23 април 1990

 

СОФИЯ, 23 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 80 /98/

СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ/.


     ЧЛ. 22
                 СЕДАЛИЩЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ Е ГР. СЕПТЕМВРИ, УЛ. "ЗАГОРЕ" HP. 16 - ДОМ ИЛИЯ МИНЕВ.
     ЧЛ. 23
                 А/ ПРЕДСЕДАТЕЛ - ПРЪВ МЕЖДУ РАВНИТЕ
                 Б/ СЕКРЕТАР
                 В/ ПЪЛНОМОЩНИЦИ
                 Г/ ГОВОРИТЕЛ
                 Д/ РЕДАКТОР
                 Е/ КООРДИНАТОР НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
                 Ж/ НАБЛЮДАТЕЛ - ЮРИСТКОНСУЛТ
                 ТОВА Е НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.
     ЧЛ. 24
                 ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ ЦЕНТРАЛИЗЪМ Е МЕТОДИКАТА, НА КОЯТО СЕ ИЗГРАЖДА ОРГАНИЧЕСКИЯТ СТРОЕЖ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.
     ЧЛ. 25
                 КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ВИСШ ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО, СВИКВА СЕ НА 3-5 ГОДИНИ. НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ПРИДВИЖВА МЕЖДУ КОНФЕРЕНЦИИТЕ ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ТРЯБВА СВОЕВРЕМЕННО ДА СЕ РЕШАВАТ.
     ЧЛ. 26
                 ПЕРИОДИЧЕСКИ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ СЪБИРА ДА РАЗГЛЕЖДА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ, КАКТО И ДА НОТИРА ПРИ НУЖДА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УСТАВА ИЛИ ПРОГРАМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО.
     ЧЛ. 27
                 ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ПРЕДНАМЕРЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ЕДНОЛИЧНО ДА ПОДМЕНЯ НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДА РЕШИ НЯКОИ НЕДОТАМ ВАЖНИ ВЪПРОСИ.
     ЧЛ. 28
                 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И СЕКРЕТАРЯТ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА КАПИТУЛИРАТ В ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ СТРАТЕГИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО.
     ЧЛ. 29
                 ДРУЖЕСТВОТО ИЗИСКВА ОТ ВЛАСТВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА СПАЗВАТ ПРАВОВИЯ РЕД, СЪЗДАДЕН ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ОРГАН - НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     ЧЛ. 30
                 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСТАВА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И КОНГРЕСА С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ.
     ЧЛ. 31
                 НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ДАВА НАСОКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДОКАТО ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА ПРОВЕЖДАТ МЕТОДОЛОГИЯ, УЛЕСНЯВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО.
     ЧЛ. 32
                 МЕТОДОЛОГИЯТА НА ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА ЗАДЪЛЖАВА ПОСЛЕДНИТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЦЕЛИТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО.
                 А/ ДА ПРОВЕЖДАТ С ОБЩОДОСТЪПНИ СРЕДСТВА РАЗЯСНЯВАНЕ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО;
                 Б/ ДА КОНТРОЛИРАТ ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ;
                 В/ ДА СЕ НАМЕСВАТ КОМПЕТЕНТНО В РЕШАВАНЕ НА НАЗРЕЛИ И ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ;
                 Г/ ДА ОТЧИТАТ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО С ПОДХОДЯЩА ИНФОРМАЦИЯ.
     ЧЛ. 33
                 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕ СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС.
     ЧЛ. 34
                 ДАРЕНИЯ И ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     РАЗЛЕЛ 6
                 СИМВОЛИ И ЗНАЦИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ
                 А/ ЗНАМЕ
                 Б/ ЕМБЛЕМА
                 В/ ПЕЧАТ
                 Г/ ДЕВИЗ
                 Д/ ЗНАЧКА
                 Е/ ЧЛЕНСКА КНИЖА

                 ПРИ ИЗГОТВЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА 16 ЯНУАРИ 1988 ГОД. СЕ ВНЕСЕ И ОДОБРИ НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.
                 ТУК ПРИЛОЖЕНАТА ПРОГРАМА ВЕДНО С УСТАВА Е ОДОБРЕНА И ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА 16 ЯНУАРИ 1988 ГОД. В ДОМА НА ИЛИЯ МИНЕВ - ГР. СЕПТЕМВРИ, УЛ. "ЗАГОРЕ" HP. 16.
 ГР. СЕПТЕМВРИ, 16 ЯНУАРИ 1988 ГОД.                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 26-27 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ.

