25 август 1992

София, 25 август 1992 година
        Брой 166 /696/

Ръководител Пресслужба "Куриер”

Стефан Господинов


София, 25 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ПОДКРЕПЯМЕ РАЗУМНИЯ ПОДХОД" НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ВИЖДАНИЯ НА ВИСШЕТО ВОЕННО РЪКОВОДСТВО НА СТРАНАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕФОРМАТА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.


Ръководството на Българска офицерска легия "Раковски” изразява своето удовлетворение, че след дълги спорове, противоречиви схващания и субективни действия, свързани с реформата във Въоръжените сили, най-после разумът надделя.

В интервюто на началника на Генералния щаб от 8 юли 1992 г. са изложени вижданията на висшето военно ръководство по практическото прилагане на реформата, които съвпадат с позицията на легия ”Раковски”, изразена във всички нейни документи от началото на годината досега.

Позицията ни е непроменена: реформата във Въоръжените сили трябва да стартира след приемане на необходимата нормативна база, след създаване на финансови и материални предпоставки за функциониране на новите структури.

Считаме също, че провеждането на реформата не бива да води до излишно и допълнително повишаване на социалното напрежение сред военнослужещите.

Едновременно с това, изразяваме своите опасения, че при прилагане на допълненията на чл. 71 от сега действащия закон е възможно да се допусне субективизъм при оценка на офицерските кадри, което без съмнение ще предизвика отрицателни реакции.

Ще подкрепим всички действия на Министерството на отбраната и Генералния щаб, които биха помогнали за гарантиране на националната сигурност, за спадане на социалното напрежение, за издигане на престижа на военната професия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ”:
Майор Гочев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - КЪРДЖАЛИ, ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА "ДОГАН". Документът е адресиран до президента на Република България.


Законът "Доган" е поредният законодателен абсурд, наложен от твърдото турскосиньо мнозинство във все още неразпадналото се Народно събрание. От "закона” прозира политическа целесъобразност за запазване на властта на всяка цена и с всички средства. Криво разбраната демокрация за пореден път показа, че за едни я има, а за други не. Специалният закон, който дава възможност на неколкостотин семейства български турци да възстановят продадените си имоти от "голямата екскурзия", е поредната привилегия за т.нар. "онеправдани и обидени", които винаги са били облагодетелствани през 47-годишния червено-син тоталитаризъм.

Изселилите се през 1989 година си продадоха имотите, възнамерявайки да останат завинаги в "майка Турция". Насила бяха прогонени не от тогавашните управници, а от нелегалното тогава Турско национално-освободително движение в България, което понастоящем е легализирано против Конституцията на Република България, наричащо себе си Движение за Права и Свободи?!

Истината е, че изселническата кампания и досега не е спирала и в момента по мащабност тя е по-голяма в сравнение с 1989 г. Може би след време ще се приеме нов закон, който да върне продадените имоти на сега изселващите се от "демократична" България.

Прословутият закон е в ущърб на страната ни и на сегашните добросъвестни собственици, закупили въпросните жилища, тъй като цели унижение на българското достойноство и допълнителни печалби за онези, които се заканваха при заминаването си, че ще се върнат с танкове.

Българският народ винаги е бил мъдър и далновиден, безпогрешно разпознава националните си предатели и ще търси най-строга отговорност от същите.

Общонародният комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) и Отечествената партия на труда (ОПТ) настояваме президентът на Република България да наложи вето на въпросния закон, защото той ще предизвика разпалване на междуетнически вражди, за които ще бъдат виновни СДС-39 и антиконституционното и сепаратистко Движение за права и свободи (ДПС).

Кърджали, 14 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 25 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ФОНД "ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВРЪЩАЩИ СЕ В БЪЛГАРИЯ ПОТОМЦИ НА ИЗСЕЛЕНИ БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА"  КЪРДЖАЛИ, КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ. Документът е адресиран до президента на Република България, до Министерство на финансите и до Народното събрание.


БРАТЯ И СЕСТРИ,

Обръщаме се към вас от името на ръководството на създадения фонд с молба да окажете помощ за създаване на минимални условия за посрещането и настаняването на дошлите със семействата си от Бесарабия, Таврия, Крим и други части на света българи в град Кърджали и региона.

Прогонени насила от земите ни през минали векове, но запазили и предали на поколенията си обичта към България, днес техните потомци отново търсят обратния път към РОД и РОДИНА. Без дом, без работа и без средства за препитание, водени и крепени единствено от патриотизма си, тяхна опора сме ние, техните братя и сестри, техните сънародници.

