24 ноември 1994


София, 24 ноември 1994 години
Брой 231 /1276/


София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "ЗА СТАБИЛНОСТ И СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА, ПРАГМАТИЗЪМ И ЛИЧЕН АНГАЖИМЕНТ" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


ЗА СТАБИЛНОСТ И СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА, ПРАГМАТИЗЪМ И ЛИЧЕН АНГАЖИМЕНТ

Изминаха четири години от началото на икономическите и политическите промени в България. Очакванията за бърз и безболезнен преход към пазарно стопанство и демократично обществено устройство не се оправдаха.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ предлага предизборната си платформа, водено от желанието да поеме своята отговорност за успешно провеждане на реформата. Трайната социално-икономическа дестабилизация на обществото изисква нова философия на реформата, гарантирана и осигурена от прагматична вътрешна и външна политика. Само при тези условия ние ще заемем достойно място в европейските и световни структури.

В тежкия и труден преход към гражданско общество и пазарна икономика ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е политически гарант за поддържането на гражданския мир и вътрешна стабилност в страната. Намирането на мирен, балансиран и стабилен изход от икономическата криза е единствената гаранция за бъдещето на България.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ предлага изход при решаването на конкретните икономически, политически и социални проблеми, пред които днес е изправена България.

ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СА:

ГРАЖДАНСКИ МИР

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШНА СТАБИЛНОСТ

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И МАЛЦИНСТВАТА

ГАРАНТИРАНЕ ЖИВОТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ

СТАБИЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН

Пътят към демокрацията и свободното гражданско общество в страната ще бъде успешен само при пълно зачитане на индивидуалните и колективните права на човека и човешките общности. Още от своето създаване ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ застана на позицията, че гарантирането на националния суверенитет и националната сигурност задължително изискват постигане на реална защита, политическа и законодателна гаранция на основните права и свободи на човека и етническите малцинства в страната. Водейки се от националните интереси, а именно суверенитет и сигурност, ние свързахме този проблем със СТАБИЛИЗИРАЩАТА РОЛЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА в демократизиращите се страни от гледна точка на тяхното физическо и етно-културно оцеляване.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ, КОЙТО ИЗГРАЖДА СТРАТЕГИЯ СЪОБРАЗНО ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДАДЕНОСТИ И АКТУАЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ НА БАЛКАНИТЕ. Ние сме противници на политическите крайности. От гледна точка на историческите реалности и на съвременната социална структура на обществото в България трудно могат да съществуват крайно леви и крайно десни политически програми. Крайно лявата политика ще бъде анахронизъм и рецидив от миналото, а крайно дясната - максимално ще разтвори ножицата на крайно бедни и много богати и ще превърне страната в бананова република. ОТ ТАЗИ ГЛЕДНА ТОЧКА ЕСТЕСТВЕНОТО МЯСТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЦЕНТЪР. Центризмът в нашия политически живот ще наложи своето съществуване и реализация, както и оригинални алтернативи за провеждането в страната на реформата докрай.

ЗА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ДЕМОКРАЦИЯТА Е РЕД, ОСНОВАН НА ЗАКОННОСТТА. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ избра своя път - това е пътят на изпреварващия политически диалог, на изпреварващото законодателно гарантиране на националния суверинитет и териториалната цялост на страната.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАЛОЖИ БЪЛГАРСКИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ. Този модел вече придоби своята популярност в света и утвърди ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ като политически субект на демократични процеси и създаде прецедент в историята на XX век.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ще направи всичко необходимо за СЪХРАНЯВАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА. Активното присъствие на ДВИЖЕНИЕТО в политическия живот на страната промени генерално политиката на Балканите, а в България създаде условия и предпоставки за мирно разрешаване на етническите проблеми. Мирът на Балканите е главното условие за влизането на страната в европейските и световни структури. Ние активно ще съдействаме за провеждане на балансирана външна политика, отстояваща националните интереси.

УКРЕПВАНЕ АВТОРИТЕТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА НОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА е важно условие за ускоряване на реформите в страната. Активната роля и участието на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в основните държавни институции е гарант за радикалното провеждане на политическата реформа.

