23 януари 1995


София, 23 януари 1995 година
Брой 16 /1317/


София, 23 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 22 ЯНУАРИ 1995 Г., СОФИЯ.


Днешното заседание на Националния съвет на Зелената партия взе следните решения:

1. Бюрото на Националния съвет на Зелената партия и нейният председател Александър Каракачанов получават вот на доверие от Националния съвет.

Решението бе взето със значително мнозинство от присъстващите членове на съвета след тайно гласуване.

2. Зелената партия остава в коалицията Демократична алтернатива за републиката /ДАР/, с която ще се яви на предстоящите избори за местни органи на властта.

3. Националният съвет възлага на ръководството да направи необходимото за включване на експерти на партията на всички равнища на управлението в изпълнителната власт.

4. Националният съвет на Зелената партия възлага на бюрото да свика Национално съвещание, на което да се обсъдят и приемат насоки за бъдещата дейност на партията, както и участието в предстоящите избори за местни органи на властта.


х х х

Членовете на Националния съвет отхвърлиха предложението за свикване на извънредна Национална конференция на партията през пролетта на 1995 г.

София, 22 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 23 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 7 ЯНУАРИ 1995 Г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда отношенията по повод създаването, структурата и функционирането на Парламентарната група на демократичната левица - Българската социалистическа партия /БСП/, Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Ал. Стамболийски" и Политически клуб /ПК/ "Екогласност".

Чл. 2. Парламентарната група се състои от народните представители, избрани с листата на предизборна коалиция Българска социалистическа партия, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност". Към групата могат да се присъединяват и други народни представители.

Чл. 3. Името на парламентарната група е: Парламентарна група на демократичната левица - Българска социалистическа партия, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност".

Чл. 4. Този правилник действа за времето на 37-то Народно събрание.

Чл. 5. Парламентарната група осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и този правилник.

Чл. 6. Дейността на парламентарната група се основава на принципите и идеите, заложени в предизборното политическо споразумение между БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност". Приложението към него, правилата за работа на Консултативния политически съвет и правилата за взаимодействие между Висшия съвет /ВС/ на БСП и парламентарната група, устройствените и програмни документи на партиите от коалицията.

Чл. 7/1/ Парламентарната група е единна и в нея не могат да се образуват фракции на каквато и да била основа.
/2/ Парламентарната група организира, координира и подпомага дейността на членовете си в Народното събрание, в неговите органи и в избирателните райони. Тя осъществява единна извънпарламентарна политическа дейност и международно парламентарно сътрудничество.

Чл. 8 /1/ Право на самостоятелна законодателна инициатива имат всички народни представители.
/2/ Преди внасянето на законопроект в Народното събрание народният представител го внася за разглеждане от Общото събрание. Общото събрание приема позиция по него, след като изслуша доклада на Съвета за работа с постоянните комисии на Народното събрание.
/3/ Членовете на парламентарната група могат да подписват законопроекти или проекти за други актове на Народното събрание, предлагани от името на други парламентарни групи, след като предварително уведомят за това ръководството на парламентарната група, а в неотложни случаи - председателя или някой от заместник-председателите на парламентарната група.
/4/ Народните представители могат да поискат изготвени от тях законопроекти да бъдат внесени с подкрепата на парламентарната група.
/5/ Ако Общото събрание на парламентарната група не подкрепи внесен законопроект от народен представител, той има правото да го внесе от свое име независимо от решението на Общото събрание на парламентарната група.
/6/ Одобрените от Общото събрание на парламентарната група законопроекти се включват в законодателната й програма.

Чл. 9. Парламентарната група приема обща законодателна програма, изготвя единна позиция и действа съгласувано по отношение на изпълнителната власт и другите държавни органи и органи на местното самоуправление.

Чл. 10. При възлагане на мандат за образуване на правителство парламентарната група приема общо становище по неговата програма и приоритети и го отстоява.

