24 септември 1990

СОФИЯ, 24 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                          БРОЯ 188 /206/

СОФИЯ, 24 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ЗА НАСОКИТЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО.


СДС СЧИТА, ЧЕ ПРОГРАМАТА НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА СE ОСНОВАВА НА ПРИЗНАВАНЕ НА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И НЕДВУСМИСЛЕНО ПОЕМАНЕ НА ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ОТ БСП. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА Е НАЯСНО, ЧЕ НЕПОПУЛЯРНИТЕ МЕРКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ, СА НЕИЗБЕЖНО СЛЕДСТВИЕ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСЛЕДНОТО НА Г-Н ЛУКАНОВ.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ И СЪД НАД ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, КОМПРОМЕТИРАНИТЕ ДЕПУТАТИ ВЪВ ВНС ДА ПОДАДАТ ОСТАВКА, ЛИЦАТА ОТ ВИСШИТЕ СТРУКТУРИ НА ВЛАСТТА ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДА НЯМАТ МЯСТО В ПРАВИТЕЛСТВОТО.

НИЕ ИСКАМЕ КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВАТА НА ХОРАТА, ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ СЕ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ИМОТИТЕ, ПРИДОБИТИ ЗАРАДИ УЧАСТИЕ В ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ.

НИЕ СЧИТАМЕ ИМУЩЕСТВОТО, ПРИДОБИТО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ЗА НАЦИОНАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАНЕСЕНИТЕ КАТАСТРОФАЛНИ ВРЕДИ И ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА НАРОДА.

ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА ПРЕМАХВА ТОТАЛИТАРНИТЕ МЕХАНИЗМИ, ДА УТВЪРЖДАВА И РАЗВИВА ДЕМОКРАЦИЯТА, ДА ВЪЗПИРА И ПРЕОДОЛЯВА СТОПАНСКИЯ УПАДЪК, ДА СТАРТИРА ПАЗАРНАТА РЕФОРМА И ДА СТАБИЛИЗИРА ОБЩЕСТВОТО.

1./РИМСКО/ ЗА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО

С ОГЛЕД ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НЕГОВИЯ КОНТРОЛ НАД ПРАВИТЕЛСТВОТО СДС СЧИТА ЗА НВОБХОДИМО:

1. ПРАВИТЕЛСТВОТО В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК ДА ПРЕДСТАВИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ВНС КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ЗА НЕОТЛОЖНИТЕ СИ МЕРКИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ.

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ В СЪЩИЯ СРОК В СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ НА ВНС СВОЯТА РАБОТНА ПРОГРАМА, СТРУКТУРАТА И БЮДЖЕТА НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ ТЯХ МИНИСТЕРСТВО ИЛИ ВЕДОМСТВО.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ВНС ДА ПРИЕМЕ ПРОГРАМАТА, СТРУКТУРАТА И БЮДЖЕТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20 ОКТОМВРИ 1990 Г.

2. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ МОГАТ ДА ИЗПРАЩАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА КОЛЕГИУМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА. ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИСКАНАТА ОТ ТЯХ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ.

3. ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА ОБХВАЩА МЕРКИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ЗАКОНИ И ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА. В ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ЕТАП НА РЕФОРМИТЕ, КОИТО БИ СЛЕДВАЛО ДА ПРИКЛЮЧИ ДО КРАЯ НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА, ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРОМЯНА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ РЕФОРМИ В СТРАНАТА. В КРАЯ НА ТОЗИ ЕТАП ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДСТАВИ ВЪВ ВНС ПОДРОБНА ПРОГРАМА ЗА ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ.

4. ДО КРАЯ НА М.СЕПТЕМВРИ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ КАДРОВИ ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД /СЬГЛАСНО ЧЛ.80-81 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА СЪДИЛИЩАТА/ И ДА СЕ ПРОВЕДЕ ИЗБОР ЗА НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР.