Средствата превеждайте на сметка: 161 154 356 400-1 при ТБ АД - Кърджали, за фонд "Подпомагане на завръщащи се в България потомци на изселени българи в чужбина".

За справки се отнасяйте на тел. 2-32-50.

БРАТЯ И СЕСТРИ,

НЕ ОСТАВАЙТЕ БЕЗУЧАСТНИ
КЪМ СЪДБАТА ИМ!!!

София, 24 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 21 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. В СОФИЯ И ДОПЪЛНЕН НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ КОНГРЕСИ НА 23 ФЕВРУАРИ 1992 Г. И НА 16 АПРИЛ 1992 Г.


РАЗДЕЛ 7
НАЛАГАНЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА УСТАВА,
ПАРТИЙНИЯ МОРАЛ И ЕТИКА

Чл. 44. За неизпълнение решенията и нарежданията на по-висшестоящите партийни органи, за нарушаване на устава и програмните изисквания, опит за фракционна дейност, стремеж към лично облагодетелстване, за погазване на комунистическия морал и етика и за нарушаване законите в страната се прилагат следните наказателни мерки:

а) за партийните организации - предупреждение, порицание и разпускане (разформироване);
б) за отделните членове - бележка, порицание, мъмрене, строго мъмрене с предупреждение за изключване и изключване от редовете на партията. Наказанията се прилагат в зависимост от степента на виновност.

Чл. 45. Когато се налага наказанието "изключване" или се възстановява членството на изключен или доброволно излезнал от партията, трябва да се проявява максимално внимание и другарство, грижа и да се дава гласност.

Чл. 46. Право да изключва има само ППО. За целта трябва да има мотивирано (писмено) предложение от партийното ръководство на ППО или на по-висш партиен орган, поискал изключването или възстановяването на даден комунист.

Въпросът за изключването се разглежда на събрание на ППО при задължително участие на комуниста, освен ако той откаже да присъства. Решението при този случай се изпраща писмено на комуниста. Решението за изключване се взема с две трети от гласовете на присъстващите на събранието. Самото събрание е редовно, ако на него са присъствали две трети от членовете на ППО.

Решението влиза в сила веднага, ако не бъде заявено, че ще се обжалва. При този случай решението влиза в сила след становището на ЦКРК.

Решението може да бъде публикувано в партийния печат само ако ЦК или ЦКРК има решение по въпроса.

Въпросът за възстановяването се разглежда в присъствието на кандидата. Процедурата е както при приемането на нови членове.

Чл. 47. Изключването на член на ЦК, на член на ЦКРК или на член на областен, на градски и общински комитет на партията, или на член на съответната КРК става също с писмено предложение от съответния партиен орган до ППО, в която членува комунистът.

В случай, че ППО откаже да изпълни такова искане, без да има доказателства за това, въпросът се отнася до ЦКРК, която е длъжна да се произнесе в срок от един месец и да съобщи становището си в писмен вид. Ако въпреки намесата на ЦКРК съответната ППО не предприеме нищо, ЦКРК е длъжна да постави въпроса пред ЦК за разпускането й, съгласно чл. 45, буква "а" от Устава на партията, и същата да бъде зачертана в списъците на ОБКП.

Чл. 48. Всеки наказан комунист има право да обжалва решението на ППО до съответната КРК и до ЦКРК не по-късно от един месец след решението за неговото наказание.

Партийният стаж и на изключените, и на излезлите от партията се счита от датата на новото им приемане в нея.

Когато изключен член на партията впоследствие докаже, че е бил невинен, неговото членство в партията се брои от първото му приемане (влизане) в партията.


РАЗДЕЛ 8
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА

Чл. 49. Паричните средства на ОБКП и ППО се набират от встъпителен членски внос, от редовен членски внос, който е 1 % от чистия доход, от дарения, спонсорства и други постъпления, които не противоречат на ЗПП.

От събрания членски внос, включително и встъпителния, 40 % се превеждат по сметка на ЦК, 30 % - на регионалните ръководства, и 30 % остават за ППО.

Сметката на ЦК се движи от първия секретар на ЦК и от секретарите, завеждащи отделите "Организационен" и "Външен".


РАЗДЕЛ 9
СИМВОЛИ НА ОБНОВЕНА БКП

Чл. 50. Символите на партията са: червено знаме с петолъчка и надпис "Обновена БКП” с бели букви.