В трудния преход към гражданско общество и пазарна икономика ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ПОЛИТИЧЕСКИ И ПАРЛАМЕНТАРЕН ГАРАНТ за запазване и поддържане на гражданския мир и вътрешната стабилност на страната.

РАСТЯЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОВЛАДЕНИ И ПРЕМАХНАТИ. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ще изисква от органите на реда и сигурността, на съда и прокуратурата, както и от контролните финансови органи строго прилагане на закона. Ние сме за гарантиране на пълна защита на ЖИВОТА И ИМУЩЕСТВОТО на всеки дом и семейство, на всеки човек.

НАШАТА ЦЕЛ Е СВОБОДНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО С ГАРАНТИРАН РЕД, ЗАКОННОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО.


ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ

Важен приоритет в дейността на ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е политическото и законодателно гарантиране на правата на човека и малцинствата в Република България. Ние сме универсална политическа организация, защитаваща правата и свободите на всички български граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност.
ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ безрезервно подкрепя Европейската конвенция за защита на основните права и свободи, подписана и ратифицирана от нашата страна. Основният принцип за нас е СВОБОДЕН ИЗБОР НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ - национална, етническа, езикова, културна и религиозна.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ разглежда ЕТНИЧЕСКОТО И РЕЛИГИОЗНО РАЗНООБРАЗИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В НАШАТА СТРАНА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА БОГАТСТВОТО НА НЕЙНАТА КУЛТУРА. Ние сме за създаването на благоприятни условия както за развитието на общонационална българска култура, така и за културите, традициите и обичаите на етническите, езикови и религиозни малцинства. Безспорно, ние постигнахме значителни успехи във възстановяването на основните права и свободи на човека и етническите общности в страната, като:
- правото на свободен избор на име;
- правото на изучаване на майчиния език;
- достъп до средствата за масова информация;
- свобода на вероизповеданията;
- пряко участие в законодателната и изпълнителната власт.

Постигнатите успехи не бива да ни успокояват. Ние съзнаваме, че възстановяването на фундаменталните права и свободи на човека и етническите малцинства е дълъг и сложен процес. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ще инициира законодателно и нормативно регламентиране и утвърждаване на правата и свободите на човека и човешките общности в България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА СНЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ДОВЕРИЕ ОТ КМЕТА НА СОФИЯ АЛЕКСАНДЪР ЯНЧУЛЕВ, ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЯ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР.


На свое заседание Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ още веднъж обсъди възникналите проблеми с водоснабдяването на Столичната голяма община. Категорична е преценката след изслушването на доклади на съотвените специалисти, че е налице пълно несправяне със задълженията от страна на г-н Александър Янчулев - кмет на София. Стана ясно, че представителите на СДС в общината и специално управлението ВиК многократно са предупреждавали г-н Ал. Янчулев за възможността да възникне кризисна ситуация. Още в началото на тази година са предложени от представители на СДС конкретни програми и проекти за решаване на проблемите.

Вместо да се вслуша в гласа на специалистите, г-н Александър Янчулев решава да действа самостоятелно, на своя глава. Днес резултатът от подобно действие е вече печално известен. Жителите на българската столица са поставени в бедствено положение като пряк резултат от професионално късогледство и зле прикривани политически симпатии към политически партии, които се конфронтират със Съюза на демократичните сили.

Общоизвестен в политическите среди е фактът, че през последната година и особено през последните няколко предизборни месеца г-н Ал. Янчулев отстъпи от позициите на Съюза на демократичните сили и все по-открито започва да заема позиции, чужди на СДС и особено близки до т.нар. Народен съюз. В този смисъл предприетите от кмета на София действия по тероризиране на софийските граждани имат и по-далечен прицел. Те целят да разколебаят доверието на избирателите в принципната и последователна политика на СДС, при това точно в момент, когато софиянци "вода газят и жадни ходят", като същевременно се налее политическа водица в мелницата на групировката Народен съюз. Публична тайна е и обстоятелството, че зад някои реални проблеми с водоснабдяването на столичния град прозират и отиват твърде далеч по-големи финансово-икономически интереси на отделни лица и фирми, които от мъката на гражданите вероятно ще спечелят милиони.

