25 март 1994


София, 25 март 1994 година
Брой 59 /1104/


София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА XXX СЪБОР НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 19 И 20 МАРТ 1994 Г. В СОФИЯ.


Юбилейният събор на Българския лекарски съюз /БЛС/ приема отчета за работата на Управителния съвет и комисиите към Лекарския съюз за мандатния период. Съборът дава добра оценка за извършеното от Управителния съвет по следните направления:
- Организационно-структурно укрепване на Лекарския съюз.
- Издигане на международния му престиж.
- Изготвянето и внасянето на пакета закони, регламентиращи структурните реформи в здравеопазването.
- Изготвяне и отпечатване на нов Кодекс на лекарската етика.

Оценява положително усилията на Управителния съвет в стремежа му:
- Да наложи здравеопазването като национален приоритет.
- Да подобри социалния статус и престижа на българския лекар.

Съборът констатира, че независимо от положените усилия от Българския лекарски съюз състоянието на здравеопазването продължава да е драматично. Не са овладени отрицателните тенденции, административно-чиновническите стереотипи, чрез които овластените институции се опитват да се справят с положението. Продължават да са длъжници на здравеопазването /а оттам и на българския народ/ парламентът и Постоянната комисия по здравеопазването, излъченото от този парламент правителство и в най-голяма степен Министерството на здравеопазването.

Политическите сили твърде бързо забравиха своите предизборни обещания и нито едно от правителствата, които избраха, не превърна здравеопазването в свой приоритет. Именно това разминаване между думи и дела създава атмосферата на безизходица и обреченост, в която се намира цялото общество.

Даваме си сметка, че без търсене и намиране на обществена подкрепа усилията на българските лекари за излизане от това състояние ще продължат да бъдат колкото благородни, толкова самотни и безрезултатни. Затова всеки опит да бъдем разединени прави целите, които си поставяме, още по-далечни.

Съборът на Българския лекарски съюз категорично отхвърля и осъжда всякакви опити за кастово деление на лекарското съсловие на "водещи” и "неводещи", като смята, че те влизат в противоречие както с традициите на БЛС, така и със съвременните разбирания за морал и етика.

Съборът на Българския лекарски съюз смята, че неговите ръководни органи трябва да продължат настойчиво усилията за реално пускане в ход на реформата в здравеопазването и нейната законодателна подплата.

Програмата за дейността на Българския лекарски съюз за 1994-1995 година следва да послужи като ръководно начало в бъдещата дейност на Управителния съвет и на останалите ръководни органи.

Българският лекарски съюз изрази готовност чрез своята програма и подкрепата на цялата общественост да поеме отговорността за промените в здравеопазването.

София, 20 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ КАЛИНИК, ДОРОСТОЛСКИ МИТРОПОЛИТ ГЕНАДИЙ, АРХИМАНДРИТ МИЛЕТИЙ, СТАВРОФОРЕН ИКОНОМ ИВАН КОСТОВ ТОМОВ, СТАВРОФОРЕН ИКОНОМ ЦВЕТАН КОНОВ, ДЯКОН АНАСТАС КАРАКОЧЕВ И ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВРАЦА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 14 март 1994 г. по покана на кмета на Правец група свещенослужители воглаве с Врачански митрополит Калиник, както и група бизнесмени от Враца отидохме в Чекотински монастир в близост до Правец да се срещнем с Негово превъзходителство г-н Александър Авдеев - посланик на Русия в България. На срещата присъстваше и Доростолският митрополит Генадий - игумен на Чекотинския монастир.

Основната цел на групата от Враца беше да изрази общо почитанията си към посланика, руския народ и Русия и да проведе разговор с търговския посланик, който присъстваше на срещата във връзка с развитие на бизнеса между двете страни.

На срещата освен горепосочените лица присъстваха водачите на Съюза на демократичните сили /СДС/, на Българската социалистическа партия /БСП/ и на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ в Правец, областният управител на Софийска област, кметът на Правец и неговите заместници, представители на бизнеса и интелигенцията на Правец.

Негово превъзходителство руският посланик беше посрещнат на територията на Чекотинския монастир по подобаващ начин съгласно ритуалите на Българската православна църква. Групата направи посещение на църквата и параклиса в монастира, където беше изпълнено ритуално многолетствие към посланика и посолството, към Руската православна църква воглаве с Всерусийския и Московски патриарх Алексей и към присъстващите, както подобава в такива случаи.

