26 февруари 1991

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                    БРОЙ 40 /315/

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО "КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА EВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ", НАПРАВЕНО ОТ ИМЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БСЕФ.


ОРИЕНТАЦИЯ: НАДЯСНО ОТ ЦЕНТЪРА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

1. КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧОВЕЧЕСТВОТО.
2. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА.
3. СВОБОДАТА Е НЕОТМЕННО ПРАВО, ЗАЩИТЕНО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ПАРЛАМЕНТА И НАРОДА.
4. РЕФЕРЕНДУМЪТ Е ПРЕКИЯТ ИЗБОР НА ХОРАТА ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В СТРАНАТА.
5. ИДЕЯТА ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ САМО ОТ НАРОДИ, ЖИВЕЕЩИ В МИР, НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО И БЛАГОДЕНСТВИЕ.

БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕФ/ ВЪЗНИКВА НА 10 ДЕКЕМВРИ 1947 Г. В УСЛОВИЯ НА НЕЛЕГАЛНОСТ. ТОЙ СЕ ФОРМИРА КАТО МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ В СОФИЯ И ПОСТЕПЕННО СЕ РАЗШИРЯВА В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА СТРАНАТА. ИЗГРАЖДАТ СЕ МАЛКИ ГРУПИ В ГРАДОВЕТЕ ПЛЕВЕН, ПОПОВО, ШУМЕН, ВАРНА, СИЛИСТРА. МЛАДЕЖКИТЕ ГРУПИ НАРИЧАТ НЕЛЕГАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЛНА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА. ОРГАНИЗАЦИЯТА ВЪЗПРИЕМА НАЧИН НА ДЕЙНОСТ, БЛИЗЪК ДО БЪЛГАРСКИТЕ ТАЙНИ РЕВОЛЮЦИОННИ КОМИТЕТИ ОТ ПЕРИОДА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОСВОБОДИТЕЛНИ БОРБИ. ИДЕИТЕ, КОИТО ВЪЛНУВАТ МЛАДИТЕ ФЕДЕРАЛИСТИ, СА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОТЕЧЕСТВОТО, ЗАДУШАВАНО ОТ СТАЛИНОВАТА ТИРАНИЯ, СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО И СВОБОДНО ОБЩЕСТВО И НА ИКОНОМИКА И КУЛТУРА, КОИТО ОТРИЧАТ ДИВАШКИЯ КОЛЕКТИВИЗЪМ.

В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯТА ПЪРВА В РАЗДЕЛЕНАТА ОТ СТУДЕНАТА ВОЙНА ЕВРОПА ИЗДИГА ИДЕЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ. ЗАТОВА И ПАРТИЯТА Е БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЛНА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА. ЗА СВОЙ ДЕВИЗ МЛАДЕЖИТЕ ПРИЕМАТ КРИЛАТИТЕ ДУМИ НА ТОМАС ПЕЙН - "ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е МОЕ СЕЛО".

ОРГАНИЗАЦИЯТА РАЗРАБОТВА СВОЙ УСТАВ, ИЗГРАЖДА СТРУКТУРИ И ВОДИ АКТИВНА НЕЛЕГАЛНА ДЕЙНОСТ. НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ НАПИСВАТ РЕДИЦА БРОШУРИ ЗА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, ЗА РЕЛИГИЯТА, ЕСЕТО "ПОГЛЕД ЗАД ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА", СТУДИЯТА "ЗА КАКВО СЕ БОРИМ?" И ДР.

ПРЕЗ 1949 Г. ОРГАНИЗАЦИЯТА АКТИВИЗИРА ДЕЙНОСТТА СИ, СЪЗДАВА МАЛКА ПЕЧАТНИЦА, КЪДЕТО СЕ ПЕЧАТАТ ПОЗИВИ. СОФИЯ И НЯКОИ ДРУГИ ГРАДОВЕ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА УЧАСТЪЦИ /ЗОНИ/ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ДВОЙКИ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ПОЗИВИТЕ С ПРИЗИВИ КЪМ НАРОДА ЗА МОРАЛНА УСТОЙЧИВОСТ И СЪПРОТИВА СРЕЩУ КОМУНИЗМА. ЧРЕЗ ФРЕНСКАТА ЛЕГАЦИЯ МЛАДЕЖИТЕ ИЗПРАЩАТ И МЕМОРАНДУМ ДО ТОГАВАШНИЯ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ООН ТРИГВЕ ЛИ. НА 17 СЕПТЕМВРИ 1950 Г. ФЕДЕРАЛИСТИТЕ ПРОВЕЖДАТ И СВОЯ ПЪРВИ КОНГРЕС.

