25 април 1994


София, 25 април 1994 година
Брой 80 /1125/


София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ /22-24 АПРИЛ 1994 Г., СОФИЯ/. За председател на Националния съвет на партията е преизбран Александър Каракачанов.


Зелената партия констатира, че продължава и се задълбочава кризата на властта в страната. Демонстративното нежелание на основните парламентарни сили да се ангажират с дейността на правителството спъва приватизацията, връщането на земята и ликвидирането на престъпността.

Ръководствата на БСП и СДС нямат политическа воля, за да проведат реформата в необходимата за всички посока, а защитават интересите на създадени и подкрепяни от тях групировки.

Зелената партия вижда единствен изход в предсрочни избори. За да не бъде новият парламент копие на сегашния, е необходимо присъствието на политическа сила с воля за промяна чрез прагматични и без идеологически окраски действия.

Зелената партия както във Великото народно събрание, така и след това доказва, че знае пътищата и разполага с възможност в сътрудничество с други партии да изведе страната от тежката криза. Ние виждаме за свои партньори партиите, стоящи на демократични позиции и неприемащи сегашната политика на БСП и на СДС. Зелената партия ще избере своите партньори не според етикета ляв или десен, а според това доколко те желаят и могат да спомогнат за възхода на България.

Има единодействие на БСП и СДС да запазят подялбата на властта чрез тайни преговори за промени в Избирателния закон.

Зелената партия е за такава избирателна система, при която няма да се губят гласове на избирателите, като същевременно гарантира възможността на избирателя да изрази личното си предпочитание към кандидатите.

В тази обстановка Националната конференция на Зелената партия апелира към своите политически партньори за трезви и целенасочени действия към създаването на спасителната за България политическа сила, която да гарантира на страната стабилност и икономически просперитет.

София, 24 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ПРИЕТИТЕ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА 24 АПРИЛ 1994 Г. В БАНКЯ.


На завършилото на 24 април 1994 г. в Банкя национално съвещение на Студентските клубове на Българска демократична младеж бяха обсъдени и приети:

1. Позиция по законодателната реформа във висшето образование, в която основните моменти са следните:

- недопустимо е създаване и дейност на територията на суверенна Република България на изцяло чуждестранни висши училища;

- висшето образование в държавните висши учебни заведения да е безплатно;

- да се гарантират основните  права и свободи на студентите като: право на сдружаване в студентски общности за защита на своите права и интереси; право на участие в академичните органи; право да обжалват решенията, отнасящи се до положението им на студенти; да не бъдат преследвани заради своите политически и други убеждения, изказани мнения или организиране и участие в протестни действия; партньорство на студентските общности с държавните институции; да получават кредит за издръжка на своето образование, гарантиран от държавата при облекчени условия; да се гарантира създаване на студентски орган за самоуправление чрез общостудентски избори; да се осигурят паралелни курсове на преподаване, чрез което да се осигурява възможност за избор на преподаватели; да се уреди правото им да ползват базата на висшите училища за отдих, култура, спорт и почивка, както и да стопанисват базата, предназначена само за студенти, чрез органите за студентско самоуправление;

- предлагаме да се направи публично обсъждане на проектозакона за висшето образование и настояваме до новата учебна година да бъдат направени необходимите законодателни промени в сега действащата законодателна система, за да се решат проблемите, свързани с безплатното и платеното образование, акредитацията, специалностите, придобитите степени.

2. Меморандум до Народното събрание, президента и Министерския съвет на Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.ЛЮБЕН БЕРОВ, ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 22 АПРИЛ 1994 Г. В СОФИЯ.


Политическата криза, която преживява страната ни, е криза на политическия модел на правителството.

Идеята за експертно правителство, подкрепено от т.нар. динамично парламентарно мнозинство, фактически прикрива доминацията на БСП в управлението на страната. И поради това правителството не намери сили да продължи реформата, да активизира процесите на промяната. Особено измерение на днешната политическа криза дава невъзможността на Българската народна банка /БНБ/ да гарантира по-голяма плавност на българския лев. Рухването на лева е тежък удар върху обикновения гражданин, той все повече обеднява, неговите спестявания все повече се топят. Този финансов срив драматизира политическата криза.

