24 септември 1993


София, 24 септември 1993 година
Брой 187 /974/


София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21-23 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В ПЛЕВЕН.


БРАТЯ И СЕСТРИ,

Изразявайки загрижеността и тревогата от изборните резултати в Полша, довели до вземане на властта от посткомунистическите политически организации в тази страна;

като отчитаме хаоса в обществено-политическия живот в България, предизвикан от деструктивните сили в обществото, както и допуснатите от демократичните сили грешки и компромиси;

като оценяваме липсата на исторически опит за изграждането на демократични общества след падането на комунистическите режими, както и отсъствието на обществено-политическа програма и отговорност за развитие и съхранение на основните ценности на демокрацията, Конфедеративният съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа” счита, че БКП/БСП е в активен процес на излизане от положението на обществена изолация, в което тя попадна през 1989-1992 г.

Днес е видно, че тази партия, променила образа си, без да е заменила целите и амбициите си, се е устремила към завземането на политическата власт в страната, умело използвайки създадените от демокрацията условия.

Единствената реално организирана обществена преграда по пътя на БКП/БСП за осъществяването на тези цели е била, е и остава КТ "Подкрепа” като естествен гарант на демократичните процеси.

Без нейното активно участие е невъзможно обединяването на всички демократично мислещи българи в защита на демокрацията и против реставрацията на комунизма.

Ние апелираме към всички български граждани, на които са скъпи демократичните завоевания, към всички партии и организации да започнат спешни консултации за пресичане на тази гибелна за България тенденция.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ И ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ" НА ЛИБЕРАЛНО-КОНСЕРВАТИВЕН СЪЮЗ НА 21 СЕПТЕМВРИ 1593 Г. В СОФИЯ.


В съответствие с обществената потребност от обособяване на десен политически субект с прогнозируемо политическо поведение като алтернатива на компрометиралия се с действията си Съюз на демократичните сили /СДС/ и осъзнавайки необходимостта от консолидиране на формациите от дясната част на политическия спектър, след като обсъдиха развитието на политическата ситуация в страната:

Българска партия либерали /БПЛ/,

Конституционен форум /КФ/,

Партия "Нова България" /ПНБ/,

установявайки близост в своите позиции и намерения и потвърждавайки политическата си воля да укрепят, задълбочат и институционализират сътрудничеството си,

Р Е Ш И Х А:

Да учредят Либерално-консервативен съюз.

Либерално-консервативният съюз /ЛКС/ е траен политически съюз, обхващащ стратегията и практическата политика на либералните и консервативните партии в България при запазване на тяхната политическа самостоятелност и идентичност.

Във връзка с това партиите от Либерално-консервативния съюз приемат следните учредителни документи:
1. Декларация за целите и принципите на ЛКС.
2. Статут на ЛКС.

Представителите на партиите-учредителки утвърждават състав на Съюзния политически съвет /СНС/, както следва:
1. Стефан Николов, председател на СПС /от ПНБ/, 2. Румен Касабов - зам.-председател на СПС /от БПЛ/, 3. Август Мичев, зам.-председател на СПС /от КФ/, 4. Борислав Цеков - секретар /от БПЛ/, 5. Деян Карабелов - секретар /от КФ/, 6. Борис Бояджиев, член на СПС /от БПЛ/, 7. Никола Папазов, член на СПС /от БПЛ/, 8. Михаил Дянков, член на СПС /от КФ/, 9. доц. Радослав Цончев, член на СПС /от КФ/, 10. Радосвета Господинова, член на СПС /от ПНБ/, 11. Данчо Джиков, член на СПС /от ПНБ/, 12. Дориян Аврамов, член на СПС /от ПНБ/.

Съюзният политически съвет се избира с мандат от две години, считано от датата на учредителния протокол, като всяка партия /организация/, член на ЛКС, запазва правото си за персонална промяна на своето представителство в СПС в рамките на своята квота.

Съюзният политически съвет се задължава да приеме вътрешен правилник за своята работа и да извърши необходимите процедури за регистрация на Либерално-консервативния съюз, съобразно изискванията на чл.30 на Статута на ЛКС.

Представителите на партиите /организациите/-учредителки утвърждават ръководство на Бюрото за индивидуалните членове /БИЧ/ и на Бюрото за обществените организации /БОО/, както следва:

1. доц. Радослав Цончев, председател на БИЧ /от КФ/, 2. Никола Папазов, председател на БОО /от БПЛ/.

Съюзният политически съвет съвместно с председателите на двете бюра се задължава да разработи и приеме вътрешни правилници за работата на БИЧ и БОО.

