24 септември 1992

София, 24 септември 1992 година
        Брой 188 /718/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ОГЛАСЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 23 СЕПТЕМВРИ 1992 Г.


Свидетели сме на извършващи се динамични процеси у нас, присъщи на всяка млада демокрация. Естествено е те да оставят своя отпечатък върху дейността на политическите партии, коалиции и организации, както и върху дейността на държавните институции. Не можем да не отбележим, че най-голямото завоевание на нова демократична България е установяването на гражданския мир в трудния момент на прехода, за което голям принос имат всички демократични формирования. Сериозни стъпки са направени във възстановяването правата на човека и на малцинствата в България. В рамките на девет месеца Народното събрание прие основните закони, осигуряващи реституцията и приватизацията като първи стъпки на преминаване към свободна пазарна икономика.

Не са малко и успехите, постигнати в областта на външната политика през този период.

За всичко това съществен е приносът на Движението за права и свободи със своята конструктивна дейност в парламента и извън него.

Независимо от постигнатото не може да не отбележим някои съществени грешки в поведението и в дейността на сегашното ръководство на СДС по отношение на неговия съюзник - ДПС. Много често ръководството на Националния координационен съвет на СДС забравяше, че парламентарното мнозинство е формирано от парламентарната група на СДС и парламентарната група на ДПС. Това наруши необходимия синхрон във взаимоотношенията на двете политически организации в парламента и извън него. Филип Димитров и оглавяваното от него правителство не счете за необходимо да поддържа перманентен контакт с ръководството на ДПС и с неговата парламентарна група, поради което се стигна до правителствена криза през м. май 1992 г. Движението за права и свободи, давайки тогава своята подкрепа за структурните и персоналните промени в кабинета, категорично изрази становището си по необходимостта от нова политическа стратегия в осъществяването на демократичната реформа. За съжаление подобна промяна в стратегията и тактиката на настоящото ръководство на СДС и правителството не настъпи, a се отиде към стагнация в икономическата реформа и се появиха първите признаци на установяване на административна диктатура.

Пристрастното, нетолерантно и недемократично поведение на председателя на Народното събрание даде решителен тласък за задълбочаване на кризата във взаимоотношенията между СДС и ДПС, както и за обособяването на Демократическата партия като партия хегемон в коалицията СДС. В резултат на всичко това сегашните лидери на СДС счетоха за необходимо да се свика политическо съвещание, което имаше една-единствена цел - самоутвърждаване и търсене на други виновници за застоя на промените в този труден за прехода етап.

Буди недоумение, че някои от лидерите на СДС, които в своите изявления се идентифицират с България и с демокрацията, квалифицират действията на ДПС като деструктивни и заплашващи демокрацията. Те могат да бъдат причината за надигане на нова вълна на национализъм.

Приетите решения будят тревога с императивността на текстовете и още веднъж показват, че сегашното ръководство на СДС е твърдо решено да върви по пътя на диктата и конфронтацията. В документа липса духът на демократизма и конструктивността.

Движението за права и свободи счита за свой патриотичен дълг да отстоява основополагащи принципи на всяко демократично общество, а именно: политически плурализъм, разделение на трите власти и установяване на нормални взаимоотношения между парламент, правителство и президентство. За да бъде постигнато това, безусловно е необходимо нов председател на Народното събрание и нов министър-председател с нова политическа и икономическа стратегия. ДПС заявява, че снема политическото доверие от сегашния председател на Министерския съвет господин Филип Димитров.

Това не означава, че ДПС е изменило на своята линия, програма и платформа. В никакъв случай не става дума за конюнктурна позиция и ходове. ДПС не е било и никога няма да бъде на позициите на БСП.

Вярваме, че ще се намерят здрави сили както в ръководството на СДС, така и в редиците на цялата коалиция, които ще проявят необходимия политически разум и ще положат усилия СДС наистина да бъде една светла идея и едно мощно движение, което в съюз с ДПС ще направи жизненоважните промени в политическия и в икономическия живот в страната.

София, 22 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18-20 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ. Документът е адресиран до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас с уважение като към политическа сила, която тъй или иначе провежда необходимата на Република България реформа. Макар да имаме редица - придобили вече публичност - несъгласия и с принципи, и с детайли на вашата политика, ние оценяваме по достойнство вашите действия.