Правителството е отговорно за макроикономическата рамка на икономиката, днес всеки гражданин осезаемо разбира, че правителството не се е справило с тази отговорност.

Балансирането на ключовите проблеми на икономиката /паричната стабилност и растежа/ се оказа не по силите на правителството. То допусна разминаване на политиката му за финансова стабилност /монетарната част на реформата/ с проблема на стопанската активност/ със структурната част на реформата/, което доведе до настоящата пълна дестабилизация в икономиката.

Блокирането на приватизацията, респ. на структурната реформа - обуслови финансовия срив. Той направи илюзорни макроикономическите условия на бюджета. И още нещо, кумулативният ефект на инфлацията:

- от въвеждане на данъка върху добавената стойност;

- от девалвацията на лева /разменния курс/;

- и повишаване цените на енергетиката и горивата, доведе до рекорден ръст на инфлацията /през март - 40 %/. Сега проблемът е как да се овладее, да се задържи инфлацията, за да не се превърне този ценови скок в спирала.

Не мислим, че съществува голям потенциал за оптимизъм.

А зад този финансов и икономически срив протичат процесите на "сивата икономика", извършва се преразпределение на националното богатство между мощни икономически групировки.

Извършва се нова стратификация на обществото: на малцина - неимоверно богати, и на големи слоеве - отчаяно бедни.

Финансовият и икономическият срив е най-големият проблем за нацията ни, е голямата тема за партията ни и грижа на коалицията - СДС, към която принадлежим.

Никакъв опит за ремонт на правителството не би могъл да реши проблемите, да изведе страната от икономическата и социалната криза. Защото, както казахме, кризата е в политическия модел на правителството.

Изходът според нас е предсрочни парламентарни избори и победа на политическите сили на промяната, на СДС, за да бъде излъчено правителство, зад което стои политическа сила, която има волята да извърши реформата.

И предсрочните избори трябва да станат не по-късно от есента. Защото, ако не се проведат през есента, съществува големият риск мощните икономически мафиотски групи да овладеят изцяло икономиката на страната.

И няколко думи за нашата позиция, за националната сигурност на страната ни в дестабилизираните Балкани. Гарантиране на националната ни сигурност е наша главна грижа. При днешните условия това не може да бъде извършено самостоятелно. Според нас позицията на България може да бъде само една - позиция на обвързване с международните институции, защото те - международните институции, определят политическия ред в света и само те могат да бъдат гаранция за националната ни сигурност, да ангажират международната общност с известна грижа за нашата сигурност.

Алтернативата се предлага от БСП - неутралитет. Но неутралитет предполага международно признание на баланс между различни системи на сигурност. В днешната геополитическа реалност в Европа и на Балканите такива предпоставки по отношение на България няма. Следователно тази алтернатива е на практика израз на стремежа България да бъде отново отклонена от естественото й международно сътрудничество с демократическите държави и международните организации с всички трагични последици за съдбата на България, които могат да произтекат от това.

Потресаващо е, че след десетки години изолация на страната ни, срещу стремежа за приобщаване към световната общност се чуха отново гласове за откъсването на страната ни не само от Европа, но и от свободния свят, за да попаднем в гравитационното поле на азиатския Изток, където ни очакват упадък и рискът да загубим културната си идентичност.

Сътрудничеството с международните институции и интегрирането с европейските структури за нас е единствената алтернатива, само това може да създаде гаранция за националната ни сигурност и независимост.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕЛЕН ПАРЛАМЕНТ ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.


В последно време по страниците на средствата за масова информация се разгоря дискусия между държавните институции за това кой да управлява и поддържа защитените територии. В "Държавен вестник" беше публикувана заповед на министъра на околната среда за създаване към министерството на национална служба за защита на природата, в чийто предмет на дейност влизат и защитените природни обекти. В тази връзка в ръководството на Българския зелен парламент постъпиха искания от организации, негови членове, с молба да изрази становището си.

