25 януари 1995


София, 25 януари 1995 година
Брой 18 /1319/


София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ЗАВЕДЕНОТО ВЪВ ВЪРХОВНИЯ СЪД ДЕЛО СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕНЕТА ИНДЖОВА [..........] ЗА ПРИЕТОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ ПО СПОГОДБАТА "МОЛЛОВ - КАФАНДАРИС".


Известно е на българската общественост, че служебното правителство на Ренета Инджова на 30 декември 1994 г. прие Постановление N 327 за реда и условията за изплащане на облигациите на тракийските бежанци по спогодбата "Моллов-Кафандарис". С това решение служебният кабинет обиди и унизи бежанците от Тракия и Македония. Това бе едно незаконно, неморално и несправедливо решение. Затова всички тракийски бежанци го отхвърлиха по най-категоричен начин и решиха да го бойкотират.

В подкрепа на тракийци застана българската общественост. Всички средства за масова информация аргументирано, по български защитиха справедливата кауза на бежанците.

Своевременно Съюзът на тракийските дружества в България /СТДБ/ излезе с декларация, в която отхвърли решението на служебното правителство и призова за незабавното отменяне на постановлението. Декларацията на съюза бе изпратена на Ренета Инджова. Но от нея ни звук, ни стон. Напротив, тя разпореди постановлението да бъде публикувано в "Държавен вестник", с което то влезе в законна сила.

СТДБ изразява своето възмущение и към тези действия на Ренета Инджова.

Естествено, в съответствие с желанията на тракийските бежанци, изразени в техните протести /също изпратени до Ренета Инджова/, и в защита на законните и справедливи права на бежанците, Съюзът на тракийските дружества в България заведе дело във Върховния съд срещу служебното правителство на Ренета Инджова.

В исковата молба до Върховния съд /изх. N 15 от 19 януари 1995 г./ се иска да бъде отменено Постановление N 327 от 30 декември 1994 г. като незаконен акт на служебното правителство.

СТДБ е уверен, че Върховният съд ще се отнесе с необходимата сериозност, законност и морал към трагичната съдба на бежанците и техните наследници.

СТДБ е отправил също молба /изх. N 16 от 19 януари 1995 г./ до Главна прокуратура за отменяне на Постановление N 327 като противоречащ на закона документ.

СТДБ заявява още веднъж, че при евентуално неблагоприятно решение на Върховния съд и на Главна прокуратура ще отнесе въпроса за облигациите в международните органи и съдилища, както и в Организацията на обединените нации.

София, 19 януари 1995 г.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Карамитрев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 7 ЯНУАРИ 1995 Г.


Глава трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА

Чл.35  /1/ Всеки народен представител има право да поставя за разглеждане, както и да участва в разискването на всички въпроси, поставени за разглеждане пред Общото събрание, свободно да изразява становището си по тях и да участва при вземането на решения.
/2/ Всеки народен представител има право свободно да изразява своето мнение и да прави мотивирани предложения пред органите на парламентарната група, които са длъжни да се произнесат по тях или да ги поставят на разглеждане.
/3/ Народните представители могат да внасят в ръководството на парламентарната група питания, предложения, проекти за решения и законопроекти за обсъждания от Общото събрание и за внасяне в Народното събрание.

Чл.36. Всеки народен представител може да бъде избран в ръководните органи на парламентарната група.

Чл.37. Всеки народен представител има право да участва в заседанията на ръководството на парламентарната група и да взема отношение по разискваните въпроси, когато се разглежда неговата дейност като народен представител.

Чл.38. Всеки народен представител има право да получава съдействие от членовете на парламентарната група, нейните органи и технически сътрудници при упражняване на правата и изпълнение на задълженията си по този правилник.

Чл.39. Народните представители от парламентарната група имат право да искат необходимата им информация и съдействие от съответните партийни органи и организации на коалиционните партии. За осъществяване на това свое право те могат да търсят съдействието и на ръководството на парламентарната група.

Чл.40. Всеки народен представител е длъжен да изпълнява решенията на Общото събрание и другите органи на групата, взети по реда, определен от този правилник.

