25 октомври 1995


София, 25 октомври 1995 година
Брой 209 /1510/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ПРЕЗ МАНДАТА 1995-1999 ГОДИНА" НА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ СТЕФАН СОФИЯНСКИ, ИЗДИГНАТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


1. ОБЩА ПОСТАНОВКА

1.1. София - нашият град и нашата столица

Сердика, Средец, София - това са имената на нашия град през вековете, преживял много периоди на слава и упадък през двехилядната си история. Днес София преживява криза в най-новата си история. Изграждан като "социалистически", след краха на идеологията градът и ние, неговите жители, трябва да се справим с трудно наследство. София беше изкуствено обременена с тежка промишленост, черна и цветна металургия, които многократно влошиха жизнената среда на града. Демографският бум предизвика остър недостиг на жилища и повиши тяхната цена до недостъпни за столичанина стойности. Транспортните и комуникационните връзки са претоварени. Предизвикана беше водна криза. Софийската икономика - тясно обвързана с преустановилите съществуването си СИВ и Съветски съюз. Сега тя изпитва остра нужда по пътя на приватизацията и външното финансиране да се преустрои в унисон с новите пазарни условия.

В столицата живеят 13% от населението на страната. Тук са съсредоточени 26,3% от заетите в националната икономика. По отрасли те се разпределят така: 25,4% - в промишлеността, 11,1% - в транспорт и съобщения, 11,3% - в търговията, 1,4% - в земеделието, и 50,8% - в други дейности.

Сега задачата пред Обединената демократична опозиция е всички заедно да превърнем нашия град в една модерна столица, да решим екологичните й проблеми, да осигурим обществен ред, гарантиращ живота и собствеността на гражданите, чрез приватизация и нови инвестиции да преустроим икономиката на града, така че да осигурим достойно съществуване на софиянци.


        1.2. Политическа обстановка

Политическата обстановка преди изборите за местни органи на управление се характеризира с три основни черти на рекомунизация:
- непрекъснат стремеж за централизиране на властта и завръщане към методите на централизираната икономика;
- планомерно и методически осъществявано прочистване на всички етажи на управлението и стопанската дейност на кадри, които не са безусловно верни на БСП;
- целенасочено водена рестриктивна политика срещу сините общини и най-вече срещу София. Средствата за водене на тази политика са: икономически - малка бюджетна субсидия, неотчитаща минималните потребности на столичния град; политически - прехвърляне на отговорността за националните проблеми върху местното самоуправление /"водната криза"/.

Със спечелването на общинските избори Обединената демократична опозиция ще отстоява тезата за независима самоуправляваща се местна власт и ще се превърне в неин гарант. Това ще позволи да се ползват специфичните възможности на големия столичен град и на неговото население за доказване на предимството на опозицията в осъществяването на стопанската и обществено-политическата реформа.

Спечелването на изборите ще позволи да бъдат привлечени на ръководна и изпълнителска работа квалифицирани специалисти - симпатизанти на Обединената демократична опозиция. Те със своите знания и опит ще докажат кадровите възможности на некомунистическите сили да управляват община, в която са съсредоточени най-сложните проблеми за сигурността на хората, за благоустрояване и ново жилищно строителство, транспортно обслужване. С успеха на управленските екипи от Столичната община и районите ще се развенчае митът, че БСП е единствената реална политическа сила, която е в състояние да управлява.

Създаването на благоприятна среда за икономическа активност на дребните и средните предприемачи и привличане на чуждестранни инвеститори за реализацията на инфраструктурни обекти в Столичната община ще бъдат основните източници за осъществяване на програмата за мандата 1995-1999 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНИЦИАТИВА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА БОРБА С МАФИЯТА ИОПОРНИ ТОЧКИ НА АНТИМАФИОТСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.


Съюзът на демократичните сили /СДС/ предлага да се разгърне широка обществена дискусия с цел приемане на закон за борба с мафията, който да обхваща нови допълнителни разпоредби в областта на административното, наказателно-процесуалното, материално-наказателното, наказателно-изпълнителното и гражданското право.