                                    3. ДУХОВНА СФЕРА
     НЕПРАВОМЕРНАТА ПОЛИТИКА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ДОВЕДЕ И ДО ДИСКРИМИНАЦИЯ И В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СРЕД ТАЗИ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЧЛЕН 45 ТОЧКА 7 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ПРАВОТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ДА ИЗПОЛЗВА И ИЗУЧАВА СВОЯ МАЙЧИН ЕЗИК. СЛЕДОВАТЕЛНО НАЛИЦЕ Е ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ НА АСИМИЛАЦИЯ.
     СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ПРЕДЛАГА В РАМКИТЕ НА ОБЩОТО КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ В БЪДЕЩЕ ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ТАКОВА ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ТОЗИ ЧЛЕН ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА СТРАНАТА.

     ЗА ЦЕЛТА ПРЕДЛАГАМЕ:

     1. ДА СЕ ВЪВЕДЕ ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИЯ ЕЗИК - ЧЕТИРИ ЧАСА СЕДМИЧНО В ОСНОВНА И ГОРНА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ.
     2. ФАКУЛТАТИВНО ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ ПО ИСЛЯМСКА ТЕОЛОГИЯ В ОНЕЗИ РАЙОНИ И УЧИЛИЩА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ НАБЕРЕ НЕОБХОДИМИЯТ БРОЙ ОТ ЖЕЛАЕЩИ УЧЕНИЦИ.
     3. ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ОТКОЛЕШНИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ, КАТО БЪДАТ ОТНОВО СЪЗДАДЕНИ НА РЕГИОНАЛЕН ПРИНЦИП:
     - ТУРСКИ ТЕАТРИ;
     - ФОЛКЛОРНИ СЪСТАВИ - АМАТЬОРСКИ;
     - КЛУБОВЕ ЗА КУЛТУРНО-МАСОВА РАБОТА;
     - ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ЕМИСИИТЕ ПО БЪЛГАРСКОТО РАДИО НА ТУРСКИ ЕЗИК С ПРЕОБРАЗЕНИ И ОБОГАТЕНИ ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ;
     - ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ, В КОЕТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ, КАКТО И КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ ПРОГРАМИ НА ТУРСКИ ЕЗИК.
     НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ДУХОВНАТА СФЕРА СА ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОБРЯДИ. СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО Е ОПРЕДЕЛЕНА В КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА HP БЪЛГАРИЯ.
     МЮСЮЛМАНСКАТА РЕЛИГИОЗНА ОБРЕДНОСТ Е СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРАНА ОТ ШЕРИАТА /ИСЛЯМСКИ ДУХОВЕН КАНОН/ И НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ В СТРАНАТА. ТРАГИЧНО НАСЛЕДСТВО ОТ ЕПОХАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА Е ГРУБОТО ПОТЪПКВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ СВОБОДИ В СТРАНАТА. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ ЗА В БЪДЕЩЕ НЕЗАКОННОТО ВМЕШАТЕЛСТВО НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОРЕЛИГИОЗНИЯ ЖИВОТ НА НАШЕТО ИЗПОВЕДАНИЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА И ЗА ГАРАНТИРАНЕ РЕЛИГИОЗНАТА СВОБОДА ДПС ПРЕДЛАГА:
     1. ДА НИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА МАТЕРИАЛНА БАЗА - НЕОБХОДИМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЮСЮЛМАНСКО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ, КАТО НИ БЪДАТ ВЪРНАТИ СГРАДАТА НА "НЮВАБ" И "МЕДРЕСЕ", НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАД ШУМЕН, КОИТО ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ.
     2. ДА БЪДАТ РЕСТАВРИРАНИ И БЪДАТ ВЪРНАТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНО ОБРЕДНА ДЕЙНОСТ ДЖАМИИТЕ В ГР. РАЗГРАД, СИЛИСТРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ И НА ДРУГИ МЕСТА.
     ДА НИ СЕ РАЗРЕШИ ПОСТРОЯВАНЕТО НА МОЛИТВЕНИ ДОМОВЕ В ТЕЗИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, КЪДЕТО ВЯРВАЩИТЕ ИМАТ НУЖДА И ЖЕЛАЯТ ТОВА.
     3. ДА СЕ РАЗРЕШИ ИЗДАВАНЕТО НА ИСЛЯМСКА РЕЛИГИОЗНА ЛИТЕРАТУРА, МАТЕРИАЛИ, ЗАСЯГАЩИ ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ, ИСЛЯМСКО ВЕРОУЧЕНИЕ И ДРУГИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ, КАКТО И ПРЕВОД НА СВЕЩЕНИЯ КОРАН /НА ТУРСКИ ЕЗИК - КУРАН/.
     4. ИСЛЯМСКИТЕ ПРАЗНИЦИ "РАМАДАН" И "КУРБАН” ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ НА МЮСЮЛМАНИТЕ И ПРАЗНУВАНЕТО ИМ ДА СТАВА СВОБОДНО И БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО, А ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ РАБОТА, ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ ПРАЗНИЧНИТЕ ПРОПОВЕДИ, КАКТО И ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДО ВЯРВАЩИТЕ ПО ТОЗИ ПОВОД ДА БЪДАТ ИЗЛЪЧВАНИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО.
     5. ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПАРЦЕЛИ ЗА МЮСЮЛМАСКИ ГРОБИЩА. НА МЕСТА, КЪДЕТО СА СМЕСЕНИ, ДА БЪДАТ ОТДЕЛЕНИ, ПОГРЕБАЛНИТЕ РИТУАЛИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО.
     6. ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ ОТНЕТИТЕ ИМОТИ НА ИСЛЯМСКИТЕ ОБЩИНИ И ТЕ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПО ТЯХНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. СЪЩО ТАКА АПК ИЛИ ТКЗС ДА ВЪРНАТ НА ИСЛЯМСКИТЕ ОБЩИНИ ОТНЕТИТЕ ЗЕМИ, КАТО ЗАКОНОДАТЕЛНО СЕ УРЕДИ ВЪЗМОЖНОСТТА МЮСЮЛМАНСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА ДА РАЗВИВАТ
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
     7. ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА РАЙОННИТЕ ИМАМИ ДА ОБУЧАВАТ ЖЕЛАЕЩИТЕ НА КОРАН И НА ИСЛЯМСКО ВЕРОУЧЕНИЕ. КЪМ ВСЯКА ДЖАМИЯ ДА СЕ НАЗНАЧИ ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ, В ТОВА ЧИСЛО ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "ВАИЗИ", КОИТО ДА БЪДАТ НА ИЗДРЪЖКАТА НА ВЯРВАЩИТЕ, ОТ КОИТО СА ИЗБРАНИ.
     8. МЮСЮЛМАНИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ И ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ, ДА ИМ СЕ РАЗРЕШИ ДА ПОСЕЩАВАТ СВЕЩЕНИТЕ ЗА ИСЛЯМА МЕСТА - МЕКА И МЕДИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКЛОНЕНИЕ "ХАДЖ".
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/.