Изпълнителното бюро на Българския зелен парламент обсъди въпроса и реши да изложи от името на своите членове /31 неправителствени организации/ пред държавните органи следните свои съображения:

1. Необходимо е да се проведе обществена дискусия с участието на представители на заинтересуваните държавни органи, научни институции и неправителствени организации за формиране на национална политика по въпроса за защитените територии и природни обекти. Предлагаме такава дискусия да се организира в рамките на един месец.

2. Все още не е прието новото законодателство за горите и за защитените територии. С приемането на тези закони, които вероятно не отразяват световния опит и тенденции в управлението на горите и защитените територии, ще се предложат нови принципни решения, коренно различни от сегашната практика у нас. В този смисъл прибързаните решения сега само биха допринесли за нови грешки, за раздуване на бюрократичния апарат, за допълнителни разходи на средства от оскъдния ни бюджет.

3. В момента в страната съществуват структури, които могат на този етап да организират охраната и поддържането на защитените територии и на природни обекти при един по-строг контрол от страна на контролните органи на Министерството на околната среда /МОС/.

Изпълнителното бюро на Българския зелен парламент изразява надежда, че съображенията му ще бъдат взети под внимание и че окончателното решение на въпроса ще бъде взето с активната подкрепа на обществените организации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ал.Йосифов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА ДЯСНО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ. Организацията е учредена на 7 март 1992 г. в София от група патриотично настроени младежи. Желанието им е да създадат националистическо движение, което да защити в бъдеще интересите на всички българи - тези, които живеят в родината, и тези, които са извън нея. Предлагат дясна демокрация и "здрава ръка", която да води страната към национална сигурност, приоритет на българската нация като цяло, а оттам - и за всеки отделен неин член, за да се осигури нормално съществуване на гражданите. Развитието на икономиката виждат в приватизацията, пазарното стопанство, гарантираната неприкосновеност на частната собственост, покровителстване на българската промишленост и селското стопанство. Девизи на движението са: "Демокрацията означава ред", "Ред срещу хаоса".

Ръководният орган е Националното ръководство с лидер Боян Попов.
Телефон за контакти: 31-02-71


        КАКВО ИСКА ДДД!

1. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1.1. Пакет от международни договори, гарантиращи националната сигурност на България.

1.2. Прекратяване на едностранчивата насоченост на външнополитическите отношения на страната ни.

1.3. Активизиране и улесняване на търговския, политическия и културния обмен с намиращите се извън пределите на Отечеството българи.

1.4. Твърда външна политика в защита на българските малцинства зад граница.


2. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

2.1. Приоритет на нацията като цяло, изхождайки от това, че което е добро за нея, е добро и за всеки отделен гражданин.

2.2. Правото да ръководи държавата и да определя нейните закони да принадлежи само на българина. Изхождайки от този принцип, на всяка обществена служба да бъдат назначавани само българи.

2.3. Ограничаване на всякакво по-нататъшно увеличаване на броя на небългарите.

2.4. Правата по отглеждането на български деца сирачета да се предоставят само на българи.

2.5. Разделяне на етническите групи.

2.6. Да се забрани на лица от чужда националност да придобиват и да се разпореждат с недвижима собственост.

2.7. На първо място държавата трябва да осигури нормалното съществуване на своите поданици. Имигрантите трябва да напуснат страната.

2.8. Ликвидиране на инфлацията.

2.9. Ликвидиране на безработицата.

2.10. Свобода на всички вероизповедания, като успоредно с това се парират всички опити, насочени срещу националната и териториалната цялост.

2.11. Църквата със статут на пълноправна гражданска институция, отделена от държавата.

2.12. Прекратяване на дейността на мисии и секти, чиято пропаганда води до моралното разлагане на младежта.

2.13. Правото на двойно гражданство да се ползва само от българи.