Всичко това НКС на СДС разглежда като открито предателство и политическа провокация спрямо българските граждани - жители на столицата. Няма съмнение, че г-н кметът на София по този начин също се включва в предизборната борба, търсейки открито политически дивиденти за политическите противници на СДС.

НКС на СДС с пълното единодушие на политическите партии реши:

1. Отправя ултимативно искане в срок от 24 часа да бъде преустановен нецелесъобразният режим на водата в столицата и виновниците за неговото абсолютно безсмислено въвеждане да бъдат наказани.

2. Снема политическото доверие от г-н Александър Янчулев като защитник на чужди на СДС политически интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНО ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЗНС АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 19 НОЕМВРИ 1994 Г.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Малко са тези, които могат днес да се обърнат към всички вас с чиста съвест и да ви убедят в чистите си намерения.

Народният съюз - Български земеделски народен съюз /БЗНС/, Демократическа партия /ДП/, е една опорна и отправна точка за всички, които мислят и разбират колко важен е изборът на 18 декември 1994 г., колко голяма е нашата отговорност в този критичен момент, колко е наложително да не се отказваме от правото си на глас. Ние нямаме право да мълчим. Можем ли ние днес да стоим безразлични към собствената си участ, към съдбата на свободна и демократична България. Ние трябва да повярваме в себе си, във възможностите на българската душа и земя, ние трябва да разсеем разочарованието и да не му позволим да парализира силата и волята ни, защото на това се надяват силите на злото.

Народният съюз се роди от убеждението, че една разумна, грижовна, пестелива политика, една политика на делата, а не на думите, една политика на консолидация, а не на конфронтация. може и трябва да сложи на масата на българина хляб, а на посърналото му лице усмивката на доволния стопанин и собственик, на свободния творец, на достойния човек. Това е нещо достижимо и реално, предвид богатството на нашата земя и на нашите умове, разнесли славата на България по всички краища на света.

Точно преди пет години ние тръгнахме под знака и крилото на кръста - от преддверието на катедралата "Свети Александър Невски", да се борим за хляб и човешко достойнство.

Днес ние, Народният съюз, отново вдигнахме знамената в името на хляба и доброто на ближния. Това е разумният път, разумният избор, това е нашата демократична алтернатива.

Нашият цвят - оранжевият, е цветът на слънцето, на живота и спасението.

Последните години убиха духа и вярата на българския народ във възможностите на свободния човек. Народният съюз ще работи да възстанови тази вяра и този дух. В навечерието на изборите, в този труден и отговорен час Народният съюз се обръща към българския народ да мобилизира отново своята енергия, да извиси ръст и да направи своя разумен избор.

Бог винаги помага на разума!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ОГЛАСЕНО ОТ СТЕФАН САВОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 19 НОЕМВРИ 1994 Г.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Народният съюз - Български земеделски народен съюз /БЗНС/, Демократическа партия /ДП/ бе създаден в името на спасението на Отечеството. Защото България е в дълбока политическа, икономическа и нравствена криза. Защото опасността от рекомунизация става все по-очевидна. Правителствата, които управляваха досега, не успяха да се справят със заплахите, които ни грозят.

Ние сме съюз на надеждата. Той предлага разумния избор на всички здравомислещи българи.

Нашият Народен съюз е коалиция, която се противопоставя на всякакъв вид тоталитарно мислене и действие. Ние даваме предимство на конструктивното, а не на негативното начало. Ние градим.

Дадохме тежки жертви в годините на комунистическия строй. И точно затова сме против насилието. Ние сме за справедливото наказание. Ние не се борим с обикновените комунисти, но сме против комунизма като идея и приложение.

Народният съюз е за многопартийна парламентарна демокрация. Съществува реална опасност двуполюсният модел да обслужи интересите на Българската социалистическа партия /БСП/.

На първо място в нашата програма поставяме възхода на стопанството. То според Народния съюз трябва да бъде пазарно, но и социално насочено. Не търпят отлагане връщането на земята, оземляването на безимотните селски стопани, насърчението на местното производство, реституцията, приватизацията.