Огласено бе, че в рамките на настоящото Национално съвещание се предвижда обсъждане на политическата стратегия на СДС. Това е непосредственият повод да се обърнем към вас.

Ние оценяваме досегашната ваша стратегия на конфронтация като заредена с изцяло негативни за страната ни последици.

Тоталното игнориране на всички политически сили, изразяващи тежненията на различни социални слоеве, обрича на провал икономическата реформа, а това е първостепенният политически въпрос, с чието разрешаване вие се заехте. Вашата цялостна политика непосредствено и в перспектива увеличава общественото напрежение, което може да достигне до такава степен, че да загубим най-ценното в българския преход от тоталитаризъм към демокрация, а именно - контролируемостта на процесите и относителното все още спокойствие.

Несъмнено вие знаете за издигнатата от нас идея за Национална кръгла маса по най-важните въпроси на нашето съвремие. Първоначалната реакция по този повод на видни ваши представители бе основана на инерцията от досегашното тотално отрицание на всяка идея, която не произлиза от фибрите на СДС. Надяваме се сериозно и отговорно да обсъдите идеята за Кръгла маса. Ако направите това, вие бихте стигнали до неизбежния извод, че от провеждането на такъв форум страната ни само би спечелила, биха се укрепили и вашите позиции като управляваща партия. Сядайки на Кръглата маса вие бихте направили най-печелившата промяна в своята стратегия - бихте преминали от конфронтация към сътрудничество с всички демократични сили, бихте почерпали идеи и бихте получили обществена подкрепа, която да гарантира успех на реформата.

Използваме случая да пожелаем още веднъж успех на вашето политическо съвещание и да ви припомним, че от неговия резултат полза може да извлече не само СДС, но и страната ни.

София, 18 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАВЪРШИЛОТО ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НА 18-20 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Зелената партия смята, че днес страната ни се намира в нова политическа ситуация, резултат от самоизолацията на управляващата върхушка от Съюза на демократичните сили (СДС). Изправена пред възможността да загуби политическата власт, тя грубо погазва парламентаризма и открито заявява намерението си да установи авторитарно управление чрез репресивните органи и уличния диктат.

Политическото съвещание окончателно демонстрира разрива между самозабравилите се лидери на СДС и мнозинството от гласувалите със синята бюлетина, подкрепящи разумната политика на президента Желев. Зелената партия оценява разграничаването на д-р Желев от недемократичните тенденции и сили в ръководството на СДС като политически акт с важно значение за запазване на българската демокрация. Същевременно сегашната позиция на президента е една дългоочаквана подкрепа за политиката, провеждана от Зелената партия през последната година.

Обичайна практика на Зелената партия е да поддържа редовни контакти и диалог с всички значителни политически, синдикални и други обществени организации. В този смисъл приветстваме декларираното от СДС желание за диалог, но без да се поставят предварителни условия.

Водена от интересите на своите избиратели, Зелената патрия потвърждава решимостта си за обединяване на демократичната извънпарламентарна опозиция, зад която стои една трета от електората. Сега е моментът тя да се превърне във влиятелна политическа сила и да изведе България от кризата.

София, 22 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз е удовлетворен от приетата Политическа декларация на съвещанието на партиите и организациите на Съюза на демократичните сили.

Ние считаме, че тя дава гаранция за стабилност и необратимост на обществените процеси в България. Тези две условия са гаранция за нормалната работа на синдикатите. НПС желае държавните органи да са работещи, а не нестабилни поради провокиране от различни синдикални и други сили. Смятаме, че в сферата на политиката ще има "разделение на
труда”. Искаме политиците да управляват, а синдикатите да представляват.

Приветстваме позицията на СДС да предложи приоритетно на настоящата сесия на парламента законите в социалната сфера, данъчните закони и тези в образованието.

Не сме удовлетворени от липсата на конкретност в позицията на СДС по досиетата, като ще продължим да настояваме пред НКС и парламента за разсекретяване досиетата на членовете на изпълнителните органи на синдикатите.

НПС подкрепя Програмата на СДС и първото демократично избрано некомунистическо правителство.

София, 21 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В ПОДКРЕПА НА Г-Н ЖЕЛЕВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

За пореден път сме свидетели на политическия кретенизъм от страна на шепа самозабравили се "гюведжари", истерици и неуспели драскачи, които се индентифицират със СДС и демокрацията.

