26 октомври 1995


София, 26 октомври 1995 година
Брой 210 /1511/    

Редактор: Нина Гаврилова

 

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВАРНА, ПО ПОВОД НА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ. Документът е адресиран и до Централната избирателна комисия.


Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Централният комитет на Българската революционна младежка партия /ЦК на БРМП/ уведомява Общинската избирателна комисия за следните груби нарушения на Закона за местните избори:

Първо: На територията на община Варна се разпространяват листовки и плакати на независими кандидати, придружени с надписи "подкрепен от демократичната левица". Коалиция с подобно име няма регистрирана в Централната избирателна комисия /ЦИК/. Внушава се, че подкрепата е от парламентарната група на Демократичната левица... /разбира се, и това наименование е грубо и цинично изнасилване на закона, като се вземе предвид, че социалистите участваха като коалиция "БСП, БЗНС, "Екогласност" и като такава би трябвало да се именуват и в парламента!/

Употребата на несъществуващо име на партия или коалиция е грубо нарушение на закона, а в случая прозира социалфашисткият диктат на парламентарната група на БСП, БЗНС и "Екогласност".

Второ: В града са разлепени листовки, призоваващи към насилие, жестокост и геноцид с текстове: "Смърт на ДПС!", "Турците на сапун!" и други подобни, в които се декларира авторство на "бръснати глави" и Българска национално-радикална партия /БНРП/. Вече трети ден БНРП не е опровергала авторство, което е явно доказателство, че тази партия изповядва и разпространява тези идеи.

Като влиза в разрез със закона и като най-тежко погазва конституцията, БНРП не може да бъде оставена като участничка в изборите за местни органи на властта.

Господин председателю,
Настоятелно молим да вземете необходимите мерки към нарушителите на закона - коалиция "БСП, БЗНС, "Екогласност", а по отношение на Българската национално-радикална партия да направите необходимите постъпки пред ЦИК за изваждане на тази партия от участие в изборите.

Заявяваме, че Българската революционна младежка партия от своя страна ще сезира главния прокурор на Република България с настояване за възбуждане на наказателно преследване срещу БНРП и за нейната забрана.

Варна, 16 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК: Ангел Цонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЕ НА ПРЕДИЗБОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ.


На 27 април 1995 г. основните монархически коалиции, участвали в Избори’94, а именно: Федерация "Царство България" /ФЦБ/, Национално движение за коронована демокрация и Съюз на монархическите сили /СМС/ "Царство България" подписаха декларация за убедеността си в необходимостта от единение на всички монархически организации в едно цяло. Същите коалиции на 7 юли 1995 г. на пресконференция и в комюнике на ФЦБ /в. "Българска корона", бр. 27, 13 юли 1995 г./ декларираха, че "Обединените монархисти се присъединяват към призива на Народния съюз за издигане на единна кандидатура за кмет на гр. София на Ренета Инджова".

В грубо нарушение на тези договорености и поети задължения Федерация "Царство България" се регистрира самостоятелно за местните избори на 29 октомври 1995 г. и декларира, че няма да подкрепи кандидатурата на Инджова.

Както Христо Куртев от ФЦБ, така и д-р Димитър Иванов от СДС поотделно изявяват претенции да представляват "Обединени монархисти"? В действителност всеки от тях се е обединил сам със себе си!

Съюзът на монархическите сили "Царство България" категорично се разграничава от ръководствата на ФЦБ и Дружество "Просветление", които работят против единението на монархическите организации и против създаването на общ блок от всички демократични формации.

CMC още един път декларира, че подкрепя Ренета Инджова за кмет на София и призовава всички софийски граждани истински демократи - монархисти и републиканци, да се сплотят около тази авторитетна и печеливша кандидатура.

Българино, помогни си сам!

София, 19 октомври 1995 г.