Ние с най-голяма решителност ще пресечем престъпността.

Призоваваме нашите сънародници да направят разумния избор. Разумния, защото Народният съюз носи умереността на българския характер и отхвърля крайностите. Демократи и земеделци сме управлявали заедно в миналото и заедно сме страдали. Така се натрупва опит и мъдрост. Готови сме да управляваме и утре. В деня на изборите пуснете в урните оранжевата бюлетина.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕДИЦИНСКИ КЛУБ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НА ЛЕКАРСКАТА СЕКЦИЯ КЪМ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ КЪМ ЛЕКАРИТЕ, СТОМАТОЛОЗИТЕ, ФАРМАЦЕВТИТЕ, ПОЛУВИСШИСТИТЕ - МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙЦИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ ЗА КАНДИДАТИТЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Комунистическата партия в полувековното си управление доведе България до тежка икономическа, соииална и духовна криза. Подкрепяно от преструктурираното прокомунистическо парламентарно мнозинство, правителството на Беров довърши катастрофата на Родината ни.

В тежка криза е и здравното дело у нас. 36-то Народно събрание не прие нито един от законите, необходими за реформата на здравеопазването. Пропилените години забавиха преструктурирането и все още здравеопазването ни се намира в своята социалистическа фаза. Отново се активизираха бившите партийни комитети в здравните заведения. Здравето на нацията бързо се влошава. Ние, медицинските специалисти, отново сме на опашката в системата на заплащане, както бе и при комунистическото господство.

Скъпи колеги,
Народният съюз поставя за своя основна задача бързата и цялостна реформа на българското здравеопазване, за да се запази здравето на нацията и да се осигури ефективна защита на интересите на медицинските специалисти и всички дейци на здравеопазването.

Народният съюз се бори за:

- нова система за финансиране на здравеопазването чрез независими здравноосигурителни фондове, която ще засили финансовата автономия на здравните заведения и ще осигури достойно заплащане на труда на здравните специалисти;

- стимулиране на частния сектор в здравеопазването, чрез целенасочена данъчна и кредитна политика и организационни мерки;

- структурна реформа на обществената здравна мрежа и недопускане на безработица сред здравните служители;

- засилване ролята на професионално-съсловните и синдикалните организации при формиране на здравната политика и защитаване правата и интересите на медицинските специалисти и контрола за недопускане на недостойни прояви;

- въвеждане на нова система за повишаване квалификацията и професионален растеж.

Уважаеми колеги,
Народният съюз - Български земеделски народен съюз и Демократическа партия, обединява и голям брой здравни служители от различни категории и специалности. В изборните листи на нашата коалиция са включени уважавани от вас и доказали своята честност и професионални качества лекари, стоматолози, фармацевти и полувисши медицински специалисти. Участието им в Народното събрание е гаранция за изпълнение на здравната програма на коалицията и за цялостната здравна реформа. Подкрепете ги! Те няма да излъжат вашите надежди и очаквания!

С ОРАНЖЕВАТА БЮЛЕТИНА ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ!

София, 21 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ "НАРОДЕН СЪД" - БЕЗКРАЙНО ЗЛО И ДНИ НА ПОЗОР" НА ЧЛЕНА НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "ИСТИНА" БОГДАН ЙОЦОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ЖЕРТВИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД.


Половин век вече се навършва от създаването на зловещото комунистическо творение - "народен съд". Замислен под чужд окупаторски диктат, създаден от наши комунистически продажници, той се оказа извънредно ефективен в изпълнението на поставената му главна цел - пълното ликвидиране на техните политически противници, премахване и на най-малката възможност след време за духовна и политическа съпротива и задълго всяване на страх и ужас във всички оцелели.

Този "народен съд" беше организиран в многобройни състави, пръснати по всички краища на Родината ни, лишен от съдии по професия и съвест, с включени юристи със съмнителна репутация и неизяснено национално самосъзнание и допълнен с членове от новосъздадените ОФ комитети - жадни за мъст, власт и всякакви облаги. Той беше абсолютно незаконен и противоречащ както на действащата тогава Търновска конституция, така и на останалите закони, по които се водеше наказателното съдопроизводство на България! Официално определен с еднократно действие, той остана в сила десетки години след това, остана в сила и до днес, за хиляди хора имали рядкото "щастие"да попаднат под неговите удари.

