24 юни 1991

София, 24 юни 1991 година
        Брой 121 (396)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО, АДРЕСИРАНО ДО ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕНСЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ И ДО ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


ГОСПОДА,

Нашият учител Александър Стамболийски ни завеща велики демократични идеи. Една от тези идеи е: всеки сдружен земеделец да носи отговорност за собствените си дела. В смисъла на тази идея се съдържа дълбокото уважение и зачитане правото на човека свободно да взема едни или други решения. Няма отговорност без вземане на решения от страна на личността. Това прозорливо разбиране на Александър Стамболийски почива върху логиката на развитието на човека в обществото и буди удивление у всеки, който има претенции да се нарича общественик. И днес и животът, и науката доказват, че само когато личността е в състояние да взема свободни решения в действията си, само тогава у нея се поражда чувство на отговорност за извършените действия. В противен случай чувство на отговорност за извършени действия не възниква, а това означава механическо участие в обществените дела, а това означава лишаване на съответната обществена организация от най-важното: свободни личности, самостоятелни решения, отговорност за собствените дела. Само в тоталитарните организации съзнателно се води политика на манипулиране на отделните хора и на налагане на лидерстващата личност.

Като имаме предвид заръката на Александър Стамболийски да опазваме демократичните начала на земеделския съюз, ние, от Комитета за земеделско единство, се обръщаме към управителните съвети и постоянните присъствия на БЗНС - Никола Петков и БЗНС: ОСВОБОДЕТЕ ВОЛЯТА НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ - ПО СВОЕ УБЕЖДЕНИЕ ДА СЕ ПРОИЗНЕСАТ ПО ВЪПРОСА ЗА ЕДИНСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ.

Братя, ние сме много разтревожени от продължаващото разделение на земеделските сили в България. Тази тревога неимоверно нарасна след честването на 15 юни 1991 г. в с. Славовица, на "Янини грамади". Там видяхме сдружените земеделци и от двата съюза да плачат и да питат: ДОКОГА ЩЕ РАЗПЪВАМЕ НА ГОЛГОТСКИ КРЪСТ НАШИЯ УЧИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ?

Приятели, напълно очевидно е, че разделението на земеделците е вече нетърпимо. Те ни упрекват, че сме разделени, че не сме едно цяло, eдинна организация. И тези техни упреци са много навременни!

В името на мъченическите жертви на земеделското движение, в името на единството на земеделските сили, в името на бъдещето на България, НАЦИОНАЛНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ОБИЧАТ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ: ДАЙТЕ ШАНС НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ НА СДРУЖЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛЕЦ! ОСЪЩЕСТВЕТЕ ИДЕЯТА НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ -ВСЕКИ СДРУЖЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ ДА ПОЕМЕ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ В РЕШАВАНЕТО НА СЪЮЗНИТЕ ДЕЛА!

София, 18 юни 1991 г.  НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО

                                 Председател: Йосиф Петров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВСТЪПВА ВЪВ ВТОРИЯ ВЕК НАСВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ КАТО ОБНОВЯВАЩА СЕ МОДЕРНА ЛЯВА ПАРТИЯ НА СОЦИАЛИЗМА". Документът е приет на разширено заседание на Висшия съвет на БСП, състояло се на 15-16 юни 1991 година в София.


Стогодишнината на социалистическия конгрес на връх Бузлуджа е голямои изключително важно по своето значение събитие в историята на организираното социалистическо и работническо движение в България. Зад нас тя бележи един век на политическа борба за вкореняване, разпространение и осъществяване на социалистическите идеи и ценности в България. Зад нас това са 100 години в служба на народа, на трудовите хора, на борба срещу социалната несправедливост и фашизма,на постижения, но също така и на поражения, на грешки и извращения през различни периоди и в различни области. Необходимо е дълбоко преосмисляне на стогодишната история на партията, за да се запази и продължи най-ценното в нея в името на нейното превръщане днес в модерна партия на демократичния социализъм - органична част от европейската и световната левица.

