24 февруари 1992

София, 24 февруари 1992 година
        Брой 38 (568)

Ръководител Пресслужба "Куриер”

Стефан Господинов


София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 21 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Участниците в Националната работна среща считат, че отношението към направените предложения за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи трябва да бъде изключително внимателно и отговорно. То трябва да отчита не само политическите и икономическите, но и социалните, екологическите и психологически аспекти на този изключително важен акт.

Внимателното проучване на предложенията и трезво отчитане на обстановката в страната ни дават основание да изкажем следните съображения:

Допускането на български граждани, постоянно живеещи в чужбина, както и юридически лица с чуждестранно участие в кръга на субектите, имащи право да притежават и придобиват собственост върху земеделските земи, съдържа непредвидими рискове, които при определена ситуация може да се окажат твърде високи.

Участниците в работната среща смятат, че предлаганото възстановяване на собствеността в реални граници, "там където е възможно" само по себе си би допринесло за ускоряване на връщането на земята, но същевременно предупреждават, че този процес трябва да бъде осигурен с ясни механизми за изпълнение и контрол.

Те обръщат внимание, че трябва да се помисли още веднъж по-задълбочено, преди да се формира пазар на земя, без да се създадат необходимите икономически регулатори за това.

Поддържаме предлаганата разпоредба в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, където се отчита и факторът труд.

Считаме, че Националният поземлен съвет трябва да остане надведомствен орган. В същото време той трябва да се превърне в работеща, а не в представителна институция.

Намираме за социално неоправдана цялостната отмяна на параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. На практика това би засегнало интересите на милиони български граждани.

Заедно с това поддържаме идеята за отнемане на незаконно придобитите земеделски земи и за незаконно построените върху тях масивни сгради.

Едновременното административно ликвидиране на ТКЗС и на земеделските кооперации без надлежен механизъм за управление на земеделската дейност до окончателното формиране на новите структури и против волята на техните членове придава опасна политизация на иначе един необходим икономически акт.

Считаме, че създадените кооперации на основата на учредително събрание по смисъла на член 3 от Закона за кооперациите са правомерни.

Подкрепяме предложението за освобождаване на селскостопанските производители от данък върху приход от земеделската дейност за определен период, като едновременно с това предлагаме към тези преференции да се прибавят и други целеви данъчни и кредитни облекчения, както и освобождаване от мита и такси.

Предлагаме да се обявят за нищожни сключените сделки със селскостопанско имущество, след публикуването и влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в "Държавен вестник", бр. 17 от 1 март 1991 година.

Участниците в Националната среща са за разумна икономическа и социално целенасочена смяна на икономическата система.

София, 21 февруари 1992 г.

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН: Ценко Барев
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Петър Дертлиев
ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Петко Симеонов
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ": Борис Колев
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Марин Кръчмаров
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР: Братислав Талев
АСО-НЕЗАВИСИМИ: Любомир Стефанов
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Любомир Иванов
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Лъчезар Стоянов
НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ: Трифон Къндев ХРИСТИНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Лиляна Петкова СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА": Бойко Костов
ДВИЖЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ: Николай Близнаков
НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО КЪМ КНСБ: Николина Нанова
СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ: Димитър Марковски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТРЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕН НА 14 И 15 ФЕВРУАРИ 1992 Г. В СОФИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


Безразличието на законодателната власт и последните три правителства доведоха българското следствие до невъзможност да изпълнява отговорните си функции. Във време на развихряща се престъпност се блокират защитните сили на държавата и обществото. Българското следствие работи с по-малко от половината от щата си, определен преди 13 години. Българският следовател е натоварен десетки пъти повече от колегата си от развитите страни в Европа и в момента на ден трябва да приключва по две дела!

