25 април 1990

СОФИЯ, 25 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 82 /100/

     СОФИЯ, 25 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


     1. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ

     ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ВИНАГИ СА БИЛИ МИРЪТ, СВОБОДАТА, НАРОДОВЛАСТИЕТО И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИСТИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙЦИ, ТЕЗИ СА И ЦЕЛИТЕ НА БЗНС/О/ - Н.ПЕТКОВ. В ДЕЙНОСТТА СИ БЗНС/О/ - Н.ПЕТКОВ, СЕ СЪОБРАЗЯВА СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ:
     - СЪЗДАВА УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ ЗА ЗАШИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ЗА САМОИЗЯВА И ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА, ЗА УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСЕКИ ЧОВЕК НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ;
     - УТВЪРЖДАВА НАРОДОВЛАСТИЕТО И КОНСТИТУЦИОННО-ПАРЛАМЕНТАРНАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ КАТО ЕДИНСТВЕНО ПРАВИЛЕН ПЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА;
     - ПОДКРЕПЯ САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ;
     - ПОДДЪРЖА ЧАСТНАТА ТРУДОВА ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ И ИЗДИГА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЗЕМЯТА И ЧОВЕКА КАТО ВИСША ФОРМА НА ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВЕТА И КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. БОРИ СЕ ЗА ВИСОКОРАЗВИТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ;
     - ПОДДЪРЖА КООПЕРАТИЗМА И КООПЕРАТИВНОТО ДЕЛО ВЪВ ВСИЧКИ НЕГОВИ ФОРМИ, ПРИЛАГАНИ НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА ОТ СВОБОДНИ ЧАСТНИ СТОПАНИ;
     - РАТУВА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА, СЪОБРАЗЕНА С ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДАДЕНОСТИ НА СТРАНАТА, С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАВНОПРАВНО И ЕФЕКТИВНО КООПЕРИРАНЕ ВЪТРЕ В СТРАНАТА И С ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ ИЗВЪН НЕЯ;
     - РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЖИЗНЕНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО, ЗА НЕГОВОТО АКТИВНО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ, ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА БОГАТ ДУХОВЕН ЖИВОТ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО;
     - УКРЕПВА ЛЮБОВТА И ВЕРНОСТТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО, БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНОСТНИ ТРАДИЦИИ И ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ;
     - РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ, АКТИВНИ И МНОГОСТРАННИ ВРЪЗКИ НА БЪЛГАРИЯ С ДРУГИТЕ СТРАНИ НА БАЛКАНИТЕ, ЕВРОПА И СВЕТА И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЕН МИР В ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА.
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                              X    X    X

    СОФИЯ, 25 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 17 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     ДНЕС ВСЕКИ БЪЛГАРИН ИМА КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ, КАТЕГОРИЧНИ ИСКАНИЯ И ДЕМОНСТРИРА ДЕМОКРАТИЧНИ УБЕЖДЕНИЯ. ДНЕС ВСЕКИ БЪЛГАРИН СЕ ОБЯВЯВА СРЕЩУ ТОТАЛИТАРНОТО НИ МИНАЛО. ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ ВСИЧКИ НИЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ ЕДНО И СЪШО БЪДЕЩЕ, ЧЕ ИЗБИРАМЕ ЕДНИ И СЪЩИ СРЕДСТВА? НЕ!
     ЗА НАС ВОДОДЕЛЪТ МЕЖДУ КОНСЕРВАТИВНИ И ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ НЕ Е В ДЕКЛАРАЦИИТЕ И СМЕЛИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ. ЗА НАС КРИТЕРИЯТ Е ДРУГ. ЕДНА ПОЗИЦИЯ Е ТОЛКОВА ПО-КОНСЕРВАТИВНА, КОЛКОТО ПО-НЕЯСНИ И РАЗТЕГЛИВИ ПОНЯТИЯ ИЗПОЛЗВА; КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ИСКАНИЯ ИМА, БЕЗ ДА ПОСОЧВА ПЪТИЩАТА ЗА ТЯХНОТО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ; КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ПОЖЕЛАНИЯ ФОРМУЛИРА, БЕЗ ДА ИЗЯСНЯВА СВОЕТО СОБСТВЕНО МЯСТО В КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА.
     НИЕ СМЕ ЗА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО НЕ СЕ ЗАДОВОЛЯВА ПРОСТО С КРАСИВИ ДОКУМЕНТИ, ОБЩОДЕМОКРАТИЧНИ ФРАЗИ И БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ. НИЕ СМЕ ЗА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ С ЯСНИ ИДЕЙНИ ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО СЕ РАЗБИРА КОЙ СТОИ НА ТЯХ И КОЙ НЕ.
     НИЕ СМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЯСНО ЩЕ ПОСОЧИ ПЪТИЩАТА, ЧРЕЗ КОИТО МЛАДЕЖТА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА. БЕЗ ТОЗИ КОНТРОЛ ОТНОВО ЩЕ СЕ ОБРЕЧЕМ НА ПРОСИЯ! ЩЕ ПОСТАВЯМЕ ВЪПРОСИ, БЕЗ ДА СМЕ СПОСОБНИ ДА ИЗИСКВАМЕ ОТГОВОР. ЩЕ СЪЧИНЯВАМЕ ПРОГРАМИ И ЩЕ БЪДЕМ БЕЗПОМОЩНИ ПРИ ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ!

