23 май 1990

СОФИЯ, 23 МАЙ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 101 /119/

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДИЗБОРЕН МАНИФЕСТ /ЧАСТ СЕДМА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.

     НИЕ НЕ ОДОБРЯВАМЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОСВЕТИ ПРОТИВ ЖЕЛАНИЕТО СИ. СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ШАНСОВЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ ЩЕ ИМА ЖАДНИЯТ ЗА ЗНАНИЕ ЧОВЕК. НИЕ ВЯРВАМЕ В ПРОСВЕЩЕНИЕТО, КОЕТО СТИМУЛИРА ОРИГИНАЛНОСТТА НА МИСЪЛТА, ЧУВСТВОТО ЗА ДОСТОЙНСТВО НА МЛАДИЯ ЧОВЕК. НИЕ СМЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, ПРИ КОЯТО УЧИТЕЛЯТ Е ОТГОВОРЕН ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ ВСИЧКО ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРЕД СОБСТВЕНАТА СИ СЪВЕСТ.
     ДЪРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ В ПРОСВЕЩЕНИЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ. ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ БЕЗПЛАТНО! СЪЩЕВРЕМЕННО ПРОСВЕЩЕНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВНО ОРГАНИЗИРАНА ДЕЙНОСТ. НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ПОЗОРНИЯ ОСТАТЪЧЕН ПРИНЦИП НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИОРИТЕТНА ГРИЖА НЕ САМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, НО И НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТНИ ЛИСТИ. БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ГРИЖАТА И ОБИЧТА НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ!
     НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ СТРЕМЕЖА КЪМ АКАДЕМИЧНА СВОБОДА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ. ВЯРВАМЕ ВЪВ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЧНА ТРАДИЦИЯ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ НАЙ-БЪРЗО И УСПЕШНО ЩЕ ОТХВЪРЛЯ НАСЛЕДСТВОТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА, ЩЕ ВЪЗРОДЯТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО

        Х Р А М   Н А   И С Т И Н А Т А ,   Х У М А Н И З М А   И   С В О Б О Д А Т А

     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ СВОБОДНОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО И ДЕМОКРАТИЧНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА ЩЕ СЪЗДАДАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛНИ И МОРАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ В СВЕТОВНАТА АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ, ЩЕ ОЦЕНЯТ ПО ДОСТОЙНСТВО ОБЩЕСТВЕНАТА РОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧЕН, НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТ. НИЕ ВЯРВАМЕ В ДЕМОКРАТИЗМА И ПАТРИОТИЗМА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЧНА ТРАДИЦИЯ. ВРАТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АЛМА МАТЕР ТРЯБВА ДА БЪДАТ ШИРОКО ОТВОРЕНИ ЗА ВСЕКИ ЖАДЕН ЗА ЗНАНИЕ ЧОВЕК. НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ У НАС. НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО СА НАПЪЛНО НЕДОПУСТИМИ КАКВИТО И ДА БИЛО ПРИВИЛЕГИИ. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА ИМА ВСЕКИ ЧОВЕК, НО ПРАВО НА
ПОЛУПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, БЛАГОСЛОВЕН С УНИВЕРСИТЕТСКА ДИПЛОМА, НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ТОЛЕРИРА!
     РАЗЦВЕТЪТ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Е ФОКУСЪТ НА НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА, ОБЪРНАТА

                           С   Л И Ц Е   К Ъ М   Б Ъ Д Е Щ Е Т О !

     БЪЛГАРИЯ НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ КУЛТУРНА ПРОВИНЦИЯ, "ЗАДЕН ДВОР" НА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ, ЦАРСТВО НА ХИТРОУМНАТА НЕГРАМОТНОСТ И ВЛАСТВАЩАТА ПОСРЕДСТВЕНОСТ! КРИТЕРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕСТИЖ И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН ЩЕ БЪДАТ ЕДИНСТВЕНО ЗНАНИЕТО И ТРУДЪТ!
ДИКТАТУРАТА НАД ОБЩЕСТВОТО НЕИЗБЕЖНО Е И НАСИЛИЕ СРЕЩУ ПРИРОДАТА. КОМУНИСТИЧЕСКАТА УТОПИЯ ОБЯВИ ВОЙНА НЕ САМО НА ЧОВЕШКИТЕ, НО И НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ. ВОЛУНТАРИСТИЧНАТА ПРАКТИКА НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО ЧУЖД ОБРАЗЕЦ И В ИМЕТО НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ ОБЕЗЛЮДИ БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ, УМЪРТВИ БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ, НАТРУПА В НАШИТЕ ТЕЛА ОТРОВНИТЕ ОТПЪДЪЦИ НА ЕДНА НЕЕФЕКТИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ВСИЧКИ ПРАВА - ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ - СА ИЗЛЮЗИЯ ТАМ, КЪДЕТО НЕ Е ГАРАНТИРАНО ПРАВОТО НА ЖИВОТ, КЪДЕТО НЕ СА СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯТА ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ.
     ПОРАДИ ТОВА НАШАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ЕКОЛОГИЧНАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ Е КАТЕГОРИЧНА: НЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА, КОЯТО ЕЖЕЧАСНО ДЪРЖИ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА ГРАНИЦАТА НА ЕДИН НОВ, МНОГО ПО-СТРАШЕН ЧЕРНОБИЛ!
     НЕ НА ВСИЧКИ ДОПОТОПНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, СЪЗДАВАЩИ ИЛЮЗОРЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД ЗА СМЕТКА НА ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА, НА ТРЕВОГИТЕ И СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ! НЕ НА ГИГАНТСКИТЕ ПРОЕКТИ ЗА НАСИЛСТВЕНО "ОБРЪЩАНЕ" НА РЕКИ, ЗАПЛАШВАЩИ С РАЗОРЕНИЕ ВСЕ ОЩЕ СЪХРАНЕНИ ПРИРОДНИ ЦЕННОСТИ. НИЕ СМЕ ЗА:
     ПРЕИМУЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННО ЕФЕКТИВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СЪС СТРОГ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА НЕГОВАТА ПРОДУКЦИЯ; МАКСИМАЛНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ КАТО ОСНОВЕН ПОМИНЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД; СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗНИТЕ НА ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВАТА НА БЕЗОТПАДЪЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СТРОГИ КРИТЕРИИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА И НА ЗДРАВЕТО НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ РАБОТНИЦИ; ПРЕИМУЩЕСТВЕНО ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ С ВИСОКИ ГАРАНЦИИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАШИТА.