Ново грубо влошаване на условията за труд се подготвя с разработения проект за Закон за устройство на съдебната система, във връзка с който е свикан и Третият извънреден конгрес. Конгресът реши да декларира следното:

I. Официално предизвестие към работодателя:

1. При прекратяване на трудовия договор на служителите на Националната следствена служба с досегашния работодател - Министерство на вътрешните работи (МВР), да се спазят всички предвидени в закона задължения на работодателя.

2. Изрично да се определи новият работодател, с когото да се сключи първо колективен трудов договор, съобразно трудовото законодателство. Този трудов договор не може да влошава условията и категорията на труд, защото това ще предизвика още по-масово напускане на следователи.

Ако в нарушение на закона работодателят не изпълни задълженията си по тези точки, той поема и отговорността за окончателното разпадане на правозащитната система на държавата, с всичките й последици за обществото. Интерес от такова решение могат да имат само лицата извършили или извършващи в момента престъпления.


II. По правната реформа.

Обществото се нуждае от истинска, дълбока и демократична правна реформа. Според нас, това означава паралелно разработване на нов материален закон, нов процесуален закон и свързан с тях устройствен закон. Разработването на този пакет от закони не бива да е дело на няколко чиновници. За истинската реформа е нужно привличане на широк кръг научни работници и специалисти от съдилищата, Главната прокуратура и Националната следствена служба. Предлагаме като основа за предстоящата работа проекта на Националната следствена служба и отхвърляме като негоден проекта на Министерството на правосъдието.

Призоваваме обществеността да ни подкрепи!

София, 15 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, ИЗНЕСЕН ОТ НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИЯ ДАНОВ НА XXVII ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС (15 И 16 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ).


Сформирането на първото ръководство на организацията ни след 10 ноември 1989 година носеше тревожните симптоми на тоталитаризма. Авторитарният стил на работа, който за 45 години унищожи такава военизирана партия като комунистическата, можеше в късо време да нанесе непоправими поражения на съюза. И те не закъсняха.

ЕДНОЛИЧНОТО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ДОВЕДЕ ДО РЕДИЦА ОРГАНИЗАЦИОННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРЕШКИ.

Те се оказаха с трайни последствия и рефлектираха в становища, които не винаги биваха най-политични, а понякога и погрешни. Защо бе допуснато хората, които представят организацията ни в Координационния съвет на СДС, да бъдат назначавани без обсъждане в Постоянното присъствие. Оказаха ли се те подходящи за голямата отговорност да защитават позициите на основната политическа сила? Категорично не! Закъсо време ние изгубихме силата на своето минало и мащабността на многочислената си организация като основоположник на това новосформирано движение. Девалвацията ни бе бърза, защото стилът на диктат и неуважение на колективното мнение бе наложен като основен стил на организационен живот. Заседанията на Постоянното присъствие постепенно се превърнаха в зала за изява на скандалното поведение на главния секретар. Крясъците, биенето по масата, прекъсването на говорещите и налагането на личното му мнение естествено доведе до срив в организацията. Най-чувствително това се отрази на младежката организация. Младите хора имат нужда от блага дума, от учтивост и уважение, от топли обноски, от път, по който да не им се пречи с назидателни тиради и гръмки закани. Младежката им чистота ги прави чужди на подлизурството и угодничеството. Ние бяхме длъжни да съхраним гордия, свободен младежки дух, както е вършено в съюза ни през всичките 90 години до днес.

Не успяхме, защото беше поискано подчинението на младежката организация на егоистични, лични намерения. Те бяха незаслужено обиждани и се искаше от тях поведение, чуждо на етиката им.

УС бе считан от главния секретар за баласт. Злонамерено и непрекъснато авторитетът на тази висока организационна инстанция бе омаловажаван. Правеше го, защото ръководството му и самият той не се подчини на диктаторския стил и запази своето суверенно право да решава. За съжаление в изпълнението диктатът остана.