От Бузлуджанския конгрес водят своето начало днешните Българска социалистическа партия и Българска социалдемократическа партия. Възниквайки като различни идейни течения в БРСДП, а след 1903 г. като самостоятелни партии, те имат собствено място и оригинален принос в развитието и утвърждаването на социалистическите идеи у нас, в създаването и укрепването на синдикалното и кооперативното движение, в борбите на българския народ срещу диктатурата, монархията, буржоазията и фашизма, за свобода, демокрация и социална справедливост.

Отношенията между БСП и БСДП в миналото се характеризират с периоди на конфронтация и периоди на сътрудничество. Като течение в партията на българските социалдемократи и като самостоятелна партия БСП винагие защитавала коренните интереси на народа. Тя бе в първите редици на борбата против монархизма и буржоазията, като отстояваше демокрацията, принципите на гражданското общество, свободата на личността, социалната справедливост. В името на всичко това социалистите организираха хиляди стачки, политически демонстрации, изборно-парламентарни кампании, партизанско движение.

Ние се гордеем с приноса на нашата партия в борбата срещу фашизма иреакцията. Този принос получи широко национално и международно признание не само като героично противопоставяне на фашистката тирания, но и като част от борбата на всички европейски народи за свобода и демокрация.

След Втората световна война при най-тежки условия Българската социалистическа партия пое трудната задача на управлението на страната. Тя разработи програмата, принципите и формите за следвоенното развитие на българското общество. Зае се с изпълнение на задачите за икономическото, социалното и културното модернизиране на България, които исторически трябваше да реши буржоазията, но които тя не можа да изпълни. Алтернативата на общата изостаналост на страната БСП намери в социализма.

С коренната промяна на 9 септември 1944 г. ние поехме нашия оригинален политически път за създаване на демократично, хуманно и справедливо общество. През следвоенния период България преодоля онаследената от предишните режими икономическа, социална и културна изостаналост и бедност. С труда, с ума и таланта на милиони хора бе създадена нова и голяма по своите мащаби материално-техническа база за обществото, постигнати бяха жизненоважни социални придобивки за трудовите хора, сътворени бяха истински ценности на духовната култура, осигурени бяха националната и териториалната цялост и сигурността на страната. През 1989 г. например нацоналният ни доход в сравнение с 1939 г. се увеличи 16 пъти, промишлената продукция - 103 пъти, селскостопанската продукция - 2,65 пъти. Изградените производствени фондове се оценяват на повече от 150 милиарда лева по стари цени.

Авторитетни специалисти от напредналите държави при посещенията си сега у нас констатират, че днес България има добре изградена съвременна инфраструктура, значителен икономически, научно-техническии кадрови потенциал.

Обективната и безпристрастна оценка на следвоенното ни развитие е невъзможна, ако се пренебрегне или омаловажи безспорният факт, че някога изостанала и бедна, България успя да се нареди сред най-напредналите държави в областта на социалното осигуряваане на своите граждани:

* безплатно здравеопазване и достъпни лекарства;
* безплатно образование;
* гарантирана работа за всички;
* практическа възможност всеки гражданин да прекарва почивката си в уредени морски и планински курорти и да се лекува в санаториуми и профилакториуми;
* разгърната система от пенсионно осигуряване и други.

Градовете и селата бяха обновени и модернизирани. Изграден бе огромен жилищен фонд, създадени бяха значителни улеснения за получаване на достъпен наем, построяване или купуване на жилища, макар че жилищният проблем остана нерешен докрай. Голям напредък отбеляза културното развитие на страната.

Но пътят на партията към демократично общество бе затруднен, възпрепятстван и от силовото налагане на Сталиновия модел на социализма. Изкриви се още в първите следвоенни години линията, която трябваше да бъде следвана от страната. Установената авторитарна система все повече превръщаща се в еднолична власт, ликвидира демократичните свободи на народа, доведе до несправедливости и насилия над хиляди хора. Множащите се примери на лично облагодетелстване, кариеризъм, корупция и кастовост разкъсваха връзките на партията с масите, отдалечаваха я в съзнанието на народа от идеалите, които бяха озарявали пътя й. Лъжата и показността изместваха искреността и нравствената чистота на нейните герои. Диктатът върху научното и художественото творчество остави тежки белези в областта на културата. Стигна се дотам, че през последните години страната навлезе в дълбока политическа, икономическа, екологическа и морална криза.

