25 юли 1991

София, 25 юли 1991 година
        Брой 144 (419)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА (БСЧИ) КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ.


Предстоят избори. Свободното упражняване на правото на глас е възможно само в атмосфера на спокойствие, толерантност и при зачитане и на останалите права и свободи на гражданите. Която и политическа сила да спечели в предстоящата борба, тя няма да може да твърди, че изборите са проведени по честен, свободен и демократичен начин, ако те са били предшествани от многобройни нарушения срещу правото и морала. Легитимността на избраните органи на властта ще бъде оспорвана.

БСЧИ очаква представителите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, политическите сили и обществените организации да обявят своите гаранции не само за честния характер на самите избори, но и за провеждането на една честна предизборна кампания.

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ В ПРЕДИЗБОРНИЯ ПЕРИОД ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ:

- никакви форми на насилие, включително насилие над съвестта и личните убеждения на гражданите, заплахи с физическа разправа, уволнения или лишаване от социални права и придобивки по политически причини;

- подкупи и обещания за лично материално облагодетелстване според начина на гласуване или резултатите от изборите.

- сплашване или други форми на психологически натиск върху хора в напреднала възраст, лица с увредено психическо или физическо здраве, безработни или други социално слаби лица, заблуждаването и манипулирането на граждани с нисък образователен ценз;

- умишленото насаждане на страх и безпокойство за гражданския мир, за личното и обществено благополучие при един или друг изход от изборната борба;

- противопоставянето на групи от населението на етническа или религиозна основа;

- злоупотреба с политически цели при разпределянето и търговията с дефицитни стоки, особено стоки от първа необходимост;

- спекулации с възможностите за оказване на медицинска помощ и услуги, сплашване или отказ за предоставяне на здравна помощ, акции с хуманитарен характер като кръводаряване или подпомагане на бедстващи лица и групи;

- клевети, изявления, публикации или други средства за агитация с опозоряващ или непристоен характер;

- анонимни листовки или други неподписани от никоя партия или личност пропагандни материали;

- пропагандни средства, нанасящи щети на градската среда, на личното имущество, на държавната, общинска, кооперативна и фирмена собственост, както и разпространяването на агитационни материали извън определените от закона и властите места;

- всякакви форми на пречене на законно разпространение на предизборна агитация на политическия противник и особено разрушаването на предизборните материали;

- партийна пропаганда с участието на деца;

- провеждането на партийна пропаганда в училищата.

Ние разчитаме, че повечето от тези изисквания ще залегнат в новия избирателен закон и в съответните крайно необходими изменения и допълнения в Наказателния кодекс. Като намираме, че тези изисквания следват и от елементарното разбиране за личен и обществен морал.

Българското сдружение за честни изори и граждански права отправя апел към средствата за масово осведомяване да огласят нашия призив, а централните и местните ръководства на политическите сили - публично да го подкрепят и да приканят своите членове и симпатизанти да го следват.

ЧЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЕСТНИ ПОЛИТИЦИ!

София, 24 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПОДПИСАЛИ ПРЕДИЗБОРНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 9 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Ръководствата на Българска социалдемократическа партия, Политически клуб "Екогласност", Зелена партия, Федерация на клубовете за демокрация, Демократическа партия - Пловдив и Клубът на репресираните обсъдиха създалата се ситуация в Националния координационен съвет на СДС и констатираха, че там се саботира ефективното участие на някои членове в работата му, пречи се на лидери на организации да присъстват на заседания, прогонват се народни представители само защото са гласували за Конституцията. С цел да се избегне задълбочаването на подобни конфликти, ръководствата на партиите - страни по споразумението, РЕШИХА:

1. До решаването на проблемите в Националния координационен съвет на СДС или създаването на общи органи на страните, подписали споразумението, долуподписаните партии заявяват, че не се представляват повече от Националния координационен съвет на СДС. При необходимост от общо представителство пред държавни и други органи - Президент, Министерски съвет, Народно събрание, държавни глави и чужди посланици, обществени организации, общински органи и пр., то да се извършва временно от Парламентарния съвет на Парламентарния съюз на демократичните сили (ПСДС).

2. Според страните, подписали споразумението, Националният координационен съвет на СДС трябва за в бъдеще да изпълнява само следните функции: да съгласува мнения, да координира позиции, да изглажда недоразумения и конфликти. НКС може да взима решения само при консенсус между членовете му. Ролята му виждаме в една "кръгла маса", която да спомогне за толрантното отношение между отделните блокове в Съюза на демократичните сили: "Националното движение" и "Политическата коалиция".