София, 21 септември 1993 г.

ПОДПИСАЛИ:

ЗА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Петко Симеонов

ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ: проф. Николай Генчев

ЗА ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ": Стефан Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


1. Упълномощава депутатите - членове на Обединението за социална демокрация /ОСД/, да отстояват в Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ и при необходимост в Народното събрание самостоятелни законодателни инициативи от името на ОСД.

2. Упълномощава ръководството на ОСД при необходимост да води преговори с парламентарните групи в Народното събрание за постигане на мнозинство при приемане на законодателните инициативи.

3. Свиква Втора национална конференция на ОСД два месеца преди конгреса на Българската социалистическа партия.

4. ОСД да настоява:

- за пререгистрация на установените в страната религиозни обединения, с изключение на традиционните за България вероизповедания;

- за проверка на характера на тяхната дейност и нейната допустимост с оглед на националната сигурност, обществения морал, правата и свободите на гражданите в Република България.

София, 17 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АГРАРНАТА РЕФОРМА.


В заседанието си на 21 септември 1993 г. Постоянното присъствие на БЗНС разгледа обстановката, създала се в редица райони на страната във връзка с масовото недоволство на земеделските производители от ниските изкупни цени и решенията на Министерския съвет за основните мероприятия на правителството по прилагане на аграрната реформа.

Постоянното присъствие на БЗНС

Д Е К Л А Р И Р А:

1. Ниските изкупни цени на тютюна, млякото и другите земеделски продукти са резултат от липсата на икономически издържана политика на правителството в областта на земеделието.

Доколкото правителството провежда някаква политика в тази област, тя е насочена против производителите и е подчинена на интересите на съществуващите монополни държавни стопански организации и новосъздадени спекулантски фирми.

Това води до окончателна разруха на земеделието, обедняване на производителите, недоимък и високи цени за потребителите, провал на аграрната реформа и опасно нарастване на общественото напрежение.

2. В резултат на енергичната намеса на БЗНС от внесения проект за основните мероприятия на правителството по прилагане на аграрната реформа отпаднаха най-опасните текстове за връщане на земята в общи масиви за формална оценка на членовете на ликвидационните съвети и др.

Независимо от противопоставянето на БЗНС беше прието като общо правило прекратяване на стопанската дейност на ликвидационите съвети от 1 ноември 1993 година!

БЗНС категорично отхвърля това решение, тъй като неговата цел е да създаде производствен вакуум, който да се запълни от комунистическите псевдокооперации и да снеме отговорността на правителството от забавянето на поземлената реформа.

Постоянното присъствие призовава съюзните членове и всички земеделски собственици да не се поддават на комунистическите манипулации и да отстояват правата си на реални собственици.

София, 21 септември 1993 г.

/Пресслужба"Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ КЪМ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ СЕЛО ГОРНА КУЛА - ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до изпълнителната власт и до политическите сили в Крумовград.


Призоваваме ви да подкрепите инициативния стачен комитет на тютюнопроизводителите от с. Горна Кула относно протестните действия и взетите решения против ниските изкупни цени на тютюна от реколта 1993 г., като се включите в:


I етап

1. Щафетна гладна стачка пред кметство с. Горна Кула, която ще започне от 13 часа на 17 септември 1993 г.

2. Подписка в подкрепа на исканията.


II етап

1. Блокиране на входно-изходните пътища на района и общината.

2. Недопускане на изкупвателните организации.


III етап

1. Протестен поход до Кърджали и София.