                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/.


     5. ОБЕДИНЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ПРЕЦЕНЯВА, ЧЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В НЕОБХОДИМА НОВА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДА СЕ ОПИРА НА:
     РАВНОПРАВНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ, С КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ВЪРХУ ЧАСТНАТА И КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ; ЗЕМЕВЛАДЕТЕЛИТЕ ДА РАЗПОЛАГАТ С ПРОДУКТИТЕ НА СВОЯ ТРУД НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБРАБОТВАНАТА ОТ ТЯХ ЗЕМЯ;
     ПРИЛАГАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АРЕНДНИ ОТНОШЕНИЯ. ЗЕМЯТА, КОЯТО Е ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ДА ОСТАНЕ В РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВАТА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА ИЛИ ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ;
     ПРИЛАГАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА НА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО;
     ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА СУБСИДИИ ИЛИ ДЪЛГОСРОЧНИ ДЪРЖАВНИ КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДХОДЯЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА;
     ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА НА ГАРАНТИРАНИ МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНА ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА ЗА ОСНОВНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ:
     ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ДА ОСИГУРИ ПЪЛНО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗАГУБИТЕ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ПРИ СПРАВЕДЛИВ РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ВНОСКИ;
     СЪС ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА ДА СЕ УРЕДЯТ НОРМАТИВНО ВЪПРОСИТЕ ЗА:
     ПРАВОТО НА ЧАСТНА ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ; ПРАВОТО НА ТАКАВА СОБСТВЕНОСТ ДА ИМАТ САМО ЛИЦА С БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО; ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ДА ИМАТ САМО ПРАВА НА ЗЕМЕВЛАДЕТЕЛИ, БЕЗ ДА СА СОБСТВЕНИЦИ:
     МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР ЗЕМЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА ЕДНО ЛИЦЕ /СЕМЕЙСТВО/;
     ГРАЖДАНСКИЯТ ОБОРОТ НА ЗЕМЯТА: ПРОДАЖБИ, ДАРЕНИЯ, НАСЛЕДЯВАНЕ, ЗАВЕЩАНИЯ И ДРУГИ.
     6. ОДЦ СМЯТА, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНО КЪМ СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ОСНОВАНА НА ЛИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ВСЕКИ ЧЛЕН ОТ ОБЩЕСТВОТО.
     СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНА КЪМ ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ С ЦЕЛ ДА СЕ ОСИГУРЯТ:
     ИЗДРЪЖКА И ГРИЖИ ЗА СИРАЦИТЕ, ИНВАЛИДИТЕ, САМОТНИТЕ И НЕМОЩНИ СТАРЦИ;
     ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НИСКИ ДОХОДИ, САМОТНИТЕ МАЙКИ, РАЗВЕДЕНИТЕ, МНОГОДЕТНИТЕ И МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА, МАЙКИТЕ, ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ И ДР., КОИТО НЕ МОГАТ САМОСТОЯТЕЛНО ДА СИ ОСИГУРЯТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ;
     НОРМАЛЕН ЖИВОТ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ НАД ЖИЗНЕНИЯ МИНИМУМ;
     ВРЕМЕННИ ПОМОЩИ НА БЕЗРАБОТНИТЕ.
     СОЦИАЛНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ СЕ ПРИЕМА ЗА НОРМАЛНА В ОБЩЕСТВОТО САМО ПРИ ОСИГУРЕНИ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТОЗИ ВИД ТРУД, ЧРЕЗ КОЙТО ИНДИВИДИТЕ МОГАТ ДА УДОВЛЕТВОРЯТ СВОИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСИ. НЕ СЕ ДОПУСКА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО КАСТОВ, ЕЛИТАРЕН, ОЛИГАРХИЧЕН, ПАРТИЕН, НАЦИОНАЛЕН, ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗЕН ПРИЗНАК.
     СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СЕ ПРОВЕЖДА ДИФЕРЕНЦИРАНО СПОРЕД ПОЛУЧАВАНИТЕ ДОХОДИ И СОЦИАЛНОДЕМОГРАФСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЧНОСТТА /СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, БРАЧНО СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗРАСТ И ДРУГИ/.
     СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ГЛАВНО ОТ ДЪРЖАВАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОНДОВЕ, КАКТО И ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ. РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ ОСИГУРЯВАТ СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ НА ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ.
     ОДЦ СМЯТА, ЧЕ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ ЗНАЧИТЕЛНО СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, А ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.
     РАЗМЕРЪТ И СТРУКТУРАТА НА СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, СЕ ПРИЕМАТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ОСИГУРИТЕЛНИТЕ, ЗДРАВНИТЕ, ПЕНСИОННИТЕ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ ФОНДОВЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА.
     ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА СОЦИАЛНИЯ И ЖИЗНЕНИЯ МИНИМУМ ЗА ВСИЧКИ СОЦИАЛНО СЛАБИ И НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА. ТЕКУЩО ДА СЕ ИЗЧИСЛЯВА И ОБНАРОДВА ДИНАМИЗИРАН ЖИЗНЕН МИНИМУМ, КАКТО И ЖИЗНЕН ОПТИМУМ. ДА СЕ ОСИГУРЯВА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ИНФЛАЦИОННИ И ДРУГИ ПРОЦЕСИ, КОИТО СЕ ОТРАЗЯВАТ ОТРИЦАТЕЛНО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ.
     ОБЕДИНЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ПРИЗОВАВА КЪМ АЛТРУИЗЪМ, МИЛОСЪРДИЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЧИТАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА СЛАБИТЕ, КОЕТО Е В ДУХА НА ЗДРАВИТЕ БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ.
     ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА СЕ ИЗГРАЖДА И ФУНКЦИОНИРА СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ, ПСИХИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО ЗДРАВА ЛИЧНОСТ. ДА СЕ ОСИГУРИ ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧЕНИЕ С  ПОЛОВИН ПРОЦЕНТ НА СРЕДСТВАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДО ДОСТИГАНЕ НА ПРОПОРЦИИТЕ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.
     ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА СЕ ОПИРА НА СВОБОДЕН ИЗБОР НА ДЕМОГРАФСКО ПОВЕДЕНИЕ, БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ, КАТО САНКЦИОНИРАНЕТО НА РАЗВОДИТЕ, ЕРГЕНСКИЯ ДАНЪК, МИГРАЦИОННИТЕ И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ДА СЕ ОСИГУРИ ПАЗАРЪТ С КОНТРАСЕПТИВНИ СРЕДСТВА.
     ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВСИЧКИ МАЙКИ ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА НАЦИЯТА С ИКОНОМИЧЕСКА РАВНОЗНАЧНОСТ НА ИЗБОРА МЕЖДУ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕЦА. ДА СЕ РАЗШИРЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЧАСТИЧНА И НАДОМНА. ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА МАЙКИТЕ.
     ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДА СЕ НАСОЧИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, КАТО ПЕНСИИТЕ ДА СЕ АКТУАЛИЗИРАТ АВТОМАТИЧНО, ПОНЕ ВЕДНЪЖ ГОДИШНО, СЪОБРАЗНО ИНФЛАЦИОННИЯ ПРОЦЕНТ И ИНДЕКСА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ. ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ И ВНЕДРЯТ РАЗНООБРАЗНИ СХЕМИ НА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, КОИТО ДА ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ ВСЕКИ ИНДИВИД НА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА НЕГО ВАРИАНТ. ЗА ВСИЧКИ СХЕМИ ДА СА ВАЛИДНИ МАКСИМАЛНА И МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ.
     ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО ДА БЪДЕ ПРИОРИТЕТНО ДО ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ДЪЛБОКАТА ЖИЛИЩНА КРИЗА, ОСОБЕНО В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ. ДА СЕ РАЗШИРИ КООПЕРАТИВНОТО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ЧАСТНАТА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
     СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, СВЪРЗАНО С ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС, ДА БЪДЕ ОБЕКТ НА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ СЪОТВЕТНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТОДАТЕЛЯ И ДЪРЖАВАТА. СРЕДСТВАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ДА СЕ ОТДЕЛЯТ В ОТДЕЛНИ ФОНДОВЕ ИЗВЪН СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.