За щастие, окуражена от демократичните промени в Съветския съюз, БСП намери в себе си сили и смелост да сложи край на допуснатите извращения. На 10 ноември 1989 г. тя премахна режима на еднолична власт; сама се отказа от монопола върху властта, откри пътя за мирен преход от тоталитарно към демократично общество и социално ориентирано социално стопанство. За година и половина обликът на българското общество коренно се промени. Многопартийността, свободата на словото и печата, идейният и политическият плурализъм са днес реалност. Съществуват многопартийно Велико народно събрание, избрано действително в свободни и демократични избори, демократично избран президент, коалиционно правителство. Започва икономическата реформа. Приети са редица основополагащи закони - за земята, търговски закон, за чуждестранните инвестиции и други. Приет е на първо четене проектът за нова демократична конституция, която ще постави стабилна законова основа и ще направи необратим процеса на демократизацията у нас.

Дълбоко се променя Българската социалистическа партия. В нейната идеология и политика, организация, съзнание, социална психология и поведение отчетливо се появяват чертите на съвременна лява партия на демократичния социализъм, в каквато тя се преобразува. Българската социалистическа партия не само премахна авторитарния режим, но като най-влиятелната политическа сила играе основна роля в демократизацията на политическата, законодателната и икономическата реформа. Разработи стратегията на мирния преход и има решаваща заслуга за запазването на гражданския мир. Утвърди се като партия на парламентаризма, на конструктивния диалог, толерантността и разумния компромис, на ненасилието, гражданския мир и реформата.

Българската социалистическа партия чества своята 100-годишнина във време, преломно за България. Над мирния преход към демократично общество надвисват сериозни опасности. Определени сили в парламента и извън него отричат мирния преход и предприемат конкретни действия за засилване на уличния натиск и разпускане на Великото народно събрание, преди да са приети новата конституция и основните закони на реформата. Изострят конфронтацията и напрежението в обществото. Засилват пропагандната и психологическата война срещу БСП. Подлагат нейните членове и привърженици на различни форми на дискриминация и гонения. Призовават към забрана на БСП.

Всичко това не е нито ново, нито оригинално. Повече от един век и половина определени обществени сили се стремят да ликвидират организираното социалистическо движение и социалистическата идея в Европа и в света. В България преследването на социалистите започва още при първите им прояви преди 100 години. Наричаха ги с обидни прозвища, уволняваха ги от работа, нападаха митингите и събранията им, затваряха ги. След кървавия преврат на 9 юни 1923 г. партията бе забранена в продължение на две десетилетия. Хиляди нейни членове бяха изтезавани в затворите и лагерите, принудени да емигрират, избивани без съд и присъда. Историята на партията е писана с кръвта на хилядичестни, способни и достойни хора. И все пак, въпреки репресиите, забраните и убийствата, партията не само оцеля, но се превърна в най-влиятелната политическа сила в страната. Защото социалистическите идеи пуснаха дълбоки корени в народното съзнание и в обществото. Защото партията като носителка на тези идеи днес се обновява, за да служи още по-добре на народа. По тези причини са обречени на провал и сегашните опити на крайнодесните сили да ликвидират БСП и да изкоренят социалистическите идеи от българската почва. Но със своите действия те заплашват политическата стабилност, гражданския мир, икономическата реформа, младата и все още крехка българска демокрация. Мирният преход няма разумна алтернатива.

Преди 100 години Българската социалистическа партия откри за България социалистическите идеи - едно от най-великите постижения на европейската обществена и политическа мисъл. Това стана във време, когато народът ни, току-що освободил се от чуждо робство, търсеше пътища за приобщаване към европейската цивилизация, от която бе отчужден в продължение на пет века. Социалистическите идеи са дълбокосвързани с хуманистичните и демокртичните традиции на Възраждането ни. Тези идеи проникваха в съзнанието на широки среди на народа и спечелиха неговата подкрепа в съревнование и борба с различни други идеи, противопоставящи се на социализма.