                                НАШАТА ИСТОРИЧЕСКА ОЦЕНКА

     ПОЛИТИЧЕСКОТО МИНАЛО НИ ИНТЕРЕСУВА - НЕ ЗА ДА РАЗПРЕДЕЛЯМЕ ИСТОРИЧЕСКИ ВИНИ, А ЗА ДА ОТКРИЕМ ИСТИНСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НАСТОЯЩАТА ПОВСЕМЕСТНА КРИЗА.
     ДЪЛБОКАТА КРИЗА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО НЕ Е ПЛОД НА ГРЕШКИ, ДЕФОРМАЦИИ И ЛИЧНА ДИКТАТУРА. ТЯ Е ЗАКОНОМЕРНО СЛЕДСТВИЕ ОТ НАСИЛСТВЕНОТО ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ОТ МОНОПОЛА ВЪРХУ ИДЕОЛОГИЯТА, ПОЛИТИКАТА И КУЛТУРАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ИМЕТО НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА.
     НАШАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Е ДАЛЕЧ ОТ ИДЕАЛИТЕ, ПРОКЛАМИРАНИ ОТ СОЦИАЛИЗМА. НАСИЛСТВЕНОТО ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И МОНОПОЛЪТ ВЪРХУ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА ЗАКОНОМЕРНО НИ ДОВЕДОХА ДО: ПРЕМАХВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, ПОВИШАВАНЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА, ПРЕМАХВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ, ДО РАЗКРЕПОСТЯВАНЕТО НА СЪЩНОСТНИТЕ СИЛИ НА ЧОВЕКА, ДО ГОСПОДСТВОТО НА НЕПОСРЕДСТВЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА, ДО ПОБЕДАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ.
     ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМ ТОЗИ ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ?
     ЗА ДА АРГУМЕНТИРАМЕ ИДЕЙНИТЕ ПОЗИЦИИ, НА КОИТО СПОРЕД НАС ТРЯБВА ДА ЗАСТАНЕ НАШИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ; ЗА ДА АРГУМЕНТИРАМЕ ГЛАВНИТЕ СРЕДСТВА, ЧРЕЗ КОИТО СПОРЕД НАС ТОЙ ТРЯБВА ДА ОТСТОЯВА МЛАДЕЖКИТЕ ИНТЕРЕСИ.

                                    НАШАТА ИДЕЙНА ОСНОВА

    НИЕ СМЕ ЗА СОЦИАЛИЗЪМ, РАЗБИРАН НЕ КАТО ОТДЕЛЕН ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРОЙ, А КАТО ТЕНДЕНЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО. В СВОЯТА ИДЕЙНА ОСНОВА ПОСТАВЯМЕ "СОЦИАЛИЗМА" ПРЕДИ "ДЕМОКРАЦИЯТА", ЗАЩОТО СОЦИАЛИЗМЪТ Е ОПРЕДЕЛЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. НИЕ СМЕ ПРОТИВ НЕОКОНСЕРВАТИВНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЕТО В ИМЕТО НА НЕОГРАНИЧЕНАТА ЛИЧНА СВОБОДА Е ГОТОВО ДА ЖЕРТВА ОБЩОЧОВЕШКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДА АТАКУВА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ РАЗБИРАНЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НА ВОЙНСТВАЩИЯ КОМУНИЗЪМ, КОЙТО В ИМЕТО НА КЛАСОВАТА БОРБА И СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ ОПРАВДАВА НАСИЛИЕТО И ПОТЪПКВАНЕТО НА ЛИЧНАТА СВОБОДА. НИЕ СМЕ ПРОТИВ АНАРХИСТИЧНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, КОЯТО НЕНАВИЖДА ВСЯКА ФОРМА НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ. СОЦИАЛИЗМЪТ Е ТЕНДЕНЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО КОМПЕНСИРА ФИЗИЧЕСКАТА, УМСТВЕНАТА И СОЦИАЛНАТА НЕПЪЛНОЦЕННОСТ; КОЕТО ОСИГУРЯВА РЕАЛНО И МАКСИМАЛНО ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, БЕЗ ДА Я ПРЕВРЪЩА В АНОНИМНА; КОЕТО ПРЕВРЪЩА ЛИЧНОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО В СЛЕДСТВИЕ НА ЛИЧНОТО УСИЛИЕ.
                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                                 X   X   X

