25 септември 1990

СОФИЯ, 25 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                          БРОЙ 189 /207/

СОФИЯ, 25 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ЗА НАСОКИТЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО.

III. МЕРКИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УПРАВЛЯЕМОСТТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РАЗРУХА.

1. ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПЪЛНО ОТДЕЛЯНЕ НА БНБ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО. ПОДМЯНА НА НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО /ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ С НЕЗАВИСИМИ СПЕЦИАЛИСТИ СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. ДА СЕ УТВЪРДЯТ НОВА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА БНБ И ПРОГРАМА НА НОВОТО РЪКОВОДСТВО ЗА AHТИИНФЛДЦИОННА ПОЛИТИКА. ДА СЕ ЗАКРИЕ БВТБ А ФУНКЦИИТЕ Й СЕ ПОЕМАТ ОТ БНБ.

2. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ВЪВЕДЕ ЕДИНЕН ВАЛУТЕН КУРС, ПОДКРЕПЕН СЪС СТАБИЛИЗАЦИОНЕН ФОНД, ДОГОВОРЕН С МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, ЕИО И ВСИЧКИ СЪГЛАСНИ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ЧУЖДИ ПРАВИТЕЛСТВА. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЦЕНТРАЛИЗИРАТ ВСИЧКИ ВАЛУТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В БНБ И ДА СЕ ЗАМРАЗЯТ ВАЛУТНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ.

3. В СРОК ДО 30 ОКТОМВРИ 1990 Г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ПРИСТЪПИ КЪМ ДЕМОНОПОЛИЗИРАНЕ ЧРЕЗ РАЗДРОБЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МОНОПОЛНИ ФИРМИ, КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ С ТЕЗИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУПУВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ТУРИЗМА И ДР.

4. ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ДЕМОНОПОЛИЗИРАНЕ НА БАНКОВАТА СФЕРА ЧРЕЗ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОПЕРАЦИИ НА БНБ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТАКИВА НА ДСК. ДА СЕ ФОРМИРА ДВУЗВЕННА БАНКОВА СТРУКТУРА, В КОЯТО ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДА БЪДАТ С ПРИВАТИЗИРАН СОБСТВЕН КАПИТАЛ.

5. ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ДЕМОНОПОЛИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВАТА СФЕРА
ЧРЕЗ:

- ОТДЕЛЯНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ, КОИТО ДА ПОЛУЧАВАТ ПРИХОДИТЕ СИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ЗАВИШЕН ПРОЦЕНТ ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА НА ФИРМИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ;
- ОТДЕЛЯНЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИТЕ МУ ПАРИЧНИ ОСТАТЪЦИ;
- ОТДЕЛЯНЕ НА ФОНДА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

6. НЕЗАБАВНО СТАРТИРАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КЪДЕТО ЗА НЕЯ СА СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ.

7. ВСИЧКИ СВОИ ДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРОВЕЖДА СЪОБРАЗНО ПОЕТИТЕ ВЕЧЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И ИНДЕКСАЦИЯ, НО В РАМКИ НЕУТЕЖНЯВАЩИ НЕРАВНОВЕСИЕТО МЕЖДУ СТОКОВИ ФОНДОВЕ И ПАРИЧНИ ДОХОДИ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СЕГА БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ /3,2 МЛРД.ЛВ./.

8. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ОСИГУРИ НЕЗАБАВНО И ДРАСТИЧНО СЪКРАЩАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ С ОГЛЕД ДЕФИЦИТА МУ ДА НЕ НАДХВЪРЛИ ОТЧЕТЕНОТО КОЛИЧЕСТВО В СРЕДАТА НА ГОДИНАТА. СЪКРАЩАВАНИЯТА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ЧРЕЗ:

А/ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СУБСИДИИ И ЗАКРИВАНЕ НА ГУБЕЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ И ЕКСПОРТ;
Б/ НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАЕТИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В Т.НАР. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ. ТОВА ДА СТАНЕ НА ОСНОВАТА НА ВНИМАТЕЛНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ВСИЧКИ БЮДЖЕТНИ ВЕДОМСТВА ПОДРОБНИ ПРОЕКТИ ЗА ТЯХНАТА ЩАТНА СТРУКТУРА И БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ПО ОТДЕЛНИ ПЕРА ПРЕЗ 1991 Г.;
В/ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ В АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКИЯ АПАРАТ И НА ДРУГИ ЩАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА;
Г/ ОТМЕНЯНЕ НА ПАРИЧНИТЕ НАДБАВКИ ЗА НАУЧНИ ЗВАНИЯ /КАНДИДАТИ, ДОКТОРИ НА НАУКИТЕ/, ЗА ЗВАНИЯТА "НАРОДЕН" И "ЗАСЛУЖИЛ", АКАДЕМИК, ЧЛ. КОРЕСПОНДЕНТ, ГЕРОЙ НА HP БЪЛГАРИЯ, ГЕРОЙ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ТРУД И ДРУГИ ЗВАНИЯ И ОТЛИЧИЯ, СЪПРОВОДЕНИ С МАТЕРИАЛНИ ОБЛАГИ ПО УКАЗА ЗА ДУХОВНО СТИМУЛИРАНЕ И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ;
Д/ ЗАКРИВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ИЛИ ДУБЛИРАЩИ СЕ ПОСОЛСТВА, КОНСУЛСТВА ИЛИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ЛИКВИДИРАНЕ НА ПАРАЗИТНИТЕ РАЗХОДИ В ОСТАНАЛИТЕ И РАЗПРОДАВАНЕ НА ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВНИ ИМОТИ В СТРАНИТЕ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА БЪЛГАРИЯ;
В/ СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА РАЗРАБОТИ СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗИДЕНЦИИТЕ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОБЕКТИ, КАТО ДО ПРИЕМАНЕТО НА ПРОГРАМАТА СЕ НАЛОЖИ МОРАТОРИУМ НАД ВСИЧКИ СДЕЛКИ С ТАКИВА ИМУЩЕСТВА;
Ж/ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ БЕЗПЛАТНИ ПРИДОБИВКИ, ПОЛЗВАНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ.

9. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ПРЕДЛОЖИ ОБЛЕКЧЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА ВСИЧКИ НЕДЪРЖАВНИ ФИРМИ ДО ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ЗА ТРИ ГОДИНИ, СЪОТВЕТНО НА 3, 6 И 9 ПРОЦЕНТА, И ВЪРХУ РЕИНВЕСТИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА 1, 3 И 6 ПРОЦЕНТА.

10. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПОЛАГА УСИЛИЯ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛГА И ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДЪЛГОВОТО БРЕМЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ ДОСЕГАШНИТЕ ПАЛИАТИВНИ РЕШЕНИЯ.

11. ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ АГРАРНА РЕФОРМА, КАТО СЕ ЗАЧИТАТ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯТА И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ОТПРЕДИ НАСИЛСТВЕНАТА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ИМ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧАТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ СЪОТВЕТНИ ЗЕМИ.

НА ТЕЗИ, КОИТО СЕГА РАБОТЯТ В ТКЗС, НО НЕ СА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ТЕХНИ НАСЛЕДНИЦИ, ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ С ПРЕДИМСТВО.

12. ЗА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОБЛЕКЧЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ДО МИНИМАЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ЗА ПЕТ ГОДИНИ.

13. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА, КАТО МОРАТОРИУМЪТ СЕ ПОСТАВИ В ПРЯКА ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО И ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НОВОТО СТОПАНСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ /ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ/ ДА СЕ ПРИСТЪПВА САМО АКО ИМА ГАРАНТИРАН ЕФЕКТ НА СТРАНА НА ПРЕДЛАГАНЕТО.

14. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДПРИЕМЕ МЕРКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ НА УДАРИТЕ НА МАСОВАТА БЕЗРАБОТИЦА, КОЯТО СЕ ОЧАКВА СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ, ЧРЕЗ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, СЪЗДАВАЩИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА КРЕДИТИ НА БЕЗРАБОТНИ, ЖВЛАЕЩИ ДА СЕ НАСОЧАТ КЪМ ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ОСТАНАЛИТЕ БЕЗ РАБОТА, ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР И Т.Н.

15. ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ НВОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИСТИНСКИ ПАРИЧЕН ПАЗАР, КАТО ЛИХВИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НА ДОГОВОРНА ОСНОВА.

16. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НЕЗАБАВНО ДА ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА - ФОНДОВА И СТОКОВА БОРСА, ПЕНСИОННИ, ОСИГУРИТЕЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУБАНКОВ ПАРИЧЕН ПАЗАР. В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 100 ДНИ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ ЦЯЛОСТИА НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ТЕХНИЯ СТАТУТ И ФУНКЦИОНИРАНЕ.

17. ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО:

А/ СЪЗДАВАТ СЕ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ И СЕ ЗАКРИВАТ ИЛИ СЛИВАТ МИТ, МИП, МБИВ, КОМИТЕТИТЕ ПО ЦЕНИТЕ, КАЧЕСТВОТО, ДЪРЖАВНИЯТ И НАРОДЕН КОНТРОЛ. ОТ ОТРАСЛОВИТЕ МИНИСТЕРСТВА ОСТАВА САМО ТОВА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ;
Б/ СЪЗДАВАТ СЕ НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР И АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ТЪРГОВСКА КАМАРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ, ДАНЪЧНА ПОЛИЦИЯ;
В/ ЦСУ СЕ ОТДЕЛЯ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И СЕ СЪЗДАВА НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА СЧЕТОВОДСТВО И СТАТИСТИКА. БЮРОТО Е АВТОНОМНО, БЮДЖЕТЪТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ОТЧЕТЪТ МУ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА, ДЕЙСТВИЯТА И СТРУКТУРАТА МУ СЕ ПРИЕМАТ С НАРОЧНИ ЗАКОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, СТАТИСТИКАТА И НАЦИОНАЛНОТО СТАНДАРТИЗИРАНО СЧЕТОВОДСТВО.

18. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ОТМЕНИ ВСИЧКИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО СЪЗДАВАТ СПЕЦИАЛЕН ПРАВЕН РЕЖИМ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ: НАРЕДБА ЗА СТОПАНСКИТЕ ДОГОВОРИ, НАРЕДБА ЗА ПЛАЩАНИЯТА И ДР.

19. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ВНЕСЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ АРБИТРАЖ КАТО ОСОБЕНА ЮРИСДИКЦИЯ ЗА СПОРОВЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИ ФИРМИ. ТЪРГОВСКИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ДЕЛА ДА СЕ РЕШАВАТ ОТ СПЕЦИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ КЪМ СЪДИЛИЩАТА БЕЗ РАЗЛИКА МЕЖДУ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ ФИРМИ.
ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ВНЕСЕ И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИТЕТА ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ.

20. НАЙ-КЪСНО ДО СРЕДАТА НА ОКТОМВРИ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СПЕШНИ ПРОМЕНИ В УКАЗ HP 32 И ПМС HP 52 ОТ 1990 Г. ДА СЕ УСКОРИ РАБОТАТА ПО ИЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА НОВ ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

21. ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕЗАБАВНО ДА ПОДГОТВИ И ВНЕСЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА БОРБА СЪС СПЕКУЛАТА И КОРУПЦИЯТА И ДА ОРГАНИЗИРА НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ВЕЧЕ ПАРАЛЕЛНИ ФИРМИ И СЕ ЛИКВИДИРА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТЯХНО СЪЗДАВАНЕ.