София, 22 юли 1991 год.

ЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Петър Дертлиев
ЗА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ: Ал.Каракачанов
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ": Г.Аврамов З
А ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: Е.Божков
ЗА КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ: Дим.Баталов
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (Пд): В. Бъчваров
СЕКРЕТАР НА ПСДС: С.Гайтанджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (НОВА СДП) ПО ВЪПРОСА ЗА РЕФЕРЕНДУМА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

Националният координационен съвет на нова СДП счита, че провеждането на референдум за ратифициране на конституцията на България е мотивирано единствено от факта, че народът е върховен суверен в Република България.

Заявяваме, че всякакви опити от политически сили, организации, държавни институции или отделни лица да обвържат датата и смисъла на референдума с други събития от политическия живот на България, например избори за ново народно събрание, е опит да се отнеме това право на нашия народ.

В този смисъл първото политическо събитие от национален мащаб след законно приемане на конституция на България от народното събрание е референдум за ратифициране от народа.

Като се има предвид, че след 45-годишно безвремие българският народ сключва граждански договор, проектът за конституция трябва да бъде подкрепен от две трети от гражданите, имащи право на глас.

НКС на нова СДП ще квалифицира всякакви действия, насочени срещу тези условия за провеждане на референдума, като решаваща фаза от опитите за подмяна на демократичните процеси с нови форми на политическо, икономическо и духовно господство на правещата опити за мутации комунистическа номенклатура.

София, 15 юли 1991 г., 18 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р В.Михайлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ФОРУМА НА УЧЕНИТЕ ИКОНОМИСТИ В БЪЛГАРИЯ, УЧРЕДЕН НА 30 АПРИЛ 1991 ГОДИНА ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И НА 21 ВИДНИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ.


5.8. Да се разработят, предложат и отстояват начини (варианти) за ускорено изграждане на частни еднолични и дружествени фирми - дребни, малки, средни и едри, в т.ч. и в селското стопанство.

5.9. Да се разработят, предложат и отстояват начини (варианти) на формиране на стопански субекти със смесено участие - държавно, кооперативно, частно.

5.10. Да се разработят, предложат и отстояват начини (варианти) за привличане на чуждестранния капитал с оглед не само той да печели, но и страната да има максимална полза от това.

5.11. Да се разработват, предлагат и отстояват начини (варианти) за формиране на други институционални структури и механизми на пазарното стопанство.

5.12. Да се разработват и отстояват начини (варианти) на механизми и средства за регулиране на пазара (именно на пазара, а не пряко на стопанските субекти) от страна на държавата.

5.13. Да се разработят, предложат и отстояват варианти от начини и механизми за съединяване и интегриране на модерното гражданско общество с модерното пазарно стопанство за разширяване обхвата на пазарната система като социално-икономическа система.

5.14. Да се разработят, предложат и отстояват варианти на начини и механизми за гарантиране на социалната ориентация на гражданското общество и пазарното стопанство, а на тази основа - и на цялостното формиране на пазарната система като социално-икономическа система.

5.15. Да се разработят, предложат и отстояват варианти на начини и механизми за социалната защита на гражданите през периода на прехода от тоталитарната към пазарната система и при нея.

6. При съвременните и още повече при бъдещите условия националното развитие е мислимо, възможно, плодотворно и конкурентоспособно само в рамките на най-активното международно общуване и интензивен обмен на капитали, стоки, услуги, опит, научни и технически знания и решения, произведения и прояви на изкуството и културата, идеи, политически, морални и други ценности - чрез общо състезание и конкуренция. Реформите за преход към съответната разновидност на пазарната система и функционирането на тази система трябва макисмално да отворят страната към света и особено към региона, в който тя се намира. В то ва отношение е необходимо да се ценят и зачитат както исторически сложилите се връзки и взаимодействия, така и потребностите от установяването на нови. За особено изгодни в това отношение трябва да се смятат връзките на страната със Съветския съюз, със страните от Западна Европа и със съседите. Форумът на учените икономисти за ефективни реформи смята, че в обсега на задачите, по които той ще работи във връзка с ефективността на реформите за преход от тоталитарната към пазарната система и за по-нататъшното развитие и усъвършенстване на възприетата нейна разновидност, влизат и разработките на варианти за начини, механизми и средства за активизирането и на най-изгодните международни връзки на страната и на всички други международни нейни връзки.