     СОФИЯ, 25 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО-ОБРЬЩЕНИЕ КЪМ СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".


     УВАЖАЕМИ СЪМИШЛЕНИЦИ,
     ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ И НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" Е НИТО ЕДИН КОМПРОМЕТИРАН И НОМЕНКЛАТУРЕН КАДЪР ДА НЕ БЪДЕ ИЗБРАН В БЪДЕЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИЛИ КЪДЕТО И ДА БИЛО ДРУГАДЕ! АКО ВЪВ ВАШИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН СЕ ПРЕДЛОЖИ ПОДОБНА "ЛИЧНОСТ", НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА НЕ ГЛАСУВАТЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЗА НЕГО. АКО ПРЕЦЕНИТЕ, ЧЕ НИТО ЕДИН ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ДРУГИ КАНДИДАТИ /АКО ИМА ТАКИВА/ СЪЩО НЕ Е ДОСТОЕН ПО НЯКАКВИ ПРИЧИНИ, ПРЕДЛАГАМЕ ДА ИЗДИРИТЕ СРЕД БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ ЧОВЕК, КОЙТО ЧЕСТНО И ВСЕОТДАЙНО БИ СЛУЖИЛ НАИСТИНА НА НАРОДА.
     РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ИДЕЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ, ОБРАЗУВАЙТЕ КЛУБОВЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ОПОЗНАВАЙТЕ СЕ ПОМЕЖДУ СИ, ОБСЪЖДАЙТЕ ВСИЧКИ БОЛНИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА СТРАНАТА, ТЪРСЕТЕ ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ, ОБСЪЖДАЙТЕ ОБСТОЙНО ВСЯКА КАНДИДАТУРА! НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА НИКОГО ДА ВИ МАНИПУЛИРА, ДА ВИ ДЪРЖИ В СТРАХ ИЛИ ИНФОРМАЦИОНЕН ВАКУУМ! ПОДДЪРЖАЙТЕ ВРЪЗКА С ДРУГИ КЛУБОВЕ ОТ ВАШАТА ОБЛАСТ И ГИ ОБЕДИНЯВАЙТЕ ЧРЕЗ КООРДИНАТОРИТЕ СИ. ПРАВЕТЕ СПИСЪЦИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО, В КОИТО ОТРАЗЯВАЙТЕ ТРИТЕ ИМ ИМЕНА, АДРЕС, ТЕЛЕФОН И ПРОФЕСИЯ С ЦЕЛ ЛЕСНА ВРЪЗКА ПОМЕЖДУ ВИ, КАКТО И ЕВЕНТУАЛНО ОБЕДИНЯВАНЕ ПО ИНТЕРЕСИ. ИЗПРАЩАЙТЕ ДАННИ ЗА БРОЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВСЕКИ КЛУБ, КАКТО И ТОЧЕН АДРЕС НА КООРДИНАТОРИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КЛУБОВЕ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ВИ ИЗПРАТИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЛИЗКИТЕ ДО ВАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО КЛУБОВЕ, С ЧИИТО КООРДИНАТОРИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА.
     АДРЕС НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ": СОФИЯ 1000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 1156, ТЕЛ. ХХ-ХХ-ХХ.
     РАЗМНОЖАВАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТОВА ПИСМО-ОБРЪЩЕНИЕ, ИЗПРАЩАЙТЕ ГИ НА БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА, КАТО СЪОБЩАВАТЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНА СИ ЗА ВЗАИМНА ВРЪЗКА.
     ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО КЛУБ "НАРОДЕН ФРОНТ", ОТ КОЙТО НИЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ, СЧИТАМЕ, ЧЕ ТУК СЕ КАСАЕ ЗА ОПИТ ЗА НОВО МАНИПУЛИРАНЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ В ИНТЕРЕС НА НОМЕНКЛАТУРАТА. СЪДИМ ЗА ТОВА ОТ ПУБЛИКУВАНОТО ВЪВ В."ТРУД" НА 9 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ОБРЪЩЕНИЕ, ЗА КОЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО БЯХМЕ УВЕДОМИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТОЗИ КЛУБ ДА НЕ СПОМЕНАВАТ ИМЕТО НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: КУЗМАН КУЗМАНОВ
 
