24 август 1990

СОФИЯ, 24 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 167 /185/

СОФИЯ, 24 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА.


БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА ЧРЕЗ КЛАСИЧЕСКИЯ СИ ИДЕАЛ, ДА СЕ ПРЕЧИСТВА ЧРЕЗ БЕЗПОЩАДЕН АНАЛИЗ И САМОКРИТИКА, ДА СЕ ОБРЪЩА КЪМ ДРУГИ ПРОГРЕСИВНИ ОБЩЕСТВА И НАРОДИ И ДА ВЗАИМОДЕЙСТВУВА С ТЯХ В ИМЕТО НА МИРА И СОЦИАЛНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ, В ИМЕТО НА РАЗВИТИЕТО И ЗАКРИЛАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ.

АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ СЕ СТРЕМИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ПРАВА, РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СВОБОДА НА ИЗБОРА И СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ВСЕКИ.
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЩЕ БЪДЕ РЕАЛНО, КОГАТО ИМА РЕАЛНИ ФУНКЦИИ И ИНИЦИАТИВА В ОБЩЕСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ Е ИЗГРАДЕН ОТ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" И СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА.

В АЛИАНС ЗА БЪЛГАРИЯ ВЛИЗАТ СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ":

- ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
- РОДОПСКИ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ".
- ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ".
- ШОПСКИ НАЦИОНАЛЕН СБОР.
- ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА".
- КЛУБ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ "БЪЛГАРИЯ”.
- КЛУБ НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ "АС. ЗЛАТАРОВ".

* * *
ПЪРВО - НА ПРАГА НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ БЪЛГАРИЯ Е БИЛА, Е И ЩЕ БЪДЕ ЕВРОПРЕЙСКА ДЪРЖАВА.

ТЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА СТРАНА В ЕВРОПА, ЗАПАЗИЛА ИМЕТО СИ ОТ НОЩТА НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО ДО ДНЕС, ВЕЧЕ 13 ВЕКА.

ТЯ Е СТРАНАТА, КОЯТО ДАДЕ ПИСМЕНОСТ НА ВСИЧКИ СЛАВЯНИ.

ТЯ Е ЛЮЛКАТА НА ПРЕДРЕНЕСАНСА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ТЯ ДАДЕ НА ЕВРОПА ДЕМОКРАТИЗМА НА ЛЕВСКИ И СИМВОЛ-ВЕРУЮТО НА БОТЕВ.

ТЯ ПОРОДИ ИДЕЯТА И ПРАКТИКАТА НА ПЪРВАТА АЛТЕРНАТИВА НА СЪВЕТСКАТА ВЛАСТ - НАРОДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

НО БЪЛГАРИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПРАГА НА ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ И С ГОЛЯМ ПАСИВ:

- ДЪЛБОКО ОТЧУЖДЕНИЕ НА СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРУДА;
- ВОЛУНТАРИЗЪМ, ДОВЕЛ ДО ОГРОМНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО ИЗОСТАВАНЕ СПРЯМО СРЕДНОТО РАВНИЩЕ НА ВИСОКОРАЗВИТИТЕ СТРАНИ;
- ПАРТИЙНА И ДЪРЖАВНА БЮРОКРАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕХНОКРАЦИЯ, КОИТО КОНСУМИРАТ, НО НЕ ПРОИЗВЕЖДАТ МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ БЛАГА;
- ПОЛИТИЧЕСКИ МОНОПОЛИЗЪМ, СТЪПКАЛ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ДЪРЖАВАТА;
- ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ДУХОВЕН МОНОПОЛИЗЪМ В АБСУРДНИ ЦЕНТРАЛИСТИЧНИ ФОРМИ.

НАРОДЪТ Е ОБЕЗВЕРЕН. ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА СПАДАТ. ПАЗАРЪТ ОБЕДНЯВА. НАШЕТО ИЗОСТАВАНЕ ОТ СТРАНИТЕ В ЕВРОПА РАСТЕ.

ИЗХОДЪТ Е В ДЕМОКРАЦИЯТА, ВЪЗРАЖДАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ. ДРУГА АЛТЕРНАТИВА НЯМА.

НАЛАГА СЕ С РЕВОЛЮЦИОННА ДЪЛБОЧИНА И ПО ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПЪТ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. А ТОВА ОЗНАЧАВА ДА СЕ РЕШИ НА НОВО РАВНИЩЕ ПРОБЛЕМЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СТОКОВО-ПАРИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО СРОЧНО ДА СЕ ПРИЕМЕ НОВ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА, В КОЙТО ДА СЕ ОТРАЗЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВА НИЯ:

- СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ДА Е СОБСТВЕНИК НА СТОКАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ СА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО;
- СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА БЪДАТ В РАВНОПРАВНИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ: ДЪРЖАВНА, КОЛЕКТИВНА, ФАМИЛНА И ИНДИВИДУАЛНА /ЧАСТНА/;
- ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА СЕ РЕГУЛИРАТ ЧРЕЗ ПАЗАРА ПРИ УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА;
- СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ОТ МОНОПОЛА СЪС СПЕЦИАЛНИ АНТИТРЪСТОВИ ПОСТАНОВКИ НА ЗАКОНА.

ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА В ИКОНОМИКАТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ДАНЪЧНАТА, КРЕДИТНАТА И ЦЕНОВАТА ПОЛИТИКА. НЕЙНАТА ЦЕЛ ДА БЪДЕ ОСИГУРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, РЕГУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ВАЛУТЕН БАЛАНС, БЪРЗОТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.