СДС предлага:

1. В административното право:
- създаване на специализиран обособен орган за борба с мафията;
- гарантиране на специална защита на този орган от проникване на мафията в него;
- изграждане на специални връзки на органа с министерствата и ведомствата от централното управление на страната.

2. В наказателно-процесуалното право:
- създаване на специализирани звена в Националната следствена служба и Главната прокуратура;
- бързи процедури на съдопроизводството;
- задължително задържане под стража при повдигане на обвинение;
- тежестта на свидетелските показания;
- система, гарантираща защита на свидетелите;
- доказателствена тежест на показанията в предварителното производство.

3. В материално-наказателното право:
- нови специфични престъпни състави;
- квалифицирани състави по общия Наказателен кодекс със завишени санкции;
- смекчаващи обстоятелства при самопризнания и разкриване на мафиотски структури.

4. В наказателно-изпълнителното право:
- специален затворнически режим;
- специални условия и ред за намаляване на наказанието и помилване, стимулиращи разкриването на мафиотски структури и дейности.

5. В Търговския закон:
- изменения, които да пречат на мафиотски организации да действат под формата на легални търговски фирми и дружества.

София, 24 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДЯЛБАТА НА КОНФИСКУВАНОТО ИМУЩЕСТВО НА БИВШИТЕ ПРОФСЪЮЗИ.


Напоследък имуществото на бившите профсъюзи, конфискувано съгласно Закона за имуществото на политическите организации /ЗИПО/, се дава на държавни и силови структури, както и на политически организации, вместо да се използва за нуждите на организациите на наемния труд и на социално слабите. Това положение коренно се различава от практиката на другите страни от Централна и Източна Европа, където имуществото на бившите профсъюзи бе предоставено на представителните и демократичните синдикални организации, с което бяха спазени препоръките на Международната организация на труда /МОТ/. По тази причина Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа"

ЗАЯВЯВАТ:

Голяма част от конфискуваното имущество на бившите профсъюзи е строено със средства от профсъюзен членски внос. Двата синдиката не могат да се съгласят това имущество да се използва за нуждите на държавната администрация или на политически организации. КНСБ и КТ "Подкрепа" смятат, че то трябва да служи за синдикална дейност и ще използват всички конституционни и разрешени от закона средства за отмяна на частта за профсъюзното имущество в ЗИПО.

Във връзка с това:

1. КНСБ и КТ "Подкрепа" потвърждават основния принцип и духа на споразумението между двете централи от 27 октомври 1992 г. - частта от конфискуваното имущество, която е построена с профсъюзни средства, да бъде поделена в пропорция: 55 на сто за КНСБ, 35 процента за КТ "Подкрепа", 10 процента за социални нужди на общините и на други синдикални организации, ако те имат реални структури по места.

Централите на КНСБ и КТ "Подкрепа" препоръчват на своите федерации да продължат на колегиална основа разговорите за подялба на синдикалното имущество, което е извън обхвата на ЗИПО.

Двете централи съвместно ще подкрепят в МОТ подадената жалба за нарушенията на синдикалните права и свободи в България, извършени в хода на вторичната конфискация на профсъюзно имущество.

2. КНСБ и КТ "Подкрепа" призовават общинските ръководства и местните синдикални структури на двете организации чрез местните тристранни структури да упражняват надзор над конфискуваното профсъюзно имущество, в което се настаняват държавни административни органи или политически партии, за да не се допусне неговото разпиляване и тайно приватизиране.

3. КНСБ и КТ "Подкрепа" след консултации с Международната конфедерация на свободните профсъюзи и Европейската конфедерация на профсъюзите ще се обърнат към президента на Републиката с апел да поиска от Конституционния съд преразглеждане и отмяна на частта за профсъюзното имущество в ЗИПО.

София, 23 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кръстьо Петков

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НОВ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ. Документът ще бъде обсъждан при основаването на организацията, обявено за 3-4 ноември 1995 г. в София.


