25 юли 1997


София, 25 юли 1997 година
Брой 57 (1753)


София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПОРЪКАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА АСОЦИИРАНИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ДЪРЖАВИ


Като взема предвид:
- че през декември 1997 г. Европейският съвет ще реши да започнат преговори за присъединяване на страни от Централна и Източна Европа към Европейския съюз;
- че това решение ще се основава върху развитието на демократичните процеси в страните, кандидатстващи за членство, на отношенията им с Европейския съюз, основаващи се на споразуменията за тяхното асоцииране, на работата за приемането на законодателство и създаване на институции за прилагането на постиженията на Европейския съюз;
- че ще бъдат отчетени перспективите за обществено-икономическото развитие на тези страни в близките години;
- че представеният на 16 юли 1997 г. "План - 2000" на Европейската комисия е основополагащ за изграждането на единна Европа, неделима част от която е България;
- че предстоят дебати в Европейския парламент по разширяването на Европейския съюз и по предложението на Европейската комисия за начало на преговорите през 1998 г. с Кипър и още 5 страни от Централна и Източна Европа,

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАЯВЯВА:

1. Кандидатурата на България за членство в Европейския съюз е дългосрочна стратегия, подкрепена с ясен национален консенсус, трайно да се изгради правова държава и социална пазарна икономика, както и да се увеличава благосъстоянието на българските граждани.

2. Народните представители от Тридесет и осмото Народно събрание на Република България са готови и занапред да разглеждат с предимство всички законодателни инициативи, свързани с въвеждането на нормите на европейското право.

3. Силен тласък на усилията за пълна интеграция на България в Европейския съюз ще даде ясната перспектива и равният шанс за всички страни-кандидати. Едновременният старт в преговорите за присъединяване на всички страни-кандидати ще потвърди решенията на Европейския съвет от Есен и Мадрид и ще избегне създаването на нови разделителни линии в Европа.

София, 23 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА БУРГАСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА КАСИРАНЕТО НА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Решението на съда е явно незаконосъобразно, юридически необосновано и в пълно нарушение на съдопроизводствените правила. Изградено е върху невярна и некомпетентна експертиза, при това от непрофесионалисти. Недопустимо е Окръжният съд в Бургас да пренебрегва регламентираното в Конституцията на Република България и потвърдено от практиката на Върховния съд право на всеки да гласува веднъж, включен в избирателните списъци.

Очевидно Окръжният съд не можа да се справи с огромния политически натиск и да превъзмогне собствената си политическа предубеденост. Дори бегло сравнение с подобния казус по време на изборите за кмет на община Кърджали недвусмислено говори в полза това твърдение.

Още по-голямо недоумение буди фактът, че този политически фарс се разиграва сега, когато институциите в страната се надпреварват да декларират желание за национално съгласие и защита на конституцията и правовия ред в страната.

Българската социалистическа партия призовава цялата българска общественост да бди над законността и да отстоява спазването на основните граждански права. Подобни прецеденти нямат място в истинска демократична общност.

София, 18 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 19 ЮЛИ 1997 Г. В СОфИЯ


След направените изказвания, задълбочени дискусии и анализа на политическата и икономическата ситуация в страната Централният съвет на Движението за права и свободи (ЦС на ДПС)

Р Е Ш И:

1. Оценява икономическата ситуация в страната като много сложна и заредена с очаквано рязко влошаване на нейната социална компонента.

2. Дава висока оценка на ролята на ДПС за развитие и утвърждаване на Обединението за национално спасение (ОНС) като алтернативна демократична политическа формация.

3. Изразява искрено съжаление за блокираните в момента от Съюза на демократичните сили (СДС) възможности за реално взаимодействие на структурите на СДС и ДПС, на техните различни управленски нива. В същото време се обявява за стимулиране на прагматичните връзки и контакти между ОНС и управляващото мнозинство, за поделяне на отговорностите и правата на управление на страната с цел успешното провеждане на реформите.

4. ЦС на ДПС подкрепя усилията на ръководството на партията за активен диалог с всички демократични политически формации, представени в парламента.

