26 август 1994


София, 26 август 1994 година
Брой 167 /1212/


София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЕТО НА СТАРШИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.


Поредното драстично уволнение на старши офицери от Българската армия е опит да бъде окончателно разгромена националната сигурност на Република България. Армията е институция на честта, службата и верността към Родината. Сърцето на всеки човек принадлежи към тази страна и тази нация, чиято армия той счита за своя. В резултат на котерийни борби и конюнктурни интереси съдбата на българските воини е предадена в чужди ръце, ръцете на Валентин Александров - космополит, потомък на австрийски генерал.

Не бива да се забравя, че този човек се появи в Министерството на отбраната в антуража на друг един ликвидатор на армията и на специалните служби, а стана министър в правителство с мандат на вече доказалото своите протурски настроения ДПС.

Все още няма отговор на въпроса какво накара и БСП да гласува доверие на този безродник.

Без боеспособна армия държавата се разпада и нацията се изтрива от лицето на Земята. Със своята пасивност и върховният главнокомандващ се превръща в активен съучастник в разгрома на българските въоръжени сили.

Партия "Нова България" остро осъжда разрушителната дейност на Валентин Александров в рамките на Министерството на отбраната и настоява за:
- незабавна отмяна на заповедта за уволнение на старшите офицери от Българската армия;
- незабавна оставка на министъра на отбраната;
- в съответствие с принципите на единоначалието президентът да понесе цялата политическа отговорност за този безпрецедентен по своя характер антинационален акт, подриващ устоите на българската държава.

София, 25 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ОСМА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


        Първо. Смяна на модела на провежданата у нас икономическа реформа. Ние сме за икономическа реформа. Но ние сме против шоковия модел, който се самодискредитира, защото не решава икономическите проблеми и има прекомерно висока и несправедлива социална цена.

Ние сме за икономическа реформа, която въз основа на принципите и правилата на държавно регулираната пазарна икономика води до преустановяване на икономическия спад, до вътрешно и външно уравновесяване на националното стопанство, до оживление и икономически растеж - с цел снижаване на социалната цена на прехода.

Ние сме за реформа, съобразена с българските стопански особености, с подредени във времето задачи за промяна на нормативноорганизационните условия на икономическите отношения, на структурата на националното стопанство и неговия продукт, на структурата на собствеността и пазарите. За това е нужна нова икономическа стратегия и нова научно-технологическа, инвестиционна и регионална политика.

Смяната на модела да се осъществи чрез изготвена от правителството и обсъдена от парламента комплексна и реалистична програма за извършване на реформата в различните социално-икономически дейности. Хаотичното провеждане на реформите трябва да се преустанови.

За Българската социалистическа партия икономическата реформа не е самоцел, а етап от дългосрочна национална икономическа стратегия за развитие на съвременно национално стопанство, което е материалната основа за съществуването на българския народ и на българската държава.

Второ. Съхранение и развитие на националната промишленост. Българската социалистическа партия е за нова индустриална политика. Тя трябва да определи новите браншови пазарни продуктови и технологически приоритети и стратегията за преструктуриране на отраслите и техните дейности. Нужни са неотложни нормативноикономически и организационни мерки за стабилизация, саниране, производствено-търговско оживление и технологическо обновление на стопански жизненоспособните предприятия. Несъстоятелността на безперспективните производства да се оформя след комплексна производствено-икономическа и социална оценка и сигурна трудова защита на заетите в тях работници и служители.

Целесъобразно е приложението на гъвкави форми на фирмено, държавно и смесено финансиране на програми за стабилизиране и развитие на отделни предприятия, производства и региони. Безспорна е потребността от избирателен протекционизъм за защита на позициите на българските производители на националния пазар. Необходимо е икономическо стимулиране на експортноориентираните дейности. Ние не отхвърляме използването на държавното субсидиране и преференциалното кредитиране на производителите на стоки и услуги, осигуряващи цивилизованото минимално потребление на всеки български гражданин.

Трето. Спиране на погрома над българското земеделие и ускоряване на аграрната реформа. Ние сме за незабавно прекратяване на ликвидационния вандализъм в нашите села и за ускоряване на процеса на възстановяване на собствеността върху средствата за селскостопанско производство. Останалите сгради, техника, стада трябва да се съхранят. Реалните собственици свободно да избират организационната форма на своята селскостопанска дейност - участие в земеделска кооперация или семейно стопанство. Да се отстранят умишлено създаваните правно-регистрационни и финансово-кредитни затруднения за образуването и дейността на кооперациите. За оживление и развитие на селскостопанските дейности трябва да се въведат стимулиращи кредитни, данъчни, ценови и експортни икономически регулатори и механизми за защита на българските пазари на земеделска продукция. България има географско-климатични дадености за модерно и продуктивно земеделие и те трябва да се усвоят с развитието на съвременни организационно-икономически и технологически форми на селскостопанско производство.