Авторитарният режим и свързаните с него деформации, политическата, икономическата, екологическата и духовната криза в страната се отразяват отрицателно върху влиянието на социалистическите идеи. Сегашната криза е преди всичко криза на определен модел на обществото, в който бяха допуснати дълбоки нарушения на социалистическите принципи и ценности. Но нашите представи за социализма се променят. Връщаме се към положителните ценности и традиции от нашето бузлуджанско начало. Освобождаваме се от погрешни и неиздържали изпитанията на времето представи от миналото. Отворени сме за опита и постиженията на различните соцалистически школи и движения в Европа. Стремим се да мислим и да действаме в съответствие с новите реалности и определящите тенденции в съвременното развитие на света. Убедени сме, че с развитието на реформата у нас и прехода към демократично общество ще нараства значението на социалистическите идеи, ще се възражда и засилва доверието в тях.

Историята на Европа и на света през XIX и XX век изпита силното влияние на социалистическите идеи. Те са в основата на могъщо световно движение, обхващащо различни партии, организции и движения.Милиони хора от всички страни се вдъхновяват от тези идеи в борбата за свобода, независимост и демокрация, за социална справедливост, материален и духовен напредък.

В края на XX век социалистическите принципи и ценности се изпълват с ново съдържание и придобиват огромно значение за оцеляване на човечеството. Свободата, социалната справедливост и солидарността ще бъдат определящи характеристики на цивилизацията на двадесет и първивек.

Българската социалистическа партия се гордее, че още с възникването си през 1891 г. се присъедини към европейското и световното социалистическо движение и че днес е негова съставна част. Тя осъдирепресиите срещу Социалдемократическата партия и нейните дейци и членове, извършени през периода 1947-1948 година и следващите годинии отново заявява, че е готова за съвместни усилия с БСДП за преодоляване на наследените от миналото недоверие, обиди и враждебност. Убедени сме, че това отговаря на интересите на народа и съответства на засилващата се в Европа и в света тенденция на сближаване и взаимодействие между различните леви партии, организациии движения.

Българската социалистическа партия встъпва в своето второ столетие с ясното съзнание за отговорностите, които носи пред страната и народакато партия на парламентарното мнозинство, най-масовата и най-влиятелната политическа партия. Тя се обявява за запазване на Великото народно събрание и за ускоряване на работата по подготовкатаи приемането на конституцията и основните закони, за спазване на решението на Великото народно събрание за провеждане на избори за местни органи на властта и за обикновено Народно събрание. Подкрепяме правителството и икономическата реформа. Същевременно се обявяваме в защита на интересите на социално слабите слоеве, за срочни мерки против безработицата. Ние сме за такава реформа, която да изключва реставрацията на отдавна отминали и надживени от напредналите народи форми на политически и икономически живот, както и загубата на независимостта на страната и превръщането й в балканска "бананова репубпика". Убедени сме, че шансът на Бългрия е чрез политическата и икономическата реформа и интеграцията с Европа да заеме достойно място в цивилизацията на двадесет и първи век като демократична, развита, хуманна и независима социална държава.

Българската социалистическа партия влиза във втория век на своето съществуване като обновяваща се модерна лява партия на социализма.


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" ГЕО ДОНЕВ ПО ПОВОД ИМУЩЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ И ПРАВОТО НА БДМ ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С НЕГО. Писмото е адресирано до президента на републиката, до министър-председателя, до министъра на финансите и до главния прокурор на България.


