24 януари 1995


София, 24 януари 1995 година
Брой 17 /1318/


София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО В ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТО HА ЗАСЕДАНИЕ НА 21 ЯНУАРИ 1995 Г.


Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия /ИБ на НК на БСДП/ в изпълнение на т. 2 от Политическото решение на Националния комитет на БСДП от 14 януари 1995 г., след като обсъди предложенията за по-нататъшната дейност и организация на Политически съюз на Демократична алтернатива за републиката /ПС на ДАР/, направени от Зелената партия /ЗП/ и Гражданско обединение за републиката /ТОР/, и участията на БСДП в тази политическа формация,

Р Е Ш И:

1. Предлага на Политическия съвет на ДАР да организира своята дейност на две равнища:

- Политическо ръководство - Национален политически съвет на ДАР в състав от председателите на партиите - участнички в коалицията, и на още двама души, членове на централното им ръководство.

- Оперативно ръководство - Съвет на секретарите на ДАР в състав от главните, изпълнителните или организационните секретари на партииите - участнички в ДАР, с един технически сътрудник. Съветът на секретарите на ДАР да организира изпълнението на решенията, взети от Националния политически съвет, и да поддържа връзките му с местните организации на партиите от коалицията.

2. Предлага на Политическия съвет на ДАР да излъчи работна група, която да подготви проекти за нови програмни и организационни документи на ДАР най-късно до 28 февруари 1995 г.

3. Приема предложението за съвместно национално съвещание на националните ръководни органи на партиите - участнички в ДАР, което да бъде проведено в края на март 1995 г. и на което да се разгледа Отчет на Националния политически съвет на ДАР за изборната кампания за 37-о Народно събрание, подготвен под ръководството на д-р Петър Дертлиев, председател на ДАР през този период, и да се обсъдят проектите за нови програмни и организационни документи на коалицията.

4. Определя за представители на БСДП в Националния политически съвет на ДАР: д-р Петър Дертлиев, председател на БСДП, Стефан Радославов, главен секретар на БСДП, Стефан Нешев - секретар на БСДП по политическите въпроси.

5. Определя за представители на БСДП в съвета на коалицията на ДАР, ако тази форма на организация, предложена от БСДП на коалиционните партньори, се приеме: Стефан Радославов, главен секретар на БСДП, и като негов заместник Йордан Нихризов, член и секретар по партийното строителство на ИБ на БСДП.

6. Възлага на председателя и на главния секретар на партията да уведомят членовете на НПС на ДАР за това решение и да водят преговори за уреждането на въпросите, свързани с по-нататъшната дейност на ДАР и нейната организация.

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП:

                                                                                   д-р Петър Дертлиев

                                                                                    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БСДП:

                                                                                    Ст.Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА ПРОФСЪЮЗА В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.


Повече от година две правителства не могат да приемат решение в съответствие с Кодекса на труда /КТ/ и с Постановление на Министерския съвет за признаването на Общността на свободните синдикални организации в България /ОССОБ/ като представителна на национално ниво.

Експерти на изпълнителната власт извършиха необходимите проверки и подготвиха заключенията си. На 21 октомври 1993 г. бившият министър-председател проф. Л. Беров декларира пред Народното събрание, че не вижда причини ОССОБ да не заеме мястото си в Националния съвет за тристранно сътрудничество и всичко е въпрос на съвсем кратко време.

В началото на своя мандат представители на служебното правителство декларираха, че искането на ОССОБ е основателно и проверката е показала, че са изпълнени условията на Кодекса на труда.

Господин заместник-председател на Министерския съвет Василев,
Вие декларирахте, че правата на ОССОБ да участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество не подлежат на съмнение, но служебното правителство все още не е взело решение, независимо от това, че Постановление нр. 7 на Министерския съвет /МС/ от 1993 г. определя това да стане е едномесечен срок.