с. Горна Кула, 17 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 11-12 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Главното внимание на ЦР бе насочено обаче към организационното укрепване и разширяването на структурите на партията. И в това отношение ние имаме резултати, които превръщат БДФ в една от основните партии на СДС, а може би и в нещо повече, като се имат предвид вашите потенциални възможности не само за членска маса, но и за електорат. За да не бъдем голословни, ще направим достояние на конгреса данни относно организационното състояние на БДФ към този момент. А те са следните: В 61 града и 43 села функционират 129 организации на БДФ, както следва /по азбучен ред/ - ГРАДОВЕ: Асеновград /с 6 селски организации/, Банкя, Болярово, Ботевград, Бургас /с редовна седмична лектория/, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Гоце Делчев, Добрич, Долни Дъбник, Дряново, Дупница, Елхово /2 организации/, Ивайловград, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кричим, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Мездра, Монтана, Несебър, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Петрич, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Поморие, Първомай, Раднево, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Силистра /2 организации/, Сливен, Сливница, София /24 организации по всички общински райони/, Стара Загора, Стражица, Стралджа, Сухиндол, Тетевен, Троян, Трявна, Харманли, Царево, Шумен, Червен бряг и Ямбол /с 6 селски организации/; СЕЛА: Бояново, Калчево, Зимница, Маломир, Самуилово, Стефан Караджово, Тенево и Шивачево в Бургаска област; Красен във Варненска област; Априлци, Драгана, Пушево, Ресен и Ъглен в Ловешка област; Долна Рикса, д-р Йосифово, Камено поле, Ново село, Септемврийци, Сланотрън, Флорентин и Чомаковци в област Монтана; Белозем, Васил Левски, Горни Воден, Горнослав, Градина, Добростан, Катуница, Марково, Нови извор, Селци, Стоево, Тополово, Цурово, Црънча и Йоаким Груево в Пловдивска [област;] Драгичево, Казичене, Курило и Осиковица в Софийска област; Винарово и Ракитница в Хасковска област; освен това в 34 града и 36 села имаме групи под 10 човека или отделни представители, а именно - ГРАДОВЕ: Айтос, Ардино, Банско, Батак, Белово, Благоевград, Бобов дол, Бяла Слатина, Велинград, Вълчедръм, Генерал Тошево, Златарица, Костенец, Костинброд, Левски, Лозница, Лом, Луковит, Малко Търново, Нови Пазар, Оряхово, Панагюрище, Пещера, Полски Тръмбеш, Правец, Севлиево, Славяново, Слънчев бряг, Твърдица, Търговище, Угърчин, Хасково, Ябланица и Якоруда; СЕЛА: Ахелой и Миладиновци в Бургаска област; Крушари във Варненска област; Арбанаси, Буря, Върбовка, Градина, Кесерево, Крушовене, Самоводене, Столът и Тръстеник в Ловешка област; Гложене и Селановци в област Монтана; Дорково, Домлян, Мраченик, Нареченски бани, Оряхово, Стойките и Царацово в Пловдивска област; Априлово, Бобошево, Влахи, Горни Богров, Гурмазово, Кочериново, Кресна, Леоново, Николичевци, Петково, Стоб и Челопеч в Софийска област; Братя Кунчеви, Павел баня и Срем в Хасковска област, т.е. БДФ е проникнал организационно в 174 населени места, в които има 199 организации и групи, в които около 5000 членове. И то не само на приказки. ЦР си е поставило за цел да направи организациите и групите на БДФ поне 10 000, което е напълно възможно, но това зависи повече от апостолската дейност на нашите членове по места, отколкото от самото ЦР. В това отношение ЦР изпълни обещанието си, дадено чрез председателя си на Първия конгрес, а именно България бе обходена, и то не един път от Петрич до Силистра и от Видин до Бургас, Свиленград и Ивайловград. Но това не е достатъчно, макар че 199 организации не са за подценяване - това никак не е малко, като имаме предвид всички партии в СДС и извън него. И все пак нито самото ЦР, нито председателят на БДФ не са доволни от постигнатото. И във връзка с това нека да се спрем на някои проблеми на партията ни в смисъл на това, което не е постигнато, а трябва и може да бъде постигнато.

Първият наш проблем е този за нашата изява чрез масмедиите, за нашето популяризиране чрез тях. Отправят се критики към нашето ЦР, че не прави нищо в това отношение, че наши дейци не се появяват по телевизията и митингите на СДС. Като че ли ЦР не желае това или има неограничени възможности в това отношение. Това не е въпрос само до пари, както е например с пресконференциите. Открито трябва да кажем на конгреса, че на определени сили извън и даже в СДС никак не им се иска това. Например в края на миналата година успяхме да уредим три предавания за нас чрез уважаемата госпожа Нери Терзиева по втори канал на БТ и мислехме да продължим, но това се зловидя някому, а и госпожа Терзиева, на която изразяваме нашата сърдечна благодарност от името на конгреса, бе наскоро след това уволнена. Можем да ви уверим обаче, уважаеми господа делегати, че известни, да ги наречем "телевизионни" партии ще съществуват, докато ги показват по телевизията, а БДФ ще остане. Микрофоните на БР и екранът на БНТ се предоставят и на най-незначителни политически групи и личности, но не и на БДФ, защото не е подходящ за сценария, макар че точно ние имаме какво да кажем на нашия народ. Достатъчна ни е една седмица да разполагаме напълно с екрана на БТ и ние ще обърнем общественото мнение в нашата страна. И това ще бъде. Защото не може да бъде излъгано нашето общество, че видите ли за всичко е виновен СДС, въпреки че БКП /БСП/ продължава фактически да управлява.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
24.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!