НА 28 ОКТОМВРИ 1950 Г. ОРГАНИЗАЦИЯТА Е РАЗКРИТА ЧРЕЗ ПРЕДАТЕЛСТВО, А ПЕТ МЕСЕЦА ПО-КЪСНО - МЕЖДУ 24 И 28 МАРТ 1951 Г., В СЪДЕБЕН ПРОЦЕС-ФАРС В СОФИЯ СЕДЕМ ДУШИ ОТ НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ОСЪДЕНИ НА РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ ЗАТВОР. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИНТЕРЕСА, КОЙТО ПРЕДИЗВИКВА ТОЗИ ПРОЦЕС У НАС И ИЗВЪН СТРАНАТА, Е ОТЗИВЪТ НА РАДИО ЛОНДОН ЗА НЕГО /ИЗЛЪЧЕН В ДНИТЕ, КОГАТО СЕ ГЛЕДА ПРОЦЕСЪТ/.

ВЪПРЕКИ НАСИЛИЯТА НА ВЛАСТИТЕ, ВЪПРЕКИ ОПИТИТЕ ИМ ДА УМАЛОВАЖАТ ЗНАЧЕНИЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЛНА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА, НЕЙНИТЕ ХУМАННИ ПРИНЦИПИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИДЕИ ОКАЗВАТ СВОЕТО ТРАЙНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СРЕД БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ. И В ЗАТВОРИТЕ, И В КОНЦЛАГЕРИТЕ ИДЕИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ ЗА ЕДИН СВЯТ БЕЗ НАСИЛИЯ, УНИЖЕНИЯ НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО И БЕЗ КОМУНИЗЪМ НАМИРАТ МНОГОБРОЙНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ.

ГОДИНИ СЛЕД ТОВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЛНА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА СА ПОДЛОЖЕНИ НА НЕПРЕКЪСНАТО НАБЛЮДЕНИЕ И ТОРМОЗ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ЗА СИГУРНОСТ И ЗАТОВА ТЕ РАБОТЯТ В ДЪЛБОКА НЕЛЕГАЛНОСТ, КАТО НИТО ЗА МИГ НЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ИДЕИТЕ СИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ.

НА 5 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЛНА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА БИВА ОТНОВО ВЪЗСТАНОВЕНА, ПОД ИМЕТО БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕФ/. СЕГА СЪЮЗЪТ ИЗЛИЗА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА НА БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА.

ЗА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ:

ДИМИТЪР ПОПОВ
ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ
АТАНАС НИКОЛОВ
БОРИСЛАВ ТОМОВ
АСЕН МИЛЕНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ И ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ.


ДНЕС, 23 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СОФИЯ, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" 3, СЕ ПРОВЕДОХА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ /СЛМ/ - ПРЕДСТАВЕН ОТ ИВАН РОГАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ, РАДОСЛАВ МАРКОВ - ДЕПО ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЙОРДАН КОЧЕВ - ДЕПО ПЛОВДИВ, ЕМИЛ КОСТАДИНОВ - ДЕПО СОФИЯ, ТОДОР МАРИНОВ, ИВАН ТОНЧЕВ - ДЕПО "Н.КОЛАРОВ” - СОФИЯ И АРАРСКИ - КОНСУЛТАНТ НА СЛМ ОТ КНСБ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОТ ДРУГА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ: ИНЖ. ЕНЧО ВЕЛИНОВ- ЗАМ.-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР, ИЛИЯ ДАНДОЛОВ - ЗАМ.-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР, БОРИС ИВАНОВ - ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ, ЙОРДАН ДИМИТРОВ - РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ "ТРУДОВА, ПРОФЕСИОНАЛНА, КАДРОВА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ" И ИНЖ. МИЛОСЛАВ КОЛЕВ - РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ "ЛОКОМОТИВНО СТОПАНСТВО".

ДВЕТЕ СТРАНИ РАЗГЛЕДАХА ИСКАНИЯТА, ПОСТАВЕНИ В ПИСМОТО НА СЛМ, РЕГИСТРИРАНО ВЪВ ВХОДЯЩИЯ ДНЕВНИК НА ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ПОД НОМЕР 62-00-Р-13 ОТ 11 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ДВЕТЕ СТРАНИ ПРИЕХА СЛЕДНОТО:

1. СЛЕД ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ЦЕНИТЕ ВЪВ ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЩЕ СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ КОРИГИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ЦЕЛИЯ ПЕРСОНАЛ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ. РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ ЩЕ СЕ ДОГОВАРЯТ НА НОВИ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА СЛМ И ФИРМА БДЖ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 2 И ПОЛОВИНА МЕСЕЦА ОТ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ.

2. ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ В СРОК ДО 31 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА ДА НАПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ЗА ПРОМЯНА НА КИЛОМЕТРИЧНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЪТУВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ, КАТО ЗА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ И ПОМОЩНИК-МАШИНИСТИ ПРИ ВОЗЕНЕ НА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ ВЛАКОВЕ СЕ ЗАПЛАША ПО 0,025 ЛВ. НА ПРОПЪТУВАН КИЛОМЕТЪР.