СОФИЯ, 23 АПРИЛ 1990 Г.                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 25 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНО ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ.


     ДРАГИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ,
     ДНЕС ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Е РАЗБРАЛА, ЧЕ ПЪТЯТ НИ Е КЪМ ЕВРОПА. И ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ИСКА, СИЛНО ЖЕЛАЕ ДА ВЛЕЗЕ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ, КОЙТО ПОЧВА ВЕЧЕ ДА СЕ ИЗГРАЖДА. НО КОЙ ПОВЕЧЕ ОТ ВАС ЖЕЛАЕ ТОВА, СТРЕМИ СЕ, МЕЧТАЕ ЗА ВРЕМЕТО, КОГАТО НИЕ ЩЕ СЕ ПРИОБЩИМ - НА РАВНА НОГА - ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ, ДУХОВНО КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ОБЩЕСТВО ОТ СВОБОДНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЯВАНИ СТРАНИ.
     САМО ЧЕ ДА СЕ ИСКА И ЖЕЛАЕ НЕЩО, ДА СЕ МЕЧТАЕ И БЛЕНУВА ЗА НЕГО Е ЕДНО, А ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ТОВА ЖЕЛАНИЕ, ТАЗИ МЕЧТА, ТОВА ДЪЛБОКО, ВСЕНАРОДНО ВЪЖДЕЛЕНИЕ - И ОСОБЕНО ВЪЖДЕЛЕНИЕТО НА НАШАТА МЛАДЕЖ - Е ДРУГО.
     КАКВО Е ТАЗИ ЕВРОПА, КЪМ КОЯТО НИЕ СЕ СТРЕМИМ, В КОЯТО НИЕ НЕСЪМНЕНО ЩЕ ВЛЕЗЕМ, КАКВА Е НЕЙНАТА СЪЩНОСТ, В КАКВО СЕ СЪСТОИ "МИСТЕРИЯТА", ЧРЕЗ КОЯТО ТЯ ДНЕС Е НА ТАКАВА ГОЛЯМА ВИСОТА ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ?
     ВСЯКО ПО-ЗАДЪЛБОЧЕНО И ЧЕСТНО, НЕСАМОЗАЛЪГВАЩО СЕ ВГЛЕЖДАНЕ, НИ СОЧИ ЕДИН ОГРОМЕН, КАТЕГОРИЧЕН, ПРЕДЕЛНО ЯСЕН ФАКТ: ЕВРОПА СЕ СЪЗДАДЕ ВЪРХУ ДУХОВНИТЕ ОСНОВИ НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯ, РИМ И... ХРИСТИЯНСТВОТО. ДРЕВНОГРЪЦКАТА КУЛТУРА ДАРИ НА ЕВРОПА СВОЯТА МИСЪЛ И КРАСОТА, РИМ - ОСНОВНИТЕ СХВАЩАНИЯ ЗА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, НО ХРИСТИЯНСТВОТО Е ТОВА, КОЕТО СТАНА, И ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ДЪЛБОКИЯТ ВЪТРЕШЕН ДВИГАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДУХ, ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ КАК ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕДНО ЧОВЕЧНО ОБЩЕСТВО, КАК ДА СЕ НАПРАВИ ОТ ДЪРЖАВАТА ОРГАНИЗАТОР И СЛУЖИТЕЛ НА ТОВА ОБЩЕСТВО - ЕДНО ОБЩЕСТВО ОТ ХОРА-ЛИЧНОСТИ. ТОВА ОБЩЕСТВО - ДНЕШНОТО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО - ПОЧИВА, СТОИ, КРЕПИ СЕ, ФУНКЦИОНИРА, ЖИВЕЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ СХВАЩАНИЯ НА ХРИСТИЯНСТВОТО ЗА ЧОВЕКА КАТО ВЪРХОВНА ЦЕННОСТ И НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ.
     СЛЕДОВАТЕЛНО? СЛЕДОВАТЕЛНО, СКЪПИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ, АКО ВИЕ ЖЕЛАЕТЕ БЪЛГАРИЯ ДА ВЛЕЗЕ В ПОЧВАЩОТО ДА СЕ ИЗГРАЖДА ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО НА НАРОДИТЕ НА РАВНА НОГА, ТРЯБВА ВСИЧКИ НИЕ ДА СЕ ... ХРИСТИЯНИЗИРАМЕ. ЕВРОПА Е ХРИСТИЯНСКА. СВОБОДАТА Е ХРИСТИЯНСКО ПОНЯТИЕ - ТЯ СЛЕДВА ОТ ИДЕЯТА, КОНЦЕПЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО ЗА ЧОВЕКА "СЪЗДАДЕН ПО ПОДОБИЕ БОЖИЕ". ДЕМОКРАЦИЯТА Е ХРИСТИЯНСКО ПОНЯТИЕ - ТЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВОТО. ПАРЛАМЕНТАРИЗМЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА ДЪРЖАВНОТО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА - САМО В ХРИСТИЯНСКИ ДУХ МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА И ТОЙ. АКО НИЕ ДОСЕГА ВСЕ ОЩЕ НЕ СМЕ РАЗБРАЛИ АБСОЛЮТНАТА ЦЕННОСТ НА ХРИСТИЯНСТВОТО САМО ПО СЕБЕ СИ, ТО ПОНЕ ДА РАЗБЕРЕМ НЕГОВАТА ПРИЛОЖНА ЦЕННОСТ. САМО КАТО ХОРА С МАНТАЛИТЕТ НА СВОБОДНИ ЛИЧНОСТИ, КАТО ХОРА, ГОТОВИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, КАТО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ЦАРИ СЪГЛАСИЕТО ДА СЕ УПРАВЛЯВА ПАРЛАМЕНТАРНО, ЩЕ МОЖЕМ НИЕ, СКЪПИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ, ДА ВЛЕЗЕМ НА РАВНА НОГА В ЕВРОПА. НО ТАЗИ ДУХОВНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОДГОТОВКА МОЖЕ САМО...ХРИСТИЯНСТВОТО ДА НИ Я ДАДЕ. САМО ОТ НЕГО ЩЕ МОЖЕТЕ ВИЕ, СКЪПИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ, ДА СЕ ИЗПЪЛНИТЕ С ТЪЙ НЕОБХОДИМИЯ - КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕВРОПЕИЗИРАНЕТО НИ - ЕВРОПЕЙСКИ ДУХ.
     ОБАЧЕ ПРЕДПОЛАГАМ, ЧЕ И ВИЕ -ТЪЙ КАТО МНОЗИНА ВЕЧЕ ВСЕ ПО-ЧЕСТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОБИКАЛЯТ И СЕ ВГЛЕЖДАТ В ЕВРОПА И "ЕВРОПЕЙСКОТО" - НЕ ЩЕ ДА Е ДА НЕ СТЕ ЗАБЕЛЯЗАЛИ ТОЗИ ТВЪРДЕ ОСОБЕН ЗА НАС, БАЛКАНЦИТЕ, ВИД ХРИСТИЯНСТВО, КОЙТО СЕ ШИРИ. НАСТАНИЛ СЕ Е И Е ЧАСТ НЕДЕЛИМА ОТ ЕВРОПА, ИМЕННО - "ПРИЛОЖНОТО ХРИСТИЯНСТВО": ХРИСТИЯНСТВОТО НЕ НА ГРЪМКИ ПРОПОВЕДИ, ВНУШИТЕЛНИ ТРЕБИ И ДРУГИ ТАКИВА, А ХРИСТИЯНСТВОТО... НА ДЕЛО. КАКВО Е НАПРИМЕР ЦЯЛАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, НА ЗДРАВНАТА ПОМОЩ, НА ПОДПОМАГАНЕТО НА ТЪРСЕЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКО ПРИБЕЖИЩЕ, НА СТАРИ, САКАТИ, НЕДЪГАВИ ВЪВ ФРГ, ДА РЕЧЕМ, АКО НЕ... ПРИЛОЖНО ХРИСТИЯНСТВО?
     ТОВА ИМЕННО Е И СЪЩИНАТА НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ. ТОВА Е СЪЮЗ, ОБЕДИНЯВАЩ ОТДЕЛНИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ , В КОИТО САМИТЕ МЛАДЕЖИ СЕ СЪБИРАТ, ЗА ДА СЕ ОБОГАТЯТ ОТ ВЕЛИКАТА СЪКРОВИЩНИЦА НА ХРИСТИЯНСТВОТО: ТАЗИ СТРАННА, ЧУДНОВАТА, ВЪЛШЕБНА СЪКРОВИЩНИЦА, ОТ КОЯТО КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ХОРА ВЗИМАТ, ТЯ ПЪК СТАВА ТОЛКОВА ПО-БОГАТА. САМО ЧЕ ЧИСТО РЕЛИГИОЗНАТА ХРИСТИЯНСКА ДЕЙНОСТ НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЦЪРКВАТА - БИЛА ТЯ ПРАВОСЛАВНА, КАТОЛИЧЕСКА, ПРОТЕСТАНТСКА. НИЕ СМЕ ВИЖДАЛИ - И ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ЩЕ ВИЖДАМЕ - НАШАТА ДЕЙНОСТ ИМЕННО КАТО ГОРЕКАЗАНОТО ПРИЛОЖНО ХРИСТИЯНСТВО. В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ВИЕ ШЕ СИ ОБРАЗУВАТЕ, ДЕЙНОСТТА ВИ ЩЕ БЪДЕ, ДРАГИ МЛАДЕЖИ, КОИТО БИХТЕ ВДИГНАЛИ ПАДНАЛОТО, ПОВАЛЕНОТО ОТ НЕРАЗУМНИ УПРАВНИЦИ ОЩЕ ОТ КРАЯ НА 1941 Г. НАСАМ ЗНАМЕ НА "ИМКА", ДА ВНЕДРЯВАТЕ ХРИСТИЯНСКИЯ ПОДХОД В НАЙ-ОБИКНОВЕНИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ВАШ И НА ХОРАТА ОКОЛО ВАС ЖИВОТ. ДА СЕ УЧИТЕ И САМИ ВИЕ ДА ПРИЛАГАТЕ НА ДЕЛО ТАЗИ ТЪЙ ВЪРХОВНА И ЕДНОВРЕМЕННО ТЪЙ ПРОСТА, ТЪЙ ПРОСТО ЗАЛОЖЕНА В САМОТО ЕСТЕСТВО НА НЕЩАТА МЪДРОСТ, КОЯТО Е ХРИСТИЯНСТВОТО.
                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                           X   X   X