ТРУДОВИТЕ ХОРА ДА ПОЛУЧАТ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ:

- ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА НАЕМНИЯ ТРУД - ЧРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛНОСТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИНАДЕНИЯ ПРОДУКТ;
- УРАВНИЛОВКАТА - ЧРЕЗ НЕОГРАНИЧЕНО ПРАВО НА ТРУДОВИ ДОХОДИ, СОЦИАЛНО РЕГУЛИРАНИ ОТ ЕДИНЕН ПРОГРЕСИВЕН ПОДОХОДЕН ДАНЪК;
- БЕЗРАБОТИЦАТА - ЧРЕЗ СИСТЕМА ОТ СОЦИАЛНИ ЗАПЛАТИ И ГАРАНТИРАНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО.

ПРЕУСТРОЙСТВОТО В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ИЗОЛИРАНО ОТ ГОЛЕМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ И ВАЛУТНО-ФИНАНСОВИ ИНСТИТУТИ. ТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАМКИТЕ НА СИВ И СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГАТТ, МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД И СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, УТВЪРДЕНА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА /14-15 ЮЛИ 1990 Г., СОФИЯ/.


Б/ ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

17. ФИНАНСОВИЯТ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВАТА ЕЖЕГОДНО ДА СЕ ГЛАСУВА ПО ПЕРА. ВСИЧКИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ ЕЖЕГОДНО.

18. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ НАУКАТА И КУЛТУРАТА ТРЯБВА ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, НО СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА НАУЧНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

19. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОПРОСТЕНА И СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, РЕГЛАМЕНТИРАНА ИЗЦЯЛО СЪС ЗАКОН, КОЯТО ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАЩ РЕГУЛАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.

20. ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ДА БЪДЕ НА ПРИНЦИПА НА ПРОГРЕСИВНО-ПОДОХОДНИЯ ДАНЪК. ПРИ ОБЛАГАНЕТО ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ДОХОДИТЕ НА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН, А НЕ НА ДОМАКИНСТВОТО, В КОЕТО ТОЙ ЖИВЕЕ.

21. СИСТЕМАТА ОТ ДАНЪЦИ И МИТА В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ДА СЛУЖИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И ДА ОСИГУРЯВА РАВНИ ПРАВА НА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ.

22. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАСТОЯВА ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОБЛЕКЧЕНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ И КООПЕРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ТУРИЗМА ЗА СЪЗДАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

23. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛИЦАТА, НАТОВАРЕНИ ДА ИЗРАЗХОДВАТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, И ТАКИВА, КОИТО САМО БОРАВЯТ С ТЯХ. РЪКОВОДНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙЦИ ПРИ ВСТЪПВАНЕТО СИ В ДЛЪЖНОСТ ДА ДЕКЛАРИРАТ ИМОТНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ.

24. РД ПАРТИЯ Е ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ВОЕННИТЕ РАЗХОДИ В РАМКИТЕ НА РАЗУМНАТА ДОСТАТЪЧНОСТ.

В/ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

25. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

26. ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА Е РАВНОПРАВИЕТО НА ЧАСТНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАТО ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ПРИОРИТЕТ СЕ ДАВА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

27. РД ПАРТИЯ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНТИМОНОПОЛИСТИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ТЯ Е ПРОТИВ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО.

28. ЗЕМЯ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОБИВАТ В СОБСТВЕНОСТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

29. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ. ТЯ Е ЗА НЕЗАБАВНА АГРАРНА РЕФОРМА, ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНИЯ И КООПЕРАТИВНИЯ СЕКТОР В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

30. ДА СЕ НАСЪРЧАВА РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРАЦИИТЕ И ПРИВЕЖДАНЕТО НА ПРАВНОТО ИМ РЕГЛАМЕНТИРАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И ОПИТ.

31. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА СПРАВЕДЛИВО СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ИЗКЛЮЧВАЩО ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ПРИВИЛЕГИИ. ТЯ ЗАЩИТАВА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

32. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА СПРАВЕДЛИВО ПЕНСИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ДА ГАРАНТИРА РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ НАД ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМА. ВСИЧКИ ПЕНСИИ ДА БЪДАТ КОРИГИРАНИ СЪОБРАЗНО ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ.

33. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЯХНАТА АВТОНОМИЯ.

34. ПРАВОТО НА СТАЧКА Е ОСНОВНО ПРАВО НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ.

35. ПАРТИЯТА ЗАЩИТАВА ПРАВОТО НА ЖИЛИЩЕ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ТАКОВА, КАКВОТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ПОДДРЪЖАНЕ НА НЕГОВОТО ЗДРАВЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, СЪОТВЕТСТВУВАЩО НА ЧОВЕШКОТО МУ ДОСТОЙНСТВО.

36. В ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ЖЕНАТА И МАЙКАТА ПАРТИЯТА ВИЖДА ГАРАНЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО. ДА СЕ СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛНА СОЦИАЛНО-ПРАВНА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА И НА НЕДЕЕСПОСОБНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО.

37. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ИЗЯВА НА МЛАДЕЖТА. ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАШИТЕНА ОТ ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

38. РД ПАРТИЯ Е ЗА СПРАВЕДЛИВА, НАУЧНО ОБОСНОВАНА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА.

