25 юни 1992

София, 25 юни 1992 година
        Брой 123 (653)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПАТРИАРХ МАКСИМ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПАЗВАНЕТО НА СИНОДАЛНАТА АРХИВА И ДОКУМЕНТИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Светият синод на Българската православна църква изключително много е разтревожен от съобщението по Българската национална телевизия в централната информационна емисия "По света и у нас" от 20 часа на 19 юни 1992 г., в което бяха показани Кръстю Гергинов, председател на Главно управление на архивите при Министерския съвет, и служителите Пенка Симеонова и Кръстина Георгиева в присъствието на йеромонах Христофор Събев как "работят" в кабинета на Главния секретар на Св.синод.

Безпокойството на Св.синод е твърде голямо, тъй като съществува опасност да се злоупотреби с много ценни по своето историческо значение документи. Отговорност за това носи йеромонах Христофор Събев, който неправомерно е допуснал горепосочените държавни служители в кабинета на Главния секретар на Св.синод, но не по-малка отговорност имат и представителите на Главно управление на архивите.

Молим Министерския съвет по спешност да се занимае с този въпрос, като се потърси отговорност от виновните лица и се гарантира запазването на синодалната архива и документи.

София, 24 юни 1992 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД: ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ МАКСИМ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ВЪПРОСА ЗА СТАТУТА НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до министъра на образованието и науката и до председателя на Комисията по наука и образование.


Федерацията на независимите студентски дружества /ФНСД/ изказва своето възмущение от бездействието на Асоциация "Наука и бизнес" и Министерството на образованието и науката по легитимирането на Варненски свободен университет /ВСУ/, довело до ескалация на напрежението сред студентите.

ФНСД твърдо стои зад искането на студентите Народното събрание да се произнесе относно статута на ВСУ. Длъжни сме да Ви предупредим, че търпението ни се изчерпва и сме готови за радикални мерки в подкрепа на варненските студенти.

София, 24 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ - 89 В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА ВАРНА И РУСЕ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Съюзът на българските телевизионни работници - 89 (СБТР-89) в Българската национална телевизия (БНТ) като съставна структура на Националния професионален съюз "Подкрепа" изразява своята синдикална подкрепа на стачкуващите наши колеги от пристанищата Варна и Русе.

София, 23 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБТР-89:

Лили Малинова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ МИНЬОРСКИ СИНДИКАТ "МАРИЦА-ИЗТОК" В ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до Националния професионален съюз "Подкрепа", до Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


Независим миньорски синдикат "Марица Изток" безрезервно подкрепя Националния професионален съюз /НПС/ "Подкрепа" в справедливите им искания и стачката за включване в Националната система за социално партньорство.

Трояново, 23 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ПАНАГЮРИЩЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИНЦИДЕНТ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до кмета на община Панагюрище, до Районната прокуратура - Панагюрище, и до средствата за масово осведомяване.


Настоящата Декларация се продиктува от станалия инцидент на 23 юни 1992 г. в гр.Панагюрище, за който довеждаме до ваше знание, а именно: Председателят и заместник-председателят на Ликвидационния съвет на МКЗС Панагюрище - г-н Босев и г-н Стойковски, с двама полицаи нахлуват в помещението на Регионалния професионален съюз /РПС/ към Националния професионален съюз /НПС/ "Подкрепа", където в момента се помещава и Регионалният стачен комитет, размахвайки два документа /сключения договор между РПС-НПС "Подкрепа" и бившето ръководство на МКЗС за ползване на помещението и поканата на Ликвидационния съвет до Районната полиция да окажат съдействие за изземване на помещението/, и ме поканиха да напусна помещението, за да го запечатат. Отказах да изпълня нареждането. Като заявих следните мотиви:

1. В момента РПС-НПС "Подкрепа" - Панагюрище, провежда стачни действия.

2. Ликвидационният съвет има за задачата да изясни собствениците на сградата, след което да се поднови договорът за наемните отношения с определения собственик. РПС-НПС "Подкрепа" може да подпише и в момента нов договор, стига това да е законно, относно правомощията на Ликвидационния съвет /ЛС/.

3. Не отговаря на истината, че Общинският съвет е предоставил помещение на РПС-НПС "Подкрепа" в сградата на БКС, тъй като има решение, че същото помещение е било предоставено на БДМ.

4. Отправени са нееднократно искания до Общинския съвет в Панагюрище за предоставяне на помещения по чл.46 от Кодекса на труда, но до този момент няма отговор.

5. В МКЗС функционират две секции при РПС-НПС "Подкрепа", които са предявили искане за помещения по чл.46 от КТ, за да се ползват и от РПС-НПС "Подкрепа".