Официалната среща-разговор между присъстващите откри кметът на Правец г-н Павлов, който произнесе подобаваща реч, след което, естествено, думата беше предоставена на руския посланик Негово превъзходителство г-н Авдеев. За всеобщо учудване след няколкото традиционни благодарствени думи г-н посланикът рязко заяви, че ”... няма да разговаря с разколниците и низвергнатите църковни служители и че признава единствено и само Патриарх Максим, като това е изразяване на мнението на Всерусийския патриарх Алексей и на всички руски християни...", и това г-н посланикът повтори няколко пъти с рязък и нетърпящ възражение тон по най-неуважителен начин.

Редно е в такива случаи думата да вземе висш служител на Българската православна църква, тъй като тя е и домакин на срещата. Думата бе взета от Врачанския митрополит Калиник, който започна с традиционното изискващо се обръщение към високопоставената особа. За всеобщо учудване той безцеремонно беше прекъснат лично от посланика, при това с рязко ставане на крака, с повторение на изразите от словото му: "... аз с разколници няма да разговарям и напускам срещата...". И наистина по най-неуважителен начин демонстративно напусна срещата.

С дълбоко огорчение приемаме случилото се и считаме този факт като намеса във вътрешните работи на страната ни и безпрецедентно вмешателство в делата на Българската православна църква.

Настояваме държавните институции да вземат отношение по случая в Чекотинския монастир, а Негово превъзходителство посланикът на Русия да се извини публично за нанесените обиди на българското духовенство и гражданство.

Враца, 16 март 1994 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД:

† МАРКИАНОПОЛСКИ ЕПИСКОП: Инокентий

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПАРТИЯТА.


На 19 март 1994 г. в Пловдив се състоя заседание на Националния съвет на Християнското женско движение /НС на ХЖД/ под председателството на Елисавета Миленова.

В съответствие със статута на партията Националният съвет реши да свика Общо събрание на ХЖД на 21 и 22 май 1994 г. в София. На Изпълнителното бюро на ХЖД бе възложено да изготви проект за изменение и допълнение на статута, който да бъде представен на членовете на Националния съвет до 6 май 1994 г. След обсъждането му той ще бъде внесен от Националния съвет в Общото събрание.

Националният съвет възложи на Изпълнителното бюро да изготви отчетите за организационната и финансовата дейност на ХЖД, които ще бъдат разгледани по същия ред.

Пловдив, 19 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОЛЕКТИВИТЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА ОБЩИНСКА ФИРМА "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Столичния общински съвет, до кмета на Столична голяма община, до Конфедерацията на труда "Подкрепа", до Конфедерацията на независимите синдикати в България, до международни синдикални структури, до Комисията по правата на човека в Женева и до средства за масова информация.


ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас за помощ и спирането на един геноцид, извършван по най-безцеремонен начин от лица, нарекли себе си демократи, обсебили властта в Столична голяма община и създали държава в държавата - далеч от кулоарите на законодателите в 36-то Обикновенно народно събрание. Независими от изпълнителната власт, облечени във власт екзекутори изхвърлят трудовите колективи на улицата с цел скрита приватизация и лично облагодетелстване. Смело твърдим това, защото други причини за подмяна на хората-браншовици няма.

Незаконният акт е икономически и социален въпрос поради това, че в търговската мрежа на територията на столичния град работят поколения браншовици - бащи, майки, техните родители и сега и техните деца. Остават без работа цели фамилии, за да могат екзекуторите от Столичната голяма община да продадат обектите на техните роднини, близки и на местните мафиоти.

Ако това не е вярно, защо досега Столичен общински съвет, Столична голяма община, столична Агенция по приватизация не можаха да решат проблемите и статута на Общинска фирма /ОФ/ "Хранителни стоки" - София. Непрекъснато изваждат от уставния фонд обекти, разпродават същите на частни фирми, отдават под наем търговски обекти и складове на поделенията. Тече скрита приватизация, лишават се трудовите колективи да участват в приватизацията съгласно чл. 4 ал. 1 т.2 чрез лизинг по чл. 34 ал. 1 т. 1 и да ползват преференции по чл. 5 ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Отказва се въвеждането на мораториум до изясняване на спора и вземане на решение. За да стане ясно на всички каква демокрация се гради в Република България и каква приватизация тече, ви предоставяме цялата кореспонденция със Столична голяма община и Столичен общински съвет - от жалби, уведомителни писма, декларации с ясни и категорични искания, нарушения на всички закони и нормативни документи. При подадени жалби господата продължават своите незаконни действия, а законът гласи, че при подадена жалба се прекратяват всички действия по акта, но явно че това не се отнася за ръководството в Столична голяма община.