                                                                                           ЗА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ:

                                                                                           акад. Александър Садовски

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКАС ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


На 18 септември 1995 г. в Сливен се проведе разширено съвещание на Централния комитет на Българската работническа партия /ЦК на БРП/ съвместно с ЦК на Работнически младежки съюз /РМС/. Основен въпрос на разискванията бяха настоящите избори за местни органи на властта, за кметове и съветници.

Бяха разгледани и въпросите, свързани с организационното състояние на БРП. Поставен бе въпросът за издаване на работнически вестник.

Взеха се следните решения:

1. БРП да участва в изборите на 29 октомври 1995 г.;

2. БРП и РМС да бъдат регистрирани под собствено име;

3. ЦК на БРП възлага на местните регионални комитети по места да сключат съюз с левите партии Българска социалистическа партия /БСП/, Български земеделски народен съюз "Ал.Стамболийски", Политически клуб "Екогласност", Българска единна комунистическа партия и др: и да подкрепят техните кандидатури:

За кмет:
а/ със свой кандидат, на РМС или симпатизант;
б/ в коалиция с БСП.

За съветници:
а/ със собствена листа там, където позволяват условията;
б/ в коалиционни листи с БСП след подписване на предизборно споразумение.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА НОВ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.


ІІ. ДЕЙНОСТ НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Чл.5
1. НКИ координира и ръководи политическата работа на комунистите и комунистическите партии в целия свят.
2. В зависимост от конкретната политическа обстановка в света в отделни региони и страни НКИ организира и ръководи конкретни политически акции на комунистическите партии и пролетариата.
3. В страни, в които няма марксистко-ленински комунистически партии от болшевишки тип, НКИ оказва помощ на пролетариата за създаването на такива.
4. НКИ полага особени грижи за онези марксистко-ленински компартии от болшевишки тип, които работят в условия на нелегалност, като организира помощта за тях на легалните компартии, членуващи в него.
5. НКИ осъществява непрекъснат контрол върху идейната чистота на членуващите в него компартии и своевременно ликвидира всяка опасност от появата в тях на ревизионистични и опортюнистични тенденции.

Чл.6
1. НКИ осъществява пропаганда на идеите на марксизма-ленинизма чрез свои издания и електронни медии. Основните печатни органи на НКИ са вестник "Искра" и списание "Коминтерн".
2. НКИ подпомага, контролира и ръководи печатната пропаганда на компартиите, членуващи в него.
3. Решенията на ръководните органи на НКИ се огласяват чрез неговите печатни органи и печатните органи на членуващите в него компартии.
4. НКИ осъществява политическо обучение по марксизъм-ленинизъм на отделни комунисти, ръководни дейци и оперативни работници на компартиите, членуващи в него, а също така и на активисти на синдикатите с комунистическа ориентация и на младежките и женските комунистически организации.

Чл.7
1. НКИ подпомага създаването и осъществява политическото ръководство - пряко и чрез членуващите в него компартии, на синдикати с комунистическа ориентация.
2. НКИ подпомага създаването и осъществява политическо ръководство - пряко и чрез членуващите в него компартии, на младежки комунистически организации.
3. НКИ подпомага създаването и осъществява политическо ръководство - пряко и чрез членуващите в него компартии, на женски комунистически организации.
4. НКИ е в непрекъснат контакт и подпомага национално-освободителните движения в целия свят.

Чл.8
1. НКИ организира и ръководи технически, информационни бюра и други помощни звена, необходими за осъществяване на цялостната му дейност.
2. Под ръководството на НКИ работят научни колективи и институти, които разработват проблемите на тактиката и стратегията на комунистическото движение, усъвършенстват методите за пропаганда на марксизма-ленинизма и извършват технологически разработки за нуждите на НКИ и на отделни партии, членуващи в него.
3. Чрез свои специализирани звена НКИ осъществява разузнаване във всички вражески организации с цел да предотврати тяхното противодействие на неговата работа.
4. НКИ провежда активна разяснителна работа в армиите и в полицията с цел да предотврати техните репресивни функции против пролетариата.


