24 февруари 1995


София, 24 февруари 1995 г.
Брой 40 /1341/


София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ, ПО ПОВОД 30-ТЕ ДНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЖАН ВИДЕНОВ.


Изминаха 30 дни от управлението на новото правителство, в които то прие първите решения в областта на реформата и социалното партньорство. Тези решения предизвикват сериозно безпокойство, защото се разминават с предизборните обещания и програмната декларация на кабинета, защото провокират ненужно социално недоволство:

- прави се опит да се размие социалното партньорство и да се извадят от предмета на националните преговори въпросите на икономическата реформа, имащи преки социални последици;

- без да се спазват критериите на Кодекса на труда, в Националния съвет за тристранно сътрудничество по административен начин и зад гърба на социалните партньори бяха внедрени нови синдикални организации;

- в противоречие на чл. 3 на Кодекса на труда едностранно и без подготовка се взе решение за шоково повишаване на цените на тока и парното, като в замяна се предложиха оскърбително ниски компенсации;

- необосновано се бави подписването на браншовите колективни трудови договори и уточняването на компенсациите за първото тримесечие на 1995 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ ще продължи своите усилия да убеди правителството да води отговорен и конструктивен социален диалог в името на основната ни цел - смяна на модела на икономическата реформа и спиране на спада на реалните доходи на населението. Шоковите варианти са път към бедността и разрухата и КНСБ ще им се противопостави с всички легитимни средства. Радикалната структурна реформа и приватизацията са болезненият, но единствено верен изход от кризата. Правителство, което се захване с такава реална и радикална реформа, може да разчита на нашата подкрепа и лоялно социално партньорство.

София, 23 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА Т.НАР. ЗАКОН "ПАНЕВ".


Законът за временното въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия, добил известност под името на неговия създател Панев, забрани на една категория граждани:
* да ръководят и участват в ръководствата /административни и научни/ на висшите училища и научните институти;
* да участват в обсъждане и вземане на решения за научни планове и учебни програми, оценка на научното равнище на изследвания, разработки и дисертации, на постиженията и развитието на научни и преподавателски кадри.

Тази забрана се отнася до категория граждани, обособена на чисто политически признак, на които се забранява упражняването на дейност, която по своята същност е категорично професионална и част от цялостен научноизследователски и учебно-преподавателски процес.

С прилагането на закона "Панев" фактически се осъществи пряка намеса в работата на научните общности сами да избират свои ръководители, членовете на научните и факултетните съвети и оказа политически натиск върху демократичната традиция в българската наука и висше образование. С този закон се дискриминират граждани на основание "колективна вина" и групова принадлежност по политически признак. Той е дълбоко недемократичен, репресивен, антиконституционен и ограничаващ правата на човека.

С действието си законът "Панев" не просто "извади" от състава на ръководствата на научни организации и висши учебни заведения подготвени, висококвалифицирани и известни учени. Със закона "Панев" се засилва усещането за политическа зависимост на просперитета в научната и преподавателската кариера, задълбочават се процесите на разпадане на научното общуване и се утвърждава манталитетът на политическото слугинство в науката. Значителна част от научната интелигенция е отблъсната от участие в обществено-политическия живот.

С "анти-Панев" ще се възстанови правото на всеки, който се занимава с научноизследователска и преподавателска дейност и отговаря на установените в Закона за висшето образование, Закона за академичната автономия, Закона за научните степени и звания изисквания да участва в тяхната организация и управление, ако бъде избран. Затова всякакви внушения за "рекомунизация" и връщане на "старото положение" са познати политически спекулации, които разчитат на политическото противопоставяне и политическата злоба. "Старо положение" просто не може да има, ако над научните общности не се оказва какъвто и да е политически и административен натиск и се оставят сами да решат проблемите си в рамките на законите.

Политиците и "отдясно", и "отляво" трябва да разберат, че с "анти-Панев" ще се затвори страница в историята на българската наука и висше образование, белязана с "известния закон на никому неизвестния Панев" /Исак Паси/, но няма да се решат проблемите на учените, преподавателите и студентите. В интерес на България е науката и образованието да се изключат от сферата на политическите отношения и да се развиват като общонационална ценност - автономно, без идеологическо и чиновническо попечителство. Затова е нужно и ние настояваме 37-то Народно събрание да включи спешно в законодателната си програма приемането на закони, адекватни на природата и социалната роля на науката и образованието, съобразени с изискванията за професионализъм и гражданско поведение на учените.

София, 23 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.