До назначаването и изпращането на Комисия по правата на човека и в Република България и евентуално вземане на отношение от политическите партии в Република България, както и инстанциите, които са запознати, от 23 март 1994 г. обявяваме щафетна гладна стачка, след което ще преминем към пълна безсрочна гладна стачка, затваряне и блокиране на търговската мрежа в столичния град.

Борбата за оцеляване на семействата на тьрговските работници започва от 23 март 1994 г.

Всички протестни действия ще се провеждат в близост до Столична голяма община, ул. "Московска", в градинката на бившата Художествена галерия /Двореца/.

Апелираме за присъединяване в подкрепа на стачните действия със солидарни стачни действия на всички синдикални структури в Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа", както и всички структури в международните синдикални съюзи и конфедерации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТАЧЕН КОМИТЕТ
П"ТЕ": Ради Дишовски

ПРЕДСЕДАТЕЛ КНСБ: Антон Стаматис

ПРЕДСЕДАТЕЛ КТ "ПОДКРЕПА": Николай Николов

София, 21 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ФОНДАЦИЯ "ПОМОЩ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗСЛЕДВАНЕТО НА СМЪРТТА НА ПИСАТЕЛЯ ГЕОРГИ МАРКОВ.


УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Фондацията "Помощ за борба с престъпността "Св. Архангел Михаил"" е регистрирана единствено за целите, отразени в нейното наименование.

Експертният анализ на служебните публикации и изяви в средствата за масово осведомяване, най-вече "брадясалото" следствие от българската страна, касаещо убийството във Великобритания на нашия съотечественик писателя Георги Марков, пробудиха основателна тревожност.

В тази връзка аз, президентът на фондацията, поемам отговорността да се обърна към Висшия съдебен съвет на Република България със следното

ИСКАНЕ:

Считам, че водещият разследването от наша страна полковник Богдан Карайотов, началник отдел в Националната следствена служба, е нарушил генералните принципи, залегнали като основи за всички законодателства още от римско време.

Съгласно чл. 16 от Наказателно-процесуален кодекс /НПК/ г-н Б. Карайотов бе длъжен да разследва и взема решения по собствено, лично убеждение, без намесата на други лица, в това число и негови началници!

С обстоятелството, че допусна подполковник Ани Крулева и други началстващи лица в различни периоди на разследването да се вмесват, участват и само дори да присъстват при извършването на следствени действия, полк. Б. Карайотов е погазил основната разпоредба на чл. 19 от НПК - за непосредствеността.

Предвид изложеното и като имам категорично изискване на чл. 85 от НПК, който изключва и обявява за процесуално прелевантни[?] подобни действия - противоречащи на НПК, настоявам - съдебният магистрат, нарушил закона, да бъде отстранен от разследването по това предварително производство за убийството на писателя Георги Марков.

Още веднъж подчертавам, че поводът за тревогата ми е обществено известният факт на продължаваното вмешателство на директорката на Националната ни следствена служба подполковник Ани Крулева, а преди нея на генералите Кацамунски и Богацевски.

Понеже не се взимаха мерки своевременно, дойде и срамният факт госпожа Крулева да посредничи на разследващия следовател - при процесуалните му контакти с компетентните британски власти.

Оставам в очакване, че искането ще бъде разгледано в разумен срок и удовлетворено.

ПРЕЗИДЕНТ: Богдан Кръстев - юрист

София, 21 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ". Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерство на науката и образованието и до средства за масова информация.


В продължение на 4-5 години към някои учебни заведения в страната бяха създадени звена за студентски социално-битови дейности. Опитът от тези години показа, че тази стопанска и финансова самостоятелност е неефективна. Аналогичен е случаят с Висшия механоелектротехнически институт /ВМЕИ/ - Варна, чиято инициатива се провали и със заповед на министъра на Министерството на науката и образованието /МНО/ РД-14-20/26 декември 1993 г. поделението за стопански и социални дейности бе върнато към Стопанско обединение /СО/ "Студентски общежития и столове" /СОС/.


Ние, студентите от Българската студентска конфедерация /БСК/, сме сериозно обезпокоени от намерението на някои студентски лидери и това на МНО да преобразува СО "СОС" по Търговския закон.

Във връзка с това ние

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Считаме, че разбиването на СО "СОС" не дава възможност на държавните органи за ефективен контрол върху стопанисването и защитата на държавните интереси, каквито са респективно студентите с държавна поръчка.

По такъв начин се увеличава административно-управленският апарат, като, от една страна, се увеличават бюджетните разходи и, от друга страна, се увеличава възможността за корупция и своеволия.

