25 юли 1995


София, 25 юли 1995 г.
Брой 143 /1444/


София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДЕПУТАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ФИЛИП ДИМИТРОВ - ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩАТА СРЕЩА НА МАРГИТ САВОВИЧ - МИНИСТЪР БЕЗ ПОРТФЕЙЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И МАЛЦИНСТВАТА В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, С КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Аз няма да се срещам с министъра на човешките права на държава, която грубо ги нарушава, която поддържа агресията в Босна и поради това се намира под ембаргото на международната общност.

Намирам приемането на г-жа Савович в България за цинизъм, особено днес, когато ужасът на масови убийства, изнасилвания и безчовечно третиране в Сребреница и Жепа разтърсва света.

София, 24 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПОЛУЧЕНО ПИСМО ОТ СИНДИКАТА НА НЕФТОХИМИЦИТЕ ПРИ КТ "ПОДКРЕПА" - БУРГАС.


Днес, 21 юли 1995 г., в пресцентъра на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" се получи съобщение от Синдиката на нефтохимиците /СН/ при КТ "Подкрепа"-Бургас, в което се казва:

"В началото на 1995 г., спазвайки Кодекса на труда, в "Нефтохим" ЕАД по проект, представен от Независим синдикат към НФТ "Химия и индустрия" и Синдикат на нефтохимиците към КТ "Подкрепа", с работодателя в лицето на изпълнителните директори Атанас Зайков и Стефан Неделчев бе подписан Колективен трудов договор /КТД/. Спазвайки трудовото законодателство беше отразен и начинът на присъединяване към него.

Ползвайки се от неограничената власт, Стефан Неделчев нарежда на служители в звено "Нефтософт" да издадат ведомост за събран членски внос към така наричащия се Работнически свободен синдикат, в която да бъдат включени нефтохимиците, нечленуващи в синдикатите страна по КТД и присъединили се по чл. 56 от Кодекса на труда. Куриозното в случая е, че в списъка фигурират както директори на комплекси и звена от "Нефтохим" ЕАД, така и член на Съвета на директорите - явяващи се работодатели, лица от ръководството на синдикатите - страна по КТД, и личности, които от една година не са в трудовоправни отношения в дружеството.

Имайки предвид гореизложеното, Изпълнителният съвет на СН при КТ "Подкрепа" държи да уведоми г-н М. Коралски, че синдикалното преброяване в "Нефтохим" - ЕАД приключи по административен път."

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОМСКИЯ СИНДИКАТ - ЛОМ, И НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ - ЛОМ, ПО ПОВОД НА НЕИЗПЛАТЕНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до Министерството на транспорта и до Международната организация по труда.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с неизплатените социални помощи за 1993 и 1994 г. в размер на 8 240 000 лв. и недостига на бюджетни средства за 1995 г. в размер на 11 160 000 лв. и произтичащото от това повишаване на социалното напрежение в района ви

ЗАЯВЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНО:

Присъединяваме се към протестните действия на социално слабите, като подкрепяме усилията на служителите от РЦСГ гр. Лом за излизане от тежкото положение. Ние няма да допуснем децата ни да ходят на училище и ще блокираме моста и жп линията Лом-София и сградата на Общинския съвет в Лом.

Молим за съдействието ви за разрешаване на повдигнатия въпрос, като бъдем уведомени писмено до края на този месец.

Лом, 19 юли 1995 г.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РОМСКИЯ СИНДИКАТ: Н. Русенов

                                                                                      СЕКРЕТАР НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦ. СЛАБИТЕ: Р. Нацолов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНА ОТ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС /1 И 2 ЮЛИ 1995 Г./.


УВАЖАЕМИ СЪИДЕЙНИЦИ,

Постоянното присъствие възложи на мен да подготвя информация за работата на ПГ на Народен съюз - БЗНС, ДП, макар че тя би трябвало да бъде изнесена от съпредседател, зам.-председател или секретар на ПГ. Аз не отказах да свърша тази работа, защото съм запознат с дейността на ПГ. Миналия път, когато ви информирахме за работата в Народното събрание и по-специално за нашата Парламентарна група, ви съобщихме, а сега ще ви повторим законопроектите, които са внесени от Народен съюз - БЗНС, ДП. Те са десет на брой.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху общия доход /внесен от Венцеслав Димитров, този Законопроект заедно с комунистическия са минали вече през НС/.
- Законопроект за застраховането /вносител Венцеслав Димитров. Не е влязъл в пленарната зала/.
- Законопроект за Сметната палата пак на Венцеслав Димитров /вероятно през следващата седмица ще влезе в пленарната зала/.
- Законопроект за допълнение и изменение на Закона за финансиране на есенните и пролетните селскостопански работи от Калчо Чукаров /този законопроект е отпаднал, тъй като МС с постановление уреди въпроса/; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /вносител Стефан Личев/.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка добавена стойност /вносител Георги Пинчев/.
- Законопроект за финансово подпомагане на земеделието и земеделското производство на реколта 1994/1995 г. /вносител Георги Пинчев/.
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда /вносител Атанас Железчев/.
- Законопроект за допълнение и изменение на Закона за гражданска и политическа реабилитация на репресирани лица /вносител Иван Неврокопски/.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии /вносител д-р Анастасия Димитрова Мозер/.