3. В СРОК ДО 31 МАРТ 1991 ГОДИНА ДА СЕ НАПРАВИ ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В СТОЛОВЕТЕ ВЪВ ВЪЗЕЛНИТЕ И КРАЙНИТЕ ГАРИ - СМЕННОСТ, ОБХВАТ НА ПЕРСОНАЛА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ В ТЕЗИ ПУНКТОВЕ ДА СЕ УВЕЛИЧИ СМЕННОСТТА НА СТОЛОВЕТЕ ИЛИ СЕ ПОТЪРСЯТ ДРУГИ ФОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ХРАНА НА ПЪТУВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ.

4. ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЩЕ ОСИГУРЯВА ПРИОРИТЕТНО НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО НА ЛОКОМОТИВНИТЕ ДЕПА ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА.

5. ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЩЕ ОБЕЗПЕЧАВА НЕОБХОДИМОТО РАБОТНО СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО, СЧИТАНО ОТ 31 МАРТ 1991 ГОДИНА.

6. ЗВАНИЕТО "МАЙСТОР В ПРОФЕСИЯТА" С HQBATA СИСТЕМА ЗА ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ ОТПАДНА И НЕ СЕ НАЛАГА НЕГОВОТО ПОВТОРНО ЗАЩИТАВАНЕ. ВСИЧКИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАХА ТОВА ЗВАНИЕ, ЗАЩИТИХА ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И СЛЕДВА ДА ПОЛУЧАТ 10 ЛВ. НАД ТАВАНА ЗА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ.

7. ПО ИСКАНЕТО ЗА ЗАПЛАТАТА НА НОВОПОСТЪПИЛИТЕ МАШИНИСТИ, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕТО НАРОДНО ВОЕННО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ /ВНВТУ/, ЩЕ СЕ РЕШИ СЛЕД СТАНОВИЩЕТО НА КНСБ ПО ИСКАНЕ НА СЛМ.

8. ГРАФИЦИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 1 ЮНИ 1991 ГОДИНА И ПО-НАТАТЪК, ЕЖЕГОДНО НА ВСИЧКИ НИВА ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЛМ. ЛОКОМОТИВНИЯТ ПАРК ДА СЕ ПРЕСТРУКТУРИРА СЪОБРАЗНО ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ И ВИДОВЕТЕ ТЯГА С ЦЕЛ МАКСИМАЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛОКОМОТИВНАТА БРИГАДА ВЪВ ВЛАКОВА И МАНЕВРЕНА РАБОТА И ПОСТЕПЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА ЛОКОМОТИВНАТА БРИГАДА И ПРИКРЕПЕНАТА ЯЗДА.

ЛОКОМОТИВНИ ДЕПА, РАЗПОЛАГАЩИ С ЛОКОМОТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ДА ПРЕКРАТЯТ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ БЕЗ ПОМОЩНИК-МАШИНИСТ, СЧИТАНО ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА.

9. КАРТИТЕ ЗА ПОЧИВКА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТ ЛОКОМОТИВНИТЕ ДЕПА, ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ С ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА СИНДИКАЛНИЯ КОМИТЕТ /СЪВЕТ/ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ И СЛМ В ДЕПАТА.

10. ДЛЪЖНОСТНАТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА В СРОК ДО 31 МАРТ 1991 ГОДИНА, КАТО ПРОЕКТЪТ СЕ ОБСЪДИ СЪС СЛМ.   

11. РЪКОВОДСТВАТА НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕПА ДА ОСИГУРЯТ ПОДХОДЯЩО ПОМЕЩЕНИЕ, СЪОТВЕТНО ОБОРУДВАНО ЗА НОРМАЛНА РАБОТА НА СЛМ.

12. ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ДА РАЗРАБОТИ ПРОЕКТ НА "ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ” И ГО ПРЕДСТАВЯТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ПО УТВЪРДЕН ОТ НЕГО ГРАФИК.

13. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ИЗЯВЕНИТЕ ЛОКОМОТИВНИ И ПОМОЩНИК-ЛОКОМОТИВНИ МАШИНИСТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВКИТЕ НА УКАЗ НОМЕР 9 ДА СЕ ПОВИШАВАТ ЗВАНИЯТА В РАМКИТЕ НА НАЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА, СЪГЛАСНО ППС.

14. ФИРМА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ В СРОК ДО 31 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА ДА ИЗРАЗИ ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА СТАНОВИЩЕТО СИ ЗА РОЛЯТА НА ВНВТУ "Т.КАБЛЕШКОВ" ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ ЗА ЖП ТРАНСПОРТ.

15. В СРОК ДО 30 ДНИ ОТ ПРОМЯНАТА НА КОДЕКСА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВОТО НА ФИРМИТЕ, НАМАЛЯВАНЕ НАРАБОТНОТО ВРЕМЕ, УВЕЛИЧАВАНЕ КЛАСА ЗА ПРОСЛУЖЕНИТЕ ГОДИНИ И УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ДА СЕ ДОГОВАРЯТ МЕЖДУ СТРАНИТЕ.

ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СТРАНИТЕ СЕ ОТКАЗАХА ОТ ОБСЪЖДАНЕ НА Т.Т. 3, 4 ОТ РАЗДЕЛ І И Т.Т. 1, 2, 3, 4, 6 ОТ РАЗДЕЛ ВТОРИ НА ПИСМОТО НА СЛМ ОТ 10 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА.