2.14. Необходимостта от запазване на гражданския мир налага пресичане дейността на крайнодесни и крайнолеви групировки, чиито действия водят до религиозна и политическа нетърпимост.

2.15. Изработване на нов Наказателен кодекс, еднакво валиден за всички, живеещи в България.

2.16. Подвеждане под съдебна отговорност за престъпления против човечеството, извършени след 9 септември 1944 г., и на виновниците за Третата национална катастрофа, включително конфискация на незаконно придобито имущество.

2.17. Премахване на корумпираното разделение, при което заемането на служби става единствено според партийната принадлежност, без оглед на способностите.

2.18. Подвеждане под съдебна отговорност на държавни служители, заподозрени в корупция, нелоялност към държавните интереси или неизпълнение на служебните задължения.

2.19. Гарантиране свободата на словото, печата, убежденията, асоциациите и сдруженията.


3. БЪЛГАРСКА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ

3.1. Превъоръжаване на армията, увеличаване на числения й състав и подобряване на боевите й качества.

3.2. Промени в структурата на Министерство на отбраната.

3.3. Възможност за освобождаване от задължителна военна служба в бойните части на онези граждани, които не се самоопределят като българи, и пълно освобождаване на мъже, които са глави на семейства.

3.4. Създаване на подчинени на Министерство на отбраната и ползващи неговата база структури за военна подготовка на младежта и населението.

3.5. Промени в Министерството на вътрешните работи, даващи възможност за ефективни действия срещу нарастващата престъпност.


4. ИКОНОМИКА, ПРОМИШЛЕНОСТ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

4.1. Приватизация.

4.2. Пазарно стопанство и гарантирана неприкосновеност на личността и частната собственост.

4.3. Покровителстване на националната промишленост и селското стопанство.

4.4. Цялостно понижаване на данъците и други улеснения за частните производители.

4.5. Насърчаване на индустриалните производства и развитието на нови технологии.

4.6. Незабавни мерки срещу нерегулираното нахлуване на чужди капитали.

4.7. Увеличаване на българското военно производство.

4.8. Въвеждане на всички желаещи български граждани във владение на селскостопанска земя под формата на собственост или аренда.


5. НАУКА И КУЛТУРА

5.1. Привеждане на образованието, културата и науката в съответствие със световните постижения, съхранявайки националната специфика и традиции.

5.2. Целенасочени инвестиции в науката с приоритет на онези нейни отрасли, от които зависи икономическата и военната мощ на страната.

5.3. Прекратяване на издевателствата над животни чрез ненужни опити върху тях.

5.4. Създаване на условия за изява на действително способните независимо от етническата или религиозната им принадлежност.


6. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

6.1. Приемане на западните екологични стандарти.

6.2. Значително увеличаване на здравния бюджет.

6.3. Намаляване на общата и детската смъртност, увеличаване на раждаемостта и средната продължителност на живота.

6.4. Ликвидиране на наркоманията по етапен ред, включващ:
- сурови мерки срещу наркопласьорите и ликвидиране на разпространението на наркотични вещества;
- контрол върху производството и разпространението на психотропни медикаменти и продуктите за синтезирането им;
- настаняване на засегнатите в специализирани, модерно оборудвани клиники за лечение;
- разяснителна и пропагандна дейност сред младежта под ръководството на висококвалифицирани експерти.

6.5. Даване на българските майки на особен статут, съответстващ на ролята им на продължители на нацията и възпитатели на българския национален дух.

6.6. Създаване на реална възможност за физическо и психическо развитие на новите поколения български граждани.

6.7. Изграждане на модерни станции и медицински центрове за деца без родители, деца с увредено здраве и възрастни.

6.8. Откриване на специален държавен фонд за задоволяване на жизнените нужди на граждани с умствени и трайни физически отклонения.

6.9. Въвеждане на принципно нова система за пенсионно осигуряване и гарантиран доход за социално слабите.

