26 август 1997 - Приложение

София, 26 август 1997 г.               
     Приложение към брой 66 (1762)


И З Б О Р И

Следват предоставените на 22 август 1997 г. за разпространение изключително от Пресслужба „Куриер“ при БТА пълни текстове на РЕШЕНИЯ на ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

Ц Е Н Т Р А Л Н А   И З Б И Р А Т Е Л Н А   К О М И С И Я


РЕШЕНИЕ
№ 724
София,  17.06.1996 г.

Постъпило е заявление от председателя на Зелената партия в България с искане за регистрация в ЦИК за участие в изборите за съветници и кметове като самостоятелен политически субект.

Към заявлението са приложени: копие от решението на СГС за регистрацията на ЗП от 15.11.1990 г.; копие от съдебно решение - актуализирано на 21.X.1994 г.; удостоверение от СГС - Фирмено отделение, от 11.04.1996 г. за промени относно ЗП; копия от ДВ, бр. 76/92 г.; бр. 84/93 г.; бр. 108/24.12.1993 г.; бр. 91 от 1994 г., в които са обнародвани решенията на СГС за регистрация на партията и последвалите промени; образец от печата на партията; образец от подписа на председателя на Зелената партия; писма с вх. № 229/22.04.1996 г. и № 314/14.06.1996 г.

Представени са всички документи за регистриране на Зелената партия в България за участие в местните избори, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗМИ и Решение № 2 от 23.08.1995 г. на ЦИК. Съгласно чл. 108, ал. 1, точка 2 от ЗМИ и решения на ЦИК № 687 и 688 от 29.04.1996 г. партиите се регистрират за участие в местните избори в ЦИК в сроковете, посочени в чл. 40, ал. 1 и чл. 108, ал. 1, точка 2 от ЗМИ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира Зелена партия в България за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Борово и в изборите за    кметове на кметства, насрочени за 04.08.1996 г.,както и във всички последващи частични и нови избори за местни органи на власт.

Председател: [подпис, печат]
                    /Л. Джелепова/

Секретар:
                     /Х. Анчев/

 


Ц Е Н Т Р А Л Н А   И З Б И Р А Т Е Л Н А   К О М И С И Я


Р Е Ш Е Н И Е
№ 754
София, 13.08.1996 г.


Постъпило е заявление от "Национална синя партия - Н.С.П." с искане за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове.

Към заявлението са приложени:

Копие от съдебното решение за регистрирането на партията от 20.05.1996 г. по ф.д. № 1613/1996 г. на Софийски градски съд.

Копие от "Държавен вестник" бр. 51/14.06.1996 г., където е публикувано решението на съда за регистрация на партията.

Образец от подписа на представляващия партията.

Образец от печата на партията.

Представени са всички документи съгласно изискванията на чл. 40 от ЗМИ и Решение Nо 2/23.08.1995 на Централната избирателна комисия.

Съгласно. чл. 108, ал. 1, точка 2 от ЗМИ и решения № 687 и 688/29.04.1996 г. партията се регистрира за участие в местните избори в ЦИК в сроковете, посочени в чл. 40, ал. 1 и чл. 108, ал. 1, точка 2 от ЗМИ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира Националната синя партия - Н.С.П. за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Котел на 14.09.1996 г., както и за всички последващи частични и нови избори за местни органи на власт.

Председател: [подпис, печат]
                      /Л. Джелепова/

Секретар:
                  /Х. Анчев/

 


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
N 781
София, 07.11.1996 г.


Постъпило е заявление от учредителите на коалиция Либерален съюз "Нов избор - Нова демокрация" с искане за регистрация в Централната избирателна комисия на коалицията за участие в изборите за общински съветници и кметове.

Към заявлението са приложени копия от решенията на Софийски градски съд от 13.07.1996 г. по ф.д. N 17121/93 г. за регистрация на политическа партия "Сбор за демокрация" от 02.03.1994 г. по ф.д. 628/94 г. за регистрация на политическа партия "Център нова политика" и Решение от 29.11.1995 г. по ф.д. N 17667/95 г. за регистриране на политическа партия "Нова демокрация", копия от ДВ, бр. 66/93 г., 34/94 г. и 110/95 г. образец от подписите на представляващите коалицията.

Представени са всички документи за регистрация на коалицията за участието и в местните избори, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗМИ и Решение N 2 от 23.08.1995 г. на ЦИК.