                                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                                      Х   Х   Х

СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".

                                      Д Е Т Е Т О

     В СВОЯТА ПОЛИТИКА "ЕРА-3" ЩЕ ПРИЛАГА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОННОСТТА СИЛНО В ТАЗИ НАСОКА. ТЯ ЩЕ ЗАДЪРЖИ, ВЪПРЕКИ РИСКА ОТ НАМЕСА, КАКТО ОБЩЕСТВОТО ДА СЕ ПРЕКЛОНИ В СВОИТЕ ТРАДИЦИИ, СРЕДСТВА И ПРЕДСТАВИ ИЗЦЯЛО В НЕГОВА УСЛУГА, ТАКА И РОДИТЕЛИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА НОРМАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗРАСТВАНЕТО МУ.
     ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ЩЕ СЕ ОТДЕЛИ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА ДЕТЕТО В ТОПЛИТЕ НЮАНСИ НА ЖИВОТА.
"ЕРА-3" ЩE ОТСТРАНИ НЕГАТИВНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА БЕЗОТГОВОРНИ РОДИТЕЛИ И БЕЗОТГОВОРНИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ПРЯКО СЪПРОТИВАТА, В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО ЩЕ НАМЕРИ ПОДХОДЯЩИТЕ ПЪТИЩА ЗА ВЛИЯНИЕ НА ОБЩОЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ ВЪРХУ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА УЮТ, ТОПЛИНА И ЛАСКА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА В СТРАНАТА. "ЕРА-3" ЩЕ БЪДЕ БЕЗКОМПРОМИСНА В ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА.