III. ЧЛЕНОВЕ НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Чл.9
1. За да бъде член на НКИ, марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип е необходимо да приема Устава, Програмата и решенията на НКИ.
2. За да бъде член на НКИ, марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип е необходимо да има устав, програма и реална дейност, непротиворечащи на Устава, Програмата и решенията на НКИ.
3. За да бъде член на НКИ, марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип е необходимо организацията й да следва принципите на демократическия централизъм.
4. За да бъде член на НКИ, марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, е необходимо в наименованието й да фигурират думите "комунистическа партия".
5. За да бъде член на НКИ, марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип е необходимо да е съществувала и работила не по-малко от осем години и да е провела поне два редовни конгреса освен учредителния.

Чл.10
1. Не може да бъде член на НКИ партия, която има в идеологията или в дейността си социалдемократичен уклон.
2. Не може да бъде член на НКИ партия, която има в идеологията или в дейността си ревизионистичен уклон.
3. Не може да бъде член на НКИ партия, която има в идеологията или в дейността си националистичен уклон.
4. Не може да бъде член на НКИ партия, която отказва да бъде обследвана нейната документация и дейност от органи на НКИ както преди, така и след приемането й.

Чл.11
1. Марксистко-ленинската партия от болшевишки тип, която желае да стане член на НКИ, представя в Изпълнителния комитет на НКИ своя устав, програма, отчетен доклад, приет от последния й конгрес или пленум, извадка от протокол на неин конгрес или пленум, от която да се вижда, че партията наистина кандидатства за приемане в НКИ и чрез която тя заявява, че познава и приема изцяло Устава и Програмата на НКИ.
2. Изпълнителният комитет извършва проучване на партията-кандидат не по-дълго време от 6 месеца и докладва кандидатурата на Конгреса на НКИ.
3. Въпросът за членството на партията-кандидат се решава от Конгреса на НКИ. При положително решение той определя размера на членския й внос. С това кандидатстващата марксистко-ленинска партия от болшевишки тип става кандидат-член на НКИ. Във времето до следващия конгрес тази партия получава задачи от Изпълнителния комитет на НКИ. Той докладва своето становище на конгреса, който окончателно приема като пълноправен член партията-кандидат в редовете на НКИ или отклонява нейната кандидатура.
4. От момента на приемането като редовен член на НКИ марксистко-ленинската партия от болшевишки тип добива статут на колективен член, а нейните членове стават пълноправни индивидуални членове на НКИ.

Чл.12
1. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, е длъжна стриктно да спазва Устава и да изпълнява Програмата и всички решения на всички органи на НКИ, както и задачите, поставени от тях.
2. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, е длъжна редовно да плаща членския си внос всяка година.
3. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, е длъжна да консултира с Изпълнителния комитет на НКИ всяко изменение на своя устав и програма и да пристъпва към обсъждане на това изменение едва след разрешение на Изпълнителния комитет.
4. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, е длъжна да осъществява пълен контрол над печатните си издания и другите форми на пропаганда.
5. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, е длъжна да публикува в своя печатен орган всички съобщения на Изпълнителния комитет на НКИ.
6. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, е длъжна да подпомага с всички средства представителите на НКИ и на партиите, членуващи в НКИ, изпълнението на поставените им задачи на територията на страната, в която се намира нейното седалище.
7. Марксистко-ленинската комунистическа партия от болшевишки тип, явяваща се колективен член на НКИ, е длъжна да бъде винаги, а не само епизодично в състояние на прочистване на редовете си от лица и групи, явяващи се носители на ревизионистични, опортюнистични, анархистични, кариеристични, волунтаристични и вождистки идеи и действия. Особено бързо и безкомпромисно тя трябва да действа по сигнал или препоръка на Изпълнителния комитет на НКИ.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ВЕНЦИСЛАВ ЙОСИФОВ.


Отраслово преструктуриране на столичното стопанство

Изхождайки от уникалния характер и роля на София като столица на страната, ние предвиждаме да се разработи нова отраслова стратегия, с която:

Ще създадем условия за съвременно преструктуриране на отделните сфери и дейности, подобаващи на една европейска столица.