Този "народен съд" осъди хора, на които предварително им бе отнето правото да се защитават. Когато той издаваше нечовешко жестоките си присъди, една част от обвиняемите отдавна бяха зверски убити, друга - предварително обречена чрез указанията на Политбюро /тук и зад граница/, трети - вече болни и съсипани, но всичките тях ги лишаваше от възможността да се защитават и от възможността да оставят след себе си някакво средство за препитание на най-близките си.

Този "народен съд" не само убиваше, заточваше, грабеше и най-малкото имущество на жертвите си, но също така им отне и последното свещено човешко право - да имат свой собствен гроб, където човек да може да изплаче болката си! Вместо това костите на убитите са разхвърляни по дерета и гори, кладенци и ями - без следа и без кръст, места, които само едно садистично същество може да измисли!

А кои бяха всъщност жертвите на "народния съд"? Какви хора бяха тези 11 хиляди подсъдими? Регенти и министри, народни представители, учители, свещеници и лекари, хора на делото и на перото, офицери, полицаи и обикновени войници, с една дума, тези, на които се крепи една държава и които са били винаги особено опасни за една комунистическа диктатура.

Странна и зла участ отреди животът на тези хора. Те бяха едни от първите, които посрещнаха връхлитащата вълна от болшевишки терор, за извънредно кратък срок бяха пометени от новото "класово правораздаване" и тотално унищожение, останаха и едни от последните, които биха могли да получат някаква реабилитация. Каква е причината за това пълно забвение, на което те вече половин век са обречени? Не е ли това един страх, животински страх на новите комунисти от мъртъвци и от вече възрастни хора, които повече с нищо не биха могли да им навредят? Или може би това е така, защото духът и готовността за саможертва в името на една свята цел винаги са плашели насилниците по целия свят!

Половин век след тези "показни" болшевишки процеси, половин век след комунистическото завладяване на страната ни все още в дълбок мрак се крият тайните по тяхното замисляне и изпълнение. Отделните частички от истина, които едва успяват да пробият тази завеса, ни карат само да тръпнем от ужас и възмущение, а някои дори ги посрещат и с недоверие. Повърхностното тълкуване от сегашни предубедени юристи не само не възстановява истината за онези позорни и страховити дни, но и разкрива потайната им цел - всичко да се размие с течение на годините и повече никой да се не сети за хилядите жертви с безвреме прекършен живот.

Та как може да се твърди, че тази "наредба-закон за народния съд" е с ограничено и отминало действие, когато по нея десетки хиляди хора, имали лошия късмет да са близки на осъдените, с десетилетия носеха, носят и сега последиците от "справедливите народни присъди" върху крехките си плещи и се стремят единствено да не се огънат! Тези присъди косвено отнеха правото им на образование, правото на желана и харесвана професия, правото на нормално жилище, правото на по-добре платена работа, с която да се реализират - с една дума, правото на живот! Сега те биват принудени да водят безкрайни и разорителни процеси, за да докажат че имат някакво право и на частичката имот, която би им останала. И всичко това от една наредба-закон, която е имала "само няколко месеца действие" и след това е потънала в небитието. Била е създадена и "по съответстващото международно право", а пък се признава, че е издадена с обратно действие във времето. С една дума, както се казва, "на съда всичко е ясно, да влезе убитият!" Защо някои прекрояват винаги това "право", и то с една-едничка цел - за оправдание на собствените си жалки действия!

Искате ли да разберете някого, попитайте го за отношението му към "народния съд". Ако каже, че няма такова, не се сърдете, човешката глупост е безгранична. Но ако се изрази за неговата справедливост и за заслуженото наказание, то потърсете търпеливо тогава в неговото родословие и там непременно ще откриете да се спотайва някой ОФ деятел, взел участие в грабежите и убийствата за прослава на новата комунистическа власт!