Чл. 11 /1/ При гласуване в Народното събрание или неговите органи народните представители от парламентарната група са длъжни да се съобразяват с колективната позиция на Общото събрание и с принципа на единство на гласуването по въпроси, решен от съвместно заседание на ВС на БСП, изпълнителните съвети на БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и парламентарната група; по законопроекти, внесени от Министерския съвет; по въпроси, свързани с вотове на доверие и недоверие; по бюджета; за ръководството на Народното събрание и комисиите; по ратификацията на международни договори, по проблеми на външната политика и националната сигурност и в случаите, когато Общото събрание е взело решение за това.
/2/ Ако по време на заседание на Народното събрание трябва да се проведе гласуване по въпрос, който не е обсъждан от Общото събрание и не е приета обща позиция, председателят на парламентарната група или негов заместник иска прекъсване на заседанието, за да може Общото събрание да се свика. Ако прекъсването на заседанието бъде отказано или е невъзможно, общата позиция се определя от председателя на парламентарната група или определен негов заместник.

Чл. 12. Членовете на парламентарната група задължително информират ръководството на парламентарната група за намерението си да подемат или да се присъединят към различни парламентарни инициативи и нямат право да предприемат практически действия, преди ръководството или парламентарната група да са определили отношението си към парламентарната инициатива.

Чл. 13 /1/ Народните представители в изказванията и предложенията си в Народното събрание се съобразяват с позицията на парламентарната група по съответния въпрос.
/2/ В изказванията си в Народното събрание и извън него членовете на парламентарната група могат да обявяват партията, към която принадлежат, с указание, че са членове и на Парламентарната група на демократичната левица - БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност".


Глава втора
ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА

Чл. 14. Органите на парламентарната група са: Общо събрание, Ръководство и Съвет за работа с постоянните комисии на парламента.

Чл. 15 /1/ Общото събрание се състои от всички членове на парламентарната група.
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за изпълнение от всички членове на парламентарната група.

Чл. 16 /1/ Общото събрание се свиква на заседание по инициатива на Ръководството на парламентарната група, по искане на ръководството на някоя от коалиционните партии, по искане на министър-председателя, когато е излъчен или подкрепен от парламентарната група, или по искане на най-малко една пета от членовете му.
/2/ Общото събрание се свиква на редовни заседания в началото на всяка седмица и преди всяко парламентарно заседание.
/3/ Извънредни заседания се свикват, когато е необходимо да се определи позицията на парламентарната група по предстоящи за решаване от Народното събрание въпроси, както и по актуални въпроси на политическия живот. За извънредни заседания на парламентарната група се известява с писмена покана до всеки народен представител. По изключение известяването може да се извърши й по телефона.
/4/ На заседанията на Общото събрание могат да присъстват представители на ръководствата на коалиционните партии съгласно техните устави с право на съвещателен глас.

Чл. 17 /1/ По особено важни въпроси, определящи стратегията и тактиката на парламентарната дейност, се свиква съвместно заседание на ВС на БСП, изпълнителните съвети на БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност", и парламентарната група на демократичната левица - БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност", по инициатива на парламентарната група, ръководствата на партиите от коалицията или Консултативния политически съвет. Заседанията се ръководят от председателя на парламентарната група, освен в случаите, когато се обсъждат въпроси, които го засягат лично. В тези случаи заседанията се ръководят от председателя на ВС на БСП или от негов заместник.
/2/ Кворумът на съвместното заседание се определя отделно за ВС на БСП, изпълнителните съвети на БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и Парламентарната група на демократичната левица - БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност". Решенията се взимат съвместно с обикновено мнозинство, като всеки участник в съвместното заседание има по един глас.
/3/ Съвместно приетите решения на Висшия съвет на БСП, изпълнителните съвети на БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и парламентарната група са задължителни за членовете на парламентарната група.
/4/ Членовете на Консултативния политически съвет участват в съвместните заседания с право на съвещателен глас.

