26 април 1990

 

СОФИЯ, 26 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 83 /101/

СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ-НИКОЛА ПЕТКОВ.


     ІІ. ОБЩЕСТВЕНО И ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ, Е ЗА:
     - РЕПУБЛИКА С ДЕМОКРАТИЧНО ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ;
     - ПРАВОВА ДЪРЖАВА, УПРАВЛЯВАНА СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА И ИЗДАДЕНИТЕ СПОРЕД НЕЙНИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ ЗАКОНИ;
     - ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ОТ НАРОДА, БЕЗ ОТДЕЛНИ ЛИЦА И ГРУПИ ДА МОГАТ ДА СИ ПРИСВОЯВАТ УПРАЖНЯВАНЕТО Й:
     - НЕЗАВИСИМИ ЕДНА ОТ ДРУГА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА ВЛАСТ;
     - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА, ПОДЧИНЕН НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕШЕНИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ;
     - СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНА МИЛИЦИЯ, РАЗФОРМИРОВАНЕ НА ГЛАВНОТО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА НЕГОВИТЕ ПРАВОМОЩИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО;
     - ПРАВИТЕЛСТВО, ИЗБРАНО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРОГРАМАТА И ОТЧИТАНЕТО НА КОЕТО СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ СЪБРАНИЕТО;
     - ДВУМАНДАТНА СИСТЕМА НА ИЗБОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ;
     - СЪДЕБНА ВЛАСТ, САМОСТОЯТЕЛНА, НЕЗАВИСИМА И УПРАЖНЯВАНА САМО ОТ СЪДИЛИЩАТА; УСТАНОВЕНИ ОТ ЗАКОН, ПРИ ГАРАНТИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ. ПРОЧИСТВАНЕ НА СЪДИЛИЩАТА И ПРОКУРАТУРАТА ОТ КОРУМПИРАНИ И ОПЕТНЕНИ СЪДИИ И ПРОКУPOPИ;
     - УСТАНОВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И КОНСТИТУЦИОННОСТТА НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ;
     - ОТМЕНЯНЕ НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ. УТВЪРЖДАВАНЕ ИНСТИТУТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО МУ СЪГЛАСНО СЪЩИТЕ ИНСТИТУТИ В ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ;
     - МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА ПРИ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ИЗЯВА И ОБРАЗУВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИИТЕ И НЕДОПУСКАНЕ СРАСТВАНЕТО НА ПАРТИИТЕ С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ;
     - ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ТЕХНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ САМО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ;
     - ПЪЛНА НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ПЪЛНО ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, АРМИЯТА И ДРУГИТЕ ВОЕНИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА, РАДИОТО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ;
     - ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКО РАВЕНСТВО ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЪКОВОДНИЯ ПЕРСОНАЛ В СТОПАНСКАТА ОБЛАСТ И ИЗДИГАНЕ НА МОЖЕЩИТЕ И ЗНАЕЩИТЕ, А НЕ, КАКТО ДОСЕГА, САМО КАДРИ ОТ ЕДНА ПАРТИЯ;
     - БЗНС/О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА РАВЕНСТВОТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ И ЗА ДЕКРИМИНИЗАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ТОЙ НАСТОЯВА ЗА БЪРЗА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОСЪДЕНИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАЛНИТЕ ОБВИНЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПРИСЪДИТЕ CPEЩУ ТЯХ. ТОЙ Е ЗА НЕЗАВИСИМА И ОБЕКТИВНА ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА НЕЙНАТА ГЛАСНОСТ.
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 17 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     СОЦИАЛИЗМЪТ Е ТЕНДЕНЦИЯ, СЪЗДАВАЩА РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕЙНИТЕ СПОСОБНОСТИ.
     ДЕМОКРАЦИЯТА, РАЗБИРАНА ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ:
     - ОТРИЧА ВСЯКА ФОРМА НА НАСИЛИЕ, НЕЗАВИСИМО В ИМЕТО НА КАКВО СЕ ПРЕДПРИЕМА;
     - ПРИЗНАВА ЦЕННОСТТА НА ВСЕКИ ИНДИВИД, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА НАЦИОНАЛНА, КЛАСОВА, РАСОВА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ; НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВИЯ ПОЛ;
     - ВИЖДА В СИЛНИЯ ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА НАЙ-НАДЕЖДНОТО СРЕДСТВО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.
     НИЕ ПРИЕМАМЕ МАРКСИЗМА НЕ КАТО КОНКРЕТНА ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, КАКЪВТО ТОЙ НЕ Е ПРЕТЕНДИРАЛ ДА БЪДЕ, А КАТО МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВОТО. ЗА ОТПРАВНА ТОЧКА В АНАЛИЗА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ МАРКСИЗМЪТ ПРИЕМА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ. МАРКСИЗМЪТ ОБЯСНЯВА СВЕТА НА ОСНОВАТА НА ПОНЯТИЕТО "ЗАКОНОМЕРНОСТ".
     ГОСПОДСТВУBAЩATA У НАС КЛАСА, ПЛУТОКРАЦИЯТА, "АРЕСТУВА" МАРКСИЗМА КАТО МЕТОД ЗА АНАЛИЗ, СКРИ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ, ЗА ДА ЗАБУЛИ В ТАЙНА ИСТИНСКИТЕ МЕХАНИЗМИ НА СВОЯТА ВЛАСТ. ПЛУТОКРАЦИЯТА УСПЯ ДА ВНУШИ НА ОБЩЕСТВОТО, ЧЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА НАШАТА ПОВСЕМЕСТНА КРИЗА СЕ КРИЯТ В СЛАБОСТИТЕ НА СУБЕКТИВНИЯ ФАКТОР. НИЕ НЕ СМЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА МАРКСИЗМА КАТО МЕТОД ЗА АНАЛИЗ, А ЗА НЕГОВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. ЗА НАС МАРКСИЗМЪТ НЕ Е ТЕОРЕТИЧНА УКРАСА, А НЕОБХОДИМА ОСНОВА, КОЯТО ЩЕ НАСОЧВА ПОЛИТИЧЕСКОТО НИ МИСЛЕНЕ И ПРАКТИЧЕСКОТО НИ ПОВЕДЕНИЕ. НИЕ ЩЕ ПОЛЗВАМЕ И ВСЕКИ ДРУГ МЕТОД, ДОКАЗАЛ ИСТОРИЧЕСКАТА СИ ЖИЗНЕНОСТ.