Ще се стремим да освободим икономиката на общината от несвойствените за столицата стопански дейности.

Ще следваме курс на промяна в съотношението на видовете дейности, като държим сметка за значително нарасналия относителен дял на обслужващите и управленските дейности, както и на финансово-кредитните, застрахователни и търговски дейности, осигуряващи пълноценна трудова заетост на все по-голям брой столични граждани.

Специално внимание ще отделим на развитието на сектора на услугите, състоянието на който сега не е задоволително и който крие големи възможности и резерви.

Ще осигурим по-добро развитие на транспортните връзки и комуникации с национален и международен характер.

Ще насочим усилия и средства, разбира се, заедно със съответните държавни органи, за развитие на телекомуникациите, енергетиката, водоснабдителните системи, изграждането на инфраструктурата, свързана с опазването на екологичната среда на столицата и прилежащите й райони.

Ще проведем структурната реформа, залагайки на икономическата ефективност и социалната справедливост.

Ще вземем необходимите мерки за възстановяване и насърчаване развитието на крайградското стопанство.

При реализацията на инвестиционните проекти при равни други условия ще даваме предимство на българските изпълнители, с което ще стимулираме местното производство и ще създадем възможности за разкриване на нови работни места за столичани.


Териториално преструктуриране на столицата

Ще променим контрастите в икономическото, социалното и благоустройственото развитие на различните райони на столицата.

Ще създадем по-добри условия за ускоряване развитието на някои депресивни зони, силно засегнати от досегашното икономическо структуриране на производството.

Специално внимание ще отделим на зоните с интензивна инфраструктура, които са с много големи потенциални възможности за привличане на външни инвестиции.

Ще направим нужното за създаване на софийска безмитна зона за свободна търговия като основно средоточие за привличане на чужди и наши инвеститори.

Ще съчетаем икономически изгодното географско разположение на София с наличието на делови, научен и друг интелектуален потенциал на града за постигане на набелязаните стратегически цели.

Ще положим специални грижи за решаване проблемите на развитие на инфраструктурата, транспортното обслужване, развитие на производството в прилежащите на София селища, влизащи в състава на общината.


Реализацията на посочените цели предполага разработване на нова бюджетна и кредитна политика на Столичната община.

Ще направим необходимото за бързо въвеждане на ред в общинските финанси. Ще пресечем безстопанствеността и пилеенето на общинските средства за ненужни и помпозни изяви.

Моят екип ще приложи нов подход към осигуряване на източниците на финансови средства. Намерението ми е да променим структурата на източниците на финансови средства, като увеличим дела на собствените приходи в бюджета на общината. Отговорно трябва да се борави с общинската собственост, да се отчитат нейните капиталови аспекти или, образно казано, да печелим от терените, водите, сградите, камъните на София, от всичко, на което можем да вдъхнем живот и то да работи за благото на града. Градските територии и собственост в условията на пазарната икономика се превръщат в активен икономически ресурс, с чието умело разпореждане общинското ръководство може успешно да решава социалните цели на града. Освен това общината ще осигури част от своя ресурс и с нова политика на данъците и таксите, на правото на строеж, на наеми и вноски, глоби и други.

Ще използваме природните и икономическите дадености на София за привличане на чужди инвестиции, които да работят за икономиката на столицата. Стремежът за утвърждаване на нашия град като основен комуникативен възел на страната ни дава широки възможности да привлечем международни и национални средства, които ще инвестираме в обекти от национален и международен интерес.

Големи са перспективите за привличане на средства от международните финансови институции по проекти за развитие на инфраструктурата на столичния град, екологията, съобщенията и т.н.

Огромни резерви съдържа и възможността за привличане на чужди частни инвестиции в столицата чрез новата структурна програма за развитие на икономиката на София, която ние ще предложим.

За осигуряване финансирането на някои целеви програми от особена важност за развитието на столицата ние ще използваме специални емисии на общински облигации и други ценни книжа.