Съгласно чл. 108, ал. 1, т. 2 от ЗМИ коалициите се регистрират за участие в местните избори в ЦИК в сроковете, посочени в чл. 40, ал. 1 и чл. 108, ал. 1, т. 2.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

 Р Е Ш И:

Регистрира коалиция Либерален съюз "Нов избор - Нова демокрация" за участие в изборите за общински съветници и кметове в район "Искър" - София в изборите за кмет на район и община Батак в изборите за кмет на община, както и във всички последващи частични и нови избори за местни органи на власт.

Председател: [подпис, печат]
                      /Л. Джелепова/

Секретар:
                    /Х. Анчев/

 

 

 ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
N 797
София, 12.12.1996 г.

Постъпило е заявление от председателя на партия "Алтернативно социалистическо обединение (независими)" с искане за регистрация на партията за участие в частичния избор за кмет на община Силистра, както и във всички следващи частични и нови избори за местни органи на власт.

Към заявлението са приложени: решение на СГС от 25.09.1991 г. по ф.д. 21177/91 г. за регистриране на партията; решение на СГС от 21.04.1995 г. за вписване на промени за партията АСО (н) - актуализирано на 6.12.1996 г.; копия от ДВ, бр. 82/1991 г. и бр. 80/1996 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на същата; решение на Политическия съвет на АСО (н) от 22.11.1996 г.; Устав на партията.

В срока по чл. 108, ал. 1, точка 2 от ЗМИ са представени всички документи за регистрация на политическа партия АСО (н) за участие в местни избори, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗМИ и Решение N 2 от 23.08.1995 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия "Алтернативно социалистическо обединение (независими)" за участие в частичния избор за кмет на община Силистра, както и във всички следващи частични и нови избори за местни органи на власт.

Председател: [подпис, печат]
                       /Л. Джелепова/

Секретар:
                    /Х. Анчев/

 

 

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ


РЕШЕНИЕ
N 886
София, 14 август 1997 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция за участие в местни избори на новообразуваната община Долна баня, насрочени за 27 септември 1997 г.


Постъпило е заявление от съпредседателите д-р Анастасия Димитрова-Мозер и Стефан Димитров Савов на коалиция "Народен съюз - БЗНС - НС, ДП" с искане за регистрация в ЦИК за участие в местните избори за съветници и кметове. Искането е направено във връзка с насрочените местни избори в новообразуваната община с. Долна баня на 27 септември 1997 г.

Към заявлението са приложени:
1. политическо споразумение от 1 август 1997 г. за политическа коалиция между БЗНС - Народен съюз и Демократическа партия;
2. образци от подписите на съпредседателите;
3. решение от 13 февруари 1997 г. на СГС за вписване на Демократическата партия със съответни промени;
4. фотокопие от "Държавен вестник", бр. 17/1997 г.;
5. решение от 16 юли 1997 г. на СГС за регистриране на нова политическа партия "БЗНС - Народен съюз";
6. фотокопие от "Държавен вестник", бр. 60/1997 г.

Допълнително е представено писмо от Демократическата партия, с което се съобщава, че коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП", регистрирана в ЦИК с политическо споразумение от 12 септември 1995 г. за участие в местните избори, е прекратила действието си, тъй като д-р Анастасия Димитрова-Мозер, подписала същото като съпредседател на коалицията, не е вече главен секретар на БЗНС, а на новорегистрираната политическа партия "БЗНС - Народен съюз".

В политическото споразумение от 12 септември 1995 г. е посочено, че коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП" се представлява от съпредседателите д-р Анастасия Димитрова-Мозер - главен секретар на БЗНС, и Стефан Димитров Савов - председател на Демократическата партия, и те могат да вземат решения само при общо съгласие. След като д-р Анастасия Димитрова-Мозер не е вече главен секретар на БЗНС, общото съгласие не е налице. Споразумението от 12 септември 1995 г. няма правно и политическо действие.

С цитираното заявление от 6 август 1997 г. са представени всички необходими документи за регистриране на нова коалиция, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗМИ и Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗМИ Централната комисия за местни избори

 Р Е Ш И:

Регистрира политическа коалиция "Народен съюз - БЗНС - Народен съюз, ДП" за участие в изборите за общински съветници и кмет в община Долна Баня, насрочени за 27 септември 1997 г., както и във всички последващи частични и нови избори за местни органи на власт и управление.


Председател: [подпис, печат]
                       /Л. Джелепова/

Секретар:
                      /Х. Анчев/