                                        НИЕ И ПОЛИТИКАТА

     НИЕ СМЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН МЛАДЕЖКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ. ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ Е УЧАСТИЕ ВЪВ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЛАСТТА. НИЕ ИСКАМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ТАМ, КЪДЕТО СЕ ТВОРЯТ ЗАКОНИТЕ И СЕ КОНТРОЛИРА ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ. НАШИЯТ ДЕВИЗ Е:
     "ВЯРВАМЕ САМО В ТОВА НАЧИНАНИЕ, В КОЕТО УЧАСТВУВАМЕ ЛИЧНО!"
     ПОЛИТИКАТА Е СРЕДСТВО. ПОЛИТИКАТА Е ПРЕДНИЯТ ФРОНТ НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ. ПОЛИТИКАТА НЕ САМО ЧЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА СИНДИКАЛНАТА, НАУЧНАТА, КУЛТУРНАТА И ДР. ДЕЙНОСТИ, НО Е ТЯХНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ТЕХЕН КОНЦЕНТРИРАН ИЗРАЗ.

                                  НИЕ И ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

     БЪДЕЩОТО НИ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДАДЕНА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ОТ СХОДСТВОТО ИЛИ СЪВПАДЕНИЕТО НА ИДЕЙНИТЕ ПРИНЦИПИ И ПРАКТИЧЕСКОТО ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, ОТ ОТНОШЕНИЕТО НА ТАЗИ ПАРТИЯ КЪМ МЛАДЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ.
     ОТ ДРУГА СТРАНА, НИЕ СЧИТАМЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНО ЕДНОВРЕМЕННОТО ЧЛЕНУВАНЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИИТО ИДЕЙНИ ПРИНЦИПИ И ПРАКТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ТАЗИ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ
                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                          X   X   X

     СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”.


