСНОВА НА ПАРТНЬОРСТВОТО НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВТОРА ГЛАВА /91/, А СЪЩО И УСТАВЪТ, И ВЪТРЕШНИТЕ НАРЕДБИ НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ТРЕТА ГЛАВА /92/, ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И БНБ /93/. СЛЕД ТОВА ДОГОВОРЪТ СЕ ДЕПОЗИРАШЕ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗАЕДНО С ПОДРОБЕН АНАЛИЗ-ОБОСНОВКА И МНЕНИЯТА НА ТРИТЕ УПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ /94/. ЗА ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА ДОГОВОРЪТ, БЕШЕ НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /95/. ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ СЪГЛАСИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ БИ БИЛО НЕОБХОДИМО И ЗА ВСЯКО ПРЕДЛАГАНО ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ, НЕИЗМЕННО УЧАСТВАЩИ В ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ /96/. ОТ ДРУГА СТРАНА, ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОТНОСИТЕЛНИТЕ ДЯЛОВЕ В СОБСТВЕНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ ОЧЕВИДНО СЕ НУЖДАЕХА ЕДИНСТВЕНО ОТ РАЗРЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВАТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ И НА ФИНАНСИТЕ /97/.

УКАЗ 535 СЪДЪРЖАШЕ И ЗАБРАНА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ДЯЛОВОТО СИ УЧАСТИЕ В АСОЦИАЦИИТЕ ПО ТРЕТА ГЛАВА НА ТРЕТА СТРАНА БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ДРУГИЯ УЧАСТНИК ИЛИ НА ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ /98/. ТАЗИ ЗАБРАНА ОТСЪСТВАШЕ ЗА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВТОРА ГЛАВА. ВЪПРЕКИ ТОВА ВЕРОЯТНО ВСЯКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ И ПРИ ДВАТА ВИДА АСОЦИАЦИИ НЕ МОЖЕШЕ ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /99/. ТРЯБВА СЪЩО ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ИЗИСКВАНЕТО ЗА СЪГЛАСИЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПРИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ В АСОЦИАЦИЯ ПО ТРЕТА ГЛАВА НЕ СЕ ОТНАСЯШЕ ДО ПРОМЕНИТЕ В ИДЕНТИЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТНИК, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРОМЯНАТА БЕШЕ РЕЗУЛТАТ ОТ "ПРИЕМСТВЕНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ АКТ НА ДЪРЖАВНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТНИК В АСОЦИАЦИЯТА" /100/.

УКАЗ 535 СЪДЪРЖАШЕ И ДРУГИ ВАЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СМЕСЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ТЯХ БЕШЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ УЧАСТНИК В ДАДЕНА АСОЦИАЦИЯ МОЖЕШЕ ДА ИМА "ПРИНОС" ВЪВ ВИД НА ЗЕМЯ И/ИЛИ ПОДОБРЕНИЯ НА ЗЕМЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ АСОЦИАЦИЯТА, НО СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ТАКАВА ЗЕМЯ ОСТАВАШЕ ЗА МЕСТНИЯ УЧАСТНИК /101/. ТОВА СЕ ОТНАСЯШЕ В ЕДНАКВА СТЕПЕН ЗА АСОЦИАЦИИТЕ ОТ ДВАТА ТИПА. ПО ТОЗИ НАЧИН НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА, ЧЕ АСОЦИАЦИИТЕ ПО ТРЕТА ГЛАВА ИМАХА НЕЗАВИСИМ ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО, ТЕ НЕ МОЖЕХА ДА ПРИДОБИВАТ НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ КАТО ПРИНОС ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИК ИЛИ ЧРЕЗ КУПУВАНЕ ИЛИ СТРОИТЕЛСТВО. ПО ТОЗИ НАЧИН ОТ ЗАКОНА БЯХА ИЗКЛЮЧЕНИ КАКТО ЗЕМЯТА, ТАКА И ПОДОБРЕНИЯТА ВЪРХУ НЕЯ /102/. ОТ ДРУГА СТРАНА, НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТНИК БЕШЕ РАЗРЕШЕНО ДА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА КАТО ЧАСТИЧНА ИЛИ ПЪЛНА ЗАМЯНА ЗА СВОЯ ДЯЛ /103/. АСОЦИАЦИЯТА МОЖЕШЕ И ДА НАЕМА ТАКАВА СОБСТВЕНОСТ ОТ УЧАСТНИКА ИЛИ ОТ ТРЕТИ СУБЕКТ /104/.

ПОДОБНИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЪЩЕСТВУВАХА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДРИ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ И "ОСОБЕНО ЦЕННИ" МАШИНИ /105/. НИТО НА БЪЛГАРСКИЯ, НИТО НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ УЧАСТНИК БЕШЕ РАЗРЕШЕНО ДА ПРЕДОСТАВЯТ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ТЕЗИ ОБЕКТИ НА АСОЦИАЦИИ, ДАЖЕ НА ТАКИВА ПО ТРЕТА ГЛАВА /106/. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЖЕШЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ОТ ПРЕМИНАВАНЕ В ЧУЖДЕСТРАННА СОБСТВЕНОСТ, А, ИЗГЛЕЖДА, Е ИЗПЪЛНЯВАЛО И РОЛЯТА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИЯ УЧАСТНИК, ЧЕ ЩЕ ЗАПАЗИ СОБСТВЕНОСТТА СИ ВЪРХУ ЕДРОТО ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАШИНИ, ВНЕСЕНИ В СТРАНАТА, ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ АСОЦИАЦИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:44:08    26-04-1991