5. В СРОК ДО 10 ОКТОМВРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО И БЮРОТО НА ВНС ДА РЕШАТ ОКОНЧАТЕЛНО ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ, ФИНАНСОВИ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ С ОГЛЕД ДА СЕ ГАРАНТИРАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛНА И ПЪЛНОЦЕННА ДЕЙНОСТ НА ПАРЛАМЕНТА.

6. ВНС И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЪГЛАСУВАТ ГРАФИК ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ, КОЙТО ДА ПРЕДВИЖДА ПРИЕМАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗАКОНИ В ПОСОЧЕНИТЕ ПРИМЕРНИ СРОКОВЕ:

ДО 10 ОКТОМВРИ 1990 Г.
- ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА;
- ЗАКОН ЗА ИЗБОРИ НА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА;
- ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ И ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ;
- ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗ НОМЕР 56.

ДО КРАЯ НА М.ОКТОМВРИ 1990 Г.
- ЗАКОН ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ;
- ЗАКОН ЗА АГРАРНА РЕФОРМА;
- ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ;
- НЕОТЛОЖНИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ДО 20 НОЕМВРИ 1990 Г.
- ЗАКОНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА;
- ЗАКОН ЗА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ;
- ЗАКОНИ ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ;
- ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ;
- ЗАКОНИ ЗА БОРСИТЕ И ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНИТЕ КАМАРИ

ДО 10 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.
- ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕФОРМА В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО;
- ЗАКОН ЗА ПОЛИЦИЯТА;
- ТЪРГОВСКИ /СТОПАНСКИ/ КОДЕКС;
- ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

2./РИМСКО/ МЕРКИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА СФЕРА

1. ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, В ТОВА ЧИСЛО РАЗПОРЕДБИТЕ, ИЗКЛЮЧВАЩИ ЧЛЕНУВАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА ЛИЦАТА ОТ СЪСТАВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, СЛУЖИТЕЛИ ОТ МВР, СЪДИИТЕ; ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ С ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ.

2. ВСИЧКИ ФИРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕСВЪРЗАНА С ТЕХНИТЕ УСТАВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ. ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗАКОН ЗА ИМУЩЕСТВОТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОЯТО ДА УРЕДИ И РЕДА ЗА ДЬРЖАВНО СУБСИДИРАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ.

3. ПРАВИТЕЛСТВОТО СЛЕДВА ДА СПАЗИ СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ И ДА ОСИГУРИ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНА ДЕЙНОСТ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ И ЗАПОЧВАНЕ НА РЕФОРМИ В СИСТЕМАТА НА МЕСТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПОДГОТВИ ПРОЕКТ ЗА НЕОТЛОЖНИ ПРОМЕНИ НА ГРАНИЦИТЕ НА НЯКОИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ И ДА РАЗРАБОТИ ПРОГРАМА ЗА НОВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.

4. ПРАВИТЕЛСТВОТО СЛЕДВА ДА ПОДГОТВИ ЗАКОНОПPOEKT ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СЛЕДСТВЕНИЯ АПАРАТ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ СЪДИЛИЩА /РАЙОННИ, ОКРЪЖНИ И ВЪРХОВЕН СЪД/, КАТО СЕ ЗАКРИЕ ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ.

5. ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА ПОДЧИНЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА. УСТРОЙСТВОТО И БЮДЖВТЪТ НА ТАЗИ СЛУЖБА СЛЕДВА ДА СА ПУБЛИЧНИ И ДА СЕ ГЛАСУВАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА.

6. СЛЕДВА ДА СЕ ВНЕСЕ И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗХОДНИТЕ ВИЗИ ЗА ПЪТУВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА, НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СЛУЖЕБНИ И ЧАСТНИ ПАСПОРТИ /ЗАДГРАНИЧНИ/ И ДА СЕ ПРЕОСМИСЛИ ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.

7. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕРАЗГЛЕДА ВСИЧКИ НЕОБНАРОДВАНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. ТЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПРОДЪЛЖАТ ДЕЙСТВИЕТО СИ, ДА БЪДАТ ОБНАРОДВАНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ДО КРАЯ НА 1990 Г. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОБЕЗСИЛИ /ДА ОТМЕНИ/ НЕОБНАРОДВАНИТЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА АКТОВЕ.

8. ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И ТЕХНИ ФИРМИ, ДА ДАДАТ ПОДРОБЕН ОТЧЕТ ЗА ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО И ЗА НАЧИНА ЗА ПРИДОБИВАНЕТО МУ КЪМ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. И КЪМ 1 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ИМУЩЕСТВОТО, ПРИДОБИТО ВЪЗ ОСНОВА НА ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЛИ ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ В ПОЛЗА НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДА БЪДЕ ВЪРНАТО НЕЗАБАВНО НА ДЪРЖАВАТА ИЛИ НА ДРУГИТЕ СОБСТВЕНИЦИ. ВСИЧКИ СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ СЛЕД 10.11.1989 ГОДИНА, ДА СЕ ДЕКЛАРИРАТ И ПРОВЕРЯТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НАД ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВАТА НА ПАРТИИТЕ, КОЯТО ДА ПРЕЦЕНИ КОИ ОТ ТЯХ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА НИЩОЖНИ.

ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ВСИЧКИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЪЗДАДЕНИ ИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ВИСШАТА ПОЛИТИЧЕСКА И СТОПАНСКА НОМЕНКЛАТУРА, КАКТО И СЛУЧАИТЕ НА НЕЗАКОННА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЯ И АРЕНДУВАНЕ, КОГАТО СТРАНА ПО ТЯХ СА ЛИЦА, ВИНОВНИ ЗА СТОПАНСКАТА КРИЗА НА СТРАНАТА И ТЕХНИ РОДНИНИ ДО ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО.

9. В ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ СЪОТВЕТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЗДАДЕНИТЕ КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВАТА НА ПАРТИИТЕ, АНКЕТНА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА И НА ДРУГИТЕ ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ.

- ИЗИСКВАНЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ, КОИТО СЪСТАВЛЯВАТ ДЬРЖАВНА И СЛУЖЕБНА ТАЙНА;
- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПОДПОМАГАТ ДЕЙНОСТИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ И ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ;
- ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ГРАЖДАНИ ДА СЕ ЯВЯВАТ И ДА ДАВАТ СВЕДЕНИЯ ПРЕД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ПРИНУДИТЕЛНО ДОВЕЖДАНЕ.

10. СЪЗДАДЕНИТЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ АНКЕТНИ КОМИСИИ И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДМЕТА НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ, ДО КРАЯ НА М.ЯНУАРИ 1991 Г. ДА ВНЕСАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРОВЕРКИ.

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ЛИЦА, ДОПУСНАЛИ ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВА И НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ, ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ.

СПРАВЕДЛИВОСТТА ИЗИСКВА ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО СА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ ПОРАДИ УЧАСТИЕТО СИ В ТОТАЛИТАРНАТА ПАРТИЙНА И ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, КАКТО И ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ПРИЧИНИЛИ РАЗХИЩЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО И ДРУГИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДИ НА ДЪРЖАВАТА.

11. ПРЕМАХВАНЕ С ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА И СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КНИГОПЕЧАТАНЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОТОКОЛ НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ХСК/.


ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ХСК/

ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ СЕ СЪЗДАВА КАТО МНОГООБРАЗИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ПАРТИИ, КОЕТО ОТРАЗЯВА И МНОГООБРАЗИЕТО НА ИДЕИТЕ И ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА БЪЛГАРИНА И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ СЕ СТРЕМИ ДА БЪДЕ В ЦЕНТЪРА И В ДЯСНО ОТ НЕГО В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА, КАТО ПРОВЕЖДА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА В ИКОНОМИКАТА И КОНСЕРВАТИЗЪМ В ПОЛИТИКАТА.

САМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ В СВОЕТО МНОГООБРАЗИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

- ЛЕВИЦА Е ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ЦЕНТЪР Е НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, ДЕСНИЦА Е БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.