На базата на гореизложеното РПС-НПС "Подкрепа" - Панагюрище, и Регионалният стачен комитет

ЗАЯВЯВАТ:

1. Станалият инцидент е акт, с който се нарушава ЗУКТС, тъй като при евентуално отнемане на помещението РСК преустановява своята дейност.

2. В срок от седем дни да бъдат удовлетворени исканията на РПС-НПС "Подкрепа" - Панагюрище, от страна на Общинския съвет и кметската управа, отнасящи се за осигуряване на условия за осъществяване на синдикалната дейност по силата на чл.46 от КТ.

В противен случай РПС-НПС "Подкрепа" - Панагюрище, се принуждава да извърши окупация на сграда или помещения, за което допълнително ще уведоми съответните органи.

Умоляват се всички инстанции, до които е адресирана настоящата декларация, да вземат нужното отношение.

Панагюрище, 23 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТРАНСПОРТЕН СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В ЗАЩИТА НА РЕШЕНИЯТА НА НЕГОВАТА ПЪРВА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. Документът е адресиран до Министерството на транспорта, до федерацията на транспортните работници "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


Членовете на Регионалния транспортен синдикат "Подкрепа" - Варна, са разтревожени от факта, че стопанската номенклатура в транспортните предприятия е непокътната. Тя целенасочено води фирмите към дива приватизация и стопанска разруха. Провежда антисиндикална политика спрямо организациите на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа".

Действията на административните ръководства по места се изразяват в следното:

1. Създаване на паралелни фирми и поощряване на дейността им в грубо нарушение на Закона за защита на конкуренцията.

2. Сключване на икономически неиздържани договори в разрез с интересите на предприятията и водещи до облагодетелстване на външни фирми.

3. Провеждане на скрита приватизация чрез продажба на основни средства, прехвърляне на дейността на номенклатурни фирми и умишлено водене на предприятията към фалит.

4. Подготовка за създаване на икономически неефективни дружества с цел ликвидация на предприятията и увеличаване на безработицата.

5. Преследване на наши активисти и членове, създаване на успоредни "независими" синдикати под режисурата на стопанската номенклатура, целяща дискредитирането на "Подкрепа".

Поддържаме решенията на Първата национална конференция на Регионалния транспортен синдикат "Подкрепа", предявени към Министерството на транспорта.

Варна, 23 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕГОВОРИ ПО ПРОЕКТА ЗА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР МЕЖДУ УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.


Днес, 23 юни 1992 г., между Министерството на образованието и науката и Учителския синдикат /УС/ към конфедерация на труда КТ "Подкрепа" започнаха преговори по представения от УС към КТ "Подкрепа" проект за колективен трудов договор за работещите в системата на образованието.

Следващото заседание на работната група ще се състои в петък, 26 юни 1992 г.

ГОВОРИТЕЛ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ към КТ "Подкрепа": Л.Митев

ПРЕССЛУЖБА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИИЕТО И НАУКАТА:
С.Полик[....]

София, 23 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА НЕФТОХИМИЦИТЕ И НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ КЪМ "НЕФТОХИМ" АД - БУРГАС, ПО ПОВОД НА ПРЕДФАЛИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет на Република България.

 

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Нашите два независими синдиката представляват 75% от работниците и служителите на "Нефтохим" АД - Бургас.

В своите действия, искания и крайни цели се разграничаваме категорично от изявленията и намеренията на конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", които преследват политическия ефект на една правителствена дестабилизация.

Нашите единствени искания са:

1. Цялостна реформа относно функционирането на управленските, икономическите и външнотърговски структури на комбината.

2. Осъществяване на синдикален контрол за провеждане на тази реформа чрез участие на синдикални експертни комисии в процесите на предлагане и приемане на конкретни управленски и стопански модели по дейността на комбината.

3. Създаване на общ правителствено-синдикален механизъм за гарантиране на чуждестранното инвестиционно участие в реформата.

По горните искания следва да се изградят съответни структури по договореност с правителството или упълномощени негови представители.

Горната декларация и искания са продиктувани от дълбоката ни тревога от предфалитното състояние на "Нефтохим" АД - Бургас.

Стачните действия са естествена синдикална реакция, която може да бъде предотвратена само чрез енергични правителствени действия в защита на общите ни национални интереси.

Нашето желание е да присъствате Вие, господин министър-председател, заедно с господин Илко Ескенази, заместник-председател на Министерския съвет по икономическите въпроси, на митинга, организиран от нас в "Нефтохим" - Бургас, където да бъде разяснена правителствената полититика по повдигнатите от нас въпроси.