7. Форумът смята, че основен критерий за икономическата и социалната ефективност на реформите за прехода от тоталитарната към пазарната система и за избраната и прилагана разновидност на пазарната система у нас е вътрешната и особено международната конкурентоспособност на динамиката на качеството и количеството на растежа и на социалната ориентация на цялостното социално-икономическо развитие. Страната вече имаше една неконкурентоспособна система - тоталитарната, и въпросът съвсем не е в това да се замени една неконкурентоспособна с друга неконкурентоспособна система. Още повече, че не всяка разновидност на пазарната система осигурява конкурентоспособност. Историята и съвременността показват, че на основата на пазарната система съществуват или са съществували и пазарни страни с конкурентоспособност на растежа, на социалната ориентация, на цялостното й социално-икономическо развитие и демокрация; и страни с конкурентоспособност на растежа, но с тоталитаризъм и ниска социално-икономическа ориентация на цялостното си социално-икономическо развитие или даже без такава; и пазарни страни, които не са конкурентоспособни и по растежа си, и по социалната ориентация на социално-икономическото развитие и демокрация. Ако осъществените реформи и прилаганата разновидност на пазарната система у нас осигуряват практически такава динамика на качеството и количеството на растежа, на социалната ориентация на цялостното ни социално-икономическо развитие и на съвършенството на гражданската ни демокрация, която позволява в исторически обозримо бъдеще страната ни да се нареди в семейството на страните с най-висок среден стандарт на живота и с най-малки социални напрежения (или липса на такива) между най-бедните и най-богатите в обществото, то направените реформи и установената система са конкурентоспособни и изборът и преходът са сполучливи, както и обратно. Всяко отрицателно отклонение от тези изисквания ще опорочава прехода и системата и неминуемо ще бъде историческа трагедия и нещастна съдба за нацията.


ІІІ. ГЛАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

1. И при тоталитарната система политиката неоснователно бе навлязла във всички пори на обществото и бе довела до превръщането на всяко нещо в обществото в политика. Това, естествено, бе уродливо положение. След 10 ноември 1989 г. обаче вместо постепенно да се нормализира това положение, то се доведе до абсурд. Стигна се не само дотам, че всяко нещо е политика, но още и до превръщането на всяко нещо в повод за политическа конфронтация.

Превръщането на всяко нещо в политика и в повод за политическа конфронтация не само не е в интерес на самата политика и на политическите сили, но е още и крайно вредно за неполотическите форми на обществен живот, в т.ч. и за самата икономика и за самата икономическа наука. Икономиката е поставена под политически похлупак. Под такъв похлупак е поставена и икономическата наука. Чуват се само политически гласове, виждат се само политически мероприятия и по отношение на икономиката, и по отношение на икономическата наука. Трябва да се направи всичко възможно, за да се освободят гласовете на икономиката и на науката за нея и да заговорят те на ясен икономически език.

Ето защо едно от главните средства, които ще използва Форумът на учените икономисти за ефективни икономически реформи, ще бъде активната му работа за свалянето на политическите похлупаци от икономиката и от науката за нея и за грантиране на самостоятелната дума на икономическата наука и икономическата практика.

2. Икономическата наука и икономическата практика си имат своя логика и свой критерий. Форумът на учените икономисти за ефективни икономически реформи ще работи за отхвърляне на пренебрежението към тази логика и към тези критерии. Всяка реформа, всяко мероприятие или решение, всяка стъпка при прехода от тоталитарната към пазарната икономика трябва да се обосновава икономически, и то не едностранно, а комплексно - с преценяването и на положителните, и на отрицателните страни, и на крайния резултат.

3. Форумът на учените икономисти най-активно ще се застъпва за внасянето на висок професионализъм в икономическите реформи, в икономическата практика и в икономическата наука. Дейците на икономическата наука и практика досега не са поканени да си кажат по официален начин професионалната си дума, а на инициативите им да изпращат материали и предложения на органите на властта и политическите сили не се отделя внимание. Форумът на учените икономисти за ефективни икономически реформи ще работи за пълноценно чуване на тяхната професионална дума.