Уважаеми господа,

Вече няколко години пред лицето на цяла България се извършва престъпление спрямо българската младеж, неволно толерирано от обстоятелството, че или нямате време, или нямате желание да помислитепо-детайлно върху нейните проблеми. Цялото нейно имущество, трупано близо половин столетие от държавни субсидии, членски внос, бригади и най-различни форми на безогледна експлоатация от страна на комунистическия комсомол, е оставено в разпореждане на т.нар. Българска демократична младеж (БДМ) - нищожна организация, носеща всички белези на драстично политическо и комерсиално хамелеонство. Още преди 10 ноември 1989 г. и по време на правителствата на Луканов нейното ръководство създаде десетки фирми, оглавявани от бившите комсомолски номенклатурчици в ЦК на ДКМС или на други равнища, а наскоро стана фирма и бившето издателство "Народна младеж".

По тази причина - загрижен от продължаващото престъпно разпореждане с имуществото на цялата българска младеж, настоявам за решителни меркии предлагам:

1. Да бъде наложена пълна временна забрана на всякакви промени и трансформации на узурпираната от БДМ собственост - до установяване на средствата придобити от нея.

2. Г-н министърът на вътрешните работи да назначи незабавно разследване по злоупотребите на ръководството на БДМ, както и на фирмите - дружествени и частни, в които бивши и сегашни нейни номенклатурчици заемат ръководни постове.

3. По пример на много развити страни да се създаде МИНИСТЕРСТВО ЗА МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА или просто - МИНИСТЕРСТВО ЗА МЛАДЕЖТА,чието право на собственост над всички общомладежки имущества - след като бъдат иззети от БДМ - да бъде безспорно.

София, юни 1991 г.

ГЕО ДОНЕВ
председател на Независимия патриотичен съюз "Защита"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА ЗА НОВАТА ИЗБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ.


Българското сдружение за честни избори и граждански права (БСЧИ) е непартийна, отворена, доброволна гражданска организация, чиято главна цел е да подпомага прехода на България към демокрация.

Сдружението бе учредено в края на март 1990 г. със задачата да осъществи независимо и безпристрастно наблюдение на парламентарните избори. На 10 април 1990 г. то бе регистрирано от Софийския градски съд като юридическо лице. Организацията получи официалното признание и подкрепа на националната кръгла маса.

Членове на сдружението могат да бъдат всички български граждани, нечленуващи в политически партии. То осъществява своята дейност чрез клубове, изградени в десетки селища из цялата страна. Ръководи се от управителен съвет с председател Кеворк Кеворкян, заместник-председател Димитри Иванов и секретар Мирослав Севлиевски. По-късно бе изграден и международен обществен съвет с консултативни функции, вкойто участват изтъкнати политици като бившия вицепрезидент на САЩ Уолтър Мондейл, министър-председателя на Гърция Константинос Мицотакис, министър-председателя на Исландия Стейнгримур Хермансон и други.

По време на изборите през юни миналата година около 10 хиляди доброволци на сдружението присъстваха в повечето избирателни секции в страната, като допринесоха за спазването на процедурите, за спокойствието и доверието на избирателите в честността на гласуването. Те регистрираха оплаквания и нарушения, които бяха съобщавани на Централната избирателна комисия. С помощта на доброволците бе проведено паралелно изчисляване на гласовете и още вечерта на 10 юни сдружението обяви по телевизията прогнозите си за резултатите от гласуването по пропорционалната система, които се отличаваха с по-малко от половин процент от официалните данни, огласени от Централната избирателна комисия няколко дни по-късно.

След изборите сдружението разшири дейността си и в областта на гражданските права, като най-важното в това направление е разпространяването на правни знания и информация. Съвместно с Националния демократически институт (САЩ), Международната правна група по правата на човека, Центъра по правата на човека към ООН и Великото народно събрание бяха проведени дискусионни семинари за български парламентаристи и експерти с теми "Парламентарни процедури", "Правата на човека", "Местни органи на властта", "Праватана човека в конституционното и законодателното развитие на България". В редица градове на страната бяха организирани безплатни юридически консултации за граждани по въпросите на собствеността и приватизацията.