За Работнически свободен синдикат: Димитър Гюров

За Независим синдикат на нефтохимиците: Ив.Василев

Бургас, 19 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ЗА БОЙКОТИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до всички демократични партии, организации и движения, до парламентарната и извънпарламентарната опозиция и до всички средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Свидетели сме на грубо погазване на конституцията на Република България и елементарни демократични норми.

В основния закон на РБ изрично е записано, че телевизията и радиото са национални и надпартийни. На практика обаче тези две институции се оказаха по един познат преддесетоноемврийски сценарий проводници на политиката само на управляващите кръгове. Примерите в това отношение са много и достатъчно показателни за тяснопартийния характер на т.нар. Българска национална телевизия (БНТ).

С писмо изх. N 144 от 25 май 1992 година, господин Асен Агов се обръща в качеството си на генерален директор на БНТ към господин Михаил Неделчев - председател на Постоянната комисия за телевизия и радио при 36 Народно събрание, с молба да се внесат промени във временния статут на БНТ и да се прекрати излъчването на декларации, освен тези на президента на РБ, председателя на Народното събрание и министър-председателя. (Писмото е публикувано във вестник "Декорация" брой 12 от 10 юни 1992 г.)

Наред с това 27 народни представители от СДС (д) под предлог, че комисията по телевизия и радио не действа ефективно, са подписали проектопредложение за закриването й.

Всичко това според нас цели запазване на статуквото на властимащите в националния ефир, а в перспектива и отнемане на възможността за изява на опозицията.

Ето защо ние

П Р И З О В А В А М Е

1. Всички политически партии, организации и движения, представители на демократичната опозиция, да бойкотират телевизионни предавания, като "По света и у нас", "Панорама", "Отзвук", "23 часа" и "Днес".

2. Демократичните политически формации да подпишат съвместно петиция до Народното събрание за демонополизиране на телевизионния ефир.

3. Опозиционните сили да се консолидират за искането на оставката на господин Асен Агов и други приятели на всички режими.

ФБСМ винаги е била и ще бъде за национално съгласие.

Нашето категорично становище е, че основният виновник за разделение на нацията е Българската национална телевизия.

София, 23 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЕМБАРГОТО ЗА ВНОС В СЪРБИЯ.


Управителният съвет на Независимо сдружение (НС) "Екогласност" получи документирана информация, че на 17 юни 1992 г. България е нарушила ембаргото срещу Сърбия, като е внесла 1 186 хиляди киловатчаса електроенергия. Това е политическа авантюра, която би могла да има сериозни последици за авторитета и доверието, с което ще се ползва нашата страна в бъдеще.

Несериозни са предприетите от правителството стъпки да се иска тълкуване на понятието "ембарго". Още повече, че към момента на внасяне на електрическата енергия България е дължала на Сърбия 20 913 805 киловатчаса, а не обратното, както твърдят енергийните босове.

Екогласност нееднократно предупреждаваше правителството че интегрирането на лица, близки до висшите кръгове на БКП, в ръководството на Комитета по енергетика и НЕК крие опасност от провокации. За съжаление ние се оказахме прави.

Днес Екогласност отново настоява за бързи промени в енергетиката. Считаме за наложително да се освободят от длъжност авторите на провокацията от 17 юни, а именно дежурният Иван Делчев, който е договорил този внос, и Никола Петев, който го е оформил като натурален обмен. Настояваме за оставката на председателя на НЕК - Антон Мирчев, и неговия заместник Жак Каракаш. Смятаме също, че Никита Шаваршидзе [Шеваршидзе?] не може да остане повече председател на Надзорния съвет на НЕК.

Тези, които поставят на карта националните интереси, трябва да бъдат наказани!

София, 23 юни 1992 г.

СЕКРЕТАР НА УС НА ЕКОГЛАСНОСТ: Лъчезар Тошев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛНИК (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (РЕВОЛЮЦИОННА), приет на конгрес на 8 март 1991 г. във Варна.


I. ВСТЪПЛЕНИЕ

Българската комунистическа партия (революционна) е приемник на Българската революционна младежка партия, основана на 8 март 1981 г. Тя е партия на ново поколение комунисти, което е тясно свързано с идеологията на Благоево-димитровската комунистическа партия и се явява неин идеен продължител.

БКП(р) е преден отряд на трудещите се - работници, селяни, интелигенти - в борбата им за усъвършенстване на социалистическото общество и съграждане на справедлив обществено-политически строй.