ПО ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЛМ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

1. СТРИКТНО ДА СПАЗВА ПРАВИЛНИЦИТЕ, ИНСТРУКЦИИТЕ И НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА БДЖ, КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА И КУЛТУРАТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ.

2. ДА ПРИЛАГА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И УМЕНИЕ ЗА НАЙ-ЕФЕКТИВНО ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВИТЕ, ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И МАСЛА.

3. ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА ОТ СТАЧНИ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАВАЩИ НОРМАЛНИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РИТЪМ.

ЗА СЛМ    ЗА БДЖ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВ. РОГАЧЕВ    ЗАМ.-ГЕН.ДИРЕКТОР: ИНЖ. Е.ВЕЛИНОВ

23 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ.


НА 4 И 7 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ БЯХА ПРОУЧЕНИ ВНИМАТЕЛНО ДОКУМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, КОЯТО БЕ ЗАЯВИЛА ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ЧЛЕНСТВО В СЪВЕТА. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЛП Г-Н ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРАТЕГИЯТА И ТАКТИКАТА НА НЕГОВАТА ПАРТИЯ, НЕЙНИТЕ БЛИЗКИ И ДАЛЕЧНИ ЦЕЛИ.

УСТАНОВЕНО БЕ, ЧЕ ПРОГРАМАТА И УСТАВЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ГЛАВНАТА ЗАДАЧА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ, А ИМЕННО: ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯТА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО, ДА СЕ ТРЪГНЕ ПО ПЪТЯ НА КОНСОЛИДИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ДУХА НА СТАРОДАВНИТЕ НИ ТРАДИЦИИ.

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРЕСПОМЕНАТОТО КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ Р Е Ш И:

СЪГЛАСНО ПАРАГРАФ 4, ТОЧКА 2 ОТ СТАТУТА НА СЪВЕТА ПРИЕМА КАТО РЕДОВЕН И РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН В СВОИТЕ РЕДОВЕ БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ И ОТПРАВЯ ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ДО ВСИЧКИ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ.

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1991 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ
                                               СЕКРЕТАР: ЛЕНКО РУСАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.


ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ,

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СЕ НАМИРА В ЕДИН ОТ НАЙ-ДРАМАТИЧНИТЕ И СЪДБОНОСНИ ЗА НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТИ. ЕДНА ОГРОМНА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НЕ САМО Е В ПЪЛНА СОЦИАЛНА ДЕГРАДАЦИЯ, НО Е ЗАСТРАШЕНО И ФИЗИЧЕСКОТО Й СЪЩЕСТВУВАНЕ.

ЗА ДА СЕ ОЦЕЛЕЕ ПРИ ЕДИН СОЦИАЛЕН МИНИМУМ, СРЕДНО НА ЧОВЕК СА НЕОБХОДИМИ 2000 КАЛОРИИ ДНЕВНО, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СЪСТАВКИ НА ХРАНАТА НА БЪЛГАРИНА. НА ОСНОВАТА НА СЕГАШНИТЕ ЦЕНИ ТОВА ОЗНАЧАВА 420 ЛВ. МЕСЕЧНО ЗА ЕДНО ЧЕТИРИЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО, ЗА ДА ПОДДЪРЖА МИНИМУМА НА ХРАНЕНЕ СА НЕОБХОДИМИ 1680 ЛВ. МЕСЕЧНО, А ОСВЕН ТОВА ЗА ТЕЛЕФОН - 40 ЛВ. /ГРАДСКИ РАЗГОВОРИ/, ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ - 60 ЛВ., ЗА ОТОПЛЕНИЕ - 120 ЛВ., ИЛИ ОБЩО ОКОЛО 2000 ЛЕВА, ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ ФИЗИЧЕСКИ. ВСЕКИ ОТ ВАС ЗНАЕ КАКВО ПОЛУЧАВА.

НИЕ СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ЕДИН ИСТИНСКИ СОЦИАЛЕН ГЕНОЦИД! ЩЕ ГО ДОПУСНЕМ ЛИ? ВСИЧКО ЩЕ ЗАВИСИ ОТ НАШАТА ОРГАНИЗИРАНА БОРБА.

ИЗПОЛЗУВАЙТЕ ВСИЧКИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА И КОНСТИТУЦИЯТА СРЕДСТВА, ЗА ДА СПРЕТЕ ЕДНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗУМИЕ.

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *
СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ НА СОЦИАЛИСТИ ОТ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ДНЕС, КОГАТО ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОБЕДИНЯВА СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА МИРНОТО ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАШАТА СТРАНА ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НА ПОВЪРХНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НАМИРАТ МЯСТО НЯКОИ ЯВЛЕНИЯ, КОИТО ДЪЛБОКО НИ БЕЗПОКОЯТ КАТО ТВОРЦИ И ГРАЖДАНИ. СТАВА ДУМА ЗА ГРУБО ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО В РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА СТРАНАТА.