2. Такова преобразуване на Стопанско обединение "СОС" преди приемането на пакета от социални и образователни закони и преди изясняването на приоритетите на държавната политика в сферата на образованието е престъпление срещу науката и висшето образование, защото по този начин ще бъдат драстично намалени необходимите места държавна поръчка за сметка на специалности платена форма на обучение.

3. Смятаме за неуместно преобразуването на СО "Студентски общежития и столове" по Търговския закон, тъй като то се финансира от Министерство на финансите /ВФ/ и неговата дейност е над 85 % субсидирана.

4. БСК като организация, която защитава социалните права на студентите, твърдо се противопоставя на опитите за разрушаването на СО "СОС".

5. Всички опити за преобразуване и разпокъсване на системата на СО "СОС" ще бъдат смятани като посегателство върху социалния статус на студентите и ще предизвикат неконтролируемо социално напрежение.

Смятаме, че това е удар срещу висшето образование и правата и интересите на студентите.

Ние декларираме твърдата си решимост за защита на нашите интереси с всички възможни средства!

КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА БСК

Пловдив, 19 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ДЕВЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


Укрепване и развитие на местното самоуправление

Българската социалистическа партия е за укрепване и развитие на местното самоуправление. Това налага да се създадат условия за финансова, имуществена и организационна самостоятелност на общините и за пряко участие на населението в управлението на общинските дела.

Необходимо е законодателно уреждане на източниците за финансиране на общините в съответствие с техните функции. Субсидиите от държавния бюджет трябва да се определят на основата на твърди нормативни критерии, за да се сведе до минимум субективизмът при тяхното предоставяне.

Социалистите смятат за особено належащо да се уреди режимът на общинската собственост, като на общинските съвети се предоставят решенията за разпореждане с общинско имущество. Обемът на общинското имущество може да се увеличи чрез преобразуване на държавно имущество, включително и на конфискувани имоти на партии и обществени организации с общинско значение. В същото време от имуществото на общините могат да се изключат обекти, които нямат местно предназначение.

Българската социалистическа партия съдейства гражданите да се включат пряко в управлението на общинските дела. Законът трябва да посочва въпросите, по които определена част от населението може да изисква провеждане го на референдум или общо събрание.

Социалистите желаят там, където това не е невъзможно, да се създадат известни условия за самоуправление и на отделното населено място в рамките на общината на основата на собствени приходоизточници и на определена по обективни критерии субсидия от общината.

Българската социалистическа партия допуска, за да се избягнат значителна част от проблемите, породени от двата центъра на власт, в структурата на местните органи длъжностите председател на общински съвет и кмет да се обединят в едно лице, пряко избирано от населението. Този "нов кмет” председателства общинския съвет и едновременно с това ръководи общинската администрация.

Необходимо е да се уточни въпросът за национална асоциация на общините и нейната роля за защита интересите на общините и на тяхното население. Тази организация може да изпълнява ролята на партньор на централната власт при подготовката и реализацията на решения, които засягат правомощия на органите на местната власт.

Проблемите на държавната регионална политика трябва да се разработят като елемент на общодържавната социално-икономическа политика. Важно място тук заемат такива въпроси като осигуряването на териториално равновесие; определянето на приоритети на различните територии във връзка със структурната реформа; изграждането на регионални инфраструктурни системи; развитието на зоните за промишлена концентрация и т. н.

Специално значение БСП отдава на развитието на комуналното стопанство, на организацията на отдиха, на създаването на условия за социални контакти и въобще на повишаването на качеството на живота в общините и населените места.


Повишената роля на "четвъртата власт"

Въвеждането на модерна техника, на нови технологии и увеличаването на обема на информацията доведоха до неудържим ръст влиянието на средствата за масово осведомяване по света. Медиите са посредник в системата на човешките контакти. Те създават национален образ на демократичното общество и едновременно с това правят събитията и идеите всеобщо достояние.

Средствата за масово осведомяване трябва да бъдат предпазени както от стремежите да бъдат подчинени на властта, така и от прекалената комерсиализация.

Влиянието на властите над средствата за информация едва ли би приело формата на пряка цензура. Намесата на управляващите може да бъде косвена, но не по-малко опасна. Когато представители на властта атакуват дадени медии, притежателите им са склонни да направят стъпки, които ги доближават до вижданията на властта. Този управленски натиск обикновено води до деформации в събирането, поднасянето, интерпретирането на информацията, а оттам и до манипулиране на общественото съзнание.

Българската социалистическа партия е за свобода на медиите от политически диктат, за обективно отразяване на събитията и за равностойно присъствие на различните гледища в обществото.