                                      М А Й К А Т А

     МАЙКАТА ЕГЛАВЕН ОСИГУРИТЕЛ НА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕШКИЯ РОД. В ГЛЪБИНИТЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЯТА, В НЕИЗВЕСТНИ ПЕЩЕРИ БОГ ДАДЕ СИЛА НА ЖЕНАТА И ВЪЗВЕЛИЧИ МАЙКАТА.
    "ЕРА-3" ОБОГАТЯВА ТОВА ПОНЯТИЕ И ИЗИСКВА ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО ДА УВАЖАВА ЖЕНАТА, ОТ ЧИЯТО ПЛЪТ Е. ТЯ ЩЕ ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА НА ИЗИСКВАНЕ И ОБВИНЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО И ПЪЛНОЛЕТНИТЕ ДЕЦА, НЕИЗРАЗЯВАЩИ В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ БЛАГОДАРНОСТТА И УВАЖЕНИЕТО КЪМ РОДИТЕЛИТЕ. ЗА "ЕРА-3" ДОМОВЕТЕ ЗА СТАРИ ХОРА, В КОИТО СТОЯТ БАЩИ И МАЙКИ НА ЗДРАВИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ СА СРАМ ЗА ВСЯКО ОБЩЕСТВО. ПРОБЛЕМЪТ ОТ ТОЗИ РОД ЗА ПАРТИЯ, ИЗДИГАЩА СТОЙНОСТТА И, ПРАВАТА, СВОБОДАТА И ОТГОВОРНОСТТА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ. ТОЙ Е ФОРМА НА МОРАЛ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ИМА ВИСОКА СТОЙНОСТ.

                                     С В О Б О Д А Т А

     ЗА "ЕРА-3" СВОБОДАТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНОСТТА НА ВСЕКИ ДА ОПРЕДЕЛЯ СВОЯТА СЪДБА, ДА РАЗВИВА СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ И УТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНА ЛИНИЯ НА ЖИЗНЕНИЯ СИ ПЪТ. ТОВА Е ПРАВОТО МУ ДА РАЗПОЛАГА С ВСИЧКИ ЦЕННОСТИ НА ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО, ДА ГИ ПРИЛАГА ПОД ФОРМА, КОЯТО ТОЙ НАМИРА ЗА ДОБРА, И ДА СЕ САМООПРЕДЕЛЯ. СВОБОДАТА Е СВОБОДНИЯТ НАЧИН НА ВИЖДАНЕ, НА ИЗРАЗЯВАНЕ И МИСЛЕНЕ, СПОСОБНОСТ ДА ЗАПАЗВА СИЛАТА НА СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ И Я РАЗВИВА В ХАРМОНИЯ С ОБЩНОСТТА. "ЕРА-3" СЕ ОБЯВЯВА ЗА СВОБОДА НА РЕШЕНИЯТА И ДЕЙСТВИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТГОВОРНОСТТА ПРЕД СОБСТВЕНАТА СЪВЕСТ. "ЕРА-3" СЕ ЗАСТЪПВА ЗА УСИЛВАНЕ НА ЗАЩИТАТА ОТ:
     1/ МАНИПУЛАЦИИ СЪС СЪЗНАНИЕТО ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ;
     2/ ВСЕОБРАЗНО ЗАСТРАШАВАНАТА ЧАСТНА СФЕРА;
     3/ НЕСПРАВЕДЛИВО НАСИЛИЕ НА РАЗЛИЧНО НИВО И ПОД РАЗЛИЧНА ФОРМА;
     ТЯ ИСКА СИГУРНОСТ ЗА ЧОВЕКА И СЕМЕЙСТВОТО И ЗА ПРАВО НА СЪПРОТИВА.
     СВОБОДАТА Е АЛТЕРНАТИВАТА НА НАСИЛИЕ ОТ ВЪРХОВНА, ЧУЖДА И ИКОНОМИЧЕСКА И ДУХОВНА ПРИНУДА И ПРАВО НА СВОБОДНО САМООПРЕДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕНИЯ ЖИВОТ И УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЯДКИ.
     ПРЕДВИД ЗАПЛАХАТА НА СМИСЛЕНИЯ ЖИВОТ ВЪРХУ СВОБОДАТА "ЕРА-3 ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПО-ЧУВСТВИТЕЛНО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ НИВА НА ЖИВОТА.
     4/ ГРАНИЧНАТА ЗОНА НА ИНДИВИДУАЛНАТА СВОБОДА Е СВОБОДАТА НА ДРУГИТЕ.
     ОСНОВЕН ИЗХОД ЗА СВОБОДА НА ВСИЧКИ "ЕРА-3" ВИЖДА В СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. ОТ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ "ЕРА-3" СЕ ОБЯВЯВА ЗА СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА, ОСИГУРЯВАЩА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА И ЧЕСТЕН ДОХОД ОТ ТРУДА, НА НЕПРИКОСНОВЕНА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВО НА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ.
     СВОБОДАТА Е ПРАВО И ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИЯ ЗА УТРЕШНА СВОБОДА Е ГОТОВНОСТТА ЗА ДНЕШНАТА ОТГОВОРНОСТ.