Чл.41 /1/ Народните представители са длъжни да участват в дейността на парламентарната група, в заседанията на Народното събрание и парламентарните органи, в които са избрани.
/2/ Народният представител е длъжен да уведомява ръководството на парламентарната група, когато му се налага да отсъства. Той е на разположение на парламентарната група и по време, когато е в отпуск или няма пленарни заседания, както и заседания на постоянните комисии.
/3/ Народният представител е длъжен да дава обяснение за отсъствия по неуважителни причини пред Общото събрание.

Чл. 42 /1/ Народните представители са длъжни да поддържат постоянни връзки с избирателите от своите избирателни райони, като изучават проблемите им, причините за тях и възможните начини за решаването им. Те докладват най-съществените въпроси от срещите си с избирателите на ръководството на парламентарната група.
/2/ Народните представители са длъжни активно да се застъпват за интересите на своите избиратели, в т.ч. и като правят питания и актуални въпроси до органите на изпълнителната власт, лично да посещават министерства и ведомства, да отправят писма до административни органи.

Чл. 43. Народните представители са длъжни да подпомагат финансово дейността на парламентарната група по реда, предвиден в този правилник.

Чл. 44 /1/ Членовете на групата нямат право да упражняват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител.
/2/ Народните представители нямат право да развиват търговска дейност като управители и съдружници в търговски дружества или като еднолични търговци, както и да участват в органи за управление и контрол на търговски дружества.
/3/ Народните представители предоставят пълна информация за всички свои дейности и за своето и на близките си имуществено състояние, текущите приходи и стопанска дейност по ред, определен от ръководството.
/4/ Народните представители, когато заемат ръководни длъжности във фондации, клубове, асоциации или други сдружения с нестопанска цел, информират ръководството на парламентарната група.
/5/ Народните представители подават ежегодно в ръководството на групата декларации за материалното си състояние.

Чл. 45 /1/ Народните представители са длъжни да бъдат лоялни към политиката на коалицията. Този ангажимент се оформя по реда, предвиден в уставите на политическите партии. При системно нарушение народният представител дължи обяснение пред цялата парламентарна група, след което групата може да го порицае, да се разграничи от него, да поиска от него да подаде оставка като народен представител или да го изключи като член на парламентарната група.
/2/ С писмена декларация пред Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ народните представители, членове на БСП, поемат морално задължение да подадат оставка в случаите на системно несъгласие по основни въпроси на политиката на партията, заявена в нейната предизборна платформа, подкрепена от вота на избирателите, осъществявана от парламентарната група.
/3/ Общото събрание предоставя на средствата за масова информация всички резултати от гласуванията на народните представители в Народното събрание.


Глава четвърта
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА С МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 46 /1/ Членовете на парламентарната група упражняват правото си на парламентарен контрол, като отправят питания и актуални въпроси към Министерския съвет и отделни негови членове или внасят предложения за създаване на анкетни комисии.
/2/ Подготвените питания и актуални въпроси и предложения за анкети се внасят за обсъждане от Общото събрание на парламентарната група чрез ръководството, което е длъжно да ги включи в дневния ред на предстоящо заседание при първа възможност и веднага да информира съответния член на Министерския съвет.
/3/ Общото събрание може да препоръча на народния представител, подготвил питане, актуален въпрос или предложение за анкета, да ги преформулира. Общото събрание може да предложи на народния представител да се откаже от инициативата като вместо това към членовете на Министерския съвет бъдат отправени препоръки от името на парламентарната група за подобряване на работата им.
/4/ Разпоредбите на горните две алинеи не ограничават правото на народния представител да упражнява парламентарен контрол и да отправя питания, да задава въпроси и да прави предложения за анкети въпреки приетото становище на парламентарната група.

Чл. 47 /1/ Членовете на Министерския съвет, ако правителството е образувано от или със участието на парламентарната група, имат право да участват в заседанията на ръководството на парламентарната група.
/2/ При същите условия членовете на Министерския съвет участват в заседанията на Общото събрание.
/3/ По инициатива на ръководството на парламентарната група на неговите заседания или на заседанията на Общото събрание на парламентарната група съгласувано с министър-председателя могат да бъдат канени членове на Министерския съвет, както и ръководители на други ведомства.

Чл. 48. Министър-председателят и министрите вземат становището на парламентарната група преди приемането на законопроектите от Министерския съвет по ред, определен от министър-председателя и председателя на парламентарната група.