Не сме изненадани. Шокира ни тяхната наглост и неадекватност към реалностите и неоспорими истини от историята и живота ни. Тяхното поведение и жалките им опити на всяка цена да запазят постовете си, агитките, шантажът и манипулацията на общественото мнение са ни до болка познати от неотдавнашното минало. "Който не е с нас, е против нас" е девизът им и затова изливат потоци от кал и помия върху Вас, Ахмед Доган, д-р Константин Тренчев и други изявени демократи.

Но, господин президент, това, че ни смятат за стадо малоумници, си е техен проблем. Българският народ притежава едно качество, което в много случаи е тълкувано като недотам добро, това е търпението. Но освен него той притежава и друго важно такова, и това е мъдростта.

Ние, българските миньори, сме част от този народ. Често пъти господа "демократите" са изпускали това вероятно поради пропуски в образованието и възпитанието. Поради тази причина вероятно изпускат и останалата част от народа ни. Истерично размахвайки знака на победата към 53-мата пред хотел "Витоша" и кълнейки се в демокрацията и народа, имат предвид себе си и онези 53-мата.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Пишем Ви това писмо от името на нашите членове, за да Ви уверим, че както досега, така и занапред Синдикалната миньорска федерация "Подкрепа" застава и ще застава зад Вас и Вашата справедлива кауза. Искаме да Ви уверим, че Ви подкрепяме с цяло сърце и на Вас се крепи надеждата ни заедно да се преборим с кресльовците, "гюведжарите" и неуспелите драскачи - баш демократите, в името на демокрацията и бъдещето на децата ни.

И отчаяните им, и апокалиптичните им вопли, че с тях ще свърши демокрацията, няма да ни стреснат!

Бай Желю, сто хиляди български миньори с техните семейства са с теб и Бог е с нас! София, 21 септември 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА СМФ "ПОДКРЕПА":
Д. Димов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" ПРИ ЕД "МРАМОР БЕРКСТОН" - ООД, ГРАД БЕРКОВИЦА, В ПОДКРЕПА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


Ние, членовете на секция на Синдиката на миньорската федерация (СМФ) "ПОДКРЕПА" при ЕД "МРАМОР БЕРКСТОН - ООД, гр. Берковица, даваме своя вот на доверие на президентската институция като обединител на цялата нация, а не конфронтираща политическите сили.

Президентската институция е за диалог със синдикатите и с извънпарламентарната демократична опозиция, с частния бизнес, интелигенцията и младежта.

Берковица, 22 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ - БУРГАС В ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФИЛИП ДИМИТРОВ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до председателя на Народното събрание и до Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.


ГОСПОДА ПОЛИТИЦИ,

Сега, когато "Нефтохим" Бургас е подсигурен с нефт и предстои донатоварването му, което е пряк резултат от дейността на правителството, всички опити то да бъде атакувано, нефтохимиците от Работническия свободен синдикат (РСС) разбираме като заговор, целящ да бъде върната страната с две години назад, в хаоса на неизвестността.

Ние заставаме твърдо зад правителството на г-н Филип Димитров и заявяваме, че друго - служебно или коалиционно, ще бъде изложено на нашия синдикален израз на недоволство, така както стана и с това на г-н А.Луканов.

Бургас, 21 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСС: инж. Гюров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОПИТИТЕ ЗА ПРОВОКАЦИИ В ПАРТИЯТА. Документът е адресиран до председателя на Висшия съвет на БСП и до председателя на Българския антифашистки съюз.


За съжаление вече е разкрит целият заговор, организиран от ВС на БКП чрез бившия председател на ЦС на БПФК Крум Радонов и чрез сегашния председател на Българския антифашистки съюз (БАС) Васил Иванов против БКП и първия секретар на ЦК на БКП др. Владимир Спасов.

На секретариата на ЦК на БКП са вече доведени до знанието последните провокации на Васил Иванов и на БАС против др. Владимир Спасов. На него се приписват по указание на БАС неща, които не отговарят изобщо на истината. Никога вече Васил Иванов няма да може да постигне целта си да разгроми БКП чрез сателитите си БКП (марксисти) и Обновена българска комунистическа партия (ОБКП). Оттеглете агентурата си от БКП, за да не се стигне до нежелателни начини. Разпуснете организациите, които сте създали като ваши сателити за борба против БКП. Опитите ви са вече напълно разобличени от вашите сателити Ангел Тюфекчиев и Борис Петков. Ръководството на БКП ще бъде принудено, ако не ги разформировате, да ви изобличи на предстоящи пресконференции и по всички канали пред международното комунистическо и работническо движение.