ГОСПОЖО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНДЖОВА,
Неспазването на законите според конституцията ни не е разрешено на никого. Не е разрешено и на министър-председателя на Република България.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Вие декларирахте пред представители на ОССОБ, че ще настоявате правителството на проф. Беров да вземе решение за национално представителство на нашата синдикална общност. Сега правителството е назначено и се отчита пред Вас. Обещанията се дават, за да се изпълняват, г-н Желев. Това важи и за президенти.

Ние, председателите на синдикалните организации, членуващи в ОССОБ, декларираме, че на основание на чл. 3, ал. 3 от КТ се считаме за равноправни участници в социалния диалог.

Считаме бездействието на служебното правителство и на президента за посегателство върху правата ни.

София, 19 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространие пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРАТА ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ПРОФ. МАРКО ТОДОРОВ ВЪВ ВЕСТНИК "ДНЕВЕН ТРУД" ОТ 19 ЯНУАРИ 1995 Г.


Във връзка с изявлението на проф. Марко Тодоров - министър на науката и образованието, във в. "Дневен труд" от 19 януари 1995 г. Стачният комитет при Националния учебен комплекс по културата /НУКК/ е длъжен да заяви, че стачните действия на колектива не са незаконни, защото:

1. Предявените от колектива искания не са гарантирани от прекия работодател - директора на НУКК.

2. Съгласно Закона на уреждане на колективните трудови спорове колективът е в правото си да вземе решение за стачка на Общо събрание с обикновено мнозинство, което бе направено на 16 януари 1995 г. и конкретизирано на 17 януари 1995 г.

3. Исканията на колектива след отказа на директора да ги удовлетвори са изпратен: официално до Министерството на науката и образованието и Министерството на културта /МНО и МК/ с предложение за преговори и сключване на стачни споразумения.

4. Стачните искания и предприетите действия се подкрепят от родителската общност и са изложени в декларация.

Стачният комитет декларира, че до пристъпване към ефективни стачни действия ще се стигне само ако МНО и МК откажат да преговарят по издигнатите от колектива основателни искания.

София, 19 януари 1995 г.

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ:

                                                                                    Р.Генков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 7 ЯНУАРИ 1995 Г.


Чл. 22. Общото събрание:

1. Избира и освобождава заместник-председателите и секретарите на парламентарната група. Кандидатурата за всяка от длъжностите се предлага от председателя на парламентарната група пред Общото събрание. Всички постъпили на заседанието кандидатури за дадена длъжност се обсъждат и гласуват "за" и "против". За избран се смята кандидатът, получил най-много гласове /не по-малко от 50 на сто от участвалите в гласуването.

2. Обсъжда инициативата на отделни народни представители, които възнамеряват да упражнят самостоятелно правото си на законодателна инициатива.

3. Определя свои кандидати за изборни длъжности в органите на Народното събрание, както и за участие в парламентарни делегации, и за други международни парламентарни контакти.

4. Определя кандидатите си в постоянните и временни комисии на Народното събрание, като отчита тяхното желание, квалификация и натовареност.

5. Определя законодателни приоритети и приема конкретна законодателна програма на парламентарната група.

6. Изработва предложение за персоналния състав на ръководството на онези институции, които се избират от Народното събрание. Ако по въпроса се свика съвместно заседание на ВС на БСП, изпълнителните съвети на БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и парламентарната група, се прилага процедурата на чл. 31, ал. 1 и ал. 2.

7. Приема обръщения и декларации от името на парламентарната група.

8. Създава помощни и консултативни органи към парламентарната група.

9. Избира комисии за проверка на обстоятелствата, отнасящи се до отговорността на народните представители.

10. Решава въпроси за материалното и финансовото обезпечаване на работата на парламентарната група.

11. Приема в края на всяка сесия отчетите за дейността на органите на парламентарната група и за финансовите разходи на групата.

12. В края на всяка сесия изслушва отчетите на представителите на парламентарната група в ръководството на Народното събрание и в парламентарните комисии и дава оценка за тяхната работа.