                                  Д Е М О К Р А Ц И Я

     1/ "ЕРА-3" РАЗГЛЕЖДА ДЕМОКРАЦИЯТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ /ОБЩЕСТВЕНИ СЛОЕВЕ, ПАРТИИ, ТРУДОВИ ОБЕДИНЕНИЯ, НАУЧНИ ЗВЕНА И ДР./ ЗА РАВНОПРАВЕН ГЛАС НА ТЪРСЕНИТЕ РЕШЕНИЯ, ЗАКОНИ, ФОРМИ В ПРОЦЕСА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО.
     2/ КАТО РАВЕНСТВО НА СВОБОДАТА И НЕЙНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПАРТИИ, НА ОРГАНИЗАЦИИ С РАВЕН ГЛАС.
     3/ ДЕМОКРАЦИЯТА Е АЛТЕРНАТИВА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, РАЗГРАЖДАЩ МЕХАНИЗЪМ С МЕТОДИ, ОБРАТНИ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ ЙЕРАРХИИ.
     4/ ДЕМОКРАЦИЯТА Е АТРИБУТ НА ВСИЧКИ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБСЕБВА КАТО УСЛУГА НА ОПРЕДЕЛЕНА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО.
     В ТОЗИ КОНТЕКСТ "ЕРА-3" ЩЕ ТЪРСИ В СВОЯТА ПОЛИТИКА РЕАЛНОТО Й ПРИЛОЖЕНИЕ, ЗА ДА ПРЕМАХНЕ ЗАПЛАШИТЕЛНИ НЕРАВЕНСТВА НА МНОЗИНСТВА И МАЛЦИНСТВА, НА КОЛЕКТИВ И НЕСТАНДАРТНА ЛИЧНОСТ, НА УПРАВЛЯВАШ И УПРАВЛЯВАН.
     ТЯ ЩЕ РАЗШИРЯВА СТОЙНОСТТА НА ТОВА ПОНЯТИЕ ОТ РАЗГРАЖДАНЕ НА КОМАНДНОСТТА И ТОТАЛИТАРИЗМА КЪМ ЕДИНЕН ПЪТ ЗА ЦЯЛОТО ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО.

                                   Г Л А С Н О С Т


     1/ ГЛАСНОСТТА - ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА ВСЯКА БУДНА И АЛТЕРНАТИВНА МИСЪЛ. ПОЛИТИКАТА НА "ЕРА-3" Я СМЯТА ЗА АТРИБУТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА ПРАВО НА ЛИЧНОСТТА ДА ПОСТАВЯ СВОИТЕ ВИЖДАНИЯ. ГЛАСНОСТТА Е МОЩЕН ЛОСТ СРЕЩУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА И ПОРОЧНОСТТА, ВЪЗМОЖНОСТ НА ЧОВЕКА ДА ЗАЩИТИ ПРАВАТА СИ, ПРИДАВАЙКИ ИМ ТЕЖЕСТТА НА ЗАКОНА, РАЗПРОСТРЯН ВЪРХУ ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО

                                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                                                                    X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.


                         II. ИКОНОМИЧЕСКА СФЕРА

     1. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ДА Е НЕПРИКОСНОВЕНА И ГАРАНТИРАНА ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
     2. СТИМУЛИРАНЕ НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ.
     3. ПРЕМАХВАНЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ПРАВОТО ДА СЕ ПРИДОБИВА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И БРОЯ НА РАБОТНИЦИТЕ В ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
     4. ПРЕМАХВАНЕ НА МОНОПОЛА НА ДЪРЖАВАТА ВЪРХУ ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
     5. ВРЪЩАНЕ ЗЕМЯТА НА НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА.
     6. РЕФОРМА НА БАНКОВАТА И ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДЕЛО, ПРЕДПОЛАГАЩА НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ, РАЦИОНАЛНО ОБЛАГАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА; ЗАКРИВАНЕ НА НЕРЕНТАБИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЕТО ДА СТИМУЛИРА АКТИВНОСТТА И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ И СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ /АКЦИОНЕРНИ/ БАНКИ.
     7. ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВАТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В АКЦИОНЕРНИ ПРИ СВОБОДНА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ.
     8. НОВА ЦЕНОВА РЕФОРМА, СЪОБРАЗЕНА С РЕАЛНОСТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР, С ЦЕЛ ПРЕХОД КЪМ СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ, КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
     9.  КОНКУРСНО НАЧАЛО ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СВОБОДА САМИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИ ПЛАНОВЕ В ПЕРИОДА ДО ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.
     10.  СЪЗДАВАНЕ НА ФОНДОВА, ВАЛУТНА, СТОКОВА И ТРУДОВА БОРСА.
     11.  СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ОСВОБОДЕНАТА РАБОТНА СИЛА.
     12.  СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА.
     13.  РАЗШИРЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ.
     14.  СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ И СЪСТАВА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРУКТУРИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ОТДЕЛЯНЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДЪРЖВНИЯ БЮДЖЕТ, НАМАЛЯВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПРЕМАХВАНЕ, СЪКРАЩАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНОТО КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО, ТОВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ И ДРУГИ.
     15. СЪЗДАВАНЕ НА СТРОГО ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ГАРАНТИРАНЕ НА СПАЗВАНЕТО МУ ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНИ САНКЦИИ.