     СОФИЯ, 25 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/.


     НА 22 АПРИЛ 1990 Г. В РОЖЕНСКИЯ МАНАСТИР БЕ ИЗВЪРШЕНО ИСТИНСКО КОЩУНСТВО. ИЗПОЛЗУВАЙКИ КАТО ПОВОД 75-ГОДИШНИНАТА ОТ ГИБЕЛТА НА ЯНЕ САНДАНСКИ, Т.НАР.ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" СВИКА ПРОТИВОБЪЛГАРСКО СБОРИЩЕ, НА КОЕТО БЯХА ИЗДИГНАТИ БЕЗУМНИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПРАВА НА НЕСЪЩЕСТВУВАЩО МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ.
     ОРГАНИЗАЦИЯТА "ИЛИНДЕН" НАРУШАВА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ И НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА НИТО КАТО ПОЛИТИЧЕСКА, НИТО КАТО ОБЩЕСТВЕНА ИЛИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ВЪЗПРИЕМА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА "ИЛИНДЕН" КАТО ОПАСНИ ЗА СТРАНАТА И ПРЕДЛАГА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА ДА ПРИЛОЖАТ ЗАКОНА С ЦЯЛАТА МУ СТРОГОСТ СПРЯМО "ИЛИНДЕН".

СОФИЯ, 23 АПРИЛ 1990 Г.                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

     СОФИЯ, 25 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ.