5. Подкрепя лансираната от президента на Републиката идея за присъединяване на България към рамковата конвенция за правата на малцинствата. Възлага на Централното оперативно бюро да излъчи контактна група за водене на разговори с представители на различните етнически общности в България.

6. Оценява като правилни досегашните позиции на всички депутати от Парламентарната група (ПГ) на ОНС във връзка с проведените в Народното събрание дебати по проблема с досиетата. Възлага на председателя на ДПС на заседание на Политическия съвет (ПС) на ОНС да уточни с лидерите на другите партии от обединението обхвата и същността на т.нар. закон за досиетата и формиране на общата позиция на ПГ при окончателното гласуване на законопроекта в пленарната зала.

7. Декларира, че както и досега ДПС ще работи активно за създаване на условия за присъединяване на нашата страна към Европейския съюз и към НАТО.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЕВРОЛЕВИЦАТА ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИСКАНИ КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ПРАВИТЕЛСТВОТО


По повод на съобщение в електронните медии и в печата за искани от Евролевицата кадрови промени в правителството ръководството на Евролевицата заявява следното:

1. Евролевицата подкрепи и ще подкрепя процеса на реформи в България, водена от ясното и категорично разбиране, че реформата няма алтернатива.

2. Евролевицата подкрепя политически идеи и програми, а не кадри и няма отношение към промени в правителството, което е изцяло в компетентността и отговорността на министър-председателя.

3. Ръководството на Евролевицата смята, че всякакви опити за преструктуриране на политическото пространство, за плъзгане на политическия живот в котерийни и кадрови схеми може да наруши политическата стабилност, толкова необходима за излизане от кризата и за прилагане на тежките условия на валутния борд.

София, 21 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА СИМЕОН ВТОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ПЕЧАТ


В броя на в. "168 часа" от 18 юли 1997 г. четем следното заглавие: "Хлад между цар и президент" с подзаглавия "Неколкократно от "Дондуков" 2 искат подкрепа от монарха, но не я получават" и "Вместо с държавния глава и с Надежда Михайлова в Мадрид, Симеон Втори се видя с банкера Любомир Павлов в Лондон". По-нататък в броя следва заглавието: "Костов, Софиянски, Бакърджиев или Симеон II?".

Още преди срещата на високо равнище в Мадрид в нашата преса беше отбелязано, че по това време Негово величество ще бъде в Лондон, където има преди месеци уговорена среща с кралското семейство. През този кратък престой царят се е срещнал със сънародници, между които с пребиваващите в Лондон депутат от Съюза на демократичните сили д-р Димитър Иванов, както и с председателя на Софийската общинска банка Любомир Павлов. Нелепо и некоректно е от това да се правят абсурдните предположения за бъдещо участие на царя в предстоящ политически пасианс. Така неколкократно и непрофесионално се подхожда и в следващата статия, където цар Симеон се представя като алтернатива на определени политици.

В два последователни броя в. "Нощен труд" издирва "досието на цар Симеон", като публикува по този повод анкета с "компетентни личности" и твърди, че царят настоявал за отварянето на архивите на Държавна сигурност. Нов абсурд.

Абсурдно е и това, което пише в. "Стандарт" от 19 юли 1997 г. по повод на консултациите за държавен герб: "... избирането на средновековна корона ще сложи край на опасенията на политици, както с леви, така и с десни убеждения, за евентуални претенции от страна на Симеон II и за засилването на неговите позиции при възстановяването на герба от 1930-1946 г." Отново царят се представя като заплаха, без да се Обяснява за какви "претенции" и влияние над кого става дума.

Наивно би било все още да се мисли, че името на цар Симеон случайно се замесва в различни интриги, упорито целящи неговото дискредитиране и манипулиране на общественото мнение. Крайно време е тези и други подобни махленски спекулации да престанат, ако наистина искаме да сме държава с реално действащи демократични принципи.

Нормално е общественото доверие на Негово величество да се използва само за предизборни манипулации и политически интриги. Царят е алтернатива и враг единствено на посредствеността, алчността и завистта. А що се отнася до неговите интереси, той отдавна е доказал, че те са тези на България и на цялото ни общество. Царят е необходимият обединителен фактор, който не принадлежи към никоя партия, нито произхожда от отделни икономически групировки. Неговата роля е, ползвайки се с доверието на всички, да насочва и прави ефективни общите усилия, които да тласнат страната напред.