Във връзка с предстоящите избори сдружението ще съсредоточи работатаси върху: огласяване и дискутиране на предложения за демократични промени в избирателния закон и процедури; настояване за незабавно започване на техническата подготовка на изборите; образоване на избирателите и противопоставяне на настроенията за абсентизъм; допринасяне за мирния и толерантен характер на предизборната кампания; наблюдение в деня на изборите; паралелно изчисляване на гласовете.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛ "ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА" (част първа) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (известната програма "Ран-Ът"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски шати като подарък за българския народ. Автор на раздела е Питър Дж. Хил.


РЕЗЮМЕ

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото изостри въпросите, свързани с околната среда.

Старата система доведе до сериозни екологични нарушения поради три причини. Липсата на свободен печат затрудняваше разпространението на информацията, поради което от правителствените служители не се търсеше отговорност за действията им. Отсъствието на права върху частната собственост улесняваше замърсяването, защото никой не предявяваше законни претенции, когато природните ресурси биваха разграбвани. И накрая субсидирането на някои клонове от тежката промишленост засили замърсяването. След като на всеки един от тези проблеми се намери лек, състоянието на околната среда в България ще се подобри.

Все пак не всички екологични проблеми ще бъдат решени чрез предложените икономически реформи, затова е необходима структура, с помощта на която да се преодолеят останалите трудности. Налагащата сепърва стъпка е замърсяването да започне да се разглежда като проблем,свързан с правото на собственост. Общата собственост винаги се експлоатира повече, отколкото трябва. Екологичните трудности са предизвикани от отсъствието на право на частна собственост. Следователно реформите би трябвало да се насочат към по-доброто дефиниране и узаконяване на правото на собственост. Хората трябва да отговарят за действията си, а упражняването на право на частна собственост повишава тяхната отговорност.

Там, където липсват права за собственост, какъвто често е случаят с въздуха и водите, правителството трябва да предприеме действия, позволяващи и върху тези ресурси да се установят права. Тези праватрябва да могат да бъдат прехвърляни, за да се даде възможност за развитие на пазара, като оптималното равнище на замърсяването да може да се определя чрез взаимодействието между производители и потребители.


ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

България е изправена пред огромни проблеми, свързани с околната среда. Според някои изчисления 85 процента от речните води са замърсени с промишлени отпадъци и 70 процента от селскостопанските земи са увредени от емисии от промишлените производства. Въздухът също е значително замърсен и в някои райони изхвърляните в атмосферата отпадъчни газове от заводите са достатъчни, за да причинят временни или трайни здравни проблеми. Състоянието на околната среда в България е влошено от бързата индустриализация през последните няколко десетилетия особено поради експлоатацията на големи топилни, рафинерии и заводи.

Но не всички проблеми, свързани със замърсяването, се дължат на вътрешнопроизводствени условия. Един румънски завод на българската граница например предизвиква значително замърсяване в България. Освен това безотговорни действия в други страни допринесоха за създаванетона опасност от атомна радиация. Например аварията в Чернобил в Съветския съюз създаде потенциално значими проблеми за здравето нахората в България. Високото равнище на замърсяването и някои други екологични проблеми предизвикаха силно недоволство сред населението, което прерасна във важен стимул за икономически и политически реформи.


ПОТРЕБНОСТ ОТ РЕФОРМИ

Въпреки внушителните проблеми на околната среда, които стоят пред България, съществува значителна надежда за подобряването й в бъдеще. В България, както и в другите източноевропейски страни, проблемите на замърсяването са далеч по-сериозни, отколкото в другите промишлено развити страни в Западна Европа и Северна Америка. Но тъй като източноевропейските общества се променят доста бързо и започват постепенно да приличат на демократичните пазарни общества в Западна Европа, Съединените щати и Канада, има голяма вероятност част от проблемите на замърсяването да се решат в хода на този процес.

Поради това е малко трудно да се определи колко реформи в областта наоколната среда трябва да се въведат незабавно и колко могат да почакат, докато в икономиката бъдат извършени преобразуванията, предвидени за следващите една-две години. Макар че българите имат всички основания да са силно обезпокоени от равнището на замърсяването, сред което живеят, може би трябва да имат малко търпение, тъй като икономическите и политическите реформи ще променят твърде драматично някои от екологичните условия в страната.