Глава пета
ПАРЛАМЕНТАРНА ДИСЦИПЛИНА

Чл. 49. Всеки народен представител от парламентарната група носи политическа отговорност за своята дейност в Народното събрание и извън него за осъществяване на целите, определени в предизборното споразумение на БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и правилата за взаимодействие между ВС на БСП и Парламентарната група на демократичната левица - Българска социалистическа партия, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност".

Чл. 50. Всеки народен представител дължи обяснение пред органите на парламентарната група за неучастие във важни гласувания или нарушаване единството на гласуване в Народното събрание и постоянните му комисии. Такова обсъждане може да се проведе и на съвместно заседание на парламентарната група и Висшия партиен съвет и изпълнителните съвети на БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност".

Чл. 51 /1/ В случаите на чести отсъствия по неуважителни причини на народен представител от пленарни заседания на Народното събрание или от заседания на постоянните и временни комисии, както и от заседанията на парламентарната група Общото събрание на парламентарната група по предложение на ръководството може да вземе решение за порицание на народния представител.
2/ Когато народният представител системно продължава безпричинно да отсъства от заседанията, както и в случаите, когато народният представител системно застъпва неприемливи политически позиции, по предложение на ръководството Общото събрание на парламентарната група може да вземе решение за разграничаване от съответния народен представител.

Чл. 52 /1/ Общото събрание на парламентарната група, като вземе предвид многобройните отсъствия, системната дейност на народен представител в противоречие с общата позиция на парламентарната група, нарушаването на принципа на единство на гласуването или особено тежките нарушения на този правилник, може да поиска от народния представител да подаде оставка.
/2/ Преди вземане на решение парламентарната група изслушва съответния народен представител, освен ако той не е дошъл на две последователни заседания, за които е бил редовно поканен.
/3/ Ако народен представител не изпълни решението за подаване на оставка по предходните алинеи в едноседмичен срок, ръководството внася предложение за изключването му от парламентарната група на следващото й заседание.
/4/ Политическите ръководства на партиите, влизащи в състава на коалиция "БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност", имат правото въз основа на решения, взети по реда на техните устави, да предлагат на парламентарната група да изключат народен представител, който е загубил политическото доверие на съответната партия.
/5/ Решенията по алинеи 1, 3 и 4 се вземат от Общото събрание с мнозинство повече от две трети от всички членове на парламентарната група.
/6/ Групата може да предложи на политическите ръководства на съответните партии в коалицията да свали политическото доверие от изключените народни представители.
/7/ За неизпълнение задълженията на народен представител или член на парламентарната група Общото събрание на парламентарната група приема постоянни, временни или ad hoc решения за намаляване размера на финансовите средства, които предоставя съгласно правилника на Народното събрание на членовете си.


Глава шеста
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА

Чл. 53 /1/ Общото събрание решава как да се разпределят предоставените от Народното събрание средства за парламентарна дейност на парламентарната група между групата като цяло и нейните членове.
/2/ С общите средства на групата и в съответствие с бюджета й се финансират всички общи разходи на парламентарната група и отделни инициативи на народни представители, а в случаите на материално подпомагане разходите се извършват по решение на групата.

Чл. 54. Ръководството взема решения и контролира разходването на средствата от касата на парламентарната група и представя пред Общото събрание финансов отчет в края на всяка сесия.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Ръководството на парламентарната група определя сътрудници и експерти, необходими за нормалното функциониране на парламентарната група.

&2. Предложения за изменения и допълнения на този правилник се правят от една десета от членовете на парламентарната група. Предложенията се приемат с мнозинство повече от две трети от членовете на групата.

&3. Общото събрание приема правила за финансовата дейност на парламентарната група.

&4. Парламентарната група се регистрира в Народното събрание по реда, предвиден в Правилника за организацията на дейността му.

&5. В случаите,    когато    разпоредби на настоящия правилник противоречат    на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ръководството е длъжно да внесе проект за изменението и/или допълнението им в едноседмичен срок. До внасянето на съответната поправка се прилагат нормите от Правилника на Народното
събрание.

&6. Този правилник е приет на заседание на парламентарната група на седми януари 1995 г. и е подписан от народните представители.

/Пресслужба "Куриер"/


12:15:00
25.01.1995 г.

    
Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Цвета Борисова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!