24 март 1995


София, 24 март 1995 година
Брой 59 /1360/


София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОГЛАСЕНА НА 22 МАРТ 1995 Г. ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ


УВАЖАЕМИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗРИТЕЛИ,

Един от най-важните проблеми на българското село е възстановяването собствеността на земята. Парламентарната група на Демократичната левица /ПГДЛ/ внесе още в първите дни на 37-то Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Днес Народното събрание прие на първо четене и Закона за държавна закрила на земеделските производители.

Наслушахме се на много спекулации и недобросъвестни коментари тези дни.

ПГДЛ заявява ясно и категорично основните цели и намерения на измененията и допълненията:

Първо: Да се премахнат несъответствията и капаните в действащия закон, които пречат за възстановяване на собствеността въху земята. Правителството се нуждае от този закон, за да изпълни обещанието да довърши още тази година първия етап по земеразделянето.

Второ: Да се даде възможност на собствениците и на наследниците, които желаят да стопанисват своята земя съвместно и са се сдружили в кооперации, търговски дружества, фамилни сдружения или други структури, да го направят.

Трето: Да се решат взаимоотношенията ползватели-собстеници на парцели около по-големите градове по т.нар. параграф 4, т.е. земи, раздавани за ползване по различни нормативни документи.

Четвърто: Да се преустанови разрухата в селското стопанство, която е резултат от дейността на ликвидационните съвети, и да се спаси, каквото е останало, а то не е много вече.

Много ликвидационни съвети, използвайки празнотите в закона или грубо нарушавайки законите, разграбиха, продадоха на безценица и разрушиха само за две и половина години създаваната с много труд и лишения материална база в селското стопанство.

Тези ликвидационни съвети ще бъдат освободени. Ние не сме против малкото на брой ликвидационни съвети, които запазиха имуществото и го разпределиха между собствениците.

В какво се състоят основно спекулациите на представители на Съюза на демократичните сили, Народния съюз и Движението за права и свободи?

Най-голямата от тях е, че обединилите се за съвместна обработка на земята губят своят собственост върху нея и се създават отново колхози и совхози, както опозицията нарича новите структури в земеделието.

Уважаеми собственици на земи, мъдри селяни, от името на ПГДЛ, на Социалистическата партия и на нейните коалиционни партньори ви уверяваме, че такива текстове в законопроекта няма.

Всички вие ще получите документите си, за собственост, ще можете да се разпореждате с имотите си както намерите за необходимо.

От това ще имат полза всички и кооператорите, и тези, които са решили самостоятелно да обработват земята си.

Текстът в законопроекта е, че собствениците на земи, определени с план за земеразделяне в дадена местност или масив, които поискат и има възможност да се подредят имотите им в съседство, но само за дадената местност или масив. Останалото са празни приказки.

Нека не се притесняват и членовете на кооперациите. По всяко време съобразно устава на кооперацията ще могат да я напускат и да се разпореждат с имота си, върху който са станали реални собственици и са получили всички документи, включително и нотариален акт.

Друга спекулация се използва около предлагания регулиран пазар на земята.

Да, ние предлагаме държавата и общините да имат определено предимство да купят предлаганата земя по обявената от продавача цена, и то за онези райони, в които има необходимост. За това имаме най-малко две основнания.

Първо: За да ви спасим от спекулантите, които ще използват, че все още няма реален пазар на земята и ще ви изнудят да продавате земята си на безценица, използвайки вашето затруднено в момента материално положение.

Второ: Ние сме представители на социалната идея и настояваме държавата и общините да купят земя, за да могат да оземлят хилядите безимотни и малоимотни граждани, които желаят да изкарват прехраната си и да издържат семействата си като производители на земеделска продукция.

Ако обаче продавачът на земя прецени, че цената на държавата и на общината не го устройва, е в правото си да търси друг купувач, където си иска и какъвто си иска.

Категоричното становище на Парламентарната ни група е: с този текст от закона в никакъв случай не се нарушават правата на онези, които са решили да продават земята си.

Уважаеми зрители,

Земеделие се прави с упорит труд. Хората на село го знаят много добре. Тези, които имат намерение върху жълтите павета да решават проблемите на селяните, грешат. Земеделието не ще митинги и речи, а разум, воля и много мъдрост.

Онези, които се готвят да тръгнат на предвидените протести, нека да чуят истината и сами да решат.