     НА 17 АПРИЛ 1990 ГОДИНА ПРЕД НЕОБЯТНОТО ПО РАЗМЕРИ ПОСОЛСТВО НА СССР В ГР. СОФИЯ БЕ ПРОВЕДЕНА МИРНА ДЕМОНСТРАЦИЯ, КОЯТО ОСЪЖДА ИМПЕРСКАТА ПОЛИТИКА НА КРЕМЪЛ СРЕЩУ ГЕРОИЧНИТЕ УСИЛИЯ НА МАЛКА ЛИТВА ДА ОТСТОИ СВОЯТА НЕЗАВИСИМОСТ. КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА НРБ ОСЪДИ ОСТРО МИРНИТЕ ДЕМОНСТРАНТИ И ОТНОВО СЕ ПРОЯВИ КАТО СЪВЕТСКИ ВАСАЛ.
     СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА ИЗРАЗЯВА СВОИТЕ ВЪЗГЛЕДИ Е НЕПРИКОСНОВЕНО. ЯВНО БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ НЕ РАЗБИРАТ ВСЕ ОЩЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.
     СОЦИАЛДИМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ ОТХВЪРЛЯ ПРАВОТО НА ЕДНОПАРТИЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ИЗРАЗЯВА ОТНОШЕНИЕТО НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД КЪМ ЕДНА ВЕЛИКА СИЛА, КОЯТО Е ДОНЕСЛА НЕМАЛКО ЗЛИНИ НА БЪЛГАРИЯ.