                                     СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

     ЧЛ. 1 ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" Е ДОБРОВОЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА ВСИЧКИ НЕКОМПРОМЕТИРАНИ, ДЕЕСПОСОБНИ БЕЗПАРТИЙНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ РАЗЛИКА НА РАСА, ПОЛ, ЕЗИК, ВЯРА И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
     ЧЛ. 2 ДВИЖЕНИЕТО Е СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД СОФИЯ.
     ЧЛ. 3 ДВИЖЕНИЕТО ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТОЗИ УСТАВ И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СИ СЪБРАНИЕ.
     ЧЛ. 4 ДВИЖЕНИЕТО Е НЕОБВЪРЗАНО С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕ ДОПУСКА ВЪНШНА НАМЕСА В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА.
     ЧЛ. 5 ДВИЖЕНИЕТО Е ПРОТИВ НИХИЛИЗМА, АНАРХИЗМА, ТЕРОРИЗМА, НАЦИОНАЛИЗМА, ШОВИНИЗМА, ФАШИЗМА, СТАЛИНИЗМА И ЖИВКОВИЗМА.
     ЧЛ. 6 ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ ДВИЖЕНИЕТО, СА:
     - ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ПОСТОЯННИЯ ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ;
     - ДА УСТАНОВЯВА ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И ПОДДЪРЖА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА;
     - ДА ОТСТОЯВА ПРАВАТА И ДА ЗАЩИЩАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
     - ДА ПОДКРЕПЯ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ДА СЪДЕЙСТВА ЗА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА, КООПЕРАТИВНАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА РАВНОПРАВЙА ОСНОВА;
     ЧЛ. 7 ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СИ ДВИЖЕНИЕТО:
     - ОРГАНИЗИРА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И СРЕЩИ;
     - ВНАСЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСКАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО;
     - РАЗПРОСТРАНЯВА ЧРЕЗ ПЕЧАТНИТЕ ОРГАНИ СВОИ ПОЗИЦИИ ОТНОСНО ВЪЗНИКНАЛИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ:
     - ПОДКРЕПЯ В ИЗБОРИТЕ ТЕЗИ КАНДИДАТИ, ИЗДИГНАТИ ОТ ПАРТИИ ИЛИ СЪЮЗИ, КОИТО ПО МЕСТА ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ШЕ ОТСТОЯВАТ И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ИЛИ ПРИ НУЖДА ИЗЛЪЧВА СВОИ КАНДИДАТИ;
     - РЪКОВОДИ СЕ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ХУМАНИЗМА.

                                  ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

     ЧЛ. 8 УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ НЕКОМПРОМЕТИРАН ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО НЕ ЧЛЕНУВА В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ПРИЕМАНЕТО НА УЧАСТНИЦИ СТАВА ЧРЕЗ СОБСТВЕНОРЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ, В КОЙТО УЧАСТНИКЪТ ВПИСВА ТРИТЕ СИ ИМЕНА, ТОЧНИЯ АДРЕС, ТЕЛЕФОНА И ПРОФЕСИЯТА, КАТО ПИСМЕНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПРИЕМА ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ДВИЖЕНИЕТО;
     ЧЛ. 9 ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕТО ИМА ПРАВО:
     - ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН, КАКТО И ДА ПРЕДЛАГА ОТЗОВАВАНЕТО НА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ;
     - ДА ДАВА МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА И НА ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО;
     - ДА УЧАСТВА В КОНТРОЛА ВЪРХУ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО;
     - ДА ПОЛУЧАВА ЗАЩИТА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО;
     - ДА ПОСТАВЯ ВЪПРОСИ И ДА ИСКА СВЕДЕНИЯ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА МУ;
     - ДА ПРЕКРАТЯВА УЧАСТИЕТО СИ ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ;
     ЧЛ. 10 ВСЕКИ УЧАСТНИК В ДВИЖЕНИЕТО Е ДЛЪЖЕН:
     - ДА СПАЗВА УСТАВА;
     - ДА ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
     - В ПОВЕДЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА СИ ДА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕТО;
     - ДА УЧАСТВА ВЪВ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЯВИ НА ДВИЖЕНИЕТО.
     ЧЛ. 11 УЧАСТНИК, КОЙТО ГРУБО НАРУШАВА УСТАВА ИЛИ С ПОВЕДЕНИЕТО СИ УРОНИ ПРЕСТИЖА НА ДВИЖЕНИЕТО, СЕ СЧИТА ЗА САМООТСТРАНИЛ СЕ.
                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩОНАРОДНО ЧЕСТВУВАНЕ НА 45-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА.


     ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА КАНИ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ, ФОРУМИ И ДВИЖЕНИЯ ДА УЧАСТВУВАТ КАТО СЪОРГАНИЗАТОРИ В ОБЩОНАРОДНОТО ЧЕСТВУВАНЕ НА 45-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА. ТАКОВА ЧЕСТВУВАНЕ ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА. ПОКАНВА СЕ БЪЛГАРСКАТА ПАТРИОТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ МАСОВО ДА УЧАСТВУВА В НЕГО.
     ПО ТОЗИ ПОВОД НА 9 МАЙ 1990 ГОДИНА ОТ 19,00 Ч. В ГРАД СОФИЯ В ЗАЛА НОМЕР 1 НА НАРОДНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА ШЕ СЕ СЪСТОИ ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ-КОНЦЕРТ.
     ЗА СПРАВКИ, ВЪПРОСИ И УТОЧНЕНИЯ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ НА ТЕЛЕФОНИ: 8-51-41 /ВЪТР.241,259/, СОФИЯ, УЛ."ПОЗИТАНО" НОМЕР 20.

23 АПРИЛ 1990 Г.                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                             Х   Х   Х

     СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНО ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ.

     КОГА Е ОСНОВАНА И КАКВО Е ИЗВЪРШИЛА "ИМКА" В БЪЛГАРИЯ ДО РАЗТУРВАНЕТО Й?
     мЛАДЕЖКИ ХРИСТИЯНСКИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ СА СЕ ОСНОВАЛИ ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ВЕКА. В 1910 Г. ТЕ ОБРАЗУВАТ ЕДИН СЪЮЗ С ОРГАН "МЛАДЕЖКИ ВЕСТИТЕЛ". ДО 1920 Г. СЪЮЗЪТ ФУНКЦИОНИРА ПОВЕЧЕТО ОКОЛО ПРОТЕСТАНТСКИТЕ ЦЪРКВИ, НО В 1920 Г. В ОРГАНИЗАЦИЯТА НАВЛИЗАТ В БОЛШИНСТВО ПРАВОСЛАВНИ ГРАЖДАНИ, ПРАВОСЛАВНИ СЕ НАЗНАЧАВАТ ЗА ГЛ. СЕКРЕТАР И ГЛ.ОРГАНИЗАТОР-СЕКРЕТАР, НО ТОВА СА ХОРА С ЛАИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ. СЪЮЗЪТ СЕ ОТДЕЛЯ ОТ НАЧАЛНАТА СИ ВРЪЗКА С ПРОТЕСТАНТСТВОТО - И ИЗОБЩО С ПРЕДИМНО РЕЛИГИОЗНАТА ДЕЙНОСТ - И ВЪЗПРИЕМА ТАЗИ ЛИНИЯ НА ПРИЛОЖНО ХРИСТИЯНСТВО, КОЯТО И СТАВА ХАРАКТЕРНА ЗА НЕГО.
     ВЕЧЕ МАЛЦИНА ПОМНЯТ, НО ФАКТ Е, ЧЕ "ИМКА" ДОНЕСЕ... ВОЛЕЙБОЛА В БЪЛГАРИЯ: ПЪРВИТЕ ВОЛЕЙБОЛНИ МАЧОВЕ СА ИГРАНИ В ДВОРА НА "ИМКА" НА УЛ. "РАКОВСКИ" 123 ОЩЕ ПРЕДИ 1925 Г. "ИМКА " ОРГАНИЗИРА ПЪРВИТЕ МОРСКИ И ПЛАНИНСКИ ЛАГЕРИ ЗА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ: ЛАГЕРИТЕ "ЧАЙКА", "БОР", "ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР" /ЗА ДЕВОЙКИ/, ЛАГЕРЪТ "БИСТРЕЦ" - ТОЗИ ДАЖЕ СЛЕД ЗАБРАНЯВАНЕТО НА СЪЮЗА - КОГАТО ВЕЛИКИТЕ ТОГАВАШНИ НАШИ УПРАВНИЦИ-УМНИЦИ ОБЯВИХА ВОЙНА НА САЩ, А ПЪК "ИМКА" БИЛА... АМЕРИКАНСКА РАБОТА.