ПАРТИИТЕ, ВЛИЗАЩИ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА, ПРИЗНАВАТ АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЯНА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, И ОРГАНИЗАЦИИТЕ - ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, КАТО АЛТЕРНАТИВНА КОНСТРУКТИВНА ОПОЗИЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ, ЩЕ ПОДДЪРЖАТ НЕЙНАТА РОДОЛЮБИВА НАРОДНОСТНА ДЕЙНОСТ И НЯМА ДА СЪЗДАВАТ СВОИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ.

ПАРТИИТЕ, ВЛИЗАЩИ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА, КАКТО И КОНФЕДЕРАЦИЯТА, ПРИЕМАТ КАТО СВОЙ ПРАДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НAPOДHO СЪБРАНИЕ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТЕЧВСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И ПОДКРЕПЯТ НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТАКТИ ОТ ИМЕТО НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДРАЦИЯ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ С ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ И ДРУГИ ДА СТАВА САМО ПО РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ.

ПАРТИИТЕ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА МОГАТ ДА СИ СЪДЕЙСТВУВАТ И ПОДПОМАГАТ ПО ДЕЙНОСТТА ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪГЛАШЕНИЕ.

ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ, КАКТО И ПАРТИИТЕ В НЕЯ, ИЗПОЛЗУВАТ КОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА И ФОРМИ НА ДВЙНОСТ.

ПРИ НАМЕРЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ЗА РЕШЕНИЕ НА НЯКОЯ ИЛИ НЯКОИ ОТ ПАРТИИТЕ ДА ВЛЯЗАТ В СЪЮЗ С ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ КОАЛИЦИИ ТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ СВОЕВРЕМЕННО ДА ИНФОРМИРАТ СЪЮЗНИЦИТЕ СИ И ПРИ НЕДОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ДА НАПУСНАТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА. ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ СЕ ОТНАСЯТ И ДО ПАРТИИТЕ СЪС СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ.

ПАРТИИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА НЕ ВЛИЗАТ В КОАЛИЦИЯ С НИКАКВИ ТОТАЛИТАРНИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

СОФИЯ, 24 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 СВПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЕТИЦИЯ ДО СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

НА НЯКОЛКО ПЪТИ ПРИ РАЗИСКВАНИЯТА В СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ПОСТАВЯ ВЪПРОСЪТ ЗА ТОВА РЕЛИГИОЗНИ ИЛИ ЕТНИЧНИ МАЛЦИНСТВА ДА ИМАТ СТАТУТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОСОБЕНО ПРОВОКИРАЩИ НАРОДНОТО СЪЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ БЯХА НЯКОИ ИЗКАЗВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 30 АВГУСТ 1990 Г.