РАЗДЕЛ 10
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

Чл. 51. Парламентарната дейност на партията се осъществява чрез нейните представители в парламента. ОБКП е отделена от държавата. Тя отстоява позициите си както в НС, така и в правителството, общинските съвети и кметствата, в органите за самоуправление и синдикатите чрез своите членове в тези институции и организации.


РАЗДЕЛ 11
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

Чл. 52. ОБКП е част от международното комунистическо и социалистическо движение. Тя е за сътрудничество с комунистическите, социалистическите, социалдемократическите и всички партии и движения в другите страни, които работят или се борят за социалистическо и комунистическо преустройство на своите страни и на света, против тоталитаризма, фашизма, тероризма и екстремизма.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всички документи, излизащи от името на ЦК и от ОБКП, се подписват от първия секретар, а тези, които излизат от името на ЦКРК - от нейния председател. Техните подписи не могат да се подменят с други, освен ако за това има протоколно решение на ЦК или на ЦКРК.

Документите задължително се подпечатват с печата на ЦК или на ЦКРК. Печатите се съхраняват от определени лица, посочени в инструкциите за работа на ЦК и ЦКРК.

2. Документите, излизащи от даден отдел на ЦК, се подписват от завеждащ отдела, но пак се подпечатват с печата на ЦК.

3. Личната кореспонденция на членовете на ЦК и на ЦКРК не се подпечатва с партиен печат.

4. Не могат да се издават документи от името на даден партиен орган, ако същият не е заседавал и няма протоколно решение за това.

При неотложни случаи (декларации, обръщения, призиви и др.), които не търпят отлагане, съгласието на съответните членове се взема по телефон или по друг начин, но още на първото заседание или пленум, такова решение се потвърждава с протокол.

5. За лични декларации, обръщения или призиви, които не ангажират името на партията, на ЦК и на ЦКРК, не се иска решение на дадения партиен орган. Комунистът обаче носи лична отговорност, ако с това си действие е навредил на партията или е засегнал доброто име, честта и достойноството на отделен комунист, на отделен гражданин, лидер на друга партия или на друга политическа сила, на дружество, на учреждения или на институция.

6. Всички жалби, сигнали и оплаквания, свързани със социални теми и неправомерни действия от страна на държавни органи и други политически партии и организации, по отношение на членове на ОБКП и на ППО се движат и решават от ЦК. Когато се касае въпросът за нарушаване на устава и програмата на партията, за погазване на партийния морал и етика и наложени наказания, въпросите се решават от ЦКРК.

7. В една ППО не могат да членуват повече от един член на ЦК и на ЦКРК, т.е. по един член от двата партийни органа. При този случай не се изисква членство по "местоживеене".

8. Делегатите, избрани за даден конгрес, запазват правата си до следващия конгрес, за който се избират нови делегати.

9. Работници и служещи, които не са избрани и не заемат изборни длъжности, а работят в апарата на ЦК и ЦКРК, се назначават от първия секретар на ЦК на партията. Назначаването на такива работници и служители по места се възлага на първите секретари на областните, общинските и градските комитети на партията.

10. Бюджетът на ЦК и на ЦКРК се определя (гласува) на съвместен пленум на ЦК и ЦКРК или на общопартийна конференция, а бюджетът на по-ниските нива - от съответните конференции.

11. Функционалните задължения на комунистите, избрани в ЦК и в ЦКРК и партийните ръководства по места, се определят от специални инструкции, приети на техни пленуми. Инструкциите не могат да противоречат на устава, програмата на партията и на законите в страната.

УСТАВЪТ НА ОБНОВЕНА БКП Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 21 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. В ГР. СОФИЯ, ДОПЪЛНЕН И ИЗМЕНЕН НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ КОНГРЕСИ НА ПАРТИЯТА, ПРОВЕДЕНИ НА 23 ФЕВРУАРИ 1992 Г. И НА 16 АПРИЛ 1992 Г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ


София, 25 август - Следва пълният текст на:
ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ХАРТА (ЧАСТ ВТОРА).


Член 10
Право на професионална подготовка

За да се осигури ефективното упражняване на правото на професионална подготовка, договарящите се страни се задължават:

1. Да осигурят или да съдействат според необходимостта за техническата и професионалната подготовка на всички лица, включително и на нетрудоспособните, като при това се консултират с професионалните организации на работодателите и трудещите се, и да предоставят условия за достъп до висше техническо и университетско образование изключително на основата на личните способности.

2. Да осигурят или да способстват за създаването на система за обучение на чираци и други системи за обучение на юноши и девойки в различни професии.