6.10. Радикално решаване на жилищния проблем.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ОСМА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ ИДЕЙНОТО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА".


2. Като изхождаме от сложните политически и икономически взаимоотношения в света, в Европа и на Балканите, смятаме, че Република България може и трябва да гарантира своята национална сигурност не чрез включване във военнополитически блокове или съюзи на многостранна и двустранна основа, а като обяви активен и строг неутралитет, който да бъде подкрепян и поддържан с договори за приятелство, сътрудничество и ненамеса във вътрешните работи на всички наши съседи.

За осигуряване на този строг неутралитет Българската социалистическа партия /БСП/ смята, че страната ни трябва да изведе като приоритетни следните принципи:

а) Република България да заяви, че няма териториални претенции към която и да било съседна страна;

б) Република България няма да допусне под каквато и да е форма намеса във вътрешните й работи и ще гарантира ненакърнимостта на своите граници;

в) никой в Република България освен народа чрез референдум не може да предоставя на друга държава или други държави, макар и временно, части от нейната територия, нито сухопътни, въздушни или морски коридори за преминаване на въоръжени сили или бойна техника, насочени срещу съседни или по-далечни страни;

г) Република България потвърждава пред света, че е еднонационална държава и не допуска създаване на каквито и да било автономни образувания на своята територия;

д) в отношенията си с другите държави Република България ще следва политика на добронамереност. Заедно с това тя ще дава предимство на онова сътрудничество, което най-много отговаря на нейните трайни и реални интереси;

е) във външнополитическата си дейност Република България ще се стреми да създава нормални условия за активно сътрудничество със славянските страни на Балканите и особено с нова Югославия, както и с духовно близките й народи на полуострова.

БСП придава особено значение на всестранното сътрудничество на Република България с Русия и другите страни на Обществото на независимите държави /ОНД/:

БСП смята, че враждебната политика към тези страни е несъвместима с националните интереси на България;

ж) за гарантиране на своята сигурност Република България ще поддържа на необходимото ниво въоръжените си сили, равнопоставени по състав на съседните страни и годни да осъществят отбрана на границите й. Заедно с това тя ще води разузнаване и контраразузнаване за изключване на каквато и да е възможност за внезапна агресия срещу нея.

3. Изхождайки от нуждите на националната сигурност, във вътрешнополитически аспект трябва да бъдат решени следните кардинални въпроси:

а) в Република България се забранява използването на евентуални етнически проблеми за политически цели;

б) с цел да бъдат задоволени интересите на напусналите пределите на страната български граждани по етнически причини изпълнителната власт, независимо от разходите, да предложи на заинтересуваните държави подписването на изселнически договори или конвенции. Законодателната власт да задейства за премахването на двойното гражданство.

4. Изпълнителната власт да отделя непрекъснато внимание за окомплектуване на въоръжените сили със съвременно оръжие и бойна техника и създаване на необходимите резерви.

Националната сигурност на страната изисква отбранителната промишленост да не се приватизира, като се отделя особено внимание за нейното непрекъснато модернизиране и намиране на начини за пласиране на продукцията й.

5. БСП настоява да се засили възпитателната дейност, като бъдат преразгледани учебните програми в основните и средните училища по история и българска литература, като в тях се изтъкне героичното начало в българската история. В средствата за масово осведомяване и в киното да се осигури постоянно място на патриотичната тематика, да се поведе борба с чуждопоклонството, преминаващо вече в грозно национално самоунижение. Възпитанието в национална гордост, достойнство и чест е задължение на цялата образователна система.

6. При решаването на националния въпрос в частта му, отнасяща се до задграничните българи, БСП смята, че недостатъчно внимание се отделя на:

а) компактните маси от българи в Унгария, Югославия, Румъния, Молдова и Украйна, чиито предци са напуснали родината си по време на османотурското робство по нашите земи;

б) българите, които по политически и най-вече икономически причини са емигрирали трайно в различни краища на света, но все още милеят за България. В условията на свободен обмен на капитали, стоки и хора България ще се изправи пред много нови, позитивни и негативни проблеми и процеси, които още повече налагат тя да има правялна политика към своите съотечественици - както в съседните, така и в несъседните близки и далечни страни.