                       III.  СОЦИАЛНА СФЕРА

     1. ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН ИЗБОР НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ И МЕСТОРАБОТА - ПРЕМАХВАНЕ НА ЖИТЕЛСТВОТО КАТО ОГРАНИЧИТЕЛНА МЯРКА В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.
     2. ПЕРИОДИЧНО КОРИГИРАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ СЪОБРАЗНО ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.
     3. ПОЛАГАНЕ НА ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПЪЛНОЦЕННО ДЕТСТВО, ВЪЗПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.
     4. ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНОТО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ, КАТО КЪМ НЕГО СЕ ВКЛЮЧИ И ОСИГУРЯВАНЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА.
ЗАКОНОДАТЕЛНО УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ЧАСТНАТА ПРАКТИКА В МЕДИЦИНАТА.
     5. РАЗРЕШАВАНЕ НА ЖИЛИЩНАТА КРИЗА ЧРЕЗ ЧАСТНО СТРОИТЕЛСТВО И ЧРЕЗ ПРИОРИТЕТНО ДЪРЖАВНО СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩА ЗА СМЕТКА НА ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОСТАРЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ И СЪКРАЩАВАНЕТО НА ДЪРЖАВНОТО КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО.
     6. СЪХРАНЯВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И ПРАЗНИЧНО-ОБРЕДНАТА СИСТЕМА.
     7. СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО.
     8. СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ HА ОБЩИНИТЕ.
     9. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ.

                         IV.  ДУХОВНА СФЕРА

     1. СВОБОДА НА ТВОРЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА В ДУХОВНАТА СФЕРА.
     2. ЗАКОНОДАТЕЛНА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА ЗАКРИЛА НА ИЗОБРЕТЕНИЯТА С ПАТЕНТИ.
     3. ЗАКОНОДАТЕЛНО УРЕЖДАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КНИГОИЗДАВАНЕ И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ТЕАТРИ, КИНА, СТУДИИ ЗА ЗВУКО- И ВИДЕОЗАПИСИ, КОНЦЕРТНИ ЗАЛИ И ДР.
     4. АВТОНОМИЯ И ТЕРИТОРИАЛНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
     5. ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.
     6. ПРЕМАХВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЦЕНЗУРА ВЪРХУ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ИЗКУСТВОТО И В СФЕРАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА.

                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.


     И НАКРАЯ ЕДИН ГЛОБАЛЕН ВЪПРОС НЕ САМО ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, А ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ - ОТНОШЕНИЯТА СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.
     НЯМА СЪМНЕНИЕ В КРАЙНА СМЕТКА, ЧЕ ОБЩАТА КРИЗА, ОБХВАНАЛА ЦЯЛАТА ИЗТОЧНА ЕВРОПА, НЕ Е ОТМИНАЛА, НЕЩО ПОВЕЧЕ - ТЯ ПРОТИЧА НАЙ-ОСТРО, ДАЖЕ ВЗРИВНО В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА НАШАТА ДЪЛГОГОДИШШНА ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ СЪВЕТСКИТЕ ПАЗАРИ, ИЗГРАДЕНАТА НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПАЗИМ И РАЗВИЕМ ДВУСТРАННИТЕ ВРЪЗКИ С ТАЗИ СТРАНА. ОТ ДРУГА СТРАНА, ОГРОМНИТЕ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ КАТО ВЕЛИКА СИЛА ПРОДЪЛЖАВАТ И СЪХРАНЯВАТ СВОЕТО СЪДБОНОСНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СТРАНАТА НИ ЗА МНОГО ДЪЛЪГ ПЕРИОД В БЪДЕЩЕТО.
     ЕСТЕСТВЕНО Е, РАЗБИРА СЕ, ДВУСТРАННИТЕ ВРЪЗКИ СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА НОВА СТАБИЛНА ОСНОВА, ПРИ РАВНОПРАВИЕ И ВЗАИМНОИЗГОДЕН ИНТЕРЕС. ВАЖНО Е СЪЩО: БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОТВОРИ И ЛИБЕРАЛИЗИРА ЗА СЪЮЗ С ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, ЗА РАВНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ, НО ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ БАЛАНСИРАНО И ПРИ СЪВМЕСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, КАКТО И С ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ.
     ТОЗИ ПОДХОД И НОВИ ОТНОШЕНИЯ СЪС СССР ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯТ ПРИ НЕГОВОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ И ЦЯЛОСТНО ПРЕУСТРОЙСТВО НАЧЕЛО С РЕФОРМАТОРСКО ДЪРЖАВНО РЪКОВОДСТВО. В СЛУЧАЙ, ЧЕ КОНСЕРВАТИВНАТА ТЕНДЕНЦИЯ В ТАЗИ СТРАНА НАДДЕЛЕЕ, НАЛОЖИТЕЛНО Е ПРЕКЪСВАНЕТО НА КОНТАКТИТЕ С НЕЯ И ДРУГА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТА.
     КОНВЕРГЕНЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ КАКТО ОТ ИЗТОКА, ТАКА И ОТ ЗАПАДА Е ГЛАВНОТО ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ В ОБОЗРИМОТО И ДАЛЕЧНОТО БЪДЕЩЕ. ЗА УСПЕХА И ГАРАНТИРАНЕТО ИМ ОБАЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО И ДА СЕ ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ТЕЖКИ ПЕРИОДИ И СЕРИОЗНИ ОПАСНОСТИ. ЕДНО СРЕД ТЯХ Е МНОГО ВАЖНО - НЕ МОЖЕ ДА ИМА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА И СЪВРЕМЕННА РАЗВИТА ДЪРЖАВА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПА БЕЗ СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ. НАД ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ЗАПАЗИМ И РАЗВИЕМ СТРАНАТА КАТО МОДЕРНА И ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА.
     В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРЯБВА КАТЕГОРИЧНО ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ СЛОЖНИТЕ, ДРАМАТИЧНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ТЕЖКИ ПРОБЛЕМИ НА ВСЕОБЩАТА КРИЗА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОТСТРАНЯТ С ПРОСТИ СХЕМИ И РЕШЕНИЯ. ОБРАТНОТО - НЕОБХОДИМА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНА РАБОТА И ТЪРСЕНЕТО НА ОТГОВАРЯЩИ, СЛОЖНИ И МНОГОВАРИАНТНИ РЕШЕНИЯ, А СЪЩО ТАКА УЧАСТИЕТО НА МНОГО И РАЗЛИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ, КАКТО И НА НЕПОСРЕДСТВЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ТЯХ.
     ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ КОЙТО СЕ БАВИ - ИЗОСТАВА, ИСТОРИЯТА ГО НАКАЗВА СУРОВО!