Новият комунистически интернационал /НКИ/ тържествено заявява пред целия свят, че поема върху себе си отговорността да доведе докрай великото дело на Първото интернационално работническо сдружение, продължено от Третия интернационал и от Информбюро, просъществувало от 1947 г. до 1956 г.

Новият комунистически интернационал се ражда в условията на установено господство на империализма начело със САЩ, които с помощта на свои агентури разгромиха социалистическия строй в СССР, България, Албания, Румъния, Югославия, Полша, Чехословакия и Унгария. Предателят Михаил Горбачов предаде интересите на Германската демократична република /ГДР/ и ликвидира нейната държавност. Под формата на "демократизиране" на властта развитието на тези страни бе върнато с десетилетия назад.

Бяха провокирани етнически конфликти в ОНД и в Югославия. ООН обслужва интересите на САЩ. НАТО е поставена над ООН като агресивна империалистическа военна сила. "Световната" организация изпълнява волята и желанията на САЩ и на НАТО. Ръководството и командването на НАТО е в ръцете на САЩ.

В настоящата епоха се наблюдава най-голямото интегриране на международната реакция, най-голямото консолидиране на силите на империализма. След като извади от строя социалистическата система като свой единствен сериозен противник, международната реакция пристъпва към създаването на "новия световен ред", осигуряващ пълната хегемония на шепа престъпници над цялото човечество. Повече от всякога човечеството се нуждае от възраждането на Комунистическия интернационал, който единствен може да бъде защитник на трудовите хора.

Главната цел на Новия комунистически интернационал е да продължи дейността на Третия интернационал и Информбюро за сплотяването на световното комунистическо движение, което се бори за сгромолясването на интернационалната буржоазия, за пълното унищожение на диктатурата на малцинството на експлоататорите над мнозинството на трудовите хора, бори се за създаването на мощна световна социалистическа система като преходен стадий от капитализъм към комунизъм. Постигането на тази цел е възможно само чрез установяването на диктатура на пролетариата, която е диктатура на мнозинството на трудовите хора над онези, които са ги експлоатирали. Новият комунистически интернационал неотклонно се стреми към достигането на диктатура на пролетариата в целия свят.

Империалистическите войни винаги са нанасяли, нанасят и ще нанасят опустошения, злини и убийства на деца на трудовите хора по целия свят. Това се доказа в агресивните войни на САЩ и техните сателити във Виетнам, Корея, Ирак, Чечня, Босна и Херцеговина. Империалистическите войни отново потвърдиха това, което беше написано в общите статути на Първия и Третия интернационал, а именно, че освобождаването на работниците не е нито локален, нито национален, а интернационален проблем.

Новият комунистически интернационал дава положителна оценка на постиженията, достигнати в бившите социалистически страни. Новият комунистически интернационал скъсва веднъж завинаги с предателството, извършено от ревизионистите Й. Б. Тито, Н. С. Хрушчов, Л. И. Брежнев, гробокопача на световния социализъм Н. С. Горбачов, техните последователи и поддръжници.

В редовете на Новия комунистически интернационал се обединяват марксистко-ленински болшевишки комунистически партии независимо от расата и географското положение. Новият комунистически интернационал винаги ще подкрепя всяка социалистическа революция, независимо от това къде тя е осъществена.

Новият комунистически интернационал е призван да създаде и укрепи единството на международното работническо и комунистическо движение, което има за цел да създаде условия за победата на комунизма. Затова той следва да има строго централизирана организация. По същество Новият комунистически интернационал представлява единна световна комунистическа партия. Марксистко-ленинските комунистически партии, работещи в отделните страни, се превръщат в секции на Новия комунистически интернационал. Организацията на Новия комунистически интернационал осигурява всестранна помощ за пролетариата на всяка страна във всички форми на борба против капитализма и империализма, в работата за победата на комунизма.