Вие бяхте свидетели на едно безпрецедентно свикване на заседанието на УС по лична заповед на главния секретар. И в интерес на истината трябва да знаете, че той се опита и лично да го ръководи. Така и до днес не е обяснено кой му даде право да изпрати организационния секретар Любен Божилов в Париж, когато бе насрочено заседание за разглеждане на участието ни в изборите за Обикновено народно събрание. И то, видите ли, да вземел участие в заседание, на което се разглеждало побратимяването с някои френски градове. Каква изумителна безотговорност! На това заседание не присъства секретарят на Координацонния съвет на СДС, организационният секретар на БЗНС - Н. Петков и говорител на организацията ни. Човекът, който бе в кухнята. Нека се спрем по-обстойно на решението за излизане на БЗНС - Н. Петков със самостоятелна листа и бюлетина.

Вие чухте подробности в доклада на ПП. С вашето внимание и присъда при разглеждането на това решение трябва да се спрете на много важно обстоятелство. То не е само това, че на БЗНС - Н. Петков са предоставени неизбираеми места в листите, че някой си позволява да ни третира като подчинени.

СЛЕД ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО ОТ УС

не последваха никакви политически срещи или опит за разговори. Това, от една страна, обяснява обидното, пренебрежително отношение на ръководството на СДС към съюза ни. Ако пък е имало такива опити, а ПП не знае за тях, вече сами разбирате колко опасен е този едноличен авторитарен, диктаторски стил на работа. Такъв опит за разговори не бе направен и от страна на главния ни секретар. И ето как две политически организации по много важен политически въпрос не проявиха политичност. Може би я нямаха, или...

Вие днес трябва да попитате защо с мълчанието си и с едноличното си поведение някои хора принудиха УС да вземе решение, което е плод преди всичко на недостатъчна осведоменост, но с много силна мотивация за спасяване на организацията ни от опитите на някои да я доунищожат.

ЕДИНСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ БЕ КАРДИНАЛЕН ВЪПРОС И ЖИЗНЕНОВАЖНО УСЛОВИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ.

Беше му отделена огромна дейност и днес тя се оказва без резултат. Докато в Постоянното присъствие се решаваха въпроси, свързани с него, и подписваха условията, при които да бъде извършено - без знанието на когото и да било, главният ни секретар е преговарял с Ценко Барев. Дори нашето ПП бе изнудено да приеме среща с казионните.
Това, което се случи преди няколко дни като самостоятелно решение на главния секретар, ние не можем да ви обясним, защото нямаме мярка, с която да го измерим.

Всички изяви по радиото и телевизията, по събрания и митинги нямаха култура на поведение. Нямаха интелектуално покритие и ефективна реализация. С какво безпокойство и съмнение очаквахме всяка поява по телевизията на нашия лидер? Първият човек на организацията ни не можеше да изрази логично, последователно и граматично правилно, с мярка своята мисъл. Понякога не можеше да изрази това, което мисли, жестокостта на годините, които е живял, и старостта са безапелативни. И така - две години ние слизахме от политическата сцена. Губехме позиция след позиция. Това доведе до редица политически грешки и безотговорно отношение към техните последствия. Дали като хора, дали толкова скъпи жертви в борбата срещу комунизма и първи понесли това знаме, не се оказахме отстъпващи пред хора, конто приеха демокрацията или като необходима демагогия, или като политическа принуда? България гъмжеше от антикомунистически изяви. Улици и площади гърмяха от лозунги като "СМЪРТ НА КОМУНИЗМА!", "ДОЛУ БКП", "ВЪН ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ!" А нашият главен секретар, без да търси съгласието ни или да информира някого, замина с Андрей Луканов в СССР. В състава на делегацията той бе единственият лидер на политическа партия.

Погрешното изказване, че земята трябва да принадлежи на тия, които я работят, доведе до загуба на влияние и авторитет на организацията. Когато на заседане на УС поискахме обяснение, главният секретар безотговорно определи визитата си за положителна. И изказването си - за правилно. Но грешките само на главния секретар ли доведоха БЗНС - Н. Петков до днешното му състояние?