     ОБЯСНЕНИЕ НА НАЗВАНИЕТО "ИМКА". НАШИЯТ СЪЮЗ ЧЛЕНУВА В СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ЖЕНЕВА. ИЗ ЦЯЛ СВЯТ ИМА ПОДОБНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ И ТЕ ИМАТ СВОЯ ЦЕНТРАЛА В ЖЕНЕВА. НО ТЪЙ КАТО НАЗВАНИЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ Е YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS, ИЛИ YMKA, СЪКРАТЕНОТО НАЗВАНИЕ ОТ НАЧАЛНИТЕ БУКВИ НА ЧЕТИРИТЕ ДУМИ, ОБРАЗУВАЩИ НАЗВАНИЕТО, ЕТО ТИ, ЧЕ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК НАШИЯТ СЪЮЗ БЕШЕ СТАНАЛ ИЗВЕСТЕН КАТО "ИМКА": ПРОСТО, ЯСНО И ЛЕСНО ЗА ЗАПОМНЯНЕ И ПРОИЗНАСЯНЕ. ТОВА НАЗВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Е СТАНАЛО ВПРОЧЕМ ВЕЧЕ НАПЪЛНО МЕЖДУНАРОДНО: ВЪВ ФРАНЦИЯ СЪЩЕСТВУВА НАПРИМЕР ИЗДАТЕЛСТВО НА ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОЕТО СЕ НАЗОВАВА И ТО "ИМКА", ВЪПРЕКИ ЧЕ ФРЕНСКОТО НАЗВАНИЕ НА СЪЮЗА Е ALLIANCE DES UNIONES CHRETIENNES DE JEUNES GENS.
     ОСВЕН ТЕЗИ МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА - КЪМ 1940 Г. ТАКИВА ИМА В ПОВЕЧЕ ОТ 60 ГРАДОВЕ И СЕЛА - СЕ РАЗВИВА ВСЕСТРАННА ПРИЛОЖНОХРИСТИЯНСКА ДЕЙНОСТ. НАВРЕД ФУНКЦИОНИРАТ ЮНОШЕСКИ ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ ПО КАКВИ ЛИ НЕ ВЪПРОСИ; ЗА КОИТО ИСКАТ ДА УЧАТ ЧУЖДИ    ЕЗИЦИ СЕ ОРГАНИЗИРАТ КУРСОВЕ; ИМА КУРСОВЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО; ПО СТЕНОГРАФИЯ. ТОВА Е ВСЕ ПО    ЛИНИЯТА НА ПРИЛОЖНОТО ХРИСТИЯНСТВО: ДА СЕ ПОМАГА НА ХОРАТА, ДА    СЕ ОРГАНИЗИРАТ    МЛАДИТЕ ДА
ПОМАГАТ НА ДРУГИ МЛАДИ. И ТАКА, ДА СЕ ФОРМИРАТ САМИТЕ ТЕ СЕБЕ СИ КАТО ДОСТОЙНИ ХОРА. ИМА, РАЗБИРА СЕ, И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ: НО НЕ ПРОПОВЕДИ, А ДИСКУСИИ, ОБЩИ МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ. ИЗНАСЯТ СЕ СКАЗКИ: ОТ СТ.МИХАЙЛОВСКИ, Т.Г.ВЛАЙКОВ, ОБЩЕСТВЕНИКА Д.МИШЕВ, РЕКТОРА НА СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ С.С.БОБЧЕВ, РЕКТОРА НА ДУХОВНАТА АКАДЕМИЯ ПРОТОПРЕЗВИТЕР Д-Р СТ.ЦАНКОВ... "ИМКА" ИЗДАВА СВОЙ МЕСЕЧЕН ОРГАН, ДРУЖЕСТВАТА УСТРОЙВАТ ВЕЧЕРИНКИ, ОБЩИ ЕКСКУРЗИИ. ИМА ЛИ НЯКЪДЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ, МЛАДЕЖИТЕ СЪБИРАТ КАКВОТО МОГАТ, ПОМАГАТ, КАКТО ИМ СТИГАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. СТАНАХА СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ СЪБИТИЯ В 1923 Г. - "ИМКА” ИЗПРАТИ СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ В КОМИТЕТА, РАЗСЛЕДВАЩ ЖЕСТОКОСТИТЕ...    .
     И ВСИЧКО - В ДУХ НА ДОБРА ВОЛЯ, НА ТЪРСЕНЕ ВСЕКИ КАКВО МОЖЕ ДА ДАДЕ. А ПЪК ОНИЯ МИ ТИ КОМИТЕТИ, КОМИСИИ, ГРУПИ, КЛУБЧЕТА, С КОИТО СА ПЪЛНИ ВСИЧКИТЕ РАЗЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТЯХ МЛАДЕЖИТЕ - НЕЗАБЕЛЯЗАНО - СЕ ФОРМИРАТ КАТО КУЛТУРНИ ГРАЖДАНИ: РАЗИСКВА СЕ СЪС ЗАЧИТАНЕ ВИНАГИ НА ДРУГИЯ, ИЗСЛУШВАНЕТО МУ, ОПИТВАНЕ ДА БЪДЕ РАЗБРАН. ЦЯЛАТА ДЕЙНОСТ СЕ ВЪРШИ БЕЗ КАВГИ, СБИВАНИЯ - ПСУВНИ, МРЪСНИ ДУМИ, ТАКОВА НЕЩО НЕ СЕ Е ЧУВАЛО В НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПО-СТАРИТЕ ОТ НАС НИ УЧЕХА НА "ЧИСТА ИГРА, ЧИСТА РЕЧ, ЧИСТ ЖИВОТ". ПОНЯТИЕТО "ЧЕСТНА ИГРА" БЕШЕ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. А ПЪК КОЙТО Е ОТРАСЪЛ В ДУХ НА "ФЕР ПЛЕЙ", ВЕРОЯТНО Е ТОЙ ДА ПРЕНЕСЕ ТОЗИ ДУХ И В ЖИВОТА СИ СЕТНЕ, КАТО ВЕЧЕ ПЪЛНОВЪЗРАСТЕН.