Но след като прецедентът веднъж е създаден и малко юристи се смущават от незаконността на този "народен съд", дори нещо повече, оставят го да си съществува и го оправдават, какво би станало, ако един ден на някого му хрумне да го приложи отново, и то с пълната му сила и без право на обжалване и спрямо тези които десетки години наред властваха безнаказано, разпореждаха се със страната ни и предаваха нейните национални интереси и независимост? Нали е създаден в съответствие с действащите международни закони? Само трябва да се сменят няколко думи в заглавието на "Наредбата-закон"и той вече е готов за ново "еднократно действие и с временен характер", за бърза и съкратена наказателна процедура и без право на обжалване. Тогава? Кой ще е виновният тогава?

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИ ОТРЯДИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.


По повод решението на Конфедеративния съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" за създаване на въоръжени отряди за защита на населението пресцентърът на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ е упълномощен да заяви следното:

"Защитата" и "самозащитата" на гражданите може да се осъществява само в рамките на законите и Конституцията на България.

Всеки опит за стихийно и неконтролирано от компетентните държавни органи самоорганизиране и въоръжаване за самозащита допринася за изостряне на напрежението и дестабилизация на предизборната обстановка в страната.

Организиране на въоръжени отряди от профсъюзна централа е прецедент, който е непознат в практиката на демократичните синдикати. Тази "инициатива" на КТ "Подкрепа" може да дискредитира възроденото синдикално движение в България. За пореден път става ясно, че ръководството на Конфедерацията на труда преследва други цели, а не защитата на социалните и икономическите интереси на хората на наемния труд.

София, 22 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКАТА МИТРОПОЛИЯ ПО ПОВОД НА ИЗДАДЕНО "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ" ОТ СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА НА 14 НОЕМВРИ 1994 Г.


Най-отговорно заявяваме, че въпросното постановление е тенденциозно, с цел явно покровителство и подпомагане на разколниците в техните незаконни действия по завземане на църковни сгради, както в случая с гробищния храм "Свето Успение Богородично".

Прокурорката М. Найденова е иззела цялата преписка по въпросния случай от Районна прокуратура на София. Тя е имала срещи с протойерей Христо Пенчев, председател на гробищния храм, и със "заместник-председателя на разколническото църковно настоятелство" йерей Александър Козлов.

В постановлението има описателна част, в която се аргументира .Разпореждането на прокурорката.

Казва се, че на 14 октомври 1994 г. е възникнал конфликт между посочените по-горе отци "по повод ползването на храма и административната му част, които страните са ползвали разделно и по особен режим, поради което храмът бил заключен до 14 часа".

Тук има три неистини:

1. Конфликти са възниквали систематически още от август на 1994 г., защото разколниците са тормозели служителите на храма и са изнудвали от тях "безотчетни" пари.

2. Храмът никога не е бил под административното управление на разколниците, а са правени само несполучливи опити за това. Иначе никога не е пречено на свещеник от чиято й страна да е бил той, да влиза в църквата и да извършва опела.

Обратното е вярно, че известно време разколниците казваха на нашите отци /за което има много свидетели/, че ако не се регистрират при тях, няма да имат право да ходят въобще на гробищата.

3. Храмът беше затворен едностранно от свещеник Козлов и на този празник - Петковден, до 14 часа опелата са извършвани на улицата или при гробовете, което е безпрецедентна гавра с чувствата на опечалените, които искат по достоен начин да изпратят своите покойници в последния им земен път.

По-нататък госпожата прокурор продължава със следващата неистина, че от тази дата протойерей Пенчев е сключил договор с охранителна фирма за недопускане на свещеник Козлов и неговите колеги до храма и административната му част.

Договорът е сключен не на 14 октомври 1994 г., а на 11 октомври 1994 г. - три дни преди скандала и след сключването на договора, никому не е пречено да влиза в храма, а само в административната му част, където от десетки години работят едни и същи хора, работят с пари и документация.

Въз основа на неверното описание на нещата и събитията, прокурорката прави и невярно заключение, че се касае "до промяна на фактическото положение на ползване и владеене на църковен имот... - ограничен свободен достъп до всички помещения на храма на свещеник Козлов..."