4. Форумът на учените икономисти смята, че трябва по-активно да се използват масмедиите за изказване на неговите мнения и становища. Той смята за желателно да му се съдейства за разкриване на свой печатен орган.

5. Форумът освен всичко друго е на мнение, че трябва да поиска да му се предоставят възможности за експерименти по икономическите реформи и за показно прилагане на едни или други негови предложения.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ (НСК) ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНАТА ЗАЕДНО С ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА (ФНСД) ДЕКЛАРАЦИЯ В НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ.


На 14 юли 1991 г. Националната студентска конфедерация (НСК) и Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД) излязоха със съвместна декларация, в която чрез т.2 и т.З наблегнаха на следното:

- Да се даде публичност за хода на делото по финансовия иск на държавата срещу БСП, Българска демократична младеж (БДМ) и ОФ.

- БСП да предостави в духа на желанието на голяма част от народа незаконно притежавания от нея Партиен дом за нуждите на националните културни институции.

Последва жива верига около Партийния дом от двете студентски организации, подкрепена от гражданството на София.

Декларацията бе внесена и в Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите.

В срок до 10 дни, от 18 до 28 юли 1991 г., в Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите ще се даде информация за:

1. Хода на държавния иск;
2. Проверка на партийните фирми за периода от 1986 до 1989 г.;
3. Смесените дружества;
4. Разследване на фирми, образувани от членове на държавна сигурност;
5. Обсъждане от Закона за политическите партии да отпадне текстът за образуването на партийни фирми.

София, 19 юли 1991 г.

СЕКРЕТАР НА НСК: Б. Райков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ".


ЧЕТВЪРТО - РЪКОВОДНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ЛЕГИЯТА

Чл. 11(1) Ръководните органи на Легията са събранието на клуба и Националната конференция на Легията.

(2) Събранието на клуба е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с гласуване и с обикновено мнозинство, като са задължителни за членовете.

(3) Националната конференция на Легията е върховен ръководен орган.Тясе свиква ежегодно. Броят на делегатите се определя по един на всеки петдесет членове, но не по-малко от един делегат от всеки клуб. Делегатите запазват мандата си до следващата конференция и могат да бъдат отзовани само от тези, които са ги избрали.

Националната конференция на Легията е законна, ако на нея присъстват две трети от избраните делегати. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

(4) Националната конференция (събранието) се свиква по предложение наКоординационния съвет (съвета на клуба) или по искане на две трети от делегатите на конференцията (членовете на клуба).

Чл. 12(1) Изпълнителни органи на Легията са: съветът на клуба и Координационния съвет.

(2) Съветът на клуба се избира от събранието за срок от една година. Той организира цялостната дейност на клуба. Съветът избира от своя състав председател, заместник-председател и касиер. В своята дейност той се ръководи от Устава и Програмата на Легията, от решенията на Националната конференция и на събранието. Съветът се отчита само предсъбранието.

(3) Координационният съвет се избира от Националната конференция на Легията, която определя състава му. Съветът се ръководи от Устава, Програмата на Легията и от решенията на Националната конференция и се отчита пред нея. По предложение на Координационния съвет конференцията избира председател и изпълнител на Управа.

Конференцията определя необходимия щатен състав за обслужване на съвета и реда за финансирането му.

(4) За председатели (зам.-председатели) на клубовете не е целесъобразно да бъдат избирани командирите (началниците) във всички звена, в които има изградени клубове на Легията.

(5) Правата и задълженията на изпълнителните органи, непосочени в този Устав, се определят от отделни правилници, приемани от конференцията.

(6) Координационният съвет провежда заседанията си веднъж на три месеца и при необходимост.

ПЕТО - ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ), ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 13(1) Легията и нейните ръководни и изпълнителни органи взаимодействат равнопоставено с ръководствата на МНО, военизираните ведомства, военните съвети на видовете Въоръжени сили (обединенията), командирите (началниците) от всички степени, държавните и обществените организации.

(2) Отношението на командирите (началниците) към Легията и нейните клубове се определя от законите за отбраната и Въоръжените сили, уставите и постигнатите споразумения между ръководствата на МНО, военизираните ведомства и Легията.

(3) В своите взаимоотношения с посочените в ал.1 на този член институции Легията не използва форми на действия, които водят до нарушаване на военната дисциплина, бойната готовност на войските и обществения ред.