Никой не ви е виновен, господа социалисти, че вие сами се отказахте от ценностите на марксизма-ленинизма и от комунизма, които нямат алтернатива. С тези си постъпки вие станахте съпричастни на живковистката мафия, която е виновна за всички злини, които сполетяха народа ни. Още един път най-настоятелно ви молим да приемете и предложението ни и да създадем Съюз на левите сили за пресичане пътя на контрареволюцията на фашизма и монархизма.

Също така настояваме да ни върнете половината от имуществото на БКП, което си присвоихте, включително и паричните средства от членски внос, събиран до 3 април 1990 г.

София, 15 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 1992 Г. ВЪВ ВАРНА. Документът е изработен на основата на Устава на Българската социалдемократическа партия в Съюза на демократичните сили, приет на 39-я извънреден конгрес на 17-18 август 1991 г.


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДП

32. В периода между редовните конгреси се провеждат годишни партийни конференции. В работата на конференцията участват членовете на НК, ЦКРК, Парламентарната група на СДП и делегати от местните организации, избрани по норматив, определен от НК.

Членовете на НК, ЦКРК и на Парламентарната група на СДП, които не са избрани за делегати от местните организации, участват в работата със съвещателен глас.

33. Националната конференция решава всички въпроси от компетенцията на Конгреса с изключение на изменението на Устава и програмата на партията. Конференцията може да подменя до 1/3 от състава на НК на СДП, избран от Конгреса на СДП; приема предизборната програма на СДП, решава въпросите за сътрудничество с други партии, движения и организации и при необходимост прави корекции в партийния бюджет.


 НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

34. НК е върховен орган на партията в периодите между конгресите и конференциите и се състои от 57 членове.

Комисията по изборите, избрана на Конгреса, изготвя листата за предложените от местните организации кандидати за членове на НК, в която се включват по азбучен ред и се представят на Конгреса всички предложени кандидати.

Посоченият брой членове на НК, които се избират от Конгреса, се определят по вишегласие на подадените гласове. Листата с подадените за всеки кандидат гласове се запазва до следващия Конгрес, като от нея по броя на подадените гласове се определят лицата, които да попълнят освободени в НК места.

35. НК избира от своя състав Изпълнително бюро от 13 души, в това число председател, зам.-председатели и секретар.

Председателят на НК се избира с мнозинство от 2/3. Когато такова не се постигне, се пристъпва към второ гласуване за двамата кандидати, събрали най-много гласове, и в този случай председателят се избира с обикновено мнозинство.

Изпълнителното бюро:
а) провежда решенията на Конгреса;
б) води ежедневна партийна организационна работа;
в) оказва непосредствена помощ на партийните организации;
г) изпълнява бюджета на партията;
д) организира политически акции и предизборни кампании;
е) изгражда служебните органи на партията.

36. ИБ има право да предлага на местните организации изключване на партиен член. Само местната организация има право да изключва партиен член.

37. НК се свиква от председателя и/или по предложение на 1/3 от неговите членове.

Редовните му заседания се провеждат на всеки три месеца, като той:
а) приема отчета и плана за работа на ИБ;
б) в рамките на решенията на Конгреса и Конференцията определя конкретна програма за действие;
в) утвърждава кандидатурите за народни представители и на министрите, които могат да участват в управлението на страната от името на партията.

38. Когато членове на НК или на ЦКРК бъдат избрани на отговорен пост в държавната изпълнителна власт, същите временно напускат работата си в тези национални органи на СДП и ако са били избрани на Конгрес на СДП, биват замествани от следващите ги по броя на подадените за тях гласове кандидатури.

Когато членът на НК е бил избран от Регионална конференция на мястото му Регионалната конференция, избира нов свой представител в НК.


КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ОРГАНИ

39. Към местна организация се избира контролно-ревизионна комисия в състав от три до пет членове, която е подотчетна на нея.