Искрено се надяваме, че никой не се страхува от демократичното присъствие на едни цар, чиито единствени претенции са постигането на консенсус в национален мащаб, който би ускорил интеграцията ни в Европа.

Мадрид, 22 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен такст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПОДПИСАНО ОТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА ДИМИТЪР МАНОЛОВ, ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ПОВОД НА ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ. Документът е адресиран и до секретаря на Националния съвет за тристранно сътрудничество, и до Конфедерацията на независимите синдикати в България.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

След като се запозна и обсъди предложения от Вас проект на Наредба за реда и начина за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите, Конфедеративният съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа" (КС на КТ "Подкрепа") ме упълномощи да изразя пред Вас следното

С Т А Н О В И Щ Е

1. КТ "Подкрепа" като автентична синдикална организация не вижда алтернатива на процеса на колективно трудово договаряне като средство за урегулиране на съвременните индустриални отношения и застава твърдо зад принципите и нормите на работа на Международната организация на труда, чийто член-съосновател е и нашата страна. Безспорно и анархосиндикализмът има своето историческо място в световното синдикално движение, но нашата организация не споделя неговите принципи и подходи, смятайки го за крайно вреден и опасен за българския преход.

Като така ние настояваме в основата на процеса на верификация на синдикалните организации да заляга тяхното участие в колективното договаряне на всички законово регламентирани равнища, което налага съответните промени в предлагания от Вас проект на наредба.

Допълнителното преимущество на тази процедура се състои и в това, че при водене на преговорите за сключване на колективните трудови договори (КТД) на ниво предприятие на работодателите се предоставят списъци на членовете на синдикалните организации.

2. Що касае възможностите за преиначаване на действителните резултати, то ние предлагаме на териториите на съответните районни инспекции по труда (РИТ) да бъдат съставени съответните комисии, включващи представители на претендиращите организации и на съответната РИТ, които да проверяват и удостоверяват верността на първичните протоколи.

3. Смятаме, че наборът от изискуеми документи, който следва да представи всяка базова организация, следва да бъде унифициран и да включва копие от учредителния протокол, както и удостоверение за легитимност, издадено по установения за синдикалната организация ред.

4. Процедурата, която предвижда събирането на данни за всеки член като ЕГН, както и саморъчните подписи на всички членове би създала огромни затруднения за големите синдикални организации, каквито в "Подкрепа" и в Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) изобилстват. Някои от тях по брой на членовете си вероятно надвишават всеки един от останалите "синдикати", приети за членство в НСТС. Въпреки това ние не отхвърляме тази процедура априорно, но би следвало изложеното по-горе да се предвид при определяне на сроковете за извършване на верификацията.

5. Методиката, изложена в чл.6, т.т."б" и "в" на предложения проект е неперфектна поради недостатъчния външен контрол върху съставянето на единните протоколи и произтичащите от това възможности за тяхната манипулация.

Вместо това предлагаме в единния протокол по т. "а" на същия член да се упоменат отрасловата (браншовата) и териториалната принадлежност на съответната базова организация, като вторичната селекция по посочените два признака се извърши от комисията по чл.7, ал.1 от проекта.

Тук е мястото да обърна вниманието Ви върху факта, че Класификаторът на отраслите на народното стопанство от 1986 г. е заменен от Национален отраслов класификатор, което изисква и съответната промяна на ПМС No7 от 1993 г.

6. Ние смятаме за уместно при извършването на такава промяна да бъде изведен и допълнителен критерий като членство в европейска синдикална организация, призната за социален партньор на Европейския съюз, и световна синдикална организация, призната за партньор на ООН, което би дало допълнителен отговор на въпроса за качеството на съответния синдикат, който въпрос също се повдига напоследък.

Възможно и целесъобразно би било също така по време на провеждането на цялата процедура до нея да бъде осигурен достъп на наблюдатели от Международната конфедерация на свободните профсъюзи и от Европейската конфедерация на профсъюзите, което би осигурило и пълна прозрачност на процеса.