ТАКА НАПРИМЕР СЧУПЕНИ БЯХА СКУЛПТУРНИ ФИГУРИ, ДЕЛО НА ПРОФ. ЛЮБОМИР ДАЛЧЕВ, ОТ МЕМОРИАЛА "БРАТСКА МОГИЛА" В ПЛОВДИВ; СЪБОРЕНИ БЯХА ОТ ПОСТАМЕНТИТЕ ИМ РЕДИЦА СКУЛПТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ ПОСТОЯННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ. СРЕД ТЯХ СА ТВОРБИ НА ТАКИВА НАШИ МАЙСТОРИ КАТО ПРОФ. МАРКО МАРКОВ, АВТОР НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ И АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ В СОФИЯ, НА ПРОФ. ИВАН ФУНЕВ, АВТОР НА КОМПОЗИЦИЯТА "МАЙКА" НА БУЛ. "ВЛАДИМИР ЗАИМОВ" В СОФИЯ, И НА РЕДИЦА ДРУГИ ТВОРБИ, ПАМЕТНИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТЪРСЕНИЯ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ. СЪБОРЕНА Е СКУЛПТУРНАТА ФИГУРА, ПОСВЕТЕНА НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 Г., ОТ ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ. БОЯДИСАНА Е С БЛАЖНА БОЯ ГРАНИТНАТА ФИГУРА НА СЕЛЯНКА ОТ ПРОФ. ВЕЛИЧКО МИНЕКОВ, ИЗЛАГАНА В МУЗЕЯ ЗА МОДЕРНО ИЗКУСТВО В ПАРИЖ НА ПЪРВОТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА МЛАДИТЕ ХУДОЖНИЦИ ПРЕЗ 1959 Г. НАЦАПАНИ С НАДПИСИ И БОЯ ИЛИ СЪБОРЕНИ СА ОЩЕ РЕДИЦА СКУЛПТУРИ, СРЕД КОИТО ОТ ТАКИВА ИЗВЕСТНИ АВТОРИ КАТО ПРОФ. ИВАН НЕШЕВ, ПРОФ. ВАЛЕНТИН СТАРЧЕВ, ПРОФ. КРУМ ДАМЯНОВ, ПРОФ. БОРИС ГОНДОВ, ГАЛИН МАЛАКЧИЕВ, АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВ И ДР. ВСИЧКО ТОВА Е ДЕЯНИЕ, ГРУБО НАРУШАВАЩО НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО.

ПО НАЧИНА НА ДЕЙСТВИЕ НЯКОИ ОТ ТЕЗИ СЛУЧАИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОКАЧЕСТВЕНИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА НИСКА КУЛТУРА И ХУЛИГАНСТВО.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ТЕМАТИЧНАТА НАСОЧЕНОСТ НА ОСКВЕРНЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ НАПРАВИ ИЗВОДЪТ, ЧЕ ГЛАВНАТА ПОДБУДА ЗА ПОСЕГАТЕЛСТВОТО СРЕЩУ ТЯХ НЕ Е ТОЛКОВА СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ, КОЛКОТО ТОВА, ЧЕ ТЕ СА СЪЗДАДЕНИ В ПЕРИОДА СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ПО ТАЗИ С НИЩО НЕОБЯСНИМА ЛОГИКА БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ ЛИКВИДИРАТ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, ГАЛЕРИИТЕ В БИВШИТЕ ОКРЪЖНИ ЦЕНТРОВЕ, В РЕДИЦА ГРАДОВЕ И СЕЛА - ВСИЧКИТЕ СЪЗДАДЕНИ ИМЕННО ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ. КАКВО ЗНАЧЕНИЕ МОЖЕ ДА ИМА ЗА МАРОДЕРИТЕ ФАКТЪТ, ЧЕ В ТЕЗИ СВЕТИЛИЩА СЕ СЪХРАНЯВА ПЛАСТИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА НАЦИЯТА - ОТ ИКОНИТЕ, ПРОСЛАВИЛИ В ЦЕЛИЯ СВЯТ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ДО ТВОРБИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ АВТОРИ, ПОЛУЧАВАЛИ ВИСОКИ ОЦЕНКИ И НАГРАДИ НА АВТОРИТЕТНИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И КОНКУРСИ?

АКО ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ, ОТРУПАНИ С МНОГО ДРУГИ НЕ ПО-МАЛКО ВАЖНИ ЗА
НАРОДА НИ ПРОБЛЕМИ, МОГАТ ДА НЕ ЗАБЕЛЕЖАТ КАКВО СТАВА ТУК И ТАМ ИЗ СТРАНАТА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ТО В СТОЛИЦАТА ОКОЛО НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ВСИЧКИ ТЕЗИ НАЙ-ВИСОКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ЗА НАС Е НЕОБЯСНИМО ТЯХНОТО МЪЛЧАЛИВО БЕЗРАЗЛИЧИЕ.