Другата заплаха за медиите е влиянието на търговските интереси. Сериозна угроза за тяхната дейност представлява централизираното управление на вестници, телевизионни и радиостанции. Българската социалистическа партия е за регулиране на начина, но който се разпределя инфраструктурата за разпространяване на информацията от медиите. Тя е против съсредоточаването им в ръцете на едни и същи групи и лица, като се отстранява конкуренцията.

Според БСП правната уредба на медиите трябва да предотврати възможността чрез придобиване на вестници, телевизионни и радиостанции да се установява информационен монопол, както и да се предвиди максималният дял от различните средства за информация, който може да се притежава.

Свободата и независимостта на медиите са тясно свързани с финансовата им самостоятелност. Тази свобода отчасти може да се постигне, като се преодолее монополното положение на държавните електронни медии. Откриването на частни радио- и телевизионни канали би затруднило осъществяването на политически диктат от управляващите и би въвело реален пазарен механизъм в областта на масовите комуникации.

Дейността на електронните средства за масова информация не бива да се диктува от политическите сили. Насочването на политиката на държавните електронни медии и контролът върху останалите могат да се поверят на специализиран съвет по аудио-визия, членовете на който не бива да извършват политическа и всякаква друга, несъвместима с тази им функция дейност.

Българската социалистическа партия е за равнопоставено представяне на дейността на политическите сили съобразно с тяхната представителна тежест и влияние.

Връзката между медиите и политиката може да се подобри и облекчи чрез създаване на специален парламентарен канал.

Връзката между БСП и нейните членове и симпатизанти може да стане по-добра с помощта на медиите, на първо място печата. За да бъде зависима единствено от себе си при разясняването на ценностите на обновяващия се демократичен социализъм, на БСП е нужна собствена модерна печатна база. Тя ще й позволи да има широк спектър от собствени печатни издания /вестници и списания/ с разнообразна тематика /наука, философия, литература, изкуство, икономика, политика и други/. Партията се нуждае и от вестник, в който да бъде дискутирана чисто партийната тематика, да се водят спорове между различните идейни течения, да се популяризира влиянието на левите сили по света. Теоретичен орган-списание в днешния модерен ден е толкова необходим, колкото е бил и но времето на Димитър Благоев.


НОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Образованието и науката определят не само духовното развитие на всяка страна, но и нейния траен икономически успех. Светът не познава примери за икономически прогрес и реална национална независимост без внимание на обществото към собствения му интелект. В новите времена ролята на науката и образованието рязко и радикално нараства.

Българската социалистическа партия е за национална стратегия за запазване и развитие на образованието и науката. Тази стратегия е призвана да подпомогне преодоляването на тежката криза в обществото и извършването на икономическите преобразования.

Социалистите са за стабилна образователна политика на държавата, съобразена със съвременните постижения на науката и новата технологична революция, с националните традиции и в съотвстствие с европейските изисквания и стандарти.

Българските социалисти са за общодостъпно образование.

Това изисква държавата да продължи да осигурява безплатно основно и средно образование, да финансира значителна част от висшето образование. При определени условия тя да поема издръжката на образованието на отличните и социално слабите студенти. Необходимо е да се създаде държавен фонд за кредитиране на студенти и аспиранти при облекчени условия. Студентските и аспирантските стипендии, преминаването от платено към безплатно обучение и обратно да се поставят в още по-голяма зависимост от постигнатите резултати в обучението.

Българската социалистическа партия е за запазване на светския характер на образованието и училището, на специализираните средни училища; за усъвършенстване на родноезиковото и разширяване на чуждоезиковото обучение; за съвместяване на академичната автономия, държавната образователна политика и обществените изисквания към образованието; за общи държавни образователни стандарти и акредитационни норми към всички висши учебни заведения /държавни и недържавни/; за преминаване на висшето образование предимно към тристепенна система, в съответствие с което да се уреди сегашното полувисше образование.

Българската социалистическа партия работи за постигане на обществено съгласие за извеждане на науката в равнопоставено положение с останалите области на обществения живот с тенденция някои нейни клонове да придобият приоритетно значение за изхода от кризата.

На основата на професионалните принципи и обществените потребности следва да се търси оптимално преструктуриране на учебните и научните организации.

Необходимо е по-голямо от сегашното материално и финансово съдействие от страна на държавата за Българската академия на науките и университетите. Без финансовата подкрепа на държавата няма да оцелеят научни направления, някои от които са развити върху български школи на световно ниво. Същото се отнася за цели звена на отрасловата наука, без които технологичното и продуктовото обновление на икономиката би било болезнено.