Накрая си позволявам да обърна Вашето внимание и върху факта, че от някаква форма на верификация се нуждае и третата страна в социалния диалог - работодателската.

Ако тази процедура не бъде проведена паралелно с отнасящата се до синдикатите такава, то основателно биха се появили съмнения за пристрастност, тъй като у известна част от социалните партньори съществуват сериозни опасения относно автентичността на някои работодателски организации.

Господин министър,
В заключение искам да Ви уверя в силната заинтересованост на КТ "Подкрепа" по отношение на възможно най-скорошното провеждане на коментираната процедура, както и в непоклатимата ни увереност, че това би било една стъпка в посока на нормализиране на социалния диалог и изчистването му от тежкото наследство, оставено от предходните две правителства, превърнало националната система за тристранни консултации в гротеска, панаир на суетата и арена на евтин популизъм.

Оставам с най-искрени пожелания за успешна и ползотворна работа!

София, 14 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТАТИСТИКАТА ЗА ТРУДОВИЯ ТРАВМАТИЗЪМ В СТРАНАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1997 ГОДИНА


През първото полугодие на 1997 г. и през месец юли в резултат на трудови злополуки в страната загинаха 59 работници. По оперативни данни за същия период на 1996 г. броят на загиналите на своите работни места е 75.

В черната хроника на трудовия травматизъм и през настоящата година с най-голям дял продължават да бъдат: отрасъл строителство - 12 загинали; каменовъглена промишленост - 8 загинали миньори; химическа промишленост - 8; цветна металургия и рудодобив - 5-има загинали. Още 18 жертви дадоха отраслите: транспорт, хранителна промишленост, енергетика, машиностроене и горско стопанство.

Относително по-малкият брой смъртни трудови злополуки, станали през настоящата година в сравнение с 1996 г., е случайност. Както и единствено факторът случайност не доведе до смъртта на всичките 11 миньори в мини Бобовдол.

Няколко крайни негативни тенденции създават реални предпоставки за трудови злополуки и крупни промишлени аварии. Над 75 на сто от смъртните трудови злополуки са резултат от груби нарушения и неспазване на правилата за безопасен труд от страна на изпълнителния персонал и преките ръководители на производството. До голяма степен причина за това е липсата на отговорно отношение по проблемите на безопасността от страна на ръководителите и мениджмънта на фирмите. Рискови ситуации на работното място създават и липсата на инвестиционен и финансов ресурс, въведените режими на строги икономии, особено в дружествата в изолация.

Административната реформа в държавната контролна система по безопасността на труда значително понижава ефективността на външния контрол. В редица предприятия се съдават административни пречки пред изграждането на комитетите по условия на труда (одобрени от Националния съвет за тристранно сътрудничество и въведени с Писмо на Министерския съвет).

София, 23 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, ИЗБРАН НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА С РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Документът е гласуван от участниците в конференцията и е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до министъра на здравеопазването.


Ние, участниците във Втората национална среща по проблемите с леченито и съществуването на българските деца с ракови заболявания, се обединихме и апелираме към държавата, бизнеса и хората да се присъединят към следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Повече от 2000 български деца годишно заболяват от рак!

Те имат своето свещено право на живот!

И ние всички - общество, държава, лекари, родители - сме длъжници на тези деца!

Не можем да върнем децата, които сме загубили, но можем да помогнем за по-успешното лечение на 2000-те деца сега.

Ние молим и настояваме държавата, правителството и обществото:

1. Да се осигурят безплатни медикаменти за пълния курс на всяко онкоболно дете:
1.1 да бъдат включени в Наредбата за лекарствените средства съвременни медикаменти (цитостатици и имуностимулатори и др.), доказали високата си ефективност при лечението на раковите заболявания при децата;
1.2 да се осигурят безплатно медикаментите, които се предписват за амбулаторно лечение на онкоболните деца, ненамерили място в Приложение 2 на Наредба 46, като антибиотици, обезболяващи (от групата на опиатите), кортизонови препарати.