Последният законопроект, внесен от г-жа Мозер, вероятно в следващата седмица ще бъде включен в програмата. Използвам думата вероятно, защото не се знае дали БСП ще го допусне да влезе в пленарната зала. В сряда на заседание на Председателството ще бъде обсъждан този въпрос. Ние сме направили постъпки първия ден от месеца, когато парламентарните групи имат право да внасят предложения за дневен ред, той да бъде включен от името на нашата Парламентарна група.

Досега нашата ПГ активно се включваше в работата на различните комисии в Народното събрание и в пленарната зала. Най-активно бе участието на нашите народни представители по законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ; по законопроекта за подпомагане на земеделските производители; по Закона за лекарствените средства - д-р Китов взе активно участие както в работата на комисията, така и при обсъждането в пленарната зала. Венцеслав Димитров отлично се представи по Законопроекта за бюджета и други законопроекти и закони, свързани с финансови въпроси.

Някои от нашите депутати участваха и в работата на международни форуми - по линията на Съвета на Европа или по линията на различни комисии. Естествено е, че най-голямо участие взема г-жа Мозер... Участват наши депутати и в делегации при международния отдел на парламента.

Ще се спра на някои отрицателни явления в работата на нашата ПГ.

Дисциплината не е на необходимата висота.

Ние не можем да провеждаме все още пълноценно заседание на ПГ поради това, че не всички депутати се завръщат своевременно от провинцията и затова не можем да се съберем в пълен състав. В петък при парламентарния контрол прави крайно неприятно впечатление, че залата е почти празна или в нея има не повече от 20 до 30 души. За съжаление нерядко на банките на нашите депутати няма нито един или по един или двама... Хора гледат по телевизията и на много места из страната ни задават основателно въпроса - къде са нашите депутати? Ръководството на ПГ трябва да направи възможното да се осигури присъствието...

Струва ми се, че известно значение има и обстоятелството, че ние още нямаме експертен съвет към ПГ. Ползваме услугите на Експертния съвет към ПП на БЗНС и към Демократическата партия. Има няколко човека, които постоянно работят по тия въпроси. Това трябва да се има предвид и да им се заплаща. Ние заделяме от парите, които получаваме в НС, за обща каса - фонд, и тези средства трябва да бъдат използвани именно за поощряване на нашите експерти. Това е важно, за да имаме компетентност по всички въпроси, които се внасят в пленарната зала.

Друг пропуск е, че ние все още не сме разпределили ония избирателни райони, в които нямаме избрани депутати. А трябваше още в началото всеки депутат да поеме определен избирателен район, за да може периодично да се среща с хората там, тъй като ние сме избирани от цялата страна... От нашата работа сега - в парламента и извън парламента, зависят и до известна степен резултатите в предстоящите общински, а и в следващите парламентарни избори. Ние трябва да използваме тази трибуна и възможността за контакти с хората по места.

Нашата ПГ не трябва да изостава от събитията...

Това, което споделих пред вас, е мое лично мнение - не ангажирам никого, нямам претенции за изчерпателност, възможно е дори да греша в някои от преценките си. С казаното желая да подобрим работата на нашата парламентарна група.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ФОРУМА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ. Организацията е учредена на 12 юли 1995 г. За председател е избран Пламен Антов.


ГЛАВА ПЪРВА
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. Форум на обединените предприемачи /ФОП/ е неправителствена организация на предприемачи, търговци, занаятчии, фермери и други производители, които притежават или са съдружници във фирми, изградени с частна собственост.

Член 2. Форум на обединените предприемачи, наричан по-нататък съкратено ФОП, е юридическо лице със седалище гр. София.

Член 3. ФОП е независим от държавните органи, синдикатите и политическите партии.