НИЕ НЕ САМО НЕ СМЕ ПРОТИВ ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА, А НАПРОТИВ - ИСКАМЕ ТЯХНОТО ПРИЗНАВАНЕ И ПОКРОВИТЕЛСТВУВАНЕ. В ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНИЯ БЛОК ОТ 8 ЮЛИ 1990 Г. ПОСТАВИХМЕ ВЪПРОСА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДУХОВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СЕГАШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ДЪРЖАВАТА НИ. ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО ОБАЧЕ ПАЗЯТ ПЪЛНО МЪЛЧАНИЕ ПО ВЪПРОСА. НЕ САМО ТОВА. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СЕ РАЗГЛЕЖДА САМО КАТО ЕТНИЧНА ОБЩНОСТ, НАРАВНО С ЕТНИЧНИ ОБЩНОСТИ НА МАЛЦИНСТВА.
УПРАВЛЯВАЩАТА ВЪРХУШКА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ВОДЕШЕ И ВОДИ ПЛАНОМЕРНА АНТИБЪЛГАРСКА И СТИМУЛИРАЩА ТУРСКОТО МАЛЦИНСТВО ПОЛИТИКА. ПО ОФИЦИАЛНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ТУРЦИЯ КЪМ 1938 Г. ИМА НАСЕЛЕНИЕ ОКОЛО 18 МИЛИОНА ЖИТЕЛИ, ДНЕС - ПОЛОВИН ВЕК ПО-КЪСНО, НАСЕЛЕНИЕТО Й Е ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМО - 54 МИЛИОНА ЖИТЕЛИ. СПОРЕД СТАТИСТИЧЕСКИЯ ГОДИШНИК НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ЗА 1938 Г. НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА Е БИЛО 6 360 500 ЖИТЕЛИ. НАСЕЛЕНИЕТО, ПОСОЧИЛО КАТО МАТЕРЕН ТУРСКИ ВЗИК, Е 10 ПРОЦЕНТА, ИЛИ 647 000 ДУШИ. СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НА ДВА ПЪТИ ИМА ИЗСЕЛВАНИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД В ТУРЦИЯ - ОБЩО ОКОЛО 250 000 ДУШИ. ОСТАВАТ СЛЕДОВАТЕЛНО ОКОЛО 400 000 ТУРЦИ В БЪЛГАРИЯ. ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ ТЕХНИЯТ БРОЙ НАРАСТВА СЪЩО ОКОЛО 300 ПРОЦЕНТА - КОЛКОТО И В ТУРЦИЯ - ТРИ ПЪТИ. ОСТАНАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ - БЪЛГАРСКО И ОСТАНАЛИТЕ МАЛЦИНСТВА, ОТ 5 713 000 ДУШИ, ДОСТИГА СПОРЕД СТАТИЧЕСКИЯ СПРАВОЧНИК НА ЦЕНТРАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 1989 Г. 7 800 000 ДУШИ, ИЛИ ЕДНО НАРАСТВАНЕ САМО ОТ 36 ПРОЦЕНТА. И ТОВА Е ЗА 50 ГОДИШЕН ПЕРИОД. В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРИ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ НАРАСТВА ОСЕМ ПЪТИ ПО-БАВНО, ОТКОЛКОТО ТУРСКОТО. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НА ВСЕКИ 100 ДУШИ ПРИРАСТ НА ТУРСКО НАСЕЛЕНИЕ ПРИРАСТЪТ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ Е 12 ДУШИ. НА ВСЯКО НОВОРОДЕНО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ СЕ ПАДАТ ПО 8 НОВОРОДЕНИ ДЕЦА ОТ ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. С ДРУГИ ДУМИ, БЪЛГАРСКОТО И НЕТУРСКО НАСЕЛЕНИЕ Е НАРАСТВАЛО С 0,62 ПРОЦЕНТА, А ТУРСКОТО НAPACTBA С 2,50 ПРОЦЕНТА.

ЗА ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК УПРАВЛЯВАЩАТА ВЪРХУШКА ПРИЛАГАШЕ И ПРИЛАГА СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ - ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ - ЗА НАМАЛЯВАНЕ РАЖДАЕМОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ ТАЗИ НА ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. ТАЗИ ПОЛИТИКА Е, КОЯТО СЕГА ДОВЕДЕ ДО МАСОВО ЕМИГРИРАНЕ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ ОТ СТРАНАТА. ТЕ НАДХВЪРЛИХА 100 000 ДУШИ. ТИХИЯТ ГЕНОЦИД НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРОДЪЛЖАВА.

ДАМИ И ГОСПОДА,
КАТО ИЗЛАГАМЕ ГОРНОТО, НАСТОЯВАМЕ:

1. НА МАЛЦИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ОСИГУРЯТ ВСИЧКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И КОНВЕНЦИИ.

2. НА МАЛЦИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СПЕЦИЛНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВА В УЩЪРБ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

3. ТЪЙ КАТО Е ОБЩОПРИЗНАТО И ОЧЕВИДНО, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОЧИВАЩА НА РЕЛИГИОЗЕН И НАЦИОНАЛЕН ПРИЗНАК, ТО ДА НЕ БЪДЕ ПРИЗНАТО ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

4. ДА СЕ ЗАЩИТЯТ БЪЛГАРСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ЧУЖБИНА.