Предлаганите от ПГДЛ изменения и допълнения към Закона за земята не ощетяват с нищо интересите на собствениците на земя, но ускоряват реформата и гарантират спирането на разрухата в селското стопанство.

Нашата цел е да създадем условия за възраждане на българското село.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОГЛАСЕН НА 22 МАРТ 1995 Г. ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Изминаха 5 години от началото на икономическите и политическите промени в България. Очакванията за бърз и безболезнен прехд към пазарно стопанство и демократично обществено устройство не се оправдаха.

Ускоряването на аграрната реформа е изключително важен приоритет за Движението за права и свободи /ДПС/. Независимо от обстоятелството, че избирателите на ДПС никога не са притежавали земя в големи размери, повече от 90% от тях живеят на село и се занимават със земеделие.

Движението за права и свободи категорично е против наложените от мнозинството в 37-то Народно събрание на първо четене промени за изменение и допълнение в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, тъй като тези промени спират реалните демократични промени на село и свободния пазар на земята в България.

Движението за права и свободи смята, че това е един реален реставрационен процес на новите управляващи в страната.

Парламентараната група на Движението за права и свободи настоява за:

1. Ускоряване връщането на земята в реални граници на нейните собственици.

2. Оземляване на малоимотните и безимотните.

3. Ние сме за кооперации, изградени от реалните собственици.

4. Парламентарната група на ДПС е за стимулиране на земеделеца, а не за налагане на санкции.

5. Ние не сме за механично премахване на ликвидационните съвети, а за прекратяване на дейността им по график, определен от Министерски съвет.

Движението за права и свободи подкрепя предстоящите митинги, организирани от Народен съюз и СДС в знак на протест на направените от Парламентарната група на Българската социалистическа партия /ПГ на БСП/ и коалиция предложения за изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и приканва своите членове и симпатизанти да участват в тях.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ И НА ЗАНАЯТЧИИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /18 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


Съюзът на собствениците на земя и на занаятчии в България, създаден на 7 ноември 1990 г. в София, за да защитава правата и интересите на собствениците на земя и на занаятчиите, свързани със земеделието и скотовъдството, гневно протестира:

Срещу внесените от БСП и коалиция в 37-то Народно събрание промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, с което те доказват за сетен път своята насилническа и антинародна същност.

Протестираме срещу нарушаване конституционното право на равнопоставеност между частната и колективната обработка на земята.

Протестираме срещу различното отношение към градската собственост, частни банки, промишлени и търговски капитали и собствениците на земя. Ние не сме против кооперациите и сдруженията, но те да са изградени от собственици на земя с реални граници, определени с плана за земеразделяне.

Протестираме срещу колективното въвеждане в земеползването и сме против санкциите за временно неизползване на земеделските земи. Остро реагираме срещу лишаване на собствениците от свободен пазар на земята. Тази втора колективизация на земята под формата на модернизация не е нищо друго освен ново колхозно земеделие. Целта е да държи в подчинение и зависимост българския земеделски стопанин. С промяната в Закона за земята се иска ревизия на земеразделянето, която ще облагодетелства колхозните комуни и ще репресира отново частните земеделски стопани. Частният земеделски стопанин пак е в немилост. Насилствено заграбената земя преди 45 години трябваше да бъде възстановена на нейните собственици по количество и качество в реални граници, в които са били преди създаването на ТКЗС.

Реагираме остро против отнемане правата на собствениците, чиято земя е попаднала във вилни зони /параграф 4а и б/.

Комунистите от БСП с присъщата си арогантност и бруталност пренебрегват днес конституцията, където е записано:

- Частната собственост е неприкосновена /чл.17, ал.3/.

- Всички граждани са равни пред законите. Не се допускат никакви привилегии и ограничения на правата /чл.6/.

- Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат /чл.5/.

Обръщаме се към здравия разум на депутатите да проявят мъдрост и да не допуснат отчуждаване на собственика от земята.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 24 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ И НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ПО ВЪПРОСА ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА.