ГЛАВА ВТОРА.
ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ

Член 4. ФОП има за своя основна цел да насърчава предприемаческия дух и частната инициатива, като организира на доброволни начала предприемчиви и родолюбиви български граждани с цел взаимно да се подпомогнат, да защитят своите икономически интереси и да осигурят своя личен просперитет и добруване в обществото; по този начин членовете на обединението ще дадат своя принос за изграждане на пазарна икономика и на средна класа, действителната опора на гражданското общество. Като цяло форумът си поставя следните конкретни цели:
1. Да съдейства за изграждането на силен частен сектор в страната, в основата на който е инициативата на малкия и на средния бизнес.
2. Да защитава основополагащите принципи на свободния пазар - личната свобода, частната собственост и частната инициатива.
3. Да съдейства за приобщаване на България към европейските политически и икономически структури, както и за пълноценното й участие в Международната организация на труда.
4. Да осигурява надеждна защита на своите членове срещу нелоялна конкуренция и опити за установяване на монопол както от страна на държавата, така и от страна на частния капитал.
5. Да съдейства за действително разгръщане на приватизацията и реституцията, включително що се отнася до собствениците на земя; да осигурява равнопоставено участие на своите членове в процесите на раздържавяване.

Член 5. Основна функция на форума е да представлява своите членове пред държавните органи в рамките на социалното партньорство, като защитава техните икономически и социални интереси.

Член 6. ФОП си поставя следните задачи:
* да предлага и отстоява посредством лобистка дейност нормативни актове на всички равнища, насърчаващи инициативата на малкия и среден бизнес;
* да разглежда и при необходимост да настоява за премахване на нормативни актове, приети в ущърб на закона или накърняващи в голяма степен интересите на частните предприемачи;
* да осигурява безплатно или на преференциални цени информационни, маркетингови и други видове услуги за членовете на форума;
* да осигурява възможности за квалификация, преквалификация и обучение на своите членове в областта на мениджмънта и фирмената стратегия;
* да осигурява възможности на своите членове за ползване на нисколихвени и други видове преференциални кредити, както да оказва съдействие при кандидатстване по линия на програми, насърчаващи предприемачите в различните браншове;
* да насърчава и подпомага деловите връзки на членовете си с партньори от страните, членки на Европейската общност, както и да стимулира съвместните им начинания;
* да създава, развива и поддържа връзки с подобни сдружения на предприемачи в други страни;
* да стимулира сътрудничеството, деловите взаимоотношения, сдружаването и другите форми на коопериране между членовете на форума;
* да създаде търговски арбитраж за уреждане на спорове;
* да осигури защита на своите членове срещу опитите за рекет и изнудване както от страна на нелоялни служители на органите на властта, така и от страна на организираната престъпност;

Член 7. Тези свои задачи форумът изпълнява, като:
* създава и развива инфраструктура - банки, кредитни съюзи, инвестиционни фондове, взаимоосигурителни каси, застрахователни и презастрахователни дружества, пенсионни фондове, информационни центрове, периодичен печат;
* участва дялово или на договорни начала в други подобни начинания;
* организира експертен център с цел подпомагане на социалния диалог на всички равнища;
* организира панаири, симпозиуми, базари, експозиции, делови срещи, конференции и други форми на представяне на членовете на форума;
* развива и умножава имуществото на обединението, както и всички видове други активи у нас и в чужбина;
* стимулира изграждането на инфраструктура на форума на територията на всички заинтересовани региони.


ГЛАВА ТРЕТА.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1
УСЛОВИЯ, НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 8. Член на ФОП може да бъде всеки български гражданин, който упражнява търговска дейност по смисъла на законите на страната като собственик или съдружник във фирма или кооперация, частна собственост, при условие, че приема устава на организацията.

Член 9. Членове на форума могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Член 10. Членството бива три вида: редовно, асоциирано /колективно/ и почетно.

Член 11. Право на глас имат само редовните членове.

Член 12. Членството се реализира в мястото на управление на дейността за юридически лица или в общината, в която е данъчно регистрирано съответното лице.

Член 13. Кандидатстването става по следния начин:

/1/ Физически лица.
1. Кандидатите подават заявление и анкетна карта по образец в съответната общинска организация;
в случай че в общината все още няма учредена структура на форума, кандидатите подават документи в най-близката друга организация.
2. Към заявлението задължително се добавят две писмени препоръки, една от които на член на ръководството на общинската организация.
3. Всеки кандидат има право да бъде поканен и да присъства на заседание на общинското ръководство не по-късно от 15 дни от датата на завеждане на заявлението.
4. Кандидатурите се утвърждават или отхвърлят на заседание на общинското ръководство.
5. Ако заявлението на кандидата е отхвърлено, той има право да го поднови пред общото събрание на общинската организация или да поиска становище на националното ръководство на форума.