Такъв извод няма политическо покритие и е неверен.

НО ЗА ВСИЧКО, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО СЕГАШНОТО ДЕВАЛВИРАНЕ НА СЪЮЗА, ИМАШЕ ЕДИН БЛАГОПРИЯТСТВАЩ ГО КЛИМАТ.

Това беше авторитаризмът и неописуемото властолюбив. УС не можа да намери най-правилния път на реагиране. Ние закъсняхме с показването на вътрешния двор. Искахме да променим нещата, но сякаш изпитвахме срам и смущение от изнасянето им на показ. А когато му ги показвахме насаме, при затворени врати, той скачаше и напускаше заседанията, когато си искаше. Трудно бе да се долови кога ще закрещи или удари по масата. Въпреки това не мислете, че му беше мълчано. Късното реагиране на ранното налагане на личната му власт и особената политическа обстановка у нас помогнаха на този пагубен дух в дейността на съюза ни.

Бъдещият УС, поемайки от този конгрес новия, стар земеделски стил на работа, трябва професионално и последователно, безкомпромисно да налага и усъвършенства целия спектър на програмата и устава, за да създаде оная хармония, която създава от многообразието на ръководството монолитния, обаятелен и магнетичен образ на Земеделския съюз. Дейността на УС на организацията ни е предмет на вашата оценка. И присъда. Когато едно политическо решение се разглежда, то трябва да бъде свързано с времето, което го ражда. Но да бъде изолирано от конюнктурата на момента. Има събития, които историята ще преценява, гледайки ги в перспектива. Не гледайте етюда само на днешния ден, господа! Защото ще сгрешите с оценката си. Нека логиката на вашето решение обхване панорамата на бъдещето!

Поднасям оставката на УС на БЗНС - Н. Петков на вниманието на уважавания XXVII извънреден конгрес и ви благодаря за вниманието.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН ЩАБ ПРИ НАЦИОНАЛЕН ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" ЗА ОБЯВЯВАНЕ ОТ 21 ФЕВРУАРИ 1992 Г. НА СТАЧНА ГОТОВНОСТ.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас по повод на декларацията на Национален профсъюз "Бизнес" от 6 февруари 1992 г., според която срокът за решаването на проблемите, поставени в направената декларация, изтече на 20 февруари 1992 г. Съобщаваме ви, че от днес, 21 февруари 1992 г., официално обявяваме стачна готовност, а след 28 февруари 1992г., ако не бъдат постигнати необходимите споразумения, ще предприемем първоначално символични, а в последствие и ефективни стачни действия.

Още веднъж поясняваме, че нашите искания са за отдаване на всички обекти в държавните фирми под наем с дългосрочен договор, до момента на приватизиране с право на закупуване.

НП "Бизнес" предлага част от наемите да се отчисляват чрез държавния бюджет за подпомагане на социално слабите и пенсионерите в страната. Продължаваме да отстояваме нашето искане за минимален лихвен процент, тъй като смятаме, че високият лихвен процент е основен фактор за икономическата криза в нашата страна.

Предлагаме лихвеният процент да бъде не по висок от 20 %, с което ще се разшири производствената и другите дейности на частните фирми, което е предпоставка за откриване на нови работни места и за намаляване на безработицата в страната.

Ако се изпълни това наше искане, гарантираме, че от фирмите и от бизнесмени, членуващи в нашия профсъюз, в най-скоро време ще бъдат разкрити не по-малко от 100 хиляди работни места.

ПРИЗОВАВАМЕ Съюза за стопанска инициатива на гражданите, Конфедерацията на труда "Подкрепа", Федерацията на търговските работници и всички наши съмишленици и колеги да подкрепят нашите стачни действия.

София, 21 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ВТОРА), ИЗНЕСЕН НА III НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 26 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


III. РАБОТА ВЪВ ВНС

За разлика от организационното изграждане на ЗП, за работата във ВНС може да се говори почти само в положителен смисъл, като единствената по-голяма слабост е нейното недостатъчно огласяване и пропагандиране.