Освободена от грешките, допускани в работническо-селското движение в периода след 9 септември 1944 г., БКП(р) е съхранила и става носител на най-доброто, градящо и целеустремено от ценностната система на социалистическата революция в България, която всъщност е повторение в основното на Великата октомврийска социалистическа революция.

Партията на новото поколение комунисти е убедена, че поврат в обществено-политическия живот в България може да бъде осъществен само когато действието към промяна бъде вдъхновявано и управлявано отдолу - от масите, носители на революционен заряд.

Основна цел на БКП(р) е революционна промяна в българското общество - демократизиране на обществото като път към истинско народовластие. За първостепенна задача партията поставя "Практическо усъвършенстване на социалистическата демокрация" - разширяване прякото участие на народни маси в управлението на държавата; икономическа свобода на предприятията в рамките на променена и въоръжена с новата философия на централизирано планиране икономика; действено преминаване към самоуправление на общините и стопанските единици като съществен преход към самоуправление на общностите в общество на социална еднородност.

Като се основава на марксистко-ленинското учение за нацията, БКП(р) разглежда Българския национален въпрос в неговата двусъставност - македонския въпрос, от една страна, и въпроса за потомците на ислямизираните българи, от друга. Партията ще работи дейно за разрешаване на националния въпрос и за постигане на целта - мечта на нашия изстрадал народ - обединение на България, културно обединение в настояще с мисъл за политическо и национално в бъдеще.

Чужда на всякакъв национализъм, партията ще се бори против изстъпленията на ония политически сили, които внасят разединение сред народа и преднамерено противопоставят общностите в България. Партията ще бъде идеологически свързана, без да влиза в организационно единство, с Македоно-одринското движение - поставящо си за цел разрешаването на Българския национален въпрос, разглеждан в неговата двусъставност.

БКП(р) е убедена в необходимостта от обединяване на политическите партии, които целят социалистическо устройство на България, в политическа коалиция "ОБЕДИНЕН НАРОДЕН ФОРУМ" като най-вярна пътека на изход от противопоставянето и разединението в обществото.

Комунистическата партия ще разчита на младежта, като най-здраво ядро на народа, в стремежа към революционна промяна. Тя ще подкрепя и идеологически ще бъде свързана, без да допуска организационно единство, с КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, обединяващ младежи и девойки от 14 до 20-годишна възраст.

Партията ще участва дейно в международното работническо и комунистическо движение. Тя ще продължи да преследва целта си, заложена в Програмата от 1981 г., за обединяване на комунистическите и работническите партии в ЧЕТВЪРТИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

БКП(р) ще проповядва политика на сближение между народите, намиращи се в различен обществено-политически строй на развитие; на задълбочаване на икономическите, политическите и културните връзки помежду им. За крайна цел БКП /р/ си поставя "Постоянно усъвършенстване на обществото".

Непосредствена и основна задача на БКП(р) на съвременния етап - време на дестабилизация в икономика и обществен живот, на противопоставяне и политическо раздрумие - е изграждането на РАЗВИТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.

Комунистическата партия е твърдо убедена, че чрез централизирана планова икономика обществото ще изгради материално-техническа база на развития социализъм, което ще осигури изобилие от материални блага и ще бъде естествено гнездо на пазарното стопанство.

Българската комунистическа партия (революционна) е партия от ленински тип. Тя ще се бори за политическа власт и всеотдайно ще работи за тържеството на комунистическия идеал.


ІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. НАКАЗАНИЯ

Чл. 1. Член на БКП(р) може да бъде всеки български гражданин, навършил 18 години, който признава Правилника и Програмата на БКП(р); всеотдайно работи в посветеното дело и изпълнява решенията на ръководните органи.

Чл. 2. Всеки член на БКП(р) е длъжен:

а) безпрекословно да изпълнява Програмата - целите и произтичащите и задачи;
б) да участва дейно в обществено-политическия живот и да бъде пример сред родственици, колеги и приятели;
в) да се бори за революционен обществено-политически строй в България;
г) да пази единството в партията и с желязната си дисциплина да се бори срещу прояви на разединение, реакционерство и левосектанство;
д) да бъде непримирим към грешките на партийни ръководители и със смелост да предизвиква съпартийци на разговор пред партийните органи - Общо събрание, Конгрес.

Чл. 3. Членът на БКП(р) има право:

а) да избира и бъде избиран в ръководните органи на партията;
б) да предлага изменения и допълнения в Правилника и Програмата;
в) да подлага на критика другарите си пред Общото събрание на градската организация, пред конгреса на партията;
г) да се обръща с въпроси към Общото събрание, към ЦК и Политическия съвет на ЦК и да иска отговор на тях;
д) да присъства на пленум на ЦК само при разглеждане на заявена предварително от него точка по дневния ред - на който пленум смело да критикува ръководители на партията или да изкаже свое виждане по политиката на партията в дадена област.