Четвърто. Продължаване на усилията за интегриране в Европа и заедно с това - избирателно възстановяване и стабилизиране при новите условия на предишни пазари и на икономическите връзки с източноевропейските страни и страните от бившия Съветски съюз. Разширяване на пазарното и на външноикономическото пространство на България чрез развитие на отношенията с доскорошните ни икономически партньори, с развитите индустриални страни, с балканските и с развиващите се страни; интегриране в европейските икономически структури и активизиране на икономическите връзки със страните от зараждащата се Тихоокеанска общност.

Пето. Социална защита, осигуряване и подпомагане на изпадналите в рискова ситуация хора и социални групи - безработни, инвалиди, пенсионери. Разширяването и задълбочаването на бедността в обществото трябва да се прекрати. Ние сме за по-оперативни механизми за компенсиране на заплатите, пенсиите и помощите в съответствие с растежа на цените, инфлацията и издръжката на живота. Нужно е развитие на системата за социални грижи с обогатени материално-финансови възможности и с асортимент на предлаганите помощи в пари, натура и услуги. Държавата трябва да бъде подпомагана с благотворителност. Реформата на общественоосигурителната система и адаптирането й към пазарната икономическа среда да става съобразено с жизнения стандарт на българското население и без съществени загуби на неговите социални завоевания.

Шесто. Вземане на извънредни мерки за преодоляване на драматичното състояние на здравеопазването. Необходимо е осигуряване на минимални финансово-материални условия за нормално функциониране на здравните заведения. Реформата в здравеопазването и въвеждането му в пазарен режим не бива да отнема правата и гаранциите за достъпна и безотказна медицинска помощ за всеки гражданин.

Седмо. Запазване и модернизиране на масовото образование, спасяване и развитие на науката, изкуството и културата. Мерки за обединяване на държавните, обществените, частните и други ресурси, за да не се позволи духовен колапс на страната и нацията. Без инвестиране и развитие на производството България не може да оцелее днес, без инвестиране и развитие на образованието, науката, изкуството и културата България не може да оцелее утре.

Българската социалистическа партия е за постепенно увеличаване на дела от националния доход за наука, образование и култура.

Осмо. Преодоляване на парализиращите ограничения върху местната власт и разгръщане на ефикасно функциониращо местно самоуправление. Пресичане на тенденцията за изземване на общински права и компетенции. Осигуряване на стабилни самостоятелни финансови източници на местната власт. Разширяване на правата и компетенциите на общините. Укрепване на местната власт с компетентни и авторитетни администратори и специалисти.

Девето. Осъществяване на балансирана балканска и международна политика в съответствие с трайните национални интереси - за прекратяване на войната в бивша Югославия и предотвратяване на балкански военен конфликт, за гарантиране на българските държавни граници, за интегрирането ни в европейските структури, за осигуряване на политическа, икономическа, финансова и технологическа международна подкрепа на реформите в България.

Десето. Решителни и безкомпромисни мерки срещу престъпността. Пакет от закони за усъвършенстване работата на полицията, съда и другите органи за борба с престъпността. Рязко повишаване на разкриваемостта и наказуемостта на извършените престъпления. Особено сурови мерки срещу тежките престъпления, срещу посегателството върху живота на хората, изнасилванията, корупцията, наркоманията и рекета. Гарантиране на ред, сигурност и спокойствие в градовете и селата. Силна и защитена от корупция полиция. Силна и неполитизирана съдебна система. Гръбнакът на престъпността в България трябва да бъде пречупен, докато не е станало късно.

Българската социалистическа партия съзнава, че преодоляването на кризата и извършването на прехода ще продължи по-дълго, отколкото се предполагаше, и неизбежно ще има висока социална цена. Но ние също така съзнаваме, че са необходими спешни мерки за излизане от крайно тежкото икономическо положение и за гарантиране на поносима и справедлива социална цена на прехода.

Българската социалистическа партия предлага нов модел за икономическа реформа, който е в състояние да реши успешно тежките икономически проблеми на страната, но на по-ниска социална цена. Готови сме да обсъдим в равнопоставен политически диалог с други леви и центристки политически партии тези предложения и заедно да изготвим и да оществим лява или левоцентристка програма за излизане на страната от кризата.

Такова е социалистическото предложение пред обществото и пред избирателите за извеждане на страната от кризата. Такава е нашата оферта пред левите и центристките партии. Ние сме против неолибералния модел на икономическа реформа, който цели премахване на държавната намеса в икономиката. Ние сме против "шоковата терапия". Ние предлагаме социално по-справедлив и поносим преход към социално и екологически ориентирана пазарна икономика. Изразяваме нашата воля и готовност самостоятелно да реализираме или да участваме в правителства, които да осъществят такъв именно модел на икономическа реформа.

Българската социалистическа партия заявява открито, че е готова да поеме управлението на страната, ако спечели изборите. Същевременно ние, социалистите, предлагаме на левите и на центристките партии левоцентристко споразумяване за управление и за провеждане на реформите в България.