     КЪМ КАКВО КАНИ МЛАДЕЖТА НАШЕТО ВЪЗВАНИЕ?
     НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ЦЯЛАТА МЛАДЕЖ - КЪМ МЛАДЕЖТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. НО ЗНАЕМ, ЧЕ ЩЕ СЕ ОТЗОВАТ ГЛАВНО МЛАДЕЖИ ОТ ВИСШИТЕ И СРЕДНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. И САМИЯТ ТОЗИ ФАКТ ВЕЧЕ СОЧИ ЕДНО ПОЛЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ДРАГИ МЛАДЕЖИ, КОИТО ЩЕ НАПРАВИТЕ ТОВА ДЕЛО ВАШЕ: НА ВАС ЩЕ СЕ ПАДНЕ ЗАДАЧАТА ДА ГО ПРЕНЕСЕТЕ И СРЕД РАБОТНИЧЕСТВОТО, И В СЕЛАТА.
     ОБРАЗУВАЙТЕ - ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ, КОЙТО РАЗБИРА СТОЙНОСТТА НА ИНИЦИАТИВАТА - ГРУПИЧКИ, ДРУЖЕСТВА, ИЗБИРАЙТЕ СИ РЪКОВОДСТВА. НИЕ, ИНИЦИАТОРИТЕ, СМЕ ЧИСТО И ПРОСТО ОСТАТЪЦИ ОТ СТАРИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ. И ПОНЕЖЕ СМЕ БЕЗКРАЙНО БЛАГОДАРНИ ЗА ТОВА, КОЕТО "ИМКА" НИ Е ДАЛА, СЕ ЧУВСТВУВАМЕ ДЪЛБОКО ЗАДЪЛЖЕНИ ДА Я ВЪЗСТАНОВИМ: ТА ВИЕ, ДНЕШНИТЕ МЛАДИ, ДА МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ ОТ НЕЯ НЕ САМО СЪЩАТА, АМИ ОЩЕ МНОГО ПО-ГОЛЯМА ПОЛЗА. МИЛИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ, ЖИВЕЕМ В ЧУДНИ, ВЪЛШЕБНИ ВРЕМЕНА. НАСТЪПВА ВРЕМЕ НА МИР, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕИСТВИЕ. ВРАТИТЕ НА ЕВРОПА СА ОТВОРЕНИ ЗА ВАС - ЗА ВАШАТА УТРЕШНА БЪЛГАРИЯ. ЗАПОВЯДАЙТЕ, ДА ВИ ПРЕДАДЕМ, ДА ВЗЕМЕТЕ ВЪВ ВАШИТЕ МЛАДИ РЪЦЕ ТОВА ПРЕКРАСНО ДЕЛО - ДЕЛОТО НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. НИЕ НИКОГО НЕ ИСКАМЕ ДА "РЪКОВОДИМ", ДА КОМАНДУВАМЕ. НИЕ ИСКАМЕ ДА ДАДЕМ: ЗНАЕМ, ЧЕ ИМА МНОГО ЗА ДАВАНЕ, ПОНЕЖЕ НИЕ МНОГО ПОЛУЧИХМЕ.
     БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ИМА НУЖДА ОТ "ХРИСТИЯНИЗИРАНЕ". САМО ЧЕ ТОВА ЕДИНСТВЕНО ТЯ САМАТА МОЖЕ: В СВОИ СОБСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЕTО, ПЪТЯТ Е ТРАСИРАН - ВАШИЯТ СОБСТВЕН ХРИСТИЯНСКИ, А И ЕВРОПЕЙСКИ - ПЪТ.
     НА КОЙТО СЕ ОБАДИ, ЩЕ ОКАЖЕМ КАКВАТО ПОМОШ МОЖЕМ. ЩОМ ВЪЗСТАНОВИМ "МЛАДЕЖКИ ВЕСТИТЕЛ" ЩЕ ВИ ОБАДИМ, ЗА ДА ВИ ГО ПРЕДЛОЖИМ. ШОМ СЪЗДАДЕМ МИНИМУМ МАТЕРИАЛНА БАЗА, ЩЕ СЪОБЩИМ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ВИЕ ДА СЕ СЪБИРАТЕ И ОРГАНИЗИРАТЕ ТАМ. И ЩОМ СЕ НАМЕРЯТ ИЗВЕСТЕН БРОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - СЪБОР ЩЕ БЪДЕ СВИКАН, ЗА ДА МИНЕ ВСИЧКО ТОВА ВЪВ ВАШИТЕ МЛАДИ РЪЦЕ.
     НИЕ? НИЕ ТЪРСИМ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ЕДНО ПРЕКРАСНО, ДОКАЗАЛО ПОЛЕЗНОСТТА СИ ДЕЛО.