1. Основни законодателни инициативи на Парламентарната група на Зелената партия (ПГ/ЗП).

ПГ внесе собствен проект за Закон за земеделските земи (ЗЗЗ), който може да се оцени като по-либерален и икономически издържан от останалите проекти. Всички негови основни положения в крайна сметка станаха правни норми, като: разпределяне имуществото и инвентара на ТКЗС; въпросът за състава на Общото събрание на ТКЗС и правото на рента за собствениците на земята от датата на приемане на ЗЗЗ; принципа земята да се връща в реалните граници, където е възможно, и др. С отделно предложена от нас поправка към вече приетия ЗЗЗ ВНС даде право на бежанците от Беломорието да получат земя като обезщетение на техните национализирани земи, с които България е заплатила репарации на Гърция.

ПГ внесе проект за Закон за кооперациите, който бе приет и е измежду най-качествените закони на ВНС. Освен цялостна правна уредба на дейността на кооперациите законът извършва втора по мащаб реституция (след 333), като връща на частните собственици одържавена кооперативна собственост на стойност десетки (а по нови цени - стотици) милиарди лева.

Освен участието на ПГ и на наши експерти в изготвянето и приемането на общия Закон за околната среда, внесохме и три важни цялостни екологични законопроекта, които ВНС не успя да приеме поради липса навреме. Закон за горите, Закон за защитените територии и Закон за екологичния данък.

Законът за горите предлага пълна регламентация на стопанисването и опазването на горския фонд, както и на проблемите на собствеността, чрез добре обмислен механизъм за реституция на частните и общинските гори. При законодателното уреждане на реституцията сегашният Парламент рано или късно ще се върне и към въпроса за горите.

Законът за защитените територии урежда по най-съвременен начин въпросите, свързани с природни резервати, национални паркове и други защитени природни територии. Този изключително качествен законопроект премина в съгласуване с всички необходими ведомства и комисии и ще търсим начин да бъде внесен отново и приет от Парламента.

Законът за екологичните данъци и такси е тясно свързан с Програмата на ЗП и според нас е ключът към екологизация на икономиката и преминаване от административни към икономически механизми за провеждане на държавната екологична политика. Той е неразделна част от необходимата за икономическата реформа нова данъчна система, чието въвеждане продължава да се отлага.

ВНС прие няколко предложени от ПГ малки закона и поправки към действащи закони, които обаче имат значителен ефект, тъй като засягат много хора и способстват за развитието на пазарните отношения и частния бизнес: Закони за изменение на данък общ доход, за изменение на Закона за наемните отношения, за премахване на изходните визи, както и за възстановяване на правата на адвокатите, лишени от тях по политически причини.

Депутати от ПГ участваха в изработването на няколко важни законопроекта, които останаха неприети, като Закон за висшето образование, Закон за приватизацията (този проект е един от двата основни проекта, които разглежда сегашният Парламент). Внесеният от нас цялостен Закон за местното самоуправление е в основата на окончателния проект на ВНС, който не бе приет, за да могат да се проведат по-скоро местни избори.

ЗП не внесе свой проект за Конституция, но ПГ предложи и прокара редица изключително важни конституционни текстове за външната политика, гражданските и човешките права, гарантиране на свободен достъп до информация, за приоритета на частната собственост и значително съкращаване на обектите на изключителна държавна собственост, с което не се допуснаха конституционни ограничения върху обхвата на приватизацията. Изобщо през целия процес на изготвянето и приемането на новата Конституция ПГ беше най-активният фактор за предотвратяване на конституционното закрепване на една прекомерна роля на държавата в икономическия и обществен живот и за придаване на по-либерален характер на Конституцията.