39. РД ПАРТИЯ Е ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНО, МОДЕРНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ТЯ Е ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АВТОРИТЕТА И СОЦИАЛНИЯ ПРЕСТИЖ НА ЗДРАВНИТЕ
РАБОТНИЦИ.

40. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ДЕМИЛИТАРИЗИРАНЕ НА СПОРТА, ЗА СЪЧЕТАВАНЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ С ИЗЯВАТА НА ЛИЧНОСТТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГАБРОВО.


ТРЕТО - ДУХОВНА СФЕРА

И ТАЗИ ОБЛАСТ БЕ СКОВАНА В ПРЕГРЪДКИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 40 ГОДИНИ. ИЗОБРЕТЕНИ БЯХА БЕЗОТКАЗНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ТОТАЛЕН ИДЕЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА, ГЛАСНАТА И НЕГЛАСНАТА ЦЕНЗУРА ВЪРХУ
ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ. ВСЯКА ПРОЯВА НА СВОБОДНО И НЕСТАНДАРТНО МИСЛЕНЕ БИВАШЕ ЗАДУШАВАНА ОТ СРЕДНОВЕКОВНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДОГМИ И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО, МНОГО ЧЕСТО СЪС СЪМНИТЕЛНИ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАХА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА БКП, И ПО-ТОЧНО НА УПРАВЛЯВАЩАТА БЮРОКРАТИЧНА ОЛИГАРХИЯ. ТАЗИ МОДЕЛИРАНА СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛНО ПОТИСКАШЕ ПОРИВА НА ТВОРЧЕСКИЯ ДУХ, СНИЖАВАШЕ КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА, ОБЕЗЛИЧАВАШЕ ДУХОВНИЯ ЖИВОТ И ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ. ДЕФОРМИРАН БЕШЕ НЕ САМО ЧОВЕШКИЯТ ИНТЕЛЕКТ, НО И ОБЩЕСТВЕНАТА ПСИХИКА И МОРАЛ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА КУЛТУРНИ ДОСТОЯНИЯ БЕШЕ ЛИШЕНА КАКТО ОТ ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯВА СВОБОДЕН, ТВОРЧЕСКИ ТРУД, ТАКА И ОТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ И РАЗВИТИЕ. В ОСОБЕНО НЕБЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ОКАЗАХА МЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ, УЧИТЕЛИТЕ, РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА КУЛТУРА И ИНФОРМАЦИЯ.

ОСНОВНИЯТ ФАКТОР ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА НАШИЯ НАРОД ВЪВ ВИСОКООБРАЗОВАН И КУЛТУРЕН НАРОД - ОБРАЗОВАНИЕТО - НЕ БЕШЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА РЕШАВА НАЙ-ТРУДНИТЕ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС. СЪДЪРЖАНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НЕ ОТГОВАРЯХА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИТЕ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ, НЕ БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА ОБЕКТИВНАТА ИНТЕГРАЦИЯ С НАУКАТА, НЕ БЯХА ИЗПОЛЗВАНИ ПО-СЪВЪРШЕНИ И ЕФИКАСНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, НЕ СЕ РАЗВИ УЧЕНИЧЕСКОТО И СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НЕ БЕШЕ ИЗГРАДЕНА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ. ЗА СМЕТКА НА ТОВА ОБРАЗОВАНИЕТО БЕШЕ ДОСАДНО ИДЕОЛОГИЗИРАНО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДЕЖТА В КОМУНИСТИЧЕСКИ ДУХ БЕ ИЗДИГНАТО В КОНСТИТУЦИОННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

ОСОБЕНО ПЕЧАЛНИ В ТАЗИ НАСОКА СЕ ОКАЗАХА ОПИТИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА Т.НАР. "НОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЧОВЕК" - ВСЕСТРАННО РАЗВИТА И МОРАЛНО ИЗВИСЕНА ЛИЧНОСТ, ЧОВЕК ТРУЖЕНИК, ТВОРЕЦ И ПОТРЕБИТЕЛ НА МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ БЛАГА.

НАУКАТА НЕ МОЖА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НЕПОСРЕДСТВЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛА И НЕ ЗАЕ ПОЛАГАЩОТО Й СЕ МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО И В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС. ПРИ НАЛИЧИЕ НА НЕМАЛЪК ЗА НАШИТЕ МАЩАБИ НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МНОГО НАУЧНИ КАДРИ СЕ ОКАЗА ПОД ИЗИСКВАНИЯТА, МНОГО ОТ ТЯХ ПОПАДНАХА В ТАЗИ ОБЛАСТ ПО СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПО-ВИСОК СОЦИАЛЕН СТАТУС, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ БЕШЕ НА НЕОБХОДИМОТО НИВО, ВЪЗВРАЩАЕМОСТТА НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-НИСКА ОТ ТАЗИ ВЪВ ВИСОКОРАЗВИТИТЕ СТРАНИ. НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ БЯХА И СИ ОСТАВАТ ДАЛЕЧ ПОД СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ И НОЖИЦАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗТВАРЯ В НАША ВРЕДА. МАКАР И КОСВЕНО, БЯХА ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ КАТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ БЯХА ОБЕКТ НА ОСОБЕНА ИДЕОЛОГИЧЕСКА МАНИПУЛАЦИЯ. ЗАДРЪСТЕНИ ОТ ПРОПАГАНДНИ КЛИШЕТА, СТЕРЕОТИПИ И ЛОЗУНГИ, ТЕ РИСУВАХА СВЕТЛИЯ ОБРАЗ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО БЪДЕЩЕ И ДАДОХА СВОЯ "ПРИНОС" В ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА. КАТО ПРЕДЕН ПОСТ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА БОРБА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 40 ГОДИНИ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ВОЗИХА В КАЛЯСКАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРОПАГАНДА И ОФОРМИХА ЗАВЪРШЕНИЯ ВИД НА ТОТАЛИТАРИЗМА.

В ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ОКАЗА И РЕЛИГИЯТА. ЦЪРКВАТА, КОЯТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТОЛЕТИЯ БЕШЕ МОЩЕН КРЕПИТЕЛ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ И СИМВОЛ НА ВЯРАТА, БЕ ПРЕВЪРНАТА В ПОЧТИ КАЗИОННА ИНСТИТУЦИЯ И РОЛЯТА Й В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ БЕ СВЕДЕНА ДО МИНИМУМ. АТЕИСТИЧНАТА ПРОПАГАНДА СЕ ПОЛЗВАШЕ С ВСИЧКИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, СЪЗДАДЕ СИ НОВИ ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ, НО НЕ МОЖА ДА ПРОНИКНЕ В ДЪЛБИНИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУШЕВНОСТ, НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - ТОВА, КОЕТО ИЗПОВЕДАНИЯТА ВЪРШЕХА УСПЕШНО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕКОВЕ. ЕЛИМИНИРАН БЕШЕ ВАЖЕН СТЪЛБ НА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА И ОБЩОЧОВЕШКИЯ МОРАЛ.

В ДУХОВНАТА СФЕРА ВСИЧКИ ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ЩЕ БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ ГАРАНТИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА, СЛОВОТО, ПЕЧАТА И ТВОРЧЕСТВОТО КАТО НЕОТМЕНИМА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА И УСЛОВИЕ ЗА ХАРМОНИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА. НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ В ТАЗИ ОБЛАСТ В НАСТОЯЩИЯ ЕТАП СА ЗА ПЪЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ И ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ПЕЧАТА, КНИГОИЗДАВАНЕТО И ДРУГИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ДЕЙНОСТИ. ПАРТИЯТА СЪЩО ЩЕ ПЛЕДИРА ЗА СВОБОДА НА ВСИЧКИ ИЗПОВЕДАНИЯ И ЗА РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ АТЕИСТИЧНАТА И РЕЛИГИОЗНАТА ПРОПАГАНДА.

X   X   X

ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ОПОВЕСТЯВА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ПЛАТФОРМА, В КОЯТО ПРАВИ КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МИНАЛОТО И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЛЕДВА. ПАРТИЯТА ИМА ЗА ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛНО, ДУХОВНО СВОБОДНО, ПРАВОВО, ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ. В ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ ПАРТИЯТА НЯМА ДА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ФИЛОСОФСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ТЕЧЕНИЯ, А ЩЕ ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СОЦИАЛНАТА МИСЪЛ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕПРЕХОДНИТЕ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. И ВИНАГИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И ДОКРАЙ ЩE СЕ БОРИ ЗА ТЯХ. В ПРАКТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ ПАРТИЯТА ЩE СЕ РЪКОВОДИ ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОСИ - ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, НАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ. ПАРТИЯТА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ЧЕСТНО И ПОЧТЕНО, ЧРЕЗ ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ, СЪОБРАЗНО УСТАВНИТЕ СИ РАЗПОРЕДБИ И ОБЩОПРИЕТИТЕ НОРМИ НА ДОБРИЯ МОРАЛ.

ПАРТИЯТА ЩЕ УВАЖАВА ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМЯТ ДРУГИТЕ ПАРТИИ И Е ГОТОВА ДА СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, СПОДЕЛЯЩИ СЪЩИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

ГАБРОВО, ФЕВРУАРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - СЕДАЛИЩЕ ГР. СЕПТЕМВРИ. ДОКУМЕНТЪТ Е ОДОБРЕН НА 16 ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА.


ЧЛЕН 9

С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ НЕСЪСТАВОМЕРНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОТИВОБОРСТВАЩИ НА ХУМАНИТАРНИТЕ ЗАКОНИ, НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ИЗКЛЮЧВА КОНТАКТИТЕ СИ С ГОРЕВИЗИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ЕДИНИЦИ, ПАРТИЙНИ ГРУПИ И ДРУГИ ЛИЧНОСТИ.

ЧЛЕН 10
НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО Е ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕ ПРЕСЛЕДВА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

ЧЛЕН 11
НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО Е СОЦИАЛНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ, ВЪТРЕШНИ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ, ГАРАНТИРАЩИ ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА.

ЧЛЕН 12
НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ИЗИСКВА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИВЕДЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КАКТО И ДА СЛЕДИ ЗА ТОЧНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ДУХА И БУКВАТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ ЗАКОНИ /АКТОВЕ/.