СОФИЯ, 19 ЯНУАРИ 1990 Г.                                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


     ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗОСТРЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА HP БЪЛГАРИЯ Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ С АПЕЛ ДА СВИКА НЕЗАБАВНО МЕЖДУПАРТИЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПАРТИИ.
     ПРЕДЛАГАМЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ДА СЕ ОБСЪДИ СЛЕДНИЯТ ПРОБЛЕМ:
     - ЗА РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.

22 МАЙ 1990 Г.                                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМНА СТРАТЕГИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


     БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ Е ОСНОВАНА НА 9 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В ГРАД СОФИЯ. ТЯ Е ПАРТИЯ ОТ ДЯСНАТА ПЕРИФЕРИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИЯ "ЦЕНТЪР". ДОБАВКАТА "ЦЕНТЪР" Е ПОСТАВЕНА ПРЕДИ ОБЕКТИВНИТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СПЕКТЪР В БЪЛГАРИЯ, НАЛАГАЩИ ИЗМЕСТВАНЕТО НА ДЯСНОЦЕНТРИСТКИТЕ ПАРТИИ НА "ЦЕНТЪРА" В ЦЕНТЪР НА ДЕСНИЦАТА. ТАЗИ КОНФИГУРАЦИЯ СЕ ПОРОДИ ОТ ФАКТА, ЧЕ ПАРТИИ КАТО ДЕМОКРАТИЧНАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ НАМИРА ТОЧНО В "ЦЕНТЪРА", И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧНАТА, КОЯТО БИ СЛЕДВАЛО ДА ФИГУРИРА МАЛКО ВДЯСНО ОТ "ЦЕНТЪРА", ГРАВИТИРАХА НАЛЯВО И ВЛЯЗОХА В КОАЛИЦИЯ С ЛЕВИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.
     ЦЕЛТА НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ Е СЪЗДАВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО С ДЕМОКРАТИЧНА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ, В КОЯТО МНОЗИНСТВОТО УПРАВЛЯВА В ИНТЕРЕС НА ЦЯЛОТО. ИДЕАЛЪТ НА ОБЩЕСТВО СПОРЕД ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКОТО СХВАЩАНЕ Е ТО ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО ОТ СВОБОДНИ ХОРА, КОИТО ЧРЕЗ СВОБОДНАТА СИ ВОЛЯ ДА ИЗБИРАТ КАК ДА ЖИВЕЯТ И ТВОРЯТ, КАК ДА ИЗГРАЖДАТ СЕМЕЙСТВО НА ОСНОВАТА НА ВЗАИМНА ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ И КАКВА ЕТИКА ДА ПРИЛАГАТ В ОТНОШЕНИЯТА ПОМЕЖДУ СИ, СПОМАГАЩА ЗА ПЪЛНОЦЕННАТА ИЗЯВА НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК, БЕЗ С ДЕЙСТВИЯТА СИ ТОЙ ДА НАРУШАВА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНИ.
     ЗА ПОСТИГАНЕ НА ХУМАННОТО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ В ДЕЙСТВИЯТА СИ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА, КОИТО СА: НЕНАКЪРНИМОСТ НА ЖИВОТА И ПРИРОДНАТА ЦЯЛОСТ, МИЛОСЪРДИЕ, ВЗАИМНА ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ, ОПРОЩЕНИЕ, ЩЕДРОСТ, КОМПРОМИС ПРИ СПОРНИ ВЪПРОСИ, РАВЕНСТВО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРЕД ЗАКОНА, КОРЕКТНОСТ И СПАЗВАНЕ НА ОБЕЩАНИЯТА.
     БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРИТЯ /ЦЕНТЪР/ ЩЕ ТРАНСФОРМИРА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРИНЦИПИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ И ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ГРАДИВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ВЪТРЕ В СТРАНАТА И ВЪН ОТ НЕЯ, ЩЕ ГИ ПРИЛАГА КЪМ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАНЕН ГРАЖДАНИН.
     ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИ СТРЕМЕЖИТЕ СИ, БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ЩЕ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ.
     НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ПАРТИЯТА СМЯТА ДА ПРЕДЛОЖИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО ДА РЕГЛАМЕНТИРАТ СЛЕДНОТО ДЕЛЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА:
     ПЪРВО - В ГЛАВА ПЪРВА ДА СЕ УСТАНОВЯТ ТЕКСТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИНА, СПОМАГАЩИ ЗА НЕГОВОТО НОРМАЛНО РАЗВИТИЕ И ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА НЕНАСИЛИЕ, ВЗАИМНА ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ, НА РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА И ВЛАСТТА НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА СТРАНАТА.
     ВТОРО - В ГЛАВА ВТОРА ЩЕ СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ФОРМАТА И ДИНАМИКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. НЕГОВА ОСНОВА ЩЕ БЪДЕ МНОГОПАРТИЙНАТА СИСТЕМА КАТО ИЗРАЗЯВАЩА ОПТИМАЛНО РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВИЖДАНИЯ НА НАРОДА И ГАРАНТИРАЩА ДЕМОКРАТИЧНАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ. ЩЕ СЕ УСТАНОВИ СТАТУТЪТ И ПРЕРОГАТИВИТЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ КАТО ГРАЖДАНСКИ СТРУКТУРИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙСТВИЯТА НА ДЪРЖАВАТА.
     ТРЕТО - В ГЛАВА ТРЕТА ЩЕ СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ФОРМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, КАТО ПЪРВОСТЕПЕННА РОЛЯ СЕ ОТДАВА НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, СВОБОДНАТА ТЪРГОВИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ И ФОРМИТЕ ЧРЕЗ ТРИТЕ ВИДА БОРСИ И СВОБОДНО ОРГАНИЗИРАНИ ТЪРГОВЕ. В ТАЗИ ГЛАВА СЕ УРЕЖДА СТАТУТЪТ НА БАНКИТЕ, ТЪРГОВСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИГИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ.
     ЧЕТВЪРТО - В ГЛАВА ЧЕТВЪРТА СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ СТРУКТУРИТЕ НА ВЛАСТТА, КАТО СЕ НАБЛЕГНЕ НА ТРИТЕ ВИДА ВЛАСТ - ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА, И ТЯХНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ С ОГЛЕД НЕЗАВИСИМСТТА ИМ.
     ЩЕ СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА И НАДЗОРНИТЕ ИНСТАНЦИИ, КАКВИТО СА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ЩЕ СЕ ПОСОЧАТ СТРУКТУРАТА И НАЧИНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА ВИСШИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, КАКВИТО СА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОБИКНОВЕНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАКТО И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОРГАН, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. В ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ СЕ УСТАНОВЯТ И УСТРОЙСТВОТО, И ПЪЛНОМОЩИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, КАКТО И ПРЕРОГАТИВИТЕ НА ДЕПУТАТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     В СЪЩАТА ГЛАВА ЩЕ БЪДАТ ПОСОЧЕНИ РЕГУЛАТИВНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ВЛАСТТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ: ЗАПИТВАНЕ, ОТГОВОР, ПРОТЕСТ И ОСТАВКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО КАТО ВИСША ФОРМА НА ПРОТЕСТ.