IV. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЗНАВА ПРИОРИТЕТА НА ПРОБЛЕМИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НАРАВНО С ТЕЗИ НА ИКОНОМИКАТА. ТО РАЗРАБОТВА И ПРИЛАГА СЛЕДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

1. ОСЪЩЕСТВЯВА ПРАВИЛОТО "ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА". ВКЛЮЧВАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА ЦЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СЕ ПРЕВРЪЩА В СТИМУЛ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА.

2. ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАЕДНО С ВНС СЛЕДВА ДА СВЪРЖЕ НОВАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

3. ПРАВИТЕЛСТВОТО СЪЗДАВА ФОНД ЗА ЗАЕМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ВЪВ ФОНДА СЕ СЪБИРАТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ТАКСИТЕ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ, ГЛОБИТЕ И Т.НАР. "ЕКОЛОГИЧЕН ДАНЪК". СВОБОДНИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНДА НАМАЛЯВАТ ДАНЪЦИТЕ НА ВНОСИТЕЛИ, АКО ДРУГА НЕГОВА ДЕЙНОСТ НЕ ПРЕЧИ НА ТОВА. ЗАЕМИТЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ С ОБЛЕКЧЕНА ЛИХВА, НЕУСВОЕНИТЕ СУМИ ДА СЕ ОЛИХВЯВАТ.

4. ЗА ДА ВЛЯЗАТ В ДЕЙСТВИЕ ТЕЗИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ, Е НЕОБХОДИМ НОВ СТАТУС НА МОС. НЕГОВИТЕ КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ СПРЯМО ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ И СТОПАНСКИ СУБЕКТИ /ВКЛЮЧИТЕЛНО В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ/ ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ НА ПРЕДЕН ПЛАН. ТЕЗИ ФУНКЦИИ НАЛАГАТ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ТОВА ВЕДОМСТВО ДА БЪДЕ С РАНГ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

БЮДЖЕТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАМКИТЕ НА ПОЛИТИКА НА "ТВЪРДИ БЮДЖЕТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ" ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА СЛЕДВА ДА СЕ ОТДЕЛЯТ 3,5-4 НА СТО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД.

ПОД КОНТРОЛА НА МОС И ВНС ТЕЗИ СРЕДСТВА СЕ ИЗРАЗХОДВАТ ЗА:

1/ СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИ;
2/ "КЛИНИКИ" ПО "ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО";
3/ "КЛИНИКИ" ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ НА ТЕХНОЛОГИИ;
4/ ОБРАЗОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ПОСОЧЕНИТЕ ОБЛАСТИ;
5/ РЕКРЕАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ.

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

1. ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРЯВА ТАКОВА УПРАВЛЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯ СПАД НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ, КОЕТО ДА ОТЧИТА СПАДА НА ПРОИЗВОДСТВО В ДРУГИ ОТРАСЛИ И ДА НЕ СТАВА ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО В БИТА И СОЦИАЛНАТА СФЕРА, ДА НЕ НАРУШАВА РАБОТАТА НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

2. ПРАВИТЕЛСТВОТО СПИРА ЕКСТЕНЗИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ОТРАСЪЛА И ПОЕМА АНГАЖИМЕНТА ДА НАСОЧИ КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕГУЛИРАНЕ НА РАЦИОНАЛНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ.

3. СЪВМЕСТНО С ВНС И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКАТА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ НАГЪРБВА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА НАДВЕДОМСТВЕН ИЛИ МЕЖДУВЕДОМСТВЕН ОРГАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА И ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ФАКТА, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НЕ ПОСТИГНАХА КОНСЕНСУС ПО СЪСТАВЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАЦИОНАЛНОТО ДОВЕРИЕ И ОТГОВОРНОСТ. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧВ ИДЕЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО МОЖЕШЕ ДА СТИМУЛИРА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, ПРЕХОДА НА ИКОНОМИКАТА КЪМ ПАЗАРНА ОСНОВА И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРА БЪЛГАРИЯ ДНЕС.