7. Националният въпрос във вътрешен аспект е тясно свързан с националната сигурност и е исторически усложнен и труден за решаване. Затова БСП е за:

а) разработване и последователно прилагане от всички партии на единна програма по националния въпрос и в същото време за търпеливо и мъдро преодоляване на всякакви дребни политически ежби и сметки, накърняващи националната сигурност;

б) стимулиране и гарантиране на свободни от текущата политика научни изследвания по националния въпрос;

в) създаване на всички необходими институционални и материални предпоставки и условия за последователно, трайно и радикално решаване на националния въпрос от позициите на еднонационалната и териториално цялостна Република България - родина на всички българи.

През своето едновековно съществуване БСП е разглеждала себе си като продължител на революционните традиции на нашия народ, делото на Ботев и Левски. Тя е последователен борец против всякакви прояви на национален нихилизъм и шовинизъм.

БСП е против всякакви прояви на национално потисничество. Тя е поддържала и ще поддържа борбата на всички народи за свобода, национална независимост и социална справедливост.


V. ПАРТИЯТА

Българската социалистическа партия е съвременна марксистка политическа организация, част от българската и световната левица. Нейната стратегическа цел е възраждането на социализма в нашата страна като демократично, хуманно и справедливо общество.

БСП категорично отхвърля всички форми на заробващата експлоатация на едни хора от други. Тя е партия, която в своята история се е борила, бори се сега и ще се бори и в бъдеще за свобода и мир, за равенство и братство, за освобождение на труда.

Основен критерий за авторитета на партията е било винаги доверието на народа, на трудовите хора от града и селото. На тях тя ще разчита и в сегашното трудно време.

БСП премина през сложен стогодишен път, белязан с много всеотдайност, победи и поражения, велики достижения и вътрешни кризи. Но тя е излизала с чест от всички поражения, погроми и грешки, защото в дейността си винаги е оставала вярна на всичко ценно и непреходно в делото на Маркс, Енгелс и Ленин, на Д. Благоев и Г. Димитров.

От създаването си на Бузлуджа до сега нашата партия е била неразделна част от своя народ. Тя винаги е защитавала неговите коренни интереси.

Бори се против буржоазията, монархията и фашизма и даде десетки хиляди жертви, за да спаси България от трета национална катастрофа, към която я бе тласнала през 1941-1944 г. прогерманската българска буржоазия.

Нашата партия бе начело в борбата за възстановяването на народното стопанство след войната, на индустриализацията и кооперирането на селското стопанство, в резултат на които България се нареди сред развитите страни в света.

Милиони хора на социалистическа България отдадоха своя труд, ум и талант за изграждането на материално-техническата база на новото общество, за завоюването на невиждани дотогава социални придобивки за най-широките слоеве на народа, за сътворяването на трайни ценности на материалната и духовната култура, за укрепване на националната сигурност и за запазване териториалната цялост на страната. И ние, българските социалисти, днес се гордеем с всичко това, което стана неотменима и неопровержима част от българската история.


1. ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНАТА ОСНОВА НА БСП

Българската социалистическа партия е марксистка политическа организация не само по своята същност, но и по своя произход. Тя възникна под мощното влияние на учението на К. Маркс и Фр. Енгелс и през цялата си едновековна история се бори за изграждането на социалистически обществен строй в нашата страна.

Огромно бе въздействието, което оказаха върху нейното идейно състояние и политическа практика Великата октомврийска социалистическа революция и гигантското теоретично дело на В. И. Ленин. Наша творческа задача е критично да преосмислим цялото това теоретично и практическо наследства, а не лековато и нихилистично да го пренебрегваме.