13. Взема решение за порицаване, разграничаване и покана за подаване на оставка от народни представители, както и за изключването им от парламенарната група.

14. Приема по тяхна писмена молба нови членове на парламентарната група.

Чл.23. /1/ Общото събрание на парламентарната група определя народните представители, които ше се изказват от името на парламентарната група на заседанията на Народното събрание, както и тяхната поредност.
/2/ Народният представител по своя преценка свободно взема участие в дебатите, като не противоречи на възприетата обща позиция от Общото събрание. При различие с общата позиция народният представител информира предварително ръководството на парламентарната група.
/3/ Ръководството на групата определя някой от своите членове за отговорник за дебатите.
/4/ В неотложни случаи, когато някои от участниците в дебатите, които ще говорят от името на парламентарната група, са възпрепятствани, председателят на парламентарната група или упълномощен от него заместник определя други участници в дебата.
/5/ Народните представители, които желаят да се включат в дебатите от свое име, уведомяват предварително Общото събрание, а в неотложни случаи ръководството или председателя на парламентарната група. В тези случаи те съгласуват поредността на включването си в разискванията с отговорника за дебата.

Чл.24. /1/ Общото събрание на парламентарната група заседава, ако присъстват повече от половината от народните представители. То взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако не реши друго.
/2/ Гласуването се извършва явно с вдигане на ръка. По предложение на народен представител Общото събрание може да реши гласуването да се извърши поименно или тайно. Изборът на ръководството на парламентарната група и нейните представители в ръководните органи на Народното събрание се извършва с тайно гласуване, освен ако Общото събрание реши друго.
/3/ Гласуването е лично.
/4/ Когато на гласуване са поставени повече от две предложения и нито едно от тях не е получило необходимото мнозинство от гласовете, се провежда втори тур на гласуването. На гласуване се поставят двете предложения, които на първия тур са получили най-много гласове. При равенство на гласовете и при второто гласуване председателят на парламентарната група има решаващ глас, освен по въпросите, които лично го засягат.
/5/ Предложенията, по които ще се проведе гласуване, се предоставят на народните представители поне 24 часа преди заседанието на Общото събрание. Това изискване не се прилага при неотложни случаи.
/6/ За всяко заседание на Общото събрание се води стенографски протокол на решенията, неразделна част от който е регистрацията на присъстващите.

Чл.25. /1/ Ръководството на парламентарната група се състои от председател, четирима заместник-председатели и секретари, което се избира за срок от една година.
/2/ Председателят и заместник-председателите на Народното събрание - членове на парламентарната група, имат право да участват в заседанията на ръководството на парламентарната група със съвещателен глас.

Чл.26. Ръководството на парламентарната група:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и координира дейността на функционалните звена на парламентарната група.

2. Предлага дневния ред на заседанията и проекти за решения на Общото събрание.

3. Предлага на Общото събрание на парламентарната група кандидатури за представители на групата в ръководството и състава на постоянните и временни комисии на Народното събрание.

4. Предлага на Общото събрание кандидати за участие в парламентарни делегации и за други международни парламентарни контакти.

5. Разпределя финансовите ресурси на парламентарната група, утвърждава разходите и се отчита периодично за това пред Общото събрание.

6. Представя периодично в края на всяка сесия отчети за дейността си пред Общото събрание и отчет за дейността на парламентарната група.

7. Подготвя справки за дейността на народните представители, които се представят не по-рядко от един път годишно пред ръководствата на коалиционните партии и в избирателните райони.

8. Ръководството на парламентарната група ежемесечно информира Общото събрание за своята дейност.

9. Внася за обсъждане и решаване от Общото събрание, постъпилите при него предложения на Консултативния политически съвет на партиите от коалицията или издигнатите от парламентарната група членове на Министерския съвет.