ЧЛЕН 13
АКТИВИСТИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО, ПОСТРАДАЛИ ПО ВРЕМЕ НА БОРБАТА ИМ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - ДРУЖЕСТВОТО СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ИМ ПОМОГНЕ. НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ДА СЕ СОЛИДАРИЗИРА СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА И ДА ОБМЕНЯ ОПИТ С ТЯХ, СТИГА УСТАВЪТ И ДЕЙНОСТНОТО НАЧАЛО НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ ДА НЕ НАРУШАВА УСТАНОВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РЕДА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

ЧЛЕН 14
НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ДА СЛЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УНИВЕРСАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ООН ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ПО-СПЕЦИАЛНО ЧЛ.ЧЛ.52,53,54,55; КОДЕКСА НА ТРУДА, ХЕЛЗИНКСКИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ОТ 1 АВГУСТ 1975 Г. И ДРУГИ ОТ ТАКЪВ РОД МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

ЧЛЕН 15
ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ ОРГАН Е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ЗАКОНЪТ ИМА СИЛА ТОГАВА, КОГАТО Е СПРАВЕДЛИВ!

ЧЛЕН 16
ПРАВОВИЯТ РЕД Е ЖИЗНЕНОНЕОБХОДИМ ЗА МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО, КОЕТО СЧИТА, ЧЕ ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА И ПАЗАЧЪТ НА ОБЩЕСТВЕНО ИЛИ ЧАСТНО ИМУЩЕСТВО СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА.

ЧЛЕН 17
НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО СЕ ЗАДЪЛЖАВА СВОЕВРЕМЕННО ДА ОБНАРОДВА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ, КАСАЕЩИ СЕ ДО ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНУВАЩИЯ

ЧЛЕН 18
ЧЛЕНУВАЩИЯТ В НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА АКТИВНО НА ВСИЧКИ СЪБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО ДА ИЗБИРА ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛЕН 19
ЗА ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИЕМА ГРАЖДАНИН, КОЙТО СЕ БОРИ С МИРНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШИТА НА ПРАВАТА, ДОСТОЙНСТВОТО И ЧЕСТТА НА ВСЯКО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО.

ЗА ЦЕЛТА КАНДИДАТЪТ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧРЕЗ ©ВЛАСТНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, КАТО ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИЕМАНЕТО МУ СЕ РЕШАВА НА ОБЛАСТНО СЪБРАНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ВИСШЕГЛАСИЕ.

ЧЛЕН 20
ПРИ НАРУШАВАНЕ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ПРОЯВЕНА НЕДИСЦИПЛИНИРАНОСТ ОТНОСНО РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОСТВО
ЧЛЕНУВАЩИЯТ СЕ НАКАЗВА С:

А/ ЗАБЕЛЕЖКА;
Б/ ПОРИЦАНИЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
В/ ИЗКЛЮЧВАНЕ.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ЧЛЕН 21
ГРАЖДАНИН, НЕЧЛЕНУВАЩ, НО СИМПАТИЗИРАЩ НА ДРУЖЕСТВОТО, АКО ПО СОБСТВЕНА СЪВЕСТ ЖЕЛАЕ ДА ОСВЕДОМЯВА РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, ТОЙ МОЖЕ ДА СТОРИ ТОВА - С КОЕТО ЩЕ СЕ ПОТВЪРЖДАВА ЖЕЗНЕНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАШАТА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

РАЗДЕЛ ПЕТИ - АКЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ОРГАНИЗЪМ:

ЧЛЕН 22
СЕДАЛИЩЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ Е В ГР. СЕПТЕМВРИ, УЛ. "ЗАГОРЕ" HP.16, ДОМ ИЛИЯ
МИНЕВ.

ЧЛЕН 23

А/ ПРЕДСЕДАТЕЛ - ПРЪВ МЕЖДУ РАВНИТЕ;
Б/ СЕКРЕТАР;
В/ ПЪЛНОМОЩНИЦИ;
Г/ ГОВОРИТЕЛ;
Д/ РЕДАКТОР;
Е/ КООРДИНАТОР НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ;
Ж/ НАБЛЮДАТЕЛ - ЮРИСКОНСУЛТ.

ТОВА Е НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ПЕНСИИТЕ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ЩЕ СЕ ЗАНИМАЕ С ПРЕДЛОЖЕНОТО НА ПОПРАВКИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ, СЛЕД КАТО ОБСЪДИ РЪСТА НА ИНФЛАЦИЯТА И НОВИТЕ ЦЕНИ НА СУРОВИНИ, СТОКИ И УСЛУГИ, КТ "ПОДКРЕПА" ПРЕДЛАГА:
УВЕЛИЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ ОТ 100 ЛВ. НА 140 ЛВ, КАТО СРЕДСТВАТА ЗА ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ - ОКОЛО 500 МЛН.ЛЕВА ГОДИШНО, СЕ ОСИГУРЯТ ОТ СЪКРАЩЕНИЯ В БЮДЖЕТА НА МНО, МВР, НАМАЛЯВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИИ.

ИСКАМЕ ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ, ЧЕ КТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ НАСТОЯВА И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСНОВНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТ 165 ЛЕВА, КОЯТО Е КРАЙНО НЕДОСТАТЪЧНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ МИНИМУМ.

СОФИЯ,23 АВГУСТ 1990 Г.      ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА" Д-Р К.ТРЕНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 24 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ С ГОЛЯМА ЗАГРИЖЕНОСТ СЛЕДИ РАЗВИТИЕТО НА КРИЗАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ. АНЕКСИЯТА НА КУВЕЙТ ОТ ИРАК ПРОТИВОРЕЧИ НА ВСЯКАКВИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ.

ЗАДЪРЖАНЕТО НА ЦИВИЛНИ ЛИЦА ПОД ФОРМАТА НА ЗАЛОЖНИЦИ Е НЕДОПУСТИМО И СЪЗДАВА ПРЯКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБУХВАНЕТО НА ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ.

РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ОСТРО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ БЕЗПРИЧИННОТО И ПРОТИВОЗАКОННО ЗАДЪРЖАНЕ НА ЦИВИЛНИ ЛИЦА ПОД ФОРМАТА НА ЗАЛОЖНИЦИ И АНЕКСИЯТА НА СУВЕРЕННАТА ДЪРЖАВА КУВЕЙТ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА ИРАК. НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ КЪМ СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И ПАКТОВЕ, КАКТО И ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РАЗГОВОРИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ. НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ЦИВИЛНИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ, НАМИРАЩИ СЕ В ИРАК И КУВЕЙТ, КАКТО И ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ИРАКСКИТЕ ВОЙСКИ ОТ КУВЕЙТ.

СОФИЯ, 20 АВГУСТ 1990 Г.                  ЗА НДЗПЧ В БЪЛГАРИЯ:
                                                          В.КОСТОВ
                                                          Н.КОЛЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР.


ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР БХДП /Ц/ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/ ГЕОРГИ ВИЛХЕЛМОВ ГЕЛЕМЕНОВ ВЪВ ВЕСТНИК "ДУМА" ОТ 16 АВГУСТ/ БР.135 "МОЖЕМ ДА РАЗГОВАРЯМЕ СЪС СОЦИАЛИСТИТЕ ЗА РАБОТНИ ОТНОШЕНИЯ С ЦЕЛ ИЗВЕЖДАНЕ СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА" НЕ ОТГОВАРЯТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТА И СА В ГРУБО НАРУШЕНИЕ С НЕЙНАТА ОСНОВНА ПРОГРАМА. ТЕ ИЗРАЗЯВАТ ЖЕЛАНИЕ ЗА ЛИЧНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНЕ И КОЛАБОРАЦИОНИЗЪМ ОТ СТРАНА НА ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ.

ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БХДП /Ц/ ЗАЯВЯВА КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ НИКОГА НЕ Е ИМАЛО НАМЕРЕНИЕ ДА ВЛИЗА В КАКВИТО И ДА Е ПРЕГОВОРИ СЪС СОЦИАЛИСТИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА Е В "ИНТЕРЕС" НА БЪЛГАРИЯ, ИЛИ НЕ. СЪСТАВЯНЕТО НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО МЕЖДУ СОЦИАЛИСТИ И ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ ЩЕ ДОНЕСЕ ОБЛАГА ЕДИНСТВЕНО НА СОЦИАЛИСТИТЕ.

ТЕ ЩЕ ДЕМОНСТРИРАТ ПО ТОЗИ НАЧИН "ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ" И БЕЗСКРУПУЛНО ЩЕ ПОИСКАТ НОВИ ЗАЕМИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА, УТЕЖНЯВАЙКИ ПО ТОЗИ НАЧИН И БЕЗ ТОВА ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАШАТА ИКОНОМИКА.

ДУМИТЕ НА ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ СА ИЗРАЗ ИЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ, ИЛИ ПОКАЗВАТ ОТНОШЕНИЕ НА ПОДСТАВЕНО ЛИЦЕ.

СОФИЯ,22 АВГУСТ 1990 Г.          ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП/Ц/
                                                 ПЕТКО КАМЕНАРСКИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО КОМИСИИТЕ ПО СТРУКТУРНОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО ФОРМИРАНЕ НА НОВ ТИП ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ И ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДА,

С НАСТОЯЩОТО ПИСМО СЕ КАНДИДАТИРАМ ЗА СЪВЕТНИК НА ПРЕЗИДЕНТА НА НРБ. ОСНОВАНИЕ И ПРАВО МИ ДАВАТ РАЗРАБОТЕНИТЕ ОТ МЕН И ПРИЛОЖЕНИ ТУК МАТЕРИАЛИ, КОИТО СИ СТРУВА ДА БЪДАТ ПРОУЧЕНИ И ОЦЕНЕНИ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКО ВИЖДАНЕ СПРЯМО ВРЕМЕТО И АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА ОТБЕЛЕЖА:

ДОСЕГА НИКОЙ ПАРТИЕН ЛИДЕР, НИКОЯ ПАРТИЯ, НИКОЙ ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР ИЛИ ПУБЛИЦИСТ НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛ НИЩО РАДИКАЛНО ЦЕННО ЗА БЪРЗО ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА НИ ОТ МНОГОСТРАННАТА КРИЗА; КРИЗА ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА, КРИЗА ИКОНОМИЧЕСКА, КРИЗА СОЦИАЛНА, КРИЗА МОРАЛНА И ВСЯКАКВА, КАКВАТО НЯКОЙ БИ ЖЕЛАЛ ДА ОПРЕДЕЛЯ. НЯМА НИЩО РАДИКАЛНО ЦЕННО ОТ 11 НОЕМВРИ 1989 Г., ТА ДОСЕГА - 15 АВГУСТ 1990 Г. ДВЕ СА НАЙ-ЯРКИТЕ ЯВЛЕНИЯ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 10 НОЕМВРИ: ПЛУРАЛИЗМЪТ И СВОБОДАТА НА МНЕНИЯТА, СЛОВОТО И ПЕЧАТА, КОИТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СЕ ИЗПОЛЗУВАТ НЕУМЕЛО, КОРИСТНО И ДОРИ ПОРОЧНО; СПЕКУЛАТА И СПЕКУЛАЦИИТЕ С ИДЕИ, МИСЛИ И СТОКИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ПРОЯВЕНАТА ОТ ВСИЧКИ ИНЕРТНОСТ, ЛИПСА НА ДАЛНОВИДНОСТ, ЛИПСА НА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ ДЪЛБОКО СЕ ЗАСЕГНАХА И СЕ ОКАЗАХА ОПАСНО ЗАСТРАШЕНИ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