3. Според необходимостта да осигурят или способстват за осигуряването на:

а) подходящи и леснодостъпни условия за подготовка на възрастни трудещи се;
б) специални условия за професионална подготовка на възрастни трудещи се, която е станала необходима вследствие на развитието на техниката или преориентирането на пазара на работната сила;

4. Да насърчават пълното използване на облекченията, предвидени от подходящи разпоредби като:

а) намаляване или премахване на всякакви вноски и такси;
б) предоставяне на финансова помощ в необходимите случаи;
в) включване в нормалното работно време на времето, изразходвано от трудещия се през работния ден за повишаване на своята квалификация по настояване на неговия работодател;
г) обезпечаване - чрез провеждането на подходящ контрол и като се консултират професионалните организации на работодателите и на трудещите се - на ефективността на системата за обучаване на чираци и на всяка друга система за обучаване на млади трудещи се и необходимата защита на младите трудещи се изобщо.

Член 11
Право на опазване на здравето

С цел да осигурят ефективното упражняване на правото на опазване на здравето, договарящите се страни се задължават да предприемат пряко или в сътрудничество с държавни или частни организации необходимите мерки, насочени в частност към:

1. Премахване, доколкото е възможно, на причините за заболявания.

2. Създаване на служби за консултации и образование с цел подобряване на здравето и развиване на чувство за индивидуална отговорност за неговото поддържане.

3. Предотвратяване, доколкото е възможно, на епидемиите, ендемиите и на другите болести.

Член 12
Право на социално осигуряване

С цел да обезпечат ефективното упражняване на правото на социално осигуряване договаряшите се страни се задължават:

1. Да създадат или да поддържат система за социално осигуряване.

2. Да поддържат системата за социално осигуряване на задоволително равнище, но не по-ниско от равнището, необходимо за ратифициране на Конвенция 102 на Международната организация на труда за минималните стандарти на социално осигуряване.

3. Да полагат усилия за постепенно повишаване на равнището на системата за социално осигуряване.

4. Чрез сключването на двустранни или многостранни споразумения или по друг начин, като се спазват условията, предвидени в тези споразумения, да предприемат мерки, за да обезпечат:

а) отношение към гражданите на другите договарящи се страни относно правата на социално осигуряване, което да е еднакво с това към своите граждани, включително запазване на изгодите, предоставяни от законодателството в областта на социалното осигуряване независимо от придвижванията, които тези лица могат да осъществят между териториите на договарящите се страни;

б) предоставяне, поддържане и възстановяване на правата на социално осигуряване чрез такива средства като натрупване на периодите, през които лицето е имало застраховка, или периодите, през които е работило - в съответствие със законодателството на отделните договарящи се страни.

Член 13
Право на социална и медицинска помощ

С цел да осигурят ефективното упражняване на правото на социална и медицинска помощ договарящите се страни се задължават:

1. Да обезпечат необходимата помощ за всяко лице, което не разполага с достатъчно средства и което не е в състояние да си осигури тези средства със собствени сили или да ги получи от друг източник, в частност от социални помощи, а в случай на болест да му обезпечат грижите, които се изискват от неговото състояние.

2. Да гарантират, че политическите или социалните права на лицата, получаващи такава помощ, няма да бъдат ограничавани по тази причина.

3. Да осигурят за всеки възможност да получава от компетентни държавни или частни служби такива съвети и лична помощ, които са необходимо, за да се предотврати, отстрани или облекчи лична или семейна нужда.

4. Да прилагат разпоредбите на точки 1, 2 и 3 на този член на равна основа както по отношение на своите граждани, така и по отношение на гражданите на другите договарящи се страни, намиращи се на законно основание на тяхна територия, в съответствие със задълженията, произтичащи за договарящите се страни от Европейската конвенция за социална и медицинска помощ, подписана в Париж на 11 декември 1953 година.

Член 14
Право на помощ от службите за социални грижи

С цел да осигурят ефективното упражняване на правото на помощ от службите за социални грижи договарящите се страни се задължават:

1. Да насърчават или организират служби, които биха способствали за благосъстоянието и развитието на отделните лица и групи в обществото и за тяхното приспособяване към социалната среда.

2. Да поощряват участието на отделни лица и на доброволчески или други организации в създаването и поддържането на такива служби.

Член 15
Право на физически и умствено нетрудоспособните лица на професионална подготовка, възстановяване на трудоспособността и трудоустройване.