За осъществяването на тези цели Новият комунистически интернационал прие следния устав:


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1
1. Новото комунистическо интернационално сдружение е създадено за организиране на общи акции на пролетариата от различни страни, целящи борба против фашизма, събарянето на капитализма и установяването на диктатура на пролетариата.
2. Новото международно интернационално сдружение се нарича Нов комунистически интернационал.
3. Крайната цел на НКИ е достигането на комунистическото общество в целия свят.
4. В понятието пролетариат се включват онези слоеве от населението на всяка страна, които намират своето препитание чрез наемен труд, бил той физически или интелектуален, и които не експлоатират чужд труд.

Чл.2
1. Идейната основа на НКИ е марксизъм-ленинизмът.
2. В своята дейност НКИ следва неотклонно методите на болшевизма.
3. Организацията на НКИ е изградена на принципите на демократическия централизъм.
4. НКИ не допуска в редовете си организации и лица, изповядващи официално или подпомагащи неофициално коя да е форма на ревизионизъм и опортюнизъм спрямо марксизма-ленинизма.
5. НКИ смята, че установяването на диктатурата на пролетариата е възможно само по революционен път.

Чл.3
1. НКИ одобрява дейността и подпомага всички организации и лица, които се борят и работят за установяването и укрепването на социализма независимо от тяхната раса и географско положение.
2. НКИ смята социализма като необходим стадий в прехода от капитализъм към комунизъм.
3. НКИ одобрява дейността и подпомага всички организации и лица, които се борят и работят против фашизма, империализма и милитаризма.
4. НКИ одобрява дейността и подпомага всички организации и лица, които се борят и работят против националното потисничество и експлоатацията на човек от човека.

Чл.4
1. НКИ смята за враждебни и се бори против всички империалистически и милитаристични организации, сдружения и структури на капиталистическите държави.
2. НКИ смята за враждебни и се бори против всички национални и интернационални фашистки организации, сдружения и структури.
3. НКИ смята за враждебни и се бори против всички лица, национални и интернационални организации, сдружения и структури, пропагандиращи и действащи в полза на ревизионизма и опортюнизма във всички техни форми.
4. НКИ смята за враждебни и се бори против всички лица, национални и интернационални организации, сдружения и структури, пропагандиращи и действащи за установяване на хегемония на групи хора и нации над други въз основа на имуществен, национален, расов или друг признак.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА И НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ТРИБУНА". Документът е адресиран н до средстваза масово осведомяване.


В броя за първата половина на октомври 1995 г. в. "Трибуна" с директор Борис Петков публикува дезинформационното съобщение, че на 30 септември 1995 г. е бил проведен "извънреден конгрес" на Българската комунистическа партия /БКП/, който бил взел решение да закрие длъжността директор на вестник "Комунистическо дело", да уволни Владимир Спасов като директор и да назначи за главен редактор някои си господин, който няма нищо общо нито с БКП, нито с вестника.

Въпросният "извънреден конгрес" е напълно нелегитимен по следните причини:

- Той е проведен от хора, които са изключени от БКП, и такива, които никога не са членували в БКП.

- Не е спазен чл.22 от Устава на БКП, касаещ изискванията за свикване и легитимност на извънреден конгрес на БКП.

Така нареченият извънреден конгрес на БКП е не само нелегитимен. Самото му провеждане е ясно указание, че той се провежда по внушение и със съдействието на определена политическа сила, враждебно настроена към БКП. За провеждането на "конгреса" е предоставен един от клубовете на БСП. Следователно, политическата сила, която е организирала "извънредния конгрес", е Българската социалистическа партия /БСП/. Същият извод се налага и от факта, че почти всички участници в това сборище са членове на БСП.

Взетите "решения" и времето за провеждане на "конгреса" показват недвусмислено, че той е част от предизборната кампания на БСП. Главните решения са: смяна на генералния секретар с друг, удобен за БСП, смяна на директора на в. "Комунистическо дело" с друг, удобен за БСП, и други, които са само подсилване на първите две - изключване от редовете на БКП на Генералния секретар и други комунисти, решения, насочени против интересите на БКП в предстоящите избори. Това е и единствената реално изпълнима задача на мнимия "извънреден конгрес" - предизборен ефект. Няма нормален човек, който може сериозно да приеме такъв конгрес.