2. Да бъдат преработени щатните таблици на онкохематологичните отделения и да бъде приравнен статутът им с този на отделенията за реанимация и интензивно лечение (ОРИЛ):
2.1 да се осигурят психолози и социални работници в детските онкохематологични отделения в страната, за допълнителна психосоциална рехабилитация на децата и семействата им във и извън клиниките.

3. Да се ускори приемането на държавния бюджет за 1997 г., който осигурява финансирането на фонд "Рехабилитация и социална интеграция на инвалидите" и неговото реално приложение.

4. Да се осигури платен отпуск по болест на единия от родителите за времето на лечение на онкоболното дете.

5. Да се гарантира трудовата заетост на безработните родители на онкоболните деца.

6. Да се създадат условия за специални грижи към онкоболните деца в училищата.

7. Да се създадат условия за престой и осигуряване на храната на родителите в детските онкохематологични отделения в страната по време на хоспитализирането на децата им.

8. Създаване на фонд "Лечение в чужбина" за деца с ракови заболявания и данъчни облекчения за дарителите на фонда.

9. Създаване на фонд "Детска онкохематологична клиника, Пловдив" и данъчни облекчения за дарителите на фонда.

Ние, участниците в срещата, упълномощаваме инициативния комитет, избран от нас на срещата, да връчи лично нашата декларация на г-н Петър Стоянов - президент на Република България, на г-н Иван Костов - министър-председател, и на г-н Йордан Соколов - председател на Народното събрание, с молба за вземане на решение по проблемите, свързани с животоспасяващото лечение и съществуването на българските деца с ракови заболявания и на техните семейства.

От своя страна ние, - родители, лекари, близки на семействата и членове и сътрудници на гражданските организации, подпомагащи болните деца, се ангажираме да оказваме всяко възможно и съобразно със закона съдействие на държавата, за да осигурим бъдещето на български раковоболни деца.

Надяваме се 50 000 човека и организации да подкрепят нашата декларация за необходимостта от по-добро бъдеще за българските деца с ракови заболявания.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:
1. Д-р Петко Маслев, директор на Онкологичен диспансер, Пловдив
2. Д-р Татяна Купенова, майка на болно дете от Варна
3. Мария Цекова, главен специалист към РЦ за социални грижи, Пловдив
4. Сергей Виткин, баща на болно дете от Бяла Слатина
5. Атанаска Краевска, майка на болно дете от Пловдив
6. Еди Емирян, баща на болно дете от София и член на УС на ХФ "Ташко"
7. Лидия Цонева, майка на болно дете от Русе
8. Димитър Ташков, учредител и изпълнителен директор на ХФ "Ташко"
9. Розалин Илиев, баща на болно дете от Монтана
10. Анастасия Толева, координатор на Български женски съюз, Пловдив
11. Адвокат Десислав Ташев, председател на КС на ХФ "Ташко" и на сдружените "Юристи за граждански права", Пловдив

Пловдив, 31 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ (ЧАСТ ПЕТА) НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ - СОфИЯ, ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И ПО ПОВОД НА ЕЗИКОВИЯ СПОР. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Всички фалшификации имат една-единствена задача - да заблудят младите поколения вътре в страната. Скопската наука се котира от Гевгели до Куманово. Вън от Република Македония тя няма стойност. Лингвистиката се превръща в лингвистична митология, историята - в историческа митология, цялата хуманитаристика въобще - в хуманитаристична митология.

Оттук идва и страхът на новия външен министър Бл. Ханджийски от интернационализиране на езиковия спор между Р.България и Р.Македония. Та нали международните експерти ще погледнат в документите на своите страни, ще разлистят такива справочници като "Ларус" и "Британска енциклопедия", ще направят справки в донесенията на своите посланици и консули, акредитирани на Балканите, ще прочетат резултатите на Карнегиевата анкета и спомените на Чърчил, ще се снабдят и с хилядите документи на научните институти в България, издадени и предадени за печат на чужди езици, ще се запознаят със стотиците фалшификации, извършени както преди, така и в последно време.

Спорът на Р.Македония с Гърция за името на бившата югославска република само по форма се отнася до античността.

Спорът на Р.България с Р.Македония не е единствено за романтичното минало, както деликатно се изрази българският президент П.Стоянов, но и за много по-близкото минало, което съвсем не е романтично, защото антибългарската кампания в Р.Македония въобще не е прекъсвала. Тя не е била само словесна, но понякога и изтребителна.