Дължа да подчертая, че свещеник Козлов е започнал да влиза в административната част на храма от август 1994 г. и систематически е тормозел възрастните служители, без да има някаква работа там и да има право за тези си действия. "Алтернативният Синод" никога не е имал своя администрация в храма и поради това и дума не може да става за някаква си промяна "на фактическото положение" там.

Въз основа на тези куп неверни неща, но старателно подготвени и обмислени, прокурорката разпорежда:

1. Незабавно да се възстанови старото фактическо положение, като се осигури свободен достъп и ползване на всички помещения на храма и административната част на "Свето Успение Богородично" - Софийски централни гробища на свещеник Козлов.

Срок за изпълнение - незабавен.

На 15 ноември след обед майор Василев от II Районно полицейско управление /РПУ/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - София, пристигна на мястото и разпореди в административната част на храма да работят и двете администрации.

Намесата на прокурор е прибързана, защото тези спорове се разрешават от съда, когато по гражданско-правен спор страните имат право да представят доказателства за признаване на правата им.

София, 16 ноември 1994 г.

ОТ СОФИЙСКАТА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

ПРОТОСИНГЕЛ: Архимандрит Гавраил

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ СЕДМА/ НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/


17. ЗДРАВЕТО


Проблемът

Българите сме достойни кандидати за рекордите на Гинес по броя на мозъчните инсулти и сърдечните инфаркти, по влошените основни показатели на физическото развитие и дееспособност. Широк е обхватът на гръбначните и другите заболявания на двигателния апарат у децата. Запазва се високата смъртност на населението. Увеличава се броят на загубените работни дни по болест. Особено тежки са пораженията на хиподинамиката всред интелектуалния потенциал на нацията. Един от главните фактори, за да се достигне до този своеобразен "апокалипсис" е кризата и разрухата в здравната система. Те са най-тъжният и срамен фактор днес. В някои медицински центрове и болници пациентите са принудени да плащат операциите и лечението си, да купуват сами необходимите медикаменти и консумативи. Няма възможност да се закупува нова медицинска апаратура. Често храна на пациентите носят техните роднини. Налице са случаи на корупция, положението е бедствено. Спонсорството е неефективно, то просто липсва. Медицинските работници са мизерно заплатени и унижени. Правителствена политика в здравеопазването няма.

Безплатната медицинска помощ остана в миналото. Пациентът няма възможност за официален избор на лечител, който от своя страна не е достатъчно заинтересован да бъде търсен от пациента и да повишава качеството и количеството на своята диагностична и лечебна дейност. Цените на лекарствата са непосилно високи. Средствата в държавните здравни заведения са крайно недостатъчни за прилагане на съвременни апарати, инструменти и медикаменти. Пилее се квалифициран медицински труд. Болшинството пациенти нямат възможност за избор на лечител в частен кабинет поради относително високите цени. Медицинското образование и наука не се стимулират и обезпечават. Това води до несъответствието им на съвременните изисквания. Липсват средствата за обезпечаване и реализиране на стратегически за здравето профилактични програми.


Предложения

1. Въвеждане на здравноосигурителна система. Набиране на здравни осигурителни фондове за обезпечаване достатъчно целесъобразно финансиране в здравеопазването. Осигуряване на пациента правото на избор на подходящия лечител. Диференциране и стимулиране труда на здравните работници съобразно неговото качество и количество. Стимулиране едновременно развитието на държавния и частния сектор с цел повишаване и осъвременяване качеството на медицинската помощ. Развитие на частната практика, която би решила част от проблемите на лечителското съсловие.

2. Приемане на закон за здравеопазването.

3. Осигуряване на необходимите средства за развитие на медицинската наука и образование.

4. Ефективно прилагане на стратегически за здравето профилактични програми.

5. Обезпечаване дейността на здравни заведения на централно подчинение.

6. Стимулиране на спонсорирането на здравната дейност и данъчни облекчения за фирмите, подпомагащи здравеопазването.

7. Въвеждане на подходяща система за социално обезпечаване с необходимите лекарства. Контрол върху цените на лекарствените средства и определяне на пределни цени /поне за българските лекарства/.