/2/ Юридически лица /фирми, сдружения на фирми, кооперации/.
1. Кандидатите подават заявление, анкетна карта и извлечение от протокола на органа на фирмата, сдружението или кооперацията, компетентен, съгласно устава да взема решения от такъв порядък.
2. Кандидатите спазват всички останали условия по предходната алинея.

/3/ Асоциирани членове.
1. Такива могат да бъдат организации с идеална цел, чийто предмет на дейност е близък до целите и задачите, които си поставя ФОП.
2. Асоциираните членове се приемат от Управителния съвет по облекчена процедура, след депозиране на заявление и протоколно решение от компетентния орган по устава.
3. В случай че организацията кандидат е местна или регионална, нейното приемане става в местната или регионална структура на форума след утвърждаване от Управителния съвет.

/4/ Почетни членове.
1. Почетен член може да бъде всеки български гражданин, внесъл дарение не по-малко от 10 000 лв., който е съдействал с услуга, равностойна и по-голяма от посочената сума, който притежава акции или участва по друг начин в стопанските начинания на форума със сума, равностойна или по-голяма от посочената по-горе.
2. Почетните членове се приемат от ръководствата на местните, отрасловите и браншовите обединения, като се вписват в специална книга, заведена при Управителния съвет на ФОП
3. Почетните членове имат право да бъдат канени и да вземат участие в събранията на организацията, където са приети, и имат право на съвещателен глас.

Член 14. Не могат да бъдат членове на форума:
/1/ Български граждани, осъждани през последните 5 години за престъпления от стопански или от общ характер.
/2/ Български граждани, които имат доказани прояви в противоречие с морала и общоприетите норми за съжителство.
/3/ Български граждани, които членуват в организации на предприемачи или на наемни работници.
/4/ Фирми, сдружения на фирми или кооперации, които с поведението си на пазара злепоставят частната инициатива и предприемачеството като цяло.
/5/ Обществени организации, които имат цели, противоположни на обединението /синдикални сдружения/ или такива, които представляват държавата или държавната собственост.

Член 15. Членството във форума се прекратява в следните случаи:
/1/ По желание - с 30-дневно писмено предизвестие.
/2/ При неплащане на членски внос в разстояние на три месеца.
/3/ При прекратяване на юридическото лице.
/4/ При смърт или поставяне под запрещение.
/5/ При изключване по причини, указани в този устав.

Член 16. Прекратяването на членството се оформя в общинската организация, като изключването по ал. 3 става след потвърждение от Управителния съвет.

Член 17. В случай по член 15, ал. 2 и ал. 3, засегнатият може да изисква разглеждането на случая от Съвета на форума, както и да отправи апелация пред конгреса.

Член 18. Член, изключен от съответната местна, отраслова или браншова организация или пък доброволно напуснал, не може да бъде приеман в друга организация в структурите на ФОП.

Член 19. Членството може да бъде възстановено:
/1/ Доброволно напуснал член може да бъде приет отново само ако внесе целия членски внос за времето, през което не е плащал.
/2/ Член, изключен по причини, указани в този устав, може да бъде приет отново само ако за него гласуват 2/3 от членовете на общото събрание, където е членувал.


РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 20. Членовете на форума имат следните права:
/1/ Да избират и да бъдат избирани на всички равнища в неговите органи.
/2/ Да изискват и да получават информация за работата на тези органи.
/3/ Да ползват равнопоставено експертна помощ и всички видове информационни и други услуги, които форумът предоставя.
/4/ Да участват в определянето на програмните и конкретните цели и задачи, които си поставя организацията.
/5/ Да изискват и да участват в солидарни действия на форума като цяло или на неговите структури в защита на икономическите и социални интереси на предприемачите.
/6/ Да получават при определени условия целева финансова помощ от фондовете на ФОП.
/7/ Да ползват международните контакти със сродни организации и институти.

Член 21. Членовете на форума имат следните задължения
/1/ Да притежават редовно заверена членска карта, която съдържа: наименованието ФОП, местната, отрасловата или браншовата организация, името, адреса и подписа на притежателя, името на фирмата, в която е съдружник или която представлява, печат и подпис на председателя за платен членски внос.
/2/ Да спазват настоящия устав.
/3/ Да пазят и утвърждават доброто име на организацията посредством своите действия като предприемачи и като граждани.
/4/ Да заплащат редовно членския внос, определен на конгреса.
/5/ Да участват в работата на форума съобразно целите и задачите, приети в общата платформа и конкретизирани в документите на местните организации.
/6/ Да се подпомагат взаимно и да участват в начинанията, свързани с изграждането и развиването на инфраструктура за обслужване на членовете.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00    
25.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!