На редовното си заседание Политическият съвет на Патриотичен съюз единодушно реши Патриотичният съюз да призове своите членове и симпатизанти да гласуват за кандидата за кмет на община Димитровград г-н Георгиев.

Патриотичният съюз ще подкрепи организационно и пропагандно кампанията на г-н Георгиев.

Мотиви за това са личните качества, общественият авторитет и управленски умения на кандидата, както и програмните му намерения, които са реалистични и жизненоважни за обществеността.

Освен това г-н Георгиев е издигнат от коалиция Българска социалистическа партия, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност", с която Патриотичният съюз има предизборно споразумение и заявена политическа воля за взаимодействие в предсрочните избори за местна власт.

Политическият съвет на Патриотичен съюз единодушно одобри Становище по закона "анти-Панев".

София, 23 февруари 1995 г.

                                                                                                 ГОВОРИТЕЛ НА ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ:

                                                                                                 Светлана Шаренкова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София. 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ ИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА "АНТИКОМУНИЗЪМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" ПЕТЪР МОМЧИЛОВ ПОПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Документът е адресиран до всички средства за масова информация.


След катастрофалните за българската демокрация избори през декември 1994 г. започнаха редовни срещи между ръководствата на Партия Либерален конгрес, съюз "Антикомунизъм за демокрация" и други демократични формации.

На 17 и 21 февруари 1995 г. при участието на господата Янко Янков, Петър Момчилов и членове на изпълнителните органи бяха обсъдени трагичните за бъдещето на България действия на завърналите се във властта български комунисти и пълното безсилие на парламентарната опозиция да противодейства на техните антибългарски намерения. Направиха се следните изводи:

1. Българската социалистическа партия /БСП/ ще се опита да увековечи властта си чрез добре познати от миналото й методи. За да наложи пълен контрол върху политическия живот на страната и под благовидни предлози, парламентарното мнозинство на бившите комунисти ще промени най-напред Закона за политическите партии от 1990 г. Целта на БСП е да сведе субектите на реалната политика до 5-6 контролирани от нея партии. Неподдалите се до днес на контрол ще забрани чрез закон, а чрез политически, пропаганден и финансов натиск ще възстанови пълния си монопол. Чрез съвместни грабителски фирми в съдружие с мултимафията БСП ще продължи да издържа своя апарат и сателитните си политически организации.

2. Стратезите на БСП ще продължат жестокия експеримент с българския народ чрез прилагане на престъпните методи на кибернетичното социално и политическо моделиране. Те заявиха вече открито в печата намеренията си за "преструктуриране на цялото политическо пространство в позитивен /за себе си/ план". На парламентарната опозиция Съюза на демократичните сили те отреждат удобната роля на "дясна партия, при която изчистването на фантомообразователите ще приключи за година".

3. Партия Либерален конгрес, съюз "Антикомунизъм за демокрация" и другите демократични организации ще се противопоставят решително срещу антинародните и антидемократичните комунистически модели и хитрости. Ще се борят с всички законни средства, като уведомят и международната общественост.

Ще поддържаме живо огънчето на истинската опозиция, която не се поддава на политически и финансов натиск, нито желае да бъде моделирана и дирижирана от бившите комунисти.

На предстоящите общински избори ще издигнем достойни, компетентни и неподкупни кандидати, които ще подкрепим съвместно.

София, 21 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, И КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - СТАРА ЗАГОРА, ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ГРАДА КАТО ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР.


Географското разположение на нашата страна, бурното и превратно историческо и социално-икономическо развитие са обособили редица важни селища, които със своя икономически, образователен и културен потенциал и с историческата си тежест са обединили около себе си прилежащите им територии и са се утвърдили в района с определен принос за страната и за населението, което живее в тях.

Главният град на областта Загоре от хилядолетия е Стара Загора с историческа памет, която наброява повече от осем хилядолетия. Градът е естествен център на регион, през който минават основните транспортни връзки от столицата и международният транспортен път, свързващ Близкия изток и Турция с Румъния и други европейски държави.

В Старозагорския регион благодарение на климатичните условия са добре развити и земеделието, и животновъдството, изградени са крупни производствени мощности с национално значение, равномерно разпределени във всички отрасли.

Не трябва също да се отминава и фактът за добрата квалификация и образователното равнище на кадрите в региона, както и интелектуалният потенциал, проявяващ своите възможности в съществуващите над тридесет научни звена и висши учебни заведения. Една голяма част от тях чрез оперния, драматичния, кукления театър, чрез Радио Стара Загора и останалите частни радиостанции, музеи, библиотеки и художествени галерии дават значителен принос за културното издигане на населението в региона.