Забележка: Политическият съвет не може да откаже на член на БКП(р) да се яви пред пленума. Ако молбите са повече от една, в дневния ред на пленума се включва последна точка "Разискване", при което участват всички молители.

Чл. 4. Приемането на членове на БКП(р) е самостойно. Приемат се най-съзнателните, комунистически убедени, предани на делото на социализма и комунизма - работници, селяни, интелигенти.

Чл. 5. Членовете на партията се приемат от Общото събрание на градската организация след обстойно проучване и обсъждане, след 12-месечен кандидат-членски стаж:

а) Членове на БКП до 10 ноември 1989 г., които не са заемали партийни постове, се приемат за пълноправни членове на БКП(р).

Чл. 6. Редът за приемане на кандидат-членове на БКП(р) е следният: желаещият да встъпи в Комунистическата партия като кандидат-член подава до Общото събрание на градската организация собственоръчно написани автобиография и молба, придружена с мотиви:

а) кандидат-членовете на БКП(р) участват дейно при изпълнение на програмните цели и задачи;
б) при вземане на решение кандидат-членовете имат право на съвещателен глас.

Чл. 7. Новоприетите членове на БКП(р) полагат клетва за вярност към Комунистическата партия и към българския народ.

Текстът на клетвата е:

Аз - Потомъкът на борба срещу страдание и неправда,
жилка от корена народен,
пред народа кълна се!
Да живея праведно и се трудя честно.
Да бъда верен на делото, на което служи Българската комунистическа партия.
Да поставям интересите на България над личните си.
Да уважавам историята, културата и достиженията на своя народ.
Да се боря за единство и братство, за равенство и свобода на всички люде от майката Земя.
Ако изневеря на тази моя клетва, нека бъде презрян от другарите си и отчужден от своя народ!
Пред народа, заклех се!

Чл. 8. За нарушение на Правилника се налагат следните наказания: бележка, мъмрене, строго мъмрене с предупреждение, изключване и изключване без право на ново членство:

а) наказанието "изключване без право на ново членство" няма право на обжалване; решението е окончателно и се счита за прието, когато за него са гласували 2/3 от членовете на Централния комитет.
б) наказанията на редови членове се разглеждат и прилагат от Общото събрание на градската организация; на партийни ръководители - на конгрес или пленум на ЦК.

/Пресслужба "Куриер"/


----------------------------------------------

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ се обръща към Всички свои абонати и към колегите от средствата за масово осведомяване с молба да подкрепят една хуманна акция.

На 5-годишната ЕВЕЛИНА ЗЛАТЕВА от Пловдив трябва да се присади костен мозък в Италия. Тези, които желаят да помогнат за лечението на това момиченце, молим да преведат суми по следните банкови сметки на ПЛОВДИВСКА ТЪРГОВСКА БАНКА 073018167-8 /за щатски долари/ 30111576001-9 /за левове/

----------------------------------------------

*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


084. БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ПАРТИЯ /ББП/


Идеята за създаване на подобна партия възниква в средата на август 1990 г. След неблагоприятното развитие на събитията на конгреса на Българския бизнес блок на 10 декември 1990 г. част от делегатите решават да основат нова партия. По инициатива на Валентин Моллов, Петьо Блъсков, Александър Черпоков и повече от 30 регионални ръководители на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /ССИГ/ на 13 януари 1991 г. във Велико Търново се свиква Учредителният конгрес на Българската бизнес партия /ББП/. На I редовен конгрес на партията, състоял се на 4 и 5 април 1992 г., се внасят незначителни промени в устава и се избира ново ръководство. По Закона за политическите партии е регистрирана на 29 януари 1991 г. от Софийски градски съд.

В изборите за Народно събрание /на 13 октомври 1991 г./ участва със самостоятелна листа, но не печели депутатски места.

ББП е отворена към обществото политическа формация, която се стреми да изразява интересите и въжделенията на българския народ. Тя обединява свободни, инициативни хора, вярващи в ценностите на либерализма, икономическата демокрация и технологичния прогрес и отнасящи се с уважение към човешката личност и нейните неотменни и естествени права и свободи.

Ръководни органи на партията са Националният съвет и Изпълнителният съвет. Председател на ББП е Данчо Джиков.

Адрес за контакти: София, ул. "Ал. Батемберг" N 16, вх.Б, ет. 2, тел. 80-04-95.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
25.06.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!