Българската социалистическа партия е открита както за конструктивен диалог, така и за конструктивно взаимодействие и с десните политически сили за предотвратяване на социално-икономическия колапс.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /29 МАРТ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /10 ЮЛИ 1994 Г./ И НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА /23 АПРИЛ 1994 Г./.


ГЛАВА IV
ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Чл.11./1/ Конгресът е върховен орган на съюза и се свиква на всеки две години от Националния съвет /НС/.
/2/ Извънреден конгрес се свиква от Националния съвет или по искане на една трета от общинските организации.
/3/ Конгресът се състои от делегати, излъчени от общинското делегатско събрание и от участващите по право - членове на Националния съвет, на Националната контролна комисия. В него с право на съвещателен глас участват и народните представители, ако не са избрани за делегати.
/4/ Квотата на представителството се определя от НС.
/5/ Конгресът е редовен, когато в него са представени поне две трети от общинските организации.
/6/ Решенията на конгреса се вземат с обикновено мнозинство от регионалните делегати. Гласуването е явно, освен в изрично предвидени случаи.

Чл.12./1/ Конгресът приема и променя устава и програмата на съюза с квалифицирано мнозинство /две трети от присъстващите делегати/.
/2/ Конгресът обсъжда и приема отчетите на Националния съвет и на Националната контролна комисия.
/3/ Конгресът обсъжда най-важните въпроси на съюза и приема основните насоки за неговата дейност.
/4/ Конгресът взема решения за преименуване или за прекратяване на съюза. Тези решения се вземат с тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство. Съюзът се прекратява при саморазпускане, разделяне на две или повече политически формации, сливане със или вливане в друга политическа организация.

Чл.13. /1/ Конгресът избира с обикновено мнозинство и явно гласуване Национален съвет на БЗНС "Никола Петков" в СДС, състоящ се от 73-ма членове с мандат до следващия конгрес.
/2/ Конгресът дава пълномощия на Националния съвет между конгресите с обикновено мнозинство от общия брой членове и с тайно гласуване да освобождава председателя, заместник-председателите, организационен секретар и членове на Изпълнителния съвет и Националния съвет, да избира техни заместници до провеждането на извънреден или на редовен конгрес, както и да привлича допълнителни членове на НС с право на съвещателен глас.

Чл.14. /1/ Националният съвет ръководи дейността на съюза между конгресите.
/2/ Националният съвет се състои от пропорционално на членския състав представители, излъчени от регионите /окръзите/, избрани и утвърдени от конгреса за срок до следващия конгрес.
/3/ Националният съвет избира измежду членовете си с тайно гласуване, с обикновено болшинство председател.
/4/ Председателят на съюза /в негово отсъствие определен от него заместник-председател/ го представлява пред всички инстанции /юридически и физически лица/.
/5/ Националният съвет избира измежду членовете си Изпълнителен съвет от деветнадесет души. В него по право влизат избраният вече председател на съюза и председателят на Националната контролна комисия /без право на глас при вземане на решения/, Изпълнителният съвет се конструира, като избира заместник-председатели /3-5/ и организационен секретар; всички останали са членове на Изпълнителния съвет и могат да бъдат оторизирани с ръководството на отделни дейности. Изпълнителният съвет е изпълнителен орган на Националния съвет. Председателят, заместник-председателите и организационният секретар образуват оперативно ръководство на Изпълнителния съвет.
/6/ Националният съвет заседава поне веднъж на три месеца. Той се свиква от Изпълнителния съвет или от една трета от членовете на НС.
/7/ Заседанията на Националния съвет са равни, когато присъстват повече от половината му членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство и явно гласуване, освен в случаите, когато е взето друго решение.

Чл.15. /1/ Националната контролна комисия /НКК/ следи за спазването на устава, изпълнението на програмата и на финансовата отчетност на всички членове и органи на съюза.
/2/ Националната контролна комисия се състои от председател, заместник-председатели /2/ и членове /общо 7 души/, избрани от конгреса.
/3/ Заседанията на НКК се свикват от нейния председател. НКК взема решенията си в присъствие на повече от половината й членове с обикновено мнозинство и явно гласуване. Решенията й са задължителни за всички структури на организацията.


ГЛАВА V
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл.16. Имуществото на съюза се набира от членски внос, дарения, постъпления от законно разрешена стопанска дейност, субсидии от държавния бюджет и други разрешени способи.

Чл.17. Размерът на членския внос се определя и променя от Националния съвет на съюза.


ГЛАВА VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Съюзните цветове са зеленият и синият.

Чл.19. Символът на съюза е четирилистна зелена детелина с оранжев контур.

Чл.20. Знамето на съюза /120/90 см/ е от зелен плат, с детелина с оранжев контур в горния му ляв ъгъл и една хоризонтална синя ивица, широка 15 см, в долната му част.

Чл.21. Всеки редовно приет член получава членска книжка, размерът, формата и цветът на която се определят от НС.

/Пресслужба "Куриер”/


13:15:00
26.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!