С цел да осигурят ефективното упражняване на правото на физически и умствено нетрудоспособните лица на професионална подготовка, възстановяване на трудоспособността и на трудоустройване договарящите се страни се задължават:

1. Да вземат необходимите мерки, за да осигурят условия за професионална подготовка, включително - ако е необходимо - в специализирани държавни или частни институции.

2. Да вземат необходимите мерки за трудоустройване на нетрудоспособните лица, в частност - чрез специализирани служби по трудоустройване, чрез създаване на условия за работа с предоставяне на подслон и чрез мерки, целящи да насърчат работодателите да приемат на работа физически нетрудоспособни лица.

Член 16
Право на семейството на социална, правна и икономическа защита

С цел да се осигурят условията, необходими за всестранното развитие на семейството, което е основна клетка на обществото, договарящите се страни се задължават да способстват за икономическата, правната и социална защита на семейния живот с такива средства като социални помощи и семейни добавки, данъчни облекчения, насърчаване строежа на фамилни жилища, помощ за младите новобрачни семейства и други подходящи мерки.

Член 17
Право на майката и детето на социална и икономическа защита

За да осигурят ефективното упражняване на правото на майката и детето на социална и икономическа защита, договарящите се страни вземат всички необходими и подходящи мерки за тази цел, включително и създаването или поддържането на подходящи институции или служби.

Член 18
Право на упражняване на доходоносна дейност на територията на другите договарящи се страни

За да осигурят ефективното осъществяване на правото на упражняване на доходоносна дейност на територията на която и да е друга договаряща се страна, договарящите се страни се задължават:

1. Да прилагат либерално съществуващите правила.

2. Да опростят съществуващите формалности и да намалят или премахнат канцеларските и други вземания и такси, подлежащи на плащане от трудещите се чужденци или от техните работодатели.

3. Да либерализират на индивидуална или колективна основа правилата, регулиращи наемането на трудещите се чужденци.

Договарящите се страни признават също:

4. Правото на своите граждани да напускат страната си, за да упражняват доходоносна дейност на територията на другите договарящи се страни.

Член 19
Право на работещите мигранти и на техните семейства на защита и помощ

С цел да осигурят ефективното упражняване на правото на трудещите се мигранти и техните семейства на защита и помощ на територията на която и да е друга договаряща се страна договарящите се страни се задължават:

1. Да поддържат или да се убедят в съществуването на подходящи безплатни служби за оказване помощ на тези трудещи се и по-специално за получаване на точна информация; да предприемат всички подходящи мерки, доколкото позволява националното законодателство, срещу заблуждаваща пропаганда относно емиграцията и имиграцията.

2. Да приемат подходящи мерки в рамките на своята юрисдикция за облекчаване напускането, пътуването и посрещането на тези трудещи се и техните семейства и в рамките на своята юрисдикция да им осигурят по време на пътуването необходимото санитарно и медицинско обслужване и хигиенни условия.

3. Да насърчават според случая сътрудничеството между службите за социална помощ - държавни и частни, от страните на емиграция и имиграция.

4. Доколкото тези въпроси са уредени в законодателството или са под контрола на административните власти, да гарантират на трудещите се, намиращи се на законно основание на тяхна територия, отношение не по-малко благоприятно от отношението им към своите граждани по следните въпроси:

а) заплащането и другите условия на наемане на работа и труд;

б) членство в синдикални организации и използване на преимуществата, предлагани от колективните договори;

в) жилище.

5. Да осигурят на трудещите се, намиращи се на законно основание на тяхна територия, отношение не по-малко благоприятно от отношението към собствените граждани относно данъците, таксите и отчисленията, които подлежат на плащане от трудещите се.

6. Да улесняват, доколкото е възможно, събирането на семейството на трудещия се мигрант, на когото е разрешено да се установи на тяхна територия.

7. Да осигурят на трудещите се, намиращи се на законно основание на тяхната територия, отношение не по-малко благоприятно от отношението към собствените им граждани при процесуалноправните действия във връзка с въпросите, споменати в този член.

8. Да гарантират на трудещите се, намиращи се на законно основание на територията им, че няма да бъдат експулсирани от тяхна територия, освен ако застрашават националната сигурност или нарушават обществения ред и добрите нрави.

9. Да разрешават в съответствие със законодателството на трудещите се мигранти да прехвърлят такава част от тяхната печалба и спестявания, каквато те пожелаят.

10. Да разпространят защитата и помощта, предвидени в този член, по отношение на трудещите се мигранти, които не са наемни работници.

/Пресслужба "Куриер"/


10:24:15    
25.08.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!