5. В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СИ ВИД ИЗБИРАТЕЛНИЯТ ЗАКОН И ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДА СЕ КОРИГИРАТ ТАКА, ЧЕ ДА ЗАЩИЩАВАТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО НАШИТЕ ДЕДИ УСПЯХА ДА ОПАЗЯТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 1300 ГОДИНИ, А СЕГА КОСМОПОЛИТИЗМЪТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ГО УНИЩОЖАВАТ.

БОГ, НАРОД И ИСТОРИЯ ЩЕ ВИ СЪДЯТ.

СОФИЯ, 31 АВГУСТ 1990 ГОДИНА

ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ /ХСС/ С НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/ И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ХСК/
.
ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1": СТРАХИЛ ГИЧЕВ
ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП:  ПЕТЪР ГОГОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - БНП: ДИМИТЪР БРАНКОВ
ЗА ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВАН ВЕЛКОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН ЛАЗАРОВ
ЗА ХРИСТИЯН-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ:  КАПКА НАЙДЕНОВА
ЗА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ВВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ:  ДИМИТЪР ПОПОВ
ЗА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА:  ГИНЧО ПАВЛОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ:  Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ
ЗА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ:  КОНСТАНТИН АДЖАРОВ
ЗА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ:  ИВАН АМБАРЕВ
ЗА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ:   СТРАХИЛ ГИЧЕВ
        
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ КЪРДЖАЛИ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ПИСМОТО Е ПОДПИСАНО ОТ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ НА КЪРДЖАЛИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ИЗРАЗЯВАЙКИ СВОЯТА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ЗАЩИТАВАНАТА ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 172 КЪРДЖАЛИЙСКИ ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН Г-Н ДИМИТЪР АРНАУДОВ ПОЗИЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ И НАПРАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОННОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ОТ НЕГО ПИТАНИЯ И ИСКАНИЯ
НАСТОЯВАМЕ:

1. КАТО ВНОСИТВЛ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА Г-Н Ж.ЖЕЛЕВ ДА ОГЛАСИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СВОЕТО ТЪЛКУВАНЕ НА ТЕРМИНА "ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ".
2. КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА Г-Н ГЕОРГИ ПИЛЕВ ДА ОГЛАСИ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРОТИВОЗАКОННА ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И СЛУЧАИТЕ НА МОРАЛЕН И ПСИХОЛОГИЧВСКИ ТОРМОЗ НАД БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В КЪРДЖАЛИЙСКИ, РАЗГРАДСКИ, ШУМЕНСКИ И АЙТОСКИ РАЙОНИ, ПОСТЪПИЛИ В РАЙОННИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА, КОЯТО РЪКОВОДИ.

3. ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ДА ВЪЗЛОЖИ НА СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТГОВОР НА ПОСТАВЕНОТО ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ДИМИТЪР АРНАУДОВ ПИТАНЕ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕТО Й ПО ЗАВЕДЕНОТО ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДЕЛО СРЕЩУ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ ЗА НЕЙНИТЕ ПРОТИВОЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОЩЕ ПРЕЗ М.МАЙ Т.Г.

4. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ДА НЕ ЗАПОЧВА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ СИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ, ДОКАТО НЕ БЪДЕ ИЗЯСНЕН ВЪПРОСЪТ С ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НЕГОВАТА ЗАКОННОСТ КАТО ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

5. В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ ГОСПОДАТА АЛ.ЛИЛОВ, П.БЕРОН И В.ВЪЛКОВ ДА ИЗРАЗЯТ ОФИЦИАЛНАТА ПОЗИЦИЯ НА СВОИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И ПРАВОМЕРНОСТТА ТО ДА УЧАСТВУВА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА КАКТО ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ, ТАКА И В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ СЪВЕТИ.

6. ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАСТОЯВАМЕ ТО ДА Я ОГЛАСИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДА ДАДЕ ОТГОВОР.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ В СРОК ДО 13 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. НАШИТЕ ИСКАНИЯ КЪМВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ИБЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЩЕ РАЗБЕРЕ СЕРИОЗНОСТТА НА РАЗГОРЕЛИЯ СЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СПОР ЗА ЗАКОНОВОТО ОСНОВАНИЕДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ДА НЕ БЪДЕ ПРИЗНАТО ЗА ПОЛИТИЧЕСКАСИЛА И ДА СЕ ПРИВЕДАТ В ДЕЙСТВИЕ ОТ ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИПАРАГРАФИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ КАТО ГРАЖДАНИ, РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОКАЗАНИТЕ РЕГИОНИ И СТРАНАТА, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА РЕАГИРАМЕ ПО ЗАКОНЕН НАЧИН ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА ПО ТОЗИ ВАЖЕН ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОС.

КЪРДЖАЛИ, 31 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ЛЕГИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ПО СЛУЧАЙ 32-ТА ГОДИШНИНА ОТ ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.СЪНАРОДНИЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

ПРЕДИ ОСЕМДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИНИ НА 22 СЕПТЕМВРИ, 512 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕТО Й ПОД ТУРСКО ИГО, БЪЛГАРИЯ ОТНОВО ПОЛУЧИ СВОЯТА НЕЗАВИСИМОСТ.

ЗА ДА Я ИМА ДНЕС, ПРЕД СТЕНИТЕ НА БЕЛГРАД, ПО УРВИТЕ НА ШИПКА, ПО БОЙНИТЕ ПОЛЕТА НА СЛИВНИЦА, ГУРГУЛЯТ И ТРИ УШИ, КРАЙ БУНАРХИСАР, ЛЮЛЕБУРГАС И ОДРИН, ПРЕД СТЕНИТЕ НА ТУТРАКАН И КРАЙ ЗАВОЯ НА ЧЕРНА, КРАЙ ДРАВА-СОБОЛЧ, ПЕЧ И БАЛАТОН ПАДНАХА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ БЪЛГАРСКИ ОФИЦЕРИ И ВОЙНИЦИ.

ДАЛЕЧ ОТ РОДИНАТА ИЛИ В НЕЙНИТЕ ПРЕДЕЛИ ДНЕС ВЪРХУ ГРОБОВВТЕ ИМ НИКНЕ ТРЕВА, КРАЙ ПОРУТЕНИТЕ ИМ ПАМЕТНИЦИ ИГРАЯТ ДЕЦА. ЗА ДА ГИ ПОЧЕТЕМ И ДА ИМ ОТДАДЕМ ДЪЛЖИМОТО НИ Е НУЖНО ВРЕМЕ, НУЖНИ СА НИ СРЕДСТВА. А ЗА ПАМЕТТА И ДУШАТА ИМ Е НЕОБХОДИМА САМО ЕДНА ДОБРА ДУМА, ЕДИН СПОМЕН. ЗАТОВА ДА ЗАБРАВИМ ЗА МИГ ПАРТИЙНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ И МИТИНГАДЖИЙСКИТЕ НАСТРОЕНИЯ. БЕЗ ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕМ ДНЕС ЧЕРВЕНИ, СИНИ, ОРАНЖЕВИ, ЗЕЛЕНИ... ДЕДИТЕ НИ ВОЮВАХА В ЕДНИ И СЪЩИ ОКОПИ, ПАДАХА ПОРАЗЕНИ ОТ ЕДНИ И СЪЩИ КУРШУМИ, ЛЯГАХА НАВЕКИ В ЕДНИ И СЪЩИ БРАТСКИ МОГИЛИ. НЕКА ЗАЕДНО, В ЕДИН СВЕТЪЛ ЗА БЪЛГАРИЯ ДЕН, ДА ПОЧЕТЕМ ПАМЕТТА ИМ.

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОТДАЙТЕ ДЪЛЖИМОТО НА СВОЯТА АРМИЯ И НЕЙНОТО ОФИЦЕРСТВО!

БЛИЗКИ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ, СПОМНЕТЕ СИ СВОИТЕ ПОКОЙНИЦИ!

ОФИЦЕРИ, ЗНАЙТЕ ОТКЪДЕ ИДВА СЛАВАТА ВИ!

 


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/