Внесените предложения за изменения и допълнения на Закона за земята отново нагорещиха страстите около мъчителната аграрна реформа, която пета година не преустройва, а съсипва българското земеделие. Като представители на 1971 земеделски кооперации и сдружения, на 472 317 техни учредители, собственици на повече от 20 млн.дка обработваема земя, и на не по-малко внушителен брой допълнително приети членове кооператори, ние сме силно обезпокоени, че нашите проблеми отново грубо се политизират, че от наше име говорят хора, които никога не са се занимавали със земеделие, че върху трагедията на българското земеделие някои се опитват да събират политически актив и да трупат личен не само политически, но и икономически капитал.

За нас е непонятно поведението на националните средства за масово осведомяване, които не се стремят да покажат цялата сложност на аграрните проблеми у нас, не търсят различните гледни точки, а избирателно предпочитат защитниците на определена позиция, която в никакъв случай не е позиция на всички селскостопански производители; непрекъснато предоставят синия екран и микрофоните на българското радио на хора, некомпетентни в областта на земеделието, на чиято съвест би трябвало да тежат угризения за досегашната разруха, за пустеещите ниви, изсъхналите овощни градини и лозя, разрушените обори и унищожените животни, съсипаните напоителни системи и ръждясалата или разграбена селскостопанска техника - имаме предвид Васил Гоцев, Александър Йорданов, Йордан Соколов, Анастасия Мозер и т.н. В същото време телевизионната камера и микрофонът старателно избягват онези, които тази есен засяха 80 на сто от площите за зърнени култури и се опитват да измъкнат земеделието от разрухата и страната от глад.

Ние сме учудени и разтревожени от късата памет на днешната опозиция, която прие за хубав ден на българското земеделие създаването на ликвидационните съвети - това непознато в световната практика формирование от безотговорни и безотчетни държавни чиновници, които вече четвърта година се разпореждат с нашето имущество, с нашата земя, при това се разпореждат злонамерено, недобросъвестно, непрофесионално. Те наистина оправдаха наименованието си - ликвидираха земеделието. Защитавайки правото на "бащината нивица", опозицията всъщност защитава раздробеното, неефективно, примитивно земеделие, земеделието на сърпа и ралото.

Ние сме смутени и от инертността на управляващата политическа сила, която събра гласове в селата и в името на незабавни промени в печално известния ЗСПЗЗ, а сега не излиза пред своите избиратели да защити и обоснове достатъчно ясно и категорично своята позиция и преотстъпва това свое право и отговорност на опонентите си, допуска и разноезичие по принципни въпроси.

Управителният съвет на Съюза на земеделските кооперации в България и регионалните съюзи настояваме час по-скоро да се измени и допълни Законът за земята така, че действително да обслужва реформата в земеделието и да създаде предпоставки за модерно селскостопанско производство. Ние искаме незабавно да се прекрати дейността на ликвидационните съвети, като организацията на производството се предостави изцяло на новите аграрни структури - земеделски кооперации и сдружения, арендатори и индивидуални производители, като се спре разграбването на нашето имущество. Настояваме най-категорично да се анулират незаконните търгове и сделки, като на ликвидационните съвети се попречи да трупат нови милиони левове дългове върху нашия гръб; на разсипниците да се потърси съдебна отговорност.

Ние искаме поправките в Закона за земята да попречат българското земеделие да се върне с 50 години назад, да се раздроби земята и да се съсипе окончателно производството.

Освен това настояваме да се ускори максимално приемането на закон за държавна закрила на земеделските производители, който действително да стимулира земеделието, да защити производителя от нелоялна външна и вътрешна конкуренция, да го избави от спекулата, като гарантира нормални изкупни цени, да го подпомогне чрез преференциални кредити и др.

Настояваме за промяна на държавната политика към земеделието, за незабавни действия на изпълнителната власт, която още сега, още днес да подаде ръка на земеделския производител, който е изоставен сам при неизкупеното жито и животни, при неимоверно високите цени на техниката, торовете и препаратите, при недостъпни кредити, при абсурдния ЗДДС, който ни принуждава да възприемаме като сделка придобиването на собствената си продукция и услугите със собствените ни машини.

Настояваме за всичко това не като се ръководим от политически пристрастия - ние защитаваме интересите си като собственици и производители и в същото време интересите на българското земеделие, на българското население, което разчита на резултатите от нашия труд. Заявяваме най-отговорно, че повече няма да допуснем издевателства над нас под различни форми. Ще направим всичко необходимо да преградим пътя на рушителите на българското земеделие и на българските кооперации.

София, 21 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
24.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Маргарита Анева
                                         Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!