Средствата за наука и образование могат да се увеличат чрез въвеждане на данъчни облекчения за определени образователни и научни дейности и за стопанските организации, които влагат средства за образование и наука. Извънбюджетните приходи на научните организации да остават изцяло в тях и с преимущество да се влагат за развитие на науката.

Българската социалистическа партия е за издигане на престижа и социалния статус на учителите, преподавателите и учените, за прекъсване на отлива на млади хора от работа в областта на науката. Това може да се постигне чрез обективна оценка на професионалните качества на заетите в науката и премахване на дискриминационните политически изисквания към тях, чрез ефективни гаранции за авторството и научния продукт и чрез подобряване на заплащането.


СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Българската социалистическа партия придава първостепенно значение на ролята на изкуството и културата в развитието на България. Произведенията и творците на културата са безценен капитал на нацията и обществото. Нашият напредък е невъзможен без плодоносното развитие на съвременна национална култура.

Социалистите бият тревога за намалените държавни грижи по проблемите на изкуството и културата и към условията за живот и творчество на художествените и културните творци.

Състоянието на културата се отразява върху качеството на живота. Растящото неравенство в начина на живот на отделните хора ги поставя в различна културна среда, а социалното икономическо неравенство между нациите застрашава културната самобитност на някои от тях. Националната ни култура е силно засегната от намаляването на държавните средства, от реституцията и безработицата.

Българската социалистическа партия е за съхраняване, обогатяване и развитие на културната среда. Това изисква да се защитят културните и историческите паметници и архивните фондове: да се създадат условия за съществуване на българската книга, изобразително изкуство, кино, театър и музика, на читалища, културни домове и библиотеки; да се запазят държавните училища по изкуствата.

Ние настояваме за формиране и осъществяване на добре обмислена и балансирана национална културна политика. Тя трябва да осигури:
- запазване на българската културна самобитност, традиции и постижения;
- създаване на условия за развитие на съвременната ни култура във всички нейни традиционни и нови области;
- по-добри условия за живот, обществено признание и творчество на българския писател, художник, музикант, артист, културен деец;
- активни културни връзки и сътрудничество с другите страни, културно отваряне към света и същевременно предпазване от сурогатите на лъжекултурата и от "културен колониализъм";
- запознаване на света с най-доброто в българската култура - древна и съвременна.

За опазване на облика на културната ни среда е желателно да се определят минимални квоти за българска и европейска програма на националните електронни медии. Такава въздържана протекционистка политика би стимулирала развитието на българското изкуство, би помогнала за усвояване на европейската култура и за представяне на различните световни течения в културно-цивилизационния процес.

Социалистите изтъкват нуждата от държавна политика за финансово подпомагане на културата. Тази политика включва диференцирано облагане на различните видове литература; бюджетно финансиране на национално значимите театри /драматични и музикални/ и на представителните за националната ни култура колективи; създаване на филмови къщи на акционерен принцип с държавно участие.

Читалищата имат съществена роля за запазване на националната ни самобитност. Осъвременяването на тази традиция доведе до създаване през последните десетилетия на културни домове. Социалистическата партия е за развитие на читалищата като самоуправляващи се обществени организации, които имат възможност да притежават имущество, както и да си възстановят одържавена читалищна собственост.

Музеите като форма на съхраняване на историческата памет се нуждаят както от подходящи условия за архивно-събирателска дейност, така и за експониране и разпространяване на културно-историческите ценности пред публиката. В съответствие със значението на даден исторически или културен паметник грижите за неговото съхраняване се поемат от специализирани международни организации, от държавата, от обществени организации или от отделни лица.

Значителен е приносът на Българската православна църква в отстояването на българската духовност и в създаването на нашата култура. Православната църква може да помогне много за съхраняване на националните традиции, за неутрализиране на вредното влияние на различни секти, за приобщаване на българите от чужбина, както и за културното развитие на българското общество.


БЪЛГАРИЯ - В НОВА ЕВРОПА И НА НЕСПОКОЙНИТЕ БАЛКАНИ

България се нуждае от реалистична, последователна и динамична външна политика, освободена от идеологическа обремененост, основана на националните интереси и на принципите и нормите на международното право. Такава външна политика може да разчита на национално съгласие и подкрепа и да издигне престижа на българската държава.