Предвид тези факти, а също така предвид информацията от някои свои източници Централният комитет /ЦК/ на БКП има достатъчно сериозни основания да очаква появата на нелегален и нелегитимен брой на вестник, присвоил нагло и незаконно наименованието "Комунистическо дело", издаден от котерията, симулирала "извънреден конгрес", който да бъде изпълнен с лъжи и клевети по адрес на легитимния ЦК на БКП и неговия генерален секретар. Очаква се фалшивата редакция на мнимия "Комунистическо дело" да работи в някое от помещенията на Висшия съвет /ВС/ на БСП или на Български антифашистки съюз на ул. "Позитано" 20, а най-вероятно е тя да работи съвместно с редакцията на в-к "Трибуна". Очаква се този нелегален брой да излезе в дните преди изборите. Очаква се той да бъде в голям тираж, доколкото ще бъде платен от БСП, а тази партия не жали средствата, защото те са крадени, а краденото не се пести. Главната цел на този брой ще се свежда до това да се призоват комунистите да гласуват за БСП, а не за БКП. Измамата на електората е замислена добре: не само членовете и симпатизантите на БКП, но и много членове на БСП се отнасят с доверие към в. "Комунистическо дело" поради неговата правдивост и принципност. Голяма част от тях могат да бъдат заблудени, макар и за късо време - в дните преди изборите.

Предизборната кражба на символите и на формата е добре заучена манипулация от ВС на БСП. С такава кражба БСП спечели парламентарните избори на 18 декември 1994 г., като заграби червения цвят на бюлетината, който съгласно всички международни и наши традиции принадлежи на БКП. Главната част от електората на БСП е всъщност електорат на БКП. Но БСП с активната помощ на Съюза на демократичните сили, чиято пропаганда непрекъснато назовава членовете и ръководството на БСП "комунисти", манипулира населението. Всъщност БСП е антикомунистическа партия, което е ясно за всеки що-годе грамотен политик, но нагло се ползва от гласовете на комунистическия електорат, представляващ преобладаващата част от населението в България.

Като се има предвид всичко това:

1. ЦК на БКП се обръща към Централната избирателна комисия /ЦИК/ с молба да упражни правото си на контрол и да предотврати излизането на нелегален брой на мним вестник "Комунистическо дело", издаван от сътрудници на БСП.

2. ЦК на БКП се обръща към ЦИК с молба да й се предостави допълнителна безплатна квота - на два пъти по 10 минути по Българска национална телевизия и още толкова по Българското национално радио, за да бъдат изобличени опитите за манипулация на изборите.

3. ЦК на БКП се обръща към Главната прокуратура и Дирекцията на полицията с надежда, че те този път ще проявят мъдрост и ще приложат необходимите превантивни мерки против нарушаването на българското законодателство с евентуално издаване на вестник, заграбил наименованието на "Комунистическо дело".

4. ЦК на БКП предупреждава Полиграфическия комбинат в София и "Полипринт" - Враца, които са предполагаемите печатници, на които ще бъде предложено отпечатването на фалшивия вестник, че те могат да отпечатват вестник с наименованието "Комунистическо дело" само с подписа на директора му Владимир Спасов. В противен случай ЦК на БКП и редакцията на вестника ще ги сезира съдебно като съучастници в нарушение на Закона за авторско право.

Всичко това са предложения, които ЦК на БКП прави, за да се предотврати поредното престъпление на ВС на БСП. Що се отнася до вече консумираното престъпление с направените публикации, съдържащи лъжи, клевети и дезинформация, ЦК на БКП и генералният секретар вече взеха необходимите мерки, за да се потърси отговорност от виновниците.

София, 20 октомври 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 25 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ВЕНЦИСЛАВ ЙОСИФОВ.