Чл.27 /1/ Ръководството на парламентарната група заседава не по-малко по веднъж седмично, по възможност всеки пленарен ден.
/2/ Заседанията се свикват от председателя по негова инициатива или по инициатива на някой от заместник-председателите.
/3/ Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете на ръководството, при условие че всички са били уведомени.
/4/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
/5/ На всички заседания на ръководството задължително се води протокол за решенията.

Чл.28. В случаите, когато ръководството на парламентарната група внася проект за решение в Общото събрание на парламентарната група, в предложението за решение се посочват аргументите "за" и аргументите "против" приетия проект за решение, както и източниците на информацията, стояща в основата на проекта.

Чл.29./1/ Ръководството на парламентарната група може да образува временни експертни групи от народни представители по отделни законопроекти или проблеми, които предстоят да се разглеждат в Народното събрание.
/2/ Временните експертни групи внасят становища в ръководството на парламентарната група.

Чл.30. Въз основа на изготвените експертни становища ръководството формира групи от народни представители, включващи членовете на съответните комисии на Народното събрание, които участват от името на парламентарната група в дебатите в пленарната зала и в оповестяването и популяризирането на позициите на парламентарната група сред обществото. Всеки народен представител има право да се включи по собствено желание в тези групи.

Чл.31. Ръководството на парламентарната група създава група за подпомагане на парламентарната дейност, която координира дейността си с функционалните звена на коалиционните партии, в която се включват експерти и технически апарат. Ръководителят на тази група присъства на заседанията на ръководството с право на съвещателен глас.

Чл.32. /1/ Председателят на парламентарната група:
     1. Предлага заместник-председателите на парламентарната група и секретарите.
     2. Ръководи заседанията на парламентарната група.
     3. Свиква и ръководи заседанията на ръководството на парламентарната група и организира изпълнението на решенията му.
     4. Представлява парламентарната група.
     5. Внася в Народното събрание предложения от името на парламентарната група.
     6. Упражнява и други фенкции, които са му възложени от този правилник или от групата, както и от правилника на Народното събрание.

/2/ Председателят може да предостави упражняването на правомощията по /1/ на някои от заместник-председателите на парламентарната група, когато отсъства или не е в състояние временно да ги упражнява.

/3/ Председателят на групата може да се изказва от името на групата и без да бъде специално упълномощен за това.

Чл. 33. /1/ Четиримата заместник-председатели съдействат за осъществяване на координацията в работата на ръководството и на парламентарната група, като отговарят съответно за: законодателна дейност, парламентарния контрол, работа в избирателните райони, преговори с парламентарните сили в Народното събрание.

/2/ Всеки един от секретарите на парламентарната група наблюдава и координира по едно от следните направления на дейност на парламентарната група:
     1. Експертно-информационно обезпечаване.
     2. Процедура и деловодство.
     3. Международна дейност.
     4. Материално-техническо, финансово и битови въпроси.
     5. Дисциплина.

Чл. 34 /1/ Съветът за работа с постоянните комисии на парламента е орган на парламентарната група, който се състои от председателите и заместник-председателите на постоянните и временни комисии, членове на парламентарната група. Съветът излъчва специализирани говорители на парламентарната група по конкретни въпроси от основни сфери на политическия живот и обществената практика.
/2/ Съветът за работа с постоянните комисии се ръководи от заместник-председателя на парламентарната група по законодателството.
/3/ Заседанията на съвета се провеждат най-малко един път месечно. На тях се обсъждат ходът на законодателната дейност на парламента, изпълнението на законодателната програма на парламентарната група, изготвянето на проекти за бъдещата законодателна програма на парламентарната група и съгласуването й със законодателната инициатива на Министерския съвет.
/4/ Съветът прави предложения до ръководството на парламентарната rpvna за усъвършенстване на законодателната дейност и внася проект за оценка на дейността на депутатите от коалицията като членове на постоянните комисии на парламента, проекти за законодателната програма на парламентарната група и законопроекти.

/Пресслужба "Куриер"/


13:40:00
24.01.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Маргарита Анева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!