ИСТОРИЯТА Е ТАЗИ, КОЯТО ЩЕ ОПРЕДЕЛИ МЯСТОТО НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ПОКОЛЕНИЯТА. НО СЪЩАТА ТАЗИ ИСТОРИЯ ЩЕ ПРОИЗНЕСЕ СВОЯТА ПРИСЪДА И НАД ТЕЗИ, КОИТО СА ДРЪЗНАЛИ ДА РУШАТ, И НАД ТЕЗИ, КОИТО СА БИЛИ БЕЗУЧАСТНИ НАБЛЮДАТЕЛИ. ЕДВА ЛИ ИМА НУЖДА ДА НАПОМНЯМЕ ИЗВЕСТНИТЕ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ ПРИМЕРИ. КРАСНОРЕЧИВИ ПРИМЕРИ МОЖЕМ ДА ИЗБРОИМ И ОТ НАШЕТО БЛИЗКО МИНАЛО. ДОСТАТЪЧНО Е ДА СПОМЕНЕМ СЛУЧАЯ С ПАМЕТНИКА НА НЕЗНАЙНИЯ ВОЙН В СОФИЯ, ДЕЛО НА ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА СКУЛПТУРА ПРОФ. АНДРЕЙ НИКОЛОВ, КОЙТО БЕШЕ БЕЗЦЕРЕМОННО СРИНАТ. УВЕНЧАВАЩАТА ГО ФИГУРА НА ЛЪВА, СЛЕД НЕКОЛКОКРАТНО ПРЕМЕСТВАНЕ В РАЗЛИЧНИ ПОКРАЙНИНИ НА СОФИЯ, ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ВЪРНАТА НА МЯСТОТО СИ, НО ВЕЧЕ НЕ В ОРИГИНАЛНАТА АВТОРСКА КОМПОЗИЦИЯ, ЗА ДА НАПОМНЯ НА ПОКОЛЕНИЯТА ЗА БЕЗЧИНСТВОТО НА ЧИНОВНИЦИ, ЗАЕМАЛИ ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТИ В КУЛТУРНАТА ЙЕРАРХИЯ НА СТРАНАТА.

НИЕ ВСИЧКИ ДНЕС ГОВОРИМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИННО СЕМЕЙСТВО НА ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА, НО НАШЕТО МЯЯСТО В ТОВА СЕМЕЙСТВО ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОСВЕН С ВСИЧКО ОСТАНАЛО И С РАЗВИТИЕТО НА СОБСТВЕНАТА НИ ЦИВИЛИЗОВАНОСТ.

НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,
Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, Г-Н МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА, ПРЕСЕЧЕТЕ ПЪТЯ НА ВАНДАЛЩИНАТА! НЕ РАЗРЕШАВАЙТЕ ДА СЕ РУШАТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО! ПО ТЯХ ПОКОЛЕНИЯТА ЩЕ СЪДЯТ ЗА НАШАТА ИСТОРИЯ.

НИЕ ЧАКАМЕ ВАШАТА АКТИВНА НАМЕСА.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА ПОСТОЯННА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ С ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ СПЕЦИАЛИСТИ С ПЪЛНОМОЩИЯ ДА ОБСЪЖДА И РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВЕДЕНИЯЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПОТЪРСИМ ПОДКРЕПАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА /АИАП/ ПРИ ЮНЕСКО, НА КОЯТО БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ГОДИНИ НАРЕД СА АКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА РОДНОТО ИЗКУСТВО, ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАШИЯ ЗОВ.

20 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ дО ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


ГРАЖДАНИ СЪДИИ,

НА 21 ФЕВРУАРИ 1991 Г. НИ БЕ ВРЪЧЕНО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИКА ПО Н.Д. НОМЕР 1/90 Г. НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С КОЕТО СЕ РАЗПОРЕЖДА:

ОСТАВЯ СЕ БЕЗ УВАЖЕНИЕ МОЛБАТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТИЕ В СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК, ИЗБРАН ОТ БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/, КАТО СЕ ПОЗОВАВА НА ЧЛ.77, АЛ.1 ОТ НПК.

ГРАЖДАНИ СЪДИИ,
ПРЕЦЕНЯВАМЕ ТОЗИ ОТКАЗ КАТО ГРУБ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ, ПОГАЗВАЩ ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА. НА ДЕЛО ВЪРХОВНИЯТ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА ВЗИМА СТРАНА В ПРОЦЕС, КОЙТО Е ОБЯВЕН ОТ АРХИТЕКТИТЕ МУ ЗА КРИМИНАЛЕН, А С МОТИВИ И ЦЕЛИ Е ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС.

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ ВЪРХУ РЕШЕНИЕТО НА ВТОРИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА БРМП, В КОЙТО СЕ КАЗВА, ЧЕ ПЛЕНУМЪТ ОПРЕДЕЛИ АНГЕЛ ЦОНЕВ ЗА ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК НА БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА.