Три са основните причини, поради които една централно планирана икономика, каквато беше българската през последните четиридесет и пет години, в повечето случаи се изправя пред значителни екологични проблеми.

- Първо, страни с такава икономика рядко имат свободен печат, който да информира населението за проблемите на околната среда и да оказва по този начин натиск върху правителствените служители. Освен това правителствата в източноевропейските страни не желаеха да разпространяват информация за съществуващите трудности в областта на околната среда и фактически непрестанно лъжеха за състоянието на замърсяването и какви здравни проблеми създава. С неотдавнашното начало на процеса на демократизация в България бюрократите в правителството ще трябва да започнат да отговарят за действията си пред населението, а и развитието на свободния печат допринася и ще допринася в значителна степен за процеса на разбиране и решаване на проблема замърсяване.

- Второ, България дълго време субсидира едни от най-замърсяващите отрасли на тежката промишленост, като най-значителните субсидии се вложиха в области, където възникват най-сериозните проблеми на околната среда. Минното дело и производството на цветни метали са източници на замърсяването, което има най-тежки последици за околнатасреда в България, а точно там правителството хвърля най-големите си субсидии. Ако България премине към наистина свободна пазарна икономика, при която производството не се субсидира и цените отразяват икономическата реалност, много от най-големите замърсители ще бъдат елиминирани от пазарните сили.

- Трето, фактът, че България бе управлявана от идеология, отхвърляща значението на частната собственост, значително задълбочи трудноститев областта на околната среда. Правото на частна собственост е сърцевината в решаването на екологичната криза. То е важен механизъмза търсене на отговорност за действията на всеки човек, както и за стимулирането и възнаграждението на издържано от екологична гледнаточка стопанисване. Например при режим на частна сбственост притежателите на мини и петролни кладенци признават, че стойността при препродажбата на собствеността им намалява с изчерпването на ресурсите. Така стоят нещата в един свят, където се очаква бъдещите цени на природните ресурси да се повишат. При това положение прекалено бързото изчерпване на ресурсите изправя собствениците предзначително намаляване на тяхното състояние и те далеч не са така склонни да прахосват тези ресурси, както това става при система, в която материалното благосъстояние не зависи от темповете на изразходването на ресурсите.

Освобождаването от отпадъците също става много по-лесно там, където никой не притежава ресурси, защото никой не може да предяви претенцииза щети по силата на законите. Вярно е, че при централно планираните икономики правителствените служители бяха натоварени с опазването нанационалните интереси, които се предполагаше, че включват и околната среда. Но бюрократичните стимули са такива, че много често правителствените служители, за да гарантират максимална сигурност на работното си място и на доходите си, произвеждаха колкото е възможно повече, като при това пренебрегваха проблемите на околната среда. И затова с приватизацията на собствеността върху ресурсите в Българияще се появят нови начини за осигуряване на защитата на околната среда.


ДОСЕГАШНИ РЕЗУЛТАТИ

Значителна част от първоначалния натиск за политически промени в България дойде от тревогата за състоянието на околната среда. Благодарение на екологичното движение някои аспекти на правителствената политика, водещи до тежки поражения върху околната среда, бяха забавени или спрени. Освен това правителството обеща да закрие през следващите една-две години някои от най-силно замърсяващите заводи. Въпреки това необходимо е да се направи много повече, за да се осигури добро качество на околната среда за всички български граждани.


ВАРИАНТИ НА РЕФОРМАТА

Поради драматичните политически и икономически промени, които се извършват в България в момента, е трудно да се проведе и качествено нова екологична политика. Както бе посочено по-горе, развитието на свободния печат, прекратяването на субсидиите за някои видове производства и приватизирането на собствеността върху природните ресурси са фактори за по-качествена околна среда. И все пак необходима е някаква схема, в рамките на която да се мисли за решаването на проблемите със замърсяването, които продължават да съществуват. Икономическите реформи, предлагани в другите глави на този доклад, няма да разрешат всички проблеми на околната среда и поради това са необходими допълнителни мерки.