Чл. 18. По въпросите за заемане и освобождаване на важни държавни длъжности, които се решават от Народното събрание, задължително се провеждат предварително съвместни заседания на ВС на БСП, изпълнителните съвети на БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и парламентарната група.

Чл. 19 /1/ Предложението за председател на парламентарната група се внася в съвместното заседание от Консултативния политически съвет. Всички постъпили на заседанието кандидатури се обсъждат и гласуват "за" и "против". Кандидатът, получил най-много гласове /но не по-малко от 50 на сто/, се гласува без допълнително обсъждане само от парламентарната група. Ако не бъде утвърдена кандидатурата, процедурата се повтаря до вземане на решение.
/2/ Предложение за освобождаване на председателя на парламентарната група може да направи всеки член на парламентарната група, ръководството на някои от партиите от коалицията или Консултативният политически съвет. Предложението се обсъжда на съвместно заседание на ВС на БСП, изпълнителните съвети на БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и парламентарната група. На същото заседание парламентарната група гласува по направеното предложение.

Чл. 20 /1/ Предложението за председател и заместник-председатели на Народното събрание от името на парламентарната група се внася в съвместното заседание от Консултативния политически съвет. Всички постъпили на заседанието кандидатури се обсъждат и гласуват "за" и "против". Кандидатът, събрал най-много гласове за съответната длъжност /но не по-малко от 50 на сто/, се подлага без допълнително обсъждане на гласуване само от парламентарната група. Ако тя бъде утвърдена, парламентарната група внася съответното предложение в Народното събрание. Ако кандидатурата не бъде утвърдена от парламентарната група, процедурата се повтаря до вземане на решение.
/2/ Предложение за освобождаване на председател и заместник-председатели на Народното събрание, избрани от името на парламентарната група, може да направи всеки член на парламентарната група, ръководството на някоя от партиите от коалицията или Консултативният политически съвет. Предложението се обсъжда на съвместно заседание на ВС на БСП и парламентарната група. На същото заседание парламентарната група гласува по направеното предложение.

Чл. 21 /1/ Предложението за министър-председател от името на парламентарната група се внася в съвместното заседание от Консултативния политически съвет. Всички постъпили на заседанието кандидатури се обсъждат и гласуват "за" и "против". Кандидатът, събрал най-много гласове /не по-малко от 50 на сто/, се подлага без допълнително обсъждане на гласуване само от членовете на парламентарната група. При утвърждаване парламентарната група предлага на президента да възложи на кандидата за министър-председател да състави правителство. Ако кандидатът не бъде утвърден от парламентарната група, процедурата се повтаря до вземане на решение.
/2/ Кандидатът за министър-председател внася в съвместното заседание предложението си за структура и състав на Министерския съвет или го уведомява, че не е успял да състави правителство. Предложението се обсъжда. По искане на кандидата за министър-председател съвместното заседание гласува по структурата и състава на Министерския съвет. Окончателната структура и проектосъстав на Министерския съвет се обявяват от кандидата за министър-председател пред съвместното заседание. Той уведомява президента за същия проектосъстав.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 23 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РУСЕНСКИТЕ РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ И НА МОНАРХИЧЕСКО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЧЕЧЕНСКАТА РЕПУБЛИКА. Документът е адресиран до посланиците на Руската федерация и на Германия, акредитирани в България, и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

Вече месеци наред Вашето правителство провежда политика на геноцид спрямо чеченския народ. В настоящия момент окупационните съветски войски /нарекли се руски федерални части, но с петолъчка-герб/ изтребват мирно чеченско население.

Към чеченците като родствени потомци на древните българи ние не можем да бъдем безразлични. Затова напомняме, че ще приложим различни средства за протест, за да ви принудим да се откажете от окупаторските си нагони. Предоставяме своята пълна морална подкрепа на чеченския народ, който в духа на древната хунорска традиция отстоява докрай своята воля за държавна независимост.

За вас можем да кажем: "Окупатори! Времето на колониализма свърши!"

Русе, 6 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Цвета Борисова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!