Чл. 14(1) Решенията на събранието на клуба, отнасящи се до служебни въпроси, се оформят като предложения до командира (началника), но не са задължителни за него. Събранието може да поиска от командира да мотивира писмено своите решения.

(2) Когато поставените проблеми не се решават от непосредствения командир (началник), те се отнасят до старшия такъв и до Координационния съвет на Легията.

Чл. 15(1) Решенията на Координацонния съвет, отнасящи се до служебни въпроси, се оформят като предложения до Колегиума на МНО, военизираните ведомства и военните съвети на видовете Въоръжени сили (обединенията). Те нямат задължителен характер за тези органи. Съветът има право да изисква от тях писмено мотивиране при отказ.

(2) Когато поставените въпроси не се решават от посочените в ал.1 на този член институции, те се отнасят до съответните парламентарни органи. Ако решенията на парламентарните органи не удовлетворяват Координационния съвет, той има право да свика извънредна Национална конференция.

            ШЕСТО - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Чл. 16. За осъществяване на своята дейност Легията набира парични средства от членски внос, от дарения на стопански, обществени органи и организации, от фирми, членове и съмишленици на Легията, от частни лица, както и от собствена стопанска и друга дейност.

Чл. 17. Размерът на членския внос се определя от Конференцията, но е не по-малко от 1 на сто от заплатата за звание и длъжност. Клубоветеправят отчисления за Координациония съвет, които са не по-малко от 50 на сто от набрания членски внос.

Чл. 18. Отчет за изразходваните финансови средства се прави от съответните органи пред събранието, респективно конференцията.


        СЕДМО - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Легията е юридическа личност със седалище в столицата. Клубовете могат да се регистрират като юридически личности.

(2) Настоящият устав може да бъде допълван и изменян само от конференцията на Легията, за която в законните срокове се уведомява писмено и съответният съд, извършил регистрацията.

(3) За пропагандиране на своята дейност Легията може да използва всички средства за масова информация, които желаят да отразяват дейността й.

(4) Легията може да има и свои собствени печатни издания.

(5) Легията има свои символи (знаме и нагръден знак).

(6) Легията и нейните клубове имат свои печати.

(7) Празник на Легията е 6 септември.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС (ПЛК) ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

В обръщението си от 17 юли 1991 година Вие заявихте, че в България има хора, които съзнателно се стремят да хвърлят страната в хаос.

Във връзка с това Партия Либерален Конгрес е длъжна да изрази силното си безпокойство от провежданата от правителството политика, напълно съответстваща на идеите на министър-председателя г-н Димитър Попов, че историческата съдба на България е да бъде бариера за мюсюлманите в Европа. В областта на външната политика, водена все още в атмосферата на пълна секретност, симптоми за такава политическа линия са активните политически и военни контакти с Република Гърция.
Що се отнася до вътрешните аспекти на тази стратегия, г-н Попов публично заяви, че е за ново изселване в Турция, след което всички останали ще бъдат смятани за част от българския народ в една българска държава.

Напомняме на г-н министър-председателя, че срещу виновниците за подобна политика е в ход наказателен процес и той ще се състои въпреки необоснованото протакане от следствените органи и прокуратурата. Напомняме и на компетентните органи, натоварени с контрола над правителството, че те също носят отговорностите си.

Обръщаме внимание на Вас г-н Президент, че вместо да наредите на службите за национална сигурност да разследват контактите на министър-председателя г-н Попов и на министъра на вътрешните работи г-н Данов с легия "Раковски", Вие си позволихте да изпратите специални поздравления до конференцията на легията, проведена в Хасково.

Буди сериозни опасения и системно декларираната от г-н Лилов тревога за опасността от гражданска война в България. Като се вземат предвид миналото на представляваната от г-н Лилов партия и резултатите оттака наречената "деполитизация" на полицията и армията, подобна загриженост е всъщност израз на едва прикрита заплаха.

Тревожно е и Вашето заявление г-н Желев, че в България има заинтересовани от хвърлянето на страната ни в хаос. Подобно изказване предполага, че съществуват и "сили на реда" - един евфемизъм за всички диктаторски групировки.

Като се надява, че изказването Ви не е безотговорно, Партия Либерален Конгерс настоява да заявите открито и публично кои са хората, чийто единствен шанс е да дестабилизират България и сред тях ли са господата Попов, Данов и Лилов.

София, 22 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА АГРАРНИТЕ СДРУЖЕНИЯ (НФАС).