                                                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                                            X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - "ВРАБЧА 1" И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.

     НА 15 МАЙ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ СРЕЩНАХА Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ - СЕКРЕТАР НА ПС НА БЗНС - "ВРАБЧА 1" И Г-Н ДИМИТЪР БРАНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ. ДВАМАТА РАЗМЕНИХА МНЕНИЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ИЗЛОЖИХА СТАНОВИЩЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТИИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. БЯХА УТОЧНЕНИ ГЛЕДИЩАТА ПО БЪДЕЩАТА БОРБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРОДОВЛАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ.

            СЕКРЕТАР НАПС НА БЗНС - ВРАБЧА 1: СТРАХИЛ ГИЧЕВ

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ: ДИМИТЪР БРАНКОВ
                                                                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                      X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ.


     НА 16 МАЙ В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА МЕЖДУ Г-Н ДИМИТЪР БРАНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ, И Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ. БЯХА ИЗЛОЖЕНИ СТАНОВИЩАТА НА ДВЕТЕ ПАРТИИ ОТНОСНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
                                            ДИМИТЪР БРАНКОВ
                                            ПЕТЪР ГОГОВ

                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                                                    X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА БЗНС - "ВРАБЧА 1”, НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.


     НА 17 МАЙ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ СРЕЩНАХА Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ - СЕКРЕТАР НА ПС НА БЗНС - "ВРАБЧА 1", Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, И Г-Н ДИМИТЪР БРАНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ. ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗГОВОРИ, ТРИМАТА ПРЕДСТАВИТЕЛИ СБЛИЖИХА И УТОЧНИХА СТАНОВИЩАТА СИ ПО ЛИНИЯТА НА ПОВЕДЕНИЕ, КОЯТО ШЕ СЛЕДВАТ В ОЧЕРТАВАЩАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА В СТРАНАТА.

                                           СТРАХИЛ ГИЧЕВ
                                           ПЕТЪР ГОГОВ
                                           ДИМИТЪР БРАНКОВ
                                                                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                       X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО, НАПРАВЕНО ОТ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ И БЗНС "ВРАБЧА 1".

     НА 16 МАЙ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА МЕЖДУ Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, И Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ - СЕКРЕТАР НА ПС НА БЗНС "ВРАБЧА 1". НАПРАВЕН БЕ ОБЩ АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, КАТО СЕ КОНСТАТИРА СЪВПАДЕНИЕ НА МНЕНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

                                           ЗА НДП /ПЕТЪР ГОГОВ/
                                           ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1" /СТРАХИЛ ГИЧЕВ/


                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/