БСП се отказва от насилственото налагане на марксизма като мироглед на цялото общество, но няма да престане да води борба за доказване на неговата истинност и общовалидни положения за цялото съвременно обществознание. Авторитарното и командно-бюрократичното отношение към марксизма и неговото вулгаризиране доведе до дискредитирането на БСП като партия и деформирането на социализма като общество.

Трагизмът на нашата идеология обаче не свършва дотук. Вместо да поведе последователна борба за преодоляване на деформиращото и партията, и социализма авторитарно-догматично изопачаване на марксизма след 10 ноември 1989 г., БСП бе тласната от сили вътре в нея към отказ от марксизма изобщо.

На партията упорито се натрапва възгледът, според който социализмът не е реална обществена формация, а тенденция, съществуваща в рамките на високоразвитото постиндустриално капиталистическо общество. Това е идеологическата концепция, която се превърна в ръководство за действие на всички, които се стремяха към разрушаването на политическите и стопанските структури на социализма.

Дълбоката криза на социализма в Източна Европа и в бившия СССР и разпадането на цялата социалистическа общност бяха използвани като аргумент за постепенен отказ от марксизма. Но днес вече е ясно и ще става все по-ясно, че разпадането на тези страни не бе окончателно затваряне на вратите на социализма като реално общество, не бе и опровергаване на марксизма нито като метод, нито като теория. Тъкмо обратното. Това бе обективен исторически процес на криза, напълно обясним от позициите на марксизма.

Историческият опит доказа, че много философски, социологически, икономически, политологични, етически и други теоретични постановки на марксизма могат да бъдат приети за неизменни догми и така да се издигнат доктринални граници на човешкото познание, но марксизмът и произтичащият от него научен социализъм не са нито съвкупност от неизменни догми, нито са съвместими с издигането на каквито и да са вечни доктринални граници. Марксизмът с неговата диалектико-материалистическа методология е отрицание на всяко доктринерство, на всеки догматизъм. Марксизмът, научният социализъм не биха били нито материалистически, нито диалектически, а следователно и научни, ако престанат да се изменят, да се обогатяват и да се развиват.

Хората сами правят своята история, ръководени от жизнените си интереси и ценности, идеи и чувства. Затова освобождението на потиснатите, онеправданите и експлоатираните е възможно само ако това е тяхно собствено историческо дело, резултат на тяхната собствена борба против експлоатацията и потисничеството. Но те могат да разчитат на успех само тогава, когато тяхната борба се ръководи от научно познание за условията, пътищата и средствата за изграждане на новото общество. Затова висша ценност на социализма е научното познание, научната истина за човешкото общество, за движещите сили и обективните закони на неговото историческо развитие, въз основа на които е възможно да се правят точни научни прогнози за най-близкото и по-отдалеченото историческо бъдеще.

Марксизмът никога не се е нуждаел така дълбоко и всестранно от обновяване и творческо развитие както днес. Освен от собствените си изследвания той има възможност да черпи нови проблеми, нови идеи, ново познание от цялата съвременна култура и обществени науки. Въпреки класово-партийния си характер той е възникнал и може да изиграе своята роля само като отворена система, а не като догма, закотвена и затворена в границите на XIX в.

От друга страна, марксизмът и неговият научен социализъм не са и не могат да бъдат еклектична смесица ог стари и нови идеи и светогледи. Той може да остане верен на себе си като научно и революционно познание само тогава, когато критически усвоява новите проблеми, идеи и възгледи на нашето време, като ги подлага на анализ и преценки върху основата на собствената си диалектико-материалистическа теория на познанието, на собствените си социално-исторически цели и задачи, на собствената си историческа практика, взета както с нейните успехи и постижения, така и с нейните грешки и провали.

Пред съвременните марксисти стои отговорността, неотложната и неотменна задача не да изоставят марксизма, когато дори немарксистки социалдемократически партии се връщат отново към него, а да го развиват. Това е залог за съхраняването на БСП като партия на социалистическия избор, на възраждащия се социализъм.

/Пресслужба "Куриер"/


16:30:00
25.04.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Цвета Любомирова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!