ПЪРВО - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 1. Националната федерация на аграрните сдружения е обществена организация на собствениците, арендаторите и работниците - производители и търговци, от земеделието, животновъдството, преработващата промишленост, научните звена, машиностроенето, химията и биотехнологиите, ветеринарното дело, архитекти, строители и химикозащитните услуги от аграрната област, седалище София, ул. "Д.Благоев" 2.

Чл. 2. Федерацията е обединение на аграрни сдружения и граждани, създадени на териториален и браншов принцип.

Чл. 3. НФАС е доброволна организация, независима от държавните органии структури и от политическите партии и е страна при формирането на аграрната политика, защитаваща интересите на своите членове.

Чл. 4. Цялата дейност на членовете на федерацията се изгражда на базата на частната собственост и на принципите на пазарното стопанство.

Чл. 5. Основни цели на федерацията са:

а/ Да направи прехода към пазарно стопанство в аграрната област ускорен и по-безболезнен, като съдейства за укрепването на частните стопани, фермите, фирмите, акционерните дружества, сдружения и кооперативи.

б/ Да съдейства за развитието на високодоходно и конкурентно аграрно стопанство и преработваща промишленост, отговарящи на най-високите европейски и световни постижения.

в/ Да работи за възстановяването и опазването на екологическата чистота на земята, водата, въздуха и земеделската продукция.

г/ Да защитава производителите и търговците в аграрната област от монополизма, бюрокрацията и спекулата.

д/ Да подпомага сдружаването с фирми, институти и организации от другите сфери на обществото за съвместна и ефективна дейност.

Чл. 6. За постигането на целите си националната федерация изпълнява следните основни задачи:

а/ Стреми се към данъчна политика, която стимулира развитието на земеделското и промишленото производство в аграрната област.

б/ Подпомага създаването на стимулираща кредитна дейност и лихвен процент и създаването на земеделска кредитна банка.

в/ Съдейства за създаването на аграрна търговска палата.

г/ Способства за осигуряването на преференции и митническа защита набългарското аграрно производство.

д/ Стимулира създаването, на пазарна основа, на образцови стопанстваи научни центрове за нови сортове семена и посадъчен материал, за подобряване на породите животни и птици, за нови технологии в обработващата и преработващата дейност, за биологически и химически стимулатори и консерванти, за екологическа защита, за съвременна функционална и красива архитектура и строителство.

е/ Организира школи, курсове, практически занимания и други за модерно земеделие, услуги и мениджърски опит в аграрния отрасъл.

ж/ Изгражда национален център за технологична, стопанска, търговска, социална и правна информация, като неразделна част от европейския и световен информационен поток.

з/ Организира пазари, тържища и изложби в страната и в чужбина на най-добрите постижения в аграрното стопанство, като раздава стимулиращи награди на първенците.

и/ Издава и разпространява списания, вестници, брошури, видеофилми, рекламни материали и други помагала за повишаване на аграрната, технологичната и мениджърската просвета на своите членове.

Чл. 7. Националната федерация на аграрните сдружения съдейства за създаването на нова застрахователна система основната цел на която да бъде реалната защита на произведенията, производителите и търговците в аграрната област.

Чл. 8. НФАС защитава социалните и професионалните права на своите членове, като се застъпва за:

- съвременна, неидеологизирана обща и специализирана аграрна образователна система;
- нова пенсионна система, осигуряваща съхраняването на сегашните пенсии и свободен избор на пенсията съобразно финансовите възможности на всеки член;
- нова политика в здравеопазването и лечението както и за здравословни, безопасни и ергономни условия на труда и екологически чиста жизнена среда;
- стимулиране на почивното дело за членовете и семействата им, като използва и развива създадената досега от земеделските стопани почивна база;
- подпомагането на икономически затруднените частни стопани;
- изграждането на съвременна инфраструктура на селото.

Чл. 9. НФАС работи за възраждането и развитието на моралните и етични ценности на народа.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. За член на аграрното сдружение може да бъде приет всеки собственик, арендатор, и който произвежда, преработва и търгува с продукти от земята и животните, със стоки за земеделието и извършва услуги в аграрната област - физическо и юридическо лице.

За членове се приемат дейци от науката и научната практика свързани с аграрното производство.

/Пресслужба "Куриер"/


10:28:31
25.07.1991 година

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!