По силата на закона за "защита на националната чест" в югозападната ни съседка преследваха хиляди българи. От 1944 г. до днес в Р.Македония са проведени над 720 съдебни процеса, издадени са над 200 смъртни присъди главно срещу цвета на българската интелигенция. Тук не се отчитат масовите касапници във Велес и в други градове на страната, извършени без съд и присъда през 1945 г. Повече от 150 000 българи са преминали през затворите (най-вече Идризово и Голи оток). Над 180 000 са напуснали родните си места, за да търсят истинската си свобода по всички континенти на света. Тези "реалности" България не може да признае дори като тоталитарни, а още по-малко да ги квалифицира като европейски.

В областта на науката полицейщината продължава да се прилага като основен метод за морален тормоз. Поканените на международни конференции се приканват от съответните органи, за да бъдат "съветвани", докато се откажат от участие в тях. По-дръзките, които не приемат "съветите", биват сваляни от самолета и затваряни край Скопие, докато завършат международните срещи.

Славистичните центрове, които са ги поканили, изпращат тревожни протестни телеграми до университета и академията. Привидното отричане на сърбокомунизма като теория не означава отричането му на практика.

Сърбокомунизмът (блажеконевизмът в езикознанието) воюва с онези, които искрено се борят да реформират скопската караджица, където има излишни сръбски букви и липсващи писмени знаци за т.нар. български звукове, естествено типични и за речта на населението в Македония.

Начеващите лингвистични митолози Л.Спасов и О.Вангелов, продължители на блажеконевщината, изпълват цели страници от в. "Пулс", обвинявайки всеки реформатор в пробългаризъм или кронщайнеризъм (по името на австрийския учен проф. д-р Ото Кронщайнер, който сочи българската същност на скопската формация) и др.

"Езиковеди" са станали също така Гошев и Поповски, а Аргировски дълбокомислено допуска, че българският език може да се разгледа като диалект на "македонския". Макар и хумористично в тази мисъл има рационално зърно дотолкова, доколкото отношенията между диалекти и книжовен език се търсят в пределите на един и същи език.

Наукоподобната митология в Скопие просто е затворила очите си съзнателно, за да не види, че на Балканите българската ситуация не е единствена (уникална), а се открива във всяка съседна страна: гръцкият език е представен от два писмени варианта - димотики и катаревус, сърбохърватският има две, а сега дори и три форми - сръбска, хърватска и вече босненска (хърватският език би могъл да се бъде разгледан отделно, ако се погледне на него исторически, т.е. тъкмо така, както това не може да стане с т.нар. македонски език, имащ тринадесетвековна подчертано българска история), албанският език е познат в две разновидности - тоскийска (южна) и гегийска (северна); румънският език битува също в два варианта - румънски и молдовски. Неотдавна по българската телевизия именно молдовският президент Мирча Снегур съобщи, че в Р.Молдова е прието вече да се говори за румънски, а не за молдовски като отделен език. Той оприличи ситуацията в Р.Македония с тази в Молдова и даде прекрасен урок на много наши нихилистично настроени писачи по вестниците.

Не бихме били справедливи, ако определим езиковата вариантност само като балканска) черта.

Арменският език също има два варианта: източен в Армения и западен в Турция (а сега и по цяла Европа).

В Норвегия, която е пар екселанс европейска страна, също са в употреба две писмени форми: риксмол (държавен) език, който носи още и името букмол (книжовен) език, и ландсмол (народен) език или нинорск (норвежки). Риксмолът (букмолът) се е развил от датски, а ландсмолът (нинорскът) е създаден въз основа на норвежки диалекти. Като културен народ норвежците нямат никакви угризения на съвестта, че в основата на държавния (книжовния) им език лежи датски. Общият живот на датчани и норвежци в Датско-норвежката уния от 1380 г., съвместната им борба срещу шведите са историческите обстоятелства, оформили езиковата вариантност на съвременния норвежки език.

(Пресслужба "Куриер")


----------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 23 юли 1997 година.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред., Лилия Томова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.