От периода 1978 г. до сега с изключение на последните шест години Стара Загора е бил основен административен център /областен или окръжен/.

Възстановяването на тази област няма да предизвика почти никакви сериозни промени на голяма част от предприятията, които имат регионални функции: "Енергоснабдяване", Пътно управление, съд, съобщения, данъчно управление, Хигиенно-епидемиологичния институт и др.

В предизборната кампания всички политически сили от 27-и избирателен район обещаваха, че един от приоритетните закони ще бъде този за териториалното разделение на страната, като Стара Загора ще заеме полагащото й се място на областен център. Предвид това, че до този момент не е извършено необходимото, настояваме за приоритетно разглеждане и решаване на този въпрос.

Стара Загора, 23 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ФИРМЕН СИНДИКАТ "ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА" АД - СТАРА ЗАГОРА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЗУ-АД. Документът е адресиран и до министъра на промишлеността, до председателя на Синдикална федерация "Електроника, електротехника и информатика" към Конфедерация на труда "Подкрепа".


Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Разтревожени сме от действията на министъра на промишлеността Климент Вучев относно основобождаването на председателя на съвета на директорите г-н Огнян Пишев и явната тенденция за освобождаване на останалия състав. Съветът на директорите работи едва от края на месец ноември, а за такъв кратък период е трудно дори за предубедени да направят обективна оценка. Аргументът, че се произвеждат пиратски компактдискове в "Дискови запаметяващи устройства" /ДЗУ/, за освобождаването на г-н Пишев е смехотворен и от него прозират партийни и икономически интереси на групировки в Българската социалистическа партия.

ДЗУ - АД Стара Загора има изключителната възможност да стартира и да развива високотехнологично производство на дискови запаметяващи устройства с осигурени и договорно гарантирани пазари. Това е документално изложено до министъра на промишлеността и до Министерския съвет.

У Вас остава преценката и отговорността България да има продукти на световно равнище с пазари в целия цивилизован свят, осигурена и висококвалифицирана работа и нови работни места или задоволяване на партийни и групови икономически интереси, реставрация на кадри като г-н Атанас Атанасов, което фактически представлява и последен етап от скритата приватизация и ще доведе до загуба на технологии, продукти и пазари.

Настояваме пред Вас да прекратите играта с интересите на България, да възстановите състава и да осигурите необходимото време и средства за изпълнение на програмата на настоящия съвет на директорите.

София, 20 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПРИЕТИ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /АПРИЛ 1993 Г./ И ДОПЪЛНЕНИ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /ОКТОМВРИ 1994 Г./.


ОБЩЕСТВО, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМИМ

След отстраняването на комунистическото държавно управление страната ни е изправена пред важна и трудна задача - изграждането на новото демократично общество с пълните гаранции за недопускане на всякакви опити за реставрация на комунизма. Изграждане на общество от автономни, правно гарантирани, равни пред закона граждани, с равни възможности за реализация, в което всеки ще заеме своето място съобразно своята професионална квалификация, инициатива и труд. В завършването на този процес за нас се заключава и смяната на системата. Това е процес на преструктуриране на обществото, на разместване на социалните пластове и създаване на нова ценностна система.

Бъдещите бизнесмени, стопански ръководители, лекари, учители, технократи, дейците на културата и изкуството, хора, които със своите идеи и инициативи ще движат общественото развитие, за нас съставляват бъдещия национален елит, който може да изведе страната от кризата й, да й намери достойно място в Обединена Европа. Федерацията на студентските клубове "Конституционен форум" си поставя за цел да защитава интересите именно на този бъдещ национален елит.

Убедени сме, че само качествено нова държавна политика, която да стимулира хората на идеите и на стопанския риск, може да оживи икономиката на страната и да създаде условия на последните да поемат и своите задължения към обществото. Качествено нова държавна политика е необходима и по отношение на висококвалифицираните настоящи и бъдещи специалисти, които по същество представляват интелектуалният потенциал на нацията. За нас е въпрос от национално значение създаването на икономически предпоставки за прекратяването на обезкръвяващата нацията ни и изсмукваща интелектуалния й потенциал икономическа миграция на млади, образовани и талантливи хора, не намерили поле за реализация в родината ни.