КОРИСТНИТЕ СПОРОВЕ, ЗАПОЧНАЛИ НА ЯЛОВАТА КРЪГЛА МАСА, ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ВЕЧЕ БЯХА ЯВНИ СПЕКУЛАЦИИ С ИДЕИ И МАНИПУЛАЦИИ, СЛЕД ИЗБОРИТЕ СЕ ПРЕВЪРНАХА В БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ, СРАМНИ СПЛЕТНИ, КАЛАМБУРИ И УЛИЧНИ ИЗЯВИ, ЗА ДА НАБЛЮДАВАМЕ БЕЛЕЗИТЕ, МЕТАМОРФОЗАТА НА ПОРОЧНИЯ СЛЕДДЕСЕТОНОЕМВРИЙСКИ ГЕНЕЗИС И СЕГА, В ИЗЯВИТЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

КАТЕГОРИЧНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ БСП, СДС И БЗНС СЕ УСТАНОВИХА НА МНОГО НИСКО НИВО ПО ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ, ГОТОВНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА НАРОДНИТЕ, НАЦИОНАЛНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПРИ ВЪЗНИКНАЛИТЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ.

НЕИЗБЕЖЕН Е ИЗВОДЪТ, ЧЕ АКО СЕ БЕ ТРЪГНАЛО ПО ПЪТЯ НА РАЗРАБОТЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОЩЕ С МАТЕРИАЛА ОТ 10 ЯНУАРИ 1990 Г., СЕГА В БЪЛГАРИЯ НЯМАШЕ ДА ИМА И ПОМЕН ОТ КРИЗА. ТАМ ПРЕДЕЛНО ЯСНО Е ПОКАЗАН ПЪТЯТ ЗА БЕЗБОЛЕЗНЕНО, БЕЗКОНФЛИКТНО ФОРМИРАНЕ, ДОРИ САМОФОРМИРАНЕ НА НОВО ОБЩЕСТВО, НА ПРАВОВА, БОГАТА И КУЛТУРНА БЪЛГАРИЯ /СТР. 18/. И ТЪЙ КАТО ВСЕ ОЩЕ ВСИЧКИ СЕ ПИТАТ КАК ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ КРИЗАТА, ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ СЪМ ПОКАЗАЛ ПЪТЯ ЗА ТОВА ОЩЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ /ПРЕДИ 8 МЕСЕЦА/, ЧЕ ТОЙ ОСТАВА СЪЩИЯТ И Е ЕДИНСТВЕН.
РАДИКАЛНОСТТА И СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ЗАМИСЪЛ НА ИДЕИТЕ И ПРЕДЛОЖЕИИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРИЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВА, КАКТО И ТОВА, ЧЕ СА НАПЪЛНО ДОБРОНАМЕРЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

ЕДВА СЕГА НЯКОИ ЗАПОЧВАТ ДА ОТКРИВАТ ОТДАВНА ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ МЕН КАРДИНАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ДА КОНСТАТИРАТ ВЕЧЕ ОЧЕВИДНОТО, КОЕТО ОТДАВНА, ОЩЕ В НАЧАЛОТО ПРОЗРЯХ И ОПРЕДЕЛИХ. НО АЗ СЪМ ВСЕ ОЩЕ МНОГО НАПРЕД ДОРИ САМО С ТЕЗИ ОТДАВНА НАПИСАНИ МАТЕРИАЛИ И СЕ НАДЯВАМ, ЧЕ ВЕЧЕ НЯМА ДА ЧАКАМЕ МЕСЕЦИ ИЛИ ГОДИНИ, ЗА ДА ПРОУМЕЕ И НЕВМЕНЯЕМИЯТ, ЧЕ ДВЕ И ДВЕ СА ЧЕТИРИ.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
АКО БЪДА НАЗНАЧЕН ЗА ВАШ СЪВЕТНИК, ЩЕ ДОРАЗВИЯ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ МИ РАЗРЕШИТЕ, ЩЕ ГИ ИЗДАМ КАТО ПОПУЛЯРНО ИЗДАНИЕ.

АКО НЕ МЕ НАЗНАЧИТЕ ЗА СЪВЕТНИК, ЩЕ ГИ ИЗДАМ БЕЗ ВАШЕТО РАЗРЕШЕНИЕ.

ГОСПОДИН СРЕДНОСТАТИСТИЧЕН РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ, УЧЕН И ПУБЛИЦИСТ,
С ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ СПЕКУЛАТА И СПЕКУЛАЦИИТЕ СА ЕДНО ОТ НАЙ-ЯРКИТЕ ЯВЛЕНИЯ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 10 НОЕМВРИ. А ПО РАДИКАЛНОТО ОЧИСТИТЕЛНО ИЗЗЕМВАНЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ СЪУМЯВАТЕ ДА ПРАВИТЕ НЕОХОДИМИТЕ ОБОБЩЕНИЯ. ИЗОБЩО СЛАБО Е ПРЕДСТАВЯНЕТО ВИ ПО СЪТВОРЯВАНЕ НА РАДИКАЛНИ И ДОБРОНАМЕРЕНИ ЗА НАРОДА, НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА ОБОБЩЕНИЯ И НАСОКИ.