                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА "ИМКА" В БЪЛГАРИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТ. БОБЧЕВ                             ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛ.МИНЧЕВ
                           СЕКРЕТАР: М.АТАНАСОВА
                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

     СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ.


     ЦЕНТРАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БЕ-О-ПЕ/ СЪОБЩАВА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ, ПОДДРЪЖНИЦИ И НА ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ ОТ РОДИНАТА И ИЗВЪН НЕЯ, ЧЕ НА 19 АПРИЛ 1990 ГОДИНА НА СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА
СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД БЕШЕ УЗАКОНЕНА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ЧРЕЗ ВПИСВАНЕТО Й В РЕГИСТЪРА ПОД HP.30.
     РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ УСПЕХИ В РАБОТАТА ЗА БЛАГОТО И ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО, ЗА КАУЗАТА НА МАЙКА БЪТГАРИЯ.
     БЕ-О-ПЕ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ Е ПАРТИЯ НА ПАТРИОТИЧНО ФОРМИРОВАНИЕ, ЧЕЛЕН ОТРЯД И АВАНГАРД НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ, ЦЕЛТА НА КОЯТО Е ЕДИНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО В ЕДНА БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ, НА НАЦИЯТА И ЕТНОСТНИТЕ ГРУПИ ЧРЕЗ ОСВОБОЖДАВАНЕТО И ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ДОСЕГАШНИЯ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, ИЗКРИВИЛ ИЗЦЯЛО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ КАКТО НА БЪЛГАРИТЕ В СТРАНАТА, ТАКА И НА ТЕЗИ В ОТКЪСНАТИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ ПОД ЧУЖДО ВЛАДИЧЕСТВО; БН-О-ПЕ Е ЗА ПО-ГОЛЯМА ОСВЕТЕНОСТ В НАЦИОНАЛНИЯ МОНОЛИТ СЛЕД 1946 ГОДИНА /’МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО" - ПЛОД НА РЕШЕНИЕТО НА ТРЕТИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1934 ГОДИНА, ЗА МИЗИЙСКА, ДОБРУДЖАНСКА, ТРАКИЙСКА И МАКЕДОНСКА НАЦИИ/, ЗАМЕНИЛО ПАТРИОТИЗМА С ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА ЗА ЧУЖДИ СМЕТКИ.
     С ОТКЪСВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОИНА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ СТАНА РАЗМЕННА МОНЕТА И СЛУЖЕШЕ ЗА КОРИСТНИ ЦЕЛИ НА НЯКОИ НАШИ "ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ", Т.Е. СПЕКУЛИРАШЕ СЕ С НАШИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС.
     В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСКАМЕ ДА АФИШИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ НАШИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПОД ЧУЖДО ВЛАДИЧЕСТВО В ОТКЪСНАТИТЕ БЪЛГАРСКИ ТЕРИТОРИИ, ЧЕ ЗА ТЯХ МИСЛЯТ, МИЛЕЯТ И ЖИВЕЯТ С ТЕХНИТЕ БОЛКИ И СТРАДАНИЯ И ЧЕ ТЕ - В ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - ЩЕ ИМАТ ЕДИН ВЕРЕН И ИСТИНСКИ ГАРАНТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ОПИТА ПО МИРЕН ПЪТ, ЧРЕЗ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ - ЧИТАЛИЩА, КЛУБОВЕ И ДРУГИ ОТ ТОЗИ РОД - ДА СЪБУДИ И ВЪЗВЪРНЕ У ТЯХ ЗАСПАЛОТО БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ, ДА ВЪЗВЪРНЕ ЗАСПАЛАТА БЪЛГАРСКА ГОРДОСТ, ДА ИМ ОТВОРИ ОЧИТЕ, ЗА ДА ОСЪЗНАЯТ РОДОВАТА СИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
     ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ В БЪДЕЩА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА СЕГАШНИТЕ ГРАНИЦИ НЯМА ДА ИМАТ СТОЙНОСТ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, ТО БЕЗ НАСИЛИЕ, ПО МИРЕН ПЪТ, С ПРОСВЕЩЕНИЕ И БЕЗ ПОВЕЧЕ ЖЕРТВИ ШЕ ПРИОБЩИМ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ ИЗВЪН СЕГАШНИТЕ ПРЕДЕЛИ В ЛОНОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
     ЗНАЧЕНИЕТО И МЯСТОТО НА НАШИТЕ ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА И ТОВА НА НАШАТА ПАРТИЯ ТЕПЪРВА ЩЕ НАБИРАТ ОБЩЕСТВЕНА ПРЕСТИЖНОСТ В БЪДЕЩИТЕ 3-4 ГОДИНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ НАСТЪПИЛАТА ЕРОЗИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ МОНОЛИТ, А ТАКА СЪШО И ОТ ПРОБЛЕМИТЕ ОТ ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ.
     ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ НАШИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ В СТРАНАТА ОТ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, А ТАКА СЪЩО И ОНЕЗИ СЪНАРОДНИЦИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, КОИТО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ ВЪЗГЛЕДИ - СТАНЕТЕ НАШИ ЧЛЕНОВЕ!