НИЕ ПРИЗНАВАМЕ ЛЕГИТИМНОСТТА НА ИЗБРАНОТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРАВИТЕЛСТВО И ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ В ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ НЕГО ЩЕ СЕ ПРИДЪРЖАМЕ КЪМ ПРАВИЛАТА НА КОНСТРУКТИВНАТА ОПОЗИЦИЯ. ВОДЕЩ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПРИНЦИПЪТ НА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО, ДОКАЗАЛ СВОЯТА РАЦИОНАЛНОСТ В ПРАКТИКАТА НА ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ СТРАНИ. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПОДДЪРЖАМЕ ВСЯКА СТЪПКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДЕЙСТВИТЕЛНО НАСОЧЕНА КЪМ ОЗДРАВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА, КЪМ СЪЖИВЯВАНЕ НА ПАЗАРА, КАКТО И МЕРКИТЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА И СНАБДЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ИСКАМЕ ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА ОПИТИТЕ ТЕЖЕСТИТЕ ОТ КРИЗАТА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ЕДИНСТВЕНО ВЪРХУ ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД. НЯМА ДА ДОПУСНЕМ КОМПРОМИСИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ И ОПОНЕНТИ ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ХОРАТА НА ТРУДА.

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗРАЗИ СВОЕТО КОНКРЕТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЛЕД НЕЙНОТО ОГЛАСЯВАНЕ. НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ РАЗПОЛАГАТ С АЛТЕРНАТИВНИ СТАНОВИЩА И ПРОГРАМИ. НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ГИ ОБСЪДИМ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, С ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДА СЪДЕЙСТВУВАМЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАДИКАЛНА СТОПАНСКА РЕФОРМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: ПРОФ.КР.ПЕТКОВ          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 СВПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ КОМЮНИКЕ НА БЮРОТО ЗА ВРЪЗКИ С ПЕЧАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/.


ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ОТПРАВИ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИРАК ДА БЪДАТ ОТПУСНАТИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО 100 ХИЛЯДИ ТОНА СУРОВ ПЕТРОЛ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИВР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.


ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ!
БРАТЯ И СЕСТРИ!

ДЪЛБОКО РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ НАСТЪПВАЩАТА СЕРИОЗНА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА, КОЯТО НЯКОИ СРЕДИ ЗА СВОИ КОРИСТНИ ЦЕЛИ РАЗДУХВАТ, НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С ГОРЕЩ ПРИЗИВ: ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ОТПОР СРЕЩУ АНТИДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЕКСТРЕМИСТКИ СИЛИ И ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ДНЕШНОТО ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАШАТА РОДИНА!

ИЗБОРИТЕ ЗА СЕДМО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ СЛЕД НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРИ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, ДАДОХА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО СВОБОДНА ИЗЯВА НА НАРОДНАТА ВОЛЯ. КАТО ОТЧЕТЕ ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ И ИЗВРАЩЕНИЯ ПРИ ТОТАЛИТАРИЗМА, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОЦЕНИ ПО ДОСТОЙНСТВО СВОИТЕ БЕЗСПОРНИ ЗАВОЕВАНИЯ В МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО ИЗДИГАНЕ НА СТРАНАТА И ПРИ ГЛАСУВАНЕТО ОТДАДЕ КАТЕГОРИЧНО СВОЯ ГЛАС ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И СИГУРНОСТ.

ИЗБИРАНЕТО ОТ СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА БЕШЕ КОМПРОМИС МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. НАРОДЪТ И СТРАНАТА НИ ЖАДУВАТ ЗА МИР И НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ПРИКРИВАЙКИ СЕ ЗАД ФРАЗИТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРОМЯНА, РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЧРЕЗ Т.НАР. ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН НАТИСК ЗАСИЛВАТ НАПРЕЖЕНИЕТО, ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО И ОЖЕСТОЧЕНИЕТО.