ГОСПОДИН СРЕДНОСТАТИСТИЧЕН ПОЛИТИК И НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРИЕМЕТЕ И ВИЕ ГОРНАТА РЕПЛИКА, ТЪЙ КАТО ВСЯКА ДРУГА БИ ВКЛЮЧИЛА ОЩЕ МИНУСИ.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
КАНДИДАТУРАТА СИ ЗА ВАШ ОФИЦИАЛЕН СЪВЕТНИК ОБЯВЯВАМ И СЪС СПЕЦИАЛНО ОТПРАВЕНА ДО ВАС ЛИЧНА ПИСМЕНА МОЛБА, КОЯТО ПРИЛАГАМ И ЗА КОЯТО ЩЕ ОЧАКВАМ ОТГОВОР.

ГОСПОДА РЕДАКТОРИ, ЖУРНАЛИСТИ И ПУБЛИЦИСТИ,
ГОСПОДА ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ДОКОЛКОТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ, ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ КАНДИДАТУРАТА МИ ЗА ОФИЦИАЛЕН СЪВЕТНИК НА Г-Н ПРЕЗИДЕНТА НА НРБ.
КАКТО Е ВИДНО ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВИ МАТЕРИАЛИ, НИКОГА НЕ СЪМ СТОЯЛ БЕЗУЧАСТЕН В НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ПЕРИОДИ. СЪЗДАДОХ И НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСП/, ЗА ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ РУСЛОТО НА НЕЕФЕКТИВНИЯ МАНТАЛИТЕТ НА БСП, СДС И БЗНС.

НУЖНО Е ДА БЪДА НАЗНАЧЕН ЗА СЪВЕТНИК НА ПРЕЗИДЕНТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ДОПРИНАСЯМ ЗА ФОРМИРАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ В ДНЕШНО ВРЕМЕ РАДИКАЛНИ РЕШЕНИЯ.

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ РАЗРАБОТЕНИ ОТ МЕН МАТЕРИАЛИ:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ И ЗА ПО-НАТАТЪШНИЯ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО. ОБХВАЩА 19 ЛИСТА. ИЗПРАТЕНО НА 10 ЯНУАРИ 1990 Г. ДО:
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, КАТО ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БКП; СТАНКО ТОДОРОВ,
КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ; РАДОСЛАВ РАДЕВ, КАТО ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В."РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО"; АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ; КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО.

ОБРАТНИТЕ РАЗПИСКИ СЕ ВЪРНАХА ПРИ МЕН, НО ОТГОВОРИ НЕ ПОЛУЧИХ, ВЪПРЕКИ ЧЕ МАЛКО СЛЕД ТОВА СЕ СЪСТОЯ 14-ЯТ КОНГРЕС НА БКП.

ПРЕЗ М.МАРТ ЧРЕЗ АКТИВИСТ НА ЕКОГЛАСНОСТ МАТЕРИАЛЪТ Е БИЛ ПРЕДАДЕН И НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, РЕСПЕКТИВНО НА СДС.

2. ПИСМО С ИЗХОДЯЩА ДАТА 8 ФЕВРУАРИ, ИЗПРАТЕНО ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР И ДО РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА В."ТРУД", С КОЕТО ПРЕДОСТАВЯМ И НА ТЯХ ПЪРВИЯ МАТЕРИАЛ ОТ 10 ЯНУАРИ. ОБРАТНАТА РАЗПИСКА И ОТТАМ СЕ ЗАВЪРНА, А СЛЕД ТОВА ПОСЛЕДВА ПЪЛНА ТИШИНА ПО ПОСТАВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

3. НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО ОТ 6 ЛИСТА, ИЗПРАТЕНО НА 12 АПРИЛ 1990 Г. ДО: ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ВЕЧЕ КАТО ПРЕЗИДЕНТ; АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ; АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН    СЪВЕТ НА БСП. СЪЩЕВРЕМЕННО НА ВСИЧКИ Е ПРИЛОЖЕН ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПЪРВИЯТ    МАТЕРИАЛ ОТ 10 ЯНУАРИ.

4. ПИСМО ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА С ИЗХОДЯЩА ДАТА 27 МАЙ 1990 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОТГОВОР, РАВЕН НА НУЛА И 100 НА 100 КОМУФЛАЖ. ТОПКАТА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НА ЧУДОМИР АЛЕКСАНДРОВ.

НА 2 ЮЛИ НАПИСАХ ДРУГО ПИСМО, ЗА ДА СЕ ЛЕГАЛИЗИРА КОМУФЛАЖЪТ.

ОТ ЧУДОМИР АЛЕКСАНДРОВ НЕ ДОЙДЕ НИЩО. ПРИЛАГАМ И ДВЕТЕ ПИСМА.

5. ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМА, СЪСТАВЕНИ ОТ МЕН, ЗА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ НА 20 МАЙ 1990 Г., ПРИЕТА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ. СЪДЪРЖА 11 ЛИСТА. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА БРСП.

6. ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БРСП КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - ЮЛИ 1990 Г.

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО Г-Н ПРЕЗИДЕНТА НА НРБ ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МИ КАТО СЪВЕТНИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРСП: ПРАВДОЛЮБ КОЖУХАРОВ

ВАРНА, 15 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/