Комуникациите, информационните мрежи, транспортните възли - гари, аерогара и други, разположени в София, са с национално и с международно значение, защото тук се концентрира тяхното управление, а и ползване в национален мащаб. В София са разположени голяма част от управленията на национални институции, банки, застрахователни и търговски дружества, посолства и представителства на международни организации. Всички те са заинтересувани от тяхното развитие.

Развитието на модерни технологии в областта на информационните и комуникационните мрежи и системи е бъдещето на икономиката на нашия град. Това пряко се отнася до нашата цел да превърнем София във важен национален и международен център. Столичната управа ще гледа на тях като основа за икономически растеж и преструктуриране на дейностите, извършвани на територията на София. За нас това е и реална възможност за разкриване на нови работни места. Тези технологии предлагат и голям брой услуги за населението и много хора вече се ползват от тях.

Значимостта на проектите в тази област и относително голямата им стойност изискват добра координация с оторизираните държавни органи. По отношение на много от тях има вече решения или изразено желание за помощ и финансиране от страна на международни финансови институции. Столичната община и нейното ръководство ще участват активно както в процеса на осигуряване на инвестиции, така и в тяхното усвояване и реализиране на проектите.

Транспортните възли и системи представляват национален приоритет и ще търсим подкрепа от правителството при реализиране на конкретните проекти по тях. При това ще защитаваме интересите на града - да създават удобство и комфорт за неговите жители, транспортните мрежи да осигуряват работни места за софиянци, да не замърсяват и да отговарят на съвременните екологични норми, както и да разпределят възможно най-рационално и равномерно транспортните потоци на територията на града. Специално внимание ще отделим на ремонта и поддръжката на транспортната мрежа на града.

Да запазим София като културно средище и град с историческа памет. Нашият град е с хилядолетна история. Ние се гордеем с нея и основна грижа на общинската администрация ще бъде да опазим архитектурно-историческото наследство. На територията на София има много сгради и обекти, които трябва да останат достояние на бъдещите поколения и сме длъжни да ги запазим. Изграждането на нови обекти и всички дейности, които ще се извършват на територията на общината, ще бъдат съобразени с тази цел. Ще направим всичко възможно да осигурим място за музейната експозиция на града, която е събрана, но засега няма свой дом.

Промените, които настъпиха в нашата страна, поставиха на сериозно изпитание и българската култура. Една от главните задачи, по които ще работя, е за запазване авторитета на града ни като национално културно средище. Чрез осигуряване на средства от различни източници ще се стремим да създадем условия за нормален живот на културните учреждения в града, без които той ще загуби много от своя облик. Една от сериозните задачи пред градската и районните управи ще бъде да запазим читалищата като типични за нашия народ културни и просветни институти.


* * *

За да променим облика на нашия град и осигурим неговото развитие, трябва да дефинираме и провеждаме нова инвестиционна политика, както и да приемем цялостна инвестиционна програма за развитие на София.

При подготовката на инвестиционната програма на столицата имам предвид, че по своята сложност и комплексност проблемите на управление на София нямат аналог сред другите градове в страната, а могат да се съпоставят само с проблемите на управлението на национално равнище. Това разбиране ще определи и пътищата и подходите за действие, които ще изберем в своята работа.

За успешното разработване на инвестиционната програма на София ще се опра на знанието и помощта на високо компетентни столични специалисти - инженери, архитекти, икономисти, които най-добре могат всестранно да анализират процесите в тяхната взаимовръзка и да посочат най-верните решения. За тази цел ще бъдат създадени програмни групи от изтъкнати, водещи учени и специалисти по всички основни направления, които ще подпомогнат общинската администрация.

С новата инвестиционна програма, която предлагам за развитие на София, ще се стремим да постигнем няколко основни цели:


Възраждане на столичната икономика

Това може да стане по линия на укрепване на общинските фирми и чрез насърчаване развитието на частното предприемачество в производството и сферата на услугите.