Парламентарната група на ЗП е автор на най-важните решения на ВНС в областта на външната политика и националната сигурност, които имаха определени последици за подобряване отношението на Запада към България: решението за кризата в Персийския залив, решението за присъединяване на България към Европейската общност и за приобщаване към НАТО, декларацията за Литва, както и мораториума върху смъртното наказание.

2. Политическа дейност на Парламентарната група на Зелената партия.

ПГ активно провеждаше във ВНС вътрешнополитическата линия на НС на ЗП през всички политически перипетии за периода юни 1990 до октомври 1991 г.

Извод: Със своята дейност във ВНС ЗП доказа, че за разлика от много други се е заела на практика със смяна на системата и то в съответствие с либералната идеология и високохуманните цели, залегнали в нейната Програма.


IV. ДЕЙНОСТ В ЕКОЛОГИЧНАТА ОБЛАСТ

В много случаи ръководството на ЗП е чувало и чува упреци, че е занемарило екологичната дейност и по този начин се влошава имиджът на партията. Безспорно вярно е, че дейността в тази област е недостатъчна, но също така е безспорен и фактът, че единствената обществена недържавна институция, която се занимава в момента с екология в такъв мащаб в страната, е ЗП.

Организационните проблеми вътре в партията и политическите извън нея бяха достатъчно голяма бариера срещу желаната по-голяма екологическа активност.

Какво е извършеното дотук?

Преди всичко, това е дейността в областта на законодателството, за което споменахме по-горе. Трябва да отбележим, че дейността в тази област не е прекратена, независимо че сме извън Парламента и въпреки пречките, които ни създава ръководството на НС. Почти е готов проектът за Закона за лова, прави се нова редакция на Закона за горите и т.н.

Чрез Министерството на околната среда (МОС) ние активно участвахме в решаването на редица екологични проблеми. Така например бяха обявени няколко нови защитени територии (напр. Националният парк "Централен Балкан"). След няколкомесечни преговори с румънската страна и представители на Програмата на ООН за опазване на околната среда (ЮНЕП) беше подготвена Конвенцията за опазване на природната среда между двете страни, която за малко не провалиха колегите от СДС-движение.

Организираха се много международни срещи с Агенцията за защита на околната среда на САЩ, Международната банка за възстановяване и развитие, зелени партии и фондации, резултатите от които сега започват да се проявяват (15 млн. екю по линия на програмата ФАР).

Наше становище сме давали по редица проблемни екологични райони на страната, както и по решаването на международни такива.

Беше изготвен и внесен в Министерски съвет цялостен проект за структурата и компетенциите на Националното ведомство по водите.

Голяма дейност в екологичната област ЗП развива и чрез своите международни връзки със сродни партии и организации, които осъществява чрез комисията за външните връзки и Младежкия клуб на ЗП.

Някои от тези дейности:

От 29 ноември до 1 декември 1991 г. София бе домакин на поредната среща на Европейската Зелена Координация. Присъстваха делегати на 20 от общо 24 партии членки, а също и на фракцията на зелените в Европейския парламент.

През 1991 г. участвахме в:

- Семинар за екологичните проблеми на Средиземно море "SOS Медитеране" - през март в Гърция.

- Семинар "Мирът и развитието" - през юни в Страсбург, Франция. На този семинар бяха обсъдени перспективите в политиката на европейските зелени партии по отношение на сигурността в Европа и в света. Проведе се и среща-разговор със "зелени" парламентаристи от Европейския парламент и с отговорника на екологичната комисия в този парламент.

- Организационно събрание на Европейския съвет на Федерацията на младите европейски еколози, в който членува Младежкият клуб на ЗП - през септември в Саарбрюкен, Германия. На това събрание се потвърди организацията на проекта "Дунав", за който отговорници са Унгария, Румъния и България; Предстоящият семинар през 1992 г., на който ние сме домакини, ще разгледа въпросите на атомната енергетика.

По инициатива на младите европейски еколози е внесено предложение за приемане на протокол-допълнение към Хартата за защита на правата на човека, който включва проблемите на околната среда. Участието на България в това предложение е едно от основните.