ЛИПСАТА НА ОТДЕЛЕН ЧЛЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /НПК/, КОЙТО ДА ЗАСЯГА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, НЕ Е ВИНА НА БРМП, А ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ Е ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА, В КОЯТО СЕ МАНИФЕСТИРА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПАРЛАМЕНТАРНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, И КАТО СЕ ОСНОВАВА НА ФАКТА, ЧЕ ТОДОР ЖИВКОВ, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА HP БЪЛГАРИЯ, Е БИЛ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ОБЩЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА ВЪЗНИКНА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ФИГУРА ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1990 Г.

ПОЗОВАВАНЕТО НА ЧЛ.77, АЛ.1 ОТ НПК, СПОРЕД КОЙТО СЕ ОТКАЗВА ДОПУСКАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК Е, МЕКО КАЗАНО, НЕРАЗБИРАНЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛНАТА СЪЩНОСТ И Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ПОГАЗВАНЕ НА ЗАКОНА И НА КОНСТИТУЦИЯТА.

Т.ЖИВКОВ НЕ Е ЧЛЕН НА БРМП И СЪГЛАСНО ЗАКОНА НИЕ НЯМАМЕ ТОВА ПРАВО ДА ГО ЗАЩИТАВАМЕ. Т.ЖИВКОВ Е БИЛ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КАКВАТО ПРЕДСТАВЛЯВА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА КОЯТО ДЪРЖАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ТОЙ - ПОДСЪДИМИЯТ И НИЕ - ОБЩЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА /В СЛУЧАЯ КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕТО НА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО/ СМЕ БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА БЪДЕМ ЧЛЕНОВЕ.

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ СЪДИИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ФИЛОСОФСКО ПОНЯТИЕ "ДЪРЖАВА” И ПО-СПЕЦИАЛНО НА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА". РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА, МАКАР НА НЯКОГО ТОВА ДА НЕ СЕ НРАВИ.

КАТО СЕ ОСНОВАВА НА ФАКТА, ЧЕ ТОДОР ХРИСТОВ ЖИВКОВ Е ПОДВЕДЕН ПОД НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.282, СЪЩЕВРЕМЕННО КАТО СЕ ПОЗОВАВА НА ЧЛ.77, АЛ.1 И ЧЛ.67, АЛ.З ОТ НПК,

БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ПРОТЕСТИРА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА И НАСТОЯВА ДА БЪДЕ ЗАЧЕТЕН ЗАКОНЪТ И КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, КАТО БЪДЕ ДОПУСНАТ ДО УЧАСТИЕ В СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР НОМЕР 1/1990 Г. АНГЕЛ ЦОНЕВ - ОПРЕДЕЛЕН ОТ ВТОРИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА БРМП ЗА ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК НА БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА.

СОФИЯ, 22 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *   *

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА".


ВЪПРЕКИ ЧЕ ЖИВОТЪТ ПОСКЪПНА ДЕСЕТОРНО, В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЖУРНАЛИСТЪТ ОСТАНА В ПРАНГИТЕ НА СТАРАТА ФИНАНСОВО-ПРАВНА УРЕДБА. В ТАЗИ ВРЪЗКА СЪЮЗЪТ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СЖБ/ "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА:

- РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ДА СЕ ФОРМИРА НА ПРИНЦИПА НА СВОБОДНОТО ДОГАВАРЯНЕ, КАТО БАЗА НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ЗАПЛАТА ДА БЪДЕ 1/2 НАД СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ.

- СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ТАРИФИ ЗА АВТОРСКИ, ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ ТРУД СА ОТ 1974 ГОДИНА. НАЛОЖИТЕЛНО Е ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ ТАРИФИ, КОИТО ДА ОТРАЗЯВАТ НОВАТА СОЦИАЛНА ОБСТАНОВКА. ПРЕДЛАГАМЕ ДОЛНАТА ГРАНИЦА НА СЕГАШНИТЕ ХОНОРАРИ ДА СЕ ПОВДИГНЕ ПЕТ ПЪТИ БЕЗ ФИКСИРАНЕ НА ГОРНА ГРАНИЦА.

- ХОНОРАРИТЕ ДА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ФОРМИРАНЕ НА БАЗАТА ЗА ПЕНСИИ.

- ПРОГРЕСИВНО-ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА НА ДОСЕГАШНОТО ОБЛАГАНЕ НА ХОНОРАРИТЕ Е ОСТАРЯЛА. ТОВА НАЛАГА НОРМАТИВНАТА БАЗА ОТ 240 ЛЕВА, КОЯТО СЕ ОБЛАГАШЕ С 4 ПРОЦЕНТА, ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПЕТ ПЪТИ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЖБ "ПОДКРЕПА" ПРИЗОВАВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, КАКТО И ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЖУРНАЛИСТИ ДА ПОДКРЕПЯТ ДЕКЛАРАЦИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /Б Л П/.