Възнамеряваме да поставим управлението на средствата на Столичната община на съвършено нова основа. Те ще се насочат предимствено за реализиране на инвестиционните приоритети на столицата. Парите на столичани ще заработят за тях.

За ефективното управление на тези средства ще използваме възможностите на създадената Столична общинска банка.

Решаването на проблемите на София е еднакво важно за всички нейни жители. Бъдещето на нашия град трябва да обединява усилията на политическите партии, синдикалните организации, предприемачите и мениджърите, различните професионални и творчески съсловия, органите на местното самоуправление и всички граждани. Разчитам на тяхната подкрепа за своята успешна работа, ако получа доверието на избирателите. Ние имаме обща цел и тя е да работим за превръщането на София в съвременна европейска столица.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 26 октомври - следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ "ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ПРЕЗ МАНДАТА 1995 - 1999 ГОДИНА" НА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ СТЕФАН СОФИЯНСКИ, ИЗДИГНАТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


1.3. Икономическа рамка

Макроикономическата рамка за реализация на програмата е неблагоприятна. Състоянието на икономиката в София също се характеризира със застой в производствената сфера, непрекъснат спад на доходите на населението, висок реален ръст на цените на стоки и услуги, голяма безработица. Кризата в икономиката засяга както държавната, така и общинската собственост, които все още запазват преобладаващ дял в София. Като изключение могат да се посочат само металургията, строителството и съобщенията, в които се отбелязва ръст от 12,4% до 7,4% за м. юни 1995 г. - спрямо юни 1994 г. Много по-чувствителен ръст - 60,8%, отбелязва за същия период частният сектор в столицата. Това доказва неговата жизнеспособност.

Столичната общинска собственост е стопанисвана от около 100 предприятия, развиващи над 150 дейности. Дълготрайните материални активи са на стойност около 11,6 млрд лева. По-голяма част от тези предприятия, на които е поверено да задоволяват различни потребности на столичани и да осигуряват приходи на общината, всъщност са губещи и неефективно работещи.

В много от тях са установени груби стопански нарушения, които водят до неправомерно преливане на приходи от общинските фирми към частни. За част от финансовите злоупотреби са съставени финансово-ревизионни актове. Голяма слабост при управлението на общинската собственост е, че тя масово се ползва непряко и активно, а чрез отдаване под наем, аренда, и в различни форми на съвместна дейност. При тази форма на стопанисване обикновено печалбите се преливат към арендаторите и частните фирми, а значителна част от общинските фирми или са фактически фалирали, или умишлено се водят към фалит. По този път се осъществява декапитализация на общинската собственост. По данни за деветмесечието на 1994 г. загубите на общинските предприятия възлизат на 323 млн лева.

Процесите, които протичат в момента, имат характера на изтичане на икономически ресурси от общинския в частния сектор, което се осъществява под формата на скрита приватизация. Това е един от основните фактори, възпрепятстващи пазарната приватизация. Бързото осъществяване на легална пазарна приватизация е основна цел на Обединената демократична опозиция за създаването на свободни предприемачи. Те от своя страна чрез активизиране на ръководените от тях фирми ще съдействат за разкриване на нови работни места и за насищането на пазара с нови стоки и услуги. Повишената икономическа активност по пътя на данъчното облагане ще доведе до нови свежи финансови постъпления към общинския бюджет.

През 1995 г. броят на населението в трудоспособна възраст в град София е бил 686 654 души, от тях икономически активни са 532 887 и регистрирани като безработни - 20 702 души. Към края на м. юни броят на безработните е 3,9% от икономически активните лица и 3% от населението в трудоспособна възраст. Безработните в София към м. юни 1995 г. представляват 5,1% от безработните в страната - 408 453 души.