Днес най-големите опасности за Европа, конто особено силно се отразяват на Балканите, са свързани с негласното подлагане на съмнение на принципи, утвърждавани с десетилетия. Такива са ненарушимостта на границите, намаляване нивото на военно противопоставяне, универсализмът на правата и други. Българската социалистическа партия е за последователното прилагане на тези принципи от всички европейски държави. Ние сме загрижени за последиците от евентуално по-нататъшно раздробяване по етнически и религиозен признак на обособилите се самостоятелни републики от състава на бивша Югославия.

Българската социалистическа партия съдейства за икономическата, политическата и културната интеграция на България в европейските структури, както и за институционното развитие на тази интеграция във всички области. Сътрудничеството в основните европейски междуправителствени организации - Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета за Европа и Европейския съюз - разширява външнополитическите ни ресурси за решаване на неотложни и перспективни проблеми на прехода към пазарна икономика и съвременно гражданско общество, осигурява политически гаранции за външната ни сигурност. Българските социалисти са за балансирано развитие на Западна и Източна Европа. Такова развитие би дало шансове на България да изживее прехода без сътресения, да се превърне в действително равноправен участник в изграждането на нова Европа, а в перспектива да се доближи до напредналите страни.

Участието на България в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа я поставя във взаимодействие с европейските държави, със САЩ и Канада по всички основни направления на международните отношения - сигурност, политика, икономика, права на човека, култура, екология и информация. България има подчертан интерес от усилията за създаване на общоевропейска система за сигурност, основана на сътрудничеството. Това е пътят към намаляване на значителното неравновесие във военната област със съседните ни държави, към по-голяма прозрачност и предсказуемост на военната дейност в Балканския регион, към мирно решаване на възникващите спорове между балканските държави.

Интересите на сигурността на България изискват да се използват всички възможности на многостранното и двустранно сътрудничество, да се проявява прагматизъм и се избягват политически пристрастия и конюнктурни решения, които биха навредили на трайните ни интереси.

Българската социалистическа партия е за взаимодействие с НАТО за сигурността на България и на Европа. От гледна точка и на международната, и на нашата сигурност неблагоприятно би било това взаимодействие и евентуалното приобщаване на България да са съпроводени с трансформирането на НАТО в универсална система за общоевропейска или глобална сигурност, която дава възможност в нея да участват всички европейски държави, включително Русия.

България е готова да сътрудничи с основни европейски организации - Европейския съюз, Съвета на Европа, Западноевропейския съюз - за осъществяване на идеи и проекти за широкообхватна и ефективна система за европейска сигурност.

За БСП е от принципно значение включването на България във военни и политически съюзи да се решава от национален референдум.

Българската външна политика следва да използва максимално двустранните отношения с европейските държави във всички области. В рамките на европейското направление българската външна политика трябва да развива отношенията със страните от Западна Европа и да използва потенциала и добрите традиции на отношенията с държавите от Централна и Източна Европа. Сътрудничеството с тях, включително в Дунавския басейн, може да се развива във всички области на основата на равноправието и взаимната изгода.

Българската социалистическа партия е убедена, че укрепването на националната сигурност на страната не противоречи на демократичното развитие.

Българските социалисти оценяват, че при сегашната ситуация в света и в Европа, а и в близка перспектива България трябва да се ориентира главно към подготовка за отбрана със собствени сили в пределите на държавните граници.

България трябва да се придържа към концепция за пресичане на агресия.

Въоръжените сили не бива да се използват за решаване на вътрешнополитически конфликти.

Българската социалистическа партия е против използването на въоръжените сили във военни конфликти, несвързани пряко със защитата на страната. Поети съюзнически задължения и произтичащите от решения на ООН и на европейските структури за сигурност военни ангажименти могат да се изпълняват само след решение на парламента.

Българската социалистическа партия подчертава значението на създаването на собствена система за сигурност чрез договорни взаимоотношения на двустранна и многостранна основа предимно с различни европейски, включително балкански държави.

За страна като България е важно да поддържа добри отношения със световните сили, да търси разнопосочни гаранции за своята сигурност, като ги степенува според тяхната реалност и интензивност, без да обвързва страната с една или друга държава, колкото и силна да е тя.

Поддържането и развитието на приоритетни отношения с Русия и други държави от ОНД е необходимо за националната ни сигурност и икономическа стабилизация на България. Нашите жизнени интереси налагат да се преодолее задържането в развитието на българо-руските отношения.

Отварянето на България към света изисква да се развиват българо-американските отношения, като се отчитат мястото и ролята на САЩ в световната политика, тяхното влияние върху европейските процеси и в Балканския регион.

Нарастващата роля на Китай, Япония, Индия и държавите от Тихоокеанския регион в свстовната политика и икономика разкрива нови възможности за сътрудничество, може да стимулира икономическия ни растеж и да повиши глобалното равновесие и сигурност.