8. Навлизане на чужди капитали в здравеопазването, активно сътрудничество и взаимодействие с международните здравни структури.


18. ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА


Проблемът

Тежките социално-икономически условия на живот и дълбоко вкоренените навици и представи за социално благополучие се отразиха неблагоприятно и на физическото възпитание и спорта. Рязко се намали възможността за: навлизане на физическите упражнения и спорта в бита на хората; системна, научнообоснована тренировъчна дейност на всеки, който притежава необходимите способности и проявява желание за постигане на високи спортни резултати; сигурността на всички участници в спортната дейност; достъпа до материалната база за спорт, профилактика, лечение и рехабилитация.

Поредицата държавни решения доведоха до създаване и закриване на редица органи в областта на спорта, до смесване на функциите на държавните и обществените организации. Произволно се прехвърляха дейности от едни на други институции и в крайна сметка възникнаха неизбежни конфликти между тях. Продължава да се разрушава изградената материална база за практикуване на физически упражнения, спорт и туризъм.


Предложения

1. Ясно формулирана държавна политика и стратегия за мястото, ролята и задачите на физическото възпитание и спорта в обществото.

2. Създаване на законодателно нормативна основа, която да осигури суверенно право на всеки член на обществото да се занимава с физически упражнения и спорт. Усъвършенстване законодателната и нормативната уредба по отношение на правата за владеене и ползване на държавната и общинска собственост, и механизма за субсидиране на спортните дейности от държавата, осигурителните фондове, спортния тотализатор, фирми, банки и други сдружения. Данъчни облекчения за фирмите, които подпомагат спорта.

3. Разработване на концепция, която комплексно да обвърже физическото възпитание и спорта със здравеопазването и почивното дело, научните и културни институции в единна функционална система.

4. Създаване на единен комплекс от материално-технически, научно-методически, организационни и финансови предпоставки и условия за навлизане на физическото възпитание и спорта в бита на гражданите.


19. ПРИРОДАТА


Проблемът

За проблемите на природата, на нейното опазване и оцеляване е писано и говорено много. Ще припомним още веднъж, че 311 735 дка са замърсени с тежки метали. С 1288 дка са засолените земи, а 1181 дка - замърсените с нефтени продукти. Сега повече от всякога е необходима обществена нагласа, обществена подкрепа и съвместни действия на институциите, които уреждат на държавно равнище проблемите, свързани с опазването на околната среда.


Предложения

1. Принципна държавна политика за осъществяване на националната стратегия за опазване на околната среда.

2. Нови решения и финансови технологии за акумулиране на средства, насочени за решаване на екологичните проблеми. Инвестиране на приоритетни екопроекти.

3. На застрахователния пазар да се предлагат зелени застраховки.

4. Актуализиране на нормите за опазване на околната среда и повишаване на санкциите за нарушителите.

5. Преодоляване на информационното затъмнение по тези проблеми.


20. СЕМЕЙСТВОТО


Проблемът

Българското семейство осиромаша: Броят на бедните е скандален. Статистиката на Министерството на труда и социалните грижи сочи 85% - живеещи под и около социалния минимум. Семейството става основна производителна единица. Неговото съществуване е грижа на всичките му членове. Детският труд става потребност. Тревожна тенденция е и рязкото спадане на раждаемостта. Естественият прираст и делът на подрастващите продължава да пада. Българската нация застарява. Социологическите изследвания сочат, че възрастовата характеристика на нацията се влошава все повече и повече. В тази критична за бъдещето на нацията ситуация липсва трезва държавна политика, която да поставя семейството в центъра на обществото и издигне неговата роля за отглеждането и развитието на децата.


Предложения

1. Държавна политика, насочена към укрепване на семейството.

2. Материална подкрепа на младите семейства. Материална заинтересованост за поощряване на раждаемостта, създаване на необходими финансови условия.

3. Гарантиране на семейния минимум. Минималната работна заплата, минималният доход и обезщетенията на безработните са важни показатели, но на преден план следва да се постави семейният минимум като комплексен и решаващ фактор за съществуването и укрепването на българското семейство.

4. Подпомагане и развитие на семейните фирми, кредитиране и данъчни облекчения.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
24.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!