Числеността на безработните жени е 60,4% от безработните и е по-висока от тази на мъжете. В образователно-професионалната структура на безработните най-голям относителен дял имат специалистите - 49%, следвани от тези без професии - 32,4%, и работници - 18,5%. Броят на безработните с висше образование е 5379 души, или 25,3%. Оттук най-голям е делът на инженерите - 47,1%, следвани от педагозите - 23,1%, и др.

От приведените данни е ясно, че най-нерационално се използват в столичната икономика най-квалифицираните кадри.

Икономическата обстановка определя основните задачи в управлението на Столичната община:
- ускоряване на приватизация с цел повишаване на икономическата активност;
- ангажиране на дребния спестител като акционер в стопанския живот на общината;
- пълноценно използване на интелектуалния потенциал на столичната работна сила и столичното население.


1.4. Нормативни условия

Промените в законовите рамки, приети от мнозинството на БСП в навечерието на изборите за местни органи на властта, целят ограничаване на пълномощията на кметовете, особено в София и в другите големи градове, в които се очаква победа на Обединената демократична опозиция. Ограничаването на правата е в две посоки - прехвърлянето на част от тях към областния управител /чл.23/1/ и част към районните кметове, които се избират мажоритарно. Изискваното от чл.39/ 1 и 2 / 2/3 мнозинство от общинските съветници за избиране на заместник-кметове ще затрудни бързото сформиране на управленски екип, особено важен за навременно решаване на въпросите на Столичната община. За преодоляване на това е особено важно постигане на изборен успех в максимален брой райони и осигуряване на стабилно мнозинство на градските съветници в Общинския съвет. Само така ще може да бъдат формирани екипи от съмишленици на всички нива на общинско управление и ще се осигури взаимна обвързаност в програмата за развитие на Столичната община, от една страна, и районите и кметствата, от друга, подчинени от общи приоритети и ресорна обвързаност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 595
София, 23 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Запитване от ОИК за гласуване на служебно ангажираните в изборния ден лица


На основание чл.25, ал. 1, т. 2 от ЗМИ Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Служебно ангажираните в изборния ден лица /членове на СИК, охрана, транспорт и др./ гласуват при точно спазване на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗМИ.

ЗМИ не предвижда удостоверения за гласуване на друго място.

Гласуването на горепосочените лица следва да стане по начин, който да не затруднява работата на СИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 602
София, 23 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Осигуряване на закуска на членовете на общинските, районните и секционните избирателни комисии през изборния ден на 29 октомври 1995 г.


Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Областната и общинската администрация през изборния ден осигуряват на членовете на общинските, районните и секционните избирателни комисии на три пъти закуска, в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

При трудности от транспортен характер за доставката на закуските на място, поради отдалеченост на избирателните секции, определената сума се изплаща персонално на всеки член от избирателната комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 611
София, 24 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Пояснение към т. 4 от инструкцията на ЦИК за разпределение на мандатите за общински съветници в ДВ бр. 79/95 г.


Централната избирателна комисия разгледа сигнала на колективите за компютърна обработка на изборните книжа по въпроса за образуването на пакети от партиите, коалициите и независимите кандидати. След разискване


РЕШИ:

Образуването на пакети от партии, коалиции и независими кандидати се извършва еднократно. Ако след образуването на пакетите има нови равенства между някои от образуваните пакети, партии, коалиции или независими кандидати, разпределението на мандатите става по обикновения метод на Д’Ондт. Ако останат мандати, които методът не може да разпредели между няколко пакета, партии, коалиции или независими кандидати с равен брой действителни гласове, тези мандати се разпределят чрез жребий.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ДО
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Във връзка с предоставеното ни програмно време на 26 октомври 1995 г. за разяснения на Централната избирателна комисия относно начина на гласуване и задълженията на избирателните комисии в изборния ден и при отчитане на изборните резултати, потвърждаваме, че на 25 октомври 1995 г. в 17,15 ч. определените от ЦИК лица ще се явят в студио 6 на Българска национална телевизия за осъществяване на запис за предаването.

Благодарим за предоставената ни възможност.

С УВАЖЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
26.10.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


----------------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България•
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

----------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!