Външната ни политика трябва да използва традиционно добрите отношения на България с арабските и други страни от Близкия и Средния изток, Африка и Латинска Америка за развитие на сътрудничеството в различни области.

Политическото пространство на Балканския район е от първостепенно значение за националната сигурност, териториалната цялост, оцеляването и суверенитета на българската държава. Това е районът, в който България може да даде най-голям принос за укрепването на мира, разбирателството и сътрудничеството в Европа, от което в голяма степен се формира и нейният образ пред външния свят.

С особена острота на Балканите се проявяват проблемите на доверието и сигурността.

Българската социалистическа партия е за такава балканска политика, която се стреми към задълбочаване на отношенията и развитие на доверието, добросъседството и сътрудничеството с всички балкански страни, включително с новите балкански държави; която се придържа строго към зачитане на териториалната цялост, нерушимостта на границите, уважението на суверенитета, ненамесата във вътрешните работи, неприлагането на сила или заплаха със сила; която не допуска развитието на отношенията с едни балкански държави да става за сметка на влошаване на отношенията с други. Българската социалистическа партия е за активна, последователна и открита, лишена от идеологически предубеждения, от стремежи към хегемонизъм и мегаломания външна политика, която не допуска формирането на "оси", "триъгълници", и други образувания, противопоставящи едни балкански държави на други или противопоставящи България на някои от нейните съседи.

Като "врата" към три континента Балканите и занапред ще бъдат кръстовище на стратегически интереси на световни и регионални сили, място на съприкосновение на различни култури, религии и цивилизации. Ще нараства значението им на комуникационен център във връзка с разширяването на международните икономически връзки между Европа, Азия и Африка. България трябва да отчита положителните и отрицателните отражения на тези сложни дадености върху политическата и икономическата ситуация в региона и да предприема своевременно подходящи политически стъпки.

Българската социалистическа партия смята, че при конфликт между балкански държави от рода на югокризата и войната в Босна и Херцеговина България трябва да проявява инициативност на двустранна и многостранна основа за неговото мирно и справедливо разрешаване, както и да се въздържа от действия, които могат да я противопоставят на някоя от враждуващите страни. България не трябва да участва под никаква форма - пряко или косвено, във военни действия между балкански държави, нито да предоставя своята територия и въздушно пространство за подпомагане на такива действия.

България следва да продължи усилията за по-тясно сътрудничество между балканските страни във военната област, което да доведе до нови мерки за укрепване на доверието и по-голяма предсказуемост във военната област, до намаляване на неблагоприятното за нас съотношение на въоръженията, както и за освобождаване на Балканите от ядрено оръжие. В зависимост от степента на доверие България да предложи на даден етап сключване на договор за ненападение между балканските държави - първоначално на двустранна, а по-късно и на многостранна основа.

В политическата област БСП е за развитие на двустранния и многостранния диалог между парламентите, политическите партии и обществените организации на балканските страни. Необходимо е да се създадат предпоставки за подновяване на периодичните срещи на министрите на външните работи, да се сложи начало на срещи на най-високо държавно равнище, а в перспектива да се създаде многостранен политически механизъм за консултации и сътрудничество. Това сътрудничество на Балканите има перспектива, ако се развива като проекция на общоевропейския процес.

В икономическата област също се очертават значителни възможности за сътрудничество между балканските страни. Първите си стъпки прави Черноморското икономическо сътрудничество. Тези форми на многостранно сътрудничество не изключват конкуренцията между участниците, но не бива да улесняват установяването на регионална хегемония на някои от тях. Развитието на това сътрудничество може да бъде успешно, ако се придържа към критериите за изграждане на единното европейско икономическо пространство.

Сътрудничеството в областта на екологията придобива все по-голямо значение за Балканите. България е заинтересована от неговото задълбочаване, тъй като в по-голяма степен тя е обект, отколкото субект на трансгранично замърсяване по въздуха и чрез международните реки. Приоритетно значение за нас имат мерките за екологична защита на Балканския полуостров, за опазване чистотата на Черно море и на басейна на Дунав.

Характерът на съвременните международни отношения извежда на преден план необходимостта от формиране на съзнание за нарастващата общност на интересите на балканските страни и народи, на тяхната собствена отговорност за опазване на мира и спокойствието в региона. Българската социалистическа партия настоява за външна политика, която преодолява образа на Балканите като "барутен погреб" на Европа и води към общобалканска солидарност и толерантност между балканските държави.

/Пресслужба "Куриер”/


13:30:00
25.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Coруright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!