                                      ГЛАВА VI
                                      НАКАЗАНИЯ

     ЧЛ. 33 НАКАЗАНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ /БНП/ СА СЛЕДНИТЕ:
     1/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
     2/ СНЕМАНЕ ОТ РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ
     3/ ИЗКЛЮЧВАНЕ
     ЧЛ. 34 ВСИЧКИ НАКАЗАНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ НАЛАГАНИ САМО ОТ КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА И МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ УЗНАВАНЕТО ИМ ПРЕД ВИСШЕСТОЯЩИЯ ОРГАН.
     ЧЛ. 35 НАКАЗАНИЯТА СЕ ВПИСВАТ В ЧЛЕНСКАТА КНИЖКА И СЕ ЗАЛИЧАВАТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА ОТ ПОСТАНОВЯВАНЕТО ИМ.
     ЧЛ. 36 ИЗКЛЮЧЕН ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ОТНОВО ДА БЪДЕ ПРИЕТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА МИНИМУМ ЕДНА ГОДИНА ОТ ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО.

                                      ГЛАВА VII
                                   ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

     ЧЛ. 37 ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БНП СЕ ИЗБИРАТ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.
     ЧЛ. 38 ЗАСЕДАНИЯТА НА ВСИЧКИ КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА СЕ СЧИТАТ ЗА РЕДОВНО ПРОВЕДЕНИ, КОГАТО В ТЯХ УЧАСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ.
     ЧЛ. 39 КОГАТО В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК НЕ СЕ ЯВЯТ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ЧЛЕНОВЕ, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТЛАГА ЗА ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО, СЛЕД КОЕТО СЕ СЧИТА ЗА РЕДОВНО ПРОВЕДЕНО, НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.
     ЧЛ. 40 ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕДОВНО УВЕДОМЕНИ ЗА НАСРОЧЕНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ.
    ЧЛ. 41 РЕДОВНО Е УВЕДОМЯВАНЕТО, КОГАТО СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ЗАСЕДАНИЕТО Е НАПРАВЕНО ПЕРСОНАЛНО - УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО, ИЛИ Е ПУБЛИКУВАНО В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НАЙ-МАЛКО 3 ДНИ ПРЕДИ ЗАСЕДАНИЕТО. В СЪОБЩЕНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСОЧВА ДНЕВНИЯТ РЕД.
     ЧЛ. 42 ВСИЧКИ КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯТА СИ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЕ ГЛАСУВА ПО ВЪПРОС ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНГРЕСА. В ТОЗИ СЛУЧАЙ РЕШЕНИЯТА СЕ ПОСТАНОВЯВАТ ПРИ КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ГЛАСА.
     ЧЛ. 43 НИКОЙ ЧЛЕН НА БНП НЯМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НЕГО И НЕГОВИ РОДНИНИ.

                                        ГЛАВА VIII
                                        ИМУЩЕСТВО

     ЧЛ. 44 ИЗДРЪЖКАТА НА ПАРТИЯТА СЕ ОБРАЗУВА ОТ:
     1/ ЧЛЕНСКИ ВНОС
     А/ ВСТЪПИТЕЛЕН: 2 ЛВ.
     Б/ МЕСЕЧЕН: ЗА УЧЕНИЦИ - 0,50 ЛВ.; ЗА СТУДЕНТИ, ПЕНСИОНЕРИ И НЕРАБОТЕЩИ - 1 ЛВ.; ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ - 2 ЛВ.
     В/ ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС.
     2/ ДАРЕНИЯ
     3/ СОБСТВЕНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
     ЧЛ. 45 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЛИ ЗА ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА ИНТЕРЕС НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА ОБРАЗУВА ФИРМИ И ДР. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЗАКОННОУСТАНОВЕНИЯ РЕД.
     ЧЛ. 46 ПО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ НЕГО МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАВАТ ЦЕЛЕВИ ФОНДОВЕ, НАЧИНА НА УПОТРЕБА, НА КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ С РЕШЕНИЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ.
     ЧЛ. 47 РАЗХОДИТЕ НА БНП СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪОБРАЗНО БЮДЖЕТ, ИЗГОТВЯН ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, И СЕ ПРИЕМА ОТ КОНГРЕСА.
     ЧЛ. 48 ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ КАКТО СЛЕДВА: ЗА ДРУЖЕСТВОТО - 50% И ЗА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ - 50%.