                                РАЗДЕЛ ВТОРИ
                       СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЛП:

ЧЛ. 12

АЛ.І ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИЗНАК СЕ ИЗГРАЖДАТ РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ.
АЛ.II РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
АЛ.III ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ КООРДИНИРА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ.
АЛ,IV ВИСШ ОРГАН НА РАЙОННИТЕ, КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛ.13 РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБЪТ ПО ИНТЕРЕСИ МОЖЕ ДА СЕ УРЕДИ ПРИ НАЛИЧИЕТО НАЙ-МАЛКО НА ПЕТ СЪМИШЛЕНИЦИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА БЛП В НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, КВАРТАЛ, КМЕТСТВО ИЛИ ГРАДСКИ РАЙОН.

ЧЛ.14 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ ИЗБИРА РЪКОВОДЕН ОРГАН САМО КООРДИНАТОР И СЕКРЕТАР-КАСИЕР.

ЧЛ.15 ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕДИНЯВАТ ВСИЧКИ РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ОТ СЪСТАВА НА ОБЩИНАТА. ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДИГАТ КАНДИДАТУРИТЕ НА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ СИ ЧЛЕНОВЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ЧЛ.16 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ HА РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ОТ СЪСТАВА НА ОБЩИНАТА. ТО ИЗБИРА ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, В СЪСТАВА НА КОЙТО ВЛИЗАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР, СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОР И КАСИЕР. БРОЯТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРИЗНАК.

ЧЛ.17 РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЛП Е ОПЕРАТИВЕН ОРГАН МЕЖДУ ДВА КОНГРЕСА. ТОЙ ИМА ПЪЛНОМОЩИЯТА ДА ВЗЕМА И ОСЪЩЕСТВЯВА РЕШЕНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ПРИЕТИТЕ ОТ КОНГРЕСА ИЛИ НАЦИОНАЛНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ РЕШЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ. РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЛП. В НЕГОВИЯ СЪСТАВ ВЛИЗАТ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, СЕКРЕТАРИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, КАСИЕР. БРОЯТ НА СЕКРЕТАРИТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ СЪОБРАЗНО ОБЩИЯ БРОЙ НА БЛП НА КОНГРЕС ИЛИ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.18 В РАЗШИРЕНИЯ СЪСТАВ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧЛ.19 РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА НА КОНГРЕС ИЛИ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.20 КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ОТЧИТА ПРЕД КОНГРЕСА. ИЗБОРЪТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БЛП СТАВА САМО НА КОНГРЕС.

ЧЛ.21 КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ И ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЛП. ТОЙ ОТМЕНЯ ТЕЗИ РЕШЕНИЯ И ОСЪЖДА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С УСТАВА, ПРОГРАМАТА И ДРУГИ ПАРТИЙНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ НА КОНГРЕС ИЛИ НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ. НЕГОВИТЕ РЕШЕНИЯ СА ВАЛИДНИ, КОГАТО СА ПРИЕТИ ПРИ МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪСТАВА МУ.

ЧЛ.22 ВИСШ ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ Е КОНГРЕСЪТ. ТОЙ СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ПРИ СЛОЖНА ВЪТРЕШНА ИЛИ ВЪНШНА ОБСТАНОВКА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 50 НА СТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛП. НАСРОЧВАНЕТО НА КОНГРЕСА И ОБЯВЯВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ МУ РЕД СТАВА НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО МУ.

ЧЛ. 23 КОНГРЕСЪТ СЕ ПРИЕМА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН, АКО НА НЕГО ПРИСЪСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 80 НА СТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛП. ТЯХНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ СТАВА НА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРИНЦИП, СЪОБРАЗНО ЧЛЕНОВЕТЕ В ДАДЕНА ОБЩИНА.

ЧЛ.24 В СЛУЧАЙ, ЧЕ РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НЕ СВИКА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС ПО ИСКАНЕ НА 50 НА СТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛП, ТЕ МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ НОВ РЕПУБЛИКАНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОЙТО ИМА ПРАВОТО САМО ДА СВИКА КОНГРЕС.

ЧЛ.25 АКО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.24 СЕ СВИКА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, СЪС ЗАПОЧВАНЕТО НА РАБОТАТА МУ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ДВАТА РЕПУБЛИКАНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТА СЕ ОТНЕМАТ АВТОМАТИЧНО.

ЧЛ.26 ФУНКЦИИ НА КОНГРЕСА:

А/ ОДОБРЯВА ОТЧЕТИТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БЛП;
Б/ ОБСЪЖДА, ДОПЪЛВА ИЛИ ИЗМЕНЯ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА БЛП;
В/ ОПРЕДЕЛЯ СТРАТЕГИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА БЛП;
Г/ ИЗБИРА РЕПУБЛИКАНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ.27 НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ СВИКВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЯ СЕ СЧИТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА, АКО НА НЕЯ ПРИСЪСТВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 80 НА СТО НА БЛП. КОНФЕРЕНЦИЯТА МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ.26 Т. "А", Т. "Б", Т. "В", ЧЛ.28 И ЧЛ. 38 ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

ЧЛ.28 НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, КАТО ИЗБЕРЕ НОВ НА НЕГОВОТО МЯСТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:58:22    26-02-1991