Най-уместно е на замърсяването да се гледа като на разходи, налагани на субекти без тяхното съгласие. Много действия водят до разходи, но онова, което отличава предизвикващите замърсяване действия, е фактът, че хората, поемащи тяхната цена, го правят, без да дадат съгласието си. Например ако един завод купува желязна руда за използуване в производствения си процес, той налага разходи на обществото, в което тези материали не могат да се получат за алтернативна употреба. Но при режим на частна собственост тези материали ще отидат в завода само ако неговите собственици компенсират по съответния начин собствениците на природните ресурси. Разходите не се налагат насила на онези, които притежават ресурсите. Друг е случаят обаче, ако заводът изхвърля през комините си пушеци, които отиват във въздуха,или пък отпадъци, които попадат в почвата, носени от вятъра. Използването на въздуха като среда за изхвърляне на отпадъци вкарва хората в разходи така, както и използването на природните ресурси в производството. Но тези разходи не се поемат от хората съобразно волята им. Те не са дали съгласието си за попадането на замърсителите в техния въздух или в почвата.

Поради различията в структурата на правата на собственост използването на желязната руда не се определя като замърсяване, докато използването на въздуха се приема по този начин. Именно поради липсата на точно определени и узаконени права на собствеността заводът има възможност да изхвърля отпадъчните си продукти във въздуха, без да иска съгласието на хората наоколо. И обратно, когато правата върху собствеността са дефинирани, гарантирани и могат да сепрехвърлят, заводът компенсира по съответния начин собствениците на желязната руда. В този смисъл може да се каже, че всички проблеми на замърсяването на околната среда са проблеми на правото на собственост.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ОКЗНИ И ОПТ.


Сложната обстановка в страната непосредствено рефлектира върху дейността на политическите партии и движения. За съжаление ръководството на Отечествената партия на труда (ОПТ) не винаги правилно е оценявало, прогнозирало и вземало управленчески решения задействие. Налице е явният стремеж да се изземе политическото ръководство на Общщонародния комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) от председателя на ОПТ г-н Румен Попов. Това е грубо нарушение на основните организационни принципи, които характеризират ОКЗНИ като общонародна надпартийна структура.

В резултат на това в последните няколко месеца се налага погрешна политическа линия върху дейността на ОКЗНИ. Тя се характеризира с тоталитарни подходи, неоправдани или неадекватни силови действия, демонстрация на патриотарство и ляв радикален уклон. Пряка последица от това е обезличаването на ОКЗНИ за сметка на ОПТ и рязко ограничаване на социалната му база в средите на младежта и интелигенцията. Най-тежко поражение за ОКЗНИ е сриването на неговия авторитет пред българската общественост. За нас все още е непонятно създаването на т.нар. "Разградска република" и предложението за формиране на въоръжени отряди за борба със стопанската и криминалната престъпност към МВР. Всичко това обективно отклонява ОКЗНИ от неговите непосредствени цели и задачи, свързани с националните интереси.

Като има предвид горното, Районният комитет за защита на националните интереси (РКЗНИ) - София, излиза със следното решение:

1. Снема доверието от ръководството на ОПТ и декларира, че няма да се съобразява с неговите решения и указания.

2. Издига фракционния принцип в ОКЗНИ като плуралистично начало за оптимално решаване на политическите цели и задачи на ОКЗНИ.

3. Предлага на председателя на ОКЗНИ г-н Димитър Арнаудов да свика вдвуседмичен срок Управителния съвет и да обяви фракционния принцип като демократично средство за регулиране на многообразието от нестандартни идеи и подходи, подчинени на стратегическите цели на ОКЗНИ.

4. Председателят на ОКЗНИ в съответствие с Устава да подбере нов ръководен екип, който най-точно да отговаря на обективните политически тенденции в страната.

5. Снема доверието от Директора на в. "БЪЛГАРИЯ" г-н Иван Унджиев.

София, 20 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

10:53:24            
24.06.1991 г.            

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!