ПЛОВДИВ, 20 АПРИЛ 1990 Г.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 26 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НОВОУЧРЕДЕНИЯ СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ /СНБП/.

     НА 24 АПРИЛ Т.Г. В СОФИЯ 50 ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ СЛОЖИХА НАЧАЛОТО НА НОВА ПИСАТЕЛСКА ТВОРЧЕСКО-ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ /СНБП/.
     СЪЮЗЪТ Е НАДПАРТИйНА И НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. В НЕГО МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТОРИ, КОИТО ИМАТ ИЗДАДЕНА НАЙ-МАЛКО ЕДНА ХУДОЖЕСТВЕНА КНИГА.
     УТВЪРДЕН БЕШЕ УСТАВЪТ НА СНБП И БЯХА ИЗБРАНИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ С ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОНЕН СЪВЕТ.
     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА И НЕГОВ ГОВОРИТЕЛ БЕШЕ ИЗБРАН ПИСАТЕЛЯТ ВЛАДИМИР СВИНТИЛА. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР Е ПОЕТЪТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ, СЕКРЕТАР ПО ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТВОРЧЕСКИЯ ФОНД Е ПИСАТЕЛЯТ МИХАИЛ ТОШКОВ. С ФУНКЦИИТЕ НА СЕКРЕТАР ПО ПЕЧАТА И ПРОПАГАНДАТА Е НАТОВАРЕН ПОЕТЪТ БОЯН АНГЕЛОВ, А АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР Е ПОЕТЪТ СПАС АНТОНОВ.
     В БЛИЗКО ВРЕМЕ СНБП ШЕ ОТКРИЕ СВОЯ РАЗЧЕТНА БАНКОВА СМЕТКА И ОТДЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА НА ТВОРЧЕСКИЯ СИ ФОНД. В ТЯХ ШЕ СЕ НАБИРАТ СРЕДСТВА ЗА СЪЗДАВАНЕ На ПЕЧАТЕН ОРГАН НА СЪЮЗА И ЗА ОТКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНО СЪЮЗНО ИЗДАТЕЛСТВО. ПРЕДСТОИ И СЪДЕБНОТО РЕГИСТРИРАНЕ НА СНБП.
     ТЕЛЕФОНИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ, ЗА СПРАВКИ И ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЧЛЕНСТВО В СНБП: ПРЕДСЕДАТЕЛ - ХХ-ХХ-ХХ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - ХХ-ХХ-ХХ, АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР - ХХ-ХХ-ХХ.

  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/