40. КРК извършват следните дейности:
а) контролират изпълнението на Устава, програмата и решенията на Конгреса, Конференцията, НК, ИБ и общото събрание на местната организация;
б) следят за спазването на дружеските отношения между партийните членове и съдействат за изглаждането на възникналите разногласия;
в) наблюдават проявите на партийните представители в органите на местно самоуправление и при нужда сигнализират пред местната организация, а при липса на реакция от нейна страна - пред ЦКРК;
г) контролират спазването на Устава при вземането на решение за приемане, отстраняване и изключване на партийни членове. Докладва за установените нарушения пред ЦКРК;
д) правят финансова ревизия поне два пъти годишно;
е) водят книга за протоколните решения и за кореспонденцията си.

41. Решенията на КРК се обжалват пред ЦКРК в срок от 7 дни. Сроковете за разглеждането на делата от КРК и ЦКРК са един месец.

42. Избраната от Конгреса ЦКРК избира един от своите членове за председател.

43. Комисията:
а) извършва методическо ръководство на КРК и води редовна кореспонденция с тях;
б) решава възникналите спорове в местните и регионални организации относно спазването и тълкуването на Устава, изпълнението на Програмата и решенията на Конгреса, Националната конференция и НК;
в) ревизира поне два пъти годишно финансите на НК и на изградените към него органи.

44. ЦКРК се свиква от председателя й или по предложение на 1/3 от членовете й.

45. ЦКРК:
а) взема решение по дейността на НК за изтеклия период;
б) прави предложения пред Конгреса или Националната конференция за отмяна на противоуставни решения на ИБ или НК.

46. Решенията на ЦКРК влизат в действие с приемането им. Решенията на ЦКРК могат да се обжалват пред Конгреса и Конференцията.

         ОТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

47. СДП осъществява своята политика по всички възможни легални начини, в това число и чрез участие на членовете й в органи на законодателната и изпълнителната власт, чрез взаимодействие с обществени, политически, синдикални, кооперативни и други организации.

48. Народните представители от СДП образуват парламентарна група в Народното събрание, която работи в съответствие с принципите на социалдемокрацията.

Членовете на СДП, избрани във всеки друг орган на властта, провеждат обща политика в дейността на този орган.

49. СДП издига свои кандидати или подкрепя други кандидати в избори, произвеждани на различни равнища.

Кандидатите се предлагат от местните организации и от ИБ. Официалните кандидатури на СДП за националните органи се одобряват от НК.

50. СДП разпространява социалдемократически идеи сред младежта, активно подпомага Съюза на социалдемократическата младеж и Социалдемократическия съюз на жените. Председателите на тези съюзи участват с право на съвещателен глас в работата на Изпълнителното бюро на СДП.


СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОПАГАНДА

51. СДП учредява централни средства за информация с решение на Конгреса, Националната конференция или НК, а местни - с решение на една или на няколко местни организации.

Директорите и/или главните редактори на средствата за информация се избират от органите, които ги учредяват.

СДП се стреми към сътрудничество на демократична основа с всички средства за информация - преса, радио, телевизия и други.

52. СДП организира и осъществява издателска, културно-масова, пропагандна, агитационна, просветна, образователна, лекторска и други дейности.


ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

53. СДП набира средства за цялостната си дейност по разрешени от закона начини - събиране на членски внос, дарения, приходи от стопанска дейност и др.

Размерът на членския внос се определя доброволно от всеки член. Минималният размер на членски внос се определя от общото събрание на местната организация.

За начина на събирането, разходването и отчитането на парични средства се изготвя инструкция.

За поемането на крупни финансови задължения, за покупки на имоти и средства за производство НК взема специални решения.

54. СДП е юридическо лице и се представлява от своя председател, зам.-председатели, секретар или нарочно упълномощени лица.


 СИМВОЛИ НА СДП

55. Символът на СДП е кръг, в който на тъмносин фон са изобразени три бели стрелки, насочени наляво и надолу, символизиращи трите приети от Социалистическия интернационал принципа СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ.

Знамето на партията е с небесносин цвят. От едната страна е изобразен символът на партията, а под него е изписано СДП и годината 1891. От другата страна отгоре са изписани трите принципа СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ, а под тях СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ и седалището на общинската организация.

Илинден е денят, в който СДП отбелязва своя партиен празник.

/Пресслужба "Куриер"/


10:31:25    
24.09.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!