Ние сме за нов облик на българското общество, в което не само политическите сили ще разглеждат себе си като конкуренти и партньори, но и всеки гражданин на републиката ни ще бъде еднакво отговорен и ангажиран пред обществото и държавата.


РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В НОВОТО ОБЩЕСТВО

Федерацията на студентските клубове "Конституционен форум" разглежда демократичната държава като конкретна материализация на националната идея, която създава гаранции за напредък на обществото и определя границите на свободата и отговорността на гражданите. Ние ще съдействаме за създаването на модерна либерална държа ва, която да се основава върху следните принципи:

ПЪРВО: Разумно ограничена, диференцирана и ефективна регулираща роля на държавата в националната икономика. Време е решително да скъсаме с печалната традиция държавата да бъде по-богата от обществото и по този начин да се превръща в първостепенен източник за забогатяване, в свръхбюрократизирана система, в терен за безогледна политическа конкуренция заради облагите на властта.

Държавата не може да има по-големи икономически права от тези на който и да е български гражданин. От държавата очакваме да създава и гарантира условията за замогване на отделния индивид и на обществото като цяло.

ВТОРО: Основана на закона, силна, ефективна и респектираща намеса на държавата за опазване на обществения ред, на живота, имота, честта и свободата на гражданите. Строгото и справедливото законодателство за ограничаване на хаоса, спекулата, кражбите, на организираната криминална престъпност, на посегателството върху личната сигурност и достойнство на гражданите е първостепенна грижа на държавата.

ТРЕТО: Светски неутрален, неидеологическн характер на държавата и на институциите, създадени и поддържани от нея.

ЧЕТВЪРТО: Държавата гарантира естествените права и свободи на гражданите независимо от тяхната етническа, религиозна или расова принадлежност, без разлика на пол, място в обществото, имуществено положение или обществен престиж. Нарушенията на гражданското право, мотивирани от различията по горните признаци, се третират като престъпление и се наказват от закона.

ПЕТО: Културната политика на държавата следва да осигури:
- Развитие на българската култура, като се търси разумната мяра между националните ни постижения и съвременните европейски културни еталони - за да присъстваме в Европа като българи.
- Интеграция на българската културна общност чрез система от национални културни институции.
- Обществено разбирателство по проблемите на културната политика, като културата и образованието се изключат от сферата на политическите отношения и се пазят като общонационална ценност.
- Опазването на материалната база на културата и националните културни ценности.
- Възстановяване на богатството и достойнството на Българската православна църква като реален фактор за приобщаването на всички българи, живеещи извън територията на страната.

Гарант за демокрацията в една страна наред с демократичната общественост са демократичните държавни институции.

Принципите на либералната българска държавност могат да се реализират само ако добият статута на основополагащи конституционни норми. Тяхната ефективност е в пряка зависимост от институционалното разделение на властите в държавата: законодателна, изпълнителна и съдебна.

По конституция България е парламентарна република. Тази форма на управление отговаря на духа и идеите на нашето национално Възраждане, на модерните постижения на демокрацията. В този смисъл ние разглеждаме опитите на някои среди у нас за възстановяване на монархията като илюзорен опит да се върне ходът на историята.

Същевременно, като отчита ролята на държавната традиция и мястото на България в съвременния динамичен и нестабилен свят, Федерацията на студентските клубове "Конституционен форум" се обявява и за реално действаща президентска институция.

Ние сме за силно и отговорно правителство, опиращо се на закона и действащо по конкретна програма, която да бъде достояние на обществеността. Федерацията на студентските клубове "Конституционен форум" ще отстоява институционално и политически независимата съдебна власт на всички нива - от местните съдилища до функционирането на Конституционния съд, който да контролира законодателната дейност.

Федерацията на студентските клубове "Конституционен форум" се обявява за реално местно самоуправление. За изграждането на либерално гражданско общество е необходимо все по-широкото навлизане и утвърждаване в обществения живот на различни форми на пряко участие на населението в управлението.

Ние сме за ефективен и гъвкав институционален контрол върху упражняването на държавната власт, за поддържането на минимално необходима администрация, за строга отчетност на държавните разходи и решителни мерки против корупцията на държавните служители.

Ефективен обществен контрол върху дейността на държавните институции може да има само при конституционни гаранции за пълната свобода на средствата за масово осведомяване. Ние ще се противопоставяме решително на всеки опит за ограничаване на свободата на словото и печата като акт, накърняващ основните права на гражданите и грубо потъпкване на международните конвенции за правата на човека.

/Пресслужба "Куриер"/


14:15:00    
24.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!