                              ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
                             
     1. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ДЕЙНОСТТА НА БНП ОБЩЕСТВЕНОСТТА СЕ ОСВЕДОМЯВА ОТ ЛИЦЕ, СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.
     2. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ И ДРУЖЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ СВОЕВРЕМЕННО ИНФОРМИРАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ТЯХ РЕШЕНИЯ.
                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 25 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.


                                      В ПРАВНАТА ОБЛАСТ

     1.  ПРОМЯНА В ЦЯЛОСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СТРАНАТА, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ СРЕЩУ РЕЦИДИВИ НА ДОКТРИНАТА НА "ОГРАНИЧЕН СУВЕРЕНИТЕТ", НАЛАГАНА НА БЪЛГАРИЯ ДОСЕГА.
     2.  ЦЯЛОСТНА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА, В ЧИИТО ОСНОВИ ДА ЗАЛЕГНАТ УПОМЕНАТИТЕ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ.
     3.  ЦЕЛТА НА ПРАВОТО ДА БЪДЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦИВИЛИЗОВАНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, КЪДЕТО СПОСОБНОСТИТЕ ДА БЪДАТ ВОДЕЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО И ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЛИЧНОСТТА В ОБЩЕСТВОТО.

                                    В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

     1. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАВНОПРАВНО СЪЖИТЕЛСТВО НА ТРИТЕ ВИДА СОБСТВЕНОСТ: ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА ПРИ ЮРИДИЧЕСКИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА.
     2. СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА РЕФОРМА, КОЯТО ДА СТИМУЛИРА ИНИЦИАТИВНОСТТА.
     3. ГЛАВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР ДА БЪДЕ ПАЗАРЪТ.
     4. СЪЗДАВАНЕ НА СТИМУЛИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
     5. ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ, КОИТО ЩЕ ПРЕВЪРНАТ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. БЕЗ СВОБОДНА РАЗМЯНА НА ПАРИ НЯМА СВОБОДНА РАЗМЯНА НА СТОКИ.
     6. СЪЗДАВАНЕ НА НАИИОНАЛНА СТОКОВО-ПАРИЧНА БОРСА.

                                      В НАЦИОНАЛНАТА ОБЛАСТ

     1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКИ ЕМИГРАНТИ, НАПУСНАЛИ ПРИНУДИТЕЛНО ИЛИ ДОБРОВОЛНО СТРАНАТА ПОРАДИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ НЕГО ПРОМЕНИ.
     2. ОТХВЪРЛЯНЕ КАТО ПРЕДАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НАЛОЖЕНИЯ ОТ БКП ДОСЕГА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, КАКТО И ТОЗИ НА ЧАСТ ОТ АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИМ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
     3. КОНТАКТ С БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В ОТЦЕПЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ, ЧРЕЗ УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.
     4. ВЪПРОСЪТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ, ДА СТАНЕ ЗА ВСЕКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКИП ОСНОВНА ЗАДАЧА.
     5. В СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ КАТО ЦЯЛО КАКТО В СТРАНАТА И В ОТКЪСНАТИТЕ ЗЕМИ ОТ МАЙКА БЪЛГАРИЯ, ТАКА И ПО СВЕТА, БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ЩЕ СИ СЛУЖИ И ЩЕ СЕ БОРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С МИРНИ СРЕДСТВА - ПРОСВЕТНА, ПРОПАГАНДНА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩА, ЧИТАЛИЩА, КЛУБОВЕ И ДРУГИ.
     ЗА ТОВА Й Е НУЖНО НА ПЪРВО МЯСТО ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ СЪС СЪСЕДИТЕ НИ. СЪС СЪЩОТО ОТНОШЕНИЕ И СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ - НАЙ-ВЕЧЕ СЪС СССР И САЩ - И ООН ПАРТИЯТА ЩЕ РАТУВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО БЛЯНОВЕТЕ И ИДЕАЛИТЕ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА КАУЗА НА БЪЛГАРИЯ, НО В РАМКИТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.

                           В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА

     1. ИЗВОЮВАНЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ПРИОБЩАВАНЕТО МУ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
     2. АВТОНОМИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ И НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
     3. СВОБОДА НА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИЯ КУЛТУРЕН ОБМЕН.
     4. ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ЗАПАДНАЛОТО КУЛТУРНО РАВНИЩЕ НА БЪЛГАРИНА, СЪПОСТАВЕНО С ТОВА НА ЕВРОПЕЕЦА.

ПЛОВДИВ, ФЕВРУАРИ 1990 Г.                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/