За подобряване на екологичната ни дейност много залагаме и на трите фондации с основно участие на ЗП, които вече действат - фондация "Екос", "Фондация за екологично обучение и образование".

Извод: ЗП е преди всичко партия и нейната дейност не трябва да се свежда до дейността на ОФ по почистване на кварталните градинки. Ние можем и сме длъжни да стимулираме съответните държавни и обществени организации да си свършат работата в това направление. Бихме могли да създадем гравитиращи към нас структури за тази цел, като зелени патрули, екологични клубове и т.н. Но нашата дейност като партия си остава в органите на властта и чрез тях да осъществяваме своята програма не само в екологията, а също и в икономиката, в социалната сфера и др. Неразбирането на това и приравняването на ЗП с някаква екодружинка, удря по авторитета на партията и намалява броя на нейните потенциални гласоподаватели. Също така, трябва да има ясно разграничение между задълженията и активността на партията по места и в центъра, в областта на екологичните инициативи. Местните проблеми трябва активно да се поставят от местните партийни организации във всички държавни органи. В това отношение много добър пример са организациите в Ботевград и Велико Търново. Задължение на центъра е активно да помага с експерти, с организиране некспертизи, със средства, по възможност и с натиск върху централните ведомства, когато въпросът е внесен там. От своя страна центърът трябва да се занимава с проблемите от национален мащаб, със законодателна дейност и организиране на връзките включително и на местните организации с международни институции и организации.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА) "ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИДЕИ И ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ, ЗА СПАСЕНИЕ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ!" НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


IV. ЗА МЯСТОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА

1. Мястото на Земеделския съюз на картата на България е неподвластно на времето и политическата конюнктура в нашата следосвобожденска история.

Принципът на народовластието - българският превод на демокрация, е фундаментален за земеделската организация. Но той означава нещо много повече: кръвната ни връзка с народа и с българската дъжавност. Затова исторически Земеделският съюз е неотделим от съдбата на майка България!

Българският земеделски народен съюз няма право на отстъпление от тези свои дълбоко народностни корени и демократични устои - днес и завинаги! Те са най-солидната гаранция за бъдещето на нашата организация, те предопределят и политиката ни - истински национална и демократична!

2. В периода на промени след 1989 година Земеделският съюз допусна много грешки и фаталната е разединението на земеделските сили. Жестоките икономически и социални реалности на днешния ден, парализираните в резултат на политическото двуцветие държавни институции, рушенето устоите на нацията са пряко следствие на отсъствието на една разумна и демократична сила, каквато е единният Земеделски съюз! Само единни можем да заемем полагащото ни се място на политическата сцена на България.

Това е императив за земеделската организация, наша първа задача. Историята няма да прости на тези, които поставят себе си над интересите на Земеделския съюз и на България!

Изборите през 1990 и 1991 година и президентските избори показаха необходимостта от трета сила, от алтернатива на политическото двуцветие. Или Земеделският съюз ще запълни този политически вакуум, или просто ще бъде изместен от други сили. Реално стои въпросът за бъдещето на Земеделския съюз.

Жалони по този спасителен за съюза път са единението на земеделските сили, разширяването на социалната база и развитието на демократичните принципи на организацията, защитата на интересите на най-широки кръгове от народа в процеса на икономическата реформа, отстояването на трайните национални интереси, политическата борба за утвърждаване на демокрацията в България!

Нашата легитимация пред обществеността са:

- самобитно българските, но и "вехти" земеделски идеи;
- самостоятелното лице на Земеделския съюз на отворена за всички социални слоеве политическа сила;
- нашата национална политика - в интерес на хората и на страната.

Такъв е бил, такъв трябва да бъде БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: борбена, истински народовластническа, самостоятелна политическа сила - гарант за днешния и утрешния ден на България!

/Пресслужба "Куриер"/


11:35:24
24.02.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!