В УСЛОВИЯТА НА СТОПАНСКАТА РАЗРУХА, СПАДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА И ГРАЖДАНСКА ДИСЦИПЛИНА, НА ВИСОКИЯ ДЕФИЦИТ И НЕПОЗНАТА ПО МАЩАБИТЕ СИ СПЕКУЛА ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ИСКАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ХАОС И ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В СТРАНАТА. ТЕЗИ СИЛИ НА РЕВАНША, НЕЗАВИСИМО "ОТДЯСНО" ИЛИ "ОТЛЯВО” ТРЪГВАТ, ТЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРАВИЛОТО: "КОЛКОТО ПО-ЗЛЕ ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ!" И ОТ СТРЕМЕЖА НА ВСЯКА ЦЕНА ДА ЗАВЗЕМАТ ВЛАСТТА, ДА УТВЪРДЯТ СВОЯТА ДИКТАТУРА.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАНО ОТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, СЪС СВОЕТО БЕЗДЕЙСТВИЕ И НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ПОРАДИ ЛИПСА НА ЯСЕН ПОГЛЕД ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА, ДОПРИНЕСЕ ТВЪРДЕ МНОГО ЗА ВЛОШАВАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА.

КОИ СА СИЛИТЕ, КОИТО РАЗПАЛВАТ ОМРАЗА, РАЗДУХВАТ ВРАЖДА И ПОДГОТВЯТ ГРАЖДАНСКИ СБЛЪСЪЦИ?

ТОВА СА ОНЕЗИ РЕАКЦИОННИ СИЛИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОМИРЯТ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ. ОСНОВНА ЧАСТ ОТ ЕКСТРЕМИСТИТЕ СЕ ОКОПАХА В
СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИЛИ ДЕЙСТВУВАТ ПОД НЕГОВИЯ ФЛАГ, МАКАР ЧЕ В НЕГО ИМА ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ЛИЧНОСТИ С ЯСНО ИЗРАЗЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ. ТЕЗИ АВАНТЮРИСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕДПРИЕМАТ И РЪКОВОДЯТ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПО МЕТОДИ И СТРАСТИ МНОГО НАПОМНЯТ НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ФАШИСТИТЕ КЪМ ВЛАСТТА.

ВЪПРОС НАД ВЪПРОСИТЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЕГА Е ДА ПРЕГРАДИ ПЪТЯ НА ФАШИЗМА. ЩЕ ДОПУСНЕМ ЛИ СТРАНАТА ДА БЪДЕ ВЪРНАТА КЪМ ТЪМНОТО И ЗЛОВЕЩО МИНАЛО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, ТЕРОРА И ДИКТАТУРАТА?

ПРИ ТАЗИ ВЗРИВООПАСНА ОБСТАНОВКА НИЕ, ГРУПА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА И ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ, НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, СЪЗДАДОХМЕ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.

НАШИТЕ ЦЕЛИ СА:

- ДА ПРЕГРАДИМ ПЪТЯ НА ОНЕЗИ, КОИТО ПО НЕЗАКОНЕН, ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН И НЕДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ СЕ СТРЕМЯТ ДА ЗАВЗЕМАТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ;
- ДА ЗАЩИТИМ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРАВОВИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
- ДА НЕ ДОПУСНЕМ НЕОФАШИЗМА И ИДВАНЕТО НА ВЛАСТ НА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ОЛИГАРХИЯ, НА НОВА ДИКТАТУРА;
- ДА ОТСТОЯВАМЕ И СЪДЕЙСТВУВАМЕ ЗА УМНОЖАВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА;
- ДА ПАЗИМ НАРОДНОТО БОГАТСТВО, ИЗГРАЖДАНО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ, КАТО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ТОТАЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, НА РАЗПРОДАЖБАТА НА ФАБРИКИТЕ, ЗАВОДИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА НА НАШИ И ЧУЖДОЗЕМНИ КАПИТАЛИСТИ; НИВ СМЕ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ;
- ДА УКРЕПИМ НАРОДНАТА КООПЕРАЦИЯ КАТО ОСНОВНА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ В СЕЛОТО; ЗЕМЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО Я РАБОТЯТ С ПРАВО ЗА НАСЛЕДЯВАНЕ, ДОКАТО Я РАБОТЯТ;
- ДА НЕ ПОЗВОЛИМ РАЗПИЛЯВАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЯМОТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО - ТРУДОВИЯ ЧОВЕК, ЧРЕЗ МАСОВА БЕЗРАБОТИЦА, ЧРЕЗ НАПУСКАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ ХИЛЯДИ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ;
- ДА ЗАЩИТАВАМЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ, НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО, РАВНОПРАВИЕТО МЕЖДУ ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ И ВЕРСКИ ГРУПИ И ДА РАТУВАМЕ ЗА ЕДИННА, СПЛОТЕНА, СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ КРИЗАТА, КАТО ИЗПОЛЗУВАМЕ ПРЕДИ ВСИЧКО СОБСТВЕНИТЕ СИ СИЛИ И РЕСУРСИ; НЕ ПРОТЯГАНЕ РЪЦЕ ЗА ПОМОЩ, А МОБИЛИЗИРАНЕ НА УМА И ВЯРАТА НА НАРОДА, НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!
ЗА ДА СПРЕМ РАЗРУХАТА, ХАОСА И РЕВАНШИЗМА, ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА ПРИСТЪПИТЕ НЕЗАБАВНО КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА КОМИТЕТИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ, СЕЛА И
КВАРТАЛИ. НЕКА В ТЕЗИ КОМИТЕТИ ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ ВСИЧКИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНА И ВЕРСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, НА ВЪЗРАСТ И СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.

ДОКАТО НЕ Е КЪСНО, ДА ПРЕГРАДИМ ПЪТЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО БЕЗУМИЕ И РЕВАНШИЗМА, КОИТО СЕ НАДИГАТ В НАШАТА СТРАНА!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗИРА РЕДОВНИ СРЕЩИ С ГРАЖДАНИ.

НА ТЕЗИ СРЕЩИ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА КАНИ СВОИ ИЗБИРАТЕЛИ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ, КАКТО И ГОСТИ НА СТОЛИЦАТА ОТ РЕГИОНИТЕ, КЪДЕТО СЪЮЗЪТ ВСЕ ОЩЕ НЯМА ИЗГРАДЕНИ СТРУКТУРИ. СРЕЩИТЕ СА ВСЯКА СРЯДА И ЧВТВЪРТЪК НА АДРЕС - СОФИЯ, УЛ. "ГАВРИЛ ГЕНОВ" 50 МЕЖДУ 18.00 И 20.00 ЧАСА. ЗА СПРАВКИ ТЕЛ. 87-99-88.

19 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ!

НАПОМНЯМЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА ПОДНОВИЛИ АБОНАМЕНТА СИ ЗА ЕЖЕДНЕВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", ЧЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ТОВА НАЙ-КЪСНО ДО 1 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА. ПОРАДИ ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОТПЕЧАТВАНЕТО НА БЮЛЕТИНА МОЛИМ ВАШИТЕ АБОНАМЕНТИ /ПО ВЪЗМОЖНОСТ/ ДА БЪДАТ ЗА ПЕРИОДА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА, Т.Е. ЗА ТРИ МЕСЕЦА. ЦЕНАТА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА - 44 ЛЕВА.

КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БЮЛЕТИНА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ПОРЕДИЦА ОТ МАТЕРИАЛИ, ЗАСЯГАЩИ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА ПРАКТИКА И В ИЗГРАЖДАНЕТО НА МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, КАКТО И БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТОПРОГРАМИ ЗА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/