Първостепенна задача пред нас ще бъде да преустановим процесите на безразборно разграбване на общинската собственост и на стихийната декапитализация на общинските фирми. За да постигнем това, ще се постараем да създадем нормални условия за тяхната работа. Ще преследваме в кратки срокове повишаване на икономическата ефективност от стопанската дейност на общинските предприятия и фирми. Ще премахнем несигурността за "утрешния ден" и ще създадем възможности всеки да се труди пълноценно и компетентно на своето работно място.

Ще укрепим ръководствата на общинските фирми с доказали своя професионализъм и опит специалисти без оглед на тяхната политическа ориентация и принадлежност. Ще разчитаме на честните и некорумпирани ръководители, които могат да поемат отговорност за съдбата на своите фирми и на трудовите колективи в тях.

Ще действаме активно за възстановяване на пазарите на стоките на столичната икономика в страните от Източна и Централна Европа и бившите съветски републики, разширяване на достъпа им до пазарите на Западна Европа.

Ще формулираме и провеждаме ясна кредитна политика за отпускане на преференциални кредити за определени изгодни за общината бизнес дейности.

Чрез вътрешнобанкови кредити ще стимулираме предприятията и дейностите с експортна насоченост.

На следващо място съживяването на общинската икономика и по-нататъшният просперитет на града са тясно свързани с възможностите, които ще създадем за развитието на частното предприемачество. Ето защо нашите усилия ще се насочат към промяна на относителния дял на различните форми на собственост, формиращи столичната икономика.

Данните от статистиката през последните няколко години убедително показват нарастване на дела на частния сектор в икономиката на общината. Убеден съм, че талантът и енергията на предприемчивите граждани на нашия град ще са основен движещ фактор на растежа. Затова аз като човек, убедил се на практика в съзидателните способности на частната инициатива, ще се опитам да създам най-големи възможности за нейното процъфтяване именно на територията на София. За целта ще се стремя общинското ръководство да провежда политика, с която:

Ще осигурим най-благоприятни условия за развитие на частния бизнес и за създаване на по-голям брой дребни и средни собственици.

Ще премахнем бюрократичните пречки пред частните предприемачи. Ще стимулираме чрез данъчни облекчения и кредитни преференции стремежа на младите хора да развиват свой собствен бизнес и производство на стоки и услуги. Утрешното поколение на столицата трябва да получи възможност да реализира амбициите си да работи и да бъде богато.

Специално внимание ще отделим на въпросите на приватизацията на общинската собственост. За разлика от досега практикуваната "скрита" приватизация, осъществявана в тесните рамки на личния или групов интерес, ние ще приложим нов модел, който ще се основава на няколко основни принципа:

Публично определяне на приоритетите в приватизацията, както и ясно определяне на тези дейности и обекти, които общината ще държи под свой изключителен контрол.

Последователност и поетапност при осъществяването на приватизационните процеси при отчитане интересите както на бъдещите инвеститори, така и на мениджърските екипи и трудови колективи на подлежащите на приватизация обекти.

Издигане ролята на Общинската агенция за приватизация като орган, който ще консолидира усилията на представителите на различните сили за общото благо на нашия град.

Прилагането на тези принципи предполага цивилизованото и социално справедливо протичане на приватизационните процеси на територията на Софийската община и пресичане на апетитите за разграбване на безценица на общинската собственост.

Умелите действия на общинското ръководство за съчетаването на двете линии на развитие ще помогнат за превръщане наченките на стопанско оживление, които се забелязват напоследък, в тенденция за траен стопански растеж на столичното стопанство при осигуряване на по-висока трудова заетост на гражданите на София.

За да постигнем обаче всичко това, трябва с решителни действия да пресечем корупцията и стопанската престъпност и да установим ясни правила в пазарните отношения между различните стопански субекти в милионния столичен град.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
25.10.1995 г.


Дежурен редактор: Валентина Игнова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


--------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична
документална политическа, обществена и синдикална информация

      
ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

---------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!