19 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

     СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/.


     НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/, СМЕ ВЪЗМУТЕНИ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО БЕШЕ ОКАЧЕСТВЕНА НАШАТА ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕД ПОСОЛСТВОТО НА СССР, КОЯТО БЕШЕ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЛИТВА.
     1. СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В ЛИЦЕТО НАЙ-ВЕЧЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И НА БЪЛГАРСКО РАДИО ОТКАЗАХА ДА ИЗЛЪЧАТ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ МИТИНГ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗА ТОВА БЯХА ИНФОРМИРАНИ ОЩЕ НА 12 АПРИЛ 1990 Г.
     2. ПО БТ БЕШЕ ИЗЛЪЧЕН РЕПОРТАЖ ЧАК В ПОСЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ, КОЙТО БЕШЕ МНОГО КРАТЪК. СЪЩЕВРЕМЕННО НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ТОВА БЕШЕ ДАДЕНА ДУМАТА НА Г-Н ФИЛИП БОКОВ ЗА МНОГО ПО-ОБШИРНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ НАС. ЗАШО ЗА НАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ НЯКОЛКО ДЕНА НЕ МОЖА ДА СЕ НАМЕРИ МЯСТО В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕМИСИИ, А ЗА ГОВОРИТЕЛЯ НА БСП СЕ ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ВЕДНАГА?
     3. ЗАЩО В-К "ДУМА" ОТНОВО НИ НАРИЧА "ЯСТРЕБИ"? ИМАМЕ ЛИ ПРАВО И НИЕ ДА НАЗОВАВАМЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП С ПОДОБНИ ПТИЧИ И ЖИВОТИНСКИ ИМЕНА?
     4. КАТЕГОРИЧНО ВЪЗРАЗЯВАМЕ ПРОТИВ ТОВА, ЧЕ НАШАТА АКЦИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО АНТИСЪВЕТСКА. НИЕ НЕ СМЕ ПРОТИВ НАРОДА НА СССР И НА МИТИНГА БЕШЕ КАЗАНО, ЧЕ НИЕ СМЕ БЛАГОДАРНИ НА РУСКИЯ НАРОД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ ПРЕДИ 112 ГОДИНИ И НА СЪВЕТСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ОТДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА НАШАТА СВОБОДА.
     5. НЕ МОЖЕМ ДА РАЗБЕРЕМ ЗАЩО КОГАТО ПОДКРЕПЯМЕ ЛИТОВСКИЯ НАРОД, КОЙТО Е ЧАСТ ОТ СЪВЕТСКИЯ НАРОД, НИЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗРУШИМ ДРУЖБАТА И ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СССР.
     6. ЗАЩО ПОДКРЕПАТА НА СТРЕМЕЖА НА ЕДИН НАРОД, КОЙТО ИМА ТЕРИТОРИАЛНИ ГРАНИЦИ И СВОЙ ЕЗИК И КУЛТУРА, ЗА НЕЗАВИСИМОСТ СЕ НАРИЧА "АКЦИЯ СРЕЩУ ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБНОВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО"?
     7. ВЪЗМУТЕНИ СМЕ ОТ ПРОТЕСТА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА, КОЙТО НИ ОБВИНЯВА, ЧЕ СЕ СТРЕМИМ ДА ВНЕСЕМ СМУТ СРЕД НАРОДА И ДА ПОСЕГНЕМ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА. НАПОМНЯМЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТОЗИ КОМИТЕТ, ЧЕ ДРУЖБАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СССР ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДИ ВСИЧКО ДРУЖБА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ И СЪВЕТСКИТЕ НАРОДИ И ЧАК СЛЕД ТОВА ДРУЖБА МЕЖДУ БЪЛГАРСКОТО И СЪВЕТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО. ИМЕННО КАТО ИЗРАЗ НА ТАЗИ ДРУЖБА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ И ЛИТОВСКИЯ НАРОД /КОЙТО Е ЧАСТ ОТ СЪВЕТСКИЯ/ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАН МИТИНГЪТ ПРЕД ПОСОЛСТВОТО НА СССР.
     8. В ПРОТЕСТА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА СЕ ГОВОРИ ЗА "ЕКЗАЛТАЦИЯ И КРАЙНИ ДЕЙСТВИЯ", "НАДХВЪРЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕЛЕМЕНТАРНАТА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА". ТОВА СПОРЕД ФНСД Е ВНАСЯНЕ НА СМУТ СРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОГАТО ТОЙ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДОБРЕ ЗАПОЗНАТ С ФАКТИТЕ И ПРИ ТОВА НЯМА НИКАКВИ ОСНОВАНИЯ ЗА ТАКИВА ОЦЕНКИ. НА ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГ НЕ Е ИМАЛО НИКАКВИ ХУЛИГАНСКИ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ПРОЯВИ. НИТО ОХРАНАТА, НИТО МИЛИЦИОНЕРИТЕ ИМАХА НЯКАКВА РАБОТА. ТОВА БЕШЕ ЕДИН ОТ НАЙ-МИРНИТЕ МИТИНГИ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ПЕТ МЕСЕЦА НАСАМ.
     9. ЗАЩО КОГАТО СЕ ПОДКРЕПЯ БОРБАТА НА КЮРДСКИЯ И ПАЛЕСТИНСКИЯ НАРОД ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И СВОБОДА, КОГАТО ВСИЧКИ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ РЕЖИМА НА АПАРТЕЙД, НЯКОИ ОПРЕДЕЛЯТ СТРЕМЕЖА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА КАТО ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ "СТУДЕНАТА ВОЙНА"?
     10. ДЪРЖИМ ДА НАПОМНИМ, ЧЕ СССР Е СЪСТАВЕН ОТ ОТДЕЛНИ РЕПУБЛИКИ, ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е ЕДИННА СТРАНА И НИЕ ВИНАГИ ЩЕ ЗАЩИТАВАМЕ НЕЙНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ. ЗАТОВА ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ НЯКОИ МНЕНИЯ, ЧЕ НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЯТ ДА СЕ РАЗПОКЪСА БЪЛГАРИЯ!
     11. ЗАЩО В ПРОТЕСТИТЕ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПРОТИВ НАС /С МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ/ НЕ СЕ СПОМЕНАВА, ЧЕ 34 ЛИТОВСКИ ГРАЖДАНИ, СЛУЧАЙНО ПОПАДНАЛИ НА МИТИНГА, ГО ПОДКРЕПИХА?

СОФИЯ, 19.4.1990 Г.                                 /ПРЕССЛУЖБА "КЕРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ВЪЗНИКНАЛА НА 7 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.


     ДНЕС, 7 МАРТ 1990 Г., СЕ ПРОВЕДЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БЕ-О-ПЕ/ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
     1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ В СТРАНАТА.
     2. ИЗСЛУШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ: УСТАВ, ПРОГРАМА И ПЛАТФОРМА.
     3. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО /РЪКОВОДНО ТЯЛО НА БЕ-О-ПЕ/, ЦЕНТРАЛЕН КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ/, А ТАКА СЪЩО И ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - СЧЕТОВОДНО-КАСОВА ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ.
     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО БЕ ПРЕДЛОЖЕН И ГЛАСУВАН ГОСПОДИН ДАНАИЛ КРОЕЖЕВ, А ЗА ПРОТОКОЛЧИК ГОСПОЖА АНТОАНЕТА ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК.
     ДНЕВНИЯТ РЕД БЕ ПРИЕТ С ВИШЕГЛАСИЕ, КАКТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪБРАНИЕТО И ПРОТОКОЛЧИКЪТ.
     ВОДЕЩИЯТ СЪБРАНИЕТО ПРЕДЛОЖИ КАТО ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ РЕГЛАМЕНТ ПРИ ГЛАСУВАНЕТО, КОЙТО СЕ ОТНАСЯШЕ НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТОЛИСТАТА СЪС "ЗА" И "ПРОТИВ" - БЕЗ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ".
     ПО ПЪРВА ТОЧКА ДУМАТА БЕШЕ ДАДЕНА НА ОСНОВОПОЛОЖНИКА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ КРУМ САВОВ КРУМОВ - КУМАНОВ. ТОЙ СЕ СПРЯ НА ЯНУАРСКАТА ЕУФОРИЯ ОТ ТАЗИ ГОДИНА. ИЗТЪКНА ГОРЧИВИТЕ ПЛОДОВЕ ОТ НАЛОЖЕНИЯТ В БЪЛГАРИЯ ДОСЕГА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ; ИЗКРИВЕНОТО НАЦИОНАЛНО СЪМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В СТРАНАТА НИ ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА НА БКП И ТОВА НА БЪЛГАРИТЕ В ОТКЪСНАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ТЕРИТОРИИ /ЗЕМИ/, ПОДЛОЖЕНИ НА ЧУЖДО ВЛАДИЧЕСТВО.
     СЪС ЗАДОВОЛСТВО ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ПРИЕХА УПОМЕНАТОТО ИМЕ НА ПАРТИЯТА - ОТЕЧЕСТВЕНА.
     С ВИШЕГЛАСИЕ СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ОТЕЧСТВЕНА ПАРТИЯ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АКТ ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА И НАЙ-ВЕЧЕ ПРЕДВИД ЕРОЗИЯТА НА СТРУКТУРАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ МОНОЛИТ И ПРОБЛЕМИТЕ МУ ОТ ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ.
     ПО ВТОРА ТОЧКА ДУМАТА БЕ ДАДЕНА ОТНОВО НА ГОСПОДИН КРУМОВ-КУМАНОВ. ТОЙ ПРЕДЛОЖИ ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ И ТРИТЕ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТА И СЛЕД ТОВА ДА БЪДЕ ВЗЕТО ОТНОШЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО И ПО ТРИТЕ ДОКУМЕНТА. СЛЕД ПРОЧИТАНЕТО НА УСТАВА, ПРОГРАМАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА ГОСПОДИН КУМАНОВ НАПРАВИ РАЗЯСНЕНИЕ ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, КОИТО ВЪЗНИКНАХА ПО ВРЕМЕ НА ЧЕТЕНЕТО. В ПРОГРАМАТА КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ ТОЙ ПРЕДЛОЖИ ДА ЗАЛЕГНАТ СЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ЧАСТНА ФИРМА ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВНАСЯНЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА СИ В ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ ЗА ФОНД, КОЙТО ДА ПОЕМЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕЗРАБОТИЦАТА - СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ЗА СЪКРАТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ;
     - ЗЕМЯТА ДА БЪДЕ ДАДЕНА НА НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ С ЦЕЛ ДА НЯМА РАЗКЪСВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ЗАВИШАВАНЕ НА ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ОТ ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА ПАЗАРА.
     ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА КРЕДИТНИТЕ БАНКИ ДА СЕ ЯВИ КАТО ГАРАНТ И ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТНИ ЛИЦА ЧРЕЗ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ. СОБСТВЕНИКЪТ ИМА ПРАВО ДА РАЗПОЛАГА СЪС ЗЕМЯТА СИ, КАКТО СЛЕДВА:
     А/ ДА Я ОБРАБОТВА;
     Б/ ДА Я НАСОЧВА КЪМ КЗС /КООПЕРАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА/;
     В/ ДА Я НАСОЧВА КЪМ КООПЕРАЦИИ;
     Г/ ДА Я ПРОДАВА НА ЧАСТНИ ЛИЦА;
     Д/ ДА Я ПРОДАВА НА БАНКОВИ СДРУЖЕНИЯ СРЕЩУ    АКЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ В ПОКУПКА НА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПРОДАЖБА НА АКЦИИ НА ЧАСТНИ ЛИЦА. БАНКАТА ДА ГАРАНТИРА ИЗКУПУВАНЕТО НА АКЦИИ.
     ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ ОТНОСНО РАЗИСКВАНИЯТА ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, КОИТО БЕ ПО УСТАВА 2 ПРОЦЕНТА ОТ ЧИСТАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА. СЪЩИЯТ ПРЕДЛОЖИ ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС ЕДИН ПРОЦЕНТ ОТ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ТОВА СЕ ПРИЕ ОТ ВСИЧКИ. КРУМОВ-КУМАНОВ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ КОМЕНТИРАТ И ОБСЪДЯТ СИМВОЛИТЕ НА БЕ-О-ПЕ:    ПЕЧАТ, ЗНАМЕ, СТИЛИЗИРАН МАДАРСКИ КОННИК И САМИТЕ ИНИЦИАЛИ НА ПАРТИЯТА.
     ПЕЧАТ КРЪГЪЛ С ДИАМЕТЪР 32-35 ММ. В ПЕРИФЕРИЯТА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ И ОТДОЛУ ПЛОВДИВ. В ЦЕНТЪРА НА КРЪГА ПО-МАЛЪК КРЪГ СЪС СТИЛИЗИРАН МАДАРСКИ КОННИК. МЕЖДУ НЕГО И НАДПИСИТЕ ТРЕТИ КРЪГ, РАЗДЕЛЕН НА ЧЕТИРИ, С МИЗИЯ-ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ, КАТО ОТДОЛУ КРЪСТОСАНИ ЛАВРОВИ КЛОНКИ СЪС СЪРЦЕ ПОД ТЯХ И НАД ТЯХ ЗНАКА НА ВИКТОРИЯ - 5 /ПЕТ/.
     ЗНАМЕТО ЗЕЛЕНО ИЗВЕЗАНО СЪС ЗЛАТНА СЪРМА ПО КРАИЩАТА. ЦЕЛИЯТ ПРАВОЪГЪЛНИК ДА БЪДЕ РАЗДЕЛЕН НА ТРИ ПОЛЕТА ПО ДЪЛЖИНА ОТ ДВЕ ЧЕРВЕНИ ЧЕРТИ, КОЕТО ЩЕ СИМВОЛИЗИРА ВРЪЗКАТА НА МИЗИЯ-ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ. ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ПОЛЕ С ГЛАВНА БУКВА СЕ ОТБЕЛЯЗВАТ ТРИТЕ ПРОВИНЦИИ НА БЪЛГАРИЯ. В СРЕДАТА НА ЗНАМЕТО ЩЕ ИМА ГОЛЯМ КРЪГ, КОЙТО ЩЕ СВЪРЗВА ТРИТЕ ПОЛЕТА С ИЗВЕЗАН ОТ СЪРМА МАДАРСКИ КОННИК ВЪТРЕ.
     ЕМБЛЕМАТА НА БЕ-О-ПЕ - МАДАРСКИ КОННИК, КРЪСТОСАНИ ЛАВРОВИ КЛОНКИ СЪС СЪРЦЕ ОТДОЛУ И ЗНАКА НА ВИКТОРИЯ ОТГОРЕ И САМИТЕ ИНИЦИАЛИ НА ПАРТИЯТА.
     ДОКУМЕНТИТЕ БЯХА ПОСРЕЩНАТИ СЪС ЗАДОВОЛСТВО ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ - С ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ВИШЕГЛАСИЕ ВКЛЮЧИТЕЛНО И С НАСТЪПИЛИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА. С ТОВА СИ РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ПОЛУЧИ СВОИТЕ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ: УСТАВ, ПРОГРАМА И ПЛАТФОРМА.
     ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪБРАНИЕТО ПРОЧЕТЕ ПРОЕКТОЛИСТАТА ЗА РЪКОВОДНО ТЯЛО НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - ЦЕНТРАЛЕН КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, А СЪЩО ТАКА И ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ И СЧЕТОВОДНО-КАСОВА ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ /ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ/. ГЛАСУВАНЕТО СТАНА ЯВНО СЪС "ЗА" И "ПРОТИВ".
     ЦЕНТРАЛЕН КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ:
     1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕН И ПРИЕТ ЕДИНОДУШНО ОСНОВОПОЛОЖНИКЪТ НА ПАРТИЯТА ГОСПОДИН КРУМ САВОВ КРУМОВ - КУМАНОВ.
     2. ЗА СЕКРЕТАРИ:
     А/ ОТГ.СЕКРЕТАР - ДИМИТЪР ТОДОРОВ СТОИЛОВ;
     Б/ СЕКРЕТАР - ТОНИ ДИМИТРОВ ШЕКЕРДЖИЕВА - НОВАК.
     3. ЗА ГОВОРИТЕЛ - ДАНАИЛ ПЕТРОВ КРОЕЖЕВ.
     4. ЗА КООРДИНАТОР - ПЕТКО КОЛЕВ ПЕТКОВ.
     ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ:
     1. ПРЕДСЕДАТЕЛ - ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА БАЛДЖИЕВА.
     2.   ЧЛЕНОВЕ:
     - НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ;
     - МЕРИ АГОП ДУДУЯН.
     СЧЕТОВОДНА-КАСОВА ДЕЙНОСТ /ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ/:
     ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦА ПО КАСОВО-СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕН И ИЗБРАН С ВИШЕГЛАСИЕ САМО КАСИЕР НА ПАРТИЯТА - МАРИЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА.
     ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ ПОЗДРАВИХА НОВОИЗБРАНОТО РЪКОВОДСТВО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ И ЗАСВИДЕТЕЛСТВАХА СЪГЛАСИЕТО СИ С ИЗБОРА С РЕШЕНИЕТО, ВЗЕТО С ВИШЕГЛАСИЕ, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДПИСАХА В УСТАВА ИЛИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ.

                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ПЪРВА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ /БНП/, СЪЗДАДЕНА В НАЧАЛОТО НА ФЕВРУАРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ /БНП/ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ДЕЙСТВУВА В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАКОНИ И СЪБРАЗНО ПОЕТИТЕ ОТ НАШАТА СТРАНА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПАКТОВЕТЕ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ ОТ ХЕЛЗИНКИ. НЕЙНАТА ЦЕЛ Е -РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА И ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДРУГИТЕ ЦЕНТРАЛНИ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. ПАРТИЙНИТЕ ЦВЕТОВЕ СА ЗЕЛЕНО И ЧЕРНО.

                                    ГЛАВА ПЪРВА

                   УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ

     ЧЛ. 1 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ Е ОРГАНИЗАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД СОФИЯ.
     ЧЛ. 2 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ СЕ ИЗГРАЖДА НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП.
     ЧЛ. 3 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ СЪЩЕСТВУВА ПОД ФОРМАТА НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ:
     А/ ДРУЖЕСТВО - ОБРАЗУВА СЕ В СЕЛАТА И ГРАДОВЕТЕ. НОСИ НАЗВАНИЕТО "СЕЛСКО ДРУЖЕСТВО" - ЗА СЕЛАТА И "ГРАДСКО ДРУЖЕСТВО" - ЗА ГРАДОВЕТЕ.
     Б/ СЕКЦИЯ - СЪЗДАВА СЕ ИЛИ СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ СЪОТВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО И ИМА ПРАВАТА, ДЕЛЕГИРАНИ Й ОТ НЕГО. СЪСТОИ СЕ НАЙ-МАЛКО ОТ 5 ЧЛЕНА. ЗА ДЕЙНОСТТА СИ СЕКЦИЯТА СЪЗДАВА ОРГАНИ, ЧИИТО КОМПЕТЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЯ САМОСТОЯТЕЛНО В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ Й ОТ ДРУЖЕСТВОТО ВЪЗМОЖНОСТИ.
     ЧЛ. 4 СЕЛСКИТЕ И ГРАДСКИ ДРУЖЕСТВА НА БНП СЕ ОБРАЗУВАТ ПО ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИ В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО. МЕСТНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БНП МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ КАТО ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА САМО СЪС СЪГЛАСИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА.

                                         ГЛАВА ВТОРА

                       МЕСТНИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ

     ЧЛ. 5 СЪБРАНИЕ - СЪСТОИ СЕ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. СВИКВА СЕ ПОНЕ 2 ПЪТИ ГОДИШНО ПО ИНИЦИАТИВА НА СЪВЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО. ТО МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАНО И ПО ИНИЦИАТИВА НА НАЙ-МАЛКО 1/5 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. СЪБРАНИЕТО Е ВИСШИЯТ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНГРЕСА ИЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ. СЪБРАНИЕТО ПРИЕМА БЮДЖЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕТО МУ.
     ЧЛ. 6 СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО - ИЗБИРА СЕ ОТ СЪБРАНИЕТО. СЪСТОИ СЕ ОТ 3 ДО 11 ДУШИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. СЪВЕТЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е ВИСШИЯТ МУ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН. ТОЙ ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА СЪБРАНИЕТО И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ПЕРИОДА МЕЖДУ СЪБРАНИЯТА. НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ПРЕДСТАВЯ ОТЧЕТ ЗА ЦЯЛОСТНАТА СИ ДЕЙНОСТ ПРЕД СЪБРАНИЕТО.
     ЧЛ. 7 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО - ИЗБИРА СЕ ОТ СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО. СВИКВА И РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ГО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕД ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
     ЧЛ. 8 КОНТРОЛНА КОМИСИЯ - ИЗБИРА СЕ ОТ СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО. СЪСТОИ СЕ ОТ 3 ДО 7 ДУШИ. КОНТРОЛИРА СПАЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ, УСТАВА НА ПАРТИЯТА И СЛЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ.
     ЧЛ. 9 КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е МАЛОЧИСЛЕНО, ФУНКЦИИТЕ НА